Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-397"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.21.4-397"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, since being elected in 1999, I have done my utmost to galvanise opposition from this Parliament to the massive catalogue of injustice that Mugabe and his henchmen have inflicted on the people of Zimbabwe. I have to say this is one area where this House speaks with one voice. Today we are discussing the systematic abuse of workers in the diamond fields of Zimbabwe by government security forces. Zimbabwe is a full member of the Kimberley Process, the informal body that governs the global trade in rough diamonds and which so far has taken little action to stop such abuses. I call on the Kimberley Process to consider tough measures against Zimbabwe for non-compliance and I join the condemnation of the recent arrest of Farai Maguwu, a man of conscience, who dared to expose the violence perpetrated by the Zimbabwean security forces at Chiadzwa. The Zimbabwean Government must immediately release Mr Maguwu and, for that matter, all other political prisoners, and we should recall that the right to free speech was one of the main commitments made by all parties in last year’s global political agreement. At the moment the basic medical and food needs of a large section of the Zimbabwean population are met by international aid. The Zimbabwean Government should use the substantial revenue that diamond mining is likely to generate to create a diamond trust fund to kick-start the economy and to provide the health, education and social funding currently provided by international donors. Regrettably, Zimbabwe still has a long way to go before we can say that its people live in freedom and democracy and under a respected rule of law. It is time for a dramatic change and the EU and the countries of southern Africa should be bringing more pressure to bear to bring about good governance in Zimbabwe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, od svého zvolení v roce 1999 jsem se ze všech sil snažil posílit opozici tohoto Parlamentu vůči rozsáhlému seznamu příkoří, kterých se dopustil na zimbabwském lidu Mugabe a jeho stoupenci. Musím podotknout, že v tomto směru se všichni shodneme. Dnes jednáme o soustavném zneužívání dělníků na diamantových polích Zimbabwe, jehož se dopouští vládní bezpečnostní síly. Zimbabwe je řádným členem Kimberleyského procesu, což je neformální orgán řídící světový obchod se surovými diamanty, který dosud nepodnikl téměř žádné kroky, aby tomuto zneužívání zamezil. Tímto vyzývám Kimberleyský proces, aby zvážil opatření proti Zimbabwe za neplnění závazků, a připojuji se k odsouzení nedávného uvěznění Faraie Maguwua, muže svědomí, který se odvážil odhalit násilí páchané zimbabwskými bezpečnostními silami v Chiadzwě. Zimbabwská vláda musí okamžitě propustit pana Maguwua i ostatní politické vězně na svobodu a měli bychom si připomenout, že právo na svobodu slova bylo jedním z hlavních závazků odsouhlasených všemi stranami v loňské všeobecné politické dohodě. V současné době pokrývá mezinárodní pomoc základní zdravotní péči a potravinové potřeby velké části zimbabwské populace. Zimbabwská vláda by měla využít zřejmě velmi značných zisků z těžby diamantů a vytvořit diamantový svěřenecký fond na rozvoj hospodářství a financování zdravotnictví, školství a sociálního zabezpečení, o něž se v současné době starají mezinárodní dárci. Zimbabwe musí bohužel urazit ještě dlouhou cestu, než budeme moci říct, že jeho lid žije ve svobodě a demokracii a v souladu s všeobecně uznávaným právním státem. Nadchází čas dramatické změny a EU a země jižní Afriky by měly vyvíjet větší tlak, aby byla v Zimbabwe nastolena řádná správa."@cs1
"Fru formand! Siden jeg blev valgt i 1999, har jeg gjort mit yderste for at styrke Parlamentets modstand mod den massive række af uretfærdigheder, som Mugabe og hans håndlangere har påført befolkningen i Zimbabwe. Jeg må sige, at dette er et område, hvor Parlamentet taler med én stemme. Vi drøfter i dag regeringsstyrkernes systematiske misbrug af arbejdere i diamantfelterne i Zimbabwe. Zimbabwe er fuldgyldigt medlem af Kimberley-processen, det uformelle organ, der regulerer handelen med uslebne diamanter, og som indtil videre har gjort meget lidt for at standse dette misbrug. Jeg opfordrer Kimberley-processen til at overveje strenge foranstaltninger mod Zimbabwe for manglende overholdelse, og jeg tilslutter mig fordømmelsen af den nylige arrestation af Farai Maguwu, en menneskerettighedsaktivist, der turde fortælle om den vold, der begås af de zimbabwiske sikkerhedsstyrker i Chiadzwa. Den zimbabwiske regering skal omgående løslade hr. Maguwu og alle andre politiske fanger for den sags skyld. Vi skal minde om, at ytringsfrihed var et af de primære tilsagn, der blev givet af alle parter i forbindelse med sidste års globale politiske aftale. En stor del af den zimbabwiske befolknings behov for medicin og fødevarer opfyldes i øjeblikket gennem international bistand. Den zimbabwiske regering burde bruge den betydelige indtjening, som diamantudvindingen sandsynligvis indbringer, til at oprette en diamantfond, som kan kickstarte økonomien og sikre den finansiering på sundheds-, uddannelses- og socialområdet, de internationale donorer i øjeblikket yder. Der er desværre stadig langt igen for Zimbabwe, inden vi kan sige, at dets befolkning lever i frihed og demokrati og under respekt for retsstatsprincippet. Tiden er inde til dramatiske forandringer, og EU og landene i det sydlige Afrika bør lægge øget pres på landet for at få indført god regeringsførelse i Zimbabwe."@da2
"Frau Präsidentin, ich habe seit meiner Wahl im Jahr 1999 mein Möglichstes getan, um einen Widerstand in diesem Parlament gegen die lange Liste von Ungerechtigkeiten zu organisieren, die Mugabe und seine Schergen über das Volk Simbabwes gebracht haben. Ich muss sagen, dass dies ein Bereich ist, in dem dieses Haus mit einer Stimme spricht. Heute diskutieren wir die systematische Misshandlung von Arbeitern in den Diamantenabbaugebieten Simbabwes durch die Sicherheitskräfte der Regierung. Simbabwe ist ein Vollmitglied des Kimberley-Prozesses, des informellen Organs, das den weltweiten Handel mit Rohdiamanten reguliert und das bisher wenig getan hat, um solche Misshandlungen zu unterbinden. Ich fordere den Kimberley-Prozess auf, harte Maßnahmen gegen Simbabwe wegen Nichterfüllung in Betracht zu ziehen, und ich schließe mich der Verurteilung der kürzlich erfolgten Verhaftung von Farai Maguwu an, eines gewissenhaften Mannes, der es gewagt hat, die Gewalt der Sicherheitskräfte Simbabwes in Chiadzwa zu entlarven. Die Regierung Simbabwes muss Herrn Maguwu unverzüglich freilassen sowie alle anderen politischen Häftlinge. Wir sollten uns daran erinnern, dass das Recht auf Redefreiheit eine der wichtigsten Verpflichtungen aller Parteien beim letztjährigen weltweiten politischen Übereinkommen war. Derzeit wird die Grundversorgung mit Medikamenten und Nahrungsmitteln eines großen Teils der Bevölkerung Simbabwes durch internationale Hilfe gewährleistet. Die Regierung Simbabwes sollte die erheblichen Gewinne, die der Diamantenabbau höchstwahrscheinlich abwirft, einsetzen, um einen Diamanten-Treuhandfonds einzurichten, mit dem die Wirtschaft angekurbelt und die Finanzierung des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesens gewährleistet wird, die momentan internationale Geber zur Verfügung stellen. Bedauerlicherweise liegt immer noch ein weiter Weg vor Simbabwe, bevor wir sagen können, dass sein Volk in Freiheit und Demokratie und unter einer geachteten Rechtsstaatlichkeit lebt. Es ist an der Zeit für einen dramatischen Wandel, wobei die EU und die südafrikanischen Länder mehr Druck ausüben sollten, um ein verantwortungsvolles Handeln in Simbabwe herbeizuführen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, από τότε που εξελέγην για πρώτη φορά το 1999, καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να κινητοποιήσω το παρόν Κοινοβούλιο να εκφράσει την αντίθεσή του στον ανεξάντλητο κατάλογο των άδικων πράξεων που διαπράττονται από τον Mugabe και τα πρωτοπαλίκαρά του κατά του λαού της Ζιμπάμπουε. Οφείλω να δηλώσω ότι πρόκειται για έναν τομέα, στον οποίο το Σώμα εκφράζει ομόφωνα τη γνώμη του. Σήμερα συζητούμε για τη συστηματική κακομεταχείριση των εργαζομένων στις αδαμαντοφόρες περιοχές της Ζιμπάμπουε από τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας. Η Ζιμπάμπουε είναι πλήρες μέλος της διαδικασίας Kimberley, του άτυπου οργάνου που ελέγχει το παγκόσμιο εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών και που, μέχρι στιγμής, έχει λάβει ελάχιστα μέτρα για τον τερματισμό αυτής της κακομεταχείρισης. Ζητώ από τη διαδικασία Kimberley να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης αυστηρών μέτρων κατά της Ζιμπάμπουε λόγω μη συμμόρφωσης, και συντάσσομαι με την καταδίκη της πρόσφατης σύλληψης του Farai Maguwu, ενός ευσυνείδητου ανθρώπου, ο οποίος τόλμησε να αποκαλύψει τη βία που ασκείται από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ζιμπάμπουε στη Chiadzwa. Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε οφείλει να απελευθερώσει άμεσα τον κ. Maguwu, αλλά και όλους τους άλλους πολιτικούς κρατουμένους, ενώ εμείς οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου ήταν μία από τις κύριες δεσμεύσεις όλων των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο της καθολικής πολιτικής συμφωνίας που επετεύχθη το προηγούμενο έτος. Επί του παρόντος, οι βασικές ιατρικές και επισιτιστικές ανάγκες μείζονος τμήματος του πληθυσμού της Ζιμπάμπουε καλύπτονται από τη διεθνή βοήθεια. Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε θα έπρεπε να αξιοποιήσει τα σημαντικά έσοδα που ενδέχεται να αποφέρει η εξόρυξη διαμαντιών για τη σύσταση καταπιστευματικού ταμείου διαμαντιών, με στόχο την τόνωση της οικονομίας και την παροχή χρηματοδότησης για την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πτυχές, χρηματοδότηση που χορηγείται επί του παρόντος από διεθνείς δωρητές. Δυστυχώς, η Ζιμπάμπουε έχει ακόμα μακρά πορεία να διανύσει έως ότου μπορέσουμε να πούμε ότι ο λαός της ζει ελεύθερα, δημοκρατικά και υπό δεόντως σεβαστό κράτος δικαίου. Είναι πλέον καιρός για ριζικές αλλαγές, και δέον είναι η ΕΕ και οι χώρες της νότιας Αφρικής να ασκήσουν εντονότερες πιέσεις για την εδραίωση της χρηστής διακυβέρνησης στη Ζιμπάμπουε."@el10
"Señora Presidenta, desde que fui elegido en 1999, he hecho todo lo posible por movilizar a la oposición de este Parlamento ante el enorme catálogo de injusticias que Mugabe y sus secuaces han infligido sobre el pueblo de Zimbabue. Tengo que decir que es un área en la que esta Cámara habla con una sola voz. Hoy estamos debatiendo sobre el abuso sistemático de los trabajadores de los campos de diamantes de Zimbabue por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. Zimbabue es un miembro de pleno derecho del proceso de Kimberley, el órgano informal que dirige el comercio global de diamantes en bruto y que hasta ahora ha hecho poco por detener dichos abusos. Hago un llamamiento al proceso de Kimberley para que piense en medidas duras que aplicar contra Zimbabue por su incumplimiento y me uno a la condena de la reciente detención de Farai Maguwu, un hombre con conciencia, que se atrevió a exponer la violencia cometida por las fuerzas de seguridad zimbabuenses en Chiadzwa. El Gobierno de Zimbabue debe liberar inmediatamente al señor Maguwu y, en realidad, a todos los demás presos políticos, y deberíamos recordar que el derecho a la libertad de expresión fue uno de los principales compromisos adquiridos por todas las partes en el acuerdo político global del año pasado. De momento, las necesidades médicas y alimentarias básicas de una amplia sección de la población zimbabuense están cubiertas con la ayuda internacional. El Gobierno de Zimbabue debería utilizar los importantes ingresos que probablemente generen las minas de diamantes para crear un fondo fiduciario del diamante para activar la economía y proporcionar la financiación sanitaria, educativa y social que actualmente proporcionan los donantes internacionales. Lamentablemente, Zimbabue aún tiene un largo camino que recorrer antes de que podamos decir que su pueblo vive en libertad y democracia, y en un Estado de Derecho respetado. Es hora de que se produzca un cambio drástico y que la UE y los países del África Meridional ejerzan más presión para conseguir llevar la buena gobernanza a Zimbabue."@es21
"Austatud juhataja! Alates saadikuks valimisest 1999. aastal olen ma teinud kõik endast oleneva, et ärgitada Euroopa Parlamendis vastuseisu massilisele ebaõiglusele, mida Mugabe ja tema käsilased on Zimbabwe rahva suhtes rakendanud. Pean ütlema, et see on valdkond, milles Euroopa Parlament kõneleb ühehäälselt. Täna arutame Zimbabwe teemandikaevanduste tööliste järjepidevat kuritarvitamist valitsuse julgeolekujõudude poolt. Zimbabwe on Kimberley protsessi täisliige. See mitteametlik organ, mis reguleerib töötlemata teemantide üleilmset kaubandust, on siiani võtnud vähe meetmeid, et selline kuritarvitamine peatada. Kutsun Kimberley protsessi üles kaaluma rangeid Zimbabwe-vastaseid meetmeid rikkumiste eest ja ühinen hukkamõistuga Farai Maguwu hiljutise vahistamise suhtes. Maguwu on südametunnistusega inimene, kes julges avalikustada vägivalla, mida Zimbabwe julgeolekujõud Chiadzwas toime panid. Zimbabwe valitsus peab Maguwu ja lisaks kõik teised poliitvangid viivitamata vabastama ning me peaksime tuletama meelde, et sõnavabadus on üks põhikohustusi, mille kõik osalised eelmise aasta üldises poliitilises kokkuleppes võtsid. Praegu täidetakse suur osa Zimbabwe rahva põhilistest arstiabi- ja toiduvajadustest rahvusvahelise toetusega. Zimbabwe valitsus peaks kasutama märkimisväärset tulu, mida teemandikaevandus tõenäoliselt annab, et luua teemandivaldkonna sihtfond majandustegevuse käimalükkamiseks ning tervishoiu, hariduse ja sotsiaalvaldkonna rahastamiseks, mida praegu toetavad rahvusvahelised abiandjad. Paraku on Zimbabwel veel pikk tee käia, enne kui saame öelda, et tema rahvas elab vabaduses ja demokraatias ja kindlas õigusriigis. On aeg suurteks muutusteks ning EL ja Lõuna-Aafrika riigid peaksid avaldama rohkem survet hea valitsemistava tagamiseks Zimbabwes."@et5
"Arvoisa puhemies, sen jälkeen kun minut valittiin parlamenttiin vuonna 1999, olen tehnyt kaikkeni saadakseni parlamentin vastustamaan niitä lukemattomia vääryyksiä, joita Mugabe ja hänen tukijansa ovat tehneet Zimbabwen kansalle. Täytyy myöntää, että tämä on yksi asia, jossa parlamentti on yksimielinen. Keskustelemme tänään timanttikenttien työntekijöihin Zimbabwen valtion turvallisuusjoukkojen kohdistamista järjestelmällisistä ihmisoikeusrikkomuksista. Zimbabwe on Kimberleyn prosessin täysjäsen. Tuo prosessi on eräänlainen epävirallinen elin, jolla valvotaan raakatimanttien kauppaa ja joka on toistaiseksi tehnyt vain vähän ihmisoikeusrikkomusten lopettamiseksi. Kehotan harkitsemaan Kimberleyn prosessin yhteydessä kovia otteita Zimbabwea vastaan laiminlyöntien takia ja myös minä tuomitsen Farai Maguwun hiljattaisen pidätyksen. Tämä mielipidevanki nimittäin uskalsi paljastaa väkivaltaisuudet, joihin Zimbabwen turvallisuusjoukot olivat syyllistyneet Chiadzwassa. Zimbabwen hallituksen on vapautettava Maguwu välittömästi ja kaikki muutkin mielipidevangit. Meidän olisi lisäksi muistettava, että oikeus sananvapauteen oli yksi niistä keskeisistä sitoumuksista, jotka kaikki osapuolet tekivät viime vuonna tehdyssä globaalissa poliittisessa sopimuksessa. Suurin osa Zimbabwen kansan peruslääkkeiden ja -elintarvikkeiden tarpeesta katetaan nykyisin kansainvälisellä avulla. Zimbabwen hallituksen olisi käytettävä timanttien louhinnasta saatavat potentiaalisen huomattavat tulot timanttirahaston perustamiseen maan talouden käynnistämiseksi sekä terveydenhuollon, koulutuksen ja sosiaaliturvan rahoittamiseen, josta vastaavat nykyisin kansainväliset lahjoittajat. Zimbabwella on vielä valitettavan pitkä tie edessään ennen kuin voimme sanoa, että kansa elää vapaassa ja demokraattisessa maassa, jossa noudatetaan oikeusvaltion periaatteita. Nyt on perusteellisten muutosten aika, ja EU:n ja eteläisen Afrikan maiden olisi lisättävä Zimbabwen painostamista, jotta maassa noudatettaisiin hyvää hallintotapaa."@fi7
". Madame la Présidente, depuis que j’ai été élu, en 1999, j’ai fait tout mon possible pour galvaniser l’opposition de ce Parlement au catalogue massif d’injustices que Mugabe et ses sbires infligent au peuple zimbabwéen. Je dois dire que c’est un des domaines dans lesquels cette Assemblée s’exprime d’une seule voix. Aujourd’hui, nous discutons de l’abus systématique des travailleurs dans les champs diamantifères du Zimbabwe par les forces de sécurité du gouvernement. Le Zimbabwe est membre à part entière du processus de Kimberley, l’organe non officiel qui régit le commerce mondial de diamants bruts et qui, jusqu’ici, n’a pas fait grand-chose pour mettre un terme à ces abus. J’invite le processus de Kimberley à envisager des mesures sévères contre le Zimbabwe pour non-respect, et je me joins à la condamnation de l’arrestation de Farai Maguwu, un homme de conscience, qui a osé s’exposer à la violence perpétrée par les forces de sécurité zimbabwéenne à Chiadzwa. Le gouvernement zimbabwéen doit immédiatement libérer M. Maguwu et d’ailleurs aussi tous les autres prisonniers politiques, et nous devrions rappeler que le droit à la liberté d’expression a été l’un des principaux engagements pris par toutes les parties lors de l’accord politique mondial conclu l’année dernière. Pour l’instant, c’est l’aide internationale qui subvient aux besoins médicaux et alimentaires de base d’une part importante de la population zimbabwéenne. Le gouvernement zimbabwéen devrait utiliser les recettes substantielles que l’extraction de diamants est susceptible de générer pour créer un fonds diamantaire permettant de relancer l’économie et assurer la santé, l’éducation et la sécurité sociale, actuellement financées par des bailleurs de fonds internationaux. Il est regrettable que le Zimbabwe ait encore tant à faire pour que l’on puisse dire que son peuple vit dans la liberté, la démocratie, et le respect de l’état de droit. Il est temps qu’un changement radical intervienne et que l’UE et les pays du sud de l’Afrique exercent davantage de pression en faveur de la bonne gouvernance au Zimbabwe."@fr8
". – Elnök asszony, 1999-ben történt megválasztásom óta minden tőlem telhetőt megteszek, hogy kiváltsam ennek a Parlamentnek az ellenállását azon súlyos igazságtalanságokkal szemben, amelyeket Mugabe és csatlósai követnek el a zimbabwei emberek ellen. Azt kell mondanom, ez egyike azoknak a területeknek, amellyel kapcsolatban ez a Ház egyhangúlag nyilatkozik. Ma a zimbabwei gyémántmezőkön dolgozók ellen a zimbabwei állambiztonsági erők által elkövetett rendszeres visszaélésekkel foglalkozunk. Zimbabwe teljes jogú tagja a Kimberley-folyamatnak, annak az informális testületnek, amely a nyers gyémántok globális kereskedelmét irányítja, és amely ez idáig nem tett sokat a visszaélések megszüntetése érdekében. Felszólítom a Kimberley-folyamatot, hogy fontolja meg szigorú intézkedések bevezetését Zimbabwe ellen a feltételek be nem tartása miatt, és csatlakozom azokhoz, akik elítélik Farai Maguwu, egy lelkiismeretes ember közelmúltbeli letartóztatását, aki rá mert mutatni a zimbabwei biztonsági erők által Chiadzwában elkövetett visszaélésekre. A zimbabwei kormánynak azonnal szabadon kell bocsátania Maguwu urat, és egyébként az összes többi politikai foglyot is, és emlékeztetnünk kell arra, hogy a múlt évi globális politikai megállapodás összes résztvevőjének a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása volt az egyik fő kötelezettségvállalása. Jelenleg a zimbabwei lakosság nagy részének alapvető egészségügyi és élelmiszerigényét nemzetközi segélyekből fedezik. A zimbabwei kormánynak arra kellene használnia a gyémántbányászatból származó, valószínűleg jelentős bevételt, hogy létrehozzon egy gyémánt vagyonkezelői alapot a gazdaság helyreállítása, valamint az egészségügy, az oktatás és a szociális kiadások finanszírozása céljából, amit jelenleg nemzetközi adományozók biztosítanak. Sajnálatos módon Zimbabwénak még sokat kell tennie ahhoz, hogy kijelenthessük, állampolgárai szabadságban és demokráciában, egy tiszteletben tartott jogállamban élnek. Itt az ideje a drámai változásnak, és az EU-nak valamint a dél-afrikai országoknak nagyobb nyomást kellene gyakorolniuk Zimbabwére, hogy az megvalósítsa a felelősségteljes kormányzást."@hu11
"Signora Presidente, da quando sono stato eletto nel 1999, mi sono sempre adoperato affinché il Parlamento manifestasse la propria opposizione al lungo elenco di ingiustizie che Mugabe e i suoi seguaci hanno inflitto al popolo dello Zimbabwe. Devo riconoscere che questo è un ambito in cui l’Assemblea parla con una sola voce. Oggi ci troviamo a discutere delle violazioni sistematiche commesse dalle forze di sicurezza governative nei confronti dei lavoratori dei campi diamantiferi dello Zimbabwe. Questo paese è membro del processo di Kimberley, l’organismo informale che disciplina il commercio mondiale di diamanti grezzi e che, finora, ha fatto ben poco per fermare queste violazioni. Esorto il processo di Kimberley a prendere in considerazione l’introduzione di provvedimenti rigorosi contro lo Zimbabwe per inadempienza e mi unisco a coloro che hanno condannato il recente arresto di Farai Maguwu, un uomo di grande senso morale, che ha avuto il coraggio di denunciare le violenze commesse dalle forze di sicurezza zimbabwane a Chiadzwa. Il governo dello Zimbabwe deve procedere all’immediato rilascio di Maguwu e di tutti gli altri prigionieri politici. Noi dovremmo ribadire che il rispetto del diritto alla libertà di espressione era uno degli impegni assunti da tutte le parti con l’accordo politico dello scorso anno. Oggi sono gli aiuti internazionali a soddisfare i bisogni fondamentali di assistenza medica e approvvigionamento alimentare di una larga fetta della popolazione. Le autorità del paese dovrebbero utilizzare i ricchi proventi che l’estrazione dei diamanti dovrebbe generare per creare un fondo fiduciario destinato a rilanciare l’economia e a garantire quell’assistenza sanitaria, quell’istruzione e quei sistemi sociali che oggi sono forniti dai donatori internazionali. Purtroppo lo Zimbabwe ha ancora un lungo cammino da percorrere prima che si possa affermare che il suo popolo conosce la libertà, la democrazia e uno Stato di diritto degni di questo nome. É giunto il momento di una svolta radicale e l’Unione europea, insieme ai paesi dell’Africa australe, dovrebbe esercitare maggiore pressione affinché nello Zimbabwe si instauri una buona governance."@it12
"Ponia pirmininke, nuo 1999 m., kai buvau išrinktas į Europos Parlamentą, padariau viską, kad sutelkčiau šio Parlamento opozicijos dėmesį į dideles R. Mugabe ir jo šalininkų padarytas skriaudas Zimbabvės žmonėms. Turiu pasakyti, kad šioje srityje EP yra vieningas. Šiandien mes svarstome vyriausybės saugumo pajėgų vykdomą sistemingą darbuotojų išnaudojimą Zimbabvės deimantų laukuose. Zimbabvė yra visateisė Kimberley proceso narė. Ši neoficiali sistema reguliuoja pasaulinę nešlifuotų deimantų prekybą ir iki šiol nesiėmė veiksmų tokiems pažeidimams sustabdyti. Raginu Kimberley procesą apsvarstyti griežtas priemones Zimbabvei dėl reikalavimų nesilaikymo ir kartu su visais smerkiu Farai Magumu sulaikymą už tai, kad jis išdrįso atskleisti informaciją apie Zimbabvės saugumo pajėgų vykdomą smurtą Čiadzvos deimantų lauke. Zimbabvės vyriausybė privalo nedelsdama paleisti F. Maguwu ir kitus politinius kalinius, ir mes turėtume priminti, kad laisvo žodžio teisė yra vienas svarbiausių įsipareigojimų, kuriuos pernykščiame politiniame susitarime prisiėmė visos šalys. Dabar pagrindinius medicinos ir maisto poreikius daugeliui Zimbabvės gyventojų užtikrina tarptautinė pagalba. Zimbabvės vyriausybė turėtų skirti dideles pajamas, kurios, tikėtina, bus gautos iš deimantų kasybos, deimantų patikos fondui sukurti, kad būtų suteiktas postūmis ekonomikai ir skirtas finansavimas sveikatos priežiūrai, švietimui ir socialinėms reikmėms, kurį dabar teikia tarptautiniai donorai. Deja, Zimbabvei teks daug nuveikti, kad galėtume pasakyti, jog žmonės čia gyvena laisvai, demokratiškai ir pagal teisinės valstybės normas. Atėjo laikas esminiams pokyčiams, todėl ES ir Pietų Afrikos šalys turėtų daryti didesnį spaudimą, kad Zimbabvėje būtų užtikrintas geras valdymas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Kopš ievēlēšanas 1999. gadā es esmu darījis visu iespējamo, lai šajā Parlamentā veicinātu iebildumus pret masveida netaisnības gadījumiem, ko kungs un viņa rokaspuiši ir nodarījuši Zimbabves iedzīvotājiem. Jāatzīst, ka šī ir viena joma, kurā šim Parlamentam ir vienota nostāja. Šodien mēs apspriežam valdības drošības spēku veiktos pāridarījumus strādniekiem dimantu laukos Zimbabvē. Zimbabve ir pilntiesīga dalībniece Kimberli procesā, neoficiālā struktūrā, kas pārvalda neapstrādātu dimantu globālo tirdzniecību un kas līdz šim ir maz darījusi, lai apturētu šādus pāridarījumus. Es aicinu Kimberli procesu apsvērt stingrus pasākumus pret Zimbabvi par noteikumu neievērošanu un pievienojos paustajam nosodījumam par to, ka nesen arestēts cilvēks ar sirdsapziņu, kurš uzdrošinājās atklāt Zimbabves drošības dienestu vardarbību rajonā. Zimbabves valdībai ir nekavējoties jāatbrīvo kungs un šajā saistībā — visi pārēji politiski ieslodzītie —, un mums ir jāatgādina, ka tiesības uz vārda brīvību bija viens no galvenajiem pienākumiem, ko apņēmās ievērot visas partijas pagājušā gada vispārējā politiskajā nolīgumā. Pašlaik lielas Zimbabves iedzīvotāju daļas medicīniskās un pārtikas pamatvajadzības apmierina starptautiskā palīdzība. Zimbabves valdībai vajadzētu izmantot ievērojamos ienākumus, ko tā gūst no dimantu ieguves, lai izveidotu dimantu ieguldījumu fondu, lai dotu sākotnējo impulsu ekonomikai un nodrošinātu veselības, izglītības un sociālo finansējumu, ko pašlaik sniedz starptautiski palīdzības sniedzēji. Diemžēl Zimbabvei joprojām ir tāls ceļš ejams, līdz varēsim teikt, ka tās iedzīvotāji dzīvo brīvībā un demokrātijā, kurā tiek ievērots tiesiskums. Ir pienācis krasu pārmaiņu laiks, un ES un Dienvidāfrikas valstīm būtu jāizdara lielāks spiediens, lai panāktu labu pārvaldību Zimbabvē."@lv13
"Madam President, since being elected in 1999, I have done my utmost to galvanise opposition from this Parliament to the massive catalogue of injustice that Mugabe and his henchmen have inflicted on the people of Zimbabwe. I have to say this is one area where this House speaks with one voice. Today we are discussing the systematic abuse of workers in the diamond fields of Zimbabwe by government security forces. Zimbabwe is a full member of the Kimberley Process, the informal body that governs the global trade in rough diamonds and which so far has taken little action to stop such abuses. I call on the Kimberley Process to consider tough measures against Zimbabwe for non-compliance and I join the condemnation of the recent arrest of Farai Maguwu, a man of conscience, who dared to expose the violence perpetrated by the Zimbabwean security forces at Chiadzwa. The Zimbabwean Government must immediately release Mr Maguwu and, for that matter, all other political prisoners, and we should recall that the right to free speech was one of the main commitments made by all parties in last year’s global political agreement. At the moment the basic medical and food needs of a large section of the Zimbabwean population are met by international aid. The Zimbabwean Government should use the substantial revenue that diamond mining is likely to generate to create a diamond trust fund to kick-start the economy and to provide the health, education and social funding currently provided by international donors. Regrettably, Zimbabwe still has a long way to go before we can say that its people live in freedom and democracy and under a respected rule of law. It is time for a dramatic change and the EU and the countries of southern Africa should be bringing more pressure to bear to bring about good governance in Zimbabwe."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, sinds mijn verkiezing in 1999 heb ik mijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat dit Parlement zich krachtig verzet tegen het enorme onrecht waaraan Mugabe en zijn volgelingen de bevolking van Zimbabwe onderwerpen. Ik moet zeggen dat dit een terrein is waarop dit Parlement met één stem spreekt. Vandaag bespreken we het stelselmatig misbruik van werknemers in de diamantvelden van Zimbabwe door de veiligheidstroepen van de regering. Zimbabwe is volwaardig lid van het Kimberleyproces, het informele orgaan dat over de wereldwijde handel in ruwe diamanten gaat en dat tot dusverre weinig actie heeft ondernomen om aan dit misbruik een einde te maken. Ik doe een beroep op het Kimberleyproces om harde maatregelen te overwegen tegen Zimbabwe wegens niet-naleving en ik sluit me aan bij de veroordeling van de recente aanhouding van Farai Maguwu, een integer man, die het waagde de gewelddadigheden van de Zimbabwaanse veiligheidstroepen in Chiadzwa aan het licht te brengen. De Zimbabwaanse regering moet de heer Maguwu onmiddellijk vrijlaten, evenals alle andere politieke gevangenen overigens. We mogen niet vergeten dat het recht op vrije meningsuiting een van de belangrijkste verbintenissen was die door alle partijen is aangegaan in de wereldwijde politieke overeenkomst van vorig jaar. Op dit moment wordt dankzij de internationale hulpverlening in de fundamentele behoefte aan medische zorg en voedsel voorzien. De Zimbabwaanse regering zou de aanzienlijke opbrengsten die de diamantwinning zou kunnen genereren, moeten gebruiken om een diamanttrustfonds op te richten met het oog op het economisch herstel en om de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale voorzieningen te financieren die op dit ogenblik door internationale donors verzorgd worden. Helaas heeft Zimbabwe nog een lange weg te gaan voordat we kunnen zeggen dat de bevolking daar in vrijheid en democratie en in een gerespecteerde rechtsstaat leeft. Het is tijd voor een ingrijpende verandering en de EU en de landen van zuidelijk Afrika moeten meer druk uitoefenen om een goed bestuur in Zimbabwe te realiseren."@nl3
"Pani przewodnicząca! Od kiedy zostałem wybrany w 1999 roku, robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby stworzyć w tym Parlamencie opozycję dla krzywd masowo wyrządzanych obywatelom Zimbabwe przez Mugabego i jego popleczników. Muszę przyznać, że jest to jedyny obszar, w którym Izba ta przemawia jednym głosem. Dzisiaj omawiamy sprawę systematycznego wykorzystywania pracowników kopalni diamentów w Zimbabawe przez rządowe siły bezpieczeństwa. Zimbabwe to pełnoprawny członek procesu Kimberley, nieformalnego organu regulującego światowy handel surowcem diamentowym, który to organ dotychczas niewiele uczynił, aby położyć kres wspomnianemu wykorzystywaniu. Apeluję do procesu Kimberley o rozważenie restrykcyjnych działań wobec Zimbabwe za nieprzestrzeganie zasad oraz potępiam razem z innymi aresztowanie Farai Maguwu, więźnia sumienia, który ośmielił się ujawnić przemoc, jakiej dopuszczają się siły bezpieczeństwa Zimbabwe w Chiadzwa. Rząd Zimbabwe musi niezwłocznie uwolnić pana Maguwu oraz wszystkich pozostałych więźniów politycznych, natomiast my powinniśmy przypomnieć, że prawo swobody wypowiedzi było jednym z podstawowych zobowiązań przyjętych przez wszystkie strony w ubiegłorocznym światowym porozumieniu politycznym. Podstawowe zapotrzebowanie dużej części ludności Zimbabwe na leki i żywność zaspokajane jest obecnie z pomocy międzynarodowej. Rząd Zimbabwe powinien wykorzystać znaczną część dochodów pochodzących z wydobycia diamentów do stworzenia diamentowego funduszu powierniczego w celu pobudzenia gospodarki oraz zapewnienia środków finansowych na opiekę zdrowotną, kształcenie i zabezpieczenie socjalne, które to środki aktualnie pochodzą od międzynarodowych donatorów. Niestety, ale Zimbabwe ma jeszcze przed sobą długą drogę, zanim będziemy mogli powiedzieć, że tamtejsi obywatele cieszą się wolnością, demokracją i praworządnością. Czas na dramatyczne zmiany, a UE oraz kraje południowej Afryki powinny wywierać większy nacisk na rzecz dobrego sprawowania władzy w Zimbabwe."@pl16
". Senhora Presidente, desde que fui eleito em 1999, envidei todos os esforços no sentido de galvanizar a oposição deste Parlamento ao enorme catálogo de injustiças que Mugabe e os seus “homens de mão” infligiram ao povo do Zimbabué. Devo dizer que se trata de uma questão em que esta Assembleia fala a uma só voz. Hoje estamos a debater os abusos sistemáticos sofridos pelos trabalhadores das jazidas de diamantes do Zimbabué e perpetrados pelas forças de segurança do governo. O Zimbabué é membro de pleno direito do Processo de Kimberley, o órgão informal que rege o comércio global de diamantes brutos e que, até à data, poucas medidas tomou no sentido de travar esses abusos. Exorto o Processo de Kimberley a considerar a adopção de medidas rigorosas contra o Zimbabué, por incumprimento, e associo-me à condenação da recente detenção de Farai Maguwu, um homem de consciência, que teve a coragem de expor a violência perpetrada pelas forças de segurança do Zimbabué em Chiadzwa. O governo do Zimbabué tem de libertar imediatamente o Sr. Maguwu, bem como todos os outros prisioneiros políticos, e devemos relembrar que o direito à liberdade de expressão foi um dos principais compromissos assumidos por todas as partes no acordo político global do ano passado. Neste momento, as necessidades básicas de medicamentos e alimentos de grande parte da população do Zimbabué são colmatadas pelas organizações de ajuda internacional. O governo do Zimbabué deve utilizar as receitas substanciais eventualmente procedentes da extracção de diamantes para criar um “Diamond Trust Fund” destinado a regenerar a economia e a propiciar o financiamento dos sistemas de saúde, educação e social, actualmente fornecido por doadores internacionais. Infelizmente, o Zimbabué ainda tem um longo caminho a percorrer antes de podermos afirmar que o seu povo vive em liberdade e democracia, bem como num Estado de direito respeitado. É altura de uma mudança drástica e a UE e os países da África Austral devem exercer maior pressão para promover uma boa governação no Zimbabué."@pt17
"Dnă președintă, de când am fost ales în 1999, am făcut tot posibilul pentru a însufleţi opoziția manifestată de acest Parlament față de numărul masiv de nedreptăți pe care Mugabe și acoliții săi le-au făcut poporului din Zimbabwe. Trebuie să spun că acesta este un subiect cu privire la care această Cameră se exprimă la unison. Astăzi, discutăm despre abuzurile sistematice la care sunt supuşi lucrătorii din minele de diamante din Zimbabwe de către forțele de securitate guvernamentale. Zimbabwe este membru cu puteri depline al Procesului Kimberley, organizația neoficială care guvernează comerțul global cu diamante brute și care, până în acest moment, a întreprins puține lucruri pentru a pune capăt acestor abuzuri. Solicit Procesului Kimberley să ia în calcul măsuri dure împotriva statului Zimbabwe pentru încălcările comise și mă alătur condamnării arestării recente a lui Farai Maguwu, o persoană cu conștiință, care a îndrăznit să demaște violențele comise de către forțele de securitate din Zimbabwe la Chiadzwa. Guvernul din Zimbabwe trebuie să-l elibereze imediat pe dl Maguwu și, de altfel, pe toţi ceilalți deţinuţi politici și ar trebui să reamintim faptul că dreptul la libera expresie a fost unul dintre principalele angajamente asumate de către toate părțile în cadrul ultimului acord politic global de anul trecut. În acest moment, nevoile de bază de hrană și medicamente ale unei mari părți a populației din Zimbabwe sunt satisfăcute prin intermediul ajutorului internațional. Guvernul din Zimbabwe ar trebui să folosească veniturile substanțiale pe care le pot genera minele de diamante pentru a crea un fond fiduciar, cu ajutorul căruia economia să poată demara și care să poată oferi finanțarea pentru sănătate, educație și nevoi sociale, care este la momentul de față asigurată de către donatorii internaționali. Din nefericire, Zimbabwe mai are de parcurs un drum lung înainte de a se putea spune că poporul său trăiește în libertate și democrație şi într-un stat de drept respectat. A sosit momentul unei schimbări dramatice și UE și statele din Africa de sud ar trebui să facă mai multe presiuni pentru a instaura o bună guvernare în Zimbabwe."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, od svojho zvolenia v roku 1999 som robil všetko preto, aby som tento Parlament podnietil k odmietavému postoju voči nespočetným prípadom neprávostí páchaných Mugabem a jeho prisluhovačmi na ľuďoch v Zimbabwe. Musím povedať, že v tejto oblasti sa Parlament vyjadruje jednohlasne. Dnes diskutujeme o systematickom zneužívaní pracovníkov na diamantových poliach v Zimbabwe vládnymi bezpečnostnými silami. Zimbabwe je plnohodnotným členom Kimberleyského procesu, neformálneho orgánu, ktorý riadi globálny trh so surovými diamantmi a ktorý doteraz urobil veľmi málo preto, aby toto zneužívanie zastavil. Vyzývam Kimberleyský proces, aby zvážil prísne opatrenia voči Zimbabwe za nedodržiavanie pravidiel a taktiež odsudzujem nedávne zatknutie Faraia Maguwua, muža svedomia, ktorý sa odvážil postaviť proti násiliu páchanému zimbabwianskymi bezpečnostnými silami v Chiadzwe. Zimbabwianska vláda musí okamžite prepustiť pána Maguwua a rovnako aj všetkých ostatných politických väzňov a mali by sme pripomenúť, že právo slobody prejavu bolo jedným z hlavných záväzkov, ktoré prijali všetky strany vo vlaňajšej globálnej politickej dohode. Základné lekárske a potravinové potreby veľkej časti zimbabwianskeho obyvateľstva v súčasnosti uspokojuje medzinárodná pomoc. Zimbabwianska vláda by mala využiť veľké zisky pochádzajúce z ťažby diamantov na vytvorenie diamantového trustového fondu s cieľom naštartovať hospodárstvo a poskytovať prostriedky na zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne služby, ktoré v súčasnosti financujú medzinárodní darcovia. Zimbabwe, žiaľ, musí prejsť ešte dlhú cestu, kým budeme môcť povedať, že ľudia v tejto krajine žijú v slobode a demokracii, že žijú v krajine, v ktorej sa dodržiavajú zásady právneho štátu. Nastal čas na dramatickú zmenu a EÚ a krajiny južnej Afriky by mali vyvíjať väčší tlak v snahe nastoliť v Zimbabwe dobrú správu vecí verejných."@sk19
"Gospa predsednica, od svoje izvolitve leta 1999 sem si po svojih močeh prizadeval, da bi odprl oči opoziciji v tem Parlamentu glede velikanskega seznama krivic, ki so jih gospod Mugabe in njegovi privrženci zadali prebivalcem Zimbabveja. Povedati moram, da je to področje, kjer ta parlament govori enoglasno. Danes razpravljamo o sistematični zlorabi delavcev na diamantnih poljih Zimbabveja s strani varnostnih sil vlade. Zimbabve je polnopravna država članica procesa Kimberley, neuradnega telesa, ki vodi globalno trgovino s surovimi diamanti in ki sedaj ni veliko ukrepala za prekinitev takšnih zlorab. Proces Kimberley pozivam, naj pretehta stroge ukrepe proti Zimbabveju zaradi neupoštevanja predpisov, in pridružujem se obsodbi nedavne aretacije Faraia Maguwuja, človeka vesti, ki si je drznil razkriti nasilje, ki so ga zagrešile varnostne sile Zimbabveja v Chiadzwi. Vlada Zimbabveja mora takoj izpustiti gospoda Maguwuja in, kar se tega tiče, vse druge politične zapornike in spomniti se moramo, da je bila pravica do svobode govora ena glavnih obveznosti, ki so jo lani sprejele vse strani globalnega političnega sporazuma. Sedaj so osnovne zdravstvene in prehranske potrebe velikega dela zimbabvejskega prebivalstva pokrite z mednarodno pomočjo. Vlada Zimbabveja bi morala uporabiti znaten dohodek, ki se verjetno ustvarja z izkopavanjem diamantov, da bi ustvarila diamantni sklad za zagon gospodarstva in zagotavljanje financiranja na področju zdravstva, izobraževanja in socialnega financiranja, ki ga sedaj zagotavljajo mednarodni donatorji. Žal mora Zimbabve prepotovati še dolgo pot, preden bomo lahko rekli, da njegovi ljudje živijo svobodno in demokratično in v okviru spoštovane pravne države. Čas je za dramatične spremembe in EU in države južne Afrike bi morale bolj pritiskati za uresničevanje dobrega vladanja v Zimbabveju."@sl20
". Fru talman! Ända sedan jag valdes 1999 har jag gjort mitt yttersta för att väcka motstånd från det här parlamentet mot den kolossala lista över orättvisor som Robert Mugabe och hans hantlangare har utsatt folket i Zimbabwe för. Jag vill påstå att detta är ett område där parlamentet är helt samstämmigt. I dag diskuterar vi de systematiska övergrepp mot arbetare på diamantfälten i Zimbabwe som utförs av regeringens säkerhetsstyrkor. Zimbabwe är ordinarie medlem i Kimberleyprocessen, som är ett informellt organ som styr den globala handeln av rådiamanter och som hittills inte har vidtagit särskilt många åtgärder för att stoppa sådana övergrepp. Jag uppmanar Kimberleyprocessen att överväga kraftfulla åtgärder mot Zimbabwe för dess motsträvighet och jag ställer mig bakom fördömandet av arresteringen nyligen av Farai Maguwu, en man med samvete som vågade avslöja det våld som begåtts av de zimbabwiska säkerhetsstyrkorna i Chiadzwa. Zimbabwes regering måste omedelbart frige Farai Maguwu och vad det beträffar alla andra politiska fångar. Vi måste komma ihåg att rätten till yttrandefrihet var ett av huvudåtagandena för alla parter i förra årets globala politiska överenskommelse. För närvarande täcks de grundläggande behoven av läkemedel och livsmedel för en stor del av den zimbabwiska befolkningen av internationellt bistånd. Den zimbabwiska regeringen borde använda de stora intäkter som diamantgruvdriften sannolikt genererar till att skapa en diamantförvaltningsfond för att sätta fart på ekonomin och tillhandahålla medel för sjukvård, utbildning och samhällstjänster som för närvarande tillhandahålls av internationella biståndsgivare. Tyvärr har Zimbabwe fortfarande lång väg att gå innan vi kan hävda att dess befolkning lever i frihet och demokrati under en respekterad rättsordning. Det är dags för dramatiska förändringar och EU och länderna i södra Afrika bör öka påtryckningarna för att åstadkomma god samhällstyrning i Zimbabwe."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chiadzwa"13
"Geoffrey Van Orden,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"autor"18,1,16,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph