Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-325"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-325"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I welcome the adoption of this resolution mainly because it calls for a substantial increase in EU humanitarian aid to the people affected by the recent violence in southern Kyrgyzstan, as well as for comprehensive use of the Instrument for Stability, and because it stresses our belief that a new level of EU engagement in southern Kyrgyzstan will be necessary in the longer term as well; reiterates Parliament’s call to the Commission to prepare proposals for a reallocation of funds under the Development Cooperation Instrument designed to put the EU in a better position to give a sustained response to the new situation in Kyrgyzstan; and maintains that a focus on human security is essential in the EU’s Central Asia policy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vítám přijetí tohoto usnesení, zejména z toho důvodu, že vyzývá k výraznému navýšení humanitární pomoci ze strany EU poskytované lidem zasaženým nedávnými násilnosti v jižním Kyrgyzstánu a k komplexnímu využívání nástroje stability, a také proto, že klade důraz na naše přesvědčení, že z dlouhodobého hlediska bude nutné změnit míru zapojení EU v jižním Kyrgyzstánu; znovu opakuje výzvu Parlamentu Komisi, aby připravila návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci, který byl vytvořen proto, aby EU mohla lépe reagovat na novou situaci v Kyrgyzstánu, a že zastává názor, že důraz na lidskou bezpečnost je pro politiku EU pro Střední Asii stěžejní."@cs1
"Jeg glæder mig over vedtagelsen af denne beslutning, navnlig fordi den opfordrer til en væsentlig forøgelse af EU's humanitære bistand til de mennesker, der er berørt af den nylige vold i det sydlige Kirgisistan, og til udstrakt anvendelse af stabilitetsinstrumentet, og fordi den understreger vores overbevisning om, at der er behov for et nyt niveau i EU's engagement i det sydlige Kirgisistan også på længere sigt. Den gentager Parlamentets opfordring til Kommissionen om at udarbejde forslag om omfordeling af midler under instrumentet for udviklingssamarbejde for at sikre, at omfanget af EU's reaktion er passende i forhold til den nye situation i Kirgisistan, og fastholder opfordringen til fokus på menneskers sikkerhed i EU's politik for Centralasien."@da2
"Ich begrüße die Annahme dieser Entschließung hauptsächlich, weil sie eine beträchtliche Zunahme der humanitären Hilfe der EU für die von der jüngsten Gewalt in Südkirgisistan betroffenen Menschen fordert sowie einen umfassenden Einsatz des Stabilitätsinstruments und weil sie unseren Glauben betont, dass auch langfristig eine neues Maß an EU-Engagement in Südkirgisistan erforderlich sein wird; weil sie den Aufruf des Parlaments an die Kommission wiederholt, Vorschläge für eine Umverteilung der Mittel des Instruments zur Entwicklungsooperation, das die EU in eine bessere Position bringen soll, um anhaltend auf die neue Situation in Kirgisistan zu reagieren, zu erstellen; und weil sie darauf besteht, dass die Konzentration auf die Sicherheit der Menschen in der EU-Strategie für Zentralasien entscheidend ist."@de9
"Επικροτώ την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, κυρίως επειδή ζητεί σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ προς τον λαό που επλήγη από τις πρόσφατες βιαιοπραγίες στη νότιο Κιργιζία, καθώς και ολοκληρωμένη χρήση του μέσου σταθερότητας, και διότι τονίζει την πεποίθησή μας ότι θα καταστεί αναγκαίο ένα νέο επίπεδο δέσμευσης της ΕΕ στη νότιο Κιργιζία και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο επαναλαμβάνει την έκκληση του Κοινοβούλίου προς την Επιτροπή να ετοιμάσει προτάσεις ανακατανομής των πόρων βάσει του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας που έχει σχεδιαστεί ώστε η ΕΕ να είναι σε καλύτερη θέση να παράσχει διαρκή ανταπόκριση στη νέα κατάσταση στην Κιργιζία· και ισχυρίζεται ότι η εστίαση στην ανθρώπινη ασφάλεια έχει ουσιαστική σημασία για την πολιτική της ΕΕ στην Κεντρική Ασία."@el10
"Acojo con satisfacción la aprobación de esta resolución, principalmente porque pide un aumento sustancial de la ayuda humanitaria de la UE a las personas afectadas por los recientes actos de violencia acontecidos en el sur de Kirguistán, así como el uso integral del Instrumento de Estabilidad, y porque subraya nuestra creencia de que un nuevo nivel de compromiso de la UE en el sur de Kirguistán será necesario a largo plazo; reitera el llamamiento del Parlamento a la Comisión para que elabore propuestas para una reasignación de los fondos del Instrumento de Cooperación al Desarrollo destinado para poner a la UE en una mejor posición a fin de que pueda dar una respuesta sostenida a la nueva situación de Kirguistán; y sostiene que es esencial adoptar un enfoque en la seguridad humana en la política europea de Asia Central."@es21
"Ma väljendan heameelt selle resolutsiooni vastuvõtmise üle peamiselt seetõttu, et selles kutsutakse üles suurendama oluliselt Euroopa Liidu humanitaarabi Lõuna-Kõrgõzstanis hiljuti puhkenud vägivalla tõttu kannatavatele inimestele ja nõutakse stabiliseerimisvahendi ulatuslikku kasutamist, ning kuna selles rõhutatakse meie veendumust, et Euroopa Liit peaks Lõuna-Kõrgõzstanis võtma endale olulisema rolli ka pikemas plaanis. Samuti korratakse resolutsioonis Euroopa Parlamendi üleskutset komisjonile koostada ettepanekud arengukoostöö rahastamisvahendi summade ümberpaigutamiseks, aitamaks tagada Euroopa Liidu piisava reageerimise muutunud olukorrale Kõrgõzstanis, ning korratakse ka üleskutset keskenduda Euroopa Liidu Kesk-Aasia poliitikas inimeste julgeolekule."@et5
". Kannatan tämän päätöslauselman hyväksymistä etupäässä siksi, että siinä: edellytetään, että Etelä-Kirgisian äskettäisten väkivaltaisuuksien koettelemille ihmisille annettavaa EU:n humanitaarista apua lisätään tuntuvasti ja että vakautusvälinettä käytetään kattavasti; uskotaan, että EU:n on lisättävä pidemmällä aikavälillä sitoutumistaan Etelä-Kirgisiaan; toistetaan parlamentin komissiolle esittämä kehotus laatia ehdotuksia kehitysyhteistyövälineen varojen uudelleen kohdentamiseksi, jotta EU voisi helpommin reagoida Kirgisian uuteen tilanteeseen; katsotaan edelleen, että EU:n Keski-Aasian politiikassa on keskityttävä ihmisten turvallisuuteen."@fi7
"− Je me félicite de l’adoption de cette résolution, qui demande une augmentation notable de l’aide humanitaire européenne en faveur des victimes des récents actes de violence dans le sud du Kirghizstan, ainsi qu’un recours généralisé à l’instrument de stabilité. Elle confirme notre conviction que l’Union européenne doit renforcer son engagement à long terme dans le sud du Kirghizstan. De plus, elle renouvelle l’appel du Parlement à la Commission pour qu’elle élabore des propositions de réallocation des fonds de l’instrument de la coopération au développement afin que l’Union européenne soit mieux en mesure de réagir à long terme à la nouvelle situation du Kirghizstan et réaffirme qu’il est essentiel de mettre l’accent sur la sécurité des personnes dans le cadre de la politique de l’Union pour l’Asie centrale."@fr8
". – Üdvözlöm az állásfoglalás elfogadását, főként azért, mert felszólít az Európai Unió által nyújtott humanitárius segély jelentős megemelésére a dél-kirgizisztáni erőszakos cselekmények miatt szenvedők megsegítése érdekében, valamint a Stabilitási Eszköz széleskörű használatára is, valamint azért, mert hangsúlyozza azon elképzelésünket, hogy Dél-Kirgizisztánban hosszú távon is szükség lesz egy újfajta uniós szerepvállalásra. Az állásfoglalás ismételten felszólítja a Bizottságot a fejlesztési együttműködési eszköz keretén belül a támogatások újraelosztásával kapcsolatos javaslatok előkészítésére, ennek segítségével az Európai Unió megfelelő módon tud folyamatosan reagálni az új kirgizisztáni helyzetre. Az állásfoglalás azt is hangsúlyozza, hogy az Unió Közép-Ázsiai politikájának legfontosabb pontja az emberek biztonsága."@hu11
". Sono favorevole a questa risoluzione, soprattutto perché chiede un sostanziale aumento degli aiuti umanitari dell’Unione europea a favore delle persone colpite dalle recenti violenze che hanno insanguinato il Kirghizistan meridionale; essa sostiene inoltre un ampio uso dello strumento di stabilità, e ribadisce con noi la necessità di un nuovo livello di impegno dell’Unione nel Kirghizistan meridionale anche nel lungo periodo. La risoluzione ribadisce l’invito già rivolto dal Parlamento alla Commissione per l’elaborazione di proposte relative alla riassegnazione dei fondi dello strumento di cooperazione allo sviluppo, così da assicurare che la risposta dell’UE alla nuova situazione in Kirghizistan abbia una portata sufficiente; e afferma che nella politica dell’Unione sull’Asia centrale è necessario dare la priorità alla sicurezza umanitaria."@it12
"Palankiai vertinu šios rezoliucijos priėmimą labiausiai dėl to, kad joje raginama iš esmės padidinti Europos Sąjungos humanitarinę pagalbą žmonėms, nukentėjusiems per neseniai įvykusį smurto protrūkį pietinėje Kirgizijos dalyje, taip pat ir dėl visapusio stabilumo priemonės naudojimo ir todėl, kad joje pabrėžiama mūsų pozicija, kad ir ateityje Europos Sąjungai reikės nauju lygmeniu dalyvauti pietų Kirgizijoje; kad joje pakartojamas Parlamento raginimas Komisijai paruošti pasiūlymus dėl lėšų paskyrimo iš naujo pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę, kuria siekiama didinti Europos Sąjungos galimybes pateikti ilgalaikį atsaką į naują situaciją Kirgizijoje; ir kad joje teigiama, kad orientavimasis į žmonių saugumą yra esminis Europos Sąjungos politikos Vidurio Azijoje elementas."@lt14
"Es atzinīgi vērtēju šīs rezolūcijas pieņemšanu galvenokārt tāpēc, ka tajā pausts aicinājums būtiski palielināt Eiropas Savienības humānās palīdzības apjomu cilvēkiem, kuri cietuši nesen Kirgizstānas dienvidos notikušajos vardarbības uzliesmojumos, kā arī vispusīgi izmantot stabilitātes instrumentu, un arī tāpēc, ka tajā uzsvērta mūsu pārliecība, ka arī ilgtermiņā būs vēl lielākā mērā nepieciešama ES iesaistīšanās problēmu risināšanā Kirgizstānas dienvidos; tajā atgādināts Parlamenta aicinājums Komisijai sagatavot priekšlikumus par attīstības sadarbības instrumenta līdzekļu pārdali, nodrošinot, lai ES būtu labi sagatavota reaģēt uz jauno situāciju Kirgizstānā; un šajā rezolūcijā atkārtoti apliecināts, ka ES Vidusāzijas politikā galvenā uzmanība jāpievērš cilvēku drošības aspektiem."@lv13
"I welcome the adoption of this resolution mainly because it calls for a substantial increase in EU humanitarian aid to the people affected by the recent violence in southern Kyrgyzstan, as well as for comprehensive use of the Instrument for Stability, and because it stresses our belief that a new level of EU engagement in southern Kyrgyzstan will be necessary in the longer term as well; reiterates Parliament’s call to the Commission to prepare proposals for a reallocation of funds under the Development Cooperation Instrument designed to put the EU in a better position to give a sustained response to the new situation in Kyrgyzstan; and maintains that a focus on human security is essential in the EU’s Central Asia policy."@mt15
"Ik ben verheugd dat deze ontwerpresolutie is aangenomen, met name omdat: er een oproep wordt gedaan om niet alleen de humanitaire hulp van de EU aan de door het recente geweld in Zuid-Kirgizië getroffen mensen aanzienlijk te verhogen maar ook het stabiliteitsinstrument op grootschalige wijze in te zetten; onze overtuiging wordt benadrukt dat er ook op langere termijn een nieuwe vorm van Europees engagement in Zuid-Kirgizië noodzakelijk zal zijn; de oproep van het Parlement aan de Commissie wordt herhaald om voorstellen voor te bereiden voor de herschikking van de middelen van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking teneinde ervoor te zorgen dat de EU op zowel korte als middellange termijn op de nieuwe situatie in Kirgizië kan reageren, en er wederom op wordt aangedrongen om menselijke veiligheid centraal te stellen in het EU-beleid ten aanzien van Centraal-Azië."@nl3
"Cieszy mnie przyjęcie tej rezolucji, głównie dlatego, że wezwano w niej do znacznego zwiększenia unijnej pomocy humanitarnej dla ludzi dotkniętych niedawnym wybuchem przemocy w południowym Kirgistanie i do daleko idącego wykorzystania instrumentu stabilności, a także dlatego, że podkreślono w niej nasz pogląd, iż w dłuższej perspektywie czasowej konieczne będzie zwiększenie poziomu naszego zaangażowania w sprawy południowego Kirgistanu. Cieszy mnie również, że w rezolucji powtórzono wezwanie skierowane do Komisji dotyczące przygotowania wniosków w sprawie przesunięcia środków instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, co ułatwiłoby UE trwalsze reagowanie na nową sytuację w Kirgistanie; stwierdzono w niej również, że zasadnicze znaczenie z punktu widzenia unijnej polityki wobec Azji Centralnej ma skupienie się na bezpieczeństwie ludzi."@pl16
"Congratulo-me pela adopção desta resolução, principalmente porque solicita um aumento substancial da ajuda humanitária da UE destinada às pessoas afectadas pela recente violência no sul do Quirguizistão, bem como um amplo recurso ao Instrumento de Estabilidade, e porque salienta a nossa convicção de que será também necessário um novo nível de compromisso da UE no sul do Quirguizistão, inclusive a longo prazo; reitera o seu apelo à Comissão para elaborar propostas de redistribuição de fundos no âmbito do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, tendo em vista colocar a UE em melhor posição para dar uma resposta sustentada à nova situação no Quirguizistão; e insiste na importância de a política da UE para a Ásia Central se centrar na segurança humana."@pt17
"Salut adoptarea prezentei rezoluţii, în principal pentru că prin aceasta se solicită creşterea substanţială a ajutorului umanitar acordat de UE persoanelor afectate de recentele incidente violente din sudul Kârgâzstanului, precum şi utilizarea cuprinzătoare a Instrumentului pentru stabilitate, şi pentru că subliniază convingerea noastră că un nou nivel al implicării UE în sudul Kârgâzstanului va fi necesar şi pe termen lung; reiterează apelul Parlamentului către Comisie de a pregăti propuneri pentru o realocare a fondurilor în conformitate cu Instrumentul pentru cooperarea pentru dezvoltare, menită să aducă UE într-o poziţie mai favorabilă, care să-i permită să adopte o reacţie susţinută la noua situaţie din Kârgâzstan şi subliniază că plasarea accentului pe securitatea umană este esenţială în politica UE privind Asia Centrală."@ro18
"− Vítam prijatie tohto uznesenia najmä preto, že vyzýva na podstatné zvýšenie humanitárnej pomoci EÚ pre ľudí postihnutých posledným násilím v južnom Kirgizsku, ako aj na kompletné využitie nástroja stability, a preto, že zdôrazňuje našu vieru, že z dlhodobého hľadiska bude potrebná aj nová úroveň angažovanosti EÚ v južnom Kirgizsku. Opakuje výzvu Parlamentu, aby Komisia pripravila návrhy na presunutie financií v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce navrhnutého s cieľom, aby EÚ získala lepšiu pozíciu a udržateľne reagovala na novú situáciu v Kirgizsku, a uvádza, že dôraz na bezpečnosť ľudí je základom politiky EÚ v oblasti Strednej Ázie."@sk19
"Sprejetje te resolucije pozdravljam predvsem zato, ker poziva k precejšnjemu povečanju humanitarne pomoči EU ljudem, ki jih je prizadelo nedavno nasilje v južni Kirgiziji, pa tudi zaradi splošne uporabe instrumenta za stabilnost, in ker poudarja naše prepričanje, da bo tudi dolgoročno potrebna nova raven vključitve EU v južni Kirgiziji; ponavlja poziv Komisije s strani Parlamenta, naj pripravi predloge za ponovno razdelitev sredstev v instrumentu sodelovanja na področju razvoja, ki je oblikovan, da EU postavi v boljši položaj za dajanje trajnega odgovora na novi položaj v Kirgiziji; in zagovarja, da je v politiki EU do Srednje Azije bistvena osredotočenost na varnost ljudi."@sl20
". Jag välkomnar antagandet av detta resolutionsförslag framför allt därför att det innebär ett krav på en väsentlig ökning av EU:s humanitära bistånd till de människor som nyligen drabbats av våldet i södra Kirgizistan och ett omfattande utnyttjande av stabilitetsinstrumentet. Jag stöder resolutionsförslaget även av följande skäl: Det betonas att vi har rätt i vår uppfattning att det krävs ett ökat EU-engagemang för södra Kirgizistan även på lång sikt. I resolutionsförslaget upprepas parlamentets uppmaning till kommissionen att utarbeta förslag om en omfördelning av medlen inom finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete som är avsedda att underlätta för EU att ge ett fortsatt stöd med tanke på den nya situationen i Kirgizistan, och det betonas att fokus på människors säkerhet är något som prioriteras inom EU:s politik för Centralasien."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ),"18,5,20,15,19,14,16,7,13,9,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph