Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-392"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.21.4-392"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, Zimbabwen ihmisoikeusrikkomukset ovat aikaisemminkin olleet tämän parlamentin käsittelyssä. Valitettavasti joudumme jälleen käsittelemään niitä – tällä kertaa ihmisoikeusaktivisti Farai Maguwun tapausta. Hän on puhdas mielipidevanki. Hänet on pidätetty ja vangittu sen vuoksi, että hän on puolustanut muiden ihmisoikeuksia ja antanut näistä sitten tietoja tiedotusvälineille. Euroopan parlamentti haluaa vedota siihen, että hänet vapautettaisiin, Zimbabwen kaikki ihmisoikeusrikkomukset tutkittaisiin ja tietysti, että ne myös lopetettaisiin. Tämä tapaus on erityisen selkeä ja siinä mielessä voidaan sanoa myös ilkeä tapaus, että henkilö, joka puolustaa toisten ihmisoikeuksia, joutuu itse kärsimään."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, o porušování lidských práv v Zimbabwe se v tomto Parlamentu už dříve diskutovalo. Bohužel jsme nuceni tento problém řešit znovu. Tentokrát se jedná o případ obránce lidských práv Faraie Maguwua, který je v současné době vězněm svědomí. Byl zatčen a uvězněn za to, že hájil lidská práva svých spoluobčanů a poskytl médiím informace o porušování lidských práv ve své zemi. Evropský parlament požaduje, aby byl propuštěn na svobodu a aby bylo porušování lidských práv v Zimbabwe prošetřeno a samozřejmě ukončeno. Tento případ je přímo do očí bijící a obzvláště nepříjemný, protože se týká utrpení člověka, který sám brání lidská práva jiných lidí."@cs1
"Fru formand! Parlamentet har tidligere drøftet menneskerettighedskrænkelser i Zimbabwe. Det skal vi desværre gøre igen. Denne gang drejer det sig om menneskerettighedsaktivisten Farai Maguwus menneskerettigheder. Han er ganske enkelt en samvittighedsfange. Han er blevet arresteret og fængslet for at have forsvaret andres menneskerettigheder og derefter at have givet medierne oplysninger om menneskerettighedssituationen i landet. Parlamentet opfordrer til, at han løslades, og at alle menneskerettighedskrænkelser i Zimbabwe undersøges og naturligvis standses. Denne sag er særlig grov og dermed ubehagelig, fordi den rammer en person, som forsvarer andres menneskerettigheder."@da2
"Frau Präsidentin, die Menschenrechtsverletzungen in Simbabwe sind schon früher von diesem Parlament diskutiert worden. Leider sind wir erneut gezwungen, uns mit ihnen zu befassen. Dieses Mal geht es um den Fall des Menschenrechtsaktivisten Farai Maguwu. Es handelt sich bei ihm ganz einfach um einen politischen Häftling. Er wurde verhaftet und inhaftiert, da er sich für die Menschenrechte anderer eingesetzt hat und dann den Medien Informationen über die Menschenrechte in dem Land zugespielt hat. Das Europäische Parlament fordert seine Freilassung sowie eine Untersuchung und natürlich ein Ende der Menschenrechtsverletzungen in Simbabwe. Es handelt sich hierbei um einen besonders krassen und somit besonders unerfreulichen Fall, in dem jemand, der sich für die Menschenrechte anderer einsetzt, leiden muss."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε έχουν αποτελέσει και στο παρελθόν αντικείμενο συζητήσεων του παρόντος Κοινοβουλίου. Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να τις θίξουμε εκ νέου. Αυτήν τη φορά πρόκειται για την υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Farai Maguwu. Είναι απλώς κρατούμενος συνείδησης. Συνελήφθη και φυλακίσθηκε διότι υπερασπίσθηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων και, στη συνέχεια, διαβίβασε στα μέσα ενημέρωσης πληροφορίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωσή του, καθώς και για τη διερεύνηση και, προφανώς, τον τερματισμό όλων των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε. Η παρούσα υπόθεση είναι άκρως σκανδαλώδης και, κατά συνέπεια, ιδιαιτέρως δυσάρεστη, διότι πλήττεται κάποιος επειδή υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων."@el10
"Madam President, human rights violations in Zimbabwe have been discussed before by this Parliament. Unfortunately, once again we are forced to address them. This time it is the case of the human rights activist Farai Maguwu. He is simply a prisoner of conscience. He has been arrested and imprisoned for standing up for the human rights of others and then providing the media with information on human rights in the country. The European Parliament is appealing for his release and for all human rights violations in Zimbabwe to be investigated and, obviously, ended. This case is especially blatant and, being so, particularly unpleasant, in that someone who stands up for the human rights of others himself has to suffer."@en4
"Señora Presidenta, las violaciones de los derechos humanos en Zimbabue han sido debatidas anteriormente por este Parlamento. Por desgracia, una vez más nos vemos obligados a tratarlas. Esta vez es el caso del activista a favor de los derechos humanos Farai Maguwu. Él es simplemente un prisionero de la conciencia. Ha sido detenido y encarcelado por defender los derechos humanos de los demás y por proporcionar a los medios de comunicación información sobre los derechos humanos en ese país. El Parlamento Europeo está pidiendo su liberación y que todas las violaciones de los derechos humanos que se producen en Zimbabue sean investigadas y, obviamente, se ponga fin a las mismas. Este caso es especialmente flagrante y, tal como están las cosas, particularmente desagradable, por el hecho de que alguien que defiende los derechos humanos de otras personas tenga que sufrir."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa Parlament on ka varem arutanud inimõiguste rikkumisi Zimbabwes. Kahjuks oleme taas sunnitud neid käsitlema. Seekord on tegemist inimõiguste aktivisti Farai Maguwu juhtumiga. Ta on vaid meelsusvang, kes vahistati ja vangistati sellepärast, et ta seisis teiste isikute inimõiguste eest ning andis seejärel ajakirjandusele teavet inimõiguste kohta riigis. Euroopa Parlament nõuab tema vabastamist ning kõikide inimõiguste rikkumiste uurimist ja muidugi lõpetamist Zimbabwes. See juhtum on eriti jõhker. Võib öelda, et on erakordselt ebameeldiv, kui isik, kes kaitseb teiste inimõigusi, peab ise kannatama."@et5
". Elnök asszony, az emberi jogok zimbabwei megsértéséről már tárgyaltunk ebben a Parlamentben. Sajnálatos módon arra kényszerülünk, hogy újra foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Ez alkalommal Farai Maguwu emberi jogi aktivista ügyéről van szó, akit egyszerűen politikai okokból börtönöztek be. Azért tartóztatták le és zárták börtönbe, mert kiállt mások emberi jogaiért, és aztán információkat közölt a médiával az országban tapasztalható emberi jogi helyzetről. Az Európai Parlament Farai Maguwu szabadon bocsátását, valamint az emberi jogok megsértésével kapcsolatos összes zimbabwei eset kivizsgálását, és természetesen beszüntetését kéri. Ez az eset különösen felháborító, és kifejezetten kellemetlen, mivel olyasvalakinek kell szenvednie, aki mások emberi jogaiért állt ki."@hu11
"Ponia pirmininke, žmogaus teisių pažeidimai Zimbabvėje jau buvo svarstyti šiame Parlamente. Deja, esame priversti juos dar kartą svarstyti. Šį kartą kalbama apie žmogaus teisių aktyvisto Farai Magumu atvejį. Jis yra sąžinės kalinys. Jis areštuotas ir įkalintas už tai, kad gynė kitų žmogaus teises ir suteikė informacijos žiniasklaidai apie žmogaus teisių padėtį šalyje. Europos Parlamentas prašo jį išlaisvinti ir ištirti bei nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus Zimbabvėje. Šis atvejis ypač baisus ir nemalonus tuo, kad žmogus, stojęs ginti kitų žmogaus teisių, turi kentėti pats."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šajā Parlamentā jau iepriekš ir apspriesti cilvēktiesību pārkāpumi Zimbabvē. Diemžēl mēs atkal esam spiesti tiem pievērsties. Šoreiz tā ir cilvēktiesību aktīvista lieta. Viņš vienkārši ir politieslodzītais. Viņš ir arestēts un ieslodzīts par citu cilvēku cilvēktiesību aizstāvēšanu un informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļiem par cilvēktiesībām šajā valstī. Eiropas Parlaments pieprasa viņu atbrīvot, izmeklēt visus cilvēktiesību pārkāpumus Zimbabvē un, protams, tos izbeigt. Šī lieta ir īpaši acīmredzama un tādēļ īpaši nepatīkama, ka kādam, kurš aizstāv citu cilvēktiesības, pašam ir jācieš."@lv13
"Arvoisa puhemies, Zimbabwen ihmisoikeusrikkomukset ovat aikaisemminkin olleet tämän parlamentin käsittelyssä. Valitettavasti joudumme jälleen käsittelemään niitä – tällä kertaa ihmisoikeusaktivisti Farai Maguwun tapausta. Hän on puhdas mielipidevanki. Hänet on pidätetty ja vangittu sen vuoksi, että hän on puolustanut muiden ihmisoikeuksia ja antanut näistä sitten tietoja tiedotusvälineille. Euroopan parlamentti haluaa vedota siihen, että hänet vapautettaisiin, Zimbabwen kaikki ihmisoikeusrikkomukset tutkittaisiin ja tietysti, että ne myös lopetettaisiin. Tämä tapaus on erityisen selkeä ja siinä mielessä voidaan sanoa myös ilkeä tapaus, että henkilö, joka puolustaa toisten ihmisoikeuksia, joutuu itse kärsimään."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het Parlement heeft al eerder over mensenrechtenschendingen in Zimbabwe gedebatteerd. Helaas moeten wij er nu weer over spreken, dit keer over het geval van mensenrechtenactivist Farai Maguwu. Hij is niets anders dan een gewetensgevangene. Hij is gearresteerd en gevangen gezet, omdat hij opkwam voor de mensenrechten van anderen en vervolgens informatie aan de media heeft gegeven over de situatie van de mensenrechten in het land. Het Europees Parlement roept op hem vrij te laten, alle mensenrechtenschendingen in Zimbabwe te onderzoeken en natuurlijk te beëindigen. Dit geval is overduidelijk en ook zeer schrijnend, omdat iemand die opkomt voor de mensenrechten van anderen zelf moet lijden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przypadki łamania praw człowieka w Zimbabwe omawiano już w tym Parlamencie. Niestety, ale jesteśmy zmuszeni zająć się tą sprawą ponownie. Tym razem dotyczy ona orędownika praw człowieka –Farai Maguwu. Jest on zwykłym więźniem sumienia. Został zatrzymany i uwięziony, ponieważ opowiadał się za prawami człowieka na rzecz innych, udzielając następnie mediom informacji o sytuacji w obszarze praw człowieka w tym kraju. Parlament Europejski apeluje o jego uwolnienie oraz o wszczęcie dochodzeń we wszystkich przypadkach łamania praw człowieka w Zimbabwe i oczywiście o zaniechanie takich działań. Ta sprawa jest szczególnie rażąca i nieprzyjemna, gdyż cierpi ktoś, kto broni praw człowieka na rzecz innych."@pl16
"Senhora Presidente, as violações dos direitos humanos no Zimbabué já foram debatidas anteriormente por esta Assembleia. Infelizmente, somos obrigados a abordá-las uma vez mais. Desta vez trata-se do caso do activista dos direitos humanos, Farai Maguwu. É simplesmente um prisioneiro de consciência. Foi detido e encarcerado por defender os direitos humanos de terceiros e por, depois, transmitir aos meios de comunicação social informações sobre os direitos humanos no seu país. O Parlamento Europeu apela à sua libertação e à investigação de todas as violações dos direitos humanos no Zimbabué, bem como, evidentemente, ao fim das mesmas. Este caso é especialmente flagrante e, por isso, é particularmente desagradável que alguém que defende os direitos humanos de terceiros tenha de sofrer pessoalmente."@pt17
"Dnă președintă, încălcările drepturilor omului din Zimbabwe au mai fost discutate în acest Parlament. Din nefericire, suntem obligaţi să le aducem din nou în discuție. De această dată, este cazul lui Farai Maguwu, activist pentru drepturile omului. Este pur și simplu prizonier de conștiință. A fost arestat și închis pentru că a militat în favoarea apărării drepturilor omului pentru alte persoane și pentru că a dezvăluit mediei informații privind drepturile omului din acest stat. Parlamentul European adresează un apel pentru eliberarea sa, precum și pentru investigarea și, evident, încetarea tuturor violărilor drepturilor omului care au loc în Zimbabwe. Este un caz flagrant și, implicit, deosebit de neplăcut, întrucât cineva care pledează în favoarea drepturilor omului pentru alții, are el însuşi de suferit."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, o porušovaní ľudských práv v Zimbabwe sa už v tomto Parlamente hovorilo. Žiaľ, tento problém musíme riešiť znovu. Tentoraz ide o prípad aktivistu v oblasti ľudských práv Faraia Maguwua. Tento človek je jednoducho väzňom svedomia. Bol zatknutý a uväznený za to, že obhajoval ľudské práva iných a následne poskytol médiám informáciu o ľudských právach v krajine. Európsky parlament vyzýva na jeho prepustenie a žiada vyšetriť a, samozrejme, ukončiť všetky prípady porušovania ľudských práv v Zimbabwe. Tento prípad je mimoriadne poburujúci a zvlášť nehanebný v tom, že musí trpieť človek obhajujúci ľudské práva iných."@sk19
"Gospa predsednica, o kršitvah človekovih pravic v Zimbabveju smo v tem parlamentu že razpravljali. Žal smo ponovno prisiljeni, da jih obravnavamo. Tokrat gre za primer borca za človekove pravice Faraia Maguwuja. Preprosto je zapornik vesti. Aretiran in zaprt je bil, ker se je zavzel za človekove pravice drugih in nato medijem zagotovil informacije o človekovih pravicah v tej državi. Evropski parlament poziva k njegovi izpustitvi in k preiskavi vseh kršitev človekovih pravic v Zimbabveju in seveda, da se prenehajo. Ta primer je še posebno očiten in je kot takšen posebno neprijeten, glede na to, da mora nekdo, ki se zavzame za pravice drugih, sam trpeti."@sl20
". Fru talman! Brotten mot de mänskliga rättigheterna i Zimbabwe har diskuterats tidigare i parlamentet. Tyvärr är vi än en gång tvungna att ta upp dem. Den här gången handlar det om fallet med människorättsaktivisten Farai Maguwu. Han är helt enkelt en samvetsfånge. Han har arresterats och fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter för andra och för att sedan ge medierna information om de mänskliga rättigheterna i landet. Europaparlamentet vädjar om hans frisläppning och om att alla brott mot de mänskliga rättigheterna i Zimbabwe ska undersökas och självklart upphöra. Det här fallet är särskilt flagrant och därigenom särskilt obehagligt, eftersom det handlar om att någon som kämpar för mänskliga rättigheter för andra själv drabbas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph