Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-403"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.21.4-403"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Ich bin sehr froh, dass heute der Fall Maguwu angeschnitten wird, denn er ist nur der Gipfel des Eisbergs, und wie wir so schön sagen: Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Robert Mugabe, einst politisch geschickter Kämpfer für die Rechte der schwarzen Bevölkerung, ist heute ein brutaler Diktator und verantwortlich für den Zusammenbruch der Wirtschaft, für Hungersnöte und politischen Terror in seinem Land. Seine anfänglich chaotische Landreform gipfelte letztlich in der Enteignung der weißen Farmer, das Land ist verödet, und 94 % der Bevölkerung sind arbeitslos. Wer heute Aktivisten wie Maguwu verhaftet, mit Freiheitsstrafen und mit Folter droht, auch die Familie bedroht, der erfüllt letztlich nicht die Kriterien, die es einzuhalten gilt, auch beim Kimberley-Prozess. Ich bin da aber mit meinem Vorredner einer Meinung, dass wir im Kimberley-Prozess auch den Schutz der Menschenrechte verankern müssen. Anstatt hier zu mahnen und nur zu jammern, sollte man konsequent vorgehen und die anderen Staaten unterstützen, Sanktionen verhängen, um Simbabwe unter Druck zu setzen, bis hin zum Ausschluss aus dem Kimberley-Prozess."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, velice mě těší, že se dnes dostal na pořad jednání případ Faraie Maguwua, protože se jedná pouze o špičku ledovce, a jak říká pěkné rčení: ryba páchne od hlavy. Robert Mugabe, kdysi politicky schopný bojovník za práva černošského obyvatelstva, je dnes ve své zemi brutálním diktátorem zodpovědným za kolaps hospodářství, hladomory a politický teror. Jeho pozemková reforma začala chaoticky a nakonec vyústila ve vyvlastnění bílých farmářů, země leží ladem a 94 % obyvatelstva je nezaměstnaných. Nakonec je nutno říct, že každý, kdo v dnešní době zatkne aktivisty, jako je pan Maguwu, vyhrožuje jim uvězněním a mučením a ohrožuje jejich rodiny, nesplňuje ani ty podmínky, jež je třeba splnit v rámci Kimberleyského procesu. Souhlasím s předchozím řečníkem, že musíme do Kimberleyského procesu začlenit ochranu lidských práv. Místo abychom kladli požadavky a jen si stěžovali, měli bychom jednat zásadově, podporovat ostatní státy a uvalit sankce na Zimbabwe a vyvíjet tak na něj tlak, případně ho dokonce i vyloučit z Kimberleyského procesu."@cs1
"Fru formand! Det glæder mig, at sagen om hr. Maguwu er blevet rejst i dag, da det kun er toppen af isbjerget, og som vi så smukt siger, så kommer forrådnelsen fra toppen. Robert Mugabe, som en gang var en politisk dygtig forkæmper for den sorte befolknings rettigheder, er i dag en brutal diktator, som bærer ansvaret for økonomisk sammenbrud, hungersnød og politisk terror i landet. Hans jordreform, som begyndte kaotisk, er endelig toppet med eksproprieringen af hvide landbrugeres ejendomme, landet er lagt øde, og 94 % af befolkningen er uden arbejde. Alle, der i dag arresterer aktivister, som f.eks. hr. Maguwu, truer dem med fængsling og tortur og også truer deres familier, opfylder i sidste ende ikke de kriterier, som også skal opfyldes i Kimberley-processen. Jeg er enig med den forrige taler i, at vi også skal integrere beskyttelsen af menneskerettighederne i Kimberley-processen. I stedet for at stille krav og blot klage burde vi handle på en konsekvent måde og støtte andre stater og indføre sanktioner med henblik på at lægge pres på Zimbabwe, endda så vidt, at landet ekskluderes fra Kimberley-processen."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που αναφέρθηκε σήμερα η υπόθεση Maguwu, δεδομένου ότι πρόκειται για την κορυφή μόνο του παγόβουνου, και όπως πολύ γλαφυρά λέμε: «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Ο ο πάλαι ποτέ πολιτικά επιδέξιος αγωνιστής για τα δικαιώματα του μαύρου πληθυσμού, Robert Mugabe, είναι σήμερα ένας βάναυσος δικτάτορας, ο οποίος ευθύνεται για την κατάρρευση της οικονομίας, τους λιμούς και την πολιτική τρομοκρατία στη χώρα του. Η γεωργική του μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε με χαοτικό τρόπο, κορυφώθηκε τελικά με την απαλλοτρίωση των εκτάσεων των λευκών γεωργών, τη μετατροπή της χώρας σε χερσότοπο και το πσοσοτό ανεργίας του πληθυσμού στο 94%. Εντέλει, οιοσδήποτε συλλαμβάνει σήμερα ακτιβιστές, όπως τον κ. Maguwu, και τους απειλεί με φυλάκιση και βασανιστήρια, απειλώντας παράλληλα και τις οικογένειές τους, δεν πληροί τα κριτήρια που πρέπει επίσης να πληρούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας Kimberley. Συμφωνώ με την προηγούμενη ομιλήτρια ότι πρέπει επίσης να κατοχυρώσουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαδικασία Kimberley. Αντί να προβάλλουμε απαιτήσεις και να προβαίνουμε σε απλές διαμαρτυρίες, οφείλουμε να δράσουμε με συνεκτικό τρόπο, να στηρίξουμε τα άλλα κράτη και να επιβάλουμε κυρώσεις, προκειμένου να ασκήσουμε πιέσεις στη Ζιμπάμπουε, φθάνοντας ακόμα και στο σημείο να την αποκλείσουμε από τη διαδικασία Kimberley."@el10
"Madam President, I am very pleased that the Maguwu case has been raised today, as it is only the tip of the iceberg, and as we so beautifully put it: the rot starts at the top. Robert Mugabe, once a politically skilled fighter for the rights of the black population, is today a brutal dictator and responsible for the collapse of the economy, famines and political terror in his country. His land reform, which started chaotically, has finally peaked in the expropriation of the white farmers, the country has become a wasteland and 94% of the population is unemployed. At the end of the day, anyone who today arrests activists like Mr Maguwu, threatens them with imprisonment and with torture and also threatens their families, does not meet the criteria that also need to be met in the Kimberley Process. I agree with the previous speaker that we also need to enshrine the protection of human rights in the Kimberley Process. Instead of making demands and just complaining, we ought to act in a consistent manner and support the other states and impose sanctions in order to put Zimbabwe under pressure, even to the extent of excluding it from the Kimberley Process."@en4
"Señora Presidenta, me alegro mucho de que el caso Maguwu se haya planteado hoy, ya que no es más que la punta del iceberg, y ya que nosotros lo presentamos tan bien: los inicios problemáticos en todo lo alto. Robert Mugabe, que un día fue un luchador con habilidades políticas en favor de los derechos de la población negra, es ahora un brutal dictador y es responsable del hundimiento de la economía, la escasez y el terror político de este país. Su reforma del territorio, que empezó de forma caótica, por fin ha alcanzado su momento crítico con la expropiación de los agricultores blancos, el país se ha convertido en un terreno baldío y el 94 % de la población está desempleada. Al terminar el día, cualquiera que hoy detenga a activistas como el señor Maguwu, les amenace con ir a la cárcel y con tortura, y además amenace a sus familiar, no estará cumpliendo los criterios que también hay que cumplir en el proceso de Kimberley. Estoy de acuerdo con la anterior oradora en que también tenemos que englobar la protección de los derechos humanos en el proceso de Kimberley. En vez de estar exigiendo y quejándonos solamente, tenemos que actuar de manera coherente y apoyar a los demás países, así como imponer sanciones para presionar a Zimbabue, incluso hasta el punto de excluirlo del proceso de Kimberley."@es21
"Austatud juhataja! Mul on väga hea meel, et Maguwu juhtum täna päevakorda võeti, sest see on vaid jäämäe tipp, ja nagu meil on tavaks kenasti öelda: kala hakkab mädanema peast. Robert Mugabe, kes oli kunagi poliitiliselt vilunud võitleja, kes seisis mustanahaliste õiguste eest, on nüüd julm diktaator ja vastutab majanduse kokkukukkumise, nälja ja poliitilise terrori eest oma riigis. Tema maareform, mis algas kaootiliselt, on tipnenud sellega, et valgete talupidajate vara on sundvõõrandatud, maa on sööti jäetud ning 94% elanikkonnast on töötu. Lõppude lõpuks ei vasta isik, kes vahistab praegu selliseid aktiviste nagu Maguwu, ähvardab neid vangistuse ja piinamisega ning ähvardab ka nende perekondi, kriteeriumidele, mida tuleb Kimberley protsessi raames samuti täita. Nõustun eelkõnelejaga, et me peame ka inimõiguste kaitse Kimberley protsessi lisama. Nõudmiste esitamise ja pelga kaeblemise asemel peaksime tegutsema ühtselt, toetama teisi riike ja kehtestama sanktsioone, et avaldada Zimbabwele survet, isegi sel määral, et ta jäetakse Kimberley protsessist välja."@et5
"Arvoisa puhemies, olen hyvin mielissäni siitä, että Maguwun tapaus on otettu tänään esille, sillä tapaus on vain jäävuoren huippu, ja kuten meillä on kauniisti tapana sanoa: mätäneminen alkaa ylhäältä. Robert Mugabe, joka oli muinoin poliittisesti lahjakas mustien oikeuksien puolustaja, on nykyisin julma diktaattori ja vastuussa maansa talouden romahtamiseen, nälänhätään ja poliittiseen terroriin. Hänen kaoottisesti alkanut maauudistuksensa huipentui lopulta valkoisten viljelijöiden maan pakkolunastukseen, maasta on tullut joutomaata ja 94 prosenttia kansasta on vailla työtä. Jokainen, joka pidättää tänä päivänä Maguwun kaltaisia ihmisoikeusaktivisteja, uhkailee heitä vankilalla ja kidutuksella ja uhkaa myös heidän perheitään, jättää täyttämättä Kimberleyn prosessin kriteerit, jotka nekin on täytettävä. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa tarpeesta kirjata myös ihmisoikeuksien suojelu Kimberleyn prosessiin. Sen sijaan, että vain esitämme vaatimuksia ja valitamme, meidän olisi toimittava johdonmukaisesti, tuettava muita valtioita sekä määrättävä sanktioita Zimbabwen painostamiseksi jopa siinä määrin, että se suljetaan ulos Kimberleyn prosessista."@fi7
"Madame la Présidente, je suis très content que le cas Maguwu ait été soulevé aujourd’hui, car ce n’est que la partie émergée de l’iceberg mais, comme nous le disons si joliment: le poisson pourrit par la tête. Robert Mugabe, jadis habile défenseur des droits de la population noire, est aujourd’hui un dictateur brutal responsable de l’effondrement de l’économie, de la famine, et de la terreur politique dans son pays. Sa réforme agraire, qui a débuté dans le chaos, a finalement atteint son apogée avec l’expropriation des agriculteurs blancs, le pays est désormais une terre en friche et 94 % de la population sont sans emploi. Au final, tous ceux qui, aujourd’hui, arrêtent des activistes tels que M. Maguwu, les menacent d’emprisonnement et de torture, menacent aussi leur famille, et ne respectent pas les critères qu’il faut observer, dans le processus de Kimberley aussi. Je suis d’accord avec l’orateur précédent selon qui nous devons aussi intégrer la protection des droits de l’homme dans le processus de Kimberley. Plutôt que nous contenter d’exprimer des demandes et des plaintes, nous devrions agir de manière cohérente, soutenir les autres États, et imposer des sanctions afin de mettre le Zimbabwe sous pression et, si nécessaire, l’exclure du processus de Kimberley."@fr8
". Elnök asszony, nagyon örülök, hogy ma foglalkozunk a Maguwu-üggyel, mivel ez csak a jéghegy csúcsa, és ahogy olyan szépen fogalmazunk: a rothadás felülről kezdődik. Robert Mugabe, aki valamikor politikailag tehetséges harcosa volt a fekete lakosság jogainak, ma brutális diktátor, és ő a felelős az ország gazdasági összeomlásáért, az éhínségért és a politikai terrorért. Földreformja következtében, amely kaotikusan kezdődött, és végül a fehér földbirtokosok farmjainak elkobzásába torkollott, az ország tarlóvá változott, és a népesség 94%-a munkanélkülivé vált. Végeredményben bárki, aki olyan aktivistákat tartóztat le, mint Maguwu úr, börtönnel és kínzással fenyegeti őket, valamint megfenyegeti családjukat is, nem teljesíti azokat a kritériumokat, amelyeket a Kimberley-folyamatban is teljesíteni kell. Egyetértek az előző felszólalóval abban, hogy az emberi jogok védelmét be kell illeszteni a Kimberley-folyamatba. Ahelyett, hogy követeléseket fogalmazunk meg és panaszkodunk, következetesnek kell lennünk, támogatnunk kell a többi államot, valamint szankciókat kell kimérni, hogy nyomást gyakoroljanak Zimbabwére, akár odáig is elmenjenek, hogy kizárják a Kimberley-folyamatból."@hu11
"Signora Presidente, sono lieto che oggi sia stato sollevato il caso di Maguwu che rappresenta solamente la punta dell’iceberg, ma, come è stato elegantemente ricordato, il marcio comincia dalla punta. Robert Mugabe, che in passato è stato un combattente per i diritti della popolazione di colore e ha dimostrato grande abilità politica, è oggi un dittatore brutale che ha causato il crollo dell’economia, provocato carestie e disseminato il terrore nel suo paese. La sua riforma fondiaria, iniziata caoticamente, è infine sfociata nell’esproprio dei terreni degli agricoltori bianchi, il paese è una regione desolata e il 94 per cento della popolazione è disoccupato. Dopo tutto, chiunque arresti attivisti come Maguwu, usando la minaccia del carcere e della tortura nei confronti loro e delle loro famiglie, non rispetta i criteri che devono essere soddisfatti anche in virtù del processo di Kimberley. Concordo con l’oratore che mi ha preceduto quando afferma che la tutela dei diritti umani deve essere integrata nel processo di Kimberley. Invece di limitarci ad avanzare richieste e lagnanze, dovremmo dare prova di coerenza, appoggiare gli altri Stati e imporre sanzioni per esercitare pressione sullo Zimbabwe, ricorrendo perfino alla sua esclusione dal processo di Kimberley."@it12
"Ponia pirmininke, džiaugiuosi, kad šiandien buvo iškeltas F. Maguwu atvejis, nes jis tėra ledkalnio viršūnė, ir, kaip mes gražiai suformulavome: žuvis pūva nuo galvos. Robertas Mugabe, patyręs politinis kovotojas už juodaodžių teises, dabar yra brutalus diktatorius, atsakingas už ekonomikos žlugimą, badą ir politinį terorą šalyje. Jo žemės reforma, prasidėjusi chaotiškai, galiausiai pasiekė aukščiausią tašką, kai buvo iškeldinti baltaodžiai ūkininkai, šalis tapo dykyne, o 94 proc. žmonių tapo bedarbiais. Galų gale, kai areštuojami tokie aktyvistai kaip F. Maguwu, kai jiems ir jų šeimoms grasinama įkalinimu ir kankinimais, nesilaikoma kriterijų, kuriuos kelia Kimberley procesas. Sutinku su prieš tai kalbėjusiuoju, kad į Kimberley procesą turėtume įtraukti žmogaus teisių apsaugą. Turime ne kelti reikalavimus ar skųstis, bet imtis nuoseklių veiksmų ir paremti kitas šalis bei pritaikyti sankcijas, kad Zimbabvei būtų daromas spaudimas, įskaitant ir galimą pašalinimą iš Kimberley proceso."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es esmu ļoti gandarīts, ka šodien ir izvirzīts jautājums par lietu, jo tā ir tikai aisberga redzamā daļa — mums ir skaists teiciens šajā saistībā: zivis pūst no galvas. agrāk politiski prasmīgs cīnītājs par melnādaino iedzīvotāju tiesībām, tagad ir brutāls diktators un ir atbildīgs par ekonomikas sabrukumu, badu un politisko teroru savā valstī. Viņa haotiski sāktā zemes reforma galu galā beidzās ar balto lauksaimnieku zemes ekspropriāciju, valsts ir kļuvusi par aizlaistu zemi, un 94 % iedzīvotāju nav darba. Galu galā ikviens, kurš šodien arestē tādus aktīvistus kā kungu, draud tiem ar ieslodzījumu un spīdzināšanu, kā arī draud viņu ģimenēm, neatbilst kritērijiem, kas arī jāievēro Kimberli procesā. Es piekrītu iepriekšējam runātājam, ka Kimberli procesā ir arī jāietver cilvēktiesību aizsardzība. Tā vietā, lai izvirzītu prasības un vienkārši sūdzētos, mums ir konsekventi jārīkojas un jāatbalsta citas valstis, un jāuzliek sankcijas, lai izdarītu spiedienu uz Zimbabvi, pat tik lielā mērā, ka to izslēgtu no Kimberli procesa."@lv13
"Frau Präsidentin! Ich bin sehr froh, dass heute der Fall Maguwu angeschnitten wird, denn er ist nur der Gipfel des Eisbergs, und wie wir so schön sagen: Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Robert Mugabe, einst politisch geschickter Kämpfer für die Rechte der schwarzen Bevölkerung, ist heute ein brutaler Diktator und verantwortlich für den Zusammenbruch der Wirtschaft, für Hungersnöte und politischen Terror in seinem Land. Seine anfänglich chaotische Landreform gipfelte letztlich in der Enteignung der weißen Farmer, das Land ist verödet, und 94 % der Bevölkerung sind arbeitslos. Wer heute Aktivisten wie Maguwu verhaftet, mit Freiheitsstrafen und mit Folter droht, auch die Familie bedroht, der erfüllt letztlich nicht die Kriterien, die es einzuhalten gilt, auch beim Kimberley-Prozess. Ich bin da aber mit meinem Vorredner einer Meinung, dass wir im Kimberley-Prozess auch den Schutz der Menschenrechte verankern müssen. Anstatt hier zu mahnen und nur zu jammern, sollte man konsequent vorgehen und die anderen Staaten unterstützen, Sanktionen verhängen, um Simbabwe unter Druck zu setzen, bis hin zum Ausschluss aus dem Kimberley-Prozess."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het is een goede zaak dat de zaak-Maguwu hier vandaag aan de orde wordt gesteld omdat het slechts een topje van de ijsberg is en omdat, zoals wij altijd zo mooi zeggen, vis bij de kop begint te stinken. Robert Mugabe, ooit een politiek vaardige strijder voor de rechten van de zwarte bevolking, is tegenwoordig een bruut dictator en verantwoordelijk voor de ineengestorte economie, de hongersnood en de politieke terreur in zijn land. Zijn hervormingen van het grondbezit, die in het begin zeer chaotisch zijn verlopen, hebben er uiteindelijk toe geleid dat de blanke boeren werden onteigend, de grond werd veranderd in een woestenij en de werkloosheid onder de bevolking steeg tot 94 procent. Iemand die nu activisten als Maguwu arresteert, met gevangenisstraffen en marteling bedreigt, en ook zijn gezin bedreigt, voldoet uiteindelijk niet aan de afgesproken criteria, inclusief die van het Kimberley-proces. Overigens ben ik het met de vorige spreker eens dat wij in het Kimberley-proces ook de bescherming van de mensenrechten moeten verankeren. In plaats van eisen stellen en alleen maar klagen, moeten wij consequent te werk gaan en de andere landen steunen en daarnaast sancties opleggen om Zimbabwe onder druk te zetten. En als het daarvoor nodig is het land uit te sluiten van het Kimberley-proces, dan moet dat maar."@nl3
"Pani przewodnicząca! Cieszę się, że podniesiono dzisiaj sprawę pana Maguwu, gdyż jest to tylko wierzchołek góry lodowej, a jak zwykliśmy pięknie mawiać: ryba psuje się od głowy. Robert Mugabe, kiedyś polityczny bojownik o prawa czarnej ludności, dzisiaj jest bezwzględnym dyktatorem, odpowiedzialnym za zapaść gospodarki, głód i polityczny terror w swoim kraju. Jego reforma gruntów, rozpoczęta w sposób chaotyczny, doprowadziła w końcu do wywłaszczenia białych rolników, kraj pokryły nieużytki, a 95 % ludności pozostaje bez pracy. Koniec końców każdy, kto aresztuje takich działaczy jak pan Maguwu, grozi im więzieniem i torturami, grożąc także ich rodzinom, nie spełnia kryteriów, które obowiązują również w ramach procesu Kimberley. Zgadzam się z moim przedmówcą, że musimy włączyć do procesu Kimberley również ochronę praw człowieka. Zamiast wysuwać żądania i narzekać powinniśmy spójnie działać, wspierając inne państwa i nakładając sankcje, by wywrzeć nacisk na Zimbabwe, nawet przez wykluczenie tego kraju z procesu Kimberley."@pl16
"Senhora Presidente, estou extremamente satisfeito por o caso Maguwu ter sido debatido hoje, dado que é apenas a ponta do icebergue e, como tão bem dizemos: a podridão começa no topo. Robert Mugabe, que em tempos foi um defensor politicamente competente dos direitos da população negra, é hoje um ditador brutal, responsável pelo colapso da economia, pela fome e pelo terrorismo político no seu país. A sua reforma agrária, que começou de forma caótica, acabou por atingir o auge com a expropriação dos agricultores brancos, os país tornou-se num deserto e 94% da população está desempregada. Em última análise, presentemente, qualquer pessoa que detenha activistas como o Sr. Maguwu, que os ameace com encarceramento e tortura e que também ameace as suas famílias, não cumpre os critérios que têm igualmente de ser cumpridos no âmbito do Processo de Kimberley. Concordo com o orador anterior quanto ao facto de ser igualmente necessário consagramos a protecção dos direitos humanos no Processo de Kimberley. Em lugar de fazermos exigências e de nos limitarmos a reclamar, devíamos agir de forma consistente e apoiar os outros Estados, bem como impor sanções que visem pressionar o Zimbabué, ao ponto de o excluir do Processo de Kimberley."@pt17
"Dnă președintă, sunt foarte bucuros că s-a discutat astăzi despre cazul Maguwu, deoarece nu reprezintă decât vârful icebergului, și, după cum s-a spus foarte frumos: peștele începe să putrezească de la cap. Robert Mugabe, odinioară un luptător cu certe abilități politice în favoarea drepturilor populației de culoare, este astăzi un dictator brutal, responsabil de colapsul economiei, de foametea și teroarea politică din țara sa. Reforma sa agrară, care a început în mod haotic, a atins apogeul prin exproprierea fermierilor albi, țara transformându-se într-un pustiu și 94 % din populație fiind șomeră. În cele din urmă, oricine arestează astăzi activiști precum dl Maguwu, amenințându-i cu închisoarea și tortura și amenințându-le de asemenea și familiile, nu întrunește criteriile care trebuie să fie îndeplinite în Procesul Kimberley. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea că trebuie să consacrăm protecția drepturilor omului în Procesul Kimberley. În loc să emitem numai cereri și să ne plângem, ar trebui să acționăm în mod consecvent și să susținem celelalte state și să impunem sancțiuni pentru a pune presiune asupra statului Zimbabwe, chiar și prin excluderea sa din Procesul Kimberley."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že sa dnes zaoberáme prípadom pána Maguwua, keďže je to len vrchol ľadovca a povedzme si otvorene: ryba smrdí od hlavy. Robert Mugabe, niekdajší politicky skúsený bojovník za práva černochov, je dnes krutým diktátorom, ktorý nesie zodpovednosť za kolaps hospodárstva, hladomor a politický teror v krajine. Jeho pozemková reforma, ktorá začala chaoticky, nakoniec vyvrcholila konfiškáciou majetku bielych poľnohospodárov, krajina sa zmenila na pustatinu a 94 % obyvateľstva nemá prácu. Napokon, každý, kto dnes zatýka aktivistov, ako je pán Maguwu, zastrašuje ich väznením a týraním a zastrašuje aj ich rodiny, porušuje kritériá stanovené Kimberleyským procesom. Súhlasím s predchádzajúcou rečníčkou, že ochranu ľudských práv musíme zakotviť aj v Kimberleyskom procese. Nemali by sme len klásť požiadavky a sťažovať sa, mali by sme začať dôsledne konať, podporiť ďalšie štáty a uvaliť sankcie s cieľom dostať Zimbabwe pod tlak, hoci aj formou vylúčenia z Kimberleyského procesu."@sk19
"Gospa predsednica, zelo sem vesel, da je bil danes načet primer Maguwu, saj je to le vrh ledene gore in mi to tako lepo izrazimo: korenine se pričnejo na vrhu. Robert Mugabe, nekoč politično usposobljen borec za pravice črnskega prebivalstva je danes okruten diktator in odgovoren za sesutje gospodarstva, lakoto in politični teror v njegovi državi. Njegova zemljiška reforma, ki se je začela kaotično, je končno dosegla vrh v razlaščanju belih kmetov, država je postala nerodovitna in 94 % prebivalstva je brezposelnega. Ob koncu dne pa vsakdo, ki danes aretira borce, kot je gospod Maguwu, jim grozi z zaporom in mučenjem in grozi tudi njihovim družinam, ne izpolnjuje meril, ki jih mora izpolnjevati v okviru procesa Kimberley. Strinjam se s predhodno govornico, da moramo varstvo človekovih pravic vključiti tudi v proces Kimberley. Namesto, da zahtevamo in se le pritožujemo, bi morali ukrepati dosledno in podpreti druge države ter uvesti sankcije, da bi bil Zimbabve podvržen pritisku, celo do te mere, da bi ga izključili iz procesa Kimberley."@sl20
"Fru talman! Jag är mycket nöjd över att vi har tagit upp fallet med Farai Maguwu i dag, eftersom det bara är toppen på isberget. Och som vi så vackert brukar säga: roten börjar i toppen. Robert Mugabe som en gång var en politiskt rutinerad kämpe för den svarta befolkningens rättigheter är i dag en brutal diktator och ansvarig för den ekonomiska kraschen, hungersnöden och den politiska terrorn i sitt land. Hans jordreform som inleddes kaotiskt har slutligen nått sin höjdpunkt genom exproprieringen av vita jordbrukare. Landet har blivit ödemark och 94 procent av befolkningen är arbetslös. När allt kommer omkring uppfyller någon som i dag arresterar aktivister som Farai Maguwu, hotar dem med fängelsestraff och tortyr och även hotar deras familjer inte de kriterier som måste vara uppfyllda i Kimberleyprocessen. Jag samtycker med föregående talare om att vi även måste ta med skyddet av de mänskliga rättigheterna i Kimberleyprocessen. I stället för att ställa krav och bara klaga bör vi agera konsekvent och stödja de andra staterna och införa sanktioner för att utöva påtryckningar på Zimbabwe. Vi bör till och med gå så långt som att utesluta landet från Kimberleyprocessen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph