Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-356"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-356"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Venstres tre medlemmer stemte i dag for betænkningen om EU's landbrugspolitik efter 2013. Betænkningen fokuserer på modernisering og effektivisering af landbruget og sikring af forbedringer i forhold til miljø og dyrevelfærd, landbrugets bidrag til energi og klimapolitik samt enklere regler for landbrugssektoren. Der er enkelte udsagn om EU's landbrugsbudget, som vi ikke er enige i, og Venstre vil fortsat arbejde for en gradvis udfasning af EU's landbrugsstøtte. Generelt er betænkningen dog udtryk for en konsolidering og videreudvikling af de seneste års reformer af EU's landbrugspolitik."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tři členové dánské liberální strany dnes hlasovali pro zprávu o zemědělské politice EU po roce 2013. Zpráva se zaměřuje na modernizaci a zefektivnění zemědělství, na zajištění zlepšení ve vztahu k životnímu prostředí a dobrým životním podmínkám zvířat, na příspěvek zemědělství k energetické a klimatické politice i jednodušší pravidla pro zemědělské odvětví. S několika tvrzeními, která se týkají zemědělského rozpočtu EU, nesouhlasíme a dánská liberální strana bude nadále usilovat o postupné zastavení zemědělské podpory EU. Obecně však zpráva představuje upevnění a další rozvoj reforem zemědělské politiky EU, které byly provedeny v posledních letech."@cs1
"Die drei Mitglieder der Dänischen Liberalen Partei haben heute für den Bericht zur Agrarpolitik der EU nach 2013 gestimmt. Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf der Modernisierung und Rationalisierung der Landwirtschaft, damit gewährleistet wird, dass in Bezug auf die Umwelt und den Tierschutz, den Beitrag der Landwirtschaft zur Energie- und Klimapolitik sowie die Vereinfachung der Vorschriften für den Agrarsektor Verbesserungen erzielt werden. Es gibt einige Feststellungen bezüglich des Agrarhaushalts der EU, mit denen wir nicht übereinstimmen, und die Dänische Liberale Partei wird sich weiterhin für eine schrittweise Abschaffung der Agrarbeihilfen der EU einsetzen. Allgemein gesehen stellt der Bericht jedoch die Konsolidierung und Weiterentwicklung der während der letzen Jahre durchgeführten Reformen der EU-Agrarpolitik dar."@de9
"Τα τρία μέλη του δανέζικου Φιλελεύθερου Κόμματος ψήφισαν σήμερα υπέρ της έκθεσης για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ μετά το 2013. Η έκθεση επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την αύξηση της αποδοτικότητάς της, μέσω της διασφάλισης ότι θα γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, στη συμβολή της γεωργίας στην πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και σε απλούστερους κανόνες για τον γεωργικό κλάδο. Υπάρχουν ορισμένες δηλώσεις όσον αφορά τον γεωργικό προϋπολογισμό της ΕΕ με τις οποίες δεν συμφωνούμε, και το δανέζικο Φιλελεύθερο Κόμμα θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη της βαθμιαίας κατάργησης των γεωργικών ενισχύσεων της ΕΕ. Γενικότερα, ωστόσο, η έκθεση αντιπροσωπεύει τη σταθεροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των μεταρρυθμίσεων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια."@el10
"The three members of the Danish Liberal Party today voted in favour of the report on the EU’s agricultural policy after 2013. The report focuses on modernising agriculture and making it more efficient, ensuring that improvements are made in relation to the environment and animal welfare, the contribution of agriculture to energy and climate policy as well as simpler rules for the agricultural sector. There are a few statements regarding the EU’s agricultural budget that we do not agree with, and the Danish Liberal Party will continue to work to bring about a gradual phasing out of the EU’s agricultural aid. In general, however, the report represents the consolidation and further development of the reforms of the EU’s agricultural policy that have been carried out over the last few years."@en4
"Los tres miembros del Partido Liberal danés hoy han votado a favor del informe sobre la política agrícola de la UE después de 2013. El informe se centra en la modernización de la agricultura y en hacerla más eficiente, asegurando que las mejoras se hacen en relación con el medio ambiente y el bienestar animal, la contribución de la agricultura a la política energética y climática, así como normas más sencillas para el sector agrícola. Hay algunas declaraciones con respecto al presupuesto agrícola de la UE con las que no estamos de acuerdo, y el Partido Liberal danés seguirá trabajando para lograr una reducción progresiva de las ayudas agrícolas de la UE. En general, sin embargo, el informe representa la consolidación y el desarrollo ulterior de las reformas de la política agrícola de la UE que se han llevado a cabo durante los últimos años."@es21
"Taani liberaalide partei kolm liiget andsid täna poolthääle raportile, mis käsitleb Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat pärast 2013. aastat. Raportis käsitletakse põllumajanduse ajakohastamist ja tõhustamist, keskkonna olukorra ja loomade heaolu parandamist ning põllumajanduse osatähtsust energia- ja kliimapoliitikas, aga ka põllumajandussektorile kohaldatavate eeskirjade lihtsustamist. Me ei nõustu mõningate avaldustega Euroopa Liidu põllumajanduseelarve kohta ja Taani liberaalide partei jätkab tööd selle nimel, et Euroopa Liidu põllumajandustoetuste maksmine järk-järgult lõpetataks. Üldiselt osutab see raport siiski viimastel aastatel ellu viidud Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika reformide tugevdamisele ja edasiarendamisele."@et5
"Tanskan liberaalipuolueen kolme jäsentä äänesti tänään EU:n maatalouspolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen käsittelevän mietinnön puolesta. EU:n maatalousbudjetista on annettu vain muutamia lausuntoja, joista emme ole samaa mieltä. Tanskan liberaalipuolue jatkaa työtään EU:n maataloustukien asteittaisen poistamisen parissa. Yleisesti ottaen mietinnössä kuitenkin pyritään lujittamaan ja viemään eteenpäin EU:n maatalouspolitiikassa viime vuosina toteutettuja uudistuksia."@fi7
"Les trois membres du Parti libéral danois ont voté aujourd’hui pour le rapport sur la politique agricole de l’Union européenne après 2013. Ce rapport met l’accent sur la modernisation de l’agriculture et l’augmentation de son efficacité, en faisant en sorte que des améliorations soient introduites en ce qui concerne l’environnement et le bien-être animal, la contribution de l’agriculture à la politique sur l’énergie et le climat, et la simplification des règles applicables au secteur agricole. Il contient quelques déclarations sur le budget agricole de l’Union européenne avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord, et le Parti libéral danois continuera d’œuvrer pour parvenir à un démantèlement progressif des aides de l’Union à l’agriculture. Sur un plan général, ce rapport représente toutefois la consolidation et l’approfondissement des réformes qui ont été réalisées au cours des dernières années dans la politique agricole de l’Union européenne."@fr8
". A Dán Liberális Párt három tagja ma az EU 2013 utáni közös agrárpolitikájáról szóló jelentés mellett szavazott. A jelentés a mezőgazdaság modernizációját és hatékonyabbá tételét állítja a középpontba, és biztosítani kívánja a környezettel és az állatjólléttel kapcsolatos előrelépéseket, a mezőgazdaság hozzájárulását az energia- és klímapolitikához, valamint a mezőgazdasági ágazat egyszerűbb szabályozását. Egyes, az EU mezőgazdasági költségvetésével kapcsolatos megállapításokkal nem értünk egyet, és a Dán Liberális Párt a továbbiakban is az uniós mezőgazdasági támogatás fokozatos megszüntetéséért fog dolgozni. Összességében azonban a jelentés azoknak az uniós agrárpolitikai reformoknak a megszilárdulását és továbbfejlesztését képviseli, amelyek az elmúlt néhány évben kerültek végrehajtásra."@hu11
"Quest’oggi i tre membri del Danmarks Liberale Parti (partito liberale danese) hanno votato a favore della relazione sulla politica agricola dell’Unione europea dopo il 2013. Il testo si sofferma sul processo volto a modernizzare e a rendere più efficiente l’agricoltura e garantisce che verranno migliorati i settori ambientale e del benessere animale; assicura inoltre che verrà considerato il contributo dell'agricoltura alla politica energetica e climatica e che verranno elaborate normative più semplici per il settore agricolo. Non condividiamo alcune dichiarazioni relative al bilancio agricolo dell’Unione europea e per questo il Danmarks Liberale Parti continuerà ad adoperarsi per una graduale eliminazione degli aiuti agricoli dell’Unione europea. Nel complesso, tuttavia, la relazione riflette il consolidamento e l’ulteriore sviluppo delle riforme della politica agricola dell’UE realizzate nel corso degli ultimi anni."@it12
"Trys Danijos liberalų partijos nariai šiandien balsavo už pranešimą dėl ES žemės ūkio politikos po 2013 m. Pranešime dėmesys sutelkiamas į žemės ūkio modernizavimą ir jo veiksmingumo didinimą, siekiant pažangos aplinkos ir gyvūnų gerovės srityje, žemės ūkio indėlio į energetikos ir klimato politiką bei paprastesnių žemės ūkio taisyklių. Nepritariame kelioms nuostatoms dėl ES žemės ūkio biudžeto, todėl Danijos liberalų partija toliau sieks, kad ES žemės ūkio parama būtų laipsniškai panaikinta. Vis dėlto pranešime iš esmės atspindimos pastaruosius kelerius metus vykdytos reformos ir jų tolesnė plėtra."@lt14
"Šodien trīs Dānijas Liberālās partijas deputāti balsoja par ziņojumu par ES lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Ziņojumā uzmanība pievērsta lauksaimniecības modernizēšanai un tās efektivitātes uzlabošanai, nodrošinot uzlabojumus attiecībā uz vidi un dzīvnieku labturību, lauksaimniecības ieguldījumam enerģētikas un klimata politikā, kā arī vienkāršāku noteikumu piemērošanai attiecībā uz lauksaimniecības nozari. Pastāv daži apgalvojumi par ES lauksaimniecības budžetu, kuriem mēs nepiekrītam, un Dānijas Liberālā partija turpinās strādāt, lai pakāpeniski likvidētu ES lauksaimniecības atbalstu. Tomēr kopumā ziņojums simbolizē konsolidāciju un pēdējo gadu laikā īstenotās ES lauksaimniecības politikas reformu turpmāku attīstību."@lv13
"Venstres tre medlemmer stemte i dag for betænkningen om EU's landbrugspolitik efter 2013. Betænkningen fokuserer på modernisering og effektivisering af landbruget og sikring af forbedringer i forhold til miljø og dyrevelfærd, landbrugets bidrag til energi og klimapolitik samt enklere regler for landbrugssektoren. Der er enkelte udsagn om EU's landbrugsbudget, som vi ikke er enige i, og Venstre vil fortsat arbejde for en gradvis udfasning af EU's landbrugsstøtte. Generelt er betænkningen dog udtryk for en konsolidering og videreudvikling af de seneste års reformer af EU's landbrugspolitik."@mt15
". De drie leden van de Deense liberale partij Venstre hebben vandaag gestemd voor het verslag over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013. De belangrijkste elementen van het verslag zijn de modernisering van de landbouw, het bereiken van een efficiëntere landbouw, het waarborgen van verbeteringen op het gebied van milieu en dierenwelzijn, de bijdrage van de landbouw aan het energie- en klimaatbeleid, evenals vereenvoudiging van de regels voor de landbouwsector. Het verslag bevat enkele opmerkingen over de landbouwbegroting van de EU waar we het niet mee eens zijn. Venstre zal blijven werken aan een geleidelijke afschaffing van de landbouwsteun van de EU. In het algemeen staat het verslag echter in het teken van de consolidatie en verdere ontwikkeling van de hervormingen van het EU-landbouwbeleid die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd."@nl3
"Troje posłów z Duńskiej Partii Liberalnej głosowało dziś za przyjęciem sprawozdania w sprawie polityki rolnej UE po roku 2013. W sprawozdaniu skoncentrowano się na modernizacji rolnictwa i uczynieniu go bardziej wydajnym, zapewniając przeprowadzenie zmian w zakresie środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt, wkład rolnictwa w politykę energetyczną i klimatyczną, a także uproszczenie przepisów dotyczących sektora rolnego. Zawarto w nim kilka stwierdzeń dotyczących budżetu rolnego UE, z którymi się nie zgadzamy, w związku z czym Duńska Partia Liberalna będzie nadal zabiegać o doprowadzenie do stopniowej likwidacji unijnej pomocy dla rolnictwa. Jednak w ostatecznym rozrachunku sprawozdanie stanowi wzmocnienie i dalszy rozwój reform unijnej polityki rolnej, które zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat."@pl16
"Os três membros dinamarqueses do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa votaram hoje a favor do relatório sobre o futuro da Política Agrícola Comum após 2013. O relatório põe a tónica na modernização e no aumento da eficiência da agricultura, assegurando melhorias nos domínios da preservação do ambiente e do bem-estar dos animais, a contribuição da agricultura para as políticas energéticas e climáticas, e regras mais simples para o sector. Há alguns pontos do relatório relativos ao orçamento da UE para a agricultura com os quais não concordamos e continuaremos a lutar pela abolição gradual dos subsídios da UE à agricultura. No entanto, em termos gerais, o relatório representa a consolidação e o aperfeiçoamento das reformas da política agrícola da UE que têm sido conduzidas ao longo dos últimos anos."@pt17
"Cei trei membri ai Partidului Liberal Danez au votat azi în favoarea raportului privind politica agricolă a UE după 2013. Raportul se axează pe modernizarea şi pe eficientizarea agriculturii, asigurând aducerea unor ameliorări în legătură cu mediul şi bunăstarea animalelor, pe contribuţia agriculturii la politicile în materie de energie şi climă, precum şi pe unele reguli mai simple pentru sectorul agricol. Există unele declaraţii privind bugetul UE pentru agricultură cu care nu suntem de acord, iar Partidul Liberal Danez va continua să depună eforturi pentru a antrena o renunţare treptată la ajutorul agricol al UE. Totuşi, în general, raportul reprezintă o consolidare şi o nouă dezvoltare a reformelor politicii agricole a UE care au fost puse în aplicare în ultimii ani."@ro18
"Traja poslanci za dánsku Liberálnu stranu dnes hlasovali za správu o poľnohospodárskej politike po roku 2013. Správa sa zameriava na modernizáciu poľnohospodárstva a zabezpečenie jeho väčšej účinnosti, pričom zaisťuje, že zlepšenia sa budú realizovať v súvislosti so životným prostredím a dobrými životnými podmienkami zvierat, príspevkom poľnohospodárstva k politike v oblasti energetiky a klímy, ako aj jednoduchšími pravidlami pre odvetvie poľnohospodárstva. Správa obsahuje niekoľko vyhlásení týkajúcich sa rozpočtu na poľnohospodárstvo EÚ, s ktorými nesúhlasíme, a dánska Liberálna strana bude pokračovať v práci na dosiahnutí postupného odstránenia poľnohospodárskej pomoci EÚ. Všeobecne však správa predstavuje konsolidáciu a ďalšie zlepšenie reforiem poľnohospodárskej politiky EÚ, ktoré sa uskutočňujú niekoľko posledných rokov."@sk19
"Trije poslanci danske liberalne stranke smo danes glasovali za poročilo o kmetijski politiki EU po letu 2013. Poročilo je osredotočeno na posodobitev kmetijstva in povečevanje njegove učinkovitosti, zagotavljanje izvedbe izboljšav glede okolja in dobrega počutja živali, prispevek kmetijstva energetski in podnebni politiki, pa tudi preprostejša pravila za kmetijski sektor. Z nekaterimi izjavami glede kmetijskega proračuna EU se ne strinjamo in danska liberalna stranka si bo še naprej prizadevala, da bi uresničila postopno odpravo kmetijske pomoči EU. Vendar pa na splošno poročilo predstavlja utrditev in nadaljnji razvoj reform kmetijske politike EU, ki so bile izvedene v zadnjih nekaj letih."@sl20
"Danska Venstres tre ledamöter har i dag röstat för betänkandet om framtiden för EU:s jordbrukspolitik efter 2013. Betänkandet fokuserar på att modernisera och rationalisera jordbruket, på att garantera förbättringar på miljö- och djurskyddsområdet, på jordbrukets klimat- och energipolitiska roll samt på att förenkla regelverket för jordbrukssektorn. Det finns ett par formuleringar om EU:s jordbruksbudget som vi inte instämmer i, och danska Venstre ska fortsätta att verka för att EU:s jordbruksstöd så småningom fasas ut. På det hela taget avspeglar betänkandet emellertid den konsolidering och reformutveckling som skett inom EU:s jordbrukspolitik de senaste åren."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph