Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-349"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-349"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Het initiatiefverslag van collega Lyon is een belangrijk verslag. De Europese Commissie weet nu wat de positie van het Europees Parlement is ten aanzien van dit dossier en zal daar bij het doen van nieuwe voorstellen terdege rekening mee hebben te houden. Wat mijn partij betreft is er ook na 2013 een GLB. De landbouw is van belang voor de burger. Voedselzekerheid, landschap, milieu, dierenwelzijn, klimaat, enz. zijn waarden waar de landbouw in grote mate aan bijdraagt. Bij een stevig beleid horen voldoende financiële middelen. Er zijn reeds genoemde (nieuwe) uitdagingen. De Unie telt meer lidstaten. Ik ben het daarom eens met het verslag dat vraagt om een vergelijkbaar bedrag voor landbouw in de begroting na 2013. Hervormingen zijn evenwel nodig. In de eerste plaats moet het eenvoudiger, met minder administratieve rompslomp. Ook zal er een omslag gemaakt moeten worden van een model waarbij niet alle boeren ondersteuning kregen, naar een model waarbij de toeslag gebaseerd is op areaal. Van groot belang is een zorgvuldige overgangstermijn."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zpráva z vlastního podnětu mého kolegy pana Lyona je důležitá. Evropská komise nyní zná postoj Evropského parlamentu k tomuto tématu a bude jej muset náležitě zohlednit při předkládání nových návrhů. Pokud jde o mou stranu, společná zemědělská politika bude existovat i po roce 2013. Zemědělství je pro naše občany důležité. Bezpečnost potravin, krajina, životní prostředí, dobré životní podmínky zvířat, podnebí atd. jsou otázky, k nimž může zemědělství zásadním způsobem přispívat. Pevnou politiku však bude třeba podporovat dostatečnými finančními prostředky. Existují výzvy, o kterých jsme již hovořili, a objeví se nové, se kterými se budeme muset vyrovnat. Unie je nyní tvořena velkým množstvím členských států. Schvaluji tuto zprávu, protože požaduje úměrné fondy, které by měly být zemědělství přiděleny v rozpočtu po roce 2013. Vzhledem k tomu, co již bylo řečeno, budou nutné některé změny. Především potřebujeme zjednodušení předpisů a méně byrokracie. Navíc budeme muset pokročit od modelu, kde ne všichni zemědělci dostávají podporu, k modelu, kde je podpora odvozena od výměry. V tomto ohledu bude přechodné období, ve kterém budeme postupovat obezřetně, velice důležité."@cs1
"Initiativbetænkningen fra min kollega, hr. Lyon, er vigtig. Kommissionen kender nu Parlamentets holdning i denne sag og kan tage hensyn til den, når den fremsætter nye forslag. Hvad angår mit parti, vil den fælles landbrugspolitik stadig eksistere efter 2013. Landbruget er vigtigt for vores borgere. Fødevaresikkerhed, landdistrikter, miljø, dyrevelfærd, klima osv. er forhold, som landbruget kan yde et væsentligt bidrag til. En fast politik skal dog støttes af tilstrækkelige finansielle midler. Der er udfordringer, som vi allerede har nævnt, og der vil komme nye udfordringer, vi skal håndtere. EU består nu af et stort antal medlemsstater. Jeg tilslutter mig denne betænkning, fordi den opfordrer til, at tilsvarende midler afsættes til landbruget i budgettet efter 2013. Når det er sagt, skal der ske en vis omformulering. Vi har først og fremmest brug for forenklede ordninger og mindre bureaukrati. Vi skal desuden bevæge os videre fra en model, hvor ikke alle landbrugere modtager støtte, til en model, hvor støtte er baseret på jordtilliggende. En overgangsperiode, hvor vi går forsigtigt frem, er afgørende i den henseende."@da2
"Der Eigeninitiativbericht meines Abgeordnetenkollegen Herrn Lyon ist von großer Bedeutung. Die Europäische Kommission kennt jetzt den Standpunkt des Europäischen Parlaments bezüglich dieses Dossiers und wird es angemessen berücksichtigen müssen, wenn sie neue Vorschläge vorlegt. Soweit es meine Partei betrifft, kann die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) auch nach 2013 fortbestehen. Die Landwirtschaft ist wichtig für unsere Bürgerinnen und Bürger. Die Ernährungssicherheit, die Landschaft, die Umwelt, der Tierschutz, das Klima usw. sind Bereiche, zu denen die Landwirtschaft einen großen Beitrag leisten kann. Eine entschiedene Politik muss jedoch auch durch ausreichende finanzielle Mittel unterstützt werden. Es gibt Herausforderungen, die wir bereits erwähnt haben, und es werden neue hinzukommen, die wir bewältigen müssen. Die Union besteht jetzt aus einer Vielzahl von Mitgliedstaaten. Ich befürworte diesen Bericht, weil er verlangt, dass der Landwirtschaft für den Haushaltsplan nach 2013 vergleichbare Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Dennoch ist eine Neuformulierung erforderlich. Wir brauchen vor allem vereinfachte Vorgehensweisen und weniger Bürokratie. Darüber hinaus müssen wir uns von einem Modell, bei dem nicht alle Landwirte Beihilfen erhalten, hin zu einem Modell entwickeln, bei dem die Beihilfe von der Anbaufläche abhängig ist. In dieser Hinsicht wird ein Übergangszeitraum, in dem wir mit Umsicht vorgehen, von größter Bedeutung sein."@de9
"Η έκθεση πρωτοβουλίας του συναδέλφου βουλευτή, κ. Lyon, είναι σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τώρα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον παρόντα φάκελο και είναι υποχρεωμένη να τη λάβει δεόντως υπόψη κατά την υποβολή νέων προτάσεων. Όσον αφορά το κόμμα μου, η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το 2013. Η γεωργία είναι σημαντική για τους πολίτες μας. Η επισιτιστική ασφάλεια, το τοπίο, το περιβάλλον, η καλή διαβίωση των ζώων, το κλίμα, κτλ. αποτελούν στόχους, στους οποίους η γεωργία μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, μία αυστηρή πολιτική πρέπει να υποστηριχθεί από επαρκή χρηματοδοτικά μέσα. Υπάρχουν οι προκλήσεις που ήδη αναφέραμε και θα υπάρξουν νέες που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Η Ένωση αποτελείται τώρα από μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση διότι ζητεί τη διάθεση συγκρίσιμων πόρων για τη γεωργία στον προϋπολογισμό της περιόδου μετά το 2013. Παρόλα αυτά, θα καταστεί αναγκαία κάποια αναδιατύπωση. Καταρχάς, χρειαζόμαστε απλοποιημένες ρυθμίσεις και λιγότερη γραφειοκρατία. Επιπλέον, θα πρέπει να μεταβούμε από το πρότυπο στο οποίο δεν λαμβάνουν όλοι οι αγρότες βοήθεια σε εκείνο όπου η βοήθεια βασίζεται στο μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης. Πολύ μεγάλη σημασία εν προκειμένω θα έχει μία μεταβατική περίοδος, στο πλαίσιο της οποίας θα προχωρήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή."@el10
"The own-initiative report by my fellow Member Mr Lyon is an important one. The European Commission now knows the European Parliament’s position as regards this dossier and will have to take it into due account when tabling new proposals. As far as my party is concerned, the common agricultural policy (CAP) will continue to exist after 2013. Agriculture is important to our citizens. Food security, landscape, the environment, animal welfare, climate etc. are causes to which agriculture can contribute a great deal. However, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means. There are challenges that we have already mentioned and there will be new ones to contend with. The Union now consists of a great number of Member States. I endorse this report because it calls for comparable funds to be appropriated for agriculture in the post-2013 budget. That said, some reformulation will be necessary. First of all, we need simplified arrangements and less red tape. In addition, we will have to progress from a model where not all farmers receive aid to one where aid is based on acreage. A transition period where we proceed with caution will be of major importance in this respect."@en4
"El informe de propia iniciativa de mi colega, el señor Lyon, es un documento muy importante. La Comisión Europea ya conoce la posición del Parlamento Europeo en relación con este expediente y tendrá que tenerla en cuenta cuando se presenten nuevas propuestas. Por cuanto atañe a mi partido, apoyamos que la política agrícola común (PAC) siga existiendo después de 2013. La agricultura es importante para nuestros ciudadanos. La seguridad alimentaria, el paisaje, el medio ambiente, el bienestar de los animales, el clima, etc. son las causas a las que la agricultura puede contribuir mucho. Sin embargo, una política firme tendrá que ir acompañada de medios financieros suficientes. Hay desafíos que ya hemos mencionado y surgirán otros nuevos con los que tendremos que lidiar. La Unión se compone actualmente de un gran número de Estados miembros. Estoy de acuerdo con este informe porque pide que los fondos comparables sean adecuados para la agricultura en el presupuesto posterior a 2013. Dicho esto, será necesario realizar determinados cambios en la redacción. En primer lugar, necesitamos acuerdos simplificados y menos burocracia. Además, tendremos que pasar de un modelo en que no todos los agricultores reciben ayuda a otro en el que la ayuda se otorga en función de la extensión de terreno. A este respecto, será de gran importancia que haya un periodo de transición donde se actúe con cautela."@es21
". Kolleeg Lyoni algatusraport on oluline. Komisjon teab nüüd Euroopa Parlamendi seisukohta kõnealusel teemal ja peab uute ettepanekute esitamisel seda nõuetekohaselt arvesse võtma. Minu erakonna seisukoht on, et ühine põllumajanduspoliitika jätkub ka pärast 2013. aastat. Põllumajandus on meie kodanike jaoks tähtis. Toiduga kindlustatus, maastik, keskkond, loomade heaolu, kliima jne on väärtused, millele põllumajandus saab palju kaasa aidata. Ent sihikindlat poliitikat tuleb toetada piisavate rahaliste vahenditega. On probleeme, mida on juba mainitud, ja tekib uusi, mis tuleb lahendada. Liit koosneb nüüd suurest hulgast liikmesriikidest. Ma toetan seda raportit, sest selles nõutakse põllumajandusele 2013. aastale järgnevast eelarvest võrreldavate rahaliste vahendite eraldamist. On vaja teha mõningaid ümberkorraldusi. Esiteks vajame lihtsustatud korda ja vähem bürokraatiat. Teiseks tuleb meil loobuda mudelist, mille puhul kõik põllumajandustootjad ei saa toetust, ja võtta kasutusele mudel, mille puhul toetus põhineb põllumajandusmaa pindalal. Sellega seoses on eriti tähtis üleminekuperiood, mil me liigume ettevaatlikult selle mudeli poole."@et5
"Kollegani George Lyonin valiokunta-aloitteinen mietintö on tärkeä. Euroopan komissio tietää nyt Euroopan parlamentin kannan mietintöön, joka sen on otettava huomioon uusia ehdotuksia jättäessään. Oma puolueeni katsoo, että yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) jatkuu vuoden 2013 jälkeen. Maatalous on tärkeä asia kansalaisille. Elintarvikkeiden saannin turvaaminen, ympäristökysymykset, eläinten hyvinvointi sekä ilmasto ovat asioita, joihin maataloudella voidaan vaikuttaa suuresti. Päättäväistä maatalouspolitiikkaa on kuitenkin tuettava riittävällä rahoituksella. Maatalouteen liittyy haasteita, joita olemme jo tuoneet esille, ja lisää voitettavia haasteita on tulossa. Unionissa on nyt mukana suuri määrä jäsenvaltioita. Kannatan tätä mietintöä, sillä siinä kehotetaan osoittamaan vuoden 2013 jälkeiseen talousarvioon aiemman tukitason kanssa vertailukelpoiset varat. Näin ollen on tarpeen tehdä joitakin muokkailuja. Ensinnäkin menettelyjä on yksinkertaistettava ja byrokratiaa vähennettävä. Lisäksi meidän on luovuttava tukimallista, joka ei takaa tukea kaikille viljelijöille, ja otettava tilalle pinta-alaan perustuva malli. Siirtymäkausi, jonka aikana etenemme varovaisesti, on tässä suhteessa äärimmäisen tärkeä."@fi7
"Le rapport d’initiative de mon collègue Lyon est essentiel. La Commission européenne connaît à présent la position du Parlement européen dans ce dossier et elle devra la prendre dûment en considération lorsqu’elle rédigera de nouvelles propositions. Si cela ne tient qu’à mon parti, la politique agricole commune (PAC) continuera d’exister après 2013. L’agriculture est importante pour nos concitoyens. La sécurité alimentaire, le paysage, l’environnement, le bien-être animal, le climat, etc. représentent autant de domaines auxquels l’agriculture peut apporter une grande contribution. Une politique ferme devra toutefois être appuyée par des moyens financiers suffisants. Il y a certains défis que nous avons déjà évoqués et il y en aura d’autres qui devront être relevés. L’Union se compose aujourd’hui d’un grand nombre d’États membres. J’approuve ce rapport parce qu’il appelle à ce que des fonds comparables soient alloués à l’agriculture dans le budget d’après-2013. Un remaniement sera néanmoins nécessaire sur certains points. D’abord, les modalités d’application devront être simplifiées et la bureaucratie devra être allégée. Ensuite, nous devrons passer progressivement d’un modèle dans lequel tous les agriculteurs ne bénéficient pas d’aides à un modèle dans lequel les aides dépendent des superficies. Une période de transition, durant laquelle nous exercerons la plus grande prudence, revêtira à cet égard une importance majeure."@fr8
". Képviselőtársam, Lyon úr saját kezdeményezésű jelentése egy fontos jelentés. Az Európai Bizottság most már ismeri az Európai Parlament ezzel kapcsolatos álláspontját és ezt az új javaslatok beterjesztésénél megfelelően figyelembe is kell vennie. Ha az én pártomat kérdezik, akkor 2013 után is lesz közös agrárpolitika (KAP). A mezőgazdaság fontos a polgáraink számára. Az élelmezésbiztonság, a táj, a környezet, az állatjóllét, az éghajlat stb. mind olyan ügyek, amelyekhez a mezőgazdaság jelentős mértékben hozzá tud járulni. Mindazonáltal egy erős szakpolitikát elégséges pénzügyi forrásokkal is alá kell támasztani. Számos kihívást megemlítettünk már, de lesznek újak is, amelyekkel szembe kell nézni. Az Unió jelenleg sok tagállamból áll. Azért támogatom ezt a jelentést, mert azt kéri, hogy a 2013 utáni költségvetésben is a jelenlegihez hasonló összegű támogatásokat különítsenek el a mezőgazdaság számára. Ettől függetlenül szükség van némi átfogalmazásra. Először is egyszerűsíteni kell az eljárásokat és csökkenti kell a bürokráciát. Ezenkívül el kell mozdulnunk egy olyan modelltől, amelyben nem minden mezőgazdasági termelőnek jár támogatás, egy olyan modell felé, amelyben a földterület képezi a támogatás alapját. Ebben a tekintetben rendkívül fontos lesz az átállási időszak, amelyben igen óvatosan kell eljárnunk."@hu11
"Kolegos EP nario G. Lyono pranešimas savo iniciatyva yra labai svarbus. Europos Komisija dabar žino Europos Parlamento poziciją šiuo klausimu ir turės į ją atsižvelgti pateikdama naujus pasiūlymus. BŽŪP bus tęsiama ir po 2013 m. Žemės ūkis yra svarbus mūsų piliečiams. Žemės ūkis gali labai prisidėti prie maisto saugos, kraštovaizdžio, aplinkos, gyvūnų gerovės, klimato ir kt. dalykų. Vis dėlto tvirtą politiką turi užtikrinti pakankami finansiniai ištekliai. Kai kurie iššūkiai jau minėti, bet bus ir naujų, kuriuos reikės įveikti. Europos Sąjungą dabar sudaro daug valstybių narių. Aš pritariu šiam pranešimui, nes jame raginama užtikrinti panašų finansavimą žemės ūkiui po 2013 m. Vis dėlto bus reikalingos tam tikros reformos. Visų pirma, reikia paprastesnių taisyklių ir mažiau biurokratijos. Be to, turėsime pereiti nuo modelio, kai ne visi ūkininkai gauna paramą, prie modelio, pagal kurį parama priklausytų nuo žemės ploto. Šiuo atveju bus labai svarbus pereinamasis laikotarpis."@lt14
"Deputāta pašiniciatīvas ziņojums ir ļoti svarīgs. Tagad Eiropas Komisijai ir zināma Eiropas Parlamenta nostāja šajā jautājumā, un tā būs jāņem vērā, iesniedzot jaunus priekšlikumus. Ciktāl tas attiecas uz manu partiju, kopējā lauksaimniecības politika (KLP) pastāvēs arī pēc 2013. gada. Lauksaimniecība mūsu iedzīvotājiem ir ļoti svarīga. Lauksaimniecība var ievērojami veicināt tādus faktorus kā nodrošinātību ar pārtiku, ainavu, vidi, dzīvnieku labturību, klimatu utt. Tomēr stingras politikas atbalstam būs vajadzīgs pietiekami daudz finanšu līdzekļu. Pastāv problēmas, kuras mēs pieminējām iepriekš, un būs arī jaunas problēmas, kuras nāksies pārvarēt. Savienību šobrīd veido ļoti daudz dalībvalstu. Es atbalstu šo ziņojumu, jo tajā aicināts budžetā laikposmam pēc 2013. gada piešķirt lauksaimniecībai salīdzināmu finansējumu. Ņemot to vērā, būs jāmaina atsevišķu daļu formulējums. Pirmkārt, mums vajadzīgi vienkāršoti noteikumi un mazāk birokrātijas. Turklāt mums būs jāaizvieto modelis, kurā ne visi lauksaimnieki saņem atbalstu, ar tādu modeli, kurā atbalsta pamatā ir zemes platība. Šajā saistībā liela nozīme būs pārejas periodam, kurā mums jādarbojas uzmanīgi."@lv13
"Het initiatiefverslag van collega Lyon is een belangrijk verslag. De Europese Commissie weet nu wat de positie van het Europees Parlement is ten aanzien van dit dossier en zal daar bij het doen van nieuwe voorstellen terdege rekening mee hebben te houden. Wat mijn partij betreft is er ook na 2013 een GLB. De landbouw is van belang voor de burger. Voedselzekerheid, landschap, milieu, dierenwelzijn, klimaat, enz. zijn waarden waar de landbouw in grote mate aan bijdraagt. Bij een stevig beleid horen voldoende financiële middelen. Er zijn reeds genoemde (nieuwe) uitdagingen. De Unie telt meer lidstaten. Ik ben het daarom eens met het verslag dat vraagt om een vergelijkbaar bedrag voor landbouw in de begroting na 2013. Hervormingen zijn evenwel nodig. In de eerste plaats moet het eenvoudiger, met minder administratieve rompslomp. Ook zal er een omslag gemaakt moeten worden van een model waarbij niet alle boeren ondersteuning kregen, naar een model waarbij de toeslag gebaseerd is op areaal. Van groot belang is een zorgvuldige overgangstermijn."@mt15
"Sprawozdanie z inicjatywy własnej autorstwa mojego kolegi posła Lyona jest ważnym sprawozdaniem. Dzięki niemu Komisja Europejska poznała stanowisko Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do przedmiotowego zbioru dokumentów i będzie musiała wziąć je pod uwagę, przedstawiając nowe wnioski legislacyjne. Jeżeli chodzi o moją partię, wspólna polityka rolna (WPR) będzie nadal obowiązywać po roku 2013. Rolnictwo jest ważne dla naszych obywateli. Bezpieczeństwo żywnościowe, krajobraz, środowisko naturalne, dobrostan zwierząt, klimat itp. to sprawy, dla których rolnictwo może uczynić wiele dobrego. Jednak zdecydowana polityka będzie wymagała wystarczających środków finansowych. Istnieją wyzwania, o których już wspomnieliśmy i wystąpią nowe, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Unia składa się obecnie z wielu państw członkowskich. Popieram to sprawozdanie, ponieważ wezwano w nim do przeznaczenia porównywalnych funduszy na rolnictwo w budżecie po 2013 roku. Niemniej konieczne będzie przeformułowanie wspólnej polityki rolnej. Przede wszystkim potrzebujemy uproszczonych procedur i zmniejszenia biurokracji. Ponadto będziemy musieli zamienić model, w którym nie wszyscy rolnicy otrzymują pomoc, na model, w którym pomoc będzie powiązana z powierzchnią upraw. Niezwykle ważny w tym względzie będzie okres przejściowy, w którym będziemy musieli postępować ostrożnie."@pl16
"O relatório de iniciativa do senhor deputado George Lyon é importante. Com este documento, a Comissão Europeia fica a saber qual é a posição do Parlamento Europeu relativamente a este dossier e terá de a ter em conta quando apresentar novas propostas. Para o meu partido, a política agrícola comum (PAC) deverá manter-se após 2013. A agricultura é importante para os nossos cidadãos. O sector pode dar um contributo significativo para causas como a segurança alimentar, a preservação da paisagem e do ambiente, o bem-estar dos animais, o combate às alterações climáticas, etc. Porém, uma política firme exigirá recursos financeiros adequados. Para além dos desafios que já foram mencionados, surgirão novos desafios com que teremos de nos confrontar. Neste momento a União é composta por um grande número de Estados-Membros. Apoio este relatório porque defende que no orçamento pós 2013 sejam previstos fundos comparáveis aos actuais para o sector agrícola. No entanto, será necessário fazer algumas reformulações. Em primeiro lugar, necessitamos de simplificar os regimes e de diminuir a burocracia. Além disso, teremos de evoluir de um modelo em que nem todos os agricultores recebem subsídios para um em que os apoios se baseiem na superfície cultivada. Para isso será muito importante o estabelecimento de um período de transição que permita avançar com precaução."@pt17
"Raportul din proprie iniţiativă elaborat de colegul meu, dl Lyon, este unul important. Comisia Europeană cunoaşte acum poziţia Parlamentului European cu privire la acest dosar şi va trebui să îi acorde importanţa cuvenită atunci când sunt făcute noi propuneri. În ceea ce priveşte partidul din care fac parte, politica agricolă comună (PAC) va continua să existe după 2013. Agricultura este importantă pentru cetăţenii noştri. Securitatea alimentară, peisajul, mediul înconjurător, bunăstarea animalelor, climatul etc. sunt cauze la care agricultura poate contribui în mod semnificativ. Cu toate acestea, o politică fermă va trebui să fie sprijinită prin măsuri financiare suficiente. Există provocări pe care le-am menţionat deja şi vor exista altele noi la care va trebui să facem faţă. Uniunea include acum un număr mare de state membre. Sprijin acest raport deoarece solicită alocarea de fonduri comparabile pentru agricultură în bugetul de după 2013. Acestea fiind spuse, vor fi necesare unele reformulări. În primul rând, avem nevoie de măsuri simplificate şi de mai puţine formalităţi administrative. În plus, va trebui să trecem de la un model în care nu toţi fermierii primesc ajutoare, la unul în care ajutoarele se bazează pe suprafaţa cultivată. O importanţă majoră în această privinţă o va avea o perioadă de tranziţie în care trebuie să procedăm cu precauţie."@ro18
"− Správa z vlastnej iniciatívy nášho kolegu poslanca pána Lyona je dôležitá. Európska komisia teraz pozná pozíciu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o tento dokument, a bude ju musieť zohľadniť pri predkladaní nových návrhov. Pokiaľ ide o našu stranu, spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bude pokračovať aj po roku 2013. Poľnohospodárstvo je dôležité pre našich občanov. Potravinová bezpečnosť, krajina, životné prostredie, životné podmienky zvierat, klíma a podobne, to sú oblasti, v ktorých môže poľnohospodárstvo výrazne prispieť. Dôslednú politiku však budú musieť podporiť dostatočné finančné prostriedky. Sú tu problémy, ktoré sme už spomínali, a vzniknú aj nové, s ktorými budeme musieť zápasiť. Únia teraz pozostáva z veľkého počtu členských štátov. Podporujem túto správu, pretože vyzýva, aby boli v rozpočte po roku 2013 vyčlenené na poľnohospodárstvo porovnateľné prostriedky. Vzhľadom na to bude potrebné isté veci preformulovať. V prvom rade potrebujeme zjednodušené opatrenia a menej byrokracie. Okrem toho budeme musieť prejsť od modelu, kde nedostávajú pomoc všetci poľnohospodári, na model, kde je pomoc založená na výmere v akroch. V tomto smere bude mimoriadne dôležité obozretné prechodné obdobie."@sk19
"Poročilo mojega kolega poslanca gospoda Lyona na lastno pobudo je pomembno. Evropska komisija sedaj pozna stališče Evropskega parlamenta glede tega dokumenta in ga bo morala ustrezno upoštevati pri predložitvi novih predlogov. Kar zadeva mojo stranko, bo skupna kmetijska politika (SKP) še naprej obstajala tudi po letu 2013. Kmetijstvo je pomembno za naše državljane. Zanesljiva preskrba s hrano, pokrajina, dobro počutje živali, podnebje itd. so ideali, h katerim lahko kmetijstvo prispeva v veliki meri. Vendar pa bo treba odločno politiko podpreti z zadostnimi finančnimi sredstvi. Obstajajo izzivi, ki smo jih že omenili, in prišli bodo tudi novi, s katerimi se bomo lahko borili. Unijo sedaj sestavlja veliko število držav članic. To poročilo potrjujem, ker poziva, da se v proračunu za kmetijstvo po letu 2013 dodelijo primerljiva sredstva. Glede na povedano bo potrebnega nekaj preoblikovanja. Najprej potrebujemo poenostavljene sporazume in manj birokracije. Poleg tega bomo morali napredovati iz modela, kjer ne prejemajo vsi kmetje pomoči, v model, kjer pomoč temelji na površini zemlje. Prehodno obdobje, ko bomo previdno nadaljevali pot, bo v tem oziru zelo pomembno."@sl20
". Min ledamotskollega George Lyon har lagt fram ett betydelsefullt initiativbetänkande. Kommissionen är nu på det klara med Europaparlamentets inställning till det här ärendet, och får ta hänsyn till detta när den lägger fram nya förslag. Vi i mitt parti anser att den gemensamma jordbrukspolitiken ska bestå även efter 2013. Jordbruk är en viktig fråga för medborgarna. En tryggad livsmedelsförsörjning, landskapsvård, miljö, djurskydd, klimat och liknande är frågor där jordbruket kan bidra med mycket. Men att föra en kraftfull politik kräver motsvarande finansiella resurser. Vi har redan nämnt vissa utmaningar, och det kommer att dyka upp ännu fler att ge sig i kast med. EU består i dag av många medlemsstater. Jag stöder betänkandet därför att det efterlyser oförändrade budgetanslag till jordbruket efter 2013. Men med det sagt krävs det ändå vissa modifikationer. För det första behöver vi förenklingar som minskar byråkratin. Vi behöver också övergå från en modell där stöd utgår enbart till vissa jordbrukare till ett system med ett arealstöd. Här är det mycket viktigt att ha en övergångsperiod där vi går varligt fram."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph