Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-335"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-335"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zarażenia HIV/AIDS mają charakter globalny i nie dotyczą ani tzw. grup ryzyka, ani określonych regionów. Obecnie to nie problem narkomanów czy homoseksualistów, ale wszystkich. Największe ryzyko dotyczy młodych, wykształconych, białych, pracujących w dużych korporacjach. Prawie połowę osób żyjących z HIV stanowią kobiety. Są one bardziej podatne na zakażenie, gdyż wirus przenosi się znacznie łatwiej z mężczyzny na kobietę, niż odwrotnie. Podczas XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca br.) podkreślano konieczność zintensyfikowania kampanii informacyjnych adresowanych do kobiet i młodzieży. Kobiety muszą mieć powszechny, łatwy dostęp do informacji o zdrowotnych aspektach życia seksualnego i rozrodczego oraz usługach medycznych. Niezbędne jest bezpłatne rozdawnictwo leków przeciwdziałających wirusowi HIV dla ciężarnych, aby zapobiec przenoszeniu choroby z matki na dziecko. Kluczowe w profilaktyce zapobiegania HIV/AIDS są szkolne programy edukacyjne w dziedzinie praw seksualnych i reprodukcyjnych. Najbardziej widocznymi skutkami braku edukacji seksualnej w szkołach są właśnie przypadki zarażeń młodocianych wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz wczesne, nieplanowane ciąże młodych kobiet. Epidemia HIV i AIDS ze względu na zasięg, śmiertelne zagrożenie oraz duży odsetek zachorowań wśród młodych ludzi powinna stanowić wystarczający powód do wprowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej do szkół. Dlatego głosowałam za przyjęciem rezolucji dot. AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Infekce HIV/AIDS je celosvětovým fenoménem a nemá nic společného ani s tak zvanými rizikovými skupinami, ani se zvláštními regiony. V současnosti není problémem drogově závislých nebo homosexuálů, ale problémem všech. Nejvíce ohroženi jsou mladí lidé, vzdělaní lidé, bílí lidé a lidé pracující pro velké společnosti. Téměř polovina lidí žijících s HIV jsou ženy. Jsou vnímavější k nákaze, protože virus přechází mnohem snadněji z mužů na ženy než naopak. XVIII. mezinárodní konference o AIDS ve Vídni ve dnech 18. – 23. července tohoto roku zdůrazní nutnost posílení informační kampaně zaměřené na ženy a mladé lidi. Ženy musí mít všeobecný a snadný přístup k informacím o zdravotních aspektech sexu, o reprodukci a lékařských službách. Důležitá je rovněž volná distribuce léků proti HIV, které by zabránily přenosu nemoci z matky na dítě, těhotným ženám. Zásadní jsou pro prevenci HIV/AIDS školní vzdělávací programy o sexuálních a reprodukčních právech. Nejviditelnějšími důsledky nedostatečné sexuální výchovy ve školách jsou případy infekce HIV a dalších pohlavních nemocí mezi mladými lidmi a předčasné, neplánované těhotenství mladých žen. Epidemie HIV/AIDS by měla být vzhledem ke svému rozsahu a smrtelné nebezpečnosti i vysokému procentu případů mezi mladými lidmi dostatečným důvodem pro zavedení řádné sexuální výchovy na školách. Proto jsem hlasovala pro přijetí usnesení o HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konferenci o AIDS."@cs1
"Hiv- og aids-infektioner er et globalt fænomen og er ikke knyttet til hverken såkaldte risikogrupper eller bestemte regioner. Det er i dag ikke et problem for narkomaner eller homoseksuelle, men for alle. Mest udsatte er unge, veluddannede mennesker, hvide mennesker og mennesker, der arbejder for store selskaber. Næsten halvdelen af dem, der lever med hiv, er kvinder. De er mest udsatte over for infektion, fordi virussen nemmere overføres fra mænd til kvinder end omvendt. Den 18. internationale aids-konference, som afholdes i Wien den 18.-23. juli i år, vil understrege nødvendigheden af at intensivere oplysningskampagnerne over for kvinder og unge. Kvinder skal have universel og nem adgang til oplysninger om sundhedsaspekterne af sex, reproduktion og sundhedsydelser. Gratis udlevering af hiv-medicin til gravide er afgørende for at forhindre overførsel af smitten fra mor til barn. Undervisningsprogrammer om seksuelle og reproduktive rettigheder er afgørende for forebyggelsen af hiv/aids. De mest synlige konsekvenser af manglen på seksualundervisning i skolerne er tilfældene af hiv og andre seksuelt overførte sygdomme blandt unge og tidlige uplanlagte graviditeter blandt unge kvinder. Hiv- og aids-epidemien bør som følge af dens omfang og dødbringende fare og den store procentdel af tilfælde blandt unge være tilstrækkelig årsag til at indføre ordentlig seksualundervisning i skolerne. Derfor stemte jeg for vedtagelsen af beslutningen om aids/hiv med henblik på den 18. internationale aids-konference."@da2
"HIV/AIDS-Infektionen sind ein globales Phänomen und haben nichts mit so genannten Risikogruppen oder bestimmten Regionen zu tun. Sie sind heutzutage nicht mehr das Problem von Drogenabhängigen oder Homosexuellen, sondern von jedermann. Junge Menschen, gebildete Menschen, weiße Menschen und Menschen, die für große Firmen arbeiten, sind in größter Gefahr. Bei fast der Hälfte der Personen, die mit HIV leben, handelt es sich um Frauen. Sie sind für Infektionen anfälliger, da das Virus viel leichter von Männern auf Frauen übertragen wird, als umgekehrt. Die XVIII. Internationale AIDS-Konferenz in Wien vom 18. bis 23. Juli dieses Jahres wird die Notwendigkeit betonen, die an Frauen und junge Menschen gerichtete Informationskampagne zu intensivieren. Frauen müssen einen universellen und einfachen Zugang zu Informationen über die gesundheitlichen Aspekte von Sex, Fortpflanzung und medizinischen Dienstleistungen haben. Ein weiterer entscheidender Punkt ist die kostenlose Verteilung von Medikamenten gegen HIV an Frauen während der Schwangerschaft, um die Übertragung der Krankheit von der Mutter auf das Kind zu verhindern. Schulische Bildungsprogramme über sexuelle und reproduktive Rechte sind für die HIV/AIDS-Prävention von entscheidender Bedeutung. Die offensichtlichsten Auswirkungen des fehlenden Sexualkundeunterrichts an Schulen sind die Fälle von HIV-Infektionen und anderer durch Geschlechtsverkehr übertragenen Krankheiten unter jungen Menschen sowie ungewollte Schwangerschaften bei jungen Frauen. Die HIV/AIDS-Epidemie sollte aufgrund ihres Ausmaßes, ihrer tödlichen Gefährlichkeit und des hohen Prozentsatzes von Fällen unter jungen Menschen ein ausreichender Grund sein, um an Schulen einen angemessenen Sexualkundeunterricht einzuführen. Aus diesem Grund habe ich für die Annahme der Entschließung über HIV/AIDS im Rahmen der XVIII. Internationalen AIDS-Konferenz gestimmt."@de9
"Η μόλυνση με HIV/AIDS αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τις αποκαλούμενες ομάδες κινδύνου ούτε με συγκεκριμένες περιοχές. Σήμερα, δεν αποτελεί πρόβλημα των ναρκομανών ή των ομοφυλοφίλων, αλλά όλων. Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι νέοι, οι μορφωμένοι, οι λευκοί και οι άνθρωποι που εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες. Σχεδόν οι μισοί από όσους ζουν με HIV είναι γυναίκες. Είναι περισσότερο ευάλωτες στη μόλυνση, διότι ο ιός μεταδίδεται πιο εύκολα από τους άνδρες στις γυναίκες από ό,τι αντίστροφα. Η 18 Διεθνής Διάσκεψη για το AIDS στη Βιέννη στις 18-23 Ιουλίου φέτος θα τονίσει την ανάγκη εντατικοποίησης της εκστρατείας πληροφόρησης που θα απευθύνεται σε γυναίκες και νέους. Οι γυναίκες πρέπει να διαθέτουν οικουμενική και εύκολη πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με τα ζητήματα υγείας που σχετίζονται με το σεξ, την αναπαραγωγή και τις ιατρικές υπηρεσίες. Επίσης, ουσιαστική σημασία έχει η δωρεάν διανομή φαρμάκων κατά του HIV σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για την αποτροπή της μετάδοσης της νόσου από τη μητέρα στο παιδί. Τα προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης σχετικά με τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη του HIV/AIDS. Τα πλέον ορατά αποτελέσματα της έλλειψης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία αποτελούν οι περιπτώσεις μόλυνσης με HIV και άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους μεταξύ των νέων ανθρώπων, καθώς και οι πρόωρες, μη προγραμματισμένες εγκυμοσύνες σε νεαρές γυναίκες. Η επιδημία HIV/AIDS, εξαιτίας της έκτασης και του θανάσιμου κινδύνου της, αλλά και του μεγάλου ποσοστού των περιπτώσεων μεταξύ των νέων, πρέπει να αποτελέσει επαρκή λόγο για την εισαγωγή κατάλληλης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με το HIV/AIDS στο πλαίσιο της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS."@el10
"HIV/AIDS infections are a global phenomenon and are nothing to do with either so-called risk groups or specific regions. It is not a problem, today, of drug addicts or homosexuals, but of everyone. At greatest risk are young people, educated people, white people and people working for large corporations. Almost half of those living with HIV are women. They are more susceptible to infection, because the virus passes much more easily from men to women than vice versa. The XVIII International AIDS Conference in Vienna on 18-23 July this year will stress the necessity of intensifying the information campaign addressed to women and young people. Women must have universal and easy access to information on health aspects of sex, reproduction and medical services. Also essential is the free distribution of anti-HIV drugs to women in pregnancy, to prevent transmission of the disease from mother to child. School education programmes on sexual and reproductive rights are crucial for HIV/AIDS prevention. The most visible effects of the lack of sex education in schools are the cases of HIV infection and other sexually-transmitted diseases among young people, and early, unplanned pregnancies in young women. The HIV/AIDS epidemic, because of its extent and lethal danger and the large percentage of cases among young people, should be sufficient reason to introduce proper sex education to schools. This is why I voted for adoption of the resolution on HIV/AIDS in the context of the XVIII International AIDS Conference."@en4
"Las infecciones por el VIH/Sida son un fenómeno mundial y no tienen nada que ver ni con los denominados grupos ni con las regiones específicas. Hoy en día, no se trata de un problema de los drogadictos o los homosexuales, sino de todo el mundo. Los que están expuestos al mayor riesgo son los jóvenes, la gente educada, los blancos y las personas que trabajan para las grandes corporaciones. Casi la mitad de las personas que viven con el VIH son mujeres. Son más susceptibles a la infección, ya que el virus pasa mucho más fácilmente de hombres a mujeres que viceversa. La XVIII Conferencia Internacional de Sida en Viena, que tendrá lugar entre el 18 y el 23 de julio de este año, hará hincapié en la necesidad de intensificar la campaña de información dirigida a las mujeres y los jóvenes. Las mujeres deben tener acceso universal y fácil a la información sobre los aspectos sanitarios del sexo, la reproducción y los servicios médicos. También es esencial la distribución gratuita de medicamentos anti-VIH para las mujeres durante el embarazo, para prevenir la transmisión de la enfermedad de madre a hijo. Los programas escolares de educación sobre derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para la prevención del VIH/Sida. Los efectos más visibles de la falta de educación sexual en las escuelas son los casos de infección por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes, y los embarazos tempranos, no planificados en el caso de las mujeres jóvenes. La epidemia del VIH/Sida, debido a su extensión y el peligro letal y el gran porcentaje de casos entre los jóvenes, debería ser razón suficiente para introducir la educación sexual adecuada en las escuelas. Esta es la razón por la que he votado a favor de la adopción de la resolución sobre el VIH/Sida en el contexto de la XVIII Conferencia Internacional de Sida."@es21
"HIVsse/AIDSi nakatumine on ülemaailmne nähtus ja see ei ole kuidagi seotud niinimetatud riskirühmade ega konkreetsete piirkondadega. Tänapäeval ei ole see enam narkomaanide või homoseksuaalide probleem, vaid kõikide inimeste probleem. Kõige suuremas ohus on noored, haritud inimesed, valgenahalised inimesed ja suurettevõtete töötajad. Peaaegu pooled HIV kandjad on naised. Nemad on nakatumisele vastuvõtlikumad, sest viirus levib meestelt naistele palju kergemini kui vastupidi. Käesoleval aastal 18.–23. juulini Viinis peetaval XVIII rahvusvahelisel AIDSi konverentsil rõhutatakse vajadust tugevdada naistele ja noortele suunatud teavituskampaaniaid. Kõigil naistel peab olema lihtne juurdepääs teabele seksiga seotud tervishoiuaspektide, järglaste saamise ja raviteenuste kohta. Samuti on oluline jagada rasedatele HIV ravimeid tasuta, et vältida haiguse kandumist emalt lapsele. HIV/AIDSi ennetamiseks tuleb koolides anda õpetust seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud õiguste kohta. Koolis antava seksuaalhariduse puudumise mõju ilmneb kõige selgemalt HIVsse ja teistesse sugulisel teel levivatesse haigustesse nakatunud noorte hulgas ning noorte naiste varajastes, planeerimata rasedustes. HIV/AIDSi epideemia levik, sellest tulenev surmaoht ja noorte haigete suur osakaal peaksid olema piisavad põhjused, et hakata koolides andma korralikku seksuaalharidust. Seetõttu hääletasin ma HIVd/AIDSi ja XVIII rahvusvahelist AIDSi konverentsi käsitleva resolutsiooni vastuvõtmise poolt."@et5
"Hiv- ja aids-tartunnat ovat maailmanlaajuinen ongelma, eikä niillä ole mitään tekemistä niin sanottujen riskiryhmien tai erityisten alueiden kanssa. Se ei ole enää vain huumeidenkäyttäjiä tai homoseksuaaleja vaan kaikkia ihmisiä koskettava sairaus. Suurimmassa vaarassa ovat nuoret, koulutetut, valkoiset sekä suuryritysten palveluksessa työskentelevät ihmiset. Lähes puolet hiv-tartunnan saaneista on naisia. He ovat muita alttiimpia saamaan tartunnan, koska virus tarttuu paljon helpommin miehestä naiseen kuin päinvastoin. Wienissä 18.–23. heinäkuuta 2010 järjestettävässä 18. kansainvälisessä aids-konferenssissa tullaan korostamaan tarvetta tehostaa naisiin ja nuoriin kohdistettavia valistuskampanjoita. Naisten on voitava saada yleisesti ja helposti tietoja seksuaali- sekä lisääntymis- ja lääkintäpalvelujen terveysnäkökohdista. Tärkeää on myös hiv-lääkkeiden ilmainen jakaminen raskaana oleville naisille, jotta estetään sairauden tarttuminen äidiltä lapseen. Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia koskevilla koulujen valistusohjelmilla on ratkaiseva rooli hivin ja aidsin ehkäisyssä. Kouluissa annettavan seksuaalivalistuksen puute näkyy selvimmin hiv-tartuntoina ja muina sukupuoliteitse tarttuvina tauteina nuorten keskuudessa. Aiemmin se näkyi nuorten naisten yllätysraskauksina. Hiv- ja aids-epidemia, sen yleisyys ja sen aiheuttama kuolemanvaara sekä korkeat nuorten tartuntaluvut pitäisivät riittää syyksi aloittaa asianmukainen seksuaalivalistus kouluissa. Tästä syystä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, jossa käsitellään hiviä ja aidsia 18. kansainvälistä aids-konferenssia silmällä pitäen."@fi7
"La propagation du VIH/sida est un phénomène de dimension mondiale et ne se limite pas à ce que l’on appelle les «groupes à risques» ou à des régions spécifiques. Aujourd’hui, ce problème ne concerne plus uniquement les toxicomanes ou les homosexuels; il s’agit d’un problème qui touche tout le monde. Les personnes les plus exposées sont les jeunes, les personnes instruites, les blancs et les personnes travaillant pour de grandes sociétés. Près de la moitié des personnes vivant avec le VIH sont des femmes. Celles-ci sont davantage exposées à l’infection, car le virus se transmet beaucoup plus facilement d’un homme à une femme que l’inverse. La XVIIIe conférence internationale sur le sida, qui se tiendra à Vienne du 18 au 23 juillet 2010, insistera sur la nécessité d’intensifier les campagnes d’information à l’intention des femmes et des jeunes. Les femmes doivent avoir un accès aisé et universel à des informations concernant la santé sexuelle et reproductive et les services médicaux disponibles. Il est également essentiel de distribuer gratuitement des médicaments anti-VIH aux femmes enceintes, afin d’empêcher la transmission de la mère à l’enfant. Les programmes éducatifs sur les droits sexuels et génésiques jouent un rôle essentiel dans la prévention du VIH/sida. L’absence de cours d’éducation sexuelle dans les écoles a pour effets visibles une hausse du nombre de cas d’infections au VIH et à d’autres maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes, ainsi qu’une augmentation du nombre de grossesses non planifiées chez les jeunes filles. L’épidémie du VIH/sida, compte tenu de son ampleur, de son taux de mortalité et du grand pourcentage de cas enregistrés chez les jeunes, devrait être une raison suffisante d’introduire des cours d’éducation sexuelle dignes de ce nom dans les écoles. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de cette résolution sur le VIH/sida en vue de la XVIIIe conférence internationale sur le sida."@fr8
". A HIV/AIDS fertőzés globális jelenség, és semmi köze az úgynevezett rizikócsoportokhoz vagy meghatározott régiókhoz. Ma ez nem a drogfüggők vagy homoszexuálisok problémája, hanem mindenkié. A leginkább veszélyeztetettek a fiatalok, a képzett személyek, a fehérek és a nagyvállalatokban dolgozók. A HIV-fertőzöttek szinte fele nő. Sokkal könnyebben megfertőződnek, mivel a vírus jóval könnyebben terjed férfiről nőre, mint az ellenkező irányba. A Bécsben idén július 18–23. között megrendezett XVIII. Nemzetközi AIDS-konferencia hangsúlyozni fogja a nőknek és fiataloknak szóló felvilágosító kampányok fokozásának szükségességét. A nőknek általános és egyszerű hozzáférést kell biztosítani a szex, a reprodukció és az egészségügyi szolgáltatások egészségügyi vonatkozásaival kapcsolatos információkhoz. A HIV elleni gyógyszerek ingyenes biztosítása a terhes nőknek ugyancsak fontos, mert így megelőzhető a betegség átvitele az anyáról a gyermekre. A HIV/AIDS megelőzése tekintetében a szexuális és reprodukciós jogokról szóló iskolai felvilágosító programok életbevágóan fontosak. Az iskolai szexuális felvilágosítás hiányának leginkább szembeötlő hatásai a HIV-fertőzés és más szexuális úton terjedő betegségek fiatalok közötti terjedésében, valamint a fiatal nők korai, nem tervezett terhességeiben mutatkoznak meg. A HIV/AIDS járvány a kiterjedése, halálos veszélyessége és a fiatalok közötti nagyfokú elterjedtsége miatt elégséges ok kellene, hogy legyen arra, hogy az iskolákba megfelelő szexuális felvilágosítást vezessenek be. Ezért szavaztam a HIV/AIDS elleni küzdelemmel kapcsolatos állásfoglalás mellett a XVIII. Nemzetközi AIDS-konferenciával összefüggésben."@hu11
"Le infezioni da HIV/AIDS sono un fenomeno globale che non investe esclusivamente i cosiddetti gruppi a rischio né regioni specifiche. Il problema oggi non riguarda i tossicodipendenti o gli omosessuali ma ognuno di noi. Le persone più a rischio sono i giovani, le persone con un buon livello di istruzione, gli individui di razza bianca e coloro che lavorano per le grandi aziende. Quasi la metà di coloro che convivono con l’HIV sono donne; esse infatti sono più vulnerabili all’infezione perché il virus si trasmette più facilmente dagli uomini alle donne. La XVIII Conferenza internazionale sull’AIDS che si terrà a Vienna dal 18 al 23 luglio di quest’anno metterà in evidenza la necessità di intensificare le campagne informative dirette a giovani e donne. Le donne devono godere di un accesso facilitato e universale alle informazioni sulle cure sanitarie, sia in relazione ai servizi medici che per quanto riguarda gli aspetti sessuali e riproduttivi. Ugualmente importante è la distribuzione gratuita di farmaci anti-HIV alle donne in gravidanza, per scongiurare la trasmissione della malattia dalla madre al bambino. I programmi scolastici sui diritti sessuali e riproduttivi sono cruciali per la prevenzione dell’HIV/AIDS. Gli effetti più visibili della mancanza di programmi di educazione sessuale nelle scuole sono i casi di infezione da HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani, e le gravidanze precoci e non pianificate tra le ragazze. Per la sua diffusione, il rischio di morte e l’alto numero di casi tra i giovani, l’epidemia di HIV/AIDS dovrebbe essere un motivo sufficiente per introdurre un’adeguata educazione sessuale nelle scuole. Per questo motivo ho votato a favore della risoluzione sull’HIV/AIDS nel quadro della XVIII Conferenza Internazionale sull’AIDS."@it12
"ŽIV/AIDS infekcijos yra pasaulinis reiškinys ir jos neturi nieko bendra su vadinamosiomis rizikos grupėmis ar konkrečiais regionais. Šiandien tai nėra narkomanų ar homoseksualų, bet visų žmonių problema. Prie didžiausios rizikos grupės priskiriami jauni žmonės, išsilavinę žmonės, baltaodžiai žmonės ir žmonės, dirbantys didelėse korporacijose. Beveik pusė užsikrėtusių ŽIV yra moterys. Jos yra imlesnės infekcijai, nes moterys daug lengviau perima virusą iš vyrų negu atvirkščiai. Per XVIII tarptautinę AIDS konferenciją Vienoje, vyksiančią šiais metais liepos 18–23 d., bus pabrėžta būtinybė stiprinti moterims ir jaunimui skirtą informavimo kampaniją. Moterys turi turėti visuotinę ir paprastą galimybę naudotis informacija apie lyties sveikatos aspektus, reprodukciją ir medicinos paslaugas. Taip pat būtina nemokamai dalyti vaistus nuo ŽIV nėščioms moterims, kad motina neperduotų ligos vaikui. Mokyklų švietimo programos apie seksualines ir reprodukcines teises yra svarbios ŽIV/AIDS prevencijai. Matomiausi lytinio švietimo mokyklose trūkumo padariniai yra ŽIV ir kitų lytiškai plintančių ligų užsikrėtimo atvejai tarp jaunimo, ir ankstyvo, neplanuoto jaunų moterų nėštumo atvejai. ŽIV/AIDS epidemiją dėl savo masto ir mirtino pavojaus bei didelio išplitimo tarp jaunimo reikėtų laikyti pakankama priežastimi įvesti deramą lytinį švietimą mokyklose. Būtent todėl balsavau už tai, kad būtų patvirtinta rezoliucija dėl ŽIV/AIDS, artėjant XVIII tarptautinei AIDS konferencijai."@lt14
"Inficēšanās ar HIV/AIDS ir globāla problēma, un tai nav nekādas saistības ar tā sauktajām „riska grupām” vai „īpašajiem reģioniem”. Šodien tā vairs nav narkotiku lietotāju vai homoseksuāļu problēma, bet mūsu problēma. Lielākajam riskam ir pakļauti jauni, izglītoti, baltie cilvēki un cilvēki, kuri strādā lielās korporācijās. Gandrīz puse ar HIV inficēto personu ir sievietes. Viņas ir uzņēmīgākas pret infekciju, jo šo vīrusu vieglāk nodot no vīrieša sievietei, nevis otrādi. XVIII starptautiskajā AIDS konferencē, kura notiks Vīnē šā gada 18.–23. jūlijā, tiks uzsvērta nepieciešamība īstenot intensīvāku informatīvu kampaņu, kurā uzmanība galvenokārt pievērsta sievietēm un jauniešiem. Ir jānodrošina, lai sievietēm būtu vispārēja un viegla piekļuve informācijai par seksuālās un reproduktīvās dzīves veselības aspektiem un medicīniskajiem pakalpojumiem. Ļoti svarīga ir arī HIV ārstēšanai paredzēto medikamentu pieejamība sievietēm grūtniecības laikā, lai novērstu slimības nodošanu no mātes bērnam. Lai novērstu HIV/AIDS izplatību, būtiski svarīgas ir skolu izglītības programmas par seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Acīmredzamas sekas tam, ka skolās trūkst seksuālās izglītības programmu, ir inficēšanās ar HIV un citām seksuāli transmisīvām slimībām jauniešu vidū, kā arī jaunu sieviešu pāragra, neplānota grūtniecība. HIV/AIDS epidēmija, ņemot vērā tās izplatību un letālo iznākumu, kā arī augsto saslimstības līmeni jauniešu vidū, ir pietiekams iemesls, lai ieviestu atbilstīgu seksuālo izglītību skolās. Tāpēc es balsoju par rezolūcijas pieņemšanu par HIV/AIDS XVIII starptautiskās AIDS konferences skatījumā."@lv13
"Zarażenia HIV/AIDS mają charakter globalny i nie dotyczą ani tzw. grup ryzyka, ani określonych regionów. Obecnie to nie problem narkomanów czy homoseksualistów, ale wszystkich. Największe ryzyko dotyczy młodych, wykształconych, białych, pracujących w dużych korporacjach. Prawie połowę osób żyjących z HIV stanowią kobiety. Są one bardziej podatne na zakażenie, gdyż wirus przenosi się znacznie łatwiej z mężczyzny na kobietę, niż odwrotnie. Podczas XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca br.) podkreślano konieczność zintensyfikowania kampanii informacyjnych adresowanych do kobiet i młodzieży. Kobiety muszą mieć powszechny, łatwy dostęp do informacji o zdrowotnych aspektach życia seksualnego i rozrodczego oraz usługach medycznych. Niezbędne jest bezpłatne rozdawnictwo leków przeciwdziałających wirusowi HIV dla ciężarnych, aby zapobiec przenoszeniu choroby z matki na dziecko. Kluczowe w profilaktyce zapobiegania HIV/AIDS są szkolne programy edukacyjne w dziedzinie praw seksualnych i reprodukcyjnych. Najbardziej widocznymi skutkami braku edukacji seksualnej w szkołach są właśnie przypadki zarażeń młodocianych wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz wczesne, nieplanowane ciąże młodych kobiet. Epidemia HIV i AIDS ze względu na zasięg, śmiertelne zagrożenie oraz duży odsetek zachorowań wśród młodych ludzi powinna stanowić wystarczający powód do wprowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej do szkół. Dlatego głosowałam za przyjęciem rezolucji dot. AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS."@mt15
". Hiv/aidsbesmettingen zijn een mondiaal verschijnsel en hebben niets te maken met zogenaamde risicogroepen of bepaalde gebieden. Vandaag de dag is het geen probleem van drugsverslaafden of homoseksuelen meer, maar een probleem van ons allemaal. Jongeren, hoog opgeleiden, blanken en werknemers van grote ondernemingen lopen het meeste risico. Bijna de helft van de personen die met hiv leven, zijn vrouwen. Zij zijn veel ontvankelijker voor besmetting, omdat het virus veel makkelijker overgaat van de man op de vrouw dan andersom. Op de 18e internationale aidsconferentie die van 18 tot 23 juli 2010 in Wenen wordt gehouden, zal de noodzaak benadrukt worden van intensievere voorlichtingscampagnes gericht op vrouwen en jongeren. Vrouwen moeten algemeen en eenvoudig toegang hebben tot informatie over de gezondheidsaspecten van seks en reproductie en over medische dienstverlening. Gratis verstrekking van anti-hivmedicijnen aan zwangere vrouwen is noodzakelijk om te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen van moeder op kind. Educatieve programma’s voor scholen op het gebied van seksuele en reproductieve rechten zijn cruciaal voor hiv/aidspreventie. De meest zichtbare gevolgen van het ontbreken van seksuele voorlichting op scholen zijn de besmettingen van jongeren met hiv en andere seksueel overdraagbare ziekten en de vroege, ongewenste zwangerschappen bij jonge vrouwen. Vanwege de omvang, het dodelijke gevaar en het hoog besmettingspercentage onder jongeren zou de hiv/aidsepidemie op zichzelf al voldoende reden moeten zijn om goede seksuele voorlichting op scholen in te voeren. Daarom heb ik voor de resolutie over hiv/aids in het kader van de 18e internationale aidsconferentie gestemd."@nl3
"As infecções com VIH/SIDA são um fenómeno mundial e em nada se relacionam com os chamados grupos de risco ou com regiões específicas. Não é, actualmente, um problema de toxicodependentes ou homossexuais, mas de todos. Os jovens, as pessoas com mais formação, os brancos e as pessoas que trabalham em grandes empresas são quem corre mais riscos. Quase metade dos portadores de VIH são mulheres. São mais susceptíveis à infecção, porque o vírus se transmite muito mais facilmente de homens para mulheres do que vice-versa. A XVIII Conferência Internacional sobre a SIDA, a realizar em Viena de 18 a 23 de Julho deste ano, destacará a necessidade de intensificar a campanha de informação destinada às mulheres e aos jovens. As mulheres têm de ter um acesso fácil e universal a informação sobre aspectos de saúde sexual, da reprodução e dos serviços médicos. É igualmente essencial a distribuição gratuita de medicamentos contra o VIH a grávidas, para impedir a transmissão da doença de mães para filhos. Os programas de educação escolar sobre os direitos sexuais e reprodutivos são essenciais para a prevenção do VIH/SIDA. Os efeitos mais visíveis da falta de educação sexual nas escolas são os casos de infecções de VIH e de outras doenças sexualmente transmissíveis entre jovens, assim como as incidências de gravidez não planeada neste grupo etário. A epidemia de VIH/SIDA, devido à sua abrangência, ao seu perigo mortal e à grande percentagem de casos entre jovens, devia ser razão suficiente para instituir uma educação sexual adequada nas escolas. Foi por este motivo que votei a favor da adopção da resolução sobre VIH/SIDA no contexto da XVIII Conferência Internacional sobre a SIDA."@pt17
"Infecţiile cu HIV/SIDA reprezintă un fenomen global, care nu are nicio legătură cu aşa-numitele grupuri de risc sau regiuni specifice. Este o problemă care afectează în prezent pe toată lumea, nu numai pe dependenţii de droguri sau pe homosexuali. Persoanele tinere, persoanele educate, persoanele de rasă albă şi cele care lucrează pentru marile corporaţii sunt expuse celui mai mare risc. Aproape jumătate dintre cei care trăiesc cu HIV sunt femei. Riscul de infecţie este mai mare în cazul femeilor, deoarece virusul se transmite mai uşor de la bărbaţi la femei decât invers. Cea de-a XVIII-a Conferinţă internaţională privind SIDA care va avea loc în Viena între 18 şi 23 iulie anul acesta va sublinia necesitatea de a se intensifica campania de informare adresată femeilor şi tinerilor. Femeilor trebuie să li se faciliteze accesul universal la informaţii privind diferitele aspecte ale sănătăţii sexuale şi reproductive, precum şi la servicii medicale. De asemenea, este esenţial să se distribuie gratuit medicamente împotriva HIV femeilor însărcinate, pentru a preveni transmiterea bolii de la mamă la copil. Programele educaţionale din şcoli privind drepturile sexuale şi de reproducere sunt vitale pentru prevenirea HIV/SIDA. Cele mai evidente consecinţe ale absenţei educaţiei sexuale din şcoli sunt cazurile de infectare cu HIV şi alte boli cu transmitere sexuală în rândul tinerilor, precum şi sarcinile neplanificate, la vârste fragede, în rândul femeilor tinere. Din cauza amplorii sale, a ratei ridicate de mortalitate şi a procentului mare de tineri infectaţi, epidemia HIV/SIDA ar trebui să reprezinte un motiv suficient pentru introducerea unui program adecvat de educaţie sexuală în şcoli. Din acest motiv am votat în favoarea adoptării rezoluţiei referitoare la HIV/SIDA, în contextul celei de-a XVIII-a Conferinţe internaţionale privind SIDA."@ro18
"Infekcie vírusmi HIV/AIDS sú globálnym javom a vôbec sa netýkajú len takzvaných rizikových skupín alebo osobitných regiónov. Dnes už nejde len o problém drogovo závislých či homosexuálov, ale týka sa všetkých. Najviac sú vystavení riziku mladí ľudia, vzdelaní ľudia, belosi a ľudia pracujúci pre väčšie spoločnosti. Takmer polovicu osôb s ochorením HIV tvoria ženy. Infekcii podľahnú skôr, pretože vírus prechádza oveľa ľahšie z mužov na ženy než naopak. XVIII. medzinárodná konferencia o AIDS, ktorá sa bude konať vo Viedni v dňoch 18. až 23. júla, zdôrazní potrebu zintenzívnenia informačnej kampane zameranej na ženy a mladých ľudí. Ženy musia mať všeobecný a jednoduchý prístup k informáciám o zdravotných aspektoch sexu a reprodukcie a k zdravotníckym službám. Rovnako podstatná je aj bezplatná distribúcia liekov proti HIV pre tehotné ženy s cieľom zabrániť prenosu choroby z matky na dieťa. Pri predchádzaní HIV/AIDS sú rozhodujúce školské vzdelávacie programy o sexuálnych a reprodukčných právach. Najviditeľnejšími následkami nedostatočnej sexuálnej výchovy v školách sú prípady ochorenia na HIV a iné sexuálne prenosné choroby u mladých ľudí a predčasné a neplánované tehotenstvá mladých žien. Epidémia HIV/AIDS – dá sa tak nazvať v dôsledku rozsahu a smrteľného nebezpečenstva a veľkého percenta prípadov medzi mladými ľuďmi – by mala byť dostatočným dôvodom na zavedenie primeranej sexuálnej výchovy na školách. Preto som hlasovala za prijatie uznesenia o HIV/AIDS v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS."@sk19
"Okužbe z virusom HIV/aidsom so globalni pojav in nimajo ničesar opraviti s tako imenovanimi ogroženimi skupinami ali posebnimi regijami. Danes to ni problem narkomanov ali homoseksualcev, ampak vseh. Najbolj so ogroženi mladi ljudje, izobraženi, belci in ljudje, ki delajo za velike korporacije. Skoraj polovica ljudi, ki živijo z virusom HIV, je žensk. Najbolj so občutljive za okužbe, ker virus mnogo lažje prehaja z moških na ženske kot nasprotno. 18. mednarodna konferenca o aidsu na Dunaju od 18. do 23. julija letos bo izpostavljala nujnost okrepitve informacijske kampanje, naslovljene na ženske in mlade. Ženske morajo imeti splošen in enostaven dostop do informacij o zdravstvenih vidikih spolnosti, reprodukcije in zdravstvenih storitev. Prav tako je bistveno prosto razdeljevanje zdravil proti virusu HIV nosečnicam, da bi preprečili prenos bolezni z matere na otroka. Izobraževalni programi v šolah o spolnih in reproduktivnih pravicah so ključni za preprečevanje virusa HIV/aidsa. Najbolj vidni učinki pomanjkanja spolne vzgoje v šolah so primeri okužbe z virusom HIV in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi med mladimi in ob zgodnjih, nenačrtovanih nosečnostih pri mladih ženskah. Epidemija virusa HIV/aidsa zaradi njegovega obsega in smrtna nevarnost ter večji odstotek med mladimi bi morali biti zadosten razlog za uvedbo ustrezne spolne vzgoje v šolah. Zato sem glasovala za sprejetje resolucije o virusu HIV/aidsu v kontekstu 18. mednarodne konference o aidsu."@sl20
"Hiv/aidsinfektioner är ett globalt fenomen och inte något som drabbar vare sig så kallade riskgrupper eller specifika regioner. I dag drabbas inte enbart drogmissbrukare eller homosexuella, utan alla. De som löper störst risk är ungdomar, högutbildade, vita och personer som arbetar för stora företag. Nästan hälften av dem som lever med hiv är kvinnor. De är mer mottagliga mot infektion eftersom viruset mycket lättare överförs från män till kvinnor än tvärtom. Vid den XVIII internationella aidskonferensen i Wien den 18–23 juli i år kommer behovet att intensifiera informationskampanjer riktade till kvinnor och ungdomar att lyftas fram. Kvinnor måste ha omfattande och enkel åtkomst till information om hälsofrågor om sex, reproduktion och medicinska tjänster. Det är också viktigt att hivmediciner delas ut gratis till gravida kvinnor för att förhindra att sjukdomen överförs från mor till barn. Utbildningsprogram om sexuella och reproduktiva rättigheter är av högsta vikt för att förebygga hiv/aids. De mest påtagliga effekterna av bristande sexualundervisning i skolorna är fallen av hiv-infektioner och andra sexuellt överförbara sjukdomar bland ungdomar samt tidiga, oplanerade graviditeter bland unga kvinnor. Med tanke på sjukdomens omfattning och dödlighet samt den stora andelen fall bland ungdomar bör hiv/aids-epidemin räcka som anledning att införa adekvat sexualundervisning i skolorna. Därför röstade jag för ett antagande av resolutionen om hiv/aids i samband med den XVIII internationella aidskonferensen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph