Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-343"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-343"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The ECR Group is very much in favour of all efforts to minimise the suffering of combatants and civilians and thereby voted in favour of this resolution. However, we take the view that nothing must be done to impair the operational effectiveness and security of our armed forces. We should therefore be clear that ‘cluster munitions’ as defined by the Convention on Cluster Munitions do not include munitions which self destruct or self deactivate: in other words, those that will be used by the responsible armed forces of our nations. I personally disapprove of the language in paragraph 10 which calls on the High Representative to make every effort to ‘realize the accession of the Union to the CCM’. One of the many unfortunate consequences of the Treaty of Lisbon is that the EU itself is now able to accede to international conventions. This should be the prerogative of sovereign nations, not an organisation such as the EU, although it is clear that there are those that seek, most regrettably, to turn the EU into a sovereign state."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Skupina ECR vehementně podporuje veškeré úsilí o omezení utrpení vojáků i civilistů, a proto hlasovala pro toto usnesení. Zastáváme však názor, že nelze ničím omezovat operační účinnost a bezpečnost našich ozbrojených sil. Měli bychom si tedy jasně uvědomit, že „kazetová munice“, jak ji definuje Úmluva o kazetové munici, nezahrnuje munici, která se sama zničí nebo deaktivuje: jinými slovy, tu, kterou budou používat odpovědné ozbrojené síly našich národů. Osobně neschvaluji znění odstavce 10, kterým je vyzývána vysoká představitelka, aby vyvinula veškeré úsilí v zájmu „přistoupení Unie k CCM“. Jedním z mnoha nešťastných důsledků Lisabonské smlouvy je, že samotná EU může nyní přistupovat k mezinárodním úmluvám. To by mělo být výsadou svrchovaných národů, nikoli organizace jako EU, i když je zřejmé, že existují lidé, kteří se bohužel snaží EU ve svrchovaný stát proměnit."@cs1
"ECR-Gruppen støtter helhjertet enhver indsats for at minimere lidelserne for soldater og civile og stemte derfor for denne beslutning. Vi mener dog, at vi ikke må gennemføre foranstaltninger, der kan forringe vores væbnede styrkers operationelle effektivitet og sikkerhed. Vi skal derfor gøre det klart, at "klyngeammunition" som defineret i konventionen om klyngeammunition ikke omfatter våben, der destruerer eller deaktiverer sig selv, dvs. våben der bruges af de ansvarlige væbnede styrker i vores lande. Jeg tager personligt afstand fra ordlyden af punkt 10, der opfordrer den højtstående repræsentant "til at gøre alt for at sikre, at Unionen tiltræder konventionen om klyngeammunition". En af de mange uheldige konsekvenser af Lissabontraktaten er, at EU nu selv kan tiltræde internationale konventioner. Dette bør være forbeholdt suveræne nationer – ikke en organisation som EU, selv om der tydeligvis findes nogen, der ønsker at gøre EU til en suveræn stat."@da2
"Die EKR-Fraktion befürwortet nachdrücklich alle Bemühungen zur Minimierung des Leidens von Kämpfern und Zivilisten und hat daher für diese Entschließung gestimmt. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die Einsatzfähigkeit und Sicherheit unserer Streitkräfte durch keine unserer Maßnahmen beeinträchtigt werden darf. Wir sollten daher klarstellen, dass „Streumunition“ gemäß der Definition des Übereinkommens über Streumunition keine Munition umfasst, die sich selbst zerstört oder deaktiviert: Mit anderen Worten, die Munition, die von den verantwortlich handelnden Streitkräften unserer Nationen eingesetzt wird. Ich persönlich missbillige die Formulierung von Absatz 10, in dem die Hohe Vertreterin aufgefordert wird, alle erdenklichen Anstrengungen „im Hinblick auf den Beitritt der Union zum CCM“ zu unternehmen. Eine der vielen unglücklichen Konsequenzen aus dem Vertrag von Lissabon besteht darin, dass die EU nun selbst in der Lage ist, internationalen Übereinkommen beizutreten. Dies sollte das Vorrecht souveräner Nationen sein, nicht das einer Organisation wie der EU, obwohl es klar ist, dass es Menschen gibt, die bedauerlicherweise bestrebt sind, aus der EU einen souveränen Staat zu machen."@de9
"Η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών τάσσεται υπέρ όλων των προσπαθειών ελαχιστοποίησης της οδύνης στρατιωτών και αμάχων, και ως εκ τούτου υπερψήφισε το παρόν ψήφισμα. Ωστόσο, είμαστε της άποψης ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα που θα μειώσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεών μας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα «πυρομαχικά διασποράς» όπως ορίζονται από τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς δεν περιλαμβάνουν τα πυρομαχικά που αυτοκαταστρέφονται ή απενεργοποιούνται αυτομάτως: με άλλα λόγια, αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες ένοπλες δυνάμεις των εθνών μας. Προσωπικά, δεν εγκρίνω τη διατύπωση της παραγράφου 10 που καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την «υλοποίηση της προσχώρησης της Ένωσης στη ΣΠΔ». Μία από τις πολλές ατυχείς συνέπειες της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι ότι η ίδια η ΕΕ είναι πλέον σε θέση να προσχωρεί σε διεθνείς συμβάσεις. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί προνόμιο των κυρίαρχων εθνών, όχι ενός οργανισμού, όπως η ΕΕ, αν και είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιοι που επιδιώκουν, δυστυχώς, να μετατρέψουν την ΕΕ σε κυρίαρχο κράτος."@el10
"El Grupo ECR está totalmente a favor de todos los esfuerzos para minimizar el sufrimiento de los combatientes y civiles y, por tanto, ha votado a favor de esta resolución. Sin embargo, pensamos que no debe hacerse nada para disminuir la eficacia operativa y la seguridad de nuestras fuerzas armadas. Por lo tanto, debe quedar claro que «las municiones en racimo», como se definen en la Convención sobre Municiones en Racimo no incluyen las municiones de destrucción automática o neutralización automática: en otras palabras, las que utilizarán las fuerzas armadas responsables de nuestras naciones. Yo, personalmente, no apruebo la redacción del apartado 10, que pide a la Alta Representante que haga todo lo posible para «llevar a cabo la adhesión de la Unión a la Convención sobre Municiones en Racimo». Una de las muchas consecuencias desafortunadas del Tratado de Lisboa es que la propia UE está ahora en condiciones de adherirse a los convenios internacionales. Esto debería ser una prerrogativa de las naciones soberanas, no de una organización como la Unión Europea, aunque está claro que hay personas que buscan, lamentablemente, convertir a la UE en un estado soberano."@es21
"Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon pooldab igati jõupingutusi, mille eesmärk on vähendada sõdurite ja tsiviilisikute kannatusi, ning hääletas seetõttu kõnealuse resolutsiooni poolt. Me oleme siiski arvamusel, et meie relvajõudude tegutsemisvõimet ja julgeolekut ei tohi kuidagi kahjustada. Seetõttu tuleks selgelt välja öelda, et kassettlahingumoona konventsioonis esitatud kassettlahingumoona määratlus ei hõlma lahingumoona, mis hävitab või inaktiveerib end ise, s.t lahingumoona, mida kasutavad meie riikide vastutustundlikud relvajõud. Mina isiklikult taunin lõike 10 sõnastust, milles kutsutakse kõrget esindajat üles tegema kõik, et „saavutada liidu ühinemine KLKga”. Lissaboni lepingu üks paljudest kahetsusväärsetest tagajärgedest on see, et Euroopa Liit saab nüüd ise rahvusvaheliste konventsioonidega ühineda. See eesõigus peaks kuuluma suveräänsetele riikidele, mitte sellistele organisatsioonidele nagu Euroopa Liit, kuigi on selge, et leidub neid, kes püüavad muuta liitu suveräänseks riigiks. Sellest on äärmiselt kahju."@et5
"ECR-ryhmä kannattaa vahvasti kaikkia toimia, joilla pyritään minimoimaan taisteluihin osallistuvien ja siviilien kärsimykset, joten se äänesti tämän päätöslauselman puolesta. Olemme kuitenkin sitä mieltä, ettei armeijoidemme toiminnan tehokkuutta tai turvallisuutta pidä millään tavoin heikentää. Siksi meidän on oltava varmoja, etteivät rypäleammukset (sellaisina kuin ne määritellään rypäleammuksista tehdyssä yleissopimuksessa) käsitä ammuksia, jotka tuhoutuvat tai kytkeytyvät pois toiminnasta itsestään: toisin sanoen kyse on maidemme vastuullisten armeijoiden käyttämistä ammuksista. En hyväksy päätöslauselman 10 kohdassa olevaa sanamuotoa, jonka mukaan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa kehotetaan tekemään kaikkensa, "jotta unioni liittyisi rypäleammuksia koskevaan yleissopimukseen". Yksi Lissabonin sopimuksen monista valitettavista seurauksista on se, että nyt myös EU voi liittyä kansainvälisiin sopimuksiin. Tämän pitäisi olla itsenäisten valtioiden etuoikeus eikä EU:n kaltaisten järjestelmien, vaikka onkin selvää, että jotkut yrittävät valitettavasti tehdä EU:sta itsenäisen valtion."@fi7
"Le groupe ECR est un fervent partisan de tous les efforts destinés à diminuer les souffrances des combattants et des civils et nous avons donc voté en faveur de cette résolution. Nous sommes toutefois d’avis que l’efficacité et la sécurité de nos forces armées dans leurs opérations ne peuvent absolument pas être mises en péril. Il doit par conséquent être clairement établi que les «armes à sous-munitions» telles qu’elles sont définies dans la Convention sur les armes à sous-munitions n’incluent pas les armes qui se détruisent ou se désactivent automatiquement, ou en d’autres termes, les types d’armes qu’utilisent les forces armées responsables de nos nations. Je désapprouve personnellement la formulation du paragraphe 10, qui invite la haute représentante à déployer tous les efforts pour «assurer l’adhésion de l’Union à la convention sur les armes à sous-munitions». L’une des nombreuses répercussions regrettables du traité de Lisbonne est que l’Union européenne a désormais la capacité en tant que telle d’adhérer à des conventions internationales. Cette décision devrait être une prérogative de nations souveraines, et non d’une organisation telle que l’Union européenne, même si force est de constater qu’il en est hélas qui tentent de faire de l’Union européenne un État souverain."@fr8
". – Az Európai Konzervatívok és Reformerek nagyon is támogatnak minden arra irányuló erőfeszítést, hogy minimalizáljuk a harcoló alakulatok és a civilek szenvedését, és így az állásfoglalás mellett szavaztak. Mindazonáltal úgy véljük, hogy semmi olyat nem szabad tennünk, ami gyengíti a fegyveres erőink műveleti hatékonyságát és biztonságát. Ezért világosan le kell szögeznünk, hogy a kazettás bombákról szóló egyezmény szerinti fogalommeghatározás értelmében az önmegsemmisítő és önmagukat hatástalanító fegyverek, más szóval azok, amelyeket nemzeteink fegyveres erői felelősségteljesen alkalmazni fognak, nem tartoznak a kazettás bombákhoz. Én személy szerint nem értek egyet a 10. bekezdés megfogalmazásával, amely felhívja a főképviselőt, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt „az Unió CCM-hez való csatlakozása érdekében”. A Lisszaboni Szerződés számos szerencsétlen következményeinek egyike, hogy ezentúl az EU maga is csatlakozhat nemzetközi egyezményekhez. Ez a szuverén nemzetek előjoga kellene, hogy legyen, nem pedig az EU-hoz hasonló szervezeteké, habár világos, hogy vannak olyanok, akik igen sajnálatos módon arra törekednek, hogy az Európai Uniót szuverén állammá tegyék."@hu11
". Il gruppo ECR sostiene con decisione l’impegno finalizzato alla riduzione al minimo delle sofferenze dei combattenti e dei civili e per questo, abbiamo votato a favore della risoluzione in oggetto. Riteniamo, tuttavia, che non si debbano mai mettere a repentaglio l’efficacia operativa e la sicurezza delle nostre forze armate. Dobbiamo essere chiari sul fatto che le “munizioni a grappolo”, così come vengono definite nella Convenzione sulle munizioni a grappolo, non includono munizioni in grado di autodistruggersi o autodisinnescarsi, che saranno impiegate dalle forze armate designate nei nostri paesi. Personalmente, non condivido la formulazione del paragrafo 10, in cui si invita l’Alto rappresentante “a fare tutto il possibile per realizzare l'adesione dell'Unione alla CCM”. Una delle numerose conseguenze spiacevoli del trattato di Lisbona è che ora anche la stessa Unione europea può aderire alle convenzioni internazionali. Questa dovrebbe essere una prerogativa delle nazioni sovrane e non di un’organizzazione come l’Unione europea, per quanto sia evidente che esistono persone che, purtroppo, cercano di trasformare l’Unione in uno Stato sovrano."@it12
"ECR frakcija neabejotinai remia visas pastangas, kuriomis siekiama sumažinti kovotojų ir civilių kančias ir todėl balsavo už šią rezoliuciją. Tačiau laikomės nuomonės, kad negalima daryti nieko, kas susilpnintų mūsų ginkluotųjų pajėgų operatyvinį veiksmingumą ir saugumą. Todėl turėtume aiškiai nustatyti, kad prie kasetinių šaudmenų, kaip apibrėžta Konvencijoje dėl kasetinių šaudmenų, nėra priskiriami kasetiniai šaudmenys, kurie susinaikina arba patys išsijungia, kitaip tariant, tie, kuriuos naudos mūsų valstybių atsakingos ginkluotosios pajėgos. Aš asmeniškai neigiamai vertinu 10 pastraipos tekstą, kur vyriausiasis įgaliotinis raginamas dėti pastangas, kad „įgyvendintų Europos Sąjungos prisijungimą prie CCM“. Viena iš daugelio neigiamų Lisabonos sutarties pasekmių yra tai, kad Europos Sąjunga dabar pati gali prisijungti prie tarptautinių konvencijų. Tai turėtų būti suverenių valstybių, o ne tokių organizacijų kaip Europos Sąjunga, prerogatyva, nors aišku, kad yra tokių, kurie, deja, siekia paversti Europos Sąjungą suverenia valstybe."@lt14
"ECR grupa lielā mērā atbalsta visus centienus mazināt kaujinieku un civiliedzīvotāju ciešanas un tāpēc balsoja par šo rezolūciju. Taču mēs uzskatām, ka nedrīkst veikt pasākumus, kas pasliktinātu mūsu bruņoto spēku rīcības efektivitāti un drošību. Tāpēc skaidri jānosaka, ka „kasešu munīcija”, kā definēts Konvencijā par kasešu munīcijas aizliegumu, neietver pašiznīcināšanas vai automātiskas detonācijas ieročus — citiem vārdiem sakot, ieročus, kurus izmanto atbildīgi mūsu valstu bruņotie spēki. Man personīgi nav pieņemams 10. punkta formulējums, kurā izteikts aicinājums Augstajam pārstāvim „darīt visu iespējamo, lai panāktu Savienības pievienošanos ”. Viena no daudzajām Lisabonas līguma negatīvajām sekām ir tā, ka Eiropas Savienība tagad var lemt par pievienošanos starptautiskajām konvencijām. Tai vajadzētu būt nevis tādas organizācijas kā Eiropas Savienība, bet gan suverēnu valstu prerogatīvai, lai gan ir pilnīgi skaidrs, ka daži diemžēl vēlas panākt, lai Eiropas Savienība kļūtu par suverēnu valsti."@lv13
"The ECR Group is very much in favour of all efforts to minimise the suffering of combatants and civilians and thereby voted in favour of this resolution. However, we take the view that nothing must be done to impair the operational effectiveness and security of our armed forces. We should therefore be clear that ‘cluster munitions’ as defined by the Convention on Cluster Munitions do not include munitions which self destruct or self deactivate: in other words, those that will be used by the responsible armed forces of our nations. I personally disapprove of the language in paragraph 10 which calls on the High Representative to make every effort to ‘realize the accession of the Union to the CCM’. One of the many unfortunate consequences of the Treaty of Lisbon is that the EU itself is now able to accede to international conventions. This should be the prerogative of sovereign nations, not an organisation such as the EU, although it is clear that there are those that seek, most regrettably, to turn the EU into a sovereign state."@mt15
"De ECR-Fractie is een groot voorstander van alle maatregelen om het lijden van militairen en burgers te minimaliseren en heeft dan ook steun gegeven aan deze ontwerpresolutie. Wij zijn echter van mening dat er niets ondernomen mag worden dat de operationele effectiviteit en veiligheid van onze strijdkrachten kan aantasten. Wij willen dan ook heel duidelijk stellen dat ‘clustermunitie’ zoals gedefinieerd in het Verdrag inzake clustermunitie geen munitie omvat met een zelfdestructieve of zelfdeactiverende werking: met andere woorden, munitie die gebruikt zal worden door de verantwoordelijke strijdkrachten van onze naties. Persoonlijk distantieer ik mij van de formulering in paragraaf 10 waarin de hoge vertegenwoordiger wordt verzocht “alles in het werk te stellen om de toetreding van de Unie tot het CCM te bewerkstelligen”. Een van de vele vervelende gevolgen van het Verdrag van Lissabon is dat de EU nu zelf kan toetreden tot internationale verdragen. Dit hoort echter voorbehouden te zijn aan soevereine naties, niet aan een organisatie als de EU, hoewel duidelijk is dat er mensen zijn die trachten – en dat is zeer betreurenswaardig – om de EU om te vormen tot een soevereine staat."@nl3
"Grupa ECR gorąco popiera wszelkie wysiłki na rzecz ograniczenia do minimum cierpień żołnierzy i cywilów, dlatego głosowała za przyjęciem tej rezolucji. Jesteśmy jednak zdania, że nie wolno nam uczynić nic, co osłabi skuteczność operacyjną i bezpieczeństwo naszych sił zbrojnych. Powinniśmy zatem mieć jasność, że amunicja kasetowa, o której mowa w konwencji o amunicji kasetowej, nie obejmuje amunicji, która ulega samozniszczeniu albo samodeaktywacji, innymi słowy – amunicji, która będzie stosowana przez odpowiedzialne siły zbrojne naszych krajów. Osobiście nie pochwalam brzmienia pkt. 10, w którym wezwano wysoką przedstawiciel do dołożenia wszelkich starań na rzecz “doprowadzenia do przystąpienia Unii do CCM”. Jedną z wielu nieszczęsnych konsekwencji traktatu lizbońskiego jest to, że UE może teraz sama przystępować do międzynarodowych konwencji. Powinno to należeć do prerogatyw suwerennych państw, a nie organizacji takiej jak UE, chociaż jasne jest, że są tacy, którzy niestety dążą do uczynienia z UE suwerennego państwa."@pl16
"O Grupo ECR apoia todos os esforços para minimizar o sofrimento de militares e civis, razão por que votámos a favor desta resolução. No entanto, consideramos que a eficácia operacional e a segurança das nossas forças armadas não podem ser postas em causa. Gostaríamos, assim, que ficasse bem claro que as “munições de fragmentação”, conforme a definição da Convenção sobre as Munições de Fragmentação (CMF), não incluem as munições que se autodestroem ou desactivam: por outras palavras, as que as forças armadas responsáveis dos nossos países irão utilizar. Pessoalmente, desaprovo o texto do n.º 10 em que é solicitado à Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança que desenvolva todos os esforços para “assegurar a adesão da União à CMF”. Uma das muitas consequências infelizes do Tratado de Lisboa é que a própria UE pode agora aderir a convenções internacionais. Isto deveria ser prerrogativa de Estados soberanos e não de uma organização como a UE, embora seja evidente que, lamentavelmente, haja quem procure transformar a UE num Estado soberano."@pt17
"Grupul ECR este întru totul de acord cu eforturile depuse pentru a minimiza suferinţa combatanţilor şi a civililor, votând astfel în favoarea rezoluţiei. Cu toate acestea, suntem de părere că nu trebuie să se adopte nicio măsură care să reducă eficacitatea operaţională şi securitatea forţelor noastre armate. În consecinţă, dorim să clarificăm faptul că în categoria „muniţiilor de dispersie”, aşa cum sunt acestea definite de Convenţia privind muniţiile de dispersie, nu sunt incluse muniţiile care se autodistrug sau se dezactivează singure: cu alte cuvinte, muniţiile care vor fi folosite de forţele armate responsabile ale naţiunilor noastre. Personal, nu sunt de acord cu formularea din articolul (10), care solicită Înaltului Reprezentant să depună toate eforturile pentru „a garanta aderarea Uniunii la CMD”. Una dintre numeroasele consecinţe nefericite ale Tratatului de la Lisabona este faptul că UE însăşi poate adera la convenţii internaţionale. Acesta ar trebui să fie dreptul naţiunilor suverane, şi nu al unei organizaţii precum UE, deşi este evident faptul că există voci care doresc, din păcate, să transforme UE într-un stat suveran."@ro18
"− Skupina ECR výrazne podporuje všetky snahy o minimalizáciu utrpenia vojakov a civilistov, a preto hlasovala za toto uznesenie. Zastávame však názor, že sa nesmie urobiť nič, čím by sa zhoršila operačná účinnosť a bezpečnosť našich ozbrojených síl. Treba preto jasne uviesť, že do kazetovej munície podľa definície v Dohovore o kazetovej munícii nepatrí munícia, ktorá sa zničí alebo deaktivuje sama, teda munícia, ktorú budú používať zodpovedné ozbrojené sily našich národov. Osobne neschvaľujem spôsob formulácie v odseku 10, ktorý vyzýva vysokého predstaviteľa, aby vyvinul maximálne úsilie o realizáciu pristúpenia Únie k Dohovoru o kazetovej munícii. Medzi nešťastné následky Lisabonskej zmluvy patrí to, že EÚ je teraz sama schopná pristupovať k medzinárodným dohovorom. To by malo byť výsadou suverénnych národov, nie organizácie, ako je EÚ, aj keď je zrejmé, že existujú ľudia, ktorí sa, bohužiaľ, snažia o premenu EÚ na zvrchovaný štát."@sk19
"Skupina ECR je zelo naklonjena vsem prizadevanjem za skrajno zmanjšanje trpljenja borcev in civilistov in je tako glasovala za to resolucijo. Vendar pa zavzemamo stališče, da ne smemo storiti ničesar, kar bi oslabilo operativno učinkovitost in varnost naših oboroženih sil. Zato bi morali jasno povedati, da med „kasetno orožje“, kakršnega opredeljuje Konvencija o kasetnem strelivu, ne sodi strelivo, ki se uniči ali sproži samo: z drugimi besedami, tisto, ki ga bodo uporabljale odgovorne oborožene sile naših narodov. Osebno ne odobravam jezika v odstavku 10, ki poziva visoko predstavnico, naj stori vse, kar je v njeni moči, da bi „zagotovila pristop Unije h konvenciji“. Ena glavnih nesrečnih posledic Lizbonske pogodbe je, da EU sama lahko sedaj pristopa k mednarodnim konvencijam. To bi morala biti posebna pravica neodvisnih narodov, ne organizacije, kot je EU, čeprav je jasno, da imamo ljudi, ki poskušajo spremeniti EU v neodvisno državo, kar je močno obžalovanja vredno."@sl20
". ECR-gruppen ger sitt fulla stöd till alla insatser som görs för att minimera lidandet för soldater och civila och röstade därför för denna resolution. Men vi anser samtidigt att inget får göras för att försämra den operativa effektiviteten och säkerheten för våra väpnade styrkor. Vi vill därför vara tydliga med att ˮklustervapenˮ som de definieras i konventionen om klustervapen inte innefattar vapen som förstörs eller avaktiveras av sig själva: med andra ord, vapen som kommer att användas av ansvarsfulla väpnade styrkor i våra länder. Personligen ogillar jag ordalydelsen i punkt 10 som uppmanar den höga representanten att göra sitt yttersta för att ˮEU ska ansluta sig till konventionen mot klustervapenˮ. En av de många beklagliga konsekvenserna av Lissabonfördraget är att EU som helhet nu kan ansluta sig till internationella konventioner. Detta bör falla inom de suveräna nationernas behörighetsområde, inte en organisation som EU, även om det står klart att det tyvärr finns vissa som försöker förvandla EU till en suverän stat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"CMM"13
"Geoffrey Van Orden (ECR ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph