Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-339"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-339"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Todos os países que ainda tenham memória de participação em guerras conhecem as consequências devastadoras das munições de fragmentação. O apoio do Parlamento Europeu à sua proibição e erradicação justifica-se plenamente. Temo, não obstante, que a disposição dos políticos e a ratificação da Convenção por alguns Estados possam não ser suficientes para que se alcancem prontamente os resultados desejados. Dito isto, este é inegavelmente um passo importante na direcção certa, que a União Europeia e os Estados que a integram têm o dever de apoiar."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Všechny země, které mají stále v paměti svou účast ve válkách, znají zničující následky kazetové munice. Podpora jejich zákazu a zničení ze strany Parlamentu je zcela oprávněná. Obávám se však, že ochota politiků a ratifikace úmluvy několika státy nemusí postačovat ke skutečnému dosažení žádoucích výsledků. Přesto se nepochybně jedná o důležitý krok správným směrem a Evropská unie a její členské státy mají povinnost jej podporovat."@cs1
"Alle lande, der stadig har minder om deltagelsen i krige, kender de ødelæggende konsekvenser af klyngeammunition. Parlamentets støtte til et forbud mod og udryddelse af klyngeammunition er fuldt ud begrundet. Jeg frygter dog, at politikernes vilje og flere landes ratificering af konventionen ikke er tilstrækkelig til umiddelbart at opnå de ønskede resultater. Når det er sagt, er den uden tvivl et vigtigt skridt i den rigtige retning, og EU og medlemsstaterne har pligt til at støtte den."@da2
"( ) Alle Länder, die sich noch an eine Kriegsteilnahme erinnern können, kennen die zerstörerischen Konsequenzen von Streumunition. Die Unterstützung des Parlaments für deren Verbot und Ausrottung ist völlig gerechtfertigt. Ich fürchte jedoch, dass die Bereitschaft von Politikern und die Ratifizierung des Übereinkommens durch einige Staaten nicht ausreichen wird, um die gewünschten Ergebnisse ohne Weiteres zu erzielen. Dennoch ist dies unbestreitbar ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, und die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben die Pflicht, ihn zu unterstützen."@de9
"( ) Όλες οι χώρες που εξακολουθούν να έχουν μνήμες από συμμετοχή σε πολέμους γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες των πυρομαχικών διασποράς. Η υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την απαγόρευση και την εξάλειψή τους είναι απολύτως δικαιολογημένη. Ωστόσο, φοβάμαι ότι η βούληση των πολιτικών και η επικύρωση της Σύμβασης από αρκετά κράτη ενδέχεται να μην επαρκεί για την έγκαιρη επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, πρόκειται αναμφίβολα για σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν καθήκον να το στηρίξουν."@el10
"( ) All countries that still remember participating in wars know the devastating consequences of cluster munitions. Parliament’s support for their prohibition and eradication is fully justified. I fear, however, that the willingness of politicians and the ratification of the Convention by several States might not be enough to readily achieve the desired results. Having said that, this is indisputably an important step in the right direction, and the European Union and its Member States have a duty to support it."@en4
"( ) Todos los países que todavía recuerden su participación en las guerras saben las consecuencias devastadoras de las municiones en racimo. El apoyo del Parlamento para su prohibición y erradicación está plenamente justificado. Me temo, sin embargo, que la voluntad de los políticos y la ratificación de la Convención por varios Estados podrían no ser suficientes para lograr fácilmente los resultados deseados. Dicho esto, este es sin duda un importante paso en la dirección correcta, y la Unión Europea y sus Estados miembros tienen el deber de apoyarlo."@es21
"Kõik riigid, kes mäletavad veel sõjas osalemist, on teadlikud kassettlahingumoona hävitavatest tagajärgedest. Euroopa Parlamendi toetus kassettlahingumoona keelustamisele ja likvideerimisele on täiesti põhjendatud. Kardan siiski, et poliitikute valmisolek ja konventsiooni ratifitseerimine mitme riigi poolt ei pruugi olla soovitud tulemuste saavutamiseks piisav. Sellele vaatamata on vaieldamatult tegemist olulise sammuga õiges suunas ning Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on kohustatud seda toetama."@et5
"( ) Kaikki maat, joiden tuoreessa muistissa on osallistuminen sotaan, tietävät rypäleammusten tuhoisat seuraukset. On siis täysin perusteltua, että parlamentti kannattaa niiden kieltämistä ja hävittämistä. Pelkään kuitenkin, että poliitikkojen tahto ja yleissopimuksen ratifiointi useissa valtioissa eivät ehkä riitä haluttujen tulosten nopeaan saavuttamiseen. Näin ollen päätöslauselma on eittämättä tärkeä askel oikeaan suuntaan, ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden velvollisuutena on tukea sitä."@fi7
"− Tous les pays qui se rappellent leur participation à des guerres connaissent les effets dévastateurs des armes à sous-munitions. Le soutien du Parlement à leur interdiction et à leur éradication est pleinement justifié. Je crains toutefois que les bonnes intentions des responsables politiques et la ratification de la convention par plusieurs États ne suffisent pas à engranger si facilement les résultats souhaités. Cela dit, il s’agit sans conteste d’un pas important dans la bonne direction, et l’Union européenne et ses États membres se doivent de lui accorder leur soutien."@fr8
". – (PT) Minden olyan ország, amely emlékszik még arra, hogy milyen volt háborúkban részt venni, ismeri a kazettás bombák rettenetes következményeit. A Parlament teljesen indokoltan támogatja ezeknek a bombáknak a betiltását és megsemmisítését. Azonban attól tartok, hogy a politikusok hajlandósága és az egyezmény számos állam általi ratifikálása talán nem lesz elég ahhoz, hogy könnyedén elérjük a kívánt eredményt. Mindazonáltal ezzel vitathatatlanul fontos lépést teszünk a helyes irányba, és az Európai Uniónak és tagállamainak kötelessége ezt támogatni."@hu11
"( ) Tutti i paesi che sono rimasti coinvolti in una guerra si ricordano bene le conseguenze devastanti delle munizioni a grappolo. La posizione del Parlamento a favore della loro proibizione ed estirpazione è del tutto giustificata. Temo, tuttavia, che la volontà dei politici e la ratifica della Convenzione da parte di un numero elevato di Stati potrebbero non essere sufficienti a raggiungere prontamente i risultati auspicati. Detto questo, rimane indiscutibilmente un passo nella giusta direzione, che l’Unione europea e gli Stati membri hanno l’obbligo di sostenere."@it12
"( ) Visos šalys, vis dar prisimenančios savo dalyvavimą karuose, žino apie baisias kasetinių šaudmenų sukeliamas pasekmes. Parlamento parama dėl jų draudimo ir išnaikinimo yra visiškai pagrįsta. Tačiau būgštauju, kad politikų pasirengimo ir Konvencijos ratifikavimo gali nepakakti, kad pasiektume pageidaujamus rezultatus. Tačiau tai yra neginčijamai svarbus žingsnis teisinga kryptimi, ir Europos Sąjunga ir jos valstybės narės privalo palaikyti šią rezoliuciją."@lt14
"( ) Tās valstis, kas joprojām piedalās karadarbībā, zina, ka kasešu munīcijas izmantošanai ir postošas sekas. Parlamenta atbalsts šādas munīcijas aizliegumam un iznīcināšanai ir pilnīgi pamatots. Taču es baidos, ka politiķu vēlme un konvencijas ratifikācija vairākās dalībvalstīs var nebūt pietiekami stimuli, lai viegli sasniegtu vēlamos rezultātus. Ņemot to vērā, šis neapšaubāmi ir nozīmīgs solis pareizajā virzienā, un Eiropas Savienības un tās dalībvalstu pienākums ir to atbalstīt."@lv13
". Todos os países que ainda tenham memória de participação em guerras conhecem as consequências devastadoras das munições de fragmentação. O apoio do Parlamento Europeu à sua proibição e erradicação justifica-se plenamente. Temo, não obstante, que a disposição dos políticos e a ratificação da Convenção por alguns Estados possam não ser suficientes para que se alcancem prontamente os resultados desejados. Dito isto, este é inegavelmente um passo importante na direcção certa, que a União Europeia e os Estados que a integram têm o dever de apoiar."@mt15
"Alle landen die zich deelname aan een oorlog kunnen herinneren weten welke vernietigende schade clustermunitie teweegbrengt. Dit Parlement steunt de afschaffing van en een verbod op deze wapens, en dat is volkomen gerechtvaardigd. Ik vrees echter dat de bereidheid van politici en de ratificatie van het verdrag door een aantal staten niet zullen volstaan om het verlangde resultaat spoedig te verwezenlijken. Dit is hoe dan ook een belangrijke stap in de goede richting. Op de Europese Unie en de lidstaten rust de plicht dit initiatief te steunen."@nl3
"( ) Wszystkie kraje, które nadal pamiętają swój udział w wojnie, znają wyniszczające konsekwencje amunicji kasetowej. Poparcie parlamentu dla ich zakazania i likwidacji jest w pełni uzasadnione. Obawiam się jednak, że wola polityków i ratyfikowanie konwencji przez kilka państw członkowskich może nie wystarczyć do łatwego uzyskania pożądanych rezultatów. Niemniej to bez wątpienia ważny krok we właściwym kierunku, a Unia Europejska i jej państwa członkowskie mają obowiązek ją poprzeć."@pl16
"( ) Toate ţările care mai au încă amintirea participării în războaie sunt conştiente de consecinţele devastatoare ale muniţiilor cu dispersie. Sprijinul pe care Parlamentul îl acordă interzicerii şi eradicării acestora este justificat pe deplin. Mă tem, însă, că disponibilitatea manifestată de politicieni şi ratificarea Convenţiei de către mai multe state se pot dovedi a fi măsuri insuficiente pentru obţinerea rezultatelor dorite. Acestea fiind spuse, este de necontestat faptul că s-a făcut un pas în direcţia corectă, şi este de datoria Uniunii Europene şi a statelor membre să îşi acorde sprijinul în acest sens."@ro18
"Všetky krajiny, ktoré si stále pamätajú na svoju účasť vo vojnách, poznajú ničivé následky kazetovej munície. Podpora ich zakázania a zničenia zo strany Parlamentu je úplne opodstatnená. Obávam sa však, že vôľa politikov a ratifikácia tohto dohovoru zo strany niekoľkých štátov nemusí stačiť na to, aby sa jednoducho dosiahli žiadané výsledky. Vzhľadom na to ide nepochybne o dôležitý krok správnym smerom a je povinnosťou Európskej únie a jej členských štátov podporiť ho."@sk19
"( ) Vse države, ki se še vedno spomnijo sodelovanja v vojnah, poznajo pogubne posledice kasetnega streliva. Podpora parlamenta za njihovo prepoved in izkoreninjenje je popolnoma upravičena. Vendar pa me je strah, da pripravljenost politikov in ratifikacija konvencije s strani več držav ne bo zadostovala, da bi z lahkoto dosegli želene rezultate. Glede na povedano je to nesporno pomemben korak v pravo smer in Evropska unija in njene države članice so dolžne to podpreti."@sl20
"( ) Alla länder som fortfarande minns hur det är att befinna sig i krig vet vilka förödande konsekvenser klustervapen har. Parlamentets stöd för att de förbjuds och tillintetgörs är helt motiverat. Jag är dock rädd för att viljan hos politiker och att flera stater har ratificerat konventionen inte räcker till för få önskat resultat. Men det är utan tvekan ett betydelsefullt steg i rätt riktning och Europeiska unionen och dess medlemsstater har en skyldighet att stödja den."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diogo Feio (PPE ),"18,20,15,14,16,22,7,10,13,9,17,21,4,12
"PT"18,20,14,16,22,7,10,13,9,21,4,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph