Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-362"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-362"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J’ai voté en faveur du rapport Lyon sur l’avenir de la PAC, et en particulier pour le maintien des deux piliers. Le vote, aujourd’hui en plénière, du rapport Lyon est très important et symbolique, puisque les élus européens sont les premiers à se positionner et à présenter leur proposition pour la PAC après 2013. J’ai toute confiance dans le commissaire Cioloş pour tenir compte des résultats de ce vote dans les propositions qui seront présentées en novembre par la Commission européenne. Les grandes priorités de l’agriculture européenne, comme la sécurité alimentaire, la régulation des marchés, l’aménagement du territoire, sont clairement réaffirmées, ainsi que les conséquences en termes budgétaires qui doivent s’accorder avec les ambitions de la PAC. Les mesures de soutien à la biodiversité ne devront pas être oubliées. La biodiversité doit être au cœur du dispositif de la PAC, car sa protection n’est plus un luxe pour la conservation des espèces et des milieux."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro Lyonovu zprávu o budoucnosti společné zemědělské politiky, a zejména pro zachování jejích dvou pilířů. Dnešní hlasování v plénu o Lyonově zprávě je velmi důležité a symbolické, protože poslanci Evropského parlamentu jsou první, kdo zaujímají stanovisko a představují svůj návrh společné zemědělské politiky po roce 2013. Neochvějně věřím, že pan komisař Cioloş zohlední výsledky tohoto hlasování v návrzích, které předloží Evropská komise v listopadu. Hlavní priority evropského zemědělství, jako jsou bezpečnost potravin, tržní regulace a územní plánování, jsou znovu jasně potvrzeny, stejně jako jejich důsledky pro rozpočet, který musí odpovídat ambicím společné zemědělské politiky. Nesmíme zapomínat na podpůrná opatření pro biologickou rozmanitost. Biologická rozmanitost musí být v centru ustanovení společné zemědělské politiky, protože její ochrana již není luxusem, jde-li o zachování druhů a stanovišť."@cs1
"Jeg stemte for Lyon-betænkningen om fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 og navnlig for fastholdelsen af de to søjler. Dagens afstemning på plenarmødet om Lyon-betænkningen er meget vigtig og symbolsk, da medlemmerne af Parlamentet er de første, der tager stilling til og stiller forslag til den fælles landbrugspolitik efter 2013. Jeg er helt sikker på, at kommissær Cioloş vil tage resultaterne af denne afstemning i betragtning i de forslag, som Kommissionen fremlægger i november. De vigtigste prioriteter for det europæiske landbrug, f.eks. fødevaresikkerhed, markedsregulering og ressourceplanlægning, bekræftes klart, og det samme gælder de budgetmæssige konsekvenser, der skal være i overensstemmelse med ambitionerne for den fælles landbrugspolitik. Vi må ikke glemme foranstaltninger til støtte for biodiversiteten. Biodiversitet skal være kernen i den fælles landbrugspolitik, da beskyttelsen af den ikke længere er en luksus, når vi taler om bevarelse af arter og levesteder."@da2
"Ich habe für den Lyon-Bericht zur Zukunft der GAP und insbesondere für die Erhaltung der beiden Säulen gestimmt. Die heutige Abstimmung im Plenum über den Lyon-Bericht ist sehr wichtig und symbolisch, da die Abgeordneten die ersten sind, die eine Stellungnahme abgeben und ihren Vorschlag für die GAP nach 2013 präsentieren. Ich habe volles Vertrauen in Kommissar Cioloş, der die Ergebnisse dieser Abstimmung bei den Vorschlägen berücksichtigen wird, die die Europäischen Kommission im November vorlegen wird. Die wichtigsten Prioritäten der europäischen Landwirtschaft, wie die Nahrungsmittelsicherheit, die Marktregulierung und die Raumplanung werden eindeutig bestätigt, genau wie die Konsequenzen in Bezug auf den Haushalt, die den Zielsetzungen der GAP entsprechen müssen. Die Maßnahmen zur Unterstützung der Biodiversität dürfen ebenfalls nicht vergessen werden. Die Biodiversität muss im Kern der GAP-Bestimmungen enthalten sein, da ihr Schutz nicht länger ein Luxus ist, wenn es um die Erhaltung von Arten und Lebensräumen geht."@de9
"Υπερψήφισα την έκθεση Lyon σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, και ιδίως υπέρ της διατήρησης των δύο πυλώνων. Η σημερινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια σχετικά με την έκθεση Lyon είναι πολύ σημαντική και συμβολική, εφόσον οι βουλευτές του ΕΚ είναι οι πρώτοι που παίρνουν θέση και υποβάλλουν την πρότασή τους για την ΚΓΠ μετά το 2013. Είμαι βεβαία ότι ο Επίτροπος Cioloş θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της παρούσας ψηφοφορίας στις προτάσεις που θα υποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο. Οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας, όπως είναι η επισιτιστική ασφάλεια, η ρύθμιση της αγοράς και η χωροταξία, επιβεβαιώνονται ρητά, όπως και οι συνέπειες όσον αφορά τον προϋπολογισμό, που πρέπει να είναι σύμφωνες με τις φιλοδοξίες της ΚΓΠ. Τα μέτρα ενίσχυσης της βιοποικιλότητας δεν πρέπει να ξεχαστούν. Η βιοποικιλότητα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά των διατάξεων της ΚΓΠ, εφόσον η προστασία της δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια όσον αφορά τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων."@el10
"I voted in favour of the Lyon report on the future of the CAP, and in particular for retaining the two pillars. Today’s vote in plenary on the Lyon report is very important and symbolic, since the MEPs are the first to take up a position and present their proposal for the CAP after 2013. I have every confidence in Commissioner Cioloş to take account of the results of this vote in the proposals that will be presented by the European Commission in November. The main priorities of European agriculture, such as food security, market regulation and spatial planning, are clearly reaffirmed, as are the consequences in budgetary terms, which must be in line with the ambitions of the CAP. The biodiversity support measures must not be forgotten. Biodiversity must be at the heart of the CAP provisions, since its protection is no longer a luxury where the conservation of species and habitats is concerned."@en4
"He votado a favor del informe Lyon sobre el futuro de la PAC, y en concreto a favor del mantenimiento de los dos pilares. La votación de hoy en el pleno sobre el informe Lyon es muy importante y simbólica, ya que los diputados al Parlamento Europeo son los primeros en adoptar una posición y presentar su propuesta para la PAC después de 2013. Tengo plena confianza en que el Comisario Cioloş tendrá en cuenta los resultados de esta votación en las propuestas que presentará la Comisión Europea en noviembre. Las prioridades principales de la agricultura europea, tales como la seguridad alimentaria, la regulación del mercado y la planificación espacial, están claramente reafirmadas, al igual que las consecuencias en lo que se refiere al presupuesto, que deben ir acordes con las ambiciones de la PAC. Las medidas de apoyo a la biodiversidad no deben olvidarse. La biodiversidad debe estar en el centro de las disposiciones de la PAC, ya que su protección ya no es un lujo en lo que respecta a la protección de las especies y los hábitats."@es21
"Ma andsin oma poolhääle ühise põllumajanduspoliitika tulevikku käsitlevale George Lyoni raportile, eriti aga kahe samba säilitamisele. Täna täiskogu istungil toimuv Lyoni raporti hääletus on väga tähtis ja sümboolne, sest Euroopa Parlamendi liikmed on esimesed, kes võtavad seisukoha ja esitavad oma ettepanekud 2013. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika kohta. Ma olen täiesti kindel, et volinik Cioloş arvestab novembris esitatavates komisjoni ettepanekutes selle hääletuse tulemusi. Taas leidsid selgelt kinnitust sellised Euroopa põllumajanduse esmatähtsad valdkonnad nagu toiduga kindlustatus, turu reguleerimine ja ruumiline planeerimine ning nendega seotud eelarvelised vahendid, mis peavad vastama ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidele. Unustada ei tohi bioloogilise mitmekesisuse toetamise meetmeid. Bioloogiline mitmekesisus peab olema ühise põllumajanduspoliitika keskmes, sest bioloogilise mitmekesisuse kaitse ei ole enam luksus, vaid tegemist on liikide ja elupaikade alleshoidmisega."@et5
"Äänestin YMP:n tulevaisuutta käsittelevän mietinnön puolesta ja kannatin etenkin kahden pilarin säilyttämistä. Tämänpäiväinen täysistuntoäänestys Lyonin mietinnöstä on hyvin tärkeä ja symbolinen, koska Euroopan parlamentin jäsenet ottavat ensimmäisinä kantaa ja tekevät ehdotuksia vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa varten. Luotan täysin komission jäsen Dacian Cioloşiin siinä, että hän ottaa huomioon tämän äänestyksen tulokset ehdotuksista, jotka Euroopan komissio esittelee marraskuussa. Euroopan maatalouden keskeiset tavoitteet, kuten elintarviketurva, markkinoiden sääntely ja aluesuunnittelu ovat saaneet selkeän vahvistuksen, samoin kuten budjettiseuraukset, joiden on oltava sopusoinnussa YMP:n haasteiden kanssa. Biologista monimuotoisuutta tukevia toimia ei pidä myöskään unohtaa. Biologisen monimuotoisuuden on oltava keskeisellä sijalla YMP:n järjestelmässä, sillä se on nykyisin varsin yleinen osa lajien ja elinympäristön suojelua."@fi7
". A KAP jövőjéről szóló Lyon-jelentés mellett szavaztam, különösképpen a két pillér megtartása mellett. A Lyon-jelentésről tartott mai plenáris szavazás nagyon fontos és szimbolikus, mivel az európai parlamenti képviselők elsőként foglalhatnak állást és terjeszthetik elő javaslataikat a 2013 utáni KAP-ra vonatkozóan. Feltétlenül bízom Cioloş biztos úrban, hogy az Európai Bizottság novemberben beterjesztésre kerülő javaslataiban figyelembe fogja venni ennek a szavazásnak az eredményeit. Az európai mezőgazdaság fő prioritásai, mint például az élelmezésbiztonság, a piacszabályozás és a területrendezés, egyértelműen megerősítést nyertek, ahogyan ezeknek a költségvetési vonzatai is, amelyeknek összhangban kell állniuk a KAP célkitűzéseivel. Nem szabad a biológiai sokféleséget támogató intézkedésekről sem megfeledkeznünk. A biológiai sokféleségnek kell a KAP-rendelkezések középpontjában állnia, hiszen ennek a védelme a fajok és élőhelyek megőrzése érdekében többé már nem luxus."@hu11
"Ho votato a favore della relazione Lyon sul futuro della PAC e, in particolare, del mantenimento dei suoi due pilastri. La votazione odierna della plenaria sulla relazione Lyon riveste un significato simbolico, poiché gli europarlamentari sono i primi a prendere posizione sull’argomento e a presentare le relative proposte per la PAC dopo il 2013. Sono certa che il Commissario Cioloş terrà in debita considerazione l’esito di questa votazione nel quadro delle proposte che presenterà la Commissione a novembre. Le priorità del settore agricolo europeo, fra cui la sicurezza alimentare, la regolamentazione del mercato e la pianificazione spaziale, sono chiaramente riconfermate, e lo stesso vale per le conseguenze in termini di bilancio che devono essere in linea con le ambizioni della PAC. Non dobbiamo dimenticare le misure a sostegno della biodiversità, che deve costituire il nucleo delle disposizioni della PAC, poiché la sua tutela non rappresenta più un semplice lusso per la conservazione delle specie e degli habitat."@it12
"Balsavau už G. Lyono pranešimą dėl BŽŪP ateities, ypač už dviejų ramsčių išsaugojimą. Šios dienos plenarinės sesijos balsavimas dėl G. Lyono pranešimo yra svarbus ir simboliškas, nes EP nariai pirmieji patvirtino poziciją ir pateikė pasiūlymą dėl BŽŪP po 2013 m. Esu įsitikinusi, kad Komisijos narys D. Cioloş atsižvelgs į šio balsavimo rezultatus, kai Komisija lapkričio mėn. pateiks savo pasiūlymus. Aiškiai pakartoti pagrindiniai Europos žemės ūkio prioritetai, pvz., maisto sauga, rinkos reguliavimas ir erdvinis planavimas, taip pat jų įtaka biudžetui, kuris turi atitikti plačius BŽŪP užmojus. Negalima pamiršti biologinės įvairovės paramos priemonių. Biologinė įvairovė turi būti BŽŪP nuostatų pagrindas, nes rūšių ir buveinių apsauga nebėra prabangos dalykas."@lt14
"Es balsoju par kunga ziņojumu par KLP nākotni un īpaši par divu pīlāru saglabāšanu. Šīsdienas balsojums plenārsēdē par kunga ziņojumu ir ļoti nozīmīgs un simbolisks, jo Parlamenta deputāti ir pirmie, kas pieņem savu nostāju un iepazīstina ar savu priekšlikumu saistībā ar KLP pēc 2013. gada. Es pilnīgi paļaujos, ka komisārs ņems vērā šā balsojuma rezultātus priekšlikumos, ar kuriem Eiropas Komisija iepazīstinās novembrī. Eiropas lauksaimniecības galvenās prioritātes, piemēram, nodrošinātība ar pārtiku, tirgus regulēšana un teritoriālā plānošana, ir vēlreiz skaidri apstiprinātas, tāpat kā ietekme uz budžetu, kurai jābūt atbilstīgai KLP mērķiem. Nedrīkst aizmirst bioloģiskās daudzveidības atbalsta pasākumus. Bioloģiskā daudzveidība ir jāizvirza KLP noteikumu priekšplānā, jo tās aizsardzība vairs nav greznība, ja runa ir par sugu un dzīvotņu aizsardzību."@lv13
"J'ai voté en faveur du rapport Lyon sur l'avenir de la PAC, et en particulier pour le maintien des deux piliers. Le vote, aujourd'hui en plénière, du rapport Lyon est très important et symbolique, puisque les élus européens sont les premiers à se positionner et à présenter leur proposition pour la PAC après 2013. J'ai toute confiance dans le commissaire Cioloş pour tenir compte des résultats de ce vote dans les propositions qui seront présentées en novembre par la Commission européenne. Les grandes priorités de l'agriculture européenne, comme la sécurité alimentaire, la régulation des marchés, l'aménagement du territoire, sont clairement réaffirmées, ainsi que les conséquences en termes budgétaires qui doivent s'accorder avec les ambitions de la PAC. Les mesures de soutien à la biodiversité ne devront pas être oubliées. La biodiversité doit être au cœur du dispositif de la PAC, car sa protection n'est plus un luxe pour la conservation des espèces et des milieux."@mt15
". Ik heb voor het verslag-Lyon over de toekomst van het GLB gestemd en met name voor de handhaving van de tweepijlerstructuur. De stemming van vandaag in de plenaire vergadering over het verslag-Lyon was zeer belangrijk en symbolisch, aangezien de huidige Europese afgevaardigden de eersten zijn die een standpunt innemen en een voorstel voor het GLB na 2013 indienen. Ik heb er alle vertrouwen in dat commissaris Cioloş rekening zal houden met de uitslag van deze stemming in de voorstellen die in november door de Commissie zullen worden ingediend. Op de belangrijkste prioriteiten van de Europese landbouw, zoals voedselzekerheid, marktregulering en ruimtelijke ordening, wordt nog eens duidelijk gewezen in het verslag, evenals op de consequenties voor de begroting, die moet aansluiten bij het ambitieniveau van het GLB. De maatregelen ter ondersteuning van biodiversiteit mogen niet vergeten worden. Biodiversiteit moet centraal staan binnen het GLB, aangezien de bescherming ervan niet langer moet worden gezien als een luxeartikel, maar als iets absoluut noodzakelijks voor de instandhouding van soorten en leefomgevingen."@nl3
"Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Lyona w sprawie przyszłości WPR, w szczególności za utrzymaniem dwóch filarów. Dzisiejsze głosowanie na sesji plenarnej w sprawie tego sprawozdania jest bardzo ważne i symboliczne, ponieważ posłowie jako pierwsi zajmują stanowisko i przedstawiają propozycję w sprawie WPR po roku 2013. Jestem całkowicie przekonana, że komisarz Cioloş uwzględni wyniki tego głosowania we wnioskach, które zostaną przedstawione przez Komisję Europejską w listopadzie. Wyraźne potwierdzono główne priorytety europejskiego rolnictwa, takie jak bezpieczeństwo żywnościowe, uregulowanie rynku i planowanie przestrzenne, podobnie jak uwarunkowania budżetowe, które muszą odpowiadać ambicjom WPR. Nie należy zapominać o środkach wspierania różnorodności biologicznej. Różnorodność biologiczna musi znaleźć się wśród priorytetów określonych w przepisach dotyczących WPR, ponieważ z punktu widzenia ochrony gatunków i siedlisk jej ochrona nie jest już luksusem."@pl16
"Votei a favor do relatório do senhor deputado Lyon sobre o futuro da PAC, em particular por defender a manutenção dos dois pilares. A votação do relatório que hoje tem lugar na sessão plenária é muito importante e simbólica, uma vez que os deputados ao Parlamento Europeu são os primeiros a assumir uma posição e a apresentar a sua proposta para a PAC após 2013. Estou confiante de que o senhor Comissário Cioloş terá em conta os resultados desta votação nas propostas que a Comissão Europeia apresentará em Novembro. As principais prioridades da agricultura europeia, como sejam a segurança alimentar, a regulação do mercado e o planeamento territorial, são claramente reafirmadas, bem como as decorrentes necessidades orçamentais, que deverão estar de acordo com as ambições da PAC. As medidas de apoio à biodiversidade não deverão ser esquecidas. A biodiversidade deverá estar no centro das medidas da PAC, uma vez que a sua protecção, com vista à conservação de espécies e de habitats, deixou de ser um luxo."@pt17
"Am votat în favoarea raportului Lyon privind viitorul PAC şi în special pentru menţinerea celor doi piloni. Votul de astăzi din plen privind raportul Lyon este foarte important şi simbolic, deoarece deputaţii din Parlamentul European sunt primii care iau poziţie şi îşi prezintă propunerea pentru PAC după 2013. Am toată încrederea că dl comisar Cioloş va lua în considerare rezultatele acestui vot în propunerile care vor fi prezentate de Comisia Europeană în noiembrie. Principalele priorităţi ale agriculturii europene, cum ar fi securitatea alimentară, reglementarea pieţei şi planificarea spaţială sunt reafirmate în mod clar, la fel şi consecinţele în termeni bugetari, care trebuie să corespundă ambiţiilor PAC. Nu trebuie să uităm măsurile de susţinere a biodiversităţii. Biodiversitatea trebuie să se afle în centrul dispoziţiilor PAC, deoarece protejarea sa nu mai este un lux atunci când este vorba despre conservarea speciilor şi a habitatelor."@ro18
"Hlasovala som za správu pána Lyona o budúcnosti SPP (spoločnej poľnohospodárskej politiky) a najmä za zachovanie dvoch pilierov. Dnešné hlasovanie v pléne o správe pána Lyona je veľmi dôležité a symbolické, pretože poslanci Európskeho parlamentu sú prví, ktorí zaujali stanovisko a predložili návrh SPP po roku 2013. Pevne verím, že pán komisár Cioloş zohľadní výsledky tohto hlasovania v návrhoch, ktoré Európska komisia predloží v novembri. Hlavné priority európskeho poľnohospodárstva, napríklad potravinová bezpečnosť, regulácia trhu a územné plánovanie sú jasne opätovne potvrdené, rovnako aj dôsledky z hľadiska rozpočtu, ktoré musia byť v súlade s ambíciami SPP. Nesmieme zabúdať na podporné opatrenia pre biodiverzitu. Biodiverzita musí byť stredobodom ustanovení SPP, pretože jej ochrana už viac nie je luxusom, pokiaľ ide o zachovanie druhov a biotopov."@sk19
"Glasovala sem za poročilo gospoda Lyona o prihodnosti SKP in zlasti za ohranitev dveh stebrov. Današnje glasovanje na plenarnem zasedanju o poročilu gospoda Lyona je zelo pomembno in simbolično, saj so poslanci EP prvi, ki so zavzeli stališče in predstavili ta predlog za SKP po letu 2013. Popolnoma zaupam, da bo komisar Cioloş upošteval rezultate tega glasovanja v predlogih, ki jih bo Evropska komisija predstavila novembra. Glavne prednostne naloge evropskega kmetijstva, kot so zanesljiva preskrba s hrano, upravljanje trga in prostorsko načrtovanje, so že zagotovljene, pa tudi posledice v smislu proračuna, ki mora biti v skladu s to velikopotezno SKP. Ne smemo pozabiti na podporne ukrepe glede biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost mora biti v srcu določb SKP, saj njena zaščita, kar zadeva ohranjanje vrst in habitatov, ni več razkošje."@sl20
"Jag röstade för Lyonbetänkandet om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid, i synnerhet för att behålla de två pelarna. Dagens omröstning om betänkandet i plenum är mycket viktig och symbolisk eftersom parlamentsledamöterna är först ut med att inta en position och presentera sitt förslag till gemensam jordbrukspolitik för tiden efter 2013. Jag har fullt förtroende för att kommissionsledamot Dacian Cioloş tar hänsyn till resultatet av denna omröstning i de förslag som kommer att läggas fram av kommissionen i november. De viktigaste prioriteringarna för det europeiska jordbruket, såsom livsmedelssäkerhet, marknadsreglering och fysisk planering har tydligt bekräftats, liksom konsekvenserna av dessa i budgeten, vilka måste stå i paritet med den gemensamma jordbrukspolitikens ambitioner. Åtgärderna för biologisk mångfald får inte glömmas bort. Biologisk mångfald måste stå i centrum för den gemensamma jordbrukspolitikens bestämmelser, eftersom skyddet inte längre är en lyx som bara gäller bevarande av arter och förekomstställen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph