Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-402"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.21.4-402"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"O caso de Farai Maguwu ilustra a brutal repressão no Zimbabué, mas também a necessidade de alargar o âmbito do Processo de Kimberley. Os diamantes não devem ser somente certificados como limpos de crimes de guerra, mas também de violações de direitos humanos, incluindo as cometidas pelos Estados e companhias exploradoras. A exploração de diamantes é relevante no combate à pobreza e na realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Segundo a em 2008 África exportou 393 000 milhões de dólares em petróleo e minerais, o que corresponde a nove vezes o total da ajuda que o Continente recebeu. Uma justa exploração dos recursos naturais em benefício das populações locais pode ser assim crucial no reforço do Estado de direito, na promoção da responsabilidade social das empresas e, portanto, na garantia dos direitos humanos. Nesse sentido é fundamental que a União Europeia adopte mecanismos para combater a corrupção na exploração de minerais, como vários deputados têm vindo a defender, nomeadamente através da petição disponível em www.stopcorruption.eu , que convido todos a assinar."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
") Případ Faraie Maguwua dokládá krutý útlak v Zimbabwe a také potřebu rozšíření pole působnosti Kimberleyského procesu. Diamanty by měly být certifikovány jen v tom případě, že nejsou ve vztahu jak k válečným zločinům, tak i porušování lidských práv, včetně porušování páchaného vykořisťovatelskými zeměmi a podniky. Využívání diamantů sehraje svou roli při boji proti chudobě a při dosahování rozvojových cílů tisíciletí. Podle vyvezla Afrika v roce 2008 ropu a nerosty v hodnotě 393 miliard USD, což odpovídá devítinásobku celkové hodnoty obdržené mezinárodní pomoci. Spravedlivé využívání přírodních zdrojů pro dobro místních obyvatel může být klíčovým prvkem pro posílení právního státu, prosazení sociální odpovědnosti podniků a z toho vyplývající zaručení lidských práv. Jak už několik poslanců podotklo, je tomto ohledu nezbytné, aby Evropská unie přijala mechanismy pro boj s korupcí při využívání nerostů, zejména pomocí online petice na stránce www.stopcorruption.eu. Chtěla bych všechny vyzvat, aby tuto petici podepsali."@cs1
"Fru formand! Sagen om Farai Maguwu illustrerer den brutale undertrykkelse i Zimbabwe og også behovet for at udvide anvendelsesområdet for Kimberley-processen. Diamanter skal ikke kun certificeres som frie for krigsforbrydelser, men også frie for menneskerettighedskrænkelser, herunder krænkelser, der begås af de udvindende lande og selskaber. Udvindingen af diamanter spiller en rolle i bekæmpelsen af fattigdom og opnåelse af millenniumudviklingsmålene. I henhold til Global Witness eksporterede Afrika i 2008 olie og mineraler til en værdi af 393 mia. USD, hvilket svarer til det nidobbelte af den samlede bistand, som kontinentet modtog. Retfærdig brug af naturressourcer til gavn for de lokale kan være afgørende for styrkelsen af retsstatsprincippet, fremme af social ansvarlighed blandt virksomheder og dermed respekt for menneskerettighederne. I den henseende er det afgørende, at EU indfører mekanismer til bekæmpelse af korruption i forbindelse med udvindingen af mineraler, som flere medlemmer har sagt, navnlig gennem internetopfordringen på www.stopcorruption.eu, som jeg vil opfordre alle til at undertegne."@da2
"( ) Der Fall von Farai Maguwu veranschaulicht die brutale Unterdrückung in Simbabwe und auch die Notwendigkeit, den Rahmen des Kimberley-Prozesses zu erweitern. Diamanten sollten nicht nur als frei von Kriegsverbrechen zertifiziert werden, sondern auch von Menschenrechtsverletzungen, einschließlich derer, die von ausbeuterischen Staaten und Unternehmen begangen werden. Der Abbau von Diamanten muss eine Rolle beim Kampf gegen die Armut und beim Erreichen der Millenniums-Entwicklungsziele spielen. zufolge hat Afrika im Jahr 2008 Erdöl und Bodenschätze im Wert von 393 Mrd. USD exportiert, neunmal mehr als der Gesamtbetrag an Beihilfe, den der Kontinent erhalten hat. Die faire Nutzung von natürlichen Ressourcen zum Nutzen der einheimischen Bevölkerung kann bei der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, bei der Förderung der sozialen Verantwortung der Unternehmen und somit bei der Gewährleistung der Menschenrechte von entscheidender Bedeutung sein. In diesem Sinne ist unerlässlich, dass die Europäische Union Mechanismen einführt, um die Korruption beim Abbau von Bodenschätzen zu bekämpfen, wie mehrere Mitglieder vorgetragen haben, insbesondere durch die Online-Petition auf www.stopcorruption.eu, die ich sie alle auffordern möchte, zu unterschreiben."@de9
"( ) Η υπόθεση του Farai Maguwu είναι ενδεικτική του βάναυσου καθεστώτος καταστολής στη Ζιμπάμπουε, καθώς και της ανάγκης επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας Kimberley. Θα πρέπει να πιστοποιείται ότι τα διαμάντια όχι μόνο δεν συνδέονται με εγκλήματα πολέμου, αλλά ούτε και με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπράττονται από τις χώρες και τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την εκμετάλλευσή τους. Η εκμετάλλευση διαμαντιών δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Σύμφωνα με την οργάνωση το 2008, η Αφρική εξήγαγε πετρέλαιο και μεταλλεύματα αξίας 393 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό εννεαπλάσιο του συνολικού ποσού της βοήθειας που έλαβε η ήπειρος. Η ορθή χρήση των φυσικών πόρων προς όφελος του τοπικού πληθυσμού ενδέχεται να αποβεί καίρια για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών και, συνεπώς, για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό την έννοια αυτή, είναι ζωτικής σημασίας η έγκριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηχανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των μεταλλευμάτων –όπως ανέφεραν αρκετοί βουλευτές–, ιδίως δε μέσω του ηλεκτρονικού αιτήματος στη διεύθυνση www.stopcorruption.eu, το οποίο θα ήθελα να σας καλέσω όλους να υπογράψετε."@el10
"( ) The case of Farai Maguwu illustrates the brutal repression in Zimbabwe and also the need to extend the scope of the Kimberley Process. Diamonds should not only be certified as free of war crimes, but also of violations against human rights, including those perpetrated by exploitative countries and companies. The exploitation of diamonds has a role to play in combating poverty and achieving the Millennium Development Goals. According to in 2008 Africa exported USD 393 billion   worth of petroleum and minerals, which corresponds to nine times the total amount of aid that the continent received. The fair use of natural resources for the benefit of local people can be crucial in strengthening the rule of law, in promoting social responsibility among companies and, therefore, in guaranteeing human rights. In this sense it is vital that the European Union adopts mechanisms to combat corruption in the exploitation of minerals, as several Members have argued, particularly through the petition online at www.stopcorruption.eu, which I would like to invite everyone to sign."@en4
"( ) El caso de Farai Maguwu ilustra la brutal represión que hay en Zimbabue y la necesidad de ampliar el alcance del proceso de Kimberley. Los diamantes no solamente deberían ser certificados como limpios de crímenes de guerra, sino también de violaciones de derechos humanos, incluidas las cometidas por países y empresas explotadoras. La explotación de los diamantes juega su papel en la lucha contra la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según Global Witness, en 2008 África exportó 393 000 millones de dólares estadounidenses en petróleo y minerales, lo cual equivale a nueve veces la cantidad total de ayuda que recibió el continente. El buen uso de los recursos naturales en beneficio de la población local puede ser crucial a la hora de fortalecer el Estado de Derecho, fomentar la responsabilidad social entre las empresas y, por tanto, garantizar los derechos humanos. En este sentido es vital que la Unión Europea adopte mecanismos para luchar contra la corrupción en la explotación de minerales, como han sostenido varios diputados, especialmente a través de la petición en línea que se encuentra en www.stopcorruption.eu, la cual les invito a firmar a todos ustedes."@es21
"Farai Maguwu juhtum näitab julma represseerimist Zimbabwes ja samuti vajadust laiendada Kimberley protsessi kohaldamisala. Teemantide sertifitseerimisel ei tuleks arvestada mitte üksnes seda, et nendega pole seotud sõjakuritegusid, vaid ka seda, et inimõigusi ei rikuta, sealhulgas kurnavate riikide ja ettevõtete poolt. Teemantide kasutamisel on oma osa vaesusevastases võitluses ja aastatuhande arengueesmärkide täitmises. Global Witnessi andmetel eksportis Aafrika 2008. aastal 393 miljardi USA dollari väärtuses naftat ja mineraale, mis on üheksa korda rohkem kui sellele mandrile antud abi kokku. Loodusvarade õiglasel kasutamisel kohalike elanike hüvanguks võib olla võtmetähtsus õigusriigi tugevdamisel, sotsiaalse vastutuse edendamisel ettevõtete seas ja seega inimõiguste tagamisel. Selles mõttes on väga oluline, et Euroopa Liit võtab vastu mehhanismid korruptsiooniga võitlemiseks mineraalide kasutamisel, nagu mitu liikmesriiki on arutanud, ühinedes eelkõige elektroonilise avaldusega aadressil http://www.stopcorruption.eu" . Ma kutsun kõiki üles sellele alla kirjutama."@et5
"( ) Farai Maguwun tapaus kertoo Zimbabwessa harjoitettavasta julmasta sorrosta sekä tarpeesta laajentaa Kimberleyn prosessin soveltamisalaa. Timantit olisi sertifioitava vapaiksi sotarikoksista ja ihmisoikeusrikkomuksista, myös niistä, joihin syyllistytään timantteja louhivissa maissa ja yrityksissä. Timanttien louhinnalla on merkityksensä köyhyyden torjunnassa ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa. järjestön mukaan vuonna 2008 Afrikka vei öljyä ja mineraaleja 393 miljardilla dollarilla, mikä on yhdeksän kertaa maanosan saaman kehitysavun kokonaismäärä. Luonnonvarojen oikeudenmukainen hyödyntäminen paikallisväestön hyödyksi saattaa olla ratkaisevassa asemassa haluttaessa vahvistaa oikeusvaltiota, kehittää yritysten sosiaalista vastuuta sekä varmistaa siten ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tässä mielessä on elintärkeää, että Euroopan unioni ottaisi mineraalien louhinnassa käyttöön korruption torjuntamekanismeja, kuten moni jäsen on esittänyt verkkovetoomuksessa (osoitteessa www.stopcorruption.eu), jonka toivon kaikkien allekirjoittavan."@fi7
"( ) Le cas de Farai Maguwu illustre la répression brutale au Zimbabwe, ainsi que la nécessité d’étendre le champ d’application du processus de Kimberley. Les diamants doivent être certifiés non seulement «vierges de crimes de guerre», mais aussi vierges de violations des droits de l’homme, y compris celles commises par les entreprises et pays exploitants. L’exploitation de diamants a un rôle à jouer dans la lutte contre la pauvreté et dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. D’après en 2008, l’Afrique a exporté pour 393 milliards d’USD de pétrole et de minerais, ce qui correspond à neuf fois le montant total de l’aide reçue par ce continent. L’utilisation équitable de ressources naturelles au profit des populations peut s’avérer cruciale pour le renforcement de l’état de droit, pour la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et, partant, pour la garantie des droits de l’homme. À cet égard, il est vital que l’Union européenne adopte des mécanismes permettant de combattre la corruption dans l’exploitation des minerais, ainsi que certains députés l’ont proposé, notamment via la pétition en ligne sur le site www.stopcorruption.eu, que je vous invite tous à signer."@fr8
". – (PT) Farai Maguwu ügye jól mutatja a brutális elnyomást Zimbabwéban, valamint azt, hogy szükség van a Kimberley-folyamat hatáskörének kiterjesztésére. A gyémántoknak nem csak a háborús bűncselekményektől kell mentesnek lenniük, hanem az emberi jogok megsértésétől is, beleértve azokat is, amelyeket a kizsákmányoló országok és vállalatok követnek el. A gyémánt kitermelése szerepet játszik a szegénység elleni küzdelemben és a millenniumi fejlesztési célok elérésében. A szerint 2008-ban Afrika 393 milliárd USA-dollár értékű kőolajat és ásványkincset exportált, ami kilencszer annyi, mint az összes segély, amelyet a kontinens kapott. A természeti erőforrásoknak a helyiek érdekében történő igazságos felhasználása létfontosságú a jogállamiság megerősítése, a vállalatok körében a társadalmi felelősségvállalás előmozdítása, ennélfogva az emberi jogok biztosítása szempontjából. Ebben az értelemben létfontosságú, hogy az Európai Unió mechanizmusokat fogadjon el az ásványkincsek kitermelésével kapcsolatos korrupció elleni küzdelem érdekében, ahogy azt számos tagállam kijelentette, különösen a www.stopcorruption.eu webhelyen elérhető online petíción keresztül, amelyet szeretném, ha mindenki aláírna."@hu11
"( ) Il caso di Farai Maguwu è una prova della brutale repressione che ha luogo nello Zimbabwe e della necessità di ampliare l’ambito del processo di Kimberley. I diamanti dovrebbero essere accompagnati da una certificazione che indica che la loro estrazione non solo non è segnata da crimini di guerra, ma neppure da violazioni dei diritti umani, comprese quelle commesse dai paesi e dalle industrie che li utilizzano. Lo sfruttamento dei diamanti svolge un ruolo importante nella lotta alla povertà e nel conseguimento degli obiettivi del millennio. Secondo nel 2008, l’Africa ha esportato petrolio e minerali per USD 393 miliardi, un importo che è pari a nove volte gli aiuti che il continente riceve. L’uso equo delle risorse naturali a beneficio delle popolazioni locali può rivestire un’importanza cruciale nel rafforzamento dello Stato di diritto, nella promozione della responsabilità sociale delle imprese e, pertanto, nella tutela dei diritti umani. In questo senso è importante che l’Unione europea adotti meccanismi di lotta alla corruzione nello sfruttamento dei minerali. É una richiesta sostenuta da diversi onorevoli colleghi soprattutto tramite la petizione online al sito http://www.stopcorruption.eu" che invito tutti a firmare."@it12
"( ) Farai Maguwu atvejis parodė, kokios brutalios represijos vyksta Zimbabvėje ir kad reikia išplėsti Kimberley proceso taikymą. Deimantai turėtų liudyti ne tik karo nusikaltimų, bet ir žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant pažeidimus, padarytus išnaudotojiškų valstybių ir įmonių, nebuvimą. Deimantų panaudojimas turėtų padėti kovoti su skurdu ir siekti Tūkstantmečio tikslų. Remiantis 2008 m. Afrika eksportavo 393 mlrd. JAV dolerių vertės naftos ir mineralų, o ši suma yra devynis kartus didesnė už visą žemyno gautą pagalbą. Sąžiningas išteklių panaudojimas vietos gyventojų gerovei gali būti labai svarbus stiprinant teisinę valstybę, skatinant įmonių socialinę atsakomybę ir taip užtikrinant žmogaus teises. Šiuo atveju, kaip nurodė keli EP nariai, būtina, kad Europos Sąjunga patvirtintų priemones, skirtas kovai su korupcija mineralų eksploatavimo sektoriuje, visų pirma pasinaudojant tiesiogine peticija internete adresu http://www.stopcorruption.eu" , kurią visus kviesčiau pasirašyti."@lt14
"( ) lieta parāda brutālo apspiešanu Zimbabvē un arī to, ka ir jāpaplašina Kimberli procesa piemērošanas joma. Dimanti ir ne vien jāsertificē kā tādi, kas nav saistīti ar kara noziegumiem, bet arī tādi, kas nav saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp tādiem, ko veikušas ekspluatējošas valstis un uzņēmumi. Dimantu izmantošanai ir nozīme, lai cīnītos pret nabadzību un sasniegtu tūkstošgades attīstības mērķus. Saskaņā ar 2008. gadā Āfrika eksportēja naftu un izrakteņus USD 393 miljardu vērtībā, kas deviņkārt pārsniedz kontinenta saņemtās palīdzības kopsummu. Dabas resursu taisnīga izmantošana vietējo iedzīvotāju labā var būt izšķiroša, lai nostiprinātu tiesiskumu, veicinātu uzņēmumu sociālo atbildību un tādējādi garantētu cilvēktiesības. Šajā ziņā ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība pieņemtu mehānismus cīņai pret korupciju saistībā ar izrakteņu ieguvi, un to ir centušies pierādīt jau vairāki deputāti, jo īpaši ar adresē www.stopcorruption.eu ievietoto tiešsaistes lūgumrakstu, kuru es aicinu visiem parakstīt."@lv13
"O caso de Farai Maguwu ilustra a brutal repressão no Zimbabué, mas também a necessidade de alargar o âmbito do Processo de Kimberley. Os diamantes não devem ser somente certificados como limpos de crimes de guerra, mas também de violações de direitos humanos, incluindo as cometidas pelos Estados e companhias exploradoras. A exploração de diamantes é relevante no combate à pobreza e na realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Segundo a em 2008 África exportou 393 000 milhões de dólares em petróleo e minerais, o que corresponde a nove vezes o total da ajuda que o Continente recebeu. Uma justa exploração dos recursos naturais em benefício das populações locais pode ser assim crucial no reforço do Estado de direito, na promoção da responsabilidade social das empresas e, portanto, na garantia dos direitos humanos. Nesse sentido é fundamental que a União Europeia adopte mecanismos para combater a corrupção na exploração de minerais, como vários deputados têm vindo a defender, nomeadamente através da petição disponível em www.stopcorruption.eu , que convido todos a assinar."@mt15
"Het geval Farai Maguwu toont aan hoe gewelddadig de repressie in Zimbabwe is. Het bewijst ook dat het Kimberley-proces een ruimer toepassingsgebied moet krijgen. Certificatie van diamanten moet niet alleen garanderen dat er bij de winning geen oorlogsmisdaden zijn gepleegd maar evenmin mensenrechten zijn geschonden, waaronder inbegrepen mensenrechtenschendingen begaan door de landen en ondernemingen die de mijnen exploiteren. Diamantwinning kan een rol spelen bij de bestrijding van armoede en de verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen. Volgens heeft Afrika in 2008 voor 393 miljard euro olie en diamanten uitgevoerd, ofwel het negenvoudige van het bedrag dat dit werelddeel aan ontwikkelingshulp heeft ontvangen. Een rechtvaardige exploitatie van de hulpmiddelen, een exploitatie die ten goede komt aan de plaatselijke bevolking, kan bijdrage tot het consolideren van de rechtsstaat, het bevorderen van de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen en, daarop aansluitend, het respect voor de mensenrechten. Het is daarom van cruciaal belang dat de Europese Unie mechanismen ontwikkelt voor het bestrijden van corruptie bij de exploitatie van de bodemschatten. Een aantal afgevaardigden heeft daar al voor gepleit. We kunnen dit doen via de petitie www.stopcorruption.eu. Ik verzoek u allen deze petitie te ondertekenen."@nl3
"( ) Sprawa Farai Maguwu obrazuje brutalne represje w Zimbabwe, dowodząc konieczności rozszerzenia zakresu procesu Kimberley. Diamentów nie może charakteryzować jedynie brak przestępstw wojennych, ale również brak przypadków łamania praw człowieka, w tym także w krajach i przedsiębiorstwach, które zajmują się wydobyciem tego surowca. Wydobycie diamentów ma do odegrania rolę w walce z ubóstwem oraz w realizacji milenijnych celów rozwoju. Według w 2008 roku z Afryki wyeksportowano ropę i minerały o wartości 393 miliardów dolarów, co odpowiada dziewięciokrotnej wartości łącznej kwoty pomocy skierowanej na ten kontynent. Uczciwe wykorzystanie zasobów naturalnych z korzyścią dla lokalnej ludności może mieć zasadnicze znaczenie w umocnieniu praworządności, propagowaniu społecznej odpowiedzialności wśród przedsiębiorstw i w związku z tym również w zapewnieniu przestrzegania praw człowieka. W tym znaczeniu Unia Europejska powinna koniecznie przyjąć mechanizmy ukierunkowane na walkę z korupcją przy eksploatacji minerałów, jak wskazało kilku posłów, zwłaszcza przez podpisanie petycji online na stronie www.stopcorruption.eu, do czego wszystkich zachęcam."@pl16
"( ) Cazul lui Farai Maguwu ilustrează represiunea brutală din Zimbabwe și, de asemenea, nevoia de a extinde aria de aplicabilitate a Procesului Kimberley. Nu trebuie să se certifice doar faptul că diamantele nu au legătură cu crimele de război, ci și că nu au nicio legătură cu violările drepturilor omului, inclusiv cele comise de către statele și societățile exploatatoare. Exploatarea diamantelor joacă un rol în combaterea sărăciei și în atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Conform în 2008 Africa a exportat țiței și minereuri în valoare de 393 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă de nouă ori suma totală a ajutoarelor pe care le-a primit continentul. Utilizarea corectă a resurselor naturale în beneficiul populației locale poate fi esenţială pentru consolidarea statului de drept, pentru promovarea responsabilității sociale în rândul întreprinderilor și, prin urmare, pentru garantarea drepturilor omului. În acest sens, este vital ca Uniunea Europeană să adopte mecanisme pentru combaterea corupției din exploatarea minereurilor, după cum au argumentat câțiva deputați, mai ales prin petiția online de pe site-ul www.stopcorruption.eu, pe care vă invit să o semnați cu toții."@ro18
"( ) Prípad Faraia Maguwua svedčí o brutálnom utláčaní v Zimbabwe a o potrebe rozšíriť rámec Kimberleyského procesu. Diamanty by mali mať certifikát nielen o tom, že nemajú nič spoločné s vojnovými zločinmi, ale aj o tom, že pri ich ťažbe sa neporušovali ľudské práva, a to platí aj pre krajiny a spoločnosti, ktoré ťažia diamanty. Ťažba diamantov musí zohrávať úlohu v boji proti chudobe a plnení rozvojových cieľov tisícročia. Podľa organizácie Afrika v roku 2008 vyviezla naftu a nerastné suroviny v sume 393 miliárd USD, čo zodpovedá deväťnásobku celkovej hodnoty pomoci poskytnutej tomuto kontinentu. Rozumné využívanie prírodných zdrojov v prospech miestnych ľudí môže byť rozhodujúce pre posilnenie právneho štátu, podporu sociálnej zodpovednosti medzi spoločnosťami, a tým aj pre zabezpečenie ochrany ľudských práv. V tomto zmysle je prvoradé, aby Európska únia prijala mechanizmy na boj proti korupcii v ťažbe nerastných surovín, ako žiadali niektorí poslanci, najmä prostredníctvom internetovej petície na stránke www.stopcorruption.eu, a vyzývam všetkých, aby túto petíciu podpísali."@sk19
"( ) Primer Faraia Maguwuja kaže surovo represijo v Zimbabveju in tudi potrebo po razširitvi obsega delovanja procesa Kimberley. Za diamante ne bi smelo biti potrjeno le, da niso zaznamovani z vojnimi zločini, ampak tudi, da niso zaznamovani s kršitvami človekovih pravic, vključno s tistimi, ki jih zagrešijo izkoriščevalske države in podjetja. Izkoriščanje diamantov mora igrati vlogo v boju proti revščini in doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Po podatkih je Afrika leta 2008 izvozila nafto in minerale v vrednosti 393 milijard USD, kar ustreza devetkratnemu skupnemu znesku pomoči, ki jo je prejela celina. Pravična raba naravnih virov v korist lokalnega prebivalstva je lahko ključna za krepitev pravne države v spodbujanju socialne odgovornosti med podjetji in tako v zagotavljanju človekovih pravic. V tem smislu je nujno, da Evropska unija sprejme mehanizme za boj proti korupciji pri izkoriščanju mineralov, kar je dokazovalo več držav, zlasti preko spletne peticije na spletni strani www.stopcorruption.eu, za katero bi želela vse povabiti, da jo podpišete."@sl20
"Fallet med Farai Maguwu illustrerar det brutala förtrycket i Zimbabwe och även behovet av att utöka Kimberleyprocessens räckvidd. Diamanter bör inte bara attesteras som fria från krigsförbrytelser utan även fria från brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive sådana som begåtts av exploaterande länder och företag. Diamantexploateringen har en funktion att fylla i bekämpandet av fattigdomen och för att uppnå millennieutvecklingsmålen. Enligt exporterade Afrika år 2008 petroleum och mineraler till ett värde av 393 miljarder US-dollar, vilket motsvarar nio gånger summan av det bistånd som kontinenten mottog. Ett rättvist utnyttjande av naturresurserna till fördel för lokalbefolkningen kan vara helt avgörande för att stärka rättsordningen, för att främja företagens sociala ansvar och därigenom för att garantera de mänskliga rättigheterna. I denna bemärkelse är det avgörande att EU antar mekanismer för att bekämpa korruption i exploateringen av mineraler som flera ledamöter har argumenterat för, särskilt genom namninsamlingen på www.stopcorruption.eu, som jag vill uppmana alla att skriva under."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ana Gomes (S&D )."18,20,1,19,14,16,7,10,13,9,21,4,12,8
"Global Witness"18,20,15,1,19,14,16,11,22,7,3,10,13,9,17,4,12,8
"PT"18,20,19,14,16,7,10,13,9,21,4,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph