Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-394"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.21.4-394"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Voorzitter, het gaat hier om twee zaken of eigenlijk één mens en een zaak. Het gaat om de mens Farai Maguwu, een mensenrechtenactivist, die is opgepakt in Zimbabwe en daarna slecht behandeld in de gevangenis. Het gaat om de vreemde rol die de toezichthouder van het Kimberly-proces heeft gespeeld, die toezicht moet houden op de situatie in Zimbabwe. Hij heeft namelijk contacten gelegd met de Zimbabwaanse overheid en informatie gebruikt die hij van mijnheer Maguwu gekregen had, waarmee hij deze mijnheer Maguwu in een ingewikkeld parket heeft gebracht. Het gaat ook over de rol van het Kimberly-proces zelf. Ik nam in mijn vorige leven als lobbyist voor ontwikkelingsorganisaties deel aan de onderhandeling om dit systeem tot stand te brengen. Het is een succesvol systeem gebleken. Het heeft ervoor gezorgd dat oorlogen in Congo, Angola, Sierra Leone en Liberia niet meer of toch minder door diamanten gefinancierd werden. Maar nu lopen we het risico dat het Kimberly-systeem iets anders gaat legitimeren, namelijk mensenrechtenschendingen door regimes. Die worden hierin niet gedekt en daarom vragen wij om verandering. Deze resolutie van het Parlement zegt: een conflictdiamant, een bloeddiamant is alles. Alle diamanten die gemijnd zijn onder erbarmelijke omstandigheden. Dat zou een enorme stap vooruit zijn, niet alleen maar omdat we daarmee de situatie in Zimbabwe aan de kaak kunnen stellen, maar ook de al langdurige mensenrechtenschendingen door het Angolese regime in de Lunda's. Tot nu toe lukt dat niet omdat het Kimberly-systeem bestaat uit een samenwerking van landen die er niet zo van houden als andere landen zich met de situatie in hun land bemoeien, maar dit signaal van het Europees Parlement kan het eerste zijn om daar verandering in te brengen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, zabýváme se zde dvěma problémy, nebo přesněji jednou osobou a jedním problémem. Zaprvé jednáme o Faraiovi Maguwuovi, člověku a obránci lidských práv, který byl v Zimbabwe zatčen a ve vězení poté vystavován špatnému zacházení. Zadruhé se zabýváme podivnou úlohou, kterou v této věci sehrál pozorovatel Kimberleyského procesu. Přestože tento pozorovatel má za úkol dohlížet na situaci v Zimbabwe, navázal kontakt se zimbabwskou vládou a využil informací získaných od pana Maguwua, kvůli čemuž se pan Maguwu ocitl v nepříjemném postavení. Nakonec se tedy musíme zabývat i samotným Kimberleyským procesem. Ve své předchozí pozici lobbistky za organizace pro rozvoj jsem se účastnila jednání o zavedení tohoto systému. Ukázalo se, že se jedná o velice účinný systém. Zcela zastavil nebo alespoň snížil tok peněz, které pocházely z obchodu s diamanty a byly využívány na podporu konfliktů v Kongu, Angole, Sieře Leone a Libérii. Nyní ale se vystavujeme riziku, že bude Kimberleyský proces zneužit k uzákonění porušování lidských práv samotnými režimy. Na ty se toto usnesení nevztahuje, a proto požadujeme změnu. Toto usnesení vysílá zprávu, že se jedná pouze o konfliktní diamanty, nebo také krvavé diamanty. Diamanty se těží opravdu v děsivých podmínkách. Tato změna by byla ohromným krokem vpřed, protože by nám to umožnilo odsoudit nejen situaci v Zimbabwe, ale také porušování lidských práv, jehož se už dlouhá léta dopouští angolský režim na Lundech. V tomto ohledu jsme ale byli zatím neúspěšní, protože v Kimberleyském procesu spolupracují státy, které nepohlížejí příliš vlídně na to, že by jim ostatní země zasahovaly do jejich vnitrostátních záležitostí. Tento podnět Evropského parlamentu by ale mohl být prvním v sérii podnětů, které tuto situaci změní."@cs1
"Fru formand! Vi drøfter her to problemer eller rettere én person og ét problem. Vi drøfter først og fremmest Farai Maguwu, et menneske og en menneskerettighedsaktivist, der blev arresteret i Zimbabwe og derefter behandlet særdeles groft i fængslet. Dernæst drøfter vi den mærkværdige rolle, som observatøren for Kimberley-processen har spillet. Denne observatør har til opgave at overvåge situationen i Zimbabwe, og alligevel har han etableret kontakt med den zimbabwiske regering og brugt oplysninger, han har modtaget fra hr. Maguwu, og dermed bragt hr. Maguwu i denne uheldige situation. Det betyder, at vi i sidste ende også drøfter selve Kimberley-processen. I min tidligere rolle som lobbyist for udviklingsorganisationer deltog jeg i forhandlingerne om at indføre dette system, som har sikret gode resultater. Det har sat en stopper for eller reduceret finansieringen af krigene i Congo, Angola, Sierra Leone og Liberia, som blev rejst via salget af diamanter. Vi risikerer dog nu, at Kimberley-systemet bruges til at legitimere en anden praksis, nemlig regimernes menneskerettighedskrænkelser. De er ikke omfattet af denne beslutning, og derfor stiller vi et ændringsforslag. Parlamentets beslutning signalerer, at det alene drejer sig om konfliktdiamanter eller bloddiamanter. Når alt kommer til alt, udvindes alle diamanter under frygtelige forhold. Det ville være et enormt fremskridt, fordi det ville sætte os i stand til at tage afstand fra både situationen i Zimbabwe og de menneskerettighedskrænkelser, som regimet i Angola gennem lang tid har begået mod Lunda. Vi har hidtil ikke opnået resultater på dette område, fordi Kimberley-systemet er et samarbejde mellem lande, der har en vag holdning til andre landes indgreb i deres indre anliggender. Dette signal fra Parlamentet kan dog være det første i en serie signaler, som kan bibringe ændringer der."@da2
"Frau Präsidentin, wir befassen uns hier mit zwei Themen oder, um genau zu sein, mit einem Menschen und einem Thema. Zunächst befassen wir uns mit Farai Maguwu, einem Menschen und einem Menschenrechtsaktivisten, der in Simbabwe verhaftet und dann im Gefängnis schwer misshandelt wurde. Zweitens beschäftigen wir uns mit der seltsamen Rolle, die der Überwacher des Kimberley-Prozesses dabei spielte. Dieser Überwacher sollte die Situation in Simbabwe eigentlich beaufsichtigen und dennoch hat er tatsächlich Kontakte mit der Regierung Simbabwes hergestellt und Informationen verwendet, die er von Herrn Maguwu erhalten hat, und Herrn Maguwu somit in eine heikle Lage gebracht. Letzlich befassen wir uns dann auch mit dem Kimberley-Prozess selbst. In meiner früheren Rolle als Interessenvertreterin von Entwicklungsorganisationen habe ich an Verhandlungen zur Einführung dieses Systems teilgenommen. Es hat sich als ein erfolgreiches System erwiesen. Es hat die Finanzierung von Kriegen im Kongo, in Angola, Sierra Leone und Liberia durch den Verkauf von Diamanten unterbunden oder gemindert. Nun laufen wir jedoch Gefahr, dass das Kimberley-System benutzt wird, um eine andere Praxis zu legitimieren, nämlich die Menschenrechtsverletzungen durch Regimes. Sie werden von dieser Entschließung nicht erfasst und darum fordern wir eine Abänderung. Diese Entschließung des Parlaments sendet das Signal aus, dass es nur um Konfliktdiamanten oder Blutdiamanten geht. Immerhin werden alle Diamanten unter schrecklichen Bedingungen abgebaut. Das wäre ein erheblicher Schritt nach vorne, weil dies es uns ermöglichen würde, nicht nur die Situation in Simbabwe anzuprangern, sondern auch die bereits seit langem bestehenden Menschenrechtsverletzungen des angolanischen Regimes gegen die Lunda. Bisher hatten wir in diesem Punkt keinen Erfolg, da das Kimberley-System ein Schulterschluss von Ländern ist, die es missbilligen, wenn andere Länder sich in ihre inneren Angelegenheiten einmischen. Dieses Signal des Europäischen Parlaments könnte jedoch das erste in einer Reihe von Signalen sein, die zu einer Veränderung führen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εξετάζουμε εν προκειμένω δύο θέματα, για την ακρίβεια, ένα πρόσωπο και ένα θέμα. Καταρχάς, εξετάζουμε την περίπτωση του Farai Maguwu, ενός ανθρώπου και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος συνελήφθη στη Ζιμπάμπουε και, στη συνέχεια, υπέστη σοβαρή κακομεταχείριση στη φυλακή. Δεύτερον, εξετάζουμε τον παράξενο ρόλο που διαδραμάτισε ο Παρατηρητής της διαδικασίας Kimberley. Ο εν λόγω Παρατηρητής υποτίθεται ότι παρακολουθεί την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε, αλλά, παρ’ όλα, ανέπτυξε επαφές με την κυβέρνηση της χώρας και χρησιμοποίησε πληροφορίες που έλαβε από τον κ. Maguwu, θέτοντάς τον, συνεπώς, σε δυσχερή θέση. Τελικώς, εξετάζουμε, κατά τον τρόπο αυτόν, και τη διαδικασία Kimberley αυτή καθαυτή. Υπό την προηγούμενη ιδιότητά μου ως εκπροσώπου ομάδας συμφερόντων οργανώσεων για την ανάπτυξη, συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση του συστήματος αυτού, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία. Πράγματι, διέκοψε ή μείωσε το ποσό της χρηματοδότησης των πολέμων στο Κογκό, την Αγκόλα, τη Σιέρρα Λεόνε και τη Λιβερία, που προερχόταν από την πώληση διαμαντιών. Ωστόσο, ενυπάρχει επί του παρόντος ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία Kimberley για τη νομιμοποίηση μίας άλλης πρακτικής, ήτοι των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα καθεστώτα. Οι παραβιάσεις αυτές δεν καλύπτονται από το παρόν ψήφισμα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούμε σχετική τροπολογία. Το παρόν ψήφισμα του Κοινοβουλίου στέλνει το μήνυμα ότι το μοναδικό ζητούμενο είναι τα διαμάντια του πολέμου ή τα ματωμένα διαμάντια. Άλλωστε, όλα τα διαμάντια εξορύσσονται υπό άθλιες συνθήκες. Τούτο θα αποτελούσε τεράστιο βήμα προόδου, διότι θα μας παρείχε τη δυνατότητα να καταγγείλουμε όχι μόνον την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε, αλλά και τις ήδη εδραιωμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς της Αγκόλας κατά των Λούντα. Προς το παρόν, δεν έχουμε σημειώσει καμία επιτυχία στο ζήτημα αυτό, διότι το σύστημα Kimberley αποτελεί συνεργασία μεταξύ χωρών, οι οποίες αντιμετωπίζουν με εχθρικά άλλες χώρες που παρεμβαίνουν στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Εντούτοις, το μήνυμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να είναι το πρώτο μίας σειράς μηνυμάτων που θα επιφέρουν αλλαγές εν προκειμένω."@el10
"Madam President, we are dealing with two issues here or, to be precise, one person and one issue. First of all, we are dealing with Farai Maguwu, a human being and a human rights activist, who was arrested in Zimbabwe and then badly mistreated in prison. Secondly, we are dealing with the strange role that the monitor of the Kimberley Process has played. This monitor is supposed to oversee the situation in Zimbabwe and yet he has actually established contacts with the Zimbabwean Government and used information which he received from Mr Maguwu, and thus put Mr Maguwu in an awkward position. Ultimately, then, we are also dealing with the Kimberley Process itself. In my previous role as lobbyist for development organisations, I participated in the negotiations to bring this system in. It has proven to be a successful system. It has cut off, or decreased the amount of, finance for the wars in Congo, Angola, Sierra Leone and Liberia raised through the sale of diamonds. However, we are now running the risk of the Kimberley system being used to legitimise another practice, and that is human rights violations by regimes. They are not covered by this resolution and that is why we are demanding an amendment. This resolution by Parliament sends out the message that conflict diamonds, or blood diamonds, are all there is to it. After all, all diamonds are mined in appalling conditions. That would be an enormous step forward, because that would enable us to denounce not only the situation in Zimbabwe, but also the already longstanding human rights abuses by the Angolan regime against the Lunda. So far, we have had no success on that score, because the Kimberley system is a collaboration of countries which take a dim view of other countries interfering in their home affairs. However, this signal from the European Parliament could be the first in a series of signals that bring about change there."@en4
"Señora Presidenta, estamos debatiendo sobre dos cuestiones o, más bien, para ser exactos, sobre una persona y una cuestión. En primer lugar, nos estamos ocupando del caso de Farai Maguwu, un ser humano y un activista en pro de los derechos humanos, que fue detenido en Zimbabue y posteriormente maltratado duramente en prisión. En segundo lugar, nos estamos ocupando del extraño papel que ha desempeñado el observador del proceso de Kimberley. Este observador se supone que debe supervisar la situación en Zimbabue, sin embargo, lo que realmente ha hecho ha sido establecer contactos con el Gobierno de Zimbabue y utilizar información que recibía del señor Maguwu, poniendo al señor Maguwu en una situación delicada. Por último, también nos estamos ocupando el proceso de Kimberley en sí mismo. En mi función anterior como miembro de un grupo de presión para las organizaciones de desarrollo, participé en las negociaciones para introducir este sistema. Ha demostrado ser un sistema satisfactorio. Ha interrumpido o disminuido la financiación de las guerras del Congo, Angola, Sierra Leona y Liberia obtenida a través de la venta de diamantes. Sin embargo, ahora corremos el riesgo de que el sistema Kimberley se use para legitimizar otra práctica, que son las violaciones de los derechos humanos por parte de los regímenes. No están incluidos en esta resolución y por eso pedimos que se haga una modificación. Esta resolución del Parlamento envía el mensaje de que los diamantes procedentes de conflictos, o «diamantes de sangre», son lo único que importa. Después de todo, todos los diamantes son extraídos en condiciones espantosas. Eso supondría un enorme paso adelante, porque nos permitiría denunciar no sólo la situación de Zimbabue, sino también los ya antiguos abusos de los derechos humanos por parte del régimen angoleño contra Lunda Norte y Lunda Sur. Hasta ahora, no hemos logrado nada en ese sentido, porque el sistema Kimberley es una colaboración de países que ven con malos ojos a otros países que interfieren en sus asuntos internos. Sin embargo, esta señal del Parlamento Europeo podría ser la primera de una serie de señales que lleven el cambio hasta allí."@es21
". Austatud juhataja! Me arutame siin kaht küsimust või täpsemalt ühe isiku juhtumit ja üht küsimust. Esiteks arutame Farai Maguwu juhtumit. Ta on inimene ja inimõiguste aktivist, kes vahistati Zimbabwes ja keda on seejärel vanglas tugevalt väärkoheldud. Teiseks arutame Kimberley protsessi järelevaataja kummastavat tegevust. See järelevaataja peaks jälgima olukorda Zimbabwes, ent ometi on ta tegelikult loonud sidemed Zimbabwe valitsusega ja kasutanud Maguwult saadud teavet, seades sellega Maguwu ohtlikku olukorda. Lisaks arutame ka Kimberley protsessi endaga seotud küsimust. Varasema arenguorganisatsioonide lobistina osalesin ma läbirääkimistes selle süsteemi rajamiseks. See on osutunud edukaks süsteemiks. See on peatanud teemantide müügist saadud tulu kasutamise sõdade rahastamiseks Kongos, Angolas, Sierra Leones ja Libeerias või selle rahastamise summat vähendanud. Ent nüüd on tekkinud oht, et Kimberley süsteemi kasutatakse teise käitumisviisi seadustamiseks, ja selleks on režiimipoolsed inimõiguste rikkumised. Neid see resolutsioon ei hõlma ja seepärast nõuame muudatust. Käesoleva Euroopa Parlamendi resolutsiooniga saadetakse sõnum, et tegemist on ainult konfliktiteemantide või vereteemantidega. Pealegi kaevandatakse kõiki teemante kohutavates tingimustes. See oleks tohutu samm edasi, sest see võimaldaks meil mõista hukka nii olukord Zimbabwes kui ka Angola režiimi juba pikaajalised inimõiguste rikkumised lundade vastu. Siiani pole meid selles punktis edu saatnud, sest Kimberley süsteem tähendab koostööd riikidega, kes suhtuvad laitvalt teistesse riikidesse, kes nende siseasjadesse sekkuvad. Ent see märguanne Euroopa Parlamendilt võiks olla üks esimesi, mis toob seal muudatusi."@et5
"Arvoisa puhemies, käsittelemme nyt kahta kysymystä tai tarkemmin sanoen yhtä henkilöä ja yhtä asiaa. Ensimmäinen koskee ihmisoikeusaktivisti Farai Maguwua, joka pidätettiin Zimbabwessa ja jota pahoinpideltiin myöhemmin vankilassa. Toinen koskee Kimberleyn prosessin tarkkailijan eriskummallista roolia. Tarkkailijan tehtävänä on seurata Zimbabwen tilannetta, ja hän onkin ollut yhteydessä Zimbabwen hallitukseen ja käyttänyt Maguwulta saamiaan tietoja ja saattanut siten Maguwun tukalaan tilanteeseen. Kyse on kuitenkin viime kädessä myös Kimberleyn prosessista itsestään. Osallistuin tämän järjestelmän käyttöönottoa koskeviin neuvotteluihin edellisessä tehtävässäni kehitysyhteistyöjärjestöjen lobbaajana. Järjestelmä onkin osoittautunut onnistuneeksi. Sen avulla on voitu katkaista tai ainakin vähentää timanttien myynnillä kerättyä rahoitusta sotia varten Kongossa, Angolassa, Sierra Leonessa ja Liberiassa. Nyt on kuitenkin olemassa vaara, että Kimberleyn järjestelmää käytetään muiden toimien oikeuttamiseen: näitä ovat muun muassa ihmisoikeusloukkaukset, joihin hallitukset syyllistyvät. Ihmisoikeusloukkaukset eivät sisälly tähän päätöslauselmaan, minkä vuoksi vaadimme siihen tarkistusta. Parlamentin päätöslauselmalla viestitetään, että sotatimantit eli veritimantit olisivat ainoa ongelma. Timantteja louhitaan kuitenkin kammottavissa olosuhteissa. Tästä viestittäminen olisi valtava edistysaskel, sillä silloin voisimme tuomita Zimbabwen tilanteen lisäksi myös Angolan hallituksen, joka on jo pitkän aikaa syyllistynyt ihmisoikeusrikkomuksiin Lundassa. Toistaiseksi emme ole keränneet onnistumispisteitä, sillä Kimberleyn järjestelmässä on kyse sellaisten maiden yhteistyöstä, jotka vieroksuvat niiden sisäisiin asioihin puuttuvia maita. Euroopan parlamentin viesti voisi kuitenkin olla ensimmäinen niiden viestien joukossa, joilla asiaan voitaisiin saada muutos."@fi7
"Madame la Présidente, nous nous penchons sur deux questions ici ou, pour être précise, sur une personne et une question. Premièrement, nous nous occupons de Farai Maguwu, un être humain et un défenseur des droits de l’homme, qui a été arrêté au Zimbabwe, puis gravement maltraité en prison. Deuxièmement, nous nous occupons du rôle étrange que le superviseur du processus de Kimberley a joué. Ce superviseur est censé surveiller la situation au Zimbabwe et, pourtant, il a en réalité établi des contacts avec le gouvernement zimbabwéen et utilisé les informations qu’il recevait de M. Maguwu, mettant ainsi ce dernier dans une position difficile. Enfin, nous traitons du processus de Kimberley lui-même. Dans mon précédent rôle de lobbyiste pour des organisations de développement, j’ai pris part aux négociations en vue de l’instauration de ce système, qui s’est révélé fructueux. Il a supprimé ou réduit les fonds consacrés aux guerres au Congo, en Angola, au Sierra Leone, et au Liberia, et provenant de la vente de diamants. Néanmoins, nous courons désormais le risque que le système Kimberley soit utilisé pour légitimer une autre pratique, à savoir les violations des droits de l’homme par certains régimes. Ces droits ne sont pas couverts par cette résolution, c’est pourquoi nous réclamons un amendement. Cette résolution du Parlement envoie un message qui dit que les diamants du conflit ou les diamants de sang sont tout ce qu’il y a dans cette histoire. Après tout, tous les diamants sont extraits dans des conditions épouvantables. Ce serait un énorme pas en avant, car cela nous permettrait de dénoncer non seulement la situation au Zimbabwe, mais aussi la longue liste des violations des droits de l’homme par le régime angolais contre les Lunda. Jusqu’à présent, nous n’avons pas progressé à cet égard, parce que le système Kimberley est une collaboration de pays qui voient d’un mauvais œil le fait que d’autres pays interfèrent dans leurs affaires intérieures. Néanmoins, ce signal du Parlement européen pourrait être le premier d’une série de signaux susceptibles de provoquer un changement là-bas."@fr8
". Elnök asszony, két üggyel foglalkozunk most, illetve pontosabban egy személlyel és egy üggyel. Először is Farai Maguwuval, az emberrel és emberi jogi aktivistával foglalkozunk, akit letartóztattak Zimbabwéban, és akivel rendkívül rosszul bánnak a börtönben. Másodszor, a Kimberley-folyamat felügyelőjének az ezen ügyben betöltött furcsa szerepével foglalkozunk. Ennek a felügyelőnek ellenőriznie kellene a zimbabwei helyzetet, ehelyett azonban kapcsolatot létesített a zimbabwei kormánnyal, és felhasznált Maguwu úrtól származó információkat, ezáltal kínos helyzetbe hozva őt. Végezetül pedig magával a Kimberley-folyamattal is foglalkozunk. Korábbi minőségemben fejlesztési szervezetek lobbistájaként részt vettem a rendszer bevezetéséről szóló tárgyalásokon. A rendszer sikeresnek bizonyult. Megszüntette, illetve csökkentette a háborúk gyémántok értékesítésén keresztül történő finanszírozását Kongóban, Angolában, Sierra Leonéban és Libériában. Most azonban azt kockáztatjuk, hogy a Kimberley-rendszert egy másik gyakorlat, azaz egyes politikai rendszerekben az emberi jogok megsértésének törvényesítésére használják fel. Ezekkel nem foglalkozik ez az állásfoglalás, és ezért követelünk egy módosítást. A Parlamentnek ez az állásfoglalása azt az üzenetet közvetíti, hogy a konfliktusban szerepet játszó gyémántokról, illetve véres gyémántokról van szó csupán. Végül is minden gyémántot megdöbbentő körülmények között bányásznak. Ez hatalmas lépés lenne előre, mert lehetővé tenné számunkra, hogy ne csupán a zimbabwei helyzetet kritizáljuk, hanem az angolai rendszer által a lundákkal szemben már régóta alkalmazott emberi jogi visszaéléseket is. Eddig nem volt sikerünk ezen a téren, mert a Kimberley-rendszer olyan országok együttműködése, amelyek rossz szemmel néznek a belügyeikbe avatkozó más országokra. Az Európai Parlament üzenete azonban az első lehetne azon üzenetek sorában, amelyek változást idézhetnének elő."@hu11
"Signora Presidente, in questo caso abbiamo a che fare con due problematiche diverse o, per essere precisi, con un essere umano e con una problematica. Innanzi tutto, c’è il caso dell’uomo Farai Maguwu, un attivista dei diritti umani, arrestato nello Zimbabwe e brutalmente maltrattato in carcere. Poi c’è la questione del ruolo insolito svolto dall’osservatore del processo di Kimberley. Il compito dell’osservatore dovrebbe essere quello di monitorare la situazione nello Zimbabwe. Invece egli ha stabilito dei contatti con le autorità del paese e ha usato informazioni che gli erano state fornite da Maguwu compromettendo quindi la posizione di quest’ultimo. In discussione, dopo tutto, vi è anche lo stesso processo di Kimberley. In passato ho partecipato ai negoziati che hanno dato vita a questo sistema in capacità di lobbista per conto di diverse organizzazioni che si occupano di sviluppo. Il sistema si è rivelato efficace. Ha impedito, o ridotto, i finanziamenti alle guerre in Congo, Angola, Sierra Leone e Liberia, finanziamenti alimentati dalla vendita di diamanti. Oggi, tuttavia, c’è il rischio che il processo di Kimberley sia utilizzato per legittimare un’altra prassi, quella della violazione dei diritti umani da parte dei diversi regimi. I diritti umani non sono presi in esame dalla risoluzione e, per questa ragione, chiediamo sia introdotto un emendamento. La risoluzione del Parlamento si limita a menzionare i diamanti di guerra, i diamanti di sangue e nient’altro. Dopo tutto, l’estrazione di questo minerale avviene sempre in condizioni atroci. Una modifica rappresenterebbe un importante passo avanti perché ci permetterebbe di denunciare non solo la situazione nello Zimbabwe, ma anche le violazioni dei diritti umani che da anni il regime angolano commette contro i lunda. Fino a oggi non è stato raggiunto alcun risultato su questo fronte perché il processo di Kimberley prevede una collaborazione fra paesi che non amano le ingerenze nei propri affari interni. Un segnale in questo senso da parte del Parlamento europeo potrebbe comunque essere il primo di una serie destinata a condurre al cambiamento."@it12
"Ponia pirmininke, dabar sprendžiame du klausimus, tiksliau, kalbame apie vieną asmenį ir vieną problemą. Visų pirma, kalbame apie Farai Magumu, žmogų ir žmogaus teisių aktyvistą, kuris buvo sulaikytas Zimbabvėje ir su kuriuo buvo labai blogai elgiamasi kalėjime. Antra, mes kalbame apie keistą vaidmenį, kurį atliko Kimberley proceso prižiūrėtojas. Šis prižiūrėtojas turėtų numatyti padėtį Zimbabvėje, bet jis užmezgė ryšius su Zimbabvės vyriausybe ir pasinaudojo iš F. Magumu gauta informacija, taip pastatydamas F. Magumu į keblią padėtį. Taigi, mes kartu kalbame ir apie patį Kimberley procesą. Būdama plėtros organizacijų lobistė aš dalyvavau derybose, per kurias buvo sukurta ši sistema. Ji veikė sėkmingai. Ji padėjo nutraukti arba sumažinti pardavus deimantus gautų lėšų skyrimą karo veiksmams Konge, Angoloje, Siera Leonėje ir Liberijoje. Vis dėlto dabar susidūrėme su grėsme, kad Kimberley procesas gali būti panaudotas kitai praktikai įteisinti, t. y. žmogaus teisių pažeidimams. Jie nėra paminėti šioje rezoliucijoje, todėl mes reikalaujame pakeitimo. Šia rezoliucija Parlamentas siunčia žinią, kad konfliktų deimantai arba kraujo deimantai yra viskas. Galų gale, visi deimantai kasami pasibaisėtinomis sąlygomis. Tai būtų labai didelis žingsnis pirmyn, nes leistų mums pasmerkti ne tik padėtį Zimbabvėje, bet ir ilgalaikius Angolos režimo žmogaus teisių pažeidimus prieš Lundą. Iki šiol šioje srityje mums nepavyko nieko padaryti, nes Kimberley sistema yra šalių, kurios skeptiškai vertina kitų šalių kišimąsi į jų vidaus reikalus, bendradarbiavimas. Vis dėlto šis Europos Parlamento žingsnis galėtų būti pirmasis žingsnis iš daugelio, kurie padėtų inicijuoti pokyčius."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Mēs šeit esam pievērsušies divām problēmām vai, precīzāk, — vienai personai un vienai problēmai. Pirmkārt, mēs esam pievērsušies — cilvēkam un cilvēktiesību aktīvistam, kurš ir arestēts Zimbabvē un pēc tam turēts nežēlīgos apstākļos cietumā. Otrkārt, runa ir par Kimberli procesa uzrauga dīvaino rīcību. Šā uzrauga uzdevums ir pārraudzīt situāciju Zimbabvē, un tomēr viņš ir faktiski sazinājies ar Zimbabves valdību un izmantojis no kunga saņemto informāciju, šādi nostādot kungu neveiklā stāvoklī. Visbeidzot mēs pievēršamies arī pašam Kimberli procesam. Pildot savus iepriekšējos attīstības organizāciju lobija pienākumus, es piedalījos sarunās par šīs sistēmas ieviešanu. Tā ir izrādījusies veiksmīga sistēma. Tā ir pārtraukusi vai samazinājusi to finansējumu kariem Kongo, Angolā, Sjerraleonē un Libērijā, kas gūts, pārdodot dimantus. Tomēr mēs pašlaik riskējam ar to, ka Kimberli procesu varētu izmantot, lai par likumīgu padarītu cita veida darbību, proti, režīmu veiktus cilvēktiesību pārkāpumus. Tie nav iekļauti šajā rezolūcijā, un tādēļ mēs pieprasām veikt grozījumu. Šajā Parlamenta rezolūcijā ir pausts vēstījums, ka konfliktu dimanti jeb “asiņainie dimanti” ir vienīgais, par ko ir runa. Galu galā visi dimanti tiek iegūti drausmīgos apstākļos. Tas būtu milzīgs solis uz priekšu, jo tas mums ļautu protestēt ne vien pret situāciju Zimbabvē, bet arī pret jau ilgstošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko Angolas režīms izdara pret Lundu. Līdz šim šajā ziņā mums nav panākumu, jo Kimberli sistēma ir tādu valstu sadarbība, kuras neņem vērā citas valstis, kas iejaucas to iekšlietās. Tomēr šis Eiropas Parlamenta signāls varētu būt pirmais signālu sērijā, kas tur radītu pārmaiņas."@lv13
"Voorzitter, het gaat hier om twee zaken of eigenlijk één mens en een zaak. Het gaat om de mens Farai Maguwu, een mensenrechtenactivist, die is opgepakt in Zimbabwe en daarna slecht behandeld in de gevangenis. Het gaat om de vreemde rol die de toezichthouder van het Kimberly-proces heeft gespeeld, die toezicht moet houden op de situatie in Zimbabwe. Hij heeft namelijk contacten gelegd met de Zimbabwaanse overheid en informatie gebruikt die hij van mijnheer Maguwu gekregen had, waarmee hij deze mijnheer Maguwu in een ingewikkeld parket heeft gebracht. Het gaat ook over de rol van het Kimberly-proces zelf. Ik nam in mijn vorige leven als lobbyist voor ontwikkelingsorganisaties deel aan de onderhandeling om dit systeem tot stand te brengen. Het is een succesvol systeem gebleken. Het heeft ervoor gezorgd dat oorlogen in Congo, Angola, Sierra Leone en Liberia niet meer of toch minder door diamanten gefinancierd werden. Maar nu lopen we het risico dat het Kimberly-systeem iets anders gaat legitimeren, namelijk mensenrechtenschendingen door regimes. Die worden hierin niet gedekt en daarom vragen wij om verandering. Deze resolutie van het Parlement zegt: een conflictdiamant, een bloeddiamant is alles. Alle diamanten die gemijnd zijn onder erbarmelijke omstandigheden. Dat zou een enorme stap vooruit zijn, niet alleen maar omdat we daarmee de situatie in Zimbabwe aan de kaak kunnen stellen, maar ook de al langdurige mensenrechtenschendingen door het Angolese regime in de Lunda's. Tot nu toe lukt dat niet omdat het Kimberly-systeem bestaat uit een samenwerking van landen die er niet zo van houden als andere landen zich met de situatie in hun land bemoeien, maar dit signaal van het Europees Parlement kan het eerste zijn om daar verandering in te brengen."@mt15
"Pani przewodnicząca! Zajmujemy się tu dwiema sprawami, a dokładniej jedną osobą i jedną sprawą. Przede wszystkim zajmujemy się Farai Maguwu, człowiekiem i działaczem na rzecz praw człowieka, którego zatrzymano w Zimbabwe i następnie źle traktowano w więzieniu. Po drugie zajmujemy się dziwną rolą, jaką odegrał monitor z ramienia procesu Kimberley. Monitor ma nadzorować sytuację w Zimbabwe, natomiast w rzeczywistości nawiązał kontakty z rządem Zimbabwe i wykorzystał informacje otrzymane od pana Maguwu, stawiając go w trudnej sytuacji. Koniec końców, zajmujemy się także samym procesem Kimberley. Pełniąc moją poprzednią rolę lobbysty na rzecz organizacji rozwoju, uczestniczyłam w negocjacjach ukierunkowanych na wprowadzenie tego systemu. System okazał się być udany. Pomógł on odciąć lub zmniejszyć finansowanie wojen w Kongo, Angoli, Sierra Leone i Liberii za sprawą sprzedaży diamentów. Teraz jednak stoimy w obliczu ryzyka, że system Kimberley zostanie wykorzystany do uprawomocnienia innej praktyki, a mianowicie praktyki łamania praw człowieka przez reżimy. Nie uwzględnia się ich w przedmiotowej rezolucji i dlatego żądamy poprawki. Rezolucja Parlamentu wysyła jedynie informację o istnieniu konfliktowych czy krwawych diamentów. Tak czy inaczej, diamenty wydobywa się w przerażających warunkach. To byłby ogromny krok naprzód, gdyż pozwoliłby nam potępić nie tylko sytuację w Zimbabwe, ale również długotrwałe już przypadki naruszania praw człowieka przez reżim w Angoli wobec ludności Lundy. Jak dotąd nie odnieśliśmy powodzenia w tym zakresie, ponieważ system Kimberley polega na współpracy krajów, które nie pochwalają ingerencji innych krajów w swoje wewnętrzne sprawy. Taki sygnał ze strony Parlamentu Europejskiego mógłby być pierwszym z całej serii sygnałów prowadzących do zmian w tych regionach."@pl16
"Senhora Presidente, neste caso, estamos a abordar duas questões ou, para ser mais precisa, uma pessoa e uma questão. Em primeiro lugar, estamos a debater o caso de Farai Maguwu, um ser humano e um activista dos direitos humanos que foi detido no Zimbabué e depois sofreu graves maus-tratos na prisão. Em segundo lugar, estamos a debater o estranho papel desempenhado pelo observador do Processo de Kimberley. É suposto este observador supervisionar a situação no Zimbabué e, contudo, estabeleceu efectivamente contactos com o Governo do Zimbabué e usou informações que lhe foram transmitidas pelo Sr. Maguwu, tendo por isso colocado o Sr. Maguwu numa posição delicada. Assim, em última análise, estamos igualmente a debater o próprio Processo de Kimberley. Nas funções que exerci anteriormente em grupos de pressão em prol de organizações de apoio ao desenvolvimento, participei nas negociações que visavam introduzir este sistema. Provou-se ser um sistema de sucesso. Cortou ou reduziu o nível de financiamento atribuído às guerras no Congo, em Angola, na Serra Leoa e na Libéria que foram financiadas através da venda de diamantes. Contudo, agora corremos o risco de o Processo de Kimberley ser usado para legitimar outra prática – a da violação dos direitos humanos por parte dos regimes. Não são abrangidos por esta resolução e é por isso que exigimos uma alteração. Esta resolução do Parlamento transmite a mensagem de que os “diamantes de conflito”, ou “diamantes de sangue”, são a única questão. Afinal, toda a extracção de diamantes é feita em condições terríveis. Isso constituiria um enorme avanço, dado que nos permitiria denunciar não só a situação no Zimbabué, mas igualmente as violações dos direitos humanos perpetradas desde há já longa data pelo regime angolano contra a região de Lunda. Até agora, não tivemos qualquer êxito nesse âmbito, porque o Processo de Kimberley consiste num conjunto de países que encaram negativamente o facto de outros países interferirem nos seus assuntos internos. Contudo, este sinal da parte do Parlamento Europeu pode ser o primeiro de uma série de sinais que contribuam para uma mudança na região."@pt17
"Dnă președintă, ne confruntăm cu două probleme aici sau, ca să fiu mai clară, cu o persoană și o problemă. Mai întâi de toate, este vorba despre Farai Maguwu, o ființă umană și un activist pentru drepturile omului, care a fost arestat în Zimbabwe și apoi maltratat în închisoare. În al doilea rând, este vorba despre rolul straniu jucat de observatorul din cadrul Procesului Kimberley. Acest observator, care ar trebui să supravegheze situația din Zimbabwe, a stabilit de fapt legături cu guvernul din Zimbabwe și a folosit informațiile primite de la dl Maguwu, punându-l astfel pe dl Maguwu într-o situație incomodă. Și, în cele din urmă, este vorba chiar despre Procesul Kimberley însuși. În rolul meu anterior de susținătoare a organizațiilor pentru dezvoltare, am participat la negocierile care aveau ca scop crearea acestui sistem. Sistem care s-a dovedit a fi de succes. A stopat sau diminuat finanțarea războaielor din Congo, Angola, Sierra Leone și Liberia, generate prin vânzarea de diamante. Totuși, acum întâmpinăm riscul ca sistemul Kimberley să fie folosit pentru legitimizarea unei alte practici, anume violarea drepturilor omului de către regimurile politice. Ele nu intră sub incidența acestei rezoluții și de aceea solicităm un amendament. Această rezoluție a Parlamentului transmite mesajul că diamantele generatoare de conflicte, sau diamantele însângerate, reprezintă tot miezul problemei. La urma urmelor, toate diamantele sunt extrase în condiții îngrozitoare. Acest lucru ar reprezenta un enorm pas înainte, deoarece ne-ar da posibilitatea să denunțăm nu numai situația din Zimbabwe, ci şi abuzurile din domeniul drepturilor omului, comise deja de multă vreme de către regimul din Angola contra populației lunda. Până acum, nu am avut succese în această direcție, deoarece sistemul Kimberley reprezintă o colaborare între state care privesc cu suspiciune amestecul altor state în afacerile lor interne. Totuși, acest semnal din partea Parlamentului European ar putea fi primul dintr-o serie de semnale care vor putea aduce o schimbare în regiune."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, zaoberáme sa tu dvomi témami, alebo presnejšie povedané jednou osobou a jednou témou. Predovšetkým sa zaoberáme osobou Faraia Maguwua, ľudskou bytosťou a aktivistom v oblasti ľudských práv, ktorý bol zatknutý v Zimbabwe a následne vystavený zlému zaobchádzaniu vo väzení. Po druhé, zaoberáme sa zvláštnou úlohou pozorovateľa v Kimberleyskom procese. Tento pozorovateľ má dohliadať na situáciu v Zimbabwe a v podstate už nadviazal kontakty so zimbabwianskou vládou a využil informácie od pána Maguwua, čím ho dostal do nepríjemnej situácie. Napokon sa teda zaoberáme aj Kimberleyským procesom ako takým. Počas mojej predchádzajúcej funkcie lobistky za organizácie v oblasti rozvoja som sa zúčastnila rokovaní o vytvorení tohto systému. Ukázalo sa, že tento systém je úspešný, pretože obmedzil alebo znížil objem finančných prostriedkov určených pre vojny v Kongu, Angole, Sierra Leone a Libérii, ktoré pochádzajú z predaja diamantov. Teraz však čelíme riziku zneužitia Kimberleyského systému na legalizáciu inej praktiky, a to porušovania ľudských práv zo strany režimov. Ľudské práva nie sú súčasťou uznesenia, preto žiadame pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Toto uznesenie Parlamentu vysiela odkaz, že s konfliktnými, alebo krvavými diamantmi treba skoncovať. Napokon, všetky diamanty sa ťažia v otrasných podmienkach. Bol by to obrovský krok vpred, pretože uznesenie by nám umožnilo odsúdiť nielen situáciu v Zimbabwe, ale aj dlhodobé porušovanie ľudských práv príslušníkov kmeňa Lunda angolským režimom. Doteraz sme v tejto oblasti nedosiahli úspech, pretože Kimberleyský systém je spoločným dielom krajín, ktoré sa s nevôľou pozerajú na iné krajiny zasahujúce do ich vnútorných záležitostí. Tento signál Európskeho parlamentu by však mohol byť prvým zo série signálov, ktoré v tejto oblasti prinesú zmenu."@sk19
"Gospa predsednica, tu se ukvarjamo z dvema vprašanjema, ali če smo natančni, z eno osebo in enim vprašanjem. Najprej se ukvarjamo s Faraiem Maguwujem, človekom in borcem za človekove pravice, ki je bil aretiran v Zimbabveju in potem močno zlorabljan v zaporu. Drugič pa se ukvarjamo s čudno vlogo, ki jo igra nadzornik procesa Kimberley. Ta nadzornik bi moral nadzirati razmere v Zimbabveju in vseeno je dejansko vzpostavil stike z vlado Zimbabveja in uporabil informacije, ki jih je prejel od gospda Maguwuja ter ga tako spravil v nevaren položaj. Nazadnje pa se torej ukvarjamo tudi s samim procesom Kimberley. V svoji pretekli vlogi lobiranja za razvojne organizacije sem sodelovala v pogajanjih za uvedbo tega sistema. Izkazal se je za uspešen sistem. Prekinil ali zmanjšal je količino finančnih sredstev za financiranje vojn v Kongu, Angoli, Sieri Leone in Liberiji, ki so se zbirala s prodajo diamantov. Vendar pa sedaj obstaja nevarnost, da bo sistem Kimberley izkoriščen za uzakonitev druge prakse, in sicer kršitev človekovih pravic s strani režimov. Teh ta resolucija ne zajema in zato zahtevamo spremembo. Ta resolucija Parlamenta pošilja sporočilo, da je vsa vrednost diamantov v konfliktih in krvi. Nenazadnje se diamanti kopljejo v groznih pogojih. To bi bil velikanski korak naprej, ker bi nam omogočil javno obsodbo ne le razmer v Zimbabveju, ampak tudi že tako dolgotrajnih zlorab človekovih pravic angolskega režima nad Lundi. Do sedaj tu nismo imeli uspeha, ker je sistem Kimberley sodelovanje držav, ki skeptično gledajo na to, da se druge države vmešavajo v njihove notranje zadeve. Vendar pa bi lahko bil znak Evropskega parlamenta prvi v vrsti znakov, ki bodo tam sprožili spremembe."@sl20
". Fru talman! Vi har att göra med två frågor här eller för att vara exakt en person och en fråga. För det första hanterar vi Farai Maguwu, en människa och människorättsaktivist som arresterades i Zimbabwe och som sedan har behandlats mycket illa i fängelset. För det andra behandlar vi den egendomliga funktion som Kimberleyprocessens observatör har haft. Observatören skulle övervaka situationen i Zimbabwe. I själva verket etablerade han kontakter med Zimbabwes regering och använde information han fått av Farai Maguwu, vilket försatte Farai Maguwu i en besvärlig situation. I sista hand behandlar vi alltså själva Kimberleyprocessen. I min tidigare funktion som lobbyist för utvecklingsorganisationer deltog jag i förhandlingar för att införa detta system. Det har visat sig vara ett framgångsrikt system. Det har stoppat eller minskat finansieringen av krig i Kongo, Angola, Sierra Leone och Liberia genom försäljning av diamanter. Vi löper nu dock risken att Kimberleysystemet används för att legitimera andra metoder och det är regimers brott mot mänskliga rättigheter. De omfattas inte av den här resolutionen och det är därför vi kräver en ändring. Parlamentets resolution förmedlar budskapet om att det enda det handlar om är konfliktdiamanter eller blodsdiamanter. När allt kommer omkring utvinns diamanter under skrämmande förhållanden. Det vore ett enormt steg framåt, eftersom det skulle ge oss möjlighet att fördöma inte bara situationen i Zimbabwe, utan även den angolanska regimens mångåriga människorättsbrott mot Lundafolket. Än så länge har vi inte gjort några framsteg på den fronten, eftersom Kimberleysystemet är ett samarbete mellan länder som inte alls gillar när andra länder lägger sig i deras inrikespolitik. Men den här signalen från Europaparlamentet kan vara den första i raden av signaler som får till stånd förändring där."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph