Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-330"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-330"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Uma matéria como a presente deveria ser objecto de amplo consenso entre os grupos políticos, que deveriam ter-se abstido de procurar utilizá-la em favor desta ou daquela agenda. Ao verificar a existência de uma proposta de resolução comum apenas subscrita por partidos da esquerda e extrema-esquerda parlamentar, facilmente se compreende que este objectivo foi lamentavelmente posto em causa. São as pessoas, a sua doença e o sofrimento que dela advém e o impacto que tem nas sociedades, em particular nas menos desenvolvidas, o que deveria estar em causa. É para elas que deveremos trabalhar para encontrar as melhores soluções para combater este flagelo e minorar os seus efeitos."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Politické skupiny by měly najít širokou shodu ve věci, jako je tato, a měly by se zříci snahy používat ji ve prospěch té či oné agendy. Vzhledem k tomu, že společný návrh usnesení byl podepsán pouze levicovými a extrémně levicovými stranami v Parlamentu, lze snadno pozorovat, že byl tento cíl bohužel podkopán. Měli bychom se starat o lidi, jejich nemoc a utrpení, které jim působí, a jejich dopad na společnost, zejména v nejméně rozvinutých zemích. Musíme usilovat o nalezení lepších řešení v boji s touto pohromou a ve zmírňování jejích účinků ve prospěch těchto lidí."@cs1
"De politiske grupper bør nå til bred enighed om et emne som dette, og de burde ikke have brugt det til fordel for denne eller hin dagsorden. Eftersom der foreligger et fælles beslutningsforslag, der kun er undertegnet af partierne på venstrefløjen og den yderste venstrefløj i Parlamentet, er det tydeligt, at denne målsætning er blevet sørgeligt undermineret. Vi bør tænke på de ramte, deres sygdom og de lidelser, den pådrager dem, og på betydningen af dette for samfundet, navnlig i de mindst udviklede lande. Vi skal arbejde for at finde bedre løsninger for at bekæmpe denne plage og mildne dens virkninger af hensyn til de berørte."@da2
"( ) Die Fraktionen sollten zu einem allgemeinen Konsens zu einem Thema wie diesem gelangen, und sollten davon absehen, es zugunsten dieser oder jener Tagesordnung auszunutzen. Da ein gemeinsamer Entschließungsantrag existiert, der nur von den linken und rechtsextremen Parteien im Parlament unterzeichnet wurde, kann man leicht erkennen, dass dieses Ziel traurigerweise untergraben wurde. Wir sollten uns um die Menschen, ihre Krankheiten und die dadurch verursachten Leiden sorgen, sowie die Auswirkungen, die dies auf die Gesellschaft insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern hat. Wir müssen daran arbeiten, bessere Lösungen zu finden, um diese Geißel zu bekämpfen und ihre Auswirkungen um dieser Menschen willen abzumildern."@de9
"( ) Οι πολιτικές ομάδες θα έπρεπε να καταλήξουν σε ευρεία συναίνεση σχετικά με ένα τέτοιο θέμα, και θα έπρεπε να αποφεύγουν να το χρησιμοποιούν για την εξυπηρέτηση άλλων στόχων. Με δεδομένη την ύπαρξη κοινής πρότασης ψηφίσματος που υπεγράφη μόνο από την άκρα αριστερά και την άκρα δεξιά του Κοινοβουλίου, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι ο στόχος αυτός έχει δυστυχώς υπονομευθεί. Πρέπει να μας απασχολούν οι άνθρωποι, οι ασθένειές τους και ο πόνος που αυτές τους προκαλούν, καθώς και ο αντίκτυπος αυτού στην κοινωνία, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει να εργαστούμε με σκοπό να βρούμε καλύτερες λύσεις για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας και τον μετριασμό των συνεπειών της, για χάρη αυτών των ανθρώπων."@el10
"( ) Political groups should reach a broad consensus on a subject like this, and they should have refrained from seeking to use it in favour of this or that agenda. Given the existence of a joint motion for a resolution signed only by the left-wing and the extreme left-wing parties in Parliament, it is easy to see that this objective has been sadly undermined. We should be concerned with the people, their illness and the suffering it causes them, and the impact of this on society, particularly in the least developed countries. We must work to find better solutions to combat this scourge and mitigate its effects, for the sake of these people."@en4
"( ) Los grupos políticos deben llegar a un consenso amplio sobre un tema como este, y deberían haberse abstenido de tratar de usarlo a favor de este o ese programa. Dada la existencia de una propuesta conjunta de resolución firmada sólo por la izquierda y los partidos de extrema izquierda en el Parlamento, es fácil ver que, lamentablemente, este objetivo ha sido socavado. Debemos preocuparnos por la gente, su enfermedad y el sufrimiento que les causa, y el impacto de esto en la sociedad, en particular, en los países menos desarrollados. Tenemos que trabajar para encontrar mejores soluciones para combatir este flagelo y mitigar sus efectos, por el bien de estas personas."@es21
"Fraktsioonid peaksid sellise teema puhul jõudma laialdase üksmeeleni ja hoiduma selle teema kasutamisest mingitel muudel eesmärkidel. Resolutsiooni ühisettepanek, millele on alla kirjutanud vaid Euroopa Parlamendis esindatud vasakpoolsed ja äärmusvasakpoolsed erakonnad, viitab ilmselgelt resolutsiooni eesmärgi kahetsusväärsele õõnestamisele. Me peaksime tundma muret inimeste pärast, nende haiguse ja sellest tingitud kannatuste pärast ning mõtlema, millist mõju avaldab see ühiskonnale, eriti vähim arenenud riikides. Me peame neid inimesi meeles pidades töötama selle nimel, et leida paremad lahendused selle nuhtluse vastu võitlemiseks ja tema tagajärgede leevendamiseks."@et5
"( ) Poliittisten ryhmien olisi päästävä laajaan yksimielisyyteen näin tärkeässä aiheessa ja niiden olisi pitänyt olla käyttämättä aihetta jonkin tietyn asian ajamiseen. Kun otetaan huomioon, että yhteisen päätöslauselmaesityksen ovat allekirjoittaneet vain vasemmistoa ja äärivasemmistoa edustavat parlamenttipuolueet, on helppo ymmärtää, että päämäärää on valitettavasti horjutettu. Meidän olisi välitettävä ihmisistä, heidän sairauksistaan ja niiden aiheuttamista kärsimyksistä sekä vaikutuksista yhteiskuntaan etenkin vähiten kehittyneissä maissa. Meidän on ponnisteltava näiden ihmisten hyväksi, jotta löytäisimme nykyistä parempia keinoja taistella tätä vitsausta vastaan ja lieventää sen vaikutuksia."@fi7
"( ) Un thème comme celui-ci devrait faire l’objet d’un large consensus entre les groupes politiques, qui devraient s’abstenir de l’utiliser en faveur de tel ou tel programme. La proposition de résolution commune n’ayant été signée que par les partis de gauche et d’extrême-gauche du Parlement européen, il n’est pas difficile de s’apercevoir que cet objectif n’a malheureusement pas été atteint. Nous devrions nous soucier des personnes, de leur maladie et de la souffrance que celle-ci leur cause, ainsi que de l’incidence de ce problème sur la société, notamment dans les pays moins développés. C’est pour toutes ces personnes que nous devons nous efforcer de trouver de meilleures solutions pour combattre ce fléau et en réduire les effets."@fr8
". – (PT) A politikai csoportoknak egy ilyen témában széles körű konszenzusra kellene jutniuk, és türtőztetniük kellett volna magukat, hogy ne használják ilyen vagy olyan politikai célok érdekében. Mivel a közös állásfoglalásra irányuló indítványt kizárólag a Parlament baloldali és szélsőbaloldali pártjai írták alá, világosan látható, hogy ezt a célt aláásták. Az emberekkel, a betegségükkel és az általa okozott szenvedéssel, a betegségnek a társadalomra – különösen a legkevésbé fejlett országokban – gyakorolt hatásával kellene törődnünk. Jobb megoldásokat kell találnunk erre a csapásra, és ezeknek az embereknek az érdekében enyhítenünk kell a hatását."@hu11
"Su questa problematica dovrebbe coagularsi l’ampio consenso dei gruppi politici, che non avrebbero dovuto cercare di sfruttarla a favore di questo o quel programma politico. Dal momento che la proposta di risoluzione comune è stata firmata soltanto dai partiti di sinistra e di estrema sinistra del Parlamento, è facile constatare che questo obiettivo è purtroppo a rischio. La nostra azione dev’essere orientata soprattutto agli esseri umani, ad alleviarne le sofferenze e le malattie, e il relativo impatto sulla società, soprattutto nei paesi meno sviluppati. Dobbiamo trovare soluzioni migliori per combattere questo flagello e mitigarne gli effetti, per il bene di queste persone."@it12
"( ) Frakcijos turėtų siekti plataus sutarimo tokiu klausimu kaip šis, ir jos turėtų susilaikyti nuo bandymų panaudoti jį vienos ar kitos darbotvarkės naudai. Atsižvelgiant į tai, kad bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos pasirašė vien kairiosios ir radikaliosios kairiosios Parlamento partijos, lengva pamatyti, kad šiam tikslui, deja, buvo pakenkta. Turėtume rūpintis žmonėmis, jų ligomis ir jų patiriamomis kančiomis bei viso to poveikiu visuomenei, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse. Turime dirbti dėl šių žmonių, kad rastume geresnių sprendimų kovai su šia nelaime ir sušvelnintume jos padarinius."@lt14
"( ) Politiskajām grupām būtu jāpanāk plaša vienprātība par šādu jautājumu, un tām būtu jāatturas izmantot šādu jautājumu, lai risinātu citas aktuālas problēmas. Ņemot vērā to, ka kopīgo rezolūcijas priekšlikumu atbalstīja tikai kreisie spēki un galēji kreisie spēki šajā Parlamentā, var secināt, ka diemžēl šis princips ir apdraudēts. Mums būtu jādomā par cilvēkiem, viņu slimību un tās radītajām ciešanām, kā arī par šīs slimības ietekmi uz sabiedrību, jo īpaši mazāk attīstītajās valstīs. Mums jāstrādā, lai rastu labākus risinājumus cīņā pret šo postu un mazinātu tā ietekmi šo cilvēku interesēs."@lv13
". Uma matéria como a presente deveria ser objecto de amplo consenso entre os grupos políticos, que deveriam ter-se abstido de procurar utilizá-la em favor desta ou daquela agenda. Ao verificar a existência de uma proposta de resolução comum apenas subscrita por partidos da esquerda e extrema-esquerda parlamentar, facilmente se compreende que este objectivo foi lamentavelmente posto em causa. São as pessoas, a sua doença e o sofrimento que dela advém e o impacto que tem nas sociedades, em particular nas menos desenvolvidas, o que deveria estar em causa. É para elas que deveremos trabalhar para encontrar as melhores soluções para combater este flagelo e minorar os seus efeitos."@mt15
"De fracties zouden over een onderwerp als het onderhavige een brede consensus moeten proberen te bereiken en afzien van pogingen om dat onderwerp voor een ander, eigen agendapunt te gebruiken. Deze ontwerpresolutie is uitsluitend door de linkse en de extreemlinkse fracties ondertekend, en het is dus duidelijk dat elk idee om een consensus te bereiken is getorpedeerd. We zouden ons nu juist bezig moeten houden met deze mensen, hun ziekte, het door die ziekte veroorzaakte leed en de gevolgen van dat alles voor de maatschappij, vooral in de minst ontwikkelde landen. We moeten proberen betere manieren te vinden om deze gesel te bestrijden en de impact ervan te verminderen, juist omwille van deze mensen."@nl3
"( ) Grupy polityczne powinny osiągnąć szerokie porozumienie w takiej kwestii jak ta i powinny były powstrzymać się od wykorzystywania jej do tych czy innych celów. Zważywszy że wspólny projekt rezolucji został podpisany tylko przez lewicowe i skrajnie lewicowe partie Parlamentu, łatwo jest dostrzec ze smutkiem, że cel ten nie został osiągnięty. Powinniśmy przejąć się losem tych ludzi, ich chorobą i cierpieniem, a także skutkami, jakie ma ona dla społeczeństwa, szczególnie w najmniej rozwiniętych krajach. Musimy pracować nad znalezieniem lepszych rozwiązań na rzecz walki z tą plagą i łagodzić jej skutki, dla dobra tych ludzi."@pl16
"( ) Grupurile politice trebuie să ajungă la un consens general în privinţa unui subiect ca acesta, şi ar fi trebuit să nu încerce să îl folosească în favoarea unei anumite agende. Dat fiind faptul că există o propunere comună de rezoluţie care a fost semnată doar de partidele de stânga şi de extremă stângă din Parlament, se poate observa, din păcate, că obiectivul acesta a fost compromis. Ar trebui să ne îngrijoreze situaţia oamenilor, boala şi suferinţa acestora, precum şi impactul maladiei asupra societăţii, în special în ţările mai puţin dezvoltate. Trebuie să depunem eforturi pentru a găsi soluţii mai bune de a combate acest flagel şi a-i diminua efectele, pentru a veni în ajutorul acestor persoane."@ro18
"Politické skupiny by mali na takéto témy dosahovať široký konsenzus a mali by sa vyhnúť tomu, aby ich používali v prospech nejakej agendy. Vzhľadom na existenciu spoločného návrhu uznesenia, ktorý podpísali len ľavicové a extrémne ľavicové strany v Parlamente, sa dá ľahko vidieť, že tento cieľ sa, žiaľ, nedodržal. Mali by sme sa zaujímať o ľudí, ich choroby a utrpenie, ktoré im spôsobujú, a vplyv chorôb na spoločnosť, najmä v najmenej rozvinutých krajinách. Pre dobro týchto ľudí musíme spolupracovať a nájsť lepšie riešenia na boj proti tejto skaze a na zmiernenie jej následkov."@sk19
"( ) Politična skupina bi morala doseči široko soglasje v zvezi s temo, kot je ta in morali bi se vzdržati, da ga ne bi poskušali uporabljati v prid te ali one agende. Glede na obstoj skupnega predloga resolucije, ki so ga podpisale le levica in skrajne stranke levice v Parlamentu, ni težko videti, da je bil cilj žal spodkopan. Skrbeti bi nas morali ljudje, njihove bolezni in trpljenje, ki jih povzroča, ter vpliv na to družbo, zlasti v najmanj razvitih državah. S svojim delom moramo najti boljše rešitve za boj proti tej nadlogi in omiliti učinke zavoljo teh ljudi."@sl20
"De politiska grupperna bör eftersträva ett brett samförstånd i en fråga som denna, och de borde avstå från att utnyttja frågan för andra syften. Med tanke på att det finns ett gemensamt resolutionsförslag som bara har undertecknats av de politiska grupper i parlamentet som tillhör vänstern eller den yttersta vänstern är det lätt att se att samförståndsmålet sorgligt nog har undergrävts. Vi bör framför allt tänka på människorna, deras sjukdom och det lidande den vållar dem och på konsekvenserna för samhället, särskilt i de minst utvecklade länderna. Vi måste arbeta på att finna bättre lösningar för att bekämpa detta gissel och lindra dess effekter för dessa människors skull."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diogo Feio (PPE ),"18,20,15,14,16,7,10,13,9,17,21,4,8
"PT"18,20,14,16,7,10,13,9,21,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph