Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-306"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-306"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Návrh usnesení o evropském integračním procesu v případě Kosova je dokument, jehož autor zřejmě nežije v reálném světě a netuší, že Kosovo není uznávaným členem mezinárodního společenství. Snaha nahradit tlak na zlepšení vnitřní hospodářské situace, umožnění soužití původních obyvatel, tj. Srbů, Goranců, Romů a dalších národností v současné době s většinovými Albánci, zabránění šikaně menšinových obyvatel a tvrdý postup proti klanům distribuujícím drogy po celé Evropě, to jsou klíčové otázky, které mohou přispět ke zlepšení situace na území a posílení přeshraniční spolupráce. Dodnes se nepodařilo obnovit evidenci obyvatel, dodnes je země plně závislá na zahraniční hospodářské pomoci. Chybí politické vůle zajistit alespoň spravedlivé komunální volby a podmínky pro fungování obecních úřadů. Boj proti korupci a organizovanému zločinu podobně jako decentralizace a reforma veřejné správy na tomto území je zatím zcela formální záležitostí. Proto také dosud nemá žádný skutečný dopad na situaci v zemi. Bující rozsáhlá korupce, pašování zbraní a drog vnáší do regionu neklid. Je podivné, že na tomto území je používána měna euro. Zejména z toho hlediska, že ani zdánlivě nejsou splněny elementární předpoklady pro takové užívání společné evropské měny. Je zřejmé, že s podobným návrhem skupina GUE/NGL nemůže souhlasit."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Beslutningsforslaget om den europæiske integrationsproces for Kosovo er et dokument, hvis ordfører tydeligvis ikke lever i den virkelige verden, og som ikke erkender, at Kosovo ikke er anerkendt som et medlem af det internationale samfund. Indsatsen for at erstatte pres med en forbedring i den interne økonomiske situation med henblik på at muliggøre sameksistensen af de oprindelige indbyggere, dvs. serbere, goranier, romaer og andre nuværende etniske grupper samt flertallet af albanere, med henblik på at forhindre chikane mod medlemmer af mindretallene og med henblik på at træffe håndfaste foranstaltninger mod de klaner, der distribuerer narkotika i hele Europa – det er de centrale spørgsmål, som kan bidrage til en forbedring af situationen i området og styrke det grænseoverskridende samarbejde. Det er stadig ikke muligt at genoptage registreringen af borgere, og landet er stadig fuldstændig afhængigt af udenlandsk økonomisk støtte. Der er en mangel på politisk vilje til at sikre i det mindste retfærdige lokale valg og betingelser, så lokale myndigheder kan fungere. Kampen mod korruption og organiseret kriminalitet er stadig kun en formsag i dette område, og det samme gælder decentralisering og reform af de offentlige tjenester. Den har derfor endnu ikke haft reel indflydelse på situationen i landet. Den voldsomme og udbrede korruption og smugleriet af våben og narkotika skaber uro i regionen. Det er mærkeligt, at valutaen i området er euroen. Især når de grundlæggende forudsætninger for brugen af den fælles europæiske valuta end ikke er blevet overfladisk opfyldt. Det er klart, at Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre ikke kan acceptere et sådant forslag."@da2
"Der Entschließungsentwurf zum europäischen Integrationsprozess im Fall des Kosovo ist ein Dokument, dessen Verfasserin eindeutig nicht in der echten Welt lebt und nicht mitbekommt, dass der Kosovo nicht als Mitglied der internationalen Gemeinschaft anerkannt ist. Die Bemühung, Druck durch eine Verbesserung der internen Wirtschaftslage zu ersetzen, die Koexistenz der ursprünglichen Einwohner, anders gesagt Serben, Goranen, Roma und anderen gegenwärtigen ethnischen Gruppen, mehrheitlich Albaner, zu ermöglichen, um eine Schikanierung von Einwohnern, die in der Minderheit sind, zu verhindern und einen entschlossenen Ansatz gegenüber den Gruppen, die in ganz Europa Drogen verbreiten, zu vertreten – das sind die entscheidenden Themen, die zu einer Verbesserung der Lage in dem Gebiet und einer Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beitragen können. Es ist immer noch nicht möglich, die Registrierung von Bürgerinnen und Bürgern wiederaufzunehmen, und das Land ist immer noch völlig abhängig von ausländischer Wirtschaftshilfe. Es mangelt an politischem Willen, sicherzustellen, dass wenigstens faire lokale Wahlen und Bedingungen für ein Funktionieren der Behörden vor Ort geschaffen werden. Der Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen bleibt eine rein formale Angelegenheit in diesem Gebiet und dasselbe gilt für die Dezentralisierung und Reformen des Verwaltungsdienstes. Das hat daher bisher noch keine echten Auswirkungen auf die Lage im Land gehabt. Die grassierende, weit verbreitete Korruption und der Waffen- und Drogenschmuggel sorgen für Unruhen in der Region. Es ist eigentümlich, dass die Währung in diesem Gebiet der Euro ist. Insbesondere da die grundlegenden Bedingungen für die Verwendung der gemeinsamen europäischen Währung nicht einmal oberflächlich erfüllt sind. Es ist klar, dass die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke so einem Entwurf nicht zustimmen kann."@de9
"Το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί έγγραφο, η συντάκτρια του οποίου είναι προφανές ότι δεν ζει στον πραγματικό κόσμο και δεν συνειδητοποιεί ότι το Κοσσυφοπέδιο δεν αναγνωρίζεται ως μέλος της διεθνούς κοινότητας. Η προσπάθεια αντικατάστασης της άσκησης πιέσεων μέσω της βελτίωσης της εσωτερικής οικονομικής κατάστασης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνύπαρξη των αρχικών κατοίκων, με άλλα λόγια των Σέρβων, των Γκοράνι, των Ρομ και άλλων υφιστάμενων εθνοτικών ομάδων, με την πλειονότητα που αποτελούν οι Αλβανοί, να αποτραπεί ο εκφοβισμός των κατοίκων που ανήκουν σε μειονότητες και να ακολουθηθεί αυστηρή προσέγγιση έναντι των ομάδων που διανέμουν ναρκωτικά σε ολόκληρη την Ευρώπη – αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα και να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία. Εξακολουθεί να μην είναι εφικτή η επανέναρξη της εγγραφής των πολιτών, και η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται πλήρως από τις ξένες οικονομικές ενισχύσεις. Υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης που θα διασφαλίσει τουλάχιστον δίκαιες τοπικές εκλογές και όρους λειτουργίας των τοπικών αρχών. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένει καθαρά τυπικό ζήτημα στην επικράτεια αυτή και το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την αποκέντρωση και τη μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, μέχρι στιγμής δεν έχει κανέναν ουσιαστικά αντίκτυπο στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Η ανεξέλεγκτη, εκτεταμένη διαφθορά και το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών προκαλούν αναταραχές στην περιοχή. Είναι περίεργο που το νόμισμα της εν λόγω περιοχής είναι το ευρώ. Ιδίως εφόσον δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, ούτε καν σε επιφανειακό επίπεδο. Είναι σαφές ότι η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών δεν μπορεί να συμφωνήσει με ένα τέτοιο σχέδιο."@el10
"The draft resolution on the European integration process in the case of Kosovo is a document whose author clearly does not live in the real world and does not realise that Kosovo is not recognised as a member of the international community. The effort to replace pressure with an improvement in the internal economic situation, to enable the coexistence of the original inhabitants, in other words Serbs, Gorani, Roma and other current ethnic groups with the majority Albanians, to prevent the bullying of minority inhabitants and to take a firm approach to the clans distributing drugs throughout Europe – these are the key issues which can contribute towards improving the situation in the area and strengthening cross-border cooperation. It is still not possible to resume the registration of citizens, and the country is still completely dependent on foreign economic aid. There is a lack of political will to ensure at least fair local elections and conditions for the functioning of local authorities. The fight against corruption and organised crime remains a purely formal matter in this territory, and the same applies to decentralisation and civil service reform. It has therefore had no real impact on the situation in the country so far. The rampant, widespread corruption and the smuggling of weapons and drugs sow unrest in the region. It is strange that the currency in this territory is the euro. Particularly as the basic preconditions for using the common European currency have not even superficially been met. It is clear that the Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left cannot agree to such a draft."@en4
"El proyecto de resolución sobre el proceso de integración europea en el caso de Kosovo es un documento cuyo autor claramente no vive en el mundo real y no se da cuenta de que Kosovo no está reconocido como un miembro de la comunidad internacional. El esfuerzo por sustituir la presión con una mejora en la situación económica interna, para permitir la coexistencia de los habitantes originales, es decir, de serbios, goraníes, romaníes y otros grupos étnicos actuales con la mayoría albanesa, para evitar la intimidación de los habitantes de las minorías y adoptar un enfoque firme de los clanes de la distribución de drogas en toda Europa —estos son los aspectos clave que pueden contribuir a mejorar la situación en la zona y al fortalecimiento de la cooperación transfronteriza—. Todavía no es posible reanudar el registro de los ciudadanos, y el país sigue siendo completamente dependiente de la ayuda económica exterior. Hay una falta de voluntad política para garantizar por lo menos unas elecciones locales justas y las condiciones adecuadas para el funcionamiento de las autoridades locales. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada sigue siendo una cuestión puramente formal en este territorio, y lo mismo se aplica a la descentralización y la reforma del servicio civil. Por ello, esto no ha tenido ningún impacto real sobre la situación en el país hasta ahora. La corrupción rampante y ampliamente generalizada y el contrabando de armas y drogas siembran inestabilidad en la región. Es extraño que la moneda en este territorio sea el euro. En particular, las condiciones previas básicas para el uso de la moneda común europea ni siquiera se cumplen a nivel superficial. Está claro que el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica no puede estar de acuerdo con dicho proyecto."@es21
"Resolutsiooni projekt, mis käsitleb Kosovo lõimimist Euroopaga, on dokument, mille autor ei ela ilmselgelt reaalses maailmas ega mõista, et Kosovot ei tunnustata rahvusvahelise üldsuse liikmena. Püüe vähendada pinget Kosovo majandusliku olukorra parandamisega, et teha võimalikuks põliselanike, teisisõnu serblaste, goranide, romade ja teiste olemasolevate rahvusrühmade kooseksisteerimine albaanlastest enamusega, vältida vähemusrahvustesse kuuluvate elanike tagakiusamist ja tegelda kindlakäeliselt klannidega, kes kõikjal Euroopas narkootikume levitavad – need on peamised küsimused, mis võivad kaasa aidata olukorra paranemisele selles piirkonnas ja tugevdada piiriülest koostööd. Endiselt ei ole õnnestunud hakata kodanikke uuesti registreerima ja riik on ikka veel täielikult sõltuv välisriikide majandusabist. Puudub poliitiline tahe tagada vähemalt ausad kohalikud valimised ja kohalike omavalitsuste toimimiseks vajalikud tingimused. Võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega on sellel territooriumil endiselt üksnes vormiline ning sama võib öelda detsentraliseerimise ja avaliku teenistuse reformimise kohta. Need meetmed ei ole riigis valitsevale olukorrale seni mingit tegelikku mõju avaldanud. Lokkav, laialt levinud korruptsioon ning relvade ja narkootikumide salakaubavedu külvab piirkonnas rahutust. On veider, et sellel territooriumil kasutatakse vääringuna eurot, eriti kuna Euroopa ühisraha kasutamise peamised eeldused ei ole isegi mitte pealiskaudselt täidetud. Ilmselgelt ei saa Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon sellise projektiga nõustuda."@et5
"Kosovon yhdentymistä Euroopan unioniin käsittelevä päätöslauselmaluonnos on asiakirja, jonka laatija ei selvästikään elä todellisessa maailmassa eikä ymmärrä, ettei Kosovoa ole tunnustettu kansainvälisen yhteisön jäseneksi. Yritykset korvata painostus Kosovon taloustilanteen parantamisella, mahdollistaa alkuperäisväestön eli serbien, goranien, romanien ja muiden etnisten ryhmien sekä valtaväestön albaanien välinen yhteiselo, estää vähemmistöjen sortaminen sekä suhtautua tiukasti huumeita joka puolelle Eurooppaa tuoviin klaaneihin, ovat keskeisiä tekijöitä, joilla voimme edesauttaa alueen tilanteen kohentamista ja rajat ylittävän yhteistyön vahvistamista. Kansalaisten rekisteröintiä ei ole vieläkään mahdollista jatkaa, ja Kosovo on edelleen täysin riippuvainen ulkomaisesta talousavusta. Riittävä poliittinen tahto puuttuu myös sen varmistamiseksi, että maassa voitaisiin järjestää edes oikeudenmukaiset paikallisvaalit ja luoda paikallisviranomaisten toiminnan mahdollistavat olot. Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on vain muodollisuus alueella, ja sama pätee hajauttamiseen ja julkisen hallinnon uudistukseen. Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnalla ei siis ole toistaiseksi ollut todellista vaikutusta maan tilanteeseen. Maassa rehottava ja laajalle levinnyt korruptio sekä aseiden ja huumeiden salakuljetus kylvävät levottomuutta alueella. Onkin varsin merkillistä, että euro on Kosovon valuuttayksikkö. Se on merkillistä etenkin siksi, ettei Kosovo ole täyttänyt edes näennäisesti yhteisen eurooppalaisen valuutan käyttöönoton perusedellytyksiä. On selvää, ettei Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto voi hyväksyä tällaista päätöslauselmaluonnosta."@fi7
"− L’auteur de ce projet de résolution sur le processus d’intégration européenne du Kosovo ne vit manifestement pas dans le monde réel et ne semble pas avoir réalisé que le Kosovo n’était pas reconnu en tant que membre de la communauté internationale. Des efforts visant à remplacer la pression par une amélioration de la situation économique interne, à favoriser la coexistence des autochtones, autrement dit les Serbes, les Gorani, les Roms et d’autres groupes ethniques actuels, avec les Albanais majoritaires, à empêcher la persécution des minorités et à adopter une approche ferme vis-à-vis des clans qui participent au trafic de stupéfiants en Europe: voilà les principales actions qui pourraient contribuer à améliorer la situation dans la région et à renforcer la coopération transfrontalière. Il n’est pas encore possible de restaurer le registre de l’état civil et le pays dépend encore entièrement de l’aide économique extérieure. Il y a un manque de volonté politique en vue d’assurer au moins des élections locales équitables et l’établissement des conditions nécessaires au bon fonctionnement des autorités locales. La lutte contre la corruption et le crime organisé reste purement théorique sur ce territoire, tout comme la décentralisation et la réforme de la fonction publique. Ces deux politiques n’ont donc eu, pour l’heure, aucun effet réel sur la situation dans le pays. La corruption insidieuse et omniprésente, ainsi que la contrebande d’armes et de stupéfiants sèment le trouble dans la région. Il est étrange que la monnaie utilisée sur ce territoire soit l’euro. D’autant plus que les conditions fondamentales préalables à l’utilisation de la monnaie européenne sont bien loin d’être satisfaites. Il est évident que le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique ne peut soutenir ce document."@fr8
". A Koszovóval kapcsolatos európai integrációs folyamatról szóló állásfoglalás-tervezet szerzője nyilvánvalóan nem a való világban él, és nem veszi tudomásul, hogy Koszovó nem tagja a nemzetközi közösségnek. Az az erőfeszítés, hogy a nyomást a belső gazdasági helyzet javításával váltsák fel, hogy lehetővé tegyék az őshonos lakosság – azaz a szerb, gorani, roma és más etnikai, többségükben albán csoportok – együttélését, hogy megelőzzék a kisebbségben élők megfélemlítését, és hogy szigorúan lépjenek fel az egész Európára kiterjedő drogklánok ellen – ezek azok a fontos kérdések, amelyek megoldása hozzásegíthet a térség helyzetének javításához és a határokon átívelő együttműködés megerősítéséhez. Még mindig nem lehet folytatni az állampolgárok nyilvántartásba vételét, és az ország még mindig teljes egészében külföldi gazdasági támogatásoktól függ. Nincs politikai akarat még arra sem, hogy legalább tisztességes helyi választásokat és a helyi hatóságok működési feltételeit biztosítsák. A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem pusztán formai, és ugyanez érvényes a decentralizációra és a közszolgálat reformjára is. Mindennek eleddig semmilyen hatással nem volt az országban fennálló helyzetre. Az általánosan burjánzó korrupció, a fegyvercsempészet és a drogok bizonytalanságot keltenek a régióban. Furcsa, hogy ennek a területnek a pénzneme az euró. Különösen azért, mert a közös európai pénznem használatához szükséges alapvető előfeltételek még csak megközelítőleg sem teljesültek. Egyértelmű, hogy az Egységes Európai Baloldal – Északi Zöld Baloldal nem érthet egyet ezzel a tervezettel."@hu11
"L’autrice del progetto di risoluzione sul processo di integrazione europea del Kosovo chiaramente non vive nel mondo reale e non comprende che il Kosovo non è un membro riconosciuto della comunità internazionale. Il tentativo di sostituire alle pressioni un miglioramento della situazione economica interna, di garantire la coesistenza fra gli abitanti originari, ossia serbi, gorani, rom e altri gruppi etnici attuali, e la maggioranza albanese, di impedire i soprusi nei confronti delle minoranze e affrontare con durezza i clan che smerciano droga in tutta Europa: ecco i problemi fondamentali la cui soluzione può contribuire a migliorare la situazione della zona e a irrobustire la cooperazione transfrontaliera. Non è ancora possibile riprendere il censimento dei cittadini, e il paese dipende ancora totalmente dagli aiuti economici stranieri. Manca la volontà politica di garantire elezioni regolari almeno a livello locale, insieme alle condizioni per il funzionamento delle autorità locali. In questa regione la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata rimane un concetto puramente formale, e lo stesso si può dire del decentramento e della riforma della pubblica amministrazione: tutto questo, perciò, non ha ancora concretamente inciso sulla situazione del paese. La corruzione rampante e diffusissima e il contrabbando di armi e droga fomentano disordini nella regione. É singolare poi constatare che la valuta di questo territorio è l’euro, soprattutto in quanto i requisiti fondamentali per l’utilizzo della moneta unica europea non sono neanche lontanamente soddisfatti. Chiaramente, il gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica non può approvare questo progetto di risoluzione ."@it12
"Rezoliucijos dėl Europos integracijos proceso Kosovo atveju projektas yra dokumentas, kurio autorius aiškiai negyvena realiame pasaulyje ir nesupranta, kad Kosovas nėra pripažintas tarptautinės bendruomenės narys. Pastangos pakeisti spaudimą gerinant vidaus ekonominę padėtį, sukuriant sąlygas kartu gyventi iš šios šalies kilusiems gyventojams, kitaip tariant serbams, goranams, romams ir kitoms ten gyvenančioms tautinėms grupėms, kurių daugumą sudaro albanai, neleisti bauginti gyventojų mažumų ir taikyti griežtą metodą kovojant su narkotikus platinančiais klanais visoje Europoje – šie pagrindiniai dalykai gali prisidėti gerinant padėtį šioje srityje ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą. Vis dar neįmanoma atnaujinti gyventojų registravimo, o šalis vis dar yra visiškai priklausoma nuo užsienio ekonominės pagalbos. Stokojama politinės valios užtikrinti bent sąžiningus vietos valdžios rinkimus ir vietos valdžios funkcionavimo sąlygas. Šioje teritorijoje kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu tebėra vien formalus dalykas, tas pat pasakytina apie decentralizaciją ir valstybės tarnybos reformą. Todėl visa tai iki šiol neturėjo jokio tikro poveikio padėčiai šalyje. Regione neramumus kursto nevaldoma, plačiai paplitusi korupcija ir ginklų bei narkotikų kontrabanda. Keista, kad šios teritorijos valiuta yra euras, ypač todėl, kad net paviršutiniškai nebuvo įvykdytos pagrindinės sąlygos naudoti bendrą Europos valiutą. Aišku, kad Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji negali pritarti tokiam projektui."@lt14
"Rezolūcijas projekts par Eiropas integrācijas procesu attiecībā uz Kosovu ir dokuments, kura autors noteikti nedzīvo reālā pasaulē un nesaprot, ka Kosova nav atzīta par starptautiskās kopienas locekli. Centieni mazināt spriedzi un uzlabot iekšējo ekonomisko situāciju, sākotnējo iedzīvotāju, citiem vārdiem sakot, serbu, goranu, romu un citu etnisko grupu un albāņu vairākumtautības līdzāspastāvēšanas nodrošināšana, minoritāšu iebiedēšanas novēršana un stingras pieejas īstenošana attiecībā uz klaniem, kuri izplata narkotikas Eiropā, ir būtiskākie jautājumi, kuri var veicināt situācijas uzlabošanos reģionā un stiprināt pārrobežu sadarbību. Joprojām nav iespējams atjaunot iedzīvotāju reģistrāciju, un valsts joprojām ir pilnīgi atkarīga no ārvalstu ekonomiskās palīdzības. Ir vērojams politiskās gribas trūkums nodrošināt vismaz taisnīgas vietējās vēlēšanas un priekšnosacījumus vietējo iestāžu darbībai. Cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību joprojām ir tikai formāls jautājums šajā reģionā, un tas pats sakāms arī par decentralizāciju un valsts civildienesta reformu. Tādēļ šī reforma līdz šim nav reāli ietekmējusi situāciju valstī. Arvien pieaugošā un plaši izplatītā korupcija un ieroču un narkotiku kontrabanda pašreiz veicina nemieru reģionā. Tas ir dīvaini, ka šīs teritorijas valūta ir eiro. Īpaši tāpēc, ka pat pavirši nav izpildīti būtiskākie nosacījumi Eiropas kopējās valūtas ieviešanai. Ir skaidrs, ka Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa nevar atbalstīt šādu projektu."@lv13
"Návrh usnesení o evropském integračním procesu v případě Kosova je dokument, jehož autor zřejmě nežije v reálném světě a netuší, že Kosovo není uznávaným členem mezinárodního společenství. Snaha nahradit tlak na zlepšení vnitřní hospodářské situace, umožnění soužití původních obyvatel, tj. Srbů, Goranců, Romů a dalších národností v současné době s většinovými Albánci, zabránění šikaně menšinových obyvatel a tvrdý postup proti klanům distribuujícím drogy po celé Evropě, to jsou klíčové otázky, které mohou přispět ke zlepšení situace na území a posílení přeshraniční spolupráce. Dodnes se nepodařilo obnovit evidenci obyvatel, dodnes je země plně závislá na zahraniční hospodářské pomoci. Chybí politické vůle zajistit alespoň spravedlivé komunální volby a podmínky pro fungování obecních úřadů. Boj proti korupci a organizovanému zločinu podobně jako decentralizace a reforma veřejné správy na tomto území je zatím zcela formální záležitostí. Proto také dosud nemá žádný skutečný dopad na situaci v zemi. Bující rozsáhlá korupce, pašování zbraní a drog vnáší do regionu neklid. Je podivné, že na tomto území je používána měna euro. Zejména z toho hlediska, že ani zdánlivě nejsou splněny elementární předpoklady pro takové užívání společné evropské měny. Je zřejmé, že s podobným návrhem skupina GUE/NGL nemůže souhlasit."@mt15
". De auteur van de ontwerpresolutie over het Europees integratieproces in Kosovo moet wel iemand zijn die geheel buiten de werkelijkheid leeft en er geen benul van heeft dat Kosovo geen erkend lid is van de internationale gemeenschap. Inspanningen om de druk van de binnenlandse economische ketel te halen, werken aan een vreedzaam samenleven van de oorspronkelijke bevolking – te weten Serviërs, Gorani, en andere volkeren – met de huidige Albanese meerderheid, voorkoming van intimidatie van minderheden en keiharde bestrijding van de in heel Europa drugs dealende clans: het zijn allemaal cruciale kwesties die kunnen bijdragen aan de verbetering van de situatie in het gebied en tot versterking van de grensoverschrijdende samenwerking. Het is tot op de dag van vandaag nog niet gelukt om het bevolkingsregister weer op orde te krijgen en ook is het land nog altijd volledig afhankelijk van buitenlandse economische hulp. Er ontbreekt de politieke wil om op zijn minst rechtvaardige gemeenteraadsverkiezingen te organiseren of om dusdanige structuren op poten te zetten dat gemeentebesturen überhaupt hun werk kunnen doen. De bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad is, net als decentralisering en hervorming van het overheidsbestuur in dit gebied, slechts een formele aangelegenheid, reden waarom die inspanningen nagenoeg geen effect sorteren op de situatie in het land. Er is een welig woekerende corruptie en een welig tierende wapen- en drugssmokkel waardoor veel onrust wordt gezaaid in de regio. Het is erg vreemd dat de euro op dit grondgebied gebruikt wordt als formele valuta, te meer daar er niet in de verste verte voldaan wordt aan de elementaire voorwaarden voor een dergelijk gebruik van de gemeenschappelijke Europese munt. Het moge duidelijk zijn dat de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links onmogelijk met een dergelijke ontwerpresolutie instemmen kan."@nl3
"Projekt rezolucji w sprawie procesu integracji europejskiej w przypadku Kosowa jest dokumentem, którego autor najwyraźniej nie żyje w realnym świecie i nie zdaje sobie sprawy, że Kosowo nie jest uznawane za członka społeczności międzynarodowej. Kluczowymi działaniami mogącymi przyczynić się do poprawy sytuacji w tym regionie i wzmocnienia współpracy transgranicznej są dążenia do zastąpienia nacisków poprawą wewnętrznej sytuacji gospodarczej, umożliwienia współistnienia rdzennych mieszkańców, czyli Serbów, Gorani, Romów i innych mieszkających tam obecnie grup etnicznych, wśród których większość stanowią Albańczycy, zapobieżenia zastraszaniu mieszkańców będących członkami mniejszości oraz przyjęcia zdecydowanego podejścia wobec klanów zajmujących się rozprowadzaniem narkotyków w całej Europie. Wznowienie rejestracji obywateli jest ciągle jeszcze niemożliwe, a kraj ten jest nadal całkowicie uzależniony od zagranicznej pomocy gospodarczej. Brakuje woli politycznej, żeby przeprowadzić uczciwe wybory, przynajmniej do władz lokalnych; brakuje również warunków niezbędnych do zapewnienia takim władzom możliwości funkcjonowania. Zwalczanie korupcji i przestępczości zorganizowanej na tym terytorium pozostaje nadal grą pozorów; to samo dotyczy decentralizacji i reformy służby cywilnej; dlatego jak na razie reforma ta nie wywarła żadnego rzeczywistego wpływu sytuację w tym kraju. Szerząca się powszechnie korupcja oraz przemyt broni i narkotyków wywołują niepokój w tym regionie. To dziwne, że walutą na tym terytorium jest euro, zwłaszcza że podstawowe warunki niezbędne do stosowania wspólnej waluty europejskiej nie zostały jeszcze rzeczywiście spełnione. Oczywiste jest, że Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica nie może przystać na przyjęcie takiego projektu."@pl16
"O projecto de resolução do processo de integração europeia no caso do Kosovo é um documento em que a autora claramente não vive no mundo real e não se apercebe de que o Kosovo não é reconhecido como membro da comunidade internacional. O esforço para substituir as pressões por uma melhoria na situação económica interna, para permitir a coexistência dos habitantes originais, ou seja, sérvios, gorani, roma e outros grupos étnicos actuais, com a maioria albanesa, para impedir a opressão das minorias e assumir uma abordagem firme face aos clãs que distribuem drogas pela Europa – são estas as questões essenciais que podem contribuir para melhorar a situação na região e para fortalecer a cooperação transfronteiriça. Ainda não é possível retomar o registo de cidadãos, e o país está totalmente dependente de ajuda económica estrangeira. Falta vontade política para garantir, no mínimo, eleições locais legítimas e condições para o funcionamento das autoridades locais. O combate à corrupção e ao crime organizado permanece uma questão meramente formal neste território, e o mesmo se aplica à descentralização e à reforma da função pública. Não teve ainda, portanto, um impacto real na situação do país. A corrupção galopante e disseminada e o tráfico de armas e de drogas demonstram a instabilidade da região. É estranho que a moeda deste território seja o euro. Particularmente quando os requisitos básicos para a utilização da moeda única europeia não foram ainda minimamente cumpridos. É evidente que o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde não pode concordar com este projecto."@pt17
"Proiectul de rezoluţie privind procesul de integrare european în cazul Kosovo este un document al cărui autor nu doreşte în mod clar să trăiască într-o lume reală şi nu îşi dă seama că statul Kosovo nu este recunoscut ca membru al comunităţii internaţionale. Efortul de a înlocui presiunea cu o îmbunătăţire a situaţiei economice interne, pentru a permite convieţuirea locuitorilor iniţiali, cu alte cuvinte a sârbilor, goranilor, romilor şi a altor grupuri etnice actuale cu majoritatea albanezilor, pentru a preveni intimidarea locuitorilor minoritari şi pentru a aborda ferm clanurile care distribuie droguri în toată Europa – acestea sunt problemele principale a căror rezolvare poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei în zonă şi la consolidarea cooperării transfrontaliere. Încă nu este posibilă reluarea înregistrării cetăţenilor, iar ţara este încă absolut dependentă de ajutorul economic extern. Există o lipsă de voinţă politică pentru a asigura cel puţin alegeri locale corecte pentru funcţionarea autorităţilor locale. Lupta împotriva corupţiei şi a crimei organizate rămâne o chestiune pur formală pe acest teritoriu, acelaşi lucru fiind valabil în cazul descentralizării şi al reformei administraţiei publice. Deci aceasta nu a avut niciun impact real asupra situaţiei din ţară până acum. Corupţia exagerată, răspândită şi contrabanda cu arme şi droguri generează nelinişte în regiune. Este ciudat că moneda în acest teritoriu este euro. Este ciudat mai ales pentru că una dintre condiţiile preliminare fundamentale ale utilizării monedei europene comune nu a fost îndeplinită nici măcar superficial. Este clar că Grupul Confederal al Stângii Unite Europene – Stânga Verde Nordică nu poate fi de acord cu un astfel de proiect."@ro18
"− Návrh uznesenia o európskom integračnom procese v prípade Kosova je dokumentom, ktorého autor zrejme nežije v reálnom svete a netuší, že Kosovo nie je uznávaným členom medzinárodného spoločenstva. Snaha nahradiť tlak za zlepšenie vnútornej hospodárskej situácie, umožnenie spolužitia pôvodných obyvateľov, t. j. Srbov, Goranov, Rómov a ďalších národností v súčasnosti s väčšinovými Albáncami, zabránenie šikanovaniu menšinových obyvateľov a tvrdý postup proti klanom distribuujúcim drogy po celej Európe, to sú otázky, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu situácie na území a posilneniu cezhraničnej spolupráce. Dodnes sa nepodarilo obnoviť evidenciu obyvateľov, dodnes je krajina úplne závislá od zahraničnej hospodárskej pomoci. Chýba politická vôľa zaistiť aspoň spravodlivé komunálne voľby a podmienky pre fungovanie obecných úradov. Boj proti korupcii a organizovanému zločinu je podobne ako decentralizácia a reforma verejnej správy na tomto území zatiaľ celkom formálnou záležitosťou. Preto tiež zatiaľ nemá žiaden skutočný vplyv na situáciu v krajine. Prebujnená rozsiahla korupcia, pašovanie zbraní a drog vnášajú do regiónu nepokoj. Je čudné, že na tomto území sa používa mena euro. Najmä z toho hľadiska, že ani zdanlivo nie sú splnené základné predpoklady na takéto používanie spoločnej európskej meny. Je zrejmé, že s podobným návrhom Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica nemôže súhlasiť."@sk19
"Osnutek resolucije evropskega procesa povezovanja v primeru Kosova je dokument, katerega avtorica očitno ne živi v resničnem svetu in se ne zaveda, da Kosovo ni priznano kot država članica mednarodne skupnosti. Prizadevanja za nadomestitev pritiska z izboljšanjem notranjega gospodarskega položaja, za omogočanje soobstoja prvotnih prebivalcev, z drugimi besedami Srbov, Goranov in Romov in drugih sedanjih etničnih skupin z večino Albancev, za preprečevanje ustrahovanja manjšinskih prebivalcev in za odločen pristop do klanov, ki prodajajo droge po vsej Evropi – to so ključna vprašanja, ki lahko prispevajo k izboljšanju položaja na tem območju in okrepijo čezmejno sodelovanje. Ni mogoče nadaljevati z registriranjem državljanov in država je še vedno popolnoma odvisna od zunanje gospodarske pomoči. Primanjkuje politične volje za zagotavljanje vsaj pravičnih lokalnih volitev in pogojev za funkcioniranje lokalnih oblasti. Boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ostaja popolnoma formalna zadeva na tem območju in enako velja za decentralizacijo in reformo državne uprave. Zato do sedaj ni imel pravega vpliva na položaj v državi. Divja in razširjena korupcija in tihotapljenje orožja in drog sejejo nemir v regiji. Čudno je, da je valuta na tem ozemlju evro. Zlasti glede na to, da niti približno niso bili doseženi osnovni predpogoji za uporabo skupne evropske valute. Jasno je, da se Konfederalna skupina Evropske združene levice – Nordijske zelene levice ne more strinjati s takšnim osnutkom."@sl20
"Resolutionsförslaget om den europeiska integrationsprocessen i fallet Kosovo är ett dokument vars författare uppenbarligen inte lever i den verkliga världen och som inte inser att Kosovo inte erkänns som medlem av världssamfundet. Ansträngningarna att ersätta påtryckningar med en förbättring av den inre ekonomiska situationen, att möjliggöra samexistens mellan de ursprungliga invånarna, dvs. serber, gorani, romer och andra aktuella etniska grupper, med den albanska majoritetsbefolkningen, att förhindra trakasserier mot minoritetsinvånare och att tydligt ta ställning mot de klaner som distribuerar narkotika runtom i Europa – detta är de nyckelfrågor som kan bidra till att förbättra situationen i området och att stärka samarbetet över gränserna. Det är ännu inte möjligt att återinföra registrering av medborgarna, och landet är fortfarande helt beroende av ekonomiskt bistånd från utlandet. Det saknas en politisk vilja att åtminstone garantera rättvisa lokala val och villkor för att de lokala myndigheterna ska kunna fungera. Kampen mot korruption och organiserad brottslighet är fortfarande en rent formell sak i detta område, och detsamma gäller decentralisering och reformering av statsförvaltningen. Denna kamp har därför hittills inte haft någon egentlig inverkan på situationen i landet. Den våldsamma, utbredda korruptionen och smugglingen av vapen och narkotika skapar oro i regionen. Det är egendomligt att valutan i detta område är euro, särskilt som de grundläggande villkoren för att få använda den gemensamma europeiska valutan inte har uppfyllts ens på ett ytligt plan. Det är uppenbart att gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster inte kan gå med på ett sådant resolutionsförslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph