Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-372"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-372"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Het verslag van collega Cadec komt op een goed moment. Het komt na de raadplegingen over het groenboek over de hervorming van het GVB en nog ruim vóór de nieuwe voorstellen voor wetgeving van de Europese Commissie. De importen van viskweekproducten zijn enorm toegenomen. En dat is ook nodig. De consumptie van vis neemt nog altijd toe in Europa en in die toegenomen vraag kan niet afdoende worden voorzien door de vangst van meer wilde vis en evenmin door Europese viskweek. Het is echter van groot belang dat deze invoer voldoet aan dezelfde eisen als waaraan Europese visproducten moeten voldoen en dat kunnen we niet beperken tot voedselveiligheid alleen. Ook milieu en sociale omstandigheden moeten wat mij betreft worden meegenomen. Importen zijn nodig. Ik wil geen verkapt protectionisme, maar we moeten wel oneerlijke concurrentie voorkomen. Grote hoeveelheden goedkope importvis vormen nu een bedreiging voor de Europese productie, voor zowel visserij als viskweek. Daarom stem ik voor dit initiatiefverslag."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zpráva mého kolegy pana poslance Cadeca přichází v pravý čas. Přichází po konzultacích o zelené knize o reformě společné zemědělské politiky (SZP) a s dostatečným předstihem před novými legislativními návrhy Evropské komise. Dovoz produktů rybolovu a akvakultury se výrazně zvýšil, ale tento nárůst byl nezbytný. Spotřeba ryb v Evropě stále roste a tuto zvýšenou poptávku nelze dostatečně uspokojit ani dalším zvýšením množství ulovených divokých ryb, ani evropským chovem ryb. Je však velmi důležité, aby tento dovoz odpovídal stejným požadavkům jako produkty evropského rybolovu, a tuto vyváženost požadavků nemůžeme omezit pouze na bezpečnost potravin. Domnívám se, že musíme vzít v úvahu i ekologické a sociální podmínky. Dovoz je nutný. Nepodporuji tajný protekcionismus, ale musíme bránit nekalé soutěži. Velké množství levných dovážených ryb nyní ohrožuje evropskou produkci, a to pokud jde jak o rybolov, tak i chov ryb. Proto budu hlasovat pro tuto zprávu z vlastního podnětu."@cs1
"Betænkningen af min kollega, hr. Cadec, kommer på et godt tidspunkt. Den kommer efter høringerne om grønbogen om reform af den fælles landbrugspolitik og i god tid inden den nye Kommissions lovgivningsforslag. Import af fiskeri- og akvakulturprodukter er steget enormt, men det har været en nødvendig stigning. Forbruget af fisk stiger stadig i Europa, og den øgede efterspørgsel kan ikke imødekommes ved at øge mængden af fangede fisk eller akvakulturprodukter. Det er dog særdeles vigtigt, at importen skal opfylde de samme krav som europæiske fiskerivarer, og denne ækvivalens for krav bør ikke begrænses til fødevaresikkerhed. De miljømæssige og social forhold skal også tages i betragtning. Import er nødvendig. Jeg går ikke ind for protektionisme i smug, men vi skal begrænse uretfærdig konkurrence. Store mængder importeret fisk udgør i dag en trussel mod den europæiske produktion inden for både fiskeri og akvakulturproduktion. Jeg stemmer derfor for denne initiativbetænkning."@da2
"Der Bericht meines Kollegen Herrn Cadec kommt zum richtigen Zeitpunkt. Er kommt nach der Beratung über das Grünbuch über die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und lange vor den Legislativvorschlägen der neuen Europäischen Kommission. Die Einfuhr von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen ist enorm angestiegen, aber dieser Anstieg war notwendig. Der Verbrauch von Fisch ist in Europa immer noch im Ansteigen begriffen, und diese erhöhte Nachfrage kann weder durch die zusätzliche Steigerung der Menge angelandeten Wildfisches noch durch europäische Fischfarmen befriedigt werden. Es ist jedoch von großer Bedeutung, dass diese Importe die gleichen Anforderungen erfüllen müssen wie europäische Fischereierzeugnisse, und wir können diese Gleichwertigkeit der Anforderungen nicht allein auf die Nahrungsmittelsicherheit beschränken. Meiner Ansicht nach müssen die umweltbezogenen und sozialen Umstände ebenfalls berücksichtigt werden. Importe sind notwendig. Ich bin kein Befürworter des heimlichen Protektionismus, aber wir müssen einen unfairen Wettbewerb verhindern. Große Mengen von billigem, importiertem Fisch stellen gegenwärtig eine Bedrohung der europäischen Erzeugung dar, sowohl für die Fischerei als auch für die Fischfarmen. Aus diesem Grund werde ich für diesen Eigeninitiativbericht stimmen."@de9
"Η έκθεση του συναδέλφου, κ. Cadec έρχεται σε κατάλληλη στιγμή. Έρχεται μετά τις διαβουλεύσεις σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και αρκετά πριν από τις νέες νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχουν αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό, αλλά η αύξηση αυτή ήταν αναγκαία. Η κατανάλωση ιχθύων εξακολουθεί να αυξάνεται στην Ευρώπη και αυτή η αυξημένη ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί επαρκώς ούτε με ακόμα περαιτέρω αύξηση της ποσότητας των άγριων ιχθύων που αλιεύονται ούτε μέσω της ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας. Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία να υποχρεούνται οι εισαγωγές αυτές να συμμορφώνονται προς τις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά προϊόντα αλιείας και δεν μπορούμε να περιορίσουμε αυτήν την αντιστοιχία των απαιτήσεων μόνο στην επισιτιστική ασφάλεια. Κατά την άποψή μου, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι εισαγωγές είναι αναγκαίες. Δεν τάσσομαι υπέρ του αόρατου προστατευτισμού, αλλά πρέπει να εμποδίζουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Μεγάλες ποσότητες φθηνών, εισαγόμενων ιχθύων απειλούν τώρα την ευρωπαϊκή παραγωγή, όσον αφορά τόσο την αλιεία όσο και την ιχθυοκαλλιέργεια. Για αυτό τον λόγο, θα ψηφίσω υπέρ της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας."@el10
"The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time. It comes after the consultations on the Green Paper on the reform of the common agricultural policy (CAP) and well ahead of the new European Commission proposals for legislation. Imports of fishery and aquaculture products have increased enormously, but that increase has been necessary. The consumption of fish is still on the increase in Europe and that increased demand cannot be sufficiently met either by increasing even further the amount of wild fish landed or by European fish farming. However, it is of great importance that these imports should have to comply with the same requirements as European fishery products and we cannot confine that equivalence of requirements to food security alone. In my opinion, the environmental and social circumstances must also be taken into account. Imports are necessary. I am not in favour of protectionism by stealth, but we do need to prevent unfair competition. Large amounts of cheap imported fish are now posing a threat to European production, to both fisheries and fish farming. For that reason, I will be voting in favour of this own-initiative report."@en4
"El informe de mi colega el señor Cadec llega en un buen momento. Llega tras las consultas sobre el Libro Verde sobre la reforma de la política agrícola común (PAC) y bastante antes de las nuevas propuestas legislativas de la Comisión Europea. Las importaciones de productos pesqueros y acuícolas han aumentado muchísimo, pero ese aumento ha sido necesario. El consumo de pescado sigue aumentando en Europa y esa mayor demanda no se puede cubrir suficientemente aumentando aún más la cantidad de pescado salvaje que se pesca ni con la producción acuícola europea. Sin embargo, es muy importante que estas importaciones tengan que cumplir los mismos requisitos que los productos pesqueros europeos y no podemos limitar esa equivalencia de requisitos sólo a la seguridad alimentaria. En mi opinión, las circunstancias medioambientales y sociales también han de ser tenidas en cuenta. Las importaciones son necesarias. No estoy a favor del proteccionismo silencioso, pero tenemos que evitar la competencia desleal. Grandes cantidades de pescado barato importado representan ahora una amenaza para la producción europea, tanto para la pesca como para la producción acuícola. Por esa razón, votaré a favor de este informe de iniciativa propia."@es21
". Kolleeg Cadeci raport esitati õigel ajal. Sellele eelnesid konsultatsioonid ühise kalanduspoliitika reformi käsitleva rohelise raamatu teemal ja see on esitatud aegsasti enne komisjoni uusi õigusaktide ettepanekuid. Kalandus- ja vesiviljelustoodete import on tohutult kasvanud, kuid see kasv on olnud vajalik. Kala tarbimine on Euroopas endiselt tõusuteel ja seda suurenenud nõudlust ei ole võimalik piisavalt täita väljapüütava loodusliku kala koguse ega Euroopa kalakasvanduste toodangu suurendamisega. Sellegipoolest on väga oluline, et imporditud tooted vastaksid samadele nõuetele nagu Euroopa kalandustooted, ja me ei või piirata seda nõuete samaväärsust üksnes toiduohutusega. Minu arvates tuleb arvesse võtta keskkonna- ja sotsiaalseid tingimusi. Import on vajalik. Ma ei poolda varjatud protektsionismi, kuid me peame vältima ebaausat konkurentsi. Odava importkala suured kogused ohustavad Euroopa tootmist nii kalapüügi- kui ka kalakasvatussektoris. Seetõttu hääletan ma selle algatusraporti poolt."@et5
"Kollegani Alain Cadecin mietintö on laadittu oikeaan aikaan. Se on laadittu yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistusta käsittelevää vihreää kirjaa koskevien kuulemisten päätteeksi ja paljon ennen uuden Euroopan komission tekemiä lainsäädäntöehdotuksia. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonti on lisääntynyt valtavasti, mutta tuonnin lisääminen on ollut välttämätöntä. Kalan kulutus kasvaa yhä Euroopassa, mutta kysynnän kasvua ei voida kattaa edes luonnonvaraisen pyydetyn kalan määrän tai eurooppalaisen kalanviljelyn lisäämisellä entisestään. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että tuontituotteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin eurooppalaisiin kalastustuotteisiin, emmekä voi rajoittua yksistään elintarviketurvaa koskevien vaatimusten samankaltaisuuteen. Minusta myös ympäristöolosuhteet ja sosiaaliset olot olisi otettava huomioon. Tuonti on välttämätöntä. En kannata piiloprotektionismia, mutta epäoikeudenmukaista kilpailua on torjuttava. Euroopan tuotantoa (sekä kalastusta että kalanviljelyä) uhkaa nyt halpa kala, jota tuodaan Eurooppaan valtavia määriä. Tästä syystä aion äänestää tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta."@fi7
"Le rapport de mon collègue, M. Cadec, arrive à point nommé, puisqu’il suit les consultations menées à propos du Livre vert sur la réforme de la politique agricole commune (PAC) et précède les nouvelles propositions législatives qu’avancera prochainement la Commission européenne. Les importations de produits de la pêche et de l’aquaculture ont connu une augmentation considérable mais nécessaire. La consommation de poisson continue d’augmenter en Europe, et cette augmentation de la demande ne peut être entièrement satisfaite par une augmentation correspondante des poissons sauvages débarqués ou des produits aquacoles européens. Cela étant dit, il faut absolument que ces importations répondent aux mêmes exigences que celles imposées aux produits de la pêche européenne et que cette équivalence ne se limite pas à la seule sécurité alimentaire. À mon sens, il convient aussi de tenir compte de critères environnementaux et sociaux. Les importations sont nécessaires. Si je ne suis pas favorable à un protectionnisme déguisé, il n’en faut pas moins éviter toute concurrence déloyale. Les importations massives de poisson bon marché menacent désormais la production européenne, tant en ce qui concerne la pêche que l’aquaculture. C’est pourquoi je voterai en faveur de ce rapport d’initiative."@fr8
". Képviselőtársam, Cadec úr jelentése nem is jöhetett volna jobbkor. A közös agrárpolitika reformjáról szóló zöld könyvvel kapcsolatos konzultációt követte, és jóval az új Európai Bizottság jogalkotási javaslatai előtt jelent meg. A halászati és akvakultúra-termékek importja nagymértékben megnőtt, de ez szükséges növekedés volt. Európában most is növekszik a halfogyasztás, és a nagyobb keresletet nem lehet megfelelően fedezni a vadon élő halak fogásának vagy az európai haltenyésztés növelésével. De azt nagyon fontosnak tartom, hogy ezeknek az importáruknak is meg kell felelniük ugyanazoknak a követelményeknek, mint az európai halászati termékeknek. Ezt az egyenlőséget nem korlátozhatjuk kizárólag az élelmiszer-biztonságra. Véleményem szerint figyelembe kell venni a környezeti és társadalmi körülményeket is. Importálásra szükség van. Nem vagyok híve az álcázott protekcionizmusnak, de meg kell akadályoznunk a tisztességtelen versenyt. A nagy mennyiségű, olcsó hal már veszélyt jelent az európai termelésre, a halászatra és a halgazdálkodásra egyaránt. Ezen okok miatt én a saját kezdeményezésű jelentés mellett teszem le a voksomat."@hu11
"La relazione presentata dall’onorevole Cadec giunge al momento opportuno, dopo le consultazioni sul Libro verde sulla riforma della politica agricola comune (PAC) e ben prima della presentazione delle nuove proposte di legge da parte della Commissione europea. Le importazioni di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono aumentate esponenzialmente, ma si è trattato di un incremento indispensabile. Il consumo di pesce in Europa è in costante aumento, ma la domanda non può essere soddisfatta in maniera opportuna né attraverso un ulteriore aumento della quantità di pesce selvatico pescato, né attraverso la produzione acquicola a livello europeo. È fondamentale che i prodotti importati soddisfino gli stessi requisiti previsti per i prodotti della pesca europei. Non possiamo applicare questo principio esclusivamente alla sicurezza alimentare, ma dobbiamo considerare anche i fattori di natura ambientale e sociale. Le importazioni sono necessarie. Non è un segreto che io sia a favore del protezionismo, ma dobbiamo comunque evitare la concorrenza sleale. Le enormi quantità di pesce importato a basso costo stanno mettendo a repentaglio la produzione europea, sia derivante dalla pesca sia dalla produzione acquicola. Per questa ragione, ho votato a favore della relazione di iniziativa in oggetto."@it12
"Kolegos EP nario A. Cadeco pranešimas pateiktas tinkamu laiku. Jis pateiktas po konsultacijų dėl Žaliosios knygos dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos ir prieš Europos Komisijai pateikiant naujus pasiūlymus dėl teisės aktų. Žuvininkystės ir akvakultūros produktų importas labai išaugo, bet šis augimas buvo būtinas. Žuvies suvartojimas Europoje tebedidėja, o išaugusios paklausos negalima visiškai patenkinti nei toliau didinant sugautos laukinės žuvies kiekį, nei užsiimant žuvų auginimu Europoje. Vis dėlto labai svarbu, kad importuojamiems produktams būtų taikomi tie patys reikalavimai kaip ir Europos žuvininkystės produktams. Be to, negalime apsiriboti tik maisto saugos reikalavimų atitikimu. Mano nuomone, turi būti atsižvelgta į aplinkos ir socialines aplinkybes. Produktų importas yra būtinas. Nesu už slaptą protekcionizmą, bet mes turime išvengti nesąžiningos konkurencijos. Dideli pigios importuotos žuvies kiekiai kelia grėsmę Europos gamybai tiek žuvininkystės, tiek ir žuvų auginimo sektoriuose. Dėl šios priežasties aš balsuosiu už šį pranešimą savo iniciatyva."@lt14
". Deputāta pašiniciatīvas ziņojums ir iesniegts ļoti piemērotā brīdī. Tas ir izstrādāts pēc apspriedēm saistībā ar Zaļo grāmatu par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu un pirms jauno Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumu iesniegšanas. Zivsaimniecības un akvakultūras produktu imports ir ievērojami palielinājies, tomēr tas bija vajadzīgs. Eiropā joprojām palielinās zivju patēriņš, un šo pieaugošo pieprasījumu nevar pietiekami apmierināt ne savvaļas zivju nozvejas apjoma turpmāka palielināšana, ne Eiropas zivjaudzētavas. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai attiecībā uz importētajiem produktiem būtu izvirzītas tādas pašas prasības, kādas piemērojamas Eiropas zivsaimniecības produktiem, un šāda prasību vienlīdzība ir attiecināma ne tikai uz pārtikas nekaitīgumu. Es uzskatu, ka ir jāņem vērā arī vides un sociālie apstākļi. Imports ir vajadzīgs. Es neatbalstu slepenu protekcionismu, bet mums ir jānovērš negodīga konkurence. Lēto zivju ievešana lielos daudzumos šobrīd apdraud Eiropas produkciju gan zivsaimniecības, gan zivju audzēšanas nozarē. Tāpēc es balsošu par šo pašiniciatīvas ziņojumu."@lv13
"Het verslag van collega Cadec komt op een goed moment. Het komt na de raadplegingen over het groenboek over de hervorming van het GVB en nog ruim vóór de nieuwe voorstellen voor wetgeving van de Europese Commissie. De importen van viskweekproducten zijn enorm toegenomen. En dat is ook nodig. De consumptie van vis neemt nog altijd toe in Europa en in die toegenomen vraag kan niet afdoende worden voorzien door de vangst van meer wilde vis en evenmin door Europese viskweek. Het is echter van groot belang dat deze invoer voldoet aan dezelfde eisen als waaraan Europese visproducten moeten voldoen en dat kunnen we niet beperken tot voedselveiligheid alleen. Ook milieu en sociale omstandigheden moeten wat mij betreft worden meegenomen. Importen zijn nodig. Ik wil geen verkapt protectionisme, maar we moeten wel oneerlijke concurrentie voorkomen. Grote hoeveelheden goedkope importvis vormen nu een bedreiging voor de Europese productie, voor zowel visserij als viskweek. Daarom stem ik voor dit initiatiefverslag."@mt15
"Sprawozdanie autorstwa mojego kolegi, pana posła Cadeca pojawia się w odpowiednim momencie. Zostaje przedstawione po konsultacjach dotyczących zielonej księgi w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), a także na długo przed nowymi wnioskami legislacyjnymi Komisji Europejskiej. Przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury ogromnie wzrósł, ale wzrost ten był koniecznością. Spożycie ryb w Europie nadal rośnie, przy czym ten wzrastający popyt nie może zostać w wystarczającym stopniu zaspokojony ani przez zwiększenie ilości połowu dziko żyjących ryb, ani przez hodowlę ryb w Europie. Niemniej bardzo ważne jest, by import ten spełniał te same wymagania co europejskie produkty rybołówstwa, przy czym nie możemy ograniczać tej równoważności wymogów tylko do samego bezpieczeństwa żywności. Moim zdaniem należy uwzględnić uwarunkowania środowiskowe i społeczne. Przywóz jest koniecznością. Nie jestem zwolennikiem ukradkowego uprawiania protekcjonizmu, ale rzeczywiście musimy zapobiegać nieuczciwej konkurencji. Duże ilości tanich importowanych ryb zagrażają teraz europejskiej produkcji, zarówno rybołówstwu, jak i hodowli ryb. Z tego względu będę głosował za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania z inicjatywy własnej."@pl16
"O relatório elaborado pelo senhor deputado Cadec surge num momento oportuno. Surge após as consultas sobre o Livro Verde sobre a reforma da política agrícola comum (PAC) e bastante à frente das novas propostas de legislação da Comissão Europeia. As importações de produtos da pesca e da aquicultura registaram um aumento enorme, mas esse aumento tem sido necessário. O consumo de peixe continua a crescer na Europa e a produção europeia não é suficiente para satisfazer esse aumento da procura, nem através do aumento da quantidade de peixe capturado, nem através da aquicultura No entanto, devo salientar a importância de os produtos importados cumprirem os mesmos requisitos do que os produtos da pesca e da aquicultura europeus, e não podemos limitar essa equivalência às normas de segurança alimentar. Na minha opinião, as dimensões ambiental e social também têm de ser tidas em conta. As importações são necessárias. Não sou a favor do proteccionismo indirecto, mas é necessário impedir uma concorrência desleal. A produção europeia, tanto ao nível da pesca como da aquicultura, está a ser ameaçada pela grande quantidade de peixe importado barato que entra no mercado. Por esta razão, votarei a favor deste relatório de iniciativa."@pt17
"Raportul colegului meu, dl Cadec, soseşte într-un moment prielnic. Acesta urmează consultărilor referitoare la Cartea verde privind reforma politicii agricole comune (PAC) şi precede cu mult noile propuneri legislative ale Comisiei Europene. Importurile de produse pescăreşti şi de acvacultură au crescut enorm, dar această creştere a fost necesară. Consumul de peşte este încă în creştere în Europa, iar această cerere sporită nu poate fi satisfăcută în totalitate prin creşterea şi mai mare a cantităţii de peşte provenit din pescuit sau din piscicultura europeană. Cu toate acestea, este foarte important ca aceste importuri să trebuiască să respecte aceleaşi cerinţe ca produsele pescăreşti europene şi nu putem limita această echivalenţă doar la securitatea alimentară. În opinia mea, trebuie avute în vedere şi împrejurările de mediu şi sociale. Importurile sunt necesare. Nu sunt în favoarea unui protecţionism deghizat, dar trebuie să prevenim concurenţa neloială. În prezent, cantităţile mari de peşte ieftin din import reprezintă o ameninţare pentru producţia europeană, atât pentru pescuit, cât şi pentru piscicultură. Din acest motiv, voi vota în favoarea acestui raport din proprie iniţiativă."@ro18
"Správa nášho kolegu pána poslanca Cadeca prichádza v správnom čase. Prichádza po konzultáciách o zelenej knihe o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a s dostatočným predstihom pred novými návrhmi právnych predpisov Európskej komisie. Dovoz produktov rybolovu a akvakultúry sa enormne zvýšil, ale toto zvýšenie bolo nevyhnutné. Spotreba rýb v Európe je stále na vzostupe a tento zvýšený dopyt nie je možné dostatočne uspokojiť ani ďalším zvýšením množstva ulovených voľne žijúcich rýb, ani európskou akvakultúrou. Je však nesmierne dôležité, že by tento dovoz mal spĺňať rovnaké požiadavky ako európske produkty rybolovu, a túto rovnocennosť požiadaviek nemôžeme obmedziť iba na potravinovú bezpečnosť. Podľa môjho názoru je potrebné brať do úvahy aj ekologické a sociálne okolnosti. Dovoz je potrebný. Nie som zástancom skrytého protekcionizmu, musíme však zabrániť nespravodlivej hospodárskej súťaži. Obrovské množstvo lacných dovezených rýb teraz predstavuje ohrozenie európskej výroby, a to aj rybného hospodárstva, aj akvakultúry. Z tohto dôvodu budem hlasovať za túto správu z vlastnej iniciatívy."@sk19
"Poročilo mojega kolega poslanca gospoda Cadeca je prišlo v pravem času. Prišlo je po posvetovanjih o Zeleni knjigi o reformi skupne kmetijske politike (SKP) in precej pred novimi predlogi Evropske komisije za zakonodajo. Uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva se je močno povečal, a to povečanje je bilo nujno. Potrošnja rib se v Evropi še vedno povečuje in tega povečanega povpraševanja ne moremo izpolniti niti s še večjim povečanjem količine prostoživečih rib niti z evropskim ribogojstvom. Vendar pa je zelo pomembno, da morajo za ta uvoz veljati enake zahteve kot za evropske ribiške proizvode in ne moremo te enakosti omejiti le na zahteve glede zanesljive preskrbe s hrano. Po mojem mnenju je treba upoštevati tudi okoljske in socialne okoliščine. Uvoz je nujen. Ne podpiram prikritega protekcionizma, a preprečiti moramo nepošteno konkurenco. Velike količine cenenih uvoženih rib sedaj predstavljajo grožnjo za evropsko proizvodnjo, za ribištvo in ribogojstvo. Zaradi tega bom glasoval za to poročilo na lastno pobudo."@sl20
". Min kollega Alain Cadecs betänkande kommer lägligt. Det läggs fram efter samrådet om kommissionens grönbok om reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och i god tid före kommissionens nya lagförslag. Importen av fiskeri- och vattenbruksprodukter har ökat enormt, men denna ökning har varit nödvändig. Fiskkonsumtionen fortsätter att öka i Europa och denna ökade efterfrågan kan inte mötas med att man landar ännu mer fisk som lever vilt eller med europeisk fiskodling. Men det är mycket viktigt att denna import följer samma krav som EU:s fiskeriprodukter, och vi kan inte begränsa oss till att dessa krav ska vara likvärdiga enbart i fråga om livsmedelssäkerhet. Jag anser att vi även måste ta hänsyn till de miljömässiga och samhälleliga villkoren. Import är nödvändig. Jag är inte för smygprotektionism, men vi måste faktiskt förhindra illojal konkurrens. Stora mängder billig importerad fisk utgör nu ett hot mot produktionen inom EU, både mot fiske och fiskodling. Därför kommer jag att rösta för detta initiativbetänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph