Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-315"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-315"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A Albânia não foge à regra da instabilidade nos Balcãs Ocidentais e conhece uma crise política que ameaça pôr em causa as reformas entretanto empreendidas e que visavam em boa medida uma aproximação crescente à União Europeia. Se já vão longínquos os tempos da ditadura de Henver Hoxa, é forçoso reconhecer que a Albânia oferece poucas garantias de que possa perseverar no caminho empreendido e eleve os seus níveis de desenvolvimento e o respeito pelo Estado de Direito e pelas liberdades individuais a níveis aceitáveis à luz dos padrões europeus. Se um passo importante foi dado com a adesão à NATO, este é ainda insuficiente para que a União Europeia possa ver na Albânia um forte candidato à adesão."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( ) Albánie není mezi zeměmi nestabilního západního Balkánu výjimkou a je si vědoma toho, že tato krize může ohrozit prováděné reformy, které usilují hlavně o prohlubování vztahů s Evropskou unií. Pokud si vzpomenete na éru diktátora Envera Hodžy, je zřejmé, že Albánie může poskytnout málo záruk, že vytrvá na své cestě k posílení rozvoje a úcty k právnímu řádu a osobním svobodám do té míry, aby byly v souladu s evropskými normami. Důležitým krokem mohl být vstup země do NATO, stále to však pro EU není dostatečné proto, aby Albánii považovala za dobrého kandidáta na přistoupení."@cs1
"Albanien er ingen undtagelse, hvad angår den manglende stabilitet på Vestbalkan, og erkender, at denne krise truer de reformer, der er gennemført, og som generelt var rettet mod en øget tilnærmelse til EU. Hvis De husker tilbage til tiden med Enver Hoxhas diktatur, er det klart, at Albanien kun i ringe grad kan garantere, at det kan fastholde den vej, det har valgt, og forbedre sit udviklingsniveau og respekten for retsstatsprincippet og individuel frihed til acceptable niveauer set med europæiske øjne. Der er taget et vigtigt skridt med landets tiltrædelse til NATO, men det er stadig ikke nok til, at EU kan betragte Albanien som en stærk tiltrædelseskandidat."@da2
"( ) Albanien ist keine Ausnahme hinsichtlich der Instabilität in der westlichen Balkanregion und weiß, dass diese Krise droht, die Reformen, die umgesetzt wurden und die hauptsächlich auf eine größere Annäherung an die Europäische Union abzielten, zu gefährden. Wenn Sie sich an die Tage der Enver-Hoxha-Diktatur erinnern, ist es klar, dass Albanien wenige Garantien bietet, dass es auf dem Weg, den es eingeschlagen hat, fortfahren und das Entwicklungsniveau und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der persönlichen Freiheit angesichts der europäischen Standards auf ein akzeptables Maß anheben kann. Ein wichtiger Schritt kann der Beitritt des Landes zur NATO gewesen sein, aber das reicht noch nicht aus, damit die EU Albanien als einen starken Beitrittskandidaten ansieht."@de9
"( ) Η Αλβανία δεν αποτελεί εξαίρεση στην αστάθεια που επικρατεί στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, και γνωρίζει ότι αυτή η κρίση απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και που στοχεύουν σε μεγάλο βαθμό στην εντεινόμενη προσέγγισή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ανακαλέσετε στη μνήμη σας την εποχή της δικτατορίας του Enver Hoxha, είναι σαφές ότι η Αλβανία προσφέρει ελάχιστες εγγυήσεις ότι μπορεί να συνεχίσει επί της οδού που έχει επιλέξει και να αυξήσει το επίπεδο ανάπτυξής της και τον σεβασμό της για το κράτος δικαίου και τις ατομικές ελευθερίες, οδηγώντας το σε αποδεκτά επίπεδα, σε σύγκιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ένα σημαντικό βήμα θα μπορούσε να είχε γίνει με την προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτό εξακολουθεί να μην επαρκεί ώστε η ΕΕ να θεωρήσει την Αλβανία ισχυρό υποψήφιο για προσχώρηση."@el10
"( ) Albania is no exception to the instability in the Western Balkan region, and knows that this crisis threatens to jeopardise the reforms which have been undertaken and which were largely aimed at a growing rapprochement with the European Union. If you recall the days of Enver Hoxha’s dictatorship, it is clear that Albania offers few guarantees that it can persevere on the path it has taken and raise its level of development and respect for the rule of law and individual freedom to acceptable levels in the light of European standards. An important step may have been made with the country’s accession to NATO, but this is still not enough for the EU to consider Albania a strong candidate for accession."@en4
"( ) Albania no es una excepción a la inestabilidad en la región de los Balcanes Occidentales, y sabe que esta crisis amenaza con poner en peligro las reformas que han llevado a cabo y que se enfocaron principalmente a un acercamiento cada vez mayor a la Unión Europea. Si recuerdan los días de la dictadura de Enver Hoxha, está claro que Albania ofrece pocas garantías de que pueda perseverar en el camino que ha tomado y elevar su nivel de desarrollo y el respeto del Estado de Derecho y la libertad individual a un nivel aceptable a la luz de las normas europeas. Se ha dado un paso importante con la adhesión del país a la OTAN, pero esto no es suficiente para que la UE considere a Albania como un candidato fuerte para la adhesión."@es21
"Albaania ei ole Lääne-Balkani piirkonna ebastabiilses olukorras mingi erand. Albaanias teatakse, et praegune kriis ähvardab kahjustada reforme, mille elluviimisega on algust tehtud ja mille eesmärk on suuresti kiirem lähenemine Euroopa Liidule. Kui meenutada Enver Hoxha diktatuuri aega, siis on selge, et Albaania pakub vähe kindlustunnet selle suhtes, et ta suudab alustatud teed järjekindlalt jätkata ning parandada oma arengutaset ja austust õigusriigi põhimõtete ja isikuvabaduste vastu vastuvõetava määrani, arvestades Euroopa standardeid. Albaania liitumisel NATOga on tehtud oluline samm, kuid sellest ei piisa, et Euroopa Liit võiks pidada Albaaniat tugevaks kandidaatriigiks."@et5
"( ) Albania ei ole poikkeus Länsi-Balkanin alueen epävakaan tilanteen suhteen. Maassa tiedetään, että kriisi uhkaa vaarantaa käynnistetyt uudistukset, joiden tarkoituksena on lähinnä lähentyä edelleen Euroopan unionia. Jos muistatte Enver Hoxhan diktatuurin, on selvää, että Albanialla on tarjottavanaan vain vähän takeita, joista se voi pitää kiinni valitsemallaan tiellä, kun se pyrkii nostamaan kehityksensä tasoa parantaa oikeusvaltion periaatteen ja yksilönvapauksien kunnioittamista EU:n tason kannalta hyväksyttävälle tasolle. Tärkeä askel on kenties otettu maan liityttyä Natoon, mutta se ei riitä siihen, että EU pitäisi Albaniaa vahvana jäsenvaltioehdokkaana."@fi7
"( ) La région des Balkans occidentaux est confrontée à une situation d’instabilité et l’Albanie ne fait pas exception. Elle sait que cette crise menace de compromettre les réformes qui ont été mises en œuvre et qui visaient essentiellement à favoriser un rapprochement avec l’Union européenne. Si vous vous rappelez l’époque de la dictature de Enver Hodja, il est clair que l’Albanie n’offre que peu de garanties quant à sa capacité à persévérer sur le chemin qu’elle a emprunté et à porter son niveau de développement et le respect de l’état de droit et des libertés individuelles à un niveau qui soit acceptable à la lumière des normes européennes. Le pays a peut-être franchi une étape importante grâce à son adhésion à l’OTAN, mais cela ne suffit pas pour que l’UE puisse réellement la considérer comme un candidat à l’adhésion."@fr8
". – (PT) Albánia nem kivétel a Nyugat-Balkán instabilitása szempontjából, és tudja azt is, hogy ez a válság azzal fenyeget, hogy azok a reformok, amelyeket javarészt az Európai Unió felé történő közeledés érdekében kezdtek el, elbuknak. Ha visszaemlékeznek Enver Hoxha diktatúrájára, nyilvánvaló, hogy Albánia nagyon kevés garanciát tud nyújtani arra, hogy kitartó marad az elkezdett úton, és az európai normák fényében elfogadható szintre emeli a fejlettségét, valamint növeli a jogállamiságnak és az egyén szabadságának a tiszteletét. Az ország NATO-csatlakozása fontos lépés volt, azonban ez még nem elég ahhoz, hogy az Unió Albániát szilárd tagjelöltként tartsa számon."@hu11
"Nel panorama di instabilità della regione dei Balcani occidentali, l’Albania non costituisce certo un’eccezione; quel paese attraversa anzi una crisi che minaccia di mettere a repentaglio le riforme già avviate, miranti in larga misura a intensificare l’avvicinamento all’Unione europea. Per chi ricordi i giorni della dittatura di Enver Hoxha, non è sorprendente che l’Albania offra ben poche garanzie di poter continuare sulla strada intrapresa e di portare lo sviluppo, il rispetto per lo stato di diritto e le libertà individuali a livelli accettabili rispetto agli standard europei. L’ingresso del paese nella NATO è stato forse un passo importante, ma non basta ancora a convincere l’Unione europea che l’Albania sia un credibile candidato all’adesione."@it12
"( ) Albanija nėra jokia išimtis, kalbant apie nestabilumą Vakarų Balkanų regione, ir ji žino, kad ši krizė gali kelti grėsmę reformoms, kurių imtasi ir kurios buvo didžia dalimi skirtos atkurti draugiškus santykius su Europos Sąjunga. Jei prisimenate Envero Hodžos diktatūros laikus, aišku, kad Albanija teikia mažai garantijų, kad ji gali atkakliai eiti pradėtu keliu ir kelti savo vystymosi lygį ir pagarbą teisinei valstybei bei asmens laisvei iki priimtino lygio, palyginti su Europos standartais. Svarbus žingsnis gali būti padarytas šaliai įstojus į NATO, tačiau to nepakanka, kad ES laikytų Albaniją stipria šalimi kandidate."@lt14
"( ) Albānija nav izņēmums attiecībā uz nestabilitāti Rietumbalkānu reģionā un apzinās, ka šī krīze rada apdraudējumu īstenotajām reformām, kuru mērķis lielā mērā bija atjaunot attiecības ar Eiropas Savienību. Atceroties diktatūru, ir skaidrs, ka Albānija tikai nelielā mērā var garantēt, ka tā spēj turpināt iet pa izvēlēto ceļu un uzlabot attīstības līmeni, kā arī nodrošināt pieņemamu, Eiropas standartiem atbilstošu tiesiskuma un personas brīvības ievērošanas līmeni. Iestāšanās NATO, iespējams, ir nozīmīgs solis, taču ar to nepietiek, lai Eiropas Savienība uzskatītu Albāniju par spēcīgu kandidātu dalībai Eiropas Savienībā."@lv13
". A Albânia não foge à regra da instabilidade nos Balcãs Ocidentais e conhece uma crise política que ameaça pôr em causa as reformas entretanto empreendidas e que visavam em boa medida uma aproximação crescente à União Europeia. Se já vão longínquos os tempos da ditadura de Henver Hoxa, é forçoso reconhecer que a Albânia oferece poucas garantias de que possa perseverar no caminho empreendido e eleve os seus níveis de desenvolvimento e o respeito pelo Estado de Direito e pelas liberdades individuais a níveis aceitáveis à luz dos padrões europeus. Se um passo importante foi dado com a adesão à NATO, este é ainda insuficiente para que a União Europeia possa ver na Albânia um forte candidato à adesão."@mt15
". Albanië vormt geen uitzondering op de regel als het gaat om de instabiliteit in de landen van de Westelijke Balkan. Het land maakt een crisis door die een bedreiging vormt voor de tot nu toe doorgevoerde hervormingen, die met name gericht waren op meer toenadering tot de Europese Unie. Hoewel de tijden van de dictatuur van Enver Hoxha lang voorbij zijn, moet onderkend worden dat Albanië weinig garanties biedt dat het kan doorgaan op de ingeslagen weg en het ontwikkelingsniveau en de eerbiediging van de rechtsstaat en de individuele vrijheden kan brengen op een niveau dat aanvaardbaar is gemeten aan Europese normen. De aansluiting bij de NAVO was een belangrijke stap, maar er is meer nodig om te zorgen dat de EU Albanië als een sterke kandidaat voor toetreding kan zien."@nl3
"( ) Albania nie jest wyjątkiem, jeżeli chodzi o niestabilność w regionie Bałkanów Zachodnich i wie, że ten kryzys zagraża reformom, które zostały podjęte, a które miały na celu stopniowe zbliżenie się Albanii do Unii Europejskiej. Jeśli przypomnieć sobie czasy dyktatury Envera Hodży, jasne staje się, że Albania może zaoferować niewielką gwarancję, że wytrwa na ścieżce, którą obrała i że będzie podnosiła poziom swojego rozwoju oraz w zadowalającym stopniu szanowała praworządność i swobody indywidualne, w zgodzie ze standardami europejskimi. Ważnym krokiem mogło być przyjęcie Albanii do NATO, jednak dla Unii to nadal za mało, by traktować Albanię jako silnego kandydata do akcesji."@pl16
"( ) Albania nu face excepţie de la instabilitatea din Balcanii de Vest, şi este conştientă de faptul că această criză ameninţă să pună în pericol reformele care au fost adoptate până acum şi care au vizat, în principal, o mai mare apropiere de Uniunea Europeană. Dacă vă aduceţi aminte de perioada dictaturii lui Enver Hoxha, devine clar faptul că Albania oferă puţine garanţii că va putea să persevereze pe calea pe care a ales-o şi să îşi crească nivelul de dezvoltare şi de respectare a statului de drept şi a libertăţii individuale pentru a atinge niveluri acceptabile conforme cu standardele europene. Aderarea ţării la NATO a reprezentat un pas important, dar nu este suficient pentru ca UE să considere că Albania este o candidată puternică pentru aderare."@ro18
"Nestabilita regiónu západného Balkánu sa týka aj Albánska, ktoré vie, že kríza ohrozuje reformy, ktoré sa už uskutočnili a ktoré boli vo veľkej miere zamerané na pokračujúce sa zblíženie s Európskou úniou. Keď si spomeniete na dni diktatúry Envera Hodžu, je zrejmé, že Albánsko ponúka málo záruk, že dokáže zotrvať na ceste, ktorú si zvolilo, a pozdvihnúť úroveň rozvoja a dodržiavania právneho štátu a slobodu jednotlivca na prijateľnú úroveň podľa európskych noriem. Pokiaľ ide o vstup krajiny do NATO, možno sa urobil dôležitý krok, ale stále to nestačí, aby EÚ mohla považovať Albánsko za silného kandidáta na vstup."@sk19
"( ) Albanija ni nikakršna izjema nestabilnosti zahodnobalkanske regije in ve, da je nevarnost, da ta kriza ogrozi reforme, ki so bile sprejete, in ki so v veliki meri usmerjene v vse večjemu približevanju Evropski uniji. Če se spomnite dni diktatorstva Enverja Hoxhe, je jasno, da Albanija ponuja malo zagotovil, da lahko vztraja na poti, ki jo je izbrala, in poveča svojo raven razvoja in spoštovanja pravne države ter svoboščin posameznika na sprejemljive ravni v luči evropskih standardov. Pomemben korak je bilo mogoče narediti s pristopom države v Nato, a to še vedno ni dovolj, da bi EU Albanijo obravnavala kot močno kandidatko za pristop."@sl20
"Albanien utgör inget undantag när det gäller bristen på stabilitet i den västra Balkanregionen, och landet vet att denna kris hotar att äventyra de reformer som har vidtagits och som till största delen syftar till ett närmande till Europeiska unionen. Om man drar sig till minnes den tid då Enver Hoxha var diktator är det uppenbart att Albanien erbjuder få garantier på den väg det har slagit in på när det gäller att höja utvecklingsnivån och respekten för rättssäkerhet och personlig frihet till nivåer som är acceptabla ur EU:s synvinkel. Ett viktigt steg kan ha tagits i och med landets anslutning till Nato, men detta är fortfarande inte tillräckligt för att EU ska betrakta Albanien som en stark kandidat för medlemskap."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diogo Feio (PPE ),"18,20,15,1,14,16,7,10,13,9,17,21,4,8
"Enver Hoxha"13
"PT"18,20,1,14,16,7,10,13,9,21,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph