Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-338"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-338"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Συνυπέγραψα και υπερψήφισα το ψήφισμα για την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς και τον ρόλο που πρέπει να έχει η ΕΕ, όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα υψίστου σημασίας ζήτημα αλλά και γιατί η Ελλάδα είναι δυστυχώς μία από τις χώρες που δεν έχει καν υπογράψει τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Πρόκειται για μια Σύμβαση που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα από όλα τα κράτη. Τα πυρομαχικά διασποράς έχουν χαρακτηριστικά μεγάλο φονικό αποτύπωμα και θέτουν σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οι συνέπειές τους είναι τραγικές ακόμα και μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων, γιατί η χρήση αυτών των πυρομαχικών έχει προκαλέσει πολλούς τραυματισμούς και θανάτους πολιτών, καθώς τα βλήματα που δεν έχουν εκραγεί και παραμένουν στο έδαφος συχνά ανακαλύπτονται από παιδιά και άλλα ανυποψίαστα αθώα θύματα."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podepsal jsem a hlasoval jsem pro návrh usnesení o vstupu Úmluvy o kazetové munici v platnost a úloze EU, nejen protože se jedná o otázku nejvyšší důležitosti, ale také protože Řecko je bohužel jednou ze zemí, které tuto úmluvu ani nepodepsaly. Tuto úmluvu by měly všechny členské státy neprodleně uplatňovat. Kazetová munice zpravidla přináší vysokou míru úmrtnosti a představuje vážné riziko pro občany, zejména při použití v blízkosti obytných oblastí. Má stále tragické následky, a to i po skončení konfliktu, protože použití této munice způsobuje zranění a smrt mnoha občanů, jelikož nevybuchlé granáty, které zůstávají v zemi, často objeví děti a jiné nic netušící nevinné oběti."@cs1
"Jeg underskrev og stemte for beslutningsforslaget om ikrafttræden af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle – ikke kun fordi dette er et spørgsmål af yderste vigtighed, men også fordi Grækenland desværre er et af de lande, der ikke har undertegnet denne konvention. Konventionen skal omgående gennemføres af alle lande. Klyngeammunition har ofte et højt dødstal og udgør en risiko for borgere, navnlig når sådanne våben bruges tæt på boligområder. De fortsætter med at have tragiske konsekvenser, selv om konflikten er afsluttet, fordi brugen af denne ammunition forårsager adskillige kvæstelser og dødsfald bland civile, da eksplosivt materiel, der forbliver på jorden, ofte opdages af børn og andre intetanende og uskyldige ofre."@da2
"Ich habe unterzeichnet und für den Entschließungsantrag zum Inkrafttreten des Übereinkommens über Streumunition und die Rolle der EU gestimmt, nicht nur weil dies ein Thema von höchster Wichtigkeit ist, sondern auch, weil Griechenland unglücklicherweise eines der Länder ist, das dieses Übereinkommen noch nicht einmal unterzeichnet hat. Dieses Übereinkommen muss unverzüglich von allen Staaten umgesetzt werden. Streumunition hat in der Regel eine hohe Todesrate und stellt für Bürgerinnen und Bürger ein ernstes Risiko dar, insbesondere wenn sie in der Nähe von Wohngebieten eingesetzt wird. Sie hat auch nach dem Ende eines Konflikts tragische Konsequenzen, da der Einsatz dieser Munition eine Vielzahl von Verletzten und Toten unter der Zivilbevölkerung verursacht, da nicht explodierte Geschosse, die im Boden verbleiben, oft von Kindern und anderen arglosen, unschuldigen Opfern entdeckt werden."@de9
"I signed and voted in favour of the motion for a resolution on the entry into force of the Convention on Cluster Munitions and the role of the EU, not only because this is an issue of the highest importance, but also because Greece is, unfortunately, one of the countries which has not even signed this Convention. This Convention needs to be applied immediately by all states. Cluster munitions tend to have a high death rate and pose a serious risk to citizens, especially when used close to residential areas. They continue to have tragic consequences even once the conflict has ended, because use of these munitions causes multiple civilian injuries and deaths, as unexploded shells which remain in the ground are often discovered by children and other unsuspecting innocent victims."@en4
"He firmado y votado a favor de la propuesta de resolución sobre la entrada en vigor de la Convención sobre Municiones en Racimo y papel de la UE, no sólo porque este es un tema de suma importancia, sino también porque Grecia es, por desgracia, uno de los países que ni siquiera ha firmado la presente Convención. Todos los Estados deben aplicar esta Convención de inmediato. Las municiones en racimo suelen tener una alta tasa de mortalidad y representan un grave riesgo para los ciudadanos, especialmente, cuando se utiliza cerca de zonas residenciales. Estos siguen teniendo consecuencias trágicas, incluso una vez finalizado el conflicto, ya que el uso de estas municiones causa muchas muertes y lesiones entre la población civil, pues los niños y otras víctimas inocentes desprevenidas descubren con frecuencia los proyectiles sin explotar que quedan en el suelo."@es21
"Ma hääletasin kassettlahingumoona konventsiooni jõustumist ja ELi rolli käsitleva resolutsiooni ettepaneku poolt, sest see küsimus on ülimalt tähtis, ent ka seetõttu, et Kreeka on kahjuks üks neist riikidest, kes ei ole sellele konventsioonile isegi mitte alla kirjutanud. Kõik riigid peavad seda konventsiooni viivitamata rakendama hakkama. Kassettlahingumoonaga seostub sageli suur surmade arv ja see kujutab endast tõsist ohtu tsiviilisikutele, eriti kui seda kasutatakse asustatud alade lähedal. See lahingumoon tekitab traagilisi tagajärgi ka konfliktijärgses olukorras, põhjustades tsiviilelanike hulgas vigastusi ja surmajuhtumeid, sest maasse jäänud lõhkemata lõhkekehasid leiavad sageli lapsed ja teised pahaaimamatud süütud ohvrid."@et5
"Allekirjoitin rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen voimaantuloa ja EU:n roolia käsittelevän päätöslauselmaesityksen ja äänestin sen puolesta. En tehnyt niin ainoastaan siksi, että kyse on äärimmäisen tärkeästä asiasta vaan myös sen vuoksi, että Kreikka kuuluu valitettavasti niihin maihin, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet yleissopimusta. Kaikkien valtioiden on pantava yleissopimus välittömästi täytäntöön. Rypäleammukset aiheuttavat yleensä paljon kuolemia ja ovat suureksi vaaraksi ihmisille etenkin, jos niitä käytetään asuinalueiden läheisyydessä. Rypäleammuksilla on edelleen traagiset seuraukset myös konfliktien päätyttyä, koska niiden käyttö aiheuttaa ihmisille lukuisia vammoja ja kuolemia, sillä usein lapset tai muut pahaa aavistamattomat uhrit löytävät maahan jääneet räjähtämättömät patruunat."@fi7
"− J’ai signé et voté en faveur de la proposition de résolution sur l’entrée en vigueur de la Convention sur les armes à sous-munitions et le rôle de l’UE, non seulement parce qu’il s’agit d’un sujet de la plus haute importance, mais aussi parce que la Grèce compte hélas parmi les pays qui n’ont même pas encore signé cette Convention. Cette Convention doit être mise en œuvre immédiatement dans tous les pays. Les armes à sous-munitions provoquent un taux de mortalité élevé et constituent une menace grave pour les citoyens, notamment lorsqu’elles sont employées à proximité de zones d’habitation. Elles continuent de produire des conséquences tragiques même après que la fin du conflit, l’usage de ces armes entraînant un grand nombre de lésions et de décès parmi les civils, dès lors que les mines qui n’ont pas explosé et restent enfouies dans le sol sont souvent découvertes par des enfants sans méfiance ou d’autres victimes innocentes."@fr8
". Aláírtam és megszavaztam a kazettás bombákról szóló egyezmény hatálybalépéséről és az EU szerepéről szóló állásfoglalásra irányuló indítványt, és nem csak azért, mert ez a kérdés rendkívül fontos, hanem azért is, mert Görögország sajnos egyike azon országoknak, amelyek még csak alá sem írták ezt az egyezményt. Ezt az egyezményt minden államnak azonnal alkalmaznia kell. A kazettás bombák általában nagy számban szednek halálos áldozatokat és súlyos kockázatot jelentenek a civil lakosság számára, különösen ha lakott területek közelében alkalmazzák őket. Még a konfliktusok lezárását követően is tragikus következményekkel járnak, hiszen ezeknek a bombáknak a használata civil sérülések és halálesetek sokaságát okozza, mivel a hátrahagyott, fel nem robbant lövedékeket gyakran gyermekek vagy más gyanútlan, ártatlan áldozatok találják meg."@hu11
"Ho firmato e votato a favore della proposta di risoluzione sull’entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo e sul ruolo dell'Unione europea non soltanto perché si tratta di una questione di importanza capitale, ma anche perché la Grecia, purtroppo, è uno dei paesi che non ha ancora sottoscritto la Convenzione in oggetto. Si tratta di una Convenzione che tutti gli Stati devono attuare immediatamente. Le munizioni a grappolo comportano generalmente un elevato tasso di mortalità e rappresentano un grave rischio per i civili quando vengono utilizzate in prossimità di zone abitate. Le loro drammatiche conseguenze perdurano anche dopo il termine dei conflitti: l’uso di tali munizioni ha provocato molti decessi e ferimenti gravissimi fra i civili, dal momento che le submunizioni inesplose rimaste in loco vengono spesso trovate da bambini e altre persone innocenti ignare innocenti del pericolo."@it12
"Pasirašiau ir balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimo ir Europos Sąjungos vaidmens ne vien dėl to, kad tai yra labai svarbi problema, bet taip pat ir todėl, kad Graikija, deja, yra viena iš šalių, net nepasirašiusių šios Konvencijos. Šią Konvenciją nedelsiant turi pritaikyti visos valstybės. Kasetiniai šaudmenys sukelia daug mirčių ir kelia rimtą pavojų gyventojams, ypač kai jie naudojami šalia gyvenamųjų rajonų. Jie gali sukelti tragiškas pasekmes net pasibaigus konfliktui, nes naudojant šiuos šaudmenis sukeliami daugialypiai civilių asmenų sužalojimai ir mirtys, kadangi nesprogusias kasetes, kurios lieka žemėje, dažnai atranda vaikai ir kitos nieko blogo neįtariančios nekaltos aukos."@lt14
"Es parakstījos un balsoju par rezolūcijas priekšlikumu par Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu stāšanos spēkā un ES lomu ne tikai tāpēc, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, bet arī tāpēc, ka Grieķija diemžēl ir viena no tām valstīm, kura šo konvenciju nav pat parakstījusi. Šī konvencija nekavējoties jāpiemēro visās valstīs. Kasešu munīcijas izmantošana izraisa daudz nāves gadījumu un apdraud pilsoņus, jo īpaši tad, ja šādu munīciju izmanto apdzīvotās vietās. Kasešu munīcijas izmantošanai ir traģiskas sekas arī pēc tam, kad konflikts likvidēts, jo šie ieroči izraisa civiliedzīvotāju traumas un nāvi — zemē palikušos nesprāgušos lādiņus nereti atrod bērni un citi nevainīgi upuri, kuri neapjauš draudošās briesmas."@lv13
"Συνυπέγραψα και υπερψήφισα το ψήφισμα για την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς και τον ρόλο που πρέπει να έχει η ΕΕ, όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα υψίστου σημασίας ζήτημα αλλά και γιατί η Ελλάδα είναι δυστυχώς μία από τις χώρες που δεν έχει καν υπογράψει τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Πρόκειται για μια Σύμβαση που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα από όλα τα κράτη. Τα πυρομαχικά διασποράς έχουν χαρακτηριστικά μεγάλο φονικό αποτύπωμα και θέτουν σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οι συνέπειές τους είναι τραγικές ακόμα και μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων, γιατί η χρήση αυτών των πυρομαχικών έχει προκαλέσει πολλούς τραυματισμούς και θανάτους πολιτών, καθώς τα βλήματα που δεν έχουν εκραγεί και παραμένουν στο έδαφος συχνά ανακαλύπτονται από παιδιά και άλλα ανυποψίαστα αθώα θύματα."@mt15
"Ik heb de resolutie over de inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie en de rol van de EU medeondertekend en er vóór gestemd, niet alleen omdat het gaat om een kwestie van het allergrootste belang, maar ook omdat Griekenland helaas een van de landen is die het desbetreffende verdrag niet eens heeft ondertekend. Dit verdrag dient onmiddellijk door alle staten te worden toegepast. Een eigenschap van clustermunitie is dat er veel dodelijke slachtoffers vallen en zij voor burgers zeer gevaarlijk is, vooral bij inzet in de buurt van bewoonde gebieden. Ook na de beëindiging van een conflict kan deze munitie nog tragische gevolgen hebben, daar het gebruik van deze munitie onder burgers vele gewonden en doden tot gevolg heeft gehad omdat de niet-geëxplodeerde projectielen op de grond blijven liggen, waar ze vaak door kinderen en andere niets vermoedende en onschuldige slachtoffers worden gevonden."@nl3
"Podpisałem rezolucję w sprawie wejścia w życie konwencji o broni kasetowej i roli UE i głosowałem za jej przyjęciem, nie tylko dlatego, że jest to kwestia najwyższej wagi, ale również dlatego, że Grecja jest, niestety, jednym z krajów, które nawet nie podpisały tej konwencji. Konwencja musi być niezwłocznie wcielona w życie przez wszystkie kraje. Amunicja kasetowa powoduje wysoką śmiertelność wśród ofiar i stanowi poważne zagrożenie dla obywateli, szczególnie gdy jest używana w pobliżu dzielnic mieszkalnych. Powoduje tragiczne konsekwencje nawet po ustaniu konfliktu, ponieważ prowadzi do licznych obrażeń i ofiar śmiertelnych, jako że pozostałe w ziemi niewybuchy są często znajdywane przez dzieci i inne niczego niepodejrzewające ofiary."@pl16
"Subscrevi e votei a favor da proposta de resolução relativa à entrada em vigor da Convenção sobre as Munições de Fragmentação e o papel da UE, não só por se tratar de uma questão da maior importância, mas também porque a Grécia é, infelizmente, um dos países que nem sequer assinaram esta Convenção. Esta Convenção tem de ser aplicada imediatamente por todos os Estados. As munições de fragmentação tendem a gerar uma taxa de mortalidade elevada e graves riscos para os cidadãos, especialmente quando utilizadas junto a zonas residenciais. Continuam a ter consequências trágicas, mesmo depois de o conflito ter terminado, pois a utilização destas munições causa muitos ferimentos e mortes entre a população civil, dado que as munições não deflagradas e abandonadas são muitas vezes encontradas por crianças ou outras pessoas inocentes e desconhecedoras do perigo."@pt17
"Am semnat şi am votat în favoarea propunerii de rezoluţie referitoare la intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie şi rolul UE, atât pentru că aceasta este o problemă de importanţă majoră, cât şi pentru că Grecia este, din păcate, una dintre ţările care nici măcar nu au semnat prezenta Convenţie. Este imperativ ca această Convenţie să fie pusă în aplicare imediat de toate statele. Muniţiile cu dispersie tind să aibă o rată ridicată a mortalităţii şi să prezinte un risc grav pentru cetăţeni, în special atunci când sunt folosite în zonele rezidenţiale. Acest armament continuă să aibă consecinţe tragice chiar şi după încetarea conflictelor, deoarece utilizarea sa provoacă numeroase răni grave civililor şi moartea multora dintre aceştia, din cauză că obuzele rămase neexplodate sunt adesea găsite de copii şi de alte persoane nevinovate."@ro18
"Podpísal som a hlasoval som za návrh uznesenia o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii a úlohe EÚ nielen preto, že ide o tému najvyššieho významu, ale aj preto, že Grécko, bohužiaľ, patrí medzi krajiny, ktoré tento dohovor zatiaľ nepodpísali. Všetky štáty by mali tento dohovor okamžite uplatňovať. Kazetová munícia vedie k vysokej miere úmrtnosti a vyvoláva vážne riziko pre občanov, najmä ak sa používa v blízkosti obytných oblastí. Aj po skončení konfliktu pretrvávajú jej tragické následky, pretože použitie tejto munície spôsobuje viaceré zranenia a úmrtia občanov, keďže nevybuchnuté nábojnice, ktoré zostanú v zemi, často nájdu deti a iné nič netušiace nevinné obete."@sk19
"Podpisal in glasoval sem za predlog resolucije o začetku veljavnosti Konvencije o kasetnem strelivu in vlogi EU, ne le zato, ker je to najpomembnejše vprašanje, ampak tudi, ker je Grčija žal ena od držav, ki te konvencije niso niti podpisale. Konvencijo morajo nemudoma začeti uporabljati vse države. Kasetno strelivo povzroča visoko stopnjo smrtnosti in predstavlja resno nevarnost za državljane, zlasti, ko se uporabljajo blizu stanovanjskih območij. Še naprej imajo tragične posledice, tudi ko se spopadi končajo, ker uporaba tega streliva povzroča številne poškodbe ljudi in smrti, saj neeksplodirane granate, ki ostanejo na tleh, pogosto odkrijejo otroci in druge nič hudega sluteče nedolžne žrtve."@sl20
". Jag skrev under och röstade för resolutionsförlaget om ikraftträdande av konventionen om klustervapen och EU:s roll inte enbart för att det är en mycket viktig fråga utan också för att Grekland tyvärr hör till de länder som inte har skrivit under konventionen. Samtliga stater måste börja tillämpa konventionen omedelbart. Klustervapen bidrar till höga dödssiffror och utgör en allvarlig risk mot medborgarna, speciellt när de används i närheten av tätbebyggda områden. Vapnen har fortsatt tragiska konsekvenser också efter att en konflikt har upphört, eftersom de förorsakar omfattande skador och dödsfall bland civilbefolkningen när oexploderade höljen som ligger kvar på marken upptäcks av barn och andra oskyldiga intet ont anande offer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph