Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-347"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-347"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Η έκθεση για τις προοπτικές της ΚΑΠ μετά το 2013 προωθεί την ευρωενωσιακή πολιτική που ξεκληρίζει τη φτωχομεσαία αγροτιά και ενισχύει την μεγάλη καπιταλιστική αγροτική παραγωγή. Η ΚΑΠ, οι αναθεωρήσεις του «ελέγχου υγείας», οι αποφάσεις του ΠΟΕ είχαν δραματικά αποτελέσματα για τους φτωχομεσαίους αγρότες. Η Ελλάδα που πριν την ένταξή της στην ΕΟΚ/ΕΕ, έκανε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, σήμερα δαπανά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές προϊόντων που μπορεί να παράγει. Χάνονται 20.000 θέσεις εργασίας ετησίως στον αγροτικό τομέα, η παραγωγή μειώνεται, το αγροτικό εισόδημα την περίοδο 2000-2008 μειώθηκε 20%, ενώ το 75% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει ετήσιο ακαθάριστο κέρδος 1.200-9.600 €. Η έκθεση θεωρεί επιτυχία τις οδυνηρές συνέπειες για τη μικρομεσαία αγροτιά. Στόχος της έκθεσης είναι η προσαρμογή της ΚΑΠ στη στρατηγική του μονοπωλιακού κεφαλαίου για την αγροτική οικονομία, όπως εκφράζεται στη «Στρατηγική ΕΕ-2020»: «ανταγωνιστική γεωργία», μεγάλη ιδιοκτησία των επιχειρήσεων στην αγροτική οικονομία, που θα συγκεντρώνει γη-κοινοτικές ενισχύσεις σε βάρος της φτωχομεσαίας αγροτιάς, λυσσαλέος ανταγωνισμός για μερίδια στις ευρωενωσιακές και παγκόσμιες αγορές. Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινείται η απόφαση της Επιτροπής για αναστολή ή κατάργηση των κοινοτικών επιδοτήσεων-ενισχύσεων στην γεωργία για όσα κράτη μέλη δεν εκπληρώνουν τους όρους δημοσιονομικής πειθαρχίας του Συμφώνου Σταθερότητας."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zpráva o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 podporuje politiku sjednocení Evropy, která likviduje chudé zemědělce ze středně velkých podniků a posiluje velkou kapitalistickou zemědělskou produkci. Společná zemědělská politika, „kontroly stavu“ reformy a rozhodnutí Světové obchodní organizace měly dramatický dopad na chudé střední zemědělské podniky. Než Řecko vstoupilo do EHS/EU, zemědělskou produkci vyváželo; dnes utrácí 2,5 miliardy euro na dovoz produktů, které by mohlo vyrábět. Každým rokem je v zemědělském odvětví zrušeno dvacet tisíc pracovních míst, výroba klesá, zemědělský příjem poklesl mezi roky 2000 a 2008 o 20 % a 75 % zemědělských podniků má roční hrubý zisk mezi 1 200 EUR a 9 600 EUR. Zpráva posuzuje bolestivé důsledky pro malé a střední zemědělské podniky jako úspěch. Cílem zprávy je přizpůsobení společné zemědělské politiky strategii monopolního kapitálu pro zemědělské hospodářství, jak je uvedeno ve strategii EU 2020: „konkurenceschopné zemědělství“, velký korporační majetek v zemědělském hospodářství, které soustředí půdu a dotace Společenství na úkor chudých středních zemědělských podniků, a neúprosný boj o podíl na jednotných evropských a celosvětových trzích. Rozhodnutí Komise pozastavit nebo zrušit dotace/podporu Společenství pro zemědělství ve všech členských státech, které nesplní požadavky finanční kázně Paktu o stabilitě, jde podobným směrem."@cs1
"Betænkningen om fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 fremmer den europæiske politik, der har til formål at drive fattige landbrugere væk fra deres mellemstore landbrug og styrke den store kapitalistiske landbrugsproduktion. Den fælles landbrugspolitik, reformer af "sundhedstjek" og beslutninger truffet af WTO har haft dramatiske konsekvenser for fattige mellemstore landbrug. Inden Grækenland blev optaget i EØS/EU, eksporterede det landbrugsprodukter. I dag bruger landet 2,5 mia. EUR på at importere produkter, det selv kunne producere. Der mistes hvert år 20 000 arbejdspladser i landbrugssektoren, produktionen falder, landbrugets indkomst faldt med 20 % fra 2000 til 2008, og 75 % af landbrugene har et årligt bruttooverskud på 1 200-9 600 EUR. I henhold til betænkningen er de smertelige konsekvenser for små og mellemstore landbrug en succes. Formålet med betænkningen er at tilpasse den fælles landbrugspolitik til monopolkapitalens strategiske mål for landbrugsøkonomien, som det fremgår af EU 2020-strategien: "konkurrencedygtigt landbrug", store selskabsejede ejendomme med en koncentration af både jord og fællesskabstilskud på bekostning af de fattige og mellemstore landbrugere og rabiat konkurrence om en andel af de europæiske og globale markeder. Kommissionens beslutning om at suspendere eller afskaffe landbrugstilskud eller -støtte til alle medlemsstater, der ikke opfylder stabilitetspagtens krav om finansiel disciplin, går i den samme retning."@da2
"Der Bericht über die Zukunft der GAP nach 2013 fördert die Euro-Vereinheitlichungspolitik zur Entwurzelung von Landwirten auf mittelgroßen landwirtschaftlichen Betrieben und stärkt die groß angelegte kapitalistische Agrarproduktion. Die GAP, die „Gesundheitscheck“-Reformen und die Beschlüsse der WHO haben dramatische Auswirkungen auf arme mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe gehabt. Bevor Griechenland der EWG/EU beitrat, exportierte es Agrarerzeugnisse; heute gibt es 2,5 Milliarden EUR für die Einfuhr von Erzeugnissen aus, die es selbst produzieren kann. Im landwirtschaftlichen Sektor gehen jedes Jahr zwanzigtausend Arbeitsplätze verloren, die Produktion sinkt, das landwirtschaftliche Einkommen ist zwischen 2000 und 2008 um 20 % gefallen und 75 % der landwirtschaftlichen Betriebe weisen einen Bruttojahresgewinn von 1200 bis 9600 EUR auf. Der Bericht stellt die schmerzhaften Konsequenzen für kleine und mittlere Landwirtschaftsbetriebe als einen Erfolg dar. Das Ziel des Berichts besteht darin, die GAP an die Strategie des Monopolkapitals für die Agrarwirtschaft anzupassen, wie sie in der Strategie Europa 2020 dargelegt wird: „wettbewerbsfähige Landwirtschaft“, große Unternehmensimmobilien in der Agrarwirtschaft, die den Boden und die Subventionen der Gemeinschaft zum Nachteil der armen, mittelgroßen Landwirtschaftsbetriebe konzentrieren, und ein zügelloser Wettbewerb um einen Anteil an den Euro-vereinheitlichenden und globalen Märkten. Der Beschluss der Kommission, landwirtschaftliche Subventionen/Beihilfen der Gemeinschaft an alle Mitgliedstaaten auszusetzen oder abzuschaffen, die die Anforderungen des Stabilitätspakts an die Haushaltsdisziplin nicht erfüllen, geht in eine ähnliche Richtung."@de9
"The report on the future of the CAP after 2013 promotes the euro-unifying policy to uproot poor farmers from medium-sized farms and strengthens large capitalist agricultural production. The CAP, ‘health check’ reforms and WTO decisions have had a dramatic impact on poor medium-sized farms. Before Greece joined the EEC/EU, it exported agricultural produce; today it spends EUR 2.5 billion importing products which it can produce. Twenty thousand jobs a year are lost in the agricultural sector, production is falling, agricultural income fell by 20% between 2000 and 2008 and 75% of farms have annual gross profits of between EUR 1 200 and EUR 9 600. The report considers the painful consequences for small and medium-sized farms to be a success. The aim of the report is to adapt the CAP to the strategy of monopoly capital for the agricultural economy, as expressed in the EU 2020 strategy: ‘competitive farming’, large corporate properties in the agricultural economy which will concentrate the land and Community subsidies at the expense of poor, medium-sized farming and rabid competition for a share of the euro-unifying and global markets. The Commission decision to suspend or abolish Community subsidies/aid for farming to all Member States which do not satisfy the financial discipline requirements of the Stability Pact moves in a similar direction."@en4
"El informe sobre el futuro de la PAC después de 2013 promueve la política eurounificadora para desarraigar a los agricultores pobres de las explotaciones medianas y fortalece la gran producción agrícola capitalista. La PAC, las reformas de «chequeo» y las decisiones de la OMC han tenido un impacto dramático en las explotaciones pobre de mediano tamaño. Antes de que Grecia se uniera a la CEE/UE, este país exportaba productos agrícolas; hoy gasta 2 500 millones de euros en la importación de productos que el mismo país puede producir. En el sector agrícola se pierden 20 000 empleos al año, la producción está cayendo, la renta agraria cayó un 20 % entre 2000 y 2008, y el 75 % de las explotaciones tienen beneficios brutos anuales de entre 1 200 y 9 600 euros. El informe considera que las consecuencias dolorosas para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas son un éxito. El objetivo del informe consiste en adaptar la PAC a la estrategia del capital monopolista de la economía agrícola, tal como se expresa en la Estrategia Europa 2020: «agricultura competitiva», las propiedades de grandes empresas en la economía agrícola que concentrarán la tierra y las subvenciones de la Comunidad a expensas de las explotaciones agrícolas pobres y de mediano tamaño y la competencia feroz de una parte de la unificación de los mercados eurounificadores y mundiales. La decisión de la Comisión de suspender o abolir la ayuda o los subsidios para las explotaciones agrícolas de todos los Estados miembros que no satisfagan los requisitos de disciplina financiera del Pacto de Estabilidad se mueve en una dirección similar."@es21
"Raport ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta pärast 2013. aastat edendab ühtlustavat europoliitikat, mille eesmärk on juurida vaesed põllumajandustootjad keskmise suurusega põllumajandusettevõtetest välja ja tugevdada suuremahulist kapitalistlikku põllumajandustootmist. Ühisel põllumajanduspoliitikal, niinimetatud tervisekontrolli-reformidel ja WTO otsustel on olnud vaestele keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele ränk mõju. Enne seda, kui Kreeka ühines EMÜ/ELiga, eksportis ta põllumajandussaadusi. Nüüd kulutab Kreeka 2,5 miljardit eurot, et importida tooteid, mida ta suudaks ise toota. Igal aastal kaob põllumajandussektoris 20 000 töökohta, tootmine väheneb, aastatel 2000–2008 kahanes põllumajanduslik tulu 20% võrra ja 75% põllumajandusettevõtete aastane brutokasum jääb vahemikku 1200–9600 eurot. Selles raportis käsitatakse väikeste ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete jaoks valusaid tagajärgi eduna. Raporti eesmärk on kohandada ühist põllumajanduspoliitikat monopoolse kapitali põllumajandusstrateegiaga (ELi 2020. aasta strateegias nimetatakse seda konkurentsivõimeliseks põllumajanduseks), suurte põllumajandusettevõtetega, mis koondavad enda kätte maa ja ühenduse toetused vaeste, keskmise suurusega põllumajandusettevõtete arvelt, ning metsiku konkurentsiga turuosade võitmise nimel Euroopa Liidu ja maailmaturul. Komisjoni otsus peatada või tühistada ühenduse toetused/abi kõigi nende liikmesriikide põllumajandusele, mis ei vasta stabiilsuspakti finantsdistsipliini nõuetele, liigub samas suunas."@et5
"Mietinnössä YMP:n tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen ajetaan yhtenäistä EU:n politiikkaa, jolla köyhät tilat erotetaan keskisuurista tiloista ja jolla vahvistetaan kapitalistisen suurmaataloustuotannon asemaa. YMP:n uudistusten yhteydessä toteutettavalla väliarvioinnilla (niin sanotulla terveystarkastuksella) sekä WTO:n päätöksillä on ollut rajut vaikutukset köyhiin keskisuuriin tiloihin. Ennen liittymistään Euroopan talousyhteisöön ja EU:hun Kreikka oli maataloustuotteiden viejä, mutta nykyään se kuluttaa 2,5 miljardia euroa tuodakseen maahan tuotteita, joita se voi itse valmistaa. Maataloussektorilta häviää 20 000 työpaikkaa vuosittain, tuotanto on hiipumassa, maatalousalan tulot laskivat 20 prosentilla vuosina 2000–2008 ja vuosittainen bruttotuotto on 1 200–9 600 euroa 75 prosentilla tiloista. Mietinnössä pidetään pienille ja keskisuurille tiloille aiheutuneita tuskallisia seurauksia menestyksenä. Mietinnön tavoitteena on mukauttaa YMP monopolipääoman maatalousstrategiaan, kuten käy ilmi EU 2020 -strategiasta: siinä nimittäin puhutaan "kilpailukykyisestä maataloudesta", suurista maatalousalan yhteisyrityksistä, joiden omistukseen maa ja yhteisön tuet keskittyvät köyhien keskisuurten tilojen kustannuksella, sekä kilpajuoksusta EU:n ja globaalien markkinoiden osuuksien saamiseksi. Samansuuntainen on myös komission päätös keskeyttää tai lopettaa yhteisötuet ja maataloustuet kaikissa niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät noudata vakaussopimuksen finanssikurivaatimuksia."@fi7
"− Le rapport sur l’avenir de la PAC après 2013 fait l’éloge de la politique d’unification européenne qui consiste à chasser les pauvres agriculteurs des exploitations de taille moyenne et à renforcer la production agricole capitaliste à grande échelle. La PAC, les réformes du «bilan de santé» et les décisions de l’OMC ont eu un effet tragique sur les pauvres exploitations agricoles moyennes. Avant son adhésion à la CEE/l’UE, la Grèce exportait des produits agricoles, alors qu’aujourd’hui, elle dépense 2,5 milliards d’euros pour importer des marchandises qu’elle pourrait produire elle-même. Chaque année, 20 000 emplois sont perdus dans le secteur agricole, la production baisse, les revenus agricoles ont diminué de 20 % entre 2000 et 2008 et 75 % des exploitations agricoles enregistrent des bénéfices annuels bruts compris entre 1 200 et 9 600 euros. Le rapport affirme que les conséquences douloureuses pour les petites et moyennes exploitations agricoles constituent une réussite. Ce rapport a pour objectif d’adapter la PAC à la stratégie de capitalisme monopolistique pour l’économie agricole, soit comme l’exprime la stratégie de l’Union pour 2020, une «agriculture compétitive», dans laquelle de grandes propriétés commerciales dans l’économie agricole concentrent les subventions nationales et communautaires au détriment de l’agriculture fragile de taille moyenne, dans une âpre concurrence pour l’accès à une parcelle des marchés européens unifiés et mondiaux. La décision de la Commission de suspendre ou d’abolir les subventions et les aides communautaires à l’agriculture dans les États membres qui ne satisfont pas aux exigences de discipline financière du pacte de stabilité s’inscrit dans un ordre d’idées similaire."@fr8
". A KAP 2013 utáni jövőjéről szóló jelentés azt az euro-egységesítő politikát támogatja, amely tönkreteszi a közepes méretű mezőgazdasági üzemekben dolgozó termelőket és a nagyüzemi kapitalista mezőgazdasági termelést erősíti. A KAP, az állapotfelmérés keretében bevezetett reformok és a WTO-döntések drámai hatással voltak a szegény, közepes méretű mezőgazdasági üzemekre. Görögország az Európai Gazdasági Közösséghez/Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt mezőgazdasági termékeket exportált, míg ma 2,5 milliárd EUR értékben importál olyan árukat, amelyeket maga is meg tud termelni. Évente húszezer munkahely szűnik meg a mezőgazdasági ágazatban, a termelés csökken, a mezőgazdasági jövedelmek 2000 és 2008 között 20%-kal csökkentek, és a mezőgazdasági üzemek 75%-ának az éves bruttó nyeresége 1200 és 9600 EUR közötti összeget tesz ki. A jelentés a kis és közepes méretű mezőgazdasági üzemeket sújtó fájdalmas következményeket sikerként értékeli. A jelentés célja a KAP hozzáigazítása a monopoltőkés agrárgazdasági stratégiához, amely az EU 2020 stratégiában is kifejezésre került: „versenyképes gazdálkodás”, nagy vállalati földtulajdonok az agrárgazdaságban, amelyek a földtulajdon és a közösségi támogatásoknak a szegény, közepes méretű mezőgazdasági üzemek kárára történő koncentrációjához fognak vezetni, valamint ádáz verseny az euro-egységesítő és globális piacok egy szeletéért. A Bizottság arra vonatkozó döntése, hogy felfüggeszti vagy megszünteti a mezőgazdasági támogatásokat minden olyan tagállam esetében, amely nem tesz eleget a Stabilitási Paktum pénzügyi fegyelemre vonatkozó követelményeinek, szintén ebbe az irányba mutat."@hu11
"La relazione sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013 promuove una politica di armonizzazione volta a eliminare gli agricoltori meno abbienti dalle imprese agricole di medie dimensioni, a favore di una produzione agricola capitalistica su larga scala. La PAC, le riforme sul suo stato di salute e le decisioni dell'OMC hanno avuto un impatto terribile sulle imprese agricole di medie dimensioni più povere. Prima di entrare a far parte della CEE/UE, la Grecia esportava la propria produzione agricola; oggi, investe 2,5 miliardi di euro nell’importazione di prodotti che potrebbe senza problemi produrre autonomamente. Ogni anno, nel settore agricolo si perdono ventimila posti di lavoro, la produzione è in calo, il reddito agricolo è diminuito del 20 per cento fra il 2000 e il 2008 e il 75 per cento delle imprese agricole registra un utile lordo compreso fra 1 200 e 9 600 euro. La relazione considera le conseguenze dolorose per le piccole e medie imprese un fattore positivo. L’obiettivo della relazione consiste nell’adattare la PAC alla strategia del capitale monopolistico per l’economia agricola, così come affermato nella strategia UE 2020: “un’agricoltura competitiva”, grandi aziende agricole che monopolizzeranno la terra e i sussidi comunitari a discapito dei più poveri e delle aziende agricole di medie dimensioni e una concorrenza spietata per il possesso di una quota dei mercati globali che armonizzano l'Europa. La decisione della Commissione di sospendere o addirittura abolire i sussidi e gli aiuti europei all’agricoltura per tutti gli Stati membri che non soddisfano i requisiti di disciplina finanziaria previsti dal Patto di stabilità, costituisce un passo pressoché nella stessa direzione."@it12
"Pranešime dėl BŽŪP ateities po 2013 m. skatinama bendra europinė politika, kuria siekiama, kad nebūtų skurdžių vidutinio dydžio ūkininkų, taip pat siekiama sustiprinti stambią kapitalistinę žemės ūkio gamybą. BŽŪP, reformos patikrinimas ir PPO sprendimai turėjo didelę įtaką skurdiems vidutinio dydžio ūkiams. Prieš tapdama EEB / ES nare Graikija eksportavo žemės ūkio produktus; dabar ji išleidžia 2,5 mlrd. EUR produktų, kuriuos ji pati gali pasigaminti, importui. Per metus žemės ūkio sektoriuje netenkama 20 tūkst. darbo vietų, gamyba mažėja, nuo 2000 m. iki 2008 m. žemės ūkio pajamos sumažėjo 20 proc., o 75 proc. ūkių metinės bendrosios pajamos siekia nuo 1 200 EUR iki 9 600 EUR. Pranešime laikomasi nuostatos, kad skausmingi padariniai mažiems ir vidutiniams ūkiams yra sveikintinas dalykas. Pranešimo tikslas – pritaikyti BŽŪP prie monopolinio žemės ūkio ekonomikos kapitalo, kaip nurodyta strategijoje „Europa 2020“: prie „konkurencingo ūkininkavimo“, didelės bendros nuosavybės žemės ūkio ekonomikoje, neturtingųjų sąskaita sutelkiant žemę ir Bendrijos subsidijas, vidutinio dydžio ūkininkavimo ir pašėlusios konkurencijos siekiant savo dalies bendroje Europos ir pasaulio rinkoje. Panašaus pobūdžio ir Komisijos sprendimas sustabdyti arba panaikinti Bendrijos ūkininkavimo subsidijas (pagalbą) visoms valstybėms narėms, kurios neatitinka Stabilumo pakto finansų disciplinos reikalavimų."@lt14
"Ar ziņojumu par KLP nākotni pēc 2013. gada tiek veicināta Eiropu vienojoša politika, lai iznīdētu nabadzīgos lauksaimniekus no vidēja lieluma saimniecībām un stiprinātu lielo kapitālistu lauksaimniecisko ražošanu. Kopējā lauksaimniecības politika, „veselības pārbaudes” reformas un PTO lēmumi ir ievērojami ietekmējuši nabadzīgās vidējā lieluma saimniecības. Pirms pievienošanās EEK/ES Grieķija eksportēja lauksaimniecības produktus; pašreiz tā tērē EUR 2,5 miljardus, importējot produktus, ko var ražot pati. Lauksaimniecības nozarē tiek zaudēti divdesmit tūkstoši darbavietu gadā, samazinās ražošana, lauksaimniecības ieņēmumi laikposmā no 2000. līdz 2008. gadam kritās par 20 %, un 75 % saimniecību gada bruto ieņēmumi ir no EUR 1200 līdz EUR 9600. Ziņojumā pausts uzskats, ka sāpīgās sekas mazajām un vidējām saimniecībām ir veiksme. Ziņojuma mērķis ir pielāgot KLP monopolu kapitāla stratēģijai attiecībā uz lauksaimniecības ekonomiku, kā tas minēts stratēģijā „ES 2020” — „konkurētspējīga lauksaimniecība”, lieli korporatīvi īpašumi lauksaimniecības ekonomikā, kurā tiks sakoncentrēti zemes īpašumi un Kopienas subsīdijas uz nabadzīgo vidēja lieluma saimniecību rēķina un pamatojoties uz sīvu konkurenci par Eiropu vienojoša un globāla tirgus daļām. Līdzīga tendence ir arī Komisijas lēmumam par lauksaimniecībai paredzēto Kopienas subsīdiju/atbalsta apturēšanu vai atcelšanu attiecībā uz visām dalībvalstīm, kas nav izpildījušas Stabilitātes pakta finanšu disciplīnas prasības."@lv13
"Η έκθεση για τις προοπτικές της ΚΑΠ μετά το 2013 προωθεί την ευρωενωσιακή πολιτική που ξεκληρίζει τη φτωχομεσαία αγροτιά και ενισχύει την μεγάλη καπιταλιστική αγροτική παραγωγή. Η ΚΑΠ, οι αναθεωρήσεις του «ελέγχου υγείας», οι αποφάσεις του ΠΟΕ είχαν δραματικά αποτελέσματα για τους φτωχομεσαίους αγρότες. Η Ελλάδα που πριν την ένταξή της στην ΕΟΚ/ΕΕ, έκανε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, σήμερα δαπανά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές προϊόντων που μπορεί να παράγει. Χάνονται 20.000 θέσεις εργασίας ετησίως στον αγροτικό τομέα, η παραγωγή μειώνεται, το αγροτικό εισόδημα την περίοδο 2000-2008 μειώθηκε 20%, ενώ το 75% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει ετήσιο ακαθάριστο κέρδος 1.200-9.600 €. Η έκθεση θεωρεί επιτυχία τις οδυνηρές συνέπειες για τη μικρομεσαία αγροτιά. Στόχος της έκθεσης είναι η προσαρμογή της ΚΑΠ στη στρατηγική του μονοπωλιακού κεφαλαίου για την αγροτική οικονομία, όπως εκφράζεται στη «Στρατηγική ΕΕ-2020»: «ανταγωνιστική γεωργία», μεγάλη ιδιοκτησία των επιχειρήσεων στην αγροτική οικονομία, που θα συγκεντρώνει γη-κοινοτικές ενισχύσεις σε βάρος της φτωχομεσαίας αγροτιάς, λυσσαλέος ανταγωνισμός για μερίδια στις ευρωενωσιακές και παγκόσμιες αγορές. Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινείται η απόφαση της Επιτροπής για αναστολή ή κατάργηση των κοινοτικών επιδοτήσεων-ενισχύσεων στην γεωργία για όσα κράτη μέλη δεν εκπληρώνουν τους όρους δημοσιονομικής πειθαρχίας του Συμφώνου Σταθερότητας."@mt15
"Het verslag over de toekomst van het GLB na 2013 bevordert het EU- beleid dat verantwoordelijk is voor de ontworteling van arme landbouwers van middelgrote landbouwbedrijven en voor de ondersteuning van de grote kapitalistische landbouwproductie. Het GLB, de “check-up” van de GLB-hervorming en de besluiten van de WTO hebben dramatische gevolgen gehad voor arme landbouwers van middelgrote landbouwbedrijven. Vóór diens toetreding tot de EEG/EU exporteerde Griekenland zelf landbouwproducten, terwijl het land nu 2,5 miljard euro uitgeeft om producten te importeren die het zelf kan produceren. Jaarlijks gaan er in de landbouwsector twintig duizend arbeidsplaatsen verloren, de productie loopt terug. Het inkomen in de landbouwsector zakte tussen 2000 en 2008 met 20 procent terwijl 75 procent van de landbouwbedrijven een bruto jaarwinst heeft van 1 200 tot 9 600 euro. Het verslag beschouwt de pijnlijke gevolgen voor de kleine en middelgrote landbouwbedrijven als een succes. De doelstelling van het verslag is om het GLB aan te passen aan de strategie van het monopoliekapitaal voor de landbouweconomie, zoals dit wordt omschreven in de EU 2020-strategie: “concurrerende landbouw”, ondernemingen als grootgrondbezitters binnen de landbouweconomie, die land en communautaire steun naar zich toe zullen trekken ten nadele van de arme landbouwers van middelgrote landbouwbedrijven, meedogenloze concurrentie om delen van de EU- en wereldmarkten te veroveren. In min of meer dezelfde richting beweegt zich ook het besluit van de Commissie om de communautaire subsidies/steun in de landbouwsector op te schorten of op te heffen voor de lidstaten die volgens het Stabiliteitspact niet voldoen aan de voorwaarden van begrotingsdiscipline."@nl3
"Sprawozdanie w sprawie przyszłości WPR po roku 2013 wspiera pazerną politykę usunięcia ubogich rolników ze średniej wielkości gospodarstw i wzmacnia wielkoobszarową kapitalistyczną produkcję rolną. WPR, reformy w ramach „kontroli stanu zdrowia” i decyzje WTO miały dramatyczny wpływ na sytuację ubogich gospodarstw rolnych średniej wielkości. Zanim Grecja przystąpiła do EWG/UE, eksportowała produkty rolne; dziś wydaje 2,5 miliarda euro na import produktów, które sama może wytwarzać. W sektorze rolnym likwidowanych jest co roku dwadzieścia tysięcy miejsc pracy, spada produkcja, w latach 2000-2008 dochody w rolnictwie spadły o 20 %, a 75 % gospodarstw generuje roczny dochód brutto między 1200 a 9600 euro. W sprawozdaniu za sukces uznano bolesne następstwa tej polityki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawozdanie ma na celu podporządkowanie WPR strategii monopolistycznego kapitału w gospodarce rolniczej, zgodnie z tym, co przewiduje strategia UE 2020: „konkurencyjne rolnictwo”, duże majątki korporacyjne w gospodarce rolnej, które będą zagarniały wspólnotowe subsydia kosztem ubogich, średniej wielkości gospodarstw, a także wściekłe konkurowanie o udział w rynkach ogólnoeuropejskich i ogólnoświatowych. Decyzja Komisji, by zawiesić lub zlikwidować wspólnotowe dopłaty/pomoc na rolnictwo w przypadku wszystkich państw członkowskich niespełniających wymogów dyscypliny finansowej paktu na rzecz stabilności stanowi krok w podobnym kierunku."@pl16
"O relatório sobre o futuro da PAC após 2013 promove a política euro-unificadora de aniquilação dos pequenos e médios agricultores e de reforço da produção agrícola do grande capitalismo. A PAC, as reformas do ‘Exame de Saúde’ e as decisões da OMC têm tido um impacto dramático nas explorações agrícolas de pequena e média dimensão. Antes de aderir à CEE/UE, a Grécia exportava produtos agrícolas; hoje o país gasta 2,5 mil milhões de euros na importação de produtos que pode produzir. Anualmente são eliminados vinte mil postos de trabalho no sector, a produção está em queda, as receitas diminuíram 20% entre 2000 e 2008 e 75% das explorações agrícolas têm receitas brutas anuais entre 1 200 e 9 600 euros. O relatório considera um êxito as penosas consequências das políticas até aqui seguidas para as explorações de pequena e média dimensão. O objectivo do relatório é adaptar a PAC à estratégia do capital monopolista na economia agrícola, como é expresso na Estratégia UE 2020: “agricultura competitiva”, grandes propriedades corporativas que irão concentrar a terra e os subsídios da Comunidade em detrimento das explorações de pequena e média dimensão, desencadeando uma competição feroz por uma quota nos mercados euro-unificadores e globais. A decisão da Comissão de suspender ou abolir os subsídios/apoios comunitários ao sector agrícola nos Estados-Membros que não cumpram as exigências de disciplina financeira do Pacto de Estabilidade aponta no mesmo sentido."@pt17
"Raportul privind viitorul PAC după 2013 promovează politica de unificare a sistemului monedei unice care vizează distrugerea agricultorilor sărăci din fermele mijlocii şi consolidarea producţiei agricole capitaliste. Reformele PAC, reformele privind „bilanţurile de sănătate” şi deciziile OMC au avut un impact dramatic asupra fermelor mijlocii sărace. Înainte să adere la CEE/UE, Grecia exporta produse agricole; în prezent cheltuieşte 2,5 miliarde de euro pe importul de bunuri pe care le poate produce. Anual se pierd douăzeci de mii de locuri de muncă în sectorul agricol, producţia este în scădere, venitul agricol a scăzut cu 20 % între anul 2000 şi 2008, iar 75 % dintre ferme înregistrează un profit brut anual cuprins între 1 200 de euro şi 9 600 de euro. În raport, consecinţele dureroase suportate de fermele mici şi mijlocii sunt considerate un succes. Scopul raportului este de a adapta PAC la strategia de capital monopolist pentru economia agricolă, fapt exprimat în Strategia UE 2020: „agricultura competitivă”, marile proprietăţi corporatiste din economia agricolă vor pune stăpânire pe pământ şi pe subvenţiile comunitare în detrimentul fermelor mijlocii sărace, instaurând o competiţie acerbă pentru o parte din pieţele europene şi globale. Decizia Comisiei de a sista sau a desfiinţa subvenţiile/ajutoarele comunitare pentru agricultură în cazul statelor membre care nu îndeplinesc cerinţele privind disciplina financiară se îndreaptă într-o direcţie asemănătoare."@ro18
"Správa o budúcnosti SPP po roku 2013 podporuje európsku zjednocujúcu politiku zameranú na vykorenenie chudobných poľnohospodárov zo stredne veľkých fariem a posilňuje veľkú kapitalistickú poľnohospodársku produkciu. SPP, reformy na základe kontroly stavu a rozhodnutia WTO mali dramatický vplyv na chudobné stredné poľnohospodárske podniky. Pred tým, než Grécko vstúpilo do EHS/EÚ, vyvážalo poľnohospodárske produkty. Dnes míňa 2,5 miliardy EUR na dovoz produktov, ktoré dokáže vyprodukovať. V odvetví poľnohospodárstva ročne ubudne 20 tisíc pracovných miest, produkcia upadá, príjem z poľnohospodárstva klesol v rokoch 2000 až 2008 o 20 % a 75 % poľnohospodárskych podnikov dosahuje ročný hrubý zisk v rozsahu 1 200 až 9 600 EUR. Reforma považuje bolestivé následky pre malé a stredné poľnohospodárske podniky za úspech. Zámerom tejto správy je prispôsobiť SPP vzhľadom na stratégiu monopolného kapitálu pre poľnohospodárstvo, ako je to vyjadrené v stratégii EÚ 2020: konkurencieschopné poľnohospodárstvo, veľké firemné majetky vo vidieckom hospodárstve, ktoré budú koncentrovať pozemky a dotácie Spoločenstva na úkor malých a stredných poľnohospodárskych podnikov a zúrivá konkurencia o získanie podielu na eurounifikujúcich a globálnych trhoch. Rozhodnutie Komisie o pozastavení alebo zrušení dotácií a pomoci Spoločenstva všetkým členským štátom, ktoré neplnia požiadavky finančnej disciplíny podľa Paktu stability, smeruje tiež k tomu istému záveru."@sk19
"Poročilo o prihodnosti SKP po letu 2013 spodbuja poenoteno evropolitiko za izkoreninjenje revnih kmetov iz srednje velikih kmetij in krepi veliko kapitalistično kmetijsko proizvodnjo. SKP, reforme “zdravstvenih pregledov” in sklepi STO so imeli dramatičen vpliv na revne srednje velike kmetije. Preden se je Grčija pridružila EGS, je izvažala kmetijske proizvode; danes porabi 2,5 milijard EUR za uvažanje proizvodov, ki jih lahko proizvede sama. Na leto je izgubljenih dvajset tisoč delovnih mest v kmetijskem sektorju, količina proizvodnje upada, kmetijski dohodki so se med leti 2000 in 2008 zmanjšali za 20 %, 75 % kmetij pa ima letni bruto dobiček med 1 200 EUR in 9 600 EUR. V tem poročilu so obravnavane boleče posledice, če želijo biti male in srednje velike kmetije uspešne. Cilj tega poročila je SKP prilagoditi strategiji monopolnega kapitala za kmetijsko gospodarstvo, kakor je izraženo v strategiji EU 2020: „konkurenčno kmetovanje“, velike korporacijske posesti v kmetijskem gospodarstvu, ki bodo skoncentrirale zemljo in subvencije Skupnosti na račun revnih srednje velikih kmetij in hitre nore konkurence za delež poenotenih evrotrgov in globalnih trgov. Sklep Komisije, da začasno ustavi ali odpravi subvencije/pomoč Skupnosti za kmetijstvo vsem državam članicam, ki ne izpolnjujejo zahtev glede finančne discipline Pakta stabilnosti, se giblje v podobni smeri."@sl20
". Betänkandet om GJP:s framtid efter 2013 främjar den EU-omfattande politiken att utrota fattiga jordbrukare i medelstora jordbruk och förstärka den stora kapitalistiska jordbruksproduktionen. GJP, reformer om ˮhälsokontrollˮ och WTO-beslut har fått dramatiska effekter för fattiga, medelstora jordbruk. Innan Grekland gick med i EEG/EU exporterade landet jordbruksprodukter, i dag spenderar landet 2,5 miljarder euro på att importera produkter som kan produceras i landet. 20 000 arbetstillfällen om året försvinner i jordbrukssektorn, produktionen minskar, jordbruksinkomsterna minskade med 20 procent mellan 2000 och 2008 och 75 procent av jordbruken har årliga bruttovinster på mellan 1 200 och 9 600 euro. I betänkandet anses de smärtsamma konsekvenserna för små och medelstora jordbruk vara en framgång. Målsättningen med betänkandet är att anpassa GJP till strategin om monopolkapital för jordbruksekonomin, som uttrycktes i EU 2020-strategin: ˮkonkurrenskraftigt jordbrukˮ, stor företagsegendom i jordbruksekonomin som ger en koncentration av marken och gemenskapens bidrag på bekostnad av fattiga, medelstora jordbruk och våldsam konkurrens för en andel av de EU-omfattande och globala marknaderna. Kommissionens beslut att avskaffa eller skjuta upp gemenskapsbidrag till jordbruk i samtliga medlemsstater som inte uppfyller kraven på budgetdisciplin i stabilitetspakten rör sig i en liknande riktning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph