Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-312"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-312"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Το ΚΚΕ καταψηφίζει το ψήφισμα γιατί τάσσεται κατά της ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, για τους λόγους που είναι αντίθετο και με την ένταξη και παραμονή και της Ελλάδας στην ιμπεριαλιστική αυτή διακρατική ένωση. Από την ένταξη ωφελημένοι θα βγουν το ευρωενωσιακό και αλβανικό Κεφάλαιο, ιδίως στην ενέργεια, ορυκτά και μεταφορές, καθώς και τα επιθετικά ιμπεριαλιστικά σχέδια ΕΕ και ΝΑΤΟ σε βάρος των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών και των μικρομεσαίων στρωμάτων. Το ψήφισμα ζητάει ένταση της προώθησης του πακέτου των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που επιβάλλει σε συνεργασία με την ΕΕ το ανυπόληπτο και χωρίς λαϊκό έρεισμα πολιτικό σύστημα των αστικών κόμματων της χώρας. Η αντιλαϊκή αυτή επίθεση -που ξεσήκωσε τη λαϊκή οργή τη δεκαετία του 90- οδηγεί σε ιδιωτικοποιήσεις, τεράστια ανεργία, μετανάστευση, εγκατάλειψη της υπαίθρου, ένταση της εκμετάλλευσης, εγκληματικότητα και διαφθορά. Επιχειρεί μια πρωτοφανή ανοιχτή επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και στην πολιτική αντιπαράθεση, ζητάει αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και του κοινοβουλίου. Η πολιτική της ΕΕ και των αστικών δυνάμεων της Αλβανίας στην πορεία προς την ένταξη οξύνει τα προβλήματα ανάπτυξης της χώρας, επιδεινώνει τη θέση των εργαζομένων, εντείνει τη φυγή εγκεφάλων και το μεταναστευτικό ρεύμα και συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Komunistická strana Řecka hlasovala proti návrhu usnesení, protože nesouhlasí se vstupem Albánie do EU ze stejných důvodů, ze kterých je proti vstupu a stávajícímu členství Řecka v této imperialistické mezinárodní unii. Vstup bude přínosem pro sjednocování Evropy a pro stav finančních prostředků Albánie, zejména v oblasti energií, těžby a dopravy, i pro agresivní imperialistické plány EU a NATO na úkor pracujících, chudých zemědělců a malých a středně velkých podniků. Návrh usnesení vyžaduje, aby byl podporován a posílen balíček kapitalistické restrukturalizace, který byl v tomto státě zaveden pochybným, proti obyčejným občanům zaměřeným politickým systémem buržoazních stran ve spolupráci s EU. Tento útok proti občanům, který vyústil v lidová povstání v devadesátých letech dvacátého století, má za následek privatizace, obrovskou míru nezaměstnanosti, migraci, odchody z venkova do měst, zvýšenou míru vykořisťování, kriminality a korupce. Usiluje o bezprecedentní neskrývaný zásah do vnitřních záležitostí země a systému politické opozice a vyzývá k zavedení protidemokratických nařízení do způsobu práce politických stran a parlamentu. Politika EU a buržoazních sil v Albánii usilující o vstup do EU prohlubují problémy spojené s rozvojem země, s postavením pracujících, s odlivem finančních prostředků i migrací a představují pro bezpečnost této oblasti obrovské riziko."@cs1
"Grækenlands Kommunistiske Parti stemte imod forslaget til beslutning, fordi det er imod Albaniens tiltrædelse til EU af de grunde, som det er imod Grækenlands tiltrædelse til og fortsatte medlemskab af denne imperialistiske internationale union. Tiltrædelse vil være til gavn for den europæiske og albanske kapital, især inden for energi, minedrift og transport, og for aggressive og imperialistiske EU- og NATO-planer og til skade for arbejderne, de fattige landbrugere og de små og mellemstore virksomheder. Forslaget til beslutning opfordrer til, at pakken af kapitalistiske omstruktureringer, der pålægges af det berygtede politiske system af græsrodsmodstandere og borgerlige partier i landet i samarbejde med EU, intensiveres og fremmes. Dette angreb mod græsrødderne, der gav anledning til folkelig opstand i 1990'erne, udmønter sig i privatiseringer, massiv arbejdsløshed, migration, flugt fra landdistrikterne, øget udnyttelse, kriminalitet og korruption. Det forsøger at gennemføre et hidtil uset åbent indgreb i landets indre anliggender og i systemet med politisk opposition og opfordrer til antidemokratisk lovgivning til gavn for de politiske partier og parlamentet. EU's politik og borgerskabets kræfter i Albanien, hvad angår processen hen imod tiltrædelse, forværrer udviklingsproblemerne i landet, arbejdernes situation, kapitalflugten og migrationsstrømmene og indebærer enorme risici for sikkerheden i området."@da2
"Die Kommunistische Partei Griechenlands hat gegen den Entschließungsantrag gestimmt, da sie gegen den Beitritt Albaniens zur EU ist, aus den Gründen, aus denen sie gegen den Beitritt und die fortdauernde Mitgliedschaft Griechenlands in dieser imperialistischen internationalen Union ist. Ein Beitritt ist zum Vorteil der Euro-vereinenden und albanischen Hauptstadt, insbesondere im Bereich Energie, Bergbau und Verkehr, und der imperialistischen EU- und NATO-Pläne und zum Nachteil von Arbeitnehmern, armen Bauern und kleinen und mittelständischen Unternehmen. Der Entschließungsantrag ruft dazu auf, dass ein Paket kapitalistischer Umstrukturierungen, das von dem schändlichen, volksfeindlichen politischen System der bürgerlichen Parteien in dem Land in Zusammenarbeit mit der EU verhängt wurde, verstärkt und gefördert wird. Diese volksfeindlichen Angriffe, die die berühmten Aufstände der 90er Jahre verursachten, führen zu Privatisierungen, gewaltiger Arbeitslosigkeit, Migration, Landflucht, stärkerer Ausnutzung, Kriminalität und Korruption. Damit wird eine beispiellose offene Einmischung in die internen Angelegenheiten des Landes und in das System der politischen Opposition versucht und zu antidemokratischen Regelungen für den Betrieb der politischen Parteien und des Parlaments aufgerufen. Die Politik der EU und der bürgerlichen Kräfte in Albanien hinsichtlich des Fortschritts hin zu einem Beitritt verschlimmern die Entwicklungsprobleme des Landes, die Lage der Arbeitnehmer, den Kapitalabfluss und die Wanderungsströme und führen zu großen Risiken in Bezug auf die Sicherheit in dem Gebiet."@de9
"The Communist Party of Greece voted against the motion for a resolution, because it is against the accession of Albania to the EU, for the reasons for which it is against the accession and continuing membership of Greece in this imperialist international union. Accession will be to the benefit of euro-unifying and Albanian capital, especially in energy, mining and transport, and of aggressive imperialist EU and NATO plans and to the detriment of the workers, poor farmers and small and medium-sized businesses. The motion for a resolution calls for the package of capitalist restructurings being imposed by the disreputable, anti-grassroots political system of the bourgeois parties in the country, in cooperation with the EU, to be stepped up and promoted. This anti-grassroots attack, which caused popular uprisings in the 1990s, is resulting in privatisations, massive unemployment, migration, abandonment of the countryside, increased exploitation, crime and corruption. It attempts an unprecedented open intervention in the internal affairs of the country and in the system of political opposition and calls for anti-democratic regulations in the operation of political parties and parliament. The policy of the EU and of the bourgeois powers in Albania in terms of progress towards accession is exacerbating the development problems of the country, the position of the workers, the drain of capital and migratory flows and carries huge risks in terms of security in the area."@en4
"El Partido Comunista de Grecia ha votado en contra de la propuesta de resolución, porque está en contra de la adhesión de Albania a la UE, por la razones por las que está en contra de la adhesión y la pertenencia permanente de Grecia en esta unión imperialista internacional. La adhesión beneficiará al capital albanés y eurounificador, sobre todo, en energía, minería y transporte, y a los planes imperialistas de la UE y la OTAN y, por otra parte, perjudicará a los trabajadores, a los agricultores pobres y a las pequeñas y medianas empresas. La propuesta de resolución pide que se intensifique y se promueva el paquete de reestructuraciones capitalistas impuestas por el sistema político de mala reputación y antipopular de los partidos burgueses en el país, en cooperación con la UE. Este ataque antipopular, que provocó levantamientos populares en la década de los noventa, está dando lugar a privatizaciones, desempleo masivo, migración, abandono del campo, aumento de la explotación, delincuencia y corrupción. Intenta conseguir una intervención abierta sin precedentes en los asuntos internos del país y en el sistema de oposición política, y pide Reglamentos antidemocráticos que regulen el funcionamiento del Parlamento y los partidos políticos. La política de la UE y de las potencias burguesas en Albania en términos de progreso hacia la adhesión está exacerbando los problemas de desarrollo del país, la posición de los trabajadores, la fuga de capitales y los flujos migratorios y acarrea grandes riesgos en términos de seguridad en la zona."@es21
"Kreeka Kommunistlik Partei hääletas selle resolutsiooni ettepaneku vastu, sest ta on vastu Albaania ühinemisele Euroopa Liiduga – samadel põhjustel, miks ta on vastu Kreeka astumisele ja jätkuvale kuulumisele sellesse imperialistlikku rahvusvahelisse liitu. Ühinemine on kasulik Euroopa Liidu ja Albaania kapitalistidele, eriti energeetika-, kaevandus- ja transpordisektoris. See teenib agressiivsete ja imperialistlike Euroopa Liidu ning NATO huve, ent on kahjulik töötajatele, vaestele põllumajandustootjatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Resolutsiooni ettepanekus kutsutakse üles kiirendama ja edendama kapitalistlikke ümberkorraldusi, mida Albaania kodanlikest erakondadest koosnev autu, lihtrahvavaenulik poliitiline süsteem koostöös Euroopa Liiduga peale surub. Selline rünnak lihtrahva vastu, mis põhjustas 1990ndatel rahvaülestõuse, toob enesega kaasa erastamised, massilise tööpuuduse, rände, maapiirkondade mahajätmise, suurema ekspluateerimise, kuritegevuse ja korruptsiooni. Sellega püütakse ennenägematul moel avalikult sekkuda riigi siseasjadesse ja poliitilise opositsiooni süsteemi ning nõutakse erakondade ja parlamendi tegevuse ebademokraatlikku korraldamist. Euroopa Liidu ja Albaania kodanlike jõudude poliitika, milles seatakse eesmärgiks ühinemine, teravdab Albaania arenguprobleeme, raskendab töötajate olukorda, suurendab kapitali väljavoolu ja rändevooge ning seab piirkonna julgeoleku suurde ohtu."@et5
"Kreikan kommunistinen puolue äänesti päätöslauselmaesitystä vastaan, koska puolue vastustaa Albanian liittymistä EU:hun, mistä syystä se vastustaa myös Kreikan jäsenyyttä tässä imperialistisessa kansainvälisessä unionissa. Jäsenyys hyödyttää EU:n yhteistä ja Albanian pääomaa etenkin energia-, kaivos- ja liikennesektorilla sekä aggressiivisen imperialistisia EU:n ja Naton hankkeita työntekijöiden, köyhien viljelijöiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksella. Päätöslauselmaesityksessä kehotetaan vauhdittamaan ja edistämään kapitalistisia uudistuksia, joita ajavat maan porvaripuolueet häpeällisen ja ruohonjuuritason vastaisen poliittisen järjestelmän puitteissa yhteistyössä EU:n kanssa. Tämä ruohonjuuritason vastainen hyökkäys, joka johti kansannousuihin 1990-luvulla, johtaa yksityistämisiin, massatyöttömyyteen, siirtolaisuuteen, maalta pakoon sekä riiston, rikollisuuden ja korruption kasvuun. Päätöslauselmassa pyritään ennennäkemättömän avoimesti puuttumaan maan sisäisiin asioihin ja poliittisen opposition järjestelmään sekä vaaditaan poliittisten puolueiden ja parlamentin toiminnan demokratian vastaista sääntelyä. EU:n ja porvaripuolueiden ajama, liittymistä valmisteleva politiikka Albaniassa pahentaa maan kehitysongelmia, työntekijöiden asemaa, pääomavuotoa ja siirtolaisvirtoja ja on valtava riski alueen turvallisuudelle."@fi7
"Le parti communiste grec a voté contre la proposition de résolution, car il est opposé à l’adhésion de l’Albanie à l’UE, pour les mêmes raisons qu’il est opposé à l’adhésion et à la participation de la Grèce à cette union internationale impérialiste. Cette adhésion profiterait au capital euro-unificateur et albanais, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’extraction minière et du transport, ainsi qu’aux projets impérialistes agressifs de l’UE et de l’OTAN. Elle se ferait au détriment des travailleurs, des pauvres agriculteurs et des petites et moyennes entreprises. Cette proposition de résolution encourage une intensification des restructurations capitalistes imposées par le système politique antipopulaire peu recommandable des partis bourgeois du pays, en collaboration avec l’UE. Cette attaque antipopulaire, qui a causé des soulèvements de population dans les années 90, entraîne des privatisations, un chômage massif, une migration, un exode des zones rurales, ainsi qu’une hausse de l’exploitation, de la criminalité et de la corruption. Elle constitue une tentative sans précédent d’intervention ouverte dans les affaires intérieures de ce pays et dans le système d’opposition politique, et appelle à des règlements antidémocratiques dans le fonctionnement des partis politiques et du parlement. La politique de l’UE et des pouvoirs bourgeois en Albanie en faveur d’une adhésion ne fait qu’empirer les problèmes de développement du pays, la situation des travailleurs, les fuites de capitaux et les flux migratoires et entraîne de sérieux risques en termes de sécurité dans la région."@fr8
". A görögországi Kommunista Párt az állásfoglalási indítvány ellen szavazott, mivel ellenzi Albánia európai uniós csatlakozását ugyanazon okok miatt, amelyek miatt Görögország csatlakozását és további tagságát is ellenzi ebben az imperialista nemzetközi unióban. A csatlakozás az euro-egységesítés és az albán tőke előnyére fog válni, különösen az energia, bányászat és szállítás, valamint az agresszív imperialista EU és a NATO terveinek tekintetében, valamint kárára lesz a munkásoknak, a szegény gazdáknak és kis- és középvállalkozásoknak. Az állásfoglalási indítvány a kapitalista újrastrukturálási csomagot sürgeti, amelyet gyalázatos, az ország széles néprétegeit elnyomó politikai rendszerű és az Európai Unióval együttműködő burzsoá pártok akarnak meghonosítani és előrevinni. Ennek a széles néprétegeket elnyomó, az 1990-es években népi felkeléseket okozó támadásnak az eredménye a privatizáció, a tömeges munkanélküliség, a kivándorlás, a vidék elhagyása, a megnövekedett kizsákmányolás, a bűnözés és a korrupció. Előzmény nélküli nyílt beavatkozást kísérel meg az ország belső ügyeibe és a politikai ellenzéki rendszerbe, és demokráciaellenes szabályozásokat követel a politikai pártok és a parlament működésében. Az Európai Unió és az albán burzsoá hatalom politikája a csatlakozás előmenetele ügyében súlyosbítja az ország fejlődési problémáit, a munkások helyzetét, a tőkeelvonást és a migrációs áramlatokat, valamint biztonsági tekintetben hatalmas kockázatot jelentene a térség számára."@hu11
"Il partito comunista greco ha votato contro questa proposta di risoluzione in quanto è contrario all’adesione dell’Albania all’Unione europea, per gli stessi motivi che lo inducono a opporsi all’adesione e alla permanenza della Grecia in quest’organismo imperialistico internazionale. L’adesione andrà a vantaggio del capitale albanese e di quello mirante all’unificazione europea, soprattutto nei settori energetico, minerario e dei trasporti, nonché dei piani di aggressione imperialistica dell’Unione europea e della NATO; danneggerà invece i lavoratori, i contadini poveri e le piccole e medie imprese. La proposta di risoluzione invita a promuovere e intensificare il pacchetto di ristrutturazioni capitalistiche imposto, con la complicità dell’Unione europea, dallo spregevole sistema politico antipopolare guidato dai partiti borghesi del paese. Quest’azione antipopolare, che negli anni Novanta ha condotto a sollevazioni di massa, produce privatizzazioni, disoccupazione di massa, migrazione, spopolamento delle campagne, intensificazione dello sfruttamento, criminalità e corruzione. Cerca di attuare un intervento aperto e senza precedenti negli affari interni del paese e nel sistema di opposizione politica, e invoca una regolamentazione antidemocratica dell’attività dei partiti politici e del parlamento. La politica con cui l’Unione europea e le forze borghesi in Albania cercano di affrettare l’adesione aggrava i problemi di sviluppo del paese, la situazione dei lavoratori, la fuga di capitali e i flussi migratori, e comporta per di più rischi enormi per l’intera regione."@it12
"Graikijos komunistų partija balsavo prieš pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes ji prieštarauja Albanijos įstojimui į Europos Sąjungą dėl tų priežasčių, dėl kurių ji pasisako prieš Graikijos įstojimą ir tolesnę narystę šioje imperialistinėje tarptautinėje sąjungoje. Įstojimas bus naudingas europinio masto ir Albanijos kapitalui, ypač energijos, iškasenų ir transporto srityse, bei agresyviems imperialistiniams ES ir NATO planams, pakenkdamas darbuotojams, vargingiems ūkininkams ir mažosioms bei vidutinio dydžio įmonėms. Šiame pasiūlyme dėl rezoliucijos reikalaujama, kad prastos reputacijos, prieš paprastus žmones nukreipta buržuazinių šalies partijų politinė sistema taikytų kapitalistinio restruktūrizavimo paketą bendradarbiaudama su Europos Sąjunga tam, kad ji dar labiau augtų ir būtų skatinama. Šis prieš paprastus žmones nukreiptas puolimas, sukėlęs nepasitenkinimo proveržius dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, buvo privatizacijų, masinio nedarbo, migracijos, išsikėlimo iš kaimo, didėjančio išnaudojimo, nusikaltimų ir korupcijos priežastis. Bandymai atvirai kištis į šalies vidaus reikalus ir politinės opozicijos sistemą ir reikalavimas antidemokratiškai reguliuoti politinių partijų ir parlamento veiklą neturi precedento. ES politika ir buržuazinės Albanijos jėgos, siekiančios pažangos įstojimo klausimu, sunkina šalies vystymosi problemas, darbuotojų padėtį, didina kapitalo nutekėjimą ir migrantų srautus ir kelia didžiulius pavojus, kalbant apie saugumą šioje srityje."@lt14
"Grieķijas Komunistu partija balsoja pret rezolūcijas priekšlikumu, jo tā iebilst pret Albānijas pievienošanos Eiropas Savienībai to pašu apsvērumu dēļ, kuri ir iemesls iebildumam pret Grieķijas pievienošanos Eiropas Savienībai un turpmāko dalību šajā imperiālistiskajā starptautiskajā savienībā. Albānijas pievienošanās būs ieguvums Eiropas apvienošanas un Albānijas kapitāla vairošanas interesēs, jo īpaši energoapgādes, ieguves un transporta nozarē, kā arī ieguvums agresīvo un imperiālistisko ES un NATO plānu īstenošanai, taču zaudējums strādājošajiem, trūcīgiem lauksaimniekiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rezolūcijas priekšlikumā pausts aicinājums atbalstīt un veicināt kapitālistisku pārstrukturēšanas pasākumu kopumu, ko īsteno apkaunojošā, pret vienkāršās tautas interesēm vērstā valsts buržuāzisko partiju politiskā sistēma sadarbībā ar Eiropas Savienību. Sekas šim pret tautu vērstajam uzbrukumam, kurš izraisīja plašus nemierus 20. gadsimta 90. gados, ir privatizācija, augsts bezdarba līmenis, migrācija, lauku apvidu pamešana, arvien pieaugoša ekspluatācija, noziedzība un korupcija. Tas ir nepieredzēts un atklāts mēģinājums iejaukties valsts iekšlietās un politiskās opozīcijas sistēmā un aicinājums īstenot nedemokrātiskus noteikumus politisko partiju un parlamenta darbībā. Eiropas Savienības un Albānijas buržuāzisko spēku politika, virzot valsti uz dalību Eiropas Savienībā, pastiprina valsts problēmas attīstības jomā, pasliktina strādājošo situāciju, veicina kapitāla aizplūšanu un migrāciju, kā arī rada būtiskus apdraudējumus drošībai šajā reģionā."@lv13
"Το ΚΚΕ καταψηφίζει το ψήφισμα γιατί τάσσεται κατά της ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, για τους λόγους που είναι αντίθετο και με την ένταξη και παραμονή και της Ελλάδας στην ιμπεριαλιστική αυτή διακρατική ένωση. Από την ένταξη ωφελημένοι θα βγουν το ευρωενωσιακό και αλβανικό Κεφάλαιο, ιδίως στην ενέργεια, ορυκτά και μεταφορές, καθώς και τα επιθετικά ιμπεριαλιστικά σχέδια ΕΕ και ΝΑΤΟ σε βάρος των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών και των μικρομεσαίων στρωμάτων. Το ψήφισμα ζητάει ένταση της προώθησης του πακέτου των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που επιβάλλει σε συνεργασία με την ΕΕ το ανυπόληπτο και χωρίς λαϊκό έρεισμα πολιτικό σύστημα των αστικών κόμματων της χώρας. Η αντιλαϊκή αυτή επίθεση -που ξεσήκωσε τη λαϊκή οργή τη δεκαετία του 90- οδηγεί σε ιδιωτικοποιήσεις, τεράστια ανεργία, μετανάστευση, εγκατάλειψη της υπαίθρου, ένταση της εκμετάλλευσης, εγκληματικότητα και διαφθορά. Επιχειρεί μια πρωτοφανή ανοιχτή επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και στην πολιτική αντιπαράθεση, ζητάει αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και του κοινοβουλίου. Η πολιτική της ΕΕ και των αστικών δυνάμεων της Αλβανίας στην πορεία προς την ένταξη οξύνει τα προβλήματα ανάπτυξης της χώρας, επιδεινώνει τη θέση των εργαζομένων, εντείνει τη φυγή εγκεφάλων και το μεταναστευτικό ρεύμα και συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή."@mt15
"De Communistische Partij van Griekenland heeft tegen de resolutie gestemd omdat zij tegen de toetreding van Albanië tot de EU is, en wel om dezelfde redenen als waarom zij zich heeft verzet tegen de toetreding en voortzetting van het lidmaatschap van Griekenland van deze imperialistische en interstatelijke unie. Bij deze toetreding is met name het EU- en Albanees kapitaal gebaat, vooral als het gaat om energie, grondstoffen en transport. Toetreding is ook goed voor de agressieve imperialistische plannen van de EU en de NAVO, maar nadelig voor de werknemers, de arme boeren en de kleine en middelgrote ondernemingen. De resolutie vraagt om een vastberaden bevordering van het pakket van kapitalistische herstructureringen dat in samenwerking met de EU wordt opgelegd door het minachtende en volksvijandige politieke bestel van de bourgeois partijen van dit land. Deze aanval op het gewone volk, die in de jaren negentig uitmondde in volksopstanden, leidt tot privatiseringen, enorme werkloosheid, migratie, leegloop van het platteland, toenemende uitbuiting, criminaliteit en corruptie. Met de resolutie wordt een poging ondernomen tot een ongekende openlijke inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van het land en in de politieke conflicten en wordt aangedrongen op antidemocratische regelingen voor de werking van de politieke partijen en het parlement. Dit op toetreding gerichte beleid van de EU en de bourgeois krachten in Albanië verergeren de ontwikkelingsproblemen van het land, tast de positie van arbeiders aan, leidt tot een steeds grotere braindrain en tot immigratiestromen en gaat gepaard met grote risico’s voor de veiligheid in de regio."@nl3
"Partia Komunistyczna Grecji głosowała za odrzuceniem projektu rezolucji, ponieważ jest przeciwna przystąpieniu Albanii do UE, z tych samych względów, dla których sprzeciwiała się przystąpieniu Grecji do UE, a także jej dalszemu członkostwu w imperialistycznej międzynarodowej unii. Przystąpienie będzie korzystne dla wszecheuropejskich i albańskich kapitalistów, szczególnie w sektorze energii, górnictwa i transportu, a także z punktu widzenia agresywnych planów imperialistycznej UE oraz NATO. Zaszkodzi również pracownikom, biednym rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. W przedmiotowym projekcie rezolucji wezwano do zintensyfikowania i wspierania realizacji pakietu kapitalistycznych zmian restrukturyzacyjnych narzuconego Albanii przez niecny, antyrobotniczy system polityczny burżuazyjnych partii tego kraju, we współpracy z UE. Wymierzony w najniższe klasy społeczne atak, który doprowadził do powszechnego sprzeciwu w latach 90., prowadzi do prywatyzacji, masowego bezrobocia, migracji, porzucania ziemi, zwiększonego wyzysku, przestępczości i korupcji. Atak ten stanowi bezprecedensową otwartą ingerencję w wewnętrzne sprawy tego kraju i działalność opozycji politycznej, stanowiąc nawoływanie do wprowadzenia antydemokratycznej regulacji działalności partii politycznych i parlamentu. Polityka UE i burżuazyjnych sił w Albanii na rzecz postępów ku przyjęciu Albanii do UE pogłębia problemy związane z rozwojem tego kraju, sytuacją pracowników, drenażem kapitału i przepływami migracyjnymi, a także niesie ze sobą ogromne ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa w regionie."@pl16
"O Partido Comunista Grego votou contra a proposta de resolução porque é contra a adesão da Albânia à UE, pelas mesmas razões que é contra a adesão e permanência da Grécia nesta união internacional imperialista. A adesão será em prol da unificação europeia e do capital albanês, especialmente no domínio da energia, extracção de minério e transportes, e dos planos agressivos imperialistas da UE e da NATO, e prejudicará os trabalhadores, os agricultores pobres e as pequenas e médias empresas. Esta proposta de resolução insta a que o pacote de reestruturações capitalistas imposto pelo sistema político indigno e antipopular dos partidos burgueses do país, em cooperação com a UE, seja aumentado e promovido. Este ataque antipopular, que causou revoltas populares na década de 1990, está a resultar em privatizações, desemprego em massa, migrações, abandono das zonas rurais e um aumento da exploração, do crime e da corrupção. Procura uma intervenção explícita, sem precedentes, nos assuntos internos do país e no sistema de oposição política, e insta à criação de normas antidemocráticas no funcionamento dos partidos políticos e do parlamento. A política da UE e das potências burguesas na Albânia no sentido da adesão está a exacerbar os problemas de desenvolvimento do país, a situação dos trabalhadores, a fuga de capitais e os fluxos migratórios, e acarreta enormes riscos para a segurança na região."@pt17
"Partidul Comunist Elen a votat împotriva propunerii de rezoluţie, deoarece se opune aderării Albaniei la UE, din aceleaşi motive pentru care se opune aderării şi continuării apartenenţei Greciei la această uniune internaţională imperialistă. Aderarea va fi în favoarea capitalului cu rol de unificare a sistemului monedei unice şi a capitalului albanez, în special în sectorul energetic, minier şi al transporturilor şi în favoarea planurilor imperialiste agresive desfăşurate de UE şi NATO în detrimentul lucrătorilor, agricultorilor săraci şi al întreprinderilor mici şi mijlocii. Propunerea de rezoluţie solicită ca pachetul de restructurări capitaliste impus de sistemul politic infam, antipopular al partidelor burgheze din ţară, în cooperare cu UE, să fie accelerat şi promovat. Atacul împotriva maselor populare, care a generat revolte populare în anii 90, duce la privatizare, rate extrem de ridicate ale şomajului, migraţie, abandon al mediului rural şi o creştere a exploatării, a criminalităţii şi a corupţiei. Se încearcă o intervenţie deschisă fără precedent în afacerile interne ale ţării şi în sistemul de opoziţie politică, fiind solicitate reglementări anti-democratice ale funcţionării partidelor politice şi a parlamentului. Politica UE şi a puterilor burgheze din Albania referitoare la progresul spre aderare exacerbează problemele de dezvoltare ale ţării, poziţia lucrătorilor, deficitul de capital şi fluxurile de migraţie, prezentând un risc enorm pentru securitatea zonei."@ro18
"Komunistična stranka Grčije je glasovala proti predlogu resolucije, ker nasprotuje pristopu Albanije v EU zaradi razlogov, zaradi katerih nasprotuje pristopu in nadaljevanju članstva Grčije v tej imperialistični mednarodni uniji. Pristop bo v korist poenotenju na evropski ravni in albanskemu kapitalu, zlasti na področju energije, rudarstva in prevoza, in agresivnim imperialističnim načrtom EU in Nata ter v škodo delavcem, revnim kmetom ter malim in srednje velikim podjetjem. Predlog resolucije poziva, da se pospeši in spodbuja uvajanje svežnja kapitalističnih prestrukturiranj s strani prostaškega političnega sistema meščanskih strank, naperjenega proti navadnim ljudem, v tej državi in v sodelovanju z EU. Posledice tega napada na navadne ljudi, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja povzročil ljudski upor, so privatizacija, množična brezposelnost, migracije, zapuščanje podeželja, razširjeno izkoriščanje, kriminal in korupcija. Poskuša z odprtim posredovanjem brez primere v notranje zadeve države in v sistem politične opozicije ter poziva k protidemokratičnim predpisom v delovanju političnih strank in parlamenta. Politika EU in meščanske sile v Albaniji v smislu napredovanja k pristopu poslabšujeta razvojne težave države, položaj delavcev, odtok kapitala in migracijske tokove ter nosita velika tveganja v smislu varnosti na tem območju."@sl20
"Greklands kommunistiska parti röstade emot resolutionsförslaget eftersom partiet motsätter sig Albaniens EU-anslutning av samma orsaker som det motsätter sig Greklands fortsatta medlemskap i denna imperialistiska internationella union. En EU-anslutning kommer att gynna det sammanlagda eurokapitalet och det albanska kapitalet, särskilt inom områdena energi, gruvdrift och transport. Den kommer också att gynna EU:s och Natos aggressiva imperialistiska planer och missgynna arbetstagare, fattiga bönder och små och medelstora företag. Genom resolutionsförslaget uppmanas de borgerliga partierna i landet, som står för ett illa beryktat, antifolkligt politiskt system, att i samarbete med EU påskynda och underlätta genomförandet av en rad kapitalistiska omstruktureringar. Denna attack mot gräsrötterna, som ledde till folkliga resningar under 1990-talet, leder till privatiseringar, massarbetslöshet, flykt från landsbygden och alltmer omfattande utsugning, brottslighet och korruption. Attacken innebär en öppen inblandning utan tidigare motstycke i landets inre angelägenheter och i systemet för politisk opposition, och man kräver antidemokratiska regler för de politiska partiernas och parlamentets verksamhet. Den politik som bedrivs av EU och de borgerliga partierna i Albanien för att förbereda landets EU-anslutning förvärrar landets utvecklingsproblem. Den leder till en försämrad ställning för arbetstagarna, utflöde av kapital och migrationsvågor, och den innebär enorma risker för säkerheten i området."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph