Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-321"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-321"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tiek Albanija, tiek Kosovas padarė pažangą vykdydami reformas demokratijai, teisinei valstybei stiprinti bei šios šalies tvariam vystymuisi užtikrinti. Tačiau reikia ir toliau siekti užsibrėžtų tikslų, ypač kovoje su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, stiprinant valstybinių institucijų administracinius gebėjimus, užtikrinant teisės viršenybę. Albanijoje jau metus nesiliaujanti politinė priešprieša dėl parlamento rinkimų rezultatų kenkia Albanijos siekiams tapti ES nare. Albanijos politinės jėgos turi pradėti konstruktyvų dialogą, kad būtų pasiektas susitarimas dėl rezultatų bei naujo visapusiškai skaidrų rinkimų procesą užtikrinančio rinkimų įstatymo. Balsavau už rezoliucijas, nes jos taip pat ragina ES valstybes ieškoti naujų sąveikos su šiomis Balkanų šalimis būdų. Viena iš tokių priemonių yra skatinti žmogiškuosius ryšius per akademinius mainus tarp moksleivių, studentų, mokslininkų."@lt14
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Albánie i Kosovo učinily pokrok při prosazování demokratických reforem a upevňování právního řádu a zajišťování udržitelného rozvoje v zemi. Musíme však i nadále usilovat o plnění cílů zejména v souvislosti s bojem proti korupci a organizovanému zločinu, posilováním administrativních kapacit státních orgánů a upevňováním nadřazenosti práva. Politické napětí v Albánii spojené s výsledky parlamentních voleb, které trvá již rok, narušuje snahy země stát se členským státem EU. Politické síly v Albánii musí zahájit konstruktivní dialog a shodnout se na výsledcích voleb a podobě volebního zákona, a zaručit tak nový, zcela transparentní volební proces. Hlasoval jsem pro obě usnesení, protože také vyzývají členské státy EU, aby hledaly nové způsoby vzájemné komunikace s těmito balkánskými zeměmi. Jedním z takových způsobů je podpora přímého kontaktu mezi občany na základě studijních výměn pro žáky, studenty a vědce."@cs1
"Både Albanien og Kosovo har gjort fremskridt med hensyn til gennemførelse af demokratiske reformer med henblik på at styrke retsstatsprincippet og sikre bæredygtig udvikling i landet. Vi skal dog stadig kæmpe for at opfylde målsætningerne, herunder især i kampen mod korruption og organiseret kriminalitet, så vi styrker de statslige institutioners administrative kapacitet og sikrer overholdelse af loven. I Albanien skader de politiske spændinger som følge af resultaterne af parlamentsvalget, som allerede har eksisteret i et år, landets indsats for at blive medlem af EU. Albaniens politiske kræfter skal indlede en konstruktiv dialog for at nå til enighed om resultaterne og en valglov, der sikrer en ny og fuldstændig gennemsigtig valgproces. Jeg stemte for beslutningerne, fordi de også opfordrer EU's medlemsstater til at finde nye muligheder for at samarbejde med disse Balkanlande. En af disse foranstaltninger er fremme af mellemfolkelige kontakter gennem akademisk udveksling af elever, studerende og forskere."@da2
"Sowohl Albanien als auch der Kosovo haben bei der Umsetzung demokratischer Reformen zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung des Landes Fortschritte erzielt. Wir müssen jedoch weiterhin nach den Zielen streben, insbesondere bei der Bekämpfung der Korruption und des organisierten Verbrechens, und dabei die Verwaltungsfähigkeiten der staatlichen Institutionen stärken und die Vorherrschaft des Rechts gewährleisten. In Albanien beeinträchtigt die politische Spannung wegen der Ergebnisse der Parlamentswahlen, die seit einem Jahr besteht, die Bemühungen des Landes, ein EU-Mitgliedstaat zu werden. Die politischen Kräfte Albaniens müssen einen konstruktiven Dialog beginnen, um zu einer Einigung bezüglich der Ergebnisse und zu einem Wahlgesetz zu kommen, das einen neuen, völlig transparenten Wahlprozess gewährleistet. Ich habe für die Entschließungen gestimmt, da sie auch die Mitgliedstaaten der EU aufrufen, neue Möglichkeiten der Interaktion mit diesen Balkanstaaten zu suchen. Eine dieser Maßnahmen ist die Förderung persönlicher Kontakte durch akademische Austauschprogramme für Schüler, Studenten und Wissenschaftler."@de9
"Τόσο η Αλβανία όσο και το Κοσσυφοπέδιο έχουν σημειώσει πρόοδο κατά την εφαρμογή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης για τη χωρα. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τους στόχους, ιδίως της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των κρατικών θεσμικών οργάνων και της διασφάλισης της υπεροχής του δικαίου. Στην Αλβανία, η πολιτική ένταση σχετιά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που συνεχίζεται ήδη εδώ και έναν χρόνο βλάπτει τις προσπάθειες της χώρας να αποτελέσει κράτος μέλος της ΕΕ. Οι πολιτικές δυνάμεις της Αλβανίας πρέπει να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα αποτελέσματα και σε εκλογικό νόμο που θα διασφαλίζει μία νέα, πλήρως διαφανή εκλογική διαδικασία. Ψήφισα υπέρ των ψηφισμάτων, διότι καλούν επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναζητήσουν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με αυτές τις βαλκανικές χώρες. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών μέσω ακαδημαϊκών ανταλλαγών μαθητών, φοιτητών και επιστημόνων."@el10
"Both Albania and Kosovo have made progress implementing democratic reforms to strengthen the rule of law and to ensure sustainable development for the country. However, we must continue to strive for the objectives, particularly in the fight against corruption and organised crime, strengthening the administrative capacity of state institutions and ensuring the primacy of law. In Albania the political tension over the parliamentary election results that has already gone on for a year is harming the country’s efforts to become an EU Member State. Albania’s political forces must begin a constructive dialogue to reach an agreement on the results and an election law ensuring a new fully transparent election process. I voted for the resolutions, because they also call on EU Member States to seek new means of interacting with these Balkan countries. One of these measures is to promote people-to-people contacts through academic exchanges between pupils, students and scientists."@en4
"Albania y Kosovo han hecho progresos mediante la aplicación de las reformas democráticas para reforzar el Estado de Derecho y garantizar un desarrollo sostenible para el país. Sin embargo, debemos seguir luchando por los objetivos, en particular, para combatir la corrupción y la delincuencia organizada, fortalecer la capacidad administrativa de las instituciones del Estado y garantizar la primacía de la ley. En Albania, la tensión política en los resultados de las elecciones parlamentarias que ya se han prolongado un año están dañando los esfuerzos del país para convertirse en miembro de la UE. Las fuerzas políticas de Albania deben comenzar un diálogo constructivo para alcanzar un acuerdo sobre los resultados y una ley electoral que garantice un nuevo proceso electoral totalmente transparente. He votado a favor de las resoluciones, porque también hacen un llamamiento a los Estados miembros para que busquen nuevos medios de interacción con estos países de los Balcanes. Una de estas medidas es fomentar los contactos entre los pueblos mediante el intercambio académico entre alumnos, estudiantes y científicos."@es21
"Nii Albaania kui ka Kosovo on teinud demokraatlike reformide elluviimisel edusamme, et tugevdada õigusriiki ja tagada riigi jätkusuutlik areng. Sellegipoolest tuleb jätkuvalt nende eesmärkide poole püüelda, eelkõige võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, riigiasutuste haldussuutlikkuse tugevdamisel ja õigusriigi põhimõtete järgimisel. Albaanias on parlamendivalimiste tulemuste tõttu tekkinud poliitilised pinged kestnud juba üle aasta. Need on kahjustanud riigi püüdlusi saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. Albaania poliitilised jõud peavad alustama konstruktiivset dialoogi, et jõuda kokkuleppele tulemustes ja valimisseaduses, mis tagab uue, täiesti läbipaistva valimisprotsessi. Ma hääletasin nende resolutsioonide poolt, sest neis kutsutakse ka Euroopa Liidu liikmesriike üles otsima uusi viise kõnealuste Balkani riikidega suhtlemiseks. Üks võimalus on edendada inimestevahelisi sidemeid õpilaste, üliõpilaste ja teadlaste akadeemiliste vahetuste kaudu."@et5
"− Aussi bien l’Albanie que le Kosovo ont progressé dans la mise en œuvre de réformes démocratiques visant à renforcer l’état de droit et à assurer le développement durable du pays. Cependant nous devons poursuivre les efforts en vue d’atteindre les objectifs fixés, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le renforcement de la capacité administrative des institutions nationales et l’application du principe de la primauté du droit. En Albanie, la tension politique qui règne depuis déjà plus d’un an au sujet des résultats des élections parlementaires compromet les efforts déployés par le pays en vue de sa possible adhésion à l’Union européenne. Les forces politiques albanaises doivent entamer un dialogue constructif pour trouver un accord sur les résultats et sur une nouvelle loi électorale assurant un processus électoral transparent. J’ai voté en faveur de ces résolutions, car elles appellent également les États membres de l’UE à chercher de nouveaux moyens d’interagir avec ces pays des Balkans. L’une des mesures proposées consiste à promouvoir les contacts personnels au moyen d’échanges académiques entre élèves, étudiants et scientifiques."@fr8
". Albánia és Koszovó is előreléptek a jogállamiság és az ország fenntartható fejlődését biztosító demokratikus reformok végrehajtásában. Ugyanakkor folytatniuk kell a célkitűzések elérését, különösen a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, az állami intézmények adminisztratív képességeinek erősítésében, valamint a jog elsőbbségének biztosításában. Albániában már egy éve nagy politikai feszültség uralkodik a parlamenti választások eredményei miatt, és ez károsan hat az ország azon törekvésére, hogy az Európai Unió tagállama legyen. Albánia politikai erőinek konstruktív párbeszédet kell folytatniuk az eredmények felőli megállapodás és egy olyan választási törvény érdekében, amely új, teljességgel átlátható választási folyamatot tesz lehetővé. Azért szavaztam az állásfoglalások mellett, mivel ezek az uniós tagállamokat is felszólítják arra, hogy ezekkel az országokkal új együttműködési stratégiákat dolgozzanak ki. Az egyik ilyen stratégia a személyes kapcsolat, a diákok, egyetemi hallgatók és tudósok felsőoktatási csereprogramokban való részvétele."@hu11
". Sia l’Albania che il Kosovo hanno compiuto dei progressi nell’attuazione delle riforme democratiche miranti a consolidare lo stato di diritto e a garantire lo sviluppo sostenibile del rispettivo paese. Dobbiamo però continuare a batterci per la realizzazione di tali obiettivi, soprattutto per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il rafforzamento della capacità amministrativa delle istituzioni statali e il consolidamento dello stato di diritto. In Albania la tensione politica innescata dai risultati delle elezioni parlamentari si protrae da oltre un anno, e ostacola gli sforzi del paese per l’adesione all’Unione europea. Le forze politiche albanesi devono avviare un dialogo costruttivo per giungere a un accordo sui risultati e su una legge elettorale che garantisca un nuovo processo elettorale del tutto trasparente. Ho votato a favore delle risoluzioni anche perché esse invitano gli Stati membri dell’Unione europea a individuare nuovi metodi di interazione con questi paesi balcanici. Una di tali misure è la promozione dei contatti interpersonali, grazie a scambi accademici fra allievi, studenti e scienziati."@it12
"Gan Albānija, gan arī Kosova ir panākušas progresu, īstenojot demokrātiskas reformas, lai stiprinātu tiesiskuma principu un nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību. Taču mums jāturpina strādāt, lai tiktu sasniegti mērķi, jo īpaši cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību, stiprinot valsts iestāžu administratīvo spēju un nodrošinot tiesību aktu prioritāti. Politiskās nesaskaņas Albānijā saistībā ar rezultātiem parlamenta vēlēšanās, kuras ilgst jau gadu, apdraud valsts centienus kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Albānijas politiskajiem spēkiem jāsāk konstruktīvs dialogs, lai panāktu vienošanos par vēlēšanu rezultātiem un vēlēšanu likumu, kas paredzētu jaunu, pilnīgi pārredzamu vēlēšanu procesu. Es balsoju par rezolūcijām, jo tajās pausts aicinājums arī Eiropas Savienības dalībvalstīm meklēt jaunas sadarbības iespējas ar šīm Balkānu valstīm. Viens no šādiem pasākumiem ir veicināt iedzīvotāju personiskos kontaktus, īstenojot skolnieku, studentu un zinātnieku apmaiņu."@lv13
"Tiek Albanija, tiek Kosovas padarė pažangą vykdydami reformas demokratijai, teisinei valstybei stiprinti bei šios šalies tvariam vystymuisi užtikrinti. Tačiau reikia ir toliau siekti užsibrėžtų tikslų, ypač kovoje su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, stiprinant valstybinių institucijų administracinius gebėjimus, užtikrinant teisės viršenybę. Albanijoje jau metus nesiliaujanti politinė priešprieša dėl parlamento rinkimų rezultatų kenkia Albanijos siekiams tapti ES nare. Albanijos politinės jėgos turi pradėti konstruktyvų dialogą, kad būtų pasiektas susitarimas dėl rezultatų bei naujo visapusiškai skaidrų rinkimų procesą užtikrinančio rinkimų įstatymo. Balsavau už rezoliucijas, nes jos taip pat ragina ES valstybes ieškoti naujų sąveikos su šiomis Balkanų šalimis būdų. Viena iš tokių priemonių yra skatinti žmogiškuosius ryšius per akademinius mainus tarp moksleivių, studentų, mokslininkų."@mt15
". − Zowel Albanië als Kosovo heeft vooruitgang geboekt bij het doorvoeren van de democratische hervormingen die nodig zijn om de rechtsstaat te versterken en duurzame ontwikkeling van het land te verzekeren. We moeten echter volharden in onze doelstellingen voor met name de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad, de administratieve capaciteit van staatsinstellingen versterken en de rechtsstaat verzekeren. De politieke spanning die in Albanië is ontstaan over de uitslag van de parlementsverkiezingen en die nu al een jaar lang duurt, belemmert het land in zijn pogingen om lid van de EU te worden. De Albanese regerings- en oppositiepartijen moeten een constructieve dialoog gaan voeren om tot overeenstemming te komen over de uitslag en over een kieswet die een nieuw en volledig transparant verkiezingsproces kan waarborgen. Ik heb voor de resoluties gestemd omdat de lidstaten hierin ook worden opgeroepen te streven naar nieuwe vormen van interactie met deze Balkanlanden. Een van deze maatregelen is het bevorderen van intermenselijke contacten aan de hand van academische uitwisselingen tussen leerlingen, studenten en wetenschappers."@nl3
"Zarówno Albania, jak i Kosowo poczyniły postępy, wdrażając demokratyczne reformy na rzecz wzmocnienia praworządności i zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju. Musimy jednak nadal zabiegać o realizację przyjętych celów, szczególnie w zakresie walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, wzmocnienia potencjału administracyjnego instytucji państwowych i zapewnienia nadrzędności prawa. Utrzymujące się już od roku w Albanii napięcie polityczne związane z wynikami wyborów parlamentarnych szkodzi wysiłkom tego kraju na rzecz stania się jednym z państw członkowskich UE. Albańskie siły polityczne muszą rozpocząć konstruktywny dialog, który umożliwiłby osiągnięcie porozumienia w sprawie wyników wyborów i ordynacji wyborczej zapewniającej nowy, w pełni przejrzysty proces wyborczy. Głosowałem za przyjęciem tych rezolucji, ponieważ – między innymi – wezwano w nich państwa członkowskie do poszukiwania nowych sposobów interakcji z tymi państwami bałkańskimi. Jedną z form takiej interakcji jest wspieranie kontaktów międzyludzkich poprzez wymianę uczniów, studentów i naukowców."@pl16
"A Albânia e o Kosovo fizeram progressos na execução de reformas democráticas para reforçar o Estado de direito e garantir o desenvolvimento sustentável do país. Contudo, temos de continuar a lutar pelos objectivos, especialmente na luta contra a corrupção e o crime organizado, fortalecendo a capacidade administrativa das instituições estatais e garantindo o primado do direito. Na Albânia, a tensão política devida aos resultados da eleição parlamentar, que subsiste há um ano, está a prejudicar os esforços do país para se tornar um Estado-Membro da UE. As forças políticas da Albânia têm de iniciar um diálogo construtivo para obter um acordo sobre os resultados e uma lei eleitoral que garanta um novo processo eleitoral totalmente transparente. Votei a favor das resoluções porque também instam os Estados-Membros a procurarem novas formas de interacção com estes países dos Balcãs. Uma dessas medidas é a promoção de contactos interpessoais através de intercâmbios académicos de alunos e cientistas."@pt17
"Atât Albania, cât şi Kosovo au înregistrat progrese în ceea ce priveşte punerea în aplicare a reformelor democratice pentru consolidarea statului de drept şi asigurarea dezvoltării durabile a ţării. Cu toate acestea, trebuie să depunem în continuare eforturi pentru a atinge, în mod special, obiectivele privind combaterea corupţiei şi a crimei organizate, consolidând capacitatea administrativă a instituţiilor statului şi asigurând supremaţia legii. Tensiunea politică din ultimul an din Albania, cauzată de rezultatele alegerilor parlamentare, periclitează eforturile depuse de această ţară cu scopul de a deveni un stat membru UE. Este necesar ca forţele politice din Albania să intre într-un dialog constructiv pentru a ajunge la un acord privind rezultatele alegerilor şi a elabora o lege electorală care să asigure un proces electoral transparent. Am votat în favoarea rezoluţiilor, deoarece acestea solicită ca şi statele membre UE să găsească noi modalităţi pentru a interacţiona cu ţările balcanice. Una dintre aceste măsuri este promovarea contactelor interumane prin intermediul schimburilor academice între elevi, studenţi şi oameni de ştiinţă."@ro18
"− Albánsko aj Kosovo dosiahli pokrok pri realizácii demokratických reforiem s cieľom posilniť právny štát a zaistiť udržateľný rozvoj krajiny. Aj naďalej sa však musíme usilovať o dosiahnutie cieľov najmä v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu, pri posilnení administratívnych možností štátnych inštitúcií a pri zaisťovaní nadradenosti práva. Politické napätie z výsledkov parlamentných volieb v Albánsku, ktoré trvá už rok, poškodzuje snahu krajiny o to, aby sa stala členským štátom EÚ. Politické sily Albánska musia začať konštruktívny dialóg v záujme dosiahnutia dohody o výsledkoch a o zákone o voľbách, ktorý zaistí nový a úplne transparentný volebný proces. Hlasoval som za uznesenia, pretože zároveň vyzývajú členské štáty EÚ, aby hľadali nové spôsoby komunikácie s týmito balkánskymi krajinami. Medzi tieto opatrenia patrí aj podpora vzájomného kontaktu ľudí prostredníctvom akademických výmenných programov zameraných na žiakov, študentov a vedcov."@sk19
"Albanija in Kosovo sta napredovala z izvajanjem demokratičnih reform za krepitev pravne države in za zagotovitev trajnostnega razvoja države. Vendar pa moramo še naprej stremeti k ciljem, zlasti v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, krepitvi upravne zmožnosti državnih institucij in zagotavljanja prednosti prava. V Albaniji politična napetost nad rezultati parlamentarnih volitev, ki traja že eno leto, škoduje prizadevanjem države, da bi postala država članica EU. Albanske politične sile morajo začeti s konstruktivnim dialogom za dosego sporazuma v zvezi z rezultati in volilnim zakonom, ki zagotavlja nov, popolnoma pregleden volilni proces. Glasoval sem za resoluciji, ker tudi države članice EU pozivata, naj poiščejo nova sredstva medsebojnega delovanja s temi balkanskimi državami. Eden od ukrepov je spodbujanje stikov ljudi z ljudmi preko akademskih izmenjav učencev, študentov in znanstvenikov."@sl20
". Både Albanien och Kosovo har gjort framsteg när det gäller att genomföra demokratiska reformer för att öka rättssäkerheten och säkra en hållbar utveckling i respektive länder. Vi måste emellertid fortsätta att arbeta för målen, särskilt när det gäller att bekämpa korruption och organiserad brottslighet, genom att stärka de statliga institutionernas administrativa kapacitet och se till att lagarna följs. De politiska spänningar i Albanien som gäller resultaten av parlamentsvalet och som redan har pågått i ett år skadar landets ansträngningar att bli medlem av EU. Albaniens politiska krafter måste inleda en konstruktiv dialog för att komma fram till en överenskommelse om resultaten och en vallag som garanterar en ny, alltigenom öppen, valprocess. Jag röstade för resolutionsförslagen eftersom de också innebär en uppmaning till EU:s medlemsstater att försöka finna nya metoder för kontakter med dessa Balkanländer. En av dessa åtgärder är att främja personliga kontakter genom akademiskt utbyte mellan elever, studenter och forskare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph