Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-328"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-328"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, si verifica ancora una volta l'incresciosa situazione in cui, nel discutere di un problema reale e grave (in questo caso la lotta contro l'HIV) si introducono argomenti che, proponendo soluzioni inique riguardo al diritto alla vita, impediscono il voto favorevole. L'uso del linguaggio "salute sessuale e riproduttiva" è divenuto ormai il modo per convincere i parlamenti a promuovere l´aborto. Non possiamo lasciarci ingannare. Tutti, io per primo, dobbiamo promuovere la salute sessuale e riproduttiva, ma quando le parole indicano una diversa e addirittura opposta realtà (l'uccisione di un essere umano intesa come diritto di libertà della donna) diviene necessario smascherare l'inganno. L'aborto nel mondo è un' autentica tragedia e lo è anche nella nostra Europa! Il mio voto contrario alla risoluzione non intende contrastare l'impegno a tutto campo per combattere l'AIDS, ma vuole opporsi al metodo e al contenuto che ho indicato."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Opět se nacházíme v politováníhodné situaci, ve které jsou argumenty navrhující nespravedlivá řešení v otázce práva na život používány v diskusi o skutečném a závažném problému (v tomto případě o boji proti HIV), a znemožňují tak hlasování pro návrh. Používání slov „sexuální a reprodukční zdraví“ se nyní stalo prostředkem, jak přesvědčit parlamenty, aby podporovaly potraty. Nesmíme se nechat podvést. Všichni, včetně mě samotného, musíme samozřejmě podporovat sexuální a reprodukční zdraví, ale když tato slova naznačují jiný, ve skutečnosti opačný stav věcí (přičemž zabití lidské bytosti se vykládá jako právo ženy na svobodu), je třeba odhalit podvod. Potraty ve světě jsou skutečnou tragédií, ale v naší Evropě jsou skutečnou tragédií rovněž! Hlasuji-li proti usnesení, nemám v úmyslu bránit širokému úsilí v boji s AIDS, ale postavit se proti způsobu a obsahu, které jsem zmínil."@cs1
"Nu har vi igen den beklagelige situation, hvor argumenter, der foreslår uretfærdige løsninger på spørgsmålet om retten til liv, anvendes i drøftelsen af et reelt og alvorligt problem (i dette tilfælde kampen mod hiv), så det er umuligt at stemme for. Ordene "seksuel og reproduktiv sundhed" bruges i dag med det formål at overbevise parlamenter om at fremme abort. Vi må ikke lade os forlede. Alle, herunder undertegnede, skal som udgangspunkt fremme seksuel og reproduktiv sundhed, men når ordene angiver en anden og faktisk modstridende tilstand (hvor drabet af et menneske opfattes som en kvindes ret til frihed), er vi nødt til at lægge bedrageriet for dagen. Abort i verden er en reel tragedie, men det er også en reel tragedie i vores Europa! Ved at stemme imod beslutningen ønsker jeg ikke at hindre den vidtrækkende indsats for at bekæmpe aids, men at kæmpe imod den metode og det indhold, jeg lige har nævnt."@da2
"− Wieder einmal sind wir in der bedauerlichen Situation, in der Argumente eingebracht werden, die ungerechte Lösungen zu dem Thema des Rechts auf Leben in die Diskussion zu einem realen und ernsten Problem (in diesem Fall dem Kampf gegen HIV) vorschlagen, und es damit unmöglich machen, dafür zu stimmen. Der Verwendung der Worte ‚sexuelle und der produktive Gesundheitsfürsorge‘ ist inzwischen zum Mittel geworden, um die Parlamentarier davon zu überzeugen, Abtreibungen zu befürworten. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Jeder, inklusive meiner selbst zuerst einmal, muss die sexuelle und produktive Gesundheitsfürsorge fördern, aber wenn die Worte auf eine andere und tatsächlich gegensätzliche Angelegenheit hinweisen (wenn das Töten eines Menschen als das Recht einer Frau auf Freiheit verstanden wird), wird es erforderlich, den Betrug offenzulegen. Abtreibung in der Welt ist eine echte Tragödie, aber es ist auch in unserem Europa eine echte Tragödie! Meine Absicht bei der Abstimmung gegen diese Entschließung besteht nicht darin, die umfassenden Bemühungen zur Bekämpfung von AIDS zu behindern, sondern mich gegen die Methode und den Inhalt, die ich erwähnt habe, zu widersetzen."@de9
"− ΒΜετά λύπης μας διαπιστώνουμε, για μία ακόμα φορά, να προβάλονται επιχειρήματα που προτείνουν άδικες λύσεις αναφορικά με το ζήτημα του δικαιώματος στη ζωή, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα (στην προκειμένη περίπτωση την καταπολέμηση του HIV), καθιστώντας έτσι αδύνατη την υπερψήφισή τους. Η χρήση των λέξεων «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία» έχει πλέον μετατραπεί σε μέσο για να πεισθούν τα κοινοβούλια να προωθήσουν τις αμβλώσεις. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας ξεγελάσουν. Όλοι, συμπεριλαμβανομένου αυτήν τη φορά και εμού, πρέπει να προωθούμε τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, αλλά όταν οι λέξεις υποδεικνύουν διαφορετική και, για την ακρίβεια, αντίθετη κατάσταση (όπου η θανάτωση ενός ανθρωπίνου όντος νοείται ως δικαιώμα της γυναίκας στην ελευθερία), τότε καθίσταται αναγκαίο να αποκαλυφθεί η εξαπάτηση. Η άμβλωση αποτελεί πραγματική τραγωδία στον κόσμο, αλλά αποτελεί πραγματική τραγωδία και στην Ευρώπη μας! Πρόθεσή μου, με την καταψήφιση του ψηφίσματος δεν είναι να εμποδίσω τις παγκόσμιες προσπάθειες καταπολέμησης του AIDS, αλλά να αντιταχθώ στη μέθοδο και το περιεχόμενο που ανέφερα."@el10
"− Once again we have the regrettable situation in which arguments proposing unjust solutions to the issue of the right to life are being applied to the discussion of a real and serious problem (in this case the fight against HIV), thus making it impossible to vote in favour. The use of the words ‘sexual and reproductive health’ has now become the means by which to convince parliaments to promote abortion. We must not let ourselves be deceived. Everyone, including myself, for a start, must promote sexual and reproductive health, but when the words indicate a different and, in fact, opposite state of affairs (whereby killing a human being is understood as a woman’s right to freedom), it then becomes necessary to expose the deceit. Abortion in the world is a real tragedy, but it is a real tragedy in our Europe too! My intention in voting against the resolution is not to hinder the wide-ranging efforts to combat AIDS, but to oppose the method and the content that I mentioned."@en4
"− Una vez más tenemos la lamentable situación en la que los argumentos de la propuesta de soluciones injustas a la cuestión del derecho a la vida ya se aplican a la discusión de un problema real y grave (en este caso, la lucha contra el VIH), hecho que me ha hecho imposible votar a favor. El uso de las palabras «salud sexual y reproductiva» ahora se ha convertido en el recurso para convencer a los parlamentos de que promuevan el aborto. No nos dejemos engañar. Todos, incluido yo mismo, para empezar, debemos promover la salud sexual y reproductiva, pero cuando las palabras indican una visión diferente de las cosas (por la que matar a un ser humano se entiende como el derecho de la mujer a la libertad), entonces se hace necesario exponer el engaño. El aborto en el mundo es una verdadera tragedia, pero también es una verdadera tragedia en nuestra Europa. Mi intención al votar en contra de la resolución no es obstaculizar los esfuerzos de amplio alcance para combatir el sida, sino oponerme al método y al contenido que he mencionado."@es21
"− Meil on taas kord tegemist kahetsusväärse olukorraga, kus arutelus reaalse ja tõsise probleemi üle (milleks antud juhul on võitlus HIV vastu) kasutatakse argumente, millega pakutakse välja ebaõigeid lahendusi eluõiguse küsimusele. See teeb poolt hääletamise võimatuks. Väljendist „seksuaal- ja reproduktiivtervis” on saanud vahend, mille abil veendakse parlamente abordi tegemist propageerima. Me ei tohi lasta end eksitada. Igaüks, mina sealhulgas, peab edendama seksuaal- ja reproduktiivtervist, kuid kui nende sõnade all mõeldakse teistsugust ja tegelikult lausa vastupidist olukorda (kusjuures inimese tapmist käsitatakse naise õigusena vabadusele), tuleb pettus paljastada. Abort on maailmas tõeline tragöödia, kuid see on tõeline tragöödia ka siin, Euroopas! Selle resolutsiooni vastu hääletades ei taha ma takistada laiaulatuslikke jõupingutusi võitluses AIDSiga, vaid väljendada vastuseisu sellele meetodile ja sisule, mida ma mainisin."@et5
". − Jälleen kerran olemme siinä valitettavassa tilanteessa, jossa perusteluja, joilla esitetään epäoikeudenmukaisia ratkaisuja elämisen oikeutta koskevaan kysymykseen, käytetään keskustelussa todella vakavasta ongelmasta (tässä tapauksessa hivin torjunnasta), minkä vuoksi puoltavan äänen antaminen on mahdotonta. Termin "seksuaali- ja lisääntymisterveys" käytöstä on tullut keino, jolla parlamentit saadaan puoltamaan aborttia. Meidän ei pidä antaa huijata itseämme. Kaikkien, alkaen minusta itsestäni, on pyrittävä edistämään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, mutta koska sanoilla tarkoitetaan kahta erilaista ja itse asiassa vastakkaista asiaa (yksilön tappaminen mielletään naisten oikeutena vapauteen), huijaus on syytä paljastaa. Abortti on todella traaginen asia maailmassa, mutta se on todellinen tragedia myös Euroopassa! Tarkoitukseni ei ole päätöslauselmaa vastaan äänestämällä estää laaja-alaisia aidsin torjuntatoimia vaan vastustaa mainitsemaani tapaa ja sisältöä."@fi7
"− Nous nous retrouvons encore une fois dans une situation regrettable où des arguments proposant des situations injustes quant à la question du droit à la vie sont appliqués à une discussion concernant un problème réel et sérieux (dans le cas présent, la lutte contre le VIH), ne nous permettant pas de voter en faveur du document en question. L’utilisation des termes «santé sexuelle et génésique» est maintenant le moyen à la mode pour convaincre les parlements d’encourager l’avortement. Ne nous laissons pas avoir. Nous sommes tous, et moi le premier, déterminés à promouvoir la santé sexuelle et génésique, mais lorsque ces mots revêtent un sens totalement différent et, je dirais même, opposé à leur sens initial (c’est-à-dire lorsque le meurtre d’un être humain est considéré comme une liberté des femmes), il devient nécessaire de dénoncer la supercherie. L’avortement est une véritable tragédie dans le monde, mais aussi dans notre Europe! J’ai donc l’intention de voter contre cette résolution, non pas pour entraver les divers efforts déployés en vue de lutter contre le sida, mais pour dénoncer la méthode et le contenu que je viens de mentionner."@fr8
". Újból egy olyan szomorú helyzet előtt állunk, amelyben az élethez való jog kérdésében igazságtalan megoldásokat kínáló érveket alkalmaznak egy valós és komoly probléma (jelen esetben a HIV elleni küzdelem) kapcsán, így lehetetlenné téve, hogy mellette szavazzanak. A „szexuális és reprodukciós egészség” kifejezést ma már arra használják, hogy a parlamenteket meggyőzzék az abortusz támogatásáról. Nem engedhetjük, hogy becsapjanak. Mindenkinek, engem is ideértve, elő kell segítenie a szexuális és reprodukciós egészséget, de amikor a szavak más, gyakorlatilag ellentétes jelentést hordoznak (jelen esetben egy emberi lény meggyilkolását a nők döntési szabadságaként mutatják be), akkor szükségessé válik a csalás leleplezése. Az abortusz a világban valódi tragédia, de valódi tragédia a mi Európánkban is! Azon szándékom, hogy az állásfoglalás ellen szavazok, nem kívánja gátolni az AIDS elleni széleskörű küzdelmet, de szembehelyezkedik a fent említett módszerrel és tartalommal."@hu11
"− Vėl susiduriame su apgailėtina padėtimi, kai argumentai, kuriais siūlomi neteisingi klausimo dėl teisės į gyvenimą sprendimai, taikomi diskusijai apie tikrą ir rimtą problemą (šiuo atveju kovą su ŽIV), taigi tampa neįmanoma balsuoti už šį pasiūlymą. Žodžių „seksualinė ir reprodukcinė sveikata“ vartojimas dabar tapo priemone, kuria parlamentai įtikinėjami skatinti abortus. Neturime leistis būti apgaudinėjami. Visi, įskaitant ir mane patį, turi skatinti seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, bet kai šie žodžiai reiškia skirtingus ir iš tikrųjų priešingus dalykus (kai žmogaus nužudymas yra suprantamas kaip moters teisė į laisvę), tada tampa būtina parodyti apgaulę. Abortai pasaulyje yra tikra tragedija, bet tai taip pat yra tikra tragedija mūsų Europoje! Balsuodamas prieš šią rezoliuciją, siekiu ne trukdyti plataus masto pastangoms kovoti su AIDS, bet priešintis minėtam metodui ir turiniui."@lt14
"− Jau atkal mēs esam nonākuši nožēlojamā situācijā, kad diskusijā par reālu un nopietnu problēmu (šajā gadījumā cīņu pret HIV) tiek izmantoti argumenti, piedāvājot neatbilstīgus risinājumus attiecībā uz jautājumu par tiesībām uz dzīvību, tādējādi padarot neiespējamu pozitīvu balsojumu. Termins „seksuālā un reproduktīvā veselība” tagad ir kļuvis par argumentu, lai pārliecinātu parlamentus atbalstīt abortus. Mēs nedrīkstam ļauties maldināšanai! Pirmām kārtām, ikvienam, tostarp arī man, ir jāveicina seksuālā un reproduktīvā veselība, taču, ja ar šo terminu tiek apzīmētas citas, patiesībā pilnīgi pretējas darbības (ar sievietes tiesībām uz izvēli saprotot cilvēka nogalināšanu), maldināšana ir jāatklāj. Aborti ir liela traģēdija ne tikai pasaulē, bet arī Eiropā. Mans nolūks, balsojot pret šo rezolūciju, ir nevis kavēt visaptverošos centienus cīņā pret AIDS, bet gan, kā jau es minēju, iebilst pret metodēm un rezolūcijas saturu."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, si verifica ancora una volta l'incresciosa situazione in cui, nel discutere di un problema reale e grave (in questo caso la lotta contro l'HIV) si introducono argomenti che, proponendo soluzioni inique riguardo al diritto alla vita, impediscono il voto favorevole. L'uso del linguaggio "salute sessuale e riproduttiva" è divenuto ormai il modo per convincere i parlamenti a promuovere l´aborto. Non possiamo lasciarci ingannare. Tutti, io per primo, dobbiamo promuovere la salute sessuale e riproduttiva, ma quando le parole indicano una diversa e addirittura opposta realtà (l'uccisione di un essere umano intesa come diritto di libertà della donna) diviene necessario smascherare l'inganno. L'aborto nel mondo è un' autentica tragedia e lo è anche nella nostra Europa! Il mio voto contrario alla risoluzione non intende contrastare l'impegno a tutto campo per combattere l'AIDS, ma vuole opporsi al metodo e al contenuto che ho indicato."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, waarde collega’s, eens te meer bevinden we ons in de betreurenswaardige situatie dat er in een debat over een reëel en ernstig vraagstuk (in dit geval de strijd tegen hiv) argumenten te berde worden gebracht die onrechtvaardige oplossingen ten aanzien van het recht op leven voorstellen en ons daardoor verhinderen vóór te stemmen. De woorden “seksuele en reproductieve gezondheid” zijn nu de methode geworden om de parlementen ervan te overtuigen abortus te promoten. We mogen ons niet om de tuin laten leiden. Wij allen, en ik voorop, moeten de seksuele en reproductieve gezondheid promoten, maar als met deze woorden een heel andere, volkomen tegengestelde werkelijkheid wordt aangeduid (het doden van een menselijk wezen, dat wordt opgevat als het recht van de vrouw op vrijheid), dan moet het bedrog ontmaskerd worden. Abortus is in onze wereld een regelrechte tragedie en dat is het ook in ons Europa! Mijn stem tegen deze resolutie is niet bedoeld om een dam op te werpen tegen alle inspanningen in de strijd tegen aids, maar als protest tegen de methode en de inhoud zoals zojuist door mij beschreven."@nl3
"− Raz jeszcze mamy do czynienia z sytuacją, w której argumenty na rzecz niesprawiedliwych rozwiązań kwestii prawa do życia są przytaczane w dyskusji o realnym i poważnym problemie (w tym przypadku o walce z HIV), co uniemożliwia głosowanie na „tak”. Używanie słów „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” stało się teraz sposobem na przekonywanie parlamentów do wspierania aborcji. Nie wolno nam dawać się oszukiwać. Każdy, także ja sam, musi wspierać ochronę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, ale gdy słowa te wskazują na inny, tak naprawdę przeciwny stan rzeczy (kiedy to zabicie człowieka jest rozumiane jako prawo kobiety do wolności), wówczas trzeba przeciwstawić się takiemu oszustwu. Aborcja na świecie jest prawdziwą tragedią, ale jest ona również prawdziwą tragedią w Europie! Głosując za odrzuceniem rezolucji, daję wyraz nie mojemu zamiarowi utrudnienia zakrojonych na szeroką skalę działań w walce z AIDS, ale mojemu sprzeciwowi wobec metody i treści, o których wspomniałem."@pl16
"− Uma vez mais estamos na situação lamentável de aplicar argumentos que propõem soluções injustas para a questão do direito à vida na discussão de um problema real e grave (neste caso o combate ao VIH), impossibilitando assim que vote a favor. A utilização das palavras “saúde sexual e reprodutiva” tornou-se agora a forma de convencer os parlamentos a promoverem o aborto. Não nos podemos deixar enganar. Todos, começando por mim, temos de promover a saúde sexual e reprodutiva, mas quando essas palavras indicam uma situação diferente e, de facto, contraditória (em que matar um ser humano é entendido como o direito à liberdade individual da mulher), torna-se então necessário desmascarar o artifício. O aborto no mundo é uma verdadeira tragédia, mas também é uma verdadeira tragédia na Europa! A minha intenção ao votar contra a resolução não é prejudicar os esforços amplos para combater a SIDA, mas opor-me ao método e ao conteúdo que mencionei."@pt17
"− Ne aflăm din nou în situaţia regretabilă în care argumentele care propun soluţii nedrepte pentru problema dreptului la viaţă sunt aplicate în cazul unei discuţii privind o problemă reală şi gravă (în acest caz, lupta împotriva HIV), devenind astfel imposibil să votăm în favoarea rezoluţiei. Utilizarea cuvintelor „sănătate sexuală şi reproductivă" a devenit acum modalitatea prin care parlamentele sunt convinse să promoveze avortul. Nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi. În primul rând, toată lumea, inclusiv eu, trebuie să promoveze sănătatea sexuală şi reproductivă, însă, atunci când aceste cuvinte indică o stare de fapt nu numai diferită, ci total opusă (în care dreptul femeilor la libertate semnifică uciderea unei fiinţe umane), devine necesar să dezvăluim inducerea în eroare. Avortul este o problemă cu adevărat tragică în lume, dar şi în Europa! Intenţia mea de a vota împotriva rezoluţiei nu are scopul de a îngreuna eforturile ample depuse pentru combaterea SIDA, ci de a se opune metodei şi conţinutului la care am făcut referire."@ro18
"− Znovu sa ocitáme v poľutovaniahodnej situácii, keď sa v diskusii o skutočnom a vážnom probléme (v tomto prípade ide o boj proti HIV) používajú argumenty navrhujúce nespravodlivé riešenia na tému práva na život, vďaka čomu je nemožné hlasovať za návrh. Používanie výrazu „sexuálne a reprodukčné zdravie“ sa teraz stáva prostriedkom na presvedčenie parlamentov, aby podporovali umelé prerušenie tehotenstva. Nesmieme sa nechať oklamať. Všetci počnúc mnou musíme podporovať sexuálne a reprodukčné zdravie, ale keď slová naznačujú inú a v skutočnosti opačnú situáciu (keď sa zabitie ľudskej bytosti poníma ako právo ženy na slobodu), je potrebné odhaliť klamstvo. Umelé prerušenie tehotenstva na svete je skutočnou tragédiou, ale skutočnou tragédiou je aj v našej Európe. Môj zámer hlasovať proti uzneseniu nespočíva v snahe brániť rozsiahlemu úsiliu o boj proti AIDS, ale v namietaní proti spôsobu a obsahu, ktoré som spomínal."@sk19
". − Še enkrat imamo obžalovanja vreden položaj, ko se uporabljajo argumenti za predloge o nepravičnih rešitvah vprašanja glede pravice do življenja v razpravi o resničnem in resnem problemu (v tem primeru je to boj proti virusu HIV), zaradi česar je tako nemogoče glasovati za. Uporaba besed „spolno in reproduktivno zdravje“ je sedaj postala sredstvo za prepričevanje parlamentov, naj spodbujajo splav. Ne smemo si dovoliti, da nas zavedejo. Vsi, vključno z mano, moramo za začetek spodbujati spolno in reproduktivno zdravje, a ko besede kažejo drugačno in dejansko nasprotno stanje (s čimer se ubijanje človeškega bitja razume kot pravica žensk do svobode), potem postane nujno, da se ta prevara razkrije. Splav v svetu je resnična tragedija, a resnična tragedija je tudi v naši Evropi! Moj namen z glasovanjem proti resoluciji ni ovirati obsežna prizadevanja za boj proti aidsu, ampak nasprotovati metodi in vsebini, ki sem jo omenil."@sl20
"− Ännu en gång befinner vi oss i den beklagliga situation där argument för orättvisa lösningar av frågan om rätt till liv tillämpas på diskussionen om ett verkligt och allvarligt problem (i detta fall kampen mot hiv), vilket gör det omöjligt för oss att rösta för. Användningen av orden ”sexuell och reproduktiv hälsa” har nu blivit den metod genom vilken man försöker övertyga olika länders parlament om att de bör främja abort. Vi får inte låta oss luras. Till att börja med måste var och en av oss, även jag själv, främja sexuell och reproduktiv hälsa, men när orden står för ett annat och i själva verket motsatt tillstånd (varigenom dödandet av en människa uppfattas som en kvinnas rätt till frihet), då blir det nödvändigt att avslöja bedrägeriet. Abort i världen är en verklig tragedi, men den är en verklig tragedi även i vårt Europa! Min avsikt med att rösta emot resolutionsförslaget är inte att förhindra de omfattande insatserna för att bekämpa aids utan att uttrycka mitt motstånd mot den metod och det innehåll som jag nämnde."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph