Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-333"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-333"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"À l’aube de la prochaine conférence internationale sur le sida qui se tiendra à Vienne du 18 au 23 juillet 2010, je tiens à m’associer à la résolution votée ce jour en lançant un message fort aux gouvernements nationaux. De fait, il est impératif de mettre en place de nouvelles lois pour fournir des médicaments anti-VIH abordables et efficaces, y compris des antirétroviraux et d’autres médicaments sûrs et efficaces. Je tiens à rappeler que seuls 23 % des patients atteints du VIH sont informés des traitements antirétroviraux en Europe et en Asie centrale. Par exemple, les États baltes sont les pays de l’Union européenne qui ont le plus besoin de mettre en œuvre des politiques visant à lutter contre le sida. Ainsi, j’en appelle à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour qu’elle rassemble davantage d’éléments concernant la situation des personnes atteintes par le VIH/sida et qu’elle s’assure que ces personnes atteintes ont toujours le droit d’avoir une vie sociale, sexuelle et génésique complète."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V předvečer příští mezinárodní konference o AIDS, která se uskuteční ve Vídni od 18. do 23. července 2010, musím vyjádřit svou podporu dnes přijatému usnesení, které vyslalo silný signál národním vládám. Je skutečně důležité vytvořit novou legislativu, která zajistí dostupné a účinné léky proti HIV, včetně antiretrovirálních a dalších bezpečných a účinných léků. Chci zdůraznit, že pouze 23 % pacientů postižených HIV v Evropě a Střední Asii ví o antiretrovirální léčbě. Například pobaltské státy jsou zeměmi Evropské unie, které nejvíce potřebují prosadit opatření prevence AIDS. Proto vyzývám Agenturu Evropské unie pro základní lidská práva, aby shromáždila více informací o situaci lidí s HIV/AIDS a zajistila, aby tito nemocní měli právo na plnohodnotný společenský, sexuální a reprodukční život."@cs1
"Umiddelbart inden den næste internationale aids-konference, som afholdes i Wien 18.-23. juli 2010, må jeg støtte den beslutning, der blev vedtaget i dag, og som sender et stærkt budskab til de nationale regeringer. Det er afgørende, at der indføres ny lovgivning, som kan sikre prismæssigt overkommelig og effektiv medicin mod hiv, herunder ARV-medicin og andre sikre og effektive lægemidler. Jeg vil understrege, at kun 23 % af de hiv-ramte har kendskab til antiretrovirale behandlinger i Europa og Centralasien. De baltiske lande er f.eks. de lande i EU, der har størst behov for at gennemføre politikker til forebyggelse af aids. Jeg opfordrer derfor Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder til at indsamle flere oplysninger om situationen for hiv- og aids-ramte og sikre, at disse mennesker stadig har ret til et fuldt socialt, seksuelt og reproduktivt liv."@da2
"Im Vorfeld der nächsten internationalen AIDS-Konferenz, die vom 18. bis 23. Juli 2010 in Wien stattfinden wird, möchte ich die heute angenommene Entschließung unterstützen, indem ich eine starke Botschaft an die einzelstaatlichen Regierungen aussende. Es ist in der Tat von entscheidender Bedeutung, neue Rechtsvorschriften zu erlassen, um erschwingliche und effektive Medikamente gegen HIV, einschließlich Antiretroviren und andere sichere und wirksame Medikamente zur Verfügung zu stellen. Ich möchte darauf hinweisen, dass in Europa und Zentralasien lediglich 23 % der von HIV betroffenen Patienten Kenntnis von antiretroviralen Behandlungen haben. So handelt es sich bei den baltischen Staaten beispielsweise um die Länder der Europäischen Union, in denen die Durchführung von AIDS-Präventionsstrategien am dringlichsten ist. Daher fordere ich die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte dazu auf, mehr Informationen über die Situation von Personen mit HIV/AIDS zu sammeln und zu gewährleisten, dass diese Erkrankten weiterhin das Recht auf ein umfassendes soziales, sexuelles und reproduktives Leben haben."@de9
"Ενόψει της επόμενης διεθνούς διάσκεψης για το AIDS, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη από τις 18 ως τις 23 Ιουλίου 2010, πρέπει να εκφράσω την υποστήριξή μου προς το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προς τις εθνικές κυβερνήσεις. Για την ακρίβεια, έχει ουσιαστική σημασία να θεσπισθεί νέα νομοθεσία για την παροχή προσιτών και αποτελεσματικών φαρμάκων κατά του HIV, συμπεριλαμβανομένων αντιρετροϊικών και άλλων ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων. Πρέπει να επισημάνω ότι μόλις 23% των ασθενών που μολύνονται από HIV γνωρίζουν για τις αντιρετροϊικές θεραπείες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Για παράδειγμα, οι χώρες της Βαλτικής αποτελούν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει περισσότερο από όλες να εφαρμόσουν πολιτικές πρόληψης για το AIDS. Επομένως, κάνω έκκληση στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπων που πάσχουν από HIV/AIDS και να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς αυτοί εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα σε πλήρη κοινωνική, σεξουαλική και αναπαραγωγική ζωή."@el10
"On the eve of the next international AIDS conference, which will take place in Vienna from 18-23 July 2010, I must give my support to the resolution adopted today by sending out a strong message to national governments. In fact it is essential to establish new legislation to provide affordable and effective anti-HIV drugs, including antiretrovirals and other safe and effective drugs. I must point out that only 23% of patients affected by HIV are aware of antiretroviral treatments in Europe and Central Asia. For example, the Baltic States are the countries of the European Union that need to implement AIDS prevention policies most. Thus I appeal to the European Union Agency for Fundamental Rights to gather more information on the situation of people with HIV/AIDS and to ensure that these sufferers still have the right to a full social, sexual and reproductive life."@en4
"En vísperas de la próxima conferencia internacional del sida, que tendrá lugar en Viena entre el 18 y el 23 de julio de 2010, tengo que dar mi apoyo a la resolución aprobada enviando un mensaje firme a los Gobiernos nacionales. De hecho, es esencial establecer una nueva legislación para proporcionar medicamentos contra el VIH asequibles y eficaces, incluidos los antirretrovirales y otros fármacos seguros y eficaces. Debo señalar que sólo el 23 % de los pacientes afectados por el VIH tienen constancia de los tratamientos antirretrovirales que hay en Europa y Asia Central. Por ejemplo, los Estados Bálticos son los países de la Unión Europea en los que hay una mayor necesidad de aplicar políticas de prevención del sida. Por lo tanto, hago un llamamiento a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales para que recopile más información sobre la situación de las personas con VIH/Sida y para asegurar que estas víctimas aún tienen el derecho a una vida social, reproductiva y sexual plena."@es21
"18.–23. juulil 2010 Viinis peetava järgmise rahvusvahelise AIDSi konverentsi eel pean ma toetama täna vastu võetud resolutsiooni, millega edastatakse riikide valitsustele selge sõnum. On tõepoolest vaja jõustada uued õigusaktid, et tagada taskukohased ja tõhusad HIV ravimid, sealhulgas retroviirusvastased ning muud ohutud ja mõjusad ravimid. Ma rõhutaksin, et Euroopas ja Kesk-Aasias on vaid 23% HIV-patsientidest retroviirusvastasest ravist teadlikud. Näiteks Balti riigid on need Euroopa Liidu liikmesriigid, kus vajadus AIDSi ennetamise poliitika järele on kõige suurem. Seetõttu pöördun ma Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poole palvega koguda rohkem teavet HIV/AIDSiga inimeste olukorra kohta ning tagada neile õigus elada täisväärtuslikku ühiskondlikku ja seksuaalelu ja saada järglasi."@et5
"Haluan antaa tukeni tänään hyväksytylle päätöslauselmalle seuraavan, Wienissä 18.–23. heinäkuuta 2010 järjestettävän kansainvälisen aids-konferenssin kynnyksellä lähettämällä voimakkaan viestin jäsenvaltioiden hallituksille. Näin ollen on välttämättä säädettävä uusi lainsäädäntö, jolla varmistetaan kohtuuhintaisten ja tehokkaiden hiv-lääkkeiden sekä myös antiretroviraalilääkkeiden sekä muiden turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden saanti. Haluan muistuttaa, että vain 23 prosenttia hiv-potilaista Euroopassa ja Keski-Aasiassa tietää antiretroviraalihoidoista. Euroopan unionin jäsenvaltioista esimerkiksi Baltian maissa on suurin tarve toteuttaa aidsin torjuntaan tähtäävää politiikkaa. Vetoankin Euroopan perusoikeusvirastoon, jotta se keräisi nykyistä enemmän tietoja hiv- ja aids-potilaiden asemasta sekä varmistaisi, että heillä olisi yhä oikeus täysipainoiseen yhteiskunnalliseen ja seksuaaliseen elämään sekä lisääntymiseen."@fi7
". A következő nemzetközi AIDS-konferenciát 2010. július 18–23. között szervezik meg Bécsben, és ennek előestéjén támogatnom kell a ma elfogadott állásfoglalást, hogy így határozott üzenetet fogalmazzunk meg a kormányok felé. Lényegbevágó az olyan új jogszabályok bevezetése, amelyek hozzáférhető és hatékony HIV elleni gyógyszereket biztosítanak, ideértve az antiretrovírusos és más biztonságos és hatékony gyógyszereket. Kiemelném, hogy Európában és Közép-Ázsiában csak az érintett páciensek 23%-ának vannak ismeretei az antiretrovírusos kezelésekről. Az Európai Unión belül a balti államoknak kell leginkább AIDS-megelőző politikákat bevezetniük. Így felkérem az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét arra, hogy több információt gyűjtsön a HIV/AIDS betegek helyzetéről, és biztosítsa, hogy a betegségben szenvedők teljes társadalmi, szexuális és reprodukciós életet élhessenek."@hu11
"Alla vigilia della prossima conferenza internazionale sull’AIDS che si terrà a Vienna dal 18 al 23 luglio 2010, mi associo alla risoluzione che è stata adottata oggi e con la quale si invia un forte messaggio ai governi nazionali. In effetti è essenziale varare nuove leggi che consentano di offrire farmaci anti-HIV accessibili ed efficaci, tra cui gli antiretrovirali e altri farmaci sicuri ed efficaci. Vorrei ricordare che, in Europa e in Asia centrale, soltanto il 23 per cento dei pazienti affetti dall’HIV è a conoscenza delle cure antiretrovirali. Per esempio, tra i paesi dell’Unione europea gli Stati baltici sono quelli che hanno più bisogno di attuare politiche di prevenzione dell’AIDS. Mi rivolgo quindi all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali affinché raccolga ulteriori informazioni sulla situazione delle persone affette dall’HIV/AIDS e garantisca che esse abbiano diritto a una vita sociale, sessuale e riproduttiva completa."@it12
"Artėjant kitai tarptautinei AIDS konferencijai, kuri įvyks Vienoje 2010 m. liepos 18–23 d., turiu paremti šiandien priimtą rezoliuciją, kuria kreipiamasi į šalių vyriausybes. Iš tikrųjų būtina priimti naujus teisės aktus, kurie leistų pateikti įperkamus ir veiksmingus vaistus nuo ŽIV, įskaitant antiretrovirusinius ir kitus saugius bei veiksmingus vaistus. Turiu atkreipti dėmesį, kad tik 23 % ŽIV užsikrėtusių pacientų žino apie antiretrovirusinį gydymą Europoje ir Vidurio Azijoje. Pavyzdžiui, Baltijos valstybės yra tos Europos Sąjungos šalys, kuriose labiausiai turi būti įgyvendinama AIDS prevencijos politika. Todėl kreipiuosi į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, kad būtų surinkta daugiau informacijos apie žmonių, užsikrėtusių ŽIV/AIDS, padėtį ir užtikrinama, kad šie pacientai turėtų teisę į visavertį socialinį, seksualinį ir reprodukcinį gyvenimą."@lt14
"Pirms nākamās starptautiskās AIDS konferences, kura notiks Vīnē 2010. gada 18.–23. jūlijā, uzskatu, ka man jāatbalsta šodien pieņemtā rezolūcija, sniedzot skaidru vēstījumu dalībvalstu parlamentiem. Patiesībā ir ļoti svarīgi pieņemt jaunus tiesību aktus, lai nodrošinātu pieejamus un efektīvus medikamentus HIV ārstēšanai, tostarp antiretrovirālas zāles un citus drošus un efektīvus medikamentus. Es vēlos norādīt, ka tikai 23 % pacientu, kuri slimo ar HIV, ir informēti par antiretrovirālu ārstēšanu Eiropā un Vidusāzijā. Piemēram, Baltijas valstis ir tās Eiropas Savienības valstis, kurās visvairāk vajadzīga AIDS profilakses politika. Tāpēc es aicinu Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru apkopot vairāk informācijas par situāciju attiecībā uz pacientiem ar HIV/AIDS un nodrošināt šiem cilvēkiem tiesības uz pilntiesīgu sociālo, seksuālo un reproduktīvo dzīvi."@lv13
"À l'aube de la prochaine conférence internationale sur le sida qui se tiendra à Vienne du 18 au 23 juillet 2010, je tiens à m'associer à la résolution votée ce jour en lançant un message fort aux gouvernements nationaux. De fait, il est impératif de mettre en place de nouvelles lois pour fournir des médicaments anti-VIH abordables et efficaces, y compris des antirétroviraux et d'autres médicaments sûrs et efficaces. Je tiens à rappeler que seuls 23 % des patients atteints du VIH sont informés des traitements antirétroviraux en Europe et en Asie centrale. Par exemple, les États baltes sont les pays de l'Union européenne qui ont le plus besoin de mettre en œuvre des politiques visant à lutter contre le sida. Ainsi, j'en appelle à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour qu'elle rassemble davantage d'éléments concernant la situation des personnes atteintes par le VIH/sida et qu'elle s'assure que ces personnes atteintes ont toujours le droit d'avoir une vie sociale, sexuelle et génésique complète."@mt15
". Aan de vooravond van de komende internationale aidsconferentie, die van 18 tot en met 23 juli 2010 zal plaatsvinden in Wenen, sluit ik me aan bij de vandaag aangenomen resolutie, die een krachtig signaal laat uitgaan naar de nationale regeringen. Nieuwe wetgeving is immers geboden om te zorgen voor betaalbare en doeltreffende hiv-geneesmiddelen, met inbegrip van antiretrovirale en andere veilige en doeltreffende medicijnen. Ik wijs erop dat slechts 23 procent van de besmette mensen in Europa en Centraal-Azië een antiretrovirale behandeling ondergaat. Binnen de Europese Unie zijn het de Oostzeelanden die het meest behoefte hebben aan aidsbestrijdingsbeleid. Ik roep het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten aldus op om nadere informatie te vergaren over de situatie van mensen met hiv/aids en zich ervan te vergewissen dat deze mensen altijd hun recht kunnen doen gelden op een volwaardig leven op sociaal, seksueel en reproductief vlak."@nl3
"W związku ze zbliżającą się międzynarodową konferencją w sprawie AIDS, która odbędzie się w Wiedniu w dniach 18-23 lipca 2010 r. czuje się w obowiązku wyrazić swoje poparcie dla przyjętej dziś rezolucji, kierującej mocny sygnał do rządów centralnych. Faktycznie konieczne jest ustanowienie nowego prawodawstwa, by zapewnić niedrogie i skuteczne leki przeciwko HIV, w tym leki antyretrowirusowe i inne bezpieczne i skuteczne leki. Muszę zaznaczyć, że tylko 23 % pacjentów dotkniętych HIV wie o terapiach antyretrowirusowych w Europie i Azji Centralnej. Unijnymi krajami, które najbardziej potrzebują wdrożenia polityki zapobiegania AIDS, są państwa bałtyckie. Zwracam się zatem do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, by zebrała więcej informacji na temat sytuacji osób dotkniętych HIV/AIDS i by zapewniła osobom cierpiącym na te schorzenia prawo do pełni życia społecznego, seksualnego i reprodukcyjnego."@pl16
"Em vésperas da próxima conferência internacional sobre SIDA, que ocorrerá em Viena entre 18 e 23 de Julho de 2010, tenho de manifestar o meu apoio à resolução hoje adoptada ao enviar uma forte mensagem aos governos nacionais. De facto, é essencial criar uma nova legislação para a disponibilização de medicamentos contra o VIH eficazes e a preços acessíveis, incluindo anti-retrovirais e outros medicamentos seguros e eficazes. Tenho de salientar que apenas 23% dos portadores do VIH estão cientes dos tratamentos anti-retrovirais disponíveis na Europa e na Ásia Central. Por exemplo, os Estados do Báltico são os países da União Europeia que mais necessitam de executar políticas de prevenção da SIDA. Assim, apelo à Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia que reúna mais dados sobre a situação das pessoas infectadas com VIH/SIDA e garanta que esses portadores mantêm o direito a uma vida social, sexual e reprodutiva plena."@pt17
"În pragul următoarei conferinţe internaţionale privind SIDA, care va avea loc la Viena între 18 și 23 iulie 2010, trebuie să susţin rezoluţia adoptată astăzi, transmiţând un mesaj ferm guvernelor naţionale. Este într-adevăr imperativ să se elaboreze legi noi pentru a furniza medicamente accesibile şi eficiente împotriva HIV, inclusiv medicamente folosite în tratamentul antiretroviral şi alte medicamente sigure şi eficiente. Trebuie să subliniez faptul că numai 23 % dintre pacienţii infectaţi cu HIV sunt informaţi asupra tratamentelor antiretrovirale din Europa şi Asia Centrală. De exemplu, dintre ţările Uniunii Europene, statele baltice sunt cele în care este cel mai necesar să fie puse în aplicare politicile de prevenire a SIDA. Cu această ocazie, doresc să solicit Agenţiei Europene pentru Drepturi Fundamentale să adune mai multe informaţii privind situaţia persoanelor infectate cu HIV/SIDA şi să se asigure că acestea îşi pot exercita complet dreptul la o viaţă socială, sexuală şi reproductivă."@ro18
"Pred ďalšou medzinárodnou konferenciou o AIDS, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. až 23. júla 2010 vo Viedni, musím podporiť uznesenie, ktoré dnes bolo prijaté a vysiela silný signál národným vládam. Je naozaj rozhodujúce vytvoriť nové právne predpisy s cieľom zabezpečiť dostupné a účinné lieky proti vírusu HIV vrátane antiretrovírusových a iných bezpečných a účinných liekov. Musím poukázať na to, že len 23 % pacientov s ochorením HIV v Európe a v Strednej Ázii vie o antiretrovírusovej liečbe. Pobaltské štáty napríklad patria medzi krajiny Európskej únie, ktoré najviac potrebujú zaviesť politiky v oblasti prevencie AIDS. Vyzývam preto Agentúru Európskej únie pre základné práva, aby zhromaždila viac informácií o situácii ľudí s vírusom HIV/AIDS s cieľom zaistiť, aby mali títo pacienti aj naďalej právo na sociálne, sexuálne a reprodukčné zdravie."@sk19
"Tik pred naslednjo mednarodno konferenco o aidsu, ki bo potekala na Dunaju med 18. in 23. julijem 2010, moram podpreti to resolucijo, ki je bila danes sprejeta s pošiljanjem močnega sporočila nacionalnim vladam. Dejansko je nujno ustvariti novo zakonodajo za zagotavljanje cenovno ugodnih in učinkovitih zdravil proti virusu HIV, vključno z antiretrovirusnimi in drugimi učinkovitimi zdravili. Opozoriti moram, da je le 23 % bolnikov, okuženih z virusom HIV, seznanjenih z antiretrovirusnimi zdravljenji v Evropi in Srednji Aziji. Na primer, baltske države so države Evropske unije, ki morajo najbolj izvajati politike za preprečevanje aidsa. Tako pozivam Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, naj zbere več informacij o položaju ljudi z virusom HIV/aidsom in zagotovi, da bodo ti bolniki še vedno imeli pravico do polnega socialnega, spolnega in reproduktivnega življenja."@sl20
"Så här några dagar före nästa internationella aidskonferens, som äger rum den 18–23 juli 2010 i Wien, vill jag ge mitt stöd till den resolution som antogs i dag genom att sända ut ett tydligt budskap till de nationella regeringarna. Det är mycket viktigt att införa ny lagstiftning för att kunna erbjuda effektiv medicin mot hiv, men också antiretrovirala läkemedel och andra säkra och effektiva mediciner till en rimlig kostnad. Jag måste påpeka att bara 23 procent av alla patienter som drabbats av hiv känner till antiretroviral behandling i Europa och Centralasien. De baltiska staterna hör till de länder i Europeiska unionen som har mest behov att införa förebyggande åtgärder mot aids. Därför vädjar jag till Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att samla mer information om situationen för personer med hiv/aids och se till att de drabbade får behålla rätten till ett socialt, sexuellt och reproduktivt liv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph