Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-304"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-304"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O Kosovo ainda não mereceu o reconhecimento unânime dos Estados-Membros, e a cautela que alguns ainda mantêm face ao novo país terá, certamente, motivos políticos e estratégicos, mas também apreciações de cariz mais prático e que se fundam, sobretudo, no modo preocupante como a corrupção e o crime organizado grassam naquele território, obstando a que o Kosovo possa afirmar com propriedade que é um Estado de Direito. Tal como outros Estados na região balcânica, seria bom que o Kosovo desse provas de ter empreendido um caminho sem retorno no tocante à adopção de políticas e reformas que, por um lado, confirmassem a sua opção europeia e, por outro, fortalecessem o seu próprio corpo político, enraizando nos cidadãos a prática e o exercício da democracia e a rejeição da violência, em particular de natureza étnica, como modo de resolução de conflitos. O Kosovo ainda tem um longo caminho pela frente."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( ) Kosovo stále nebylo jednomyslně uznáno všemi členskými státy. Opatrnost, se kterou někteří k tomuto novému státu přistupují, má zřejmě politické a strategické příčiny, avšak i příčiny mnohem prozaičtější, vycházející zejména ze znepokojení ohledně vysoké míry korupce a organizovaného zločinu na tomto území, které nedovolují prohlásit Kosovo za stát, který má skutečně fungující právní řád. Bylo by dobré, aby Kosovo stejně jako další balkánské státy poskytlo důkazy, že se vydalo cestou, ze které není návratu, cestou směřující k přijetí takových politik a reforem, které na jedné straně podporují proevropský směr a na straně druhé upevňují vlastní politickou strukturu a pokládají takové základy, aby občané mohli přijmout demokracii a odmítat násilí, především proti příslušníkům určitých etnických skupin, jako způsob řešení konfliktů. Kosovo má před sebou dlouhou cestu."@cs1
"Kosovo er endnu ikke blevet enstemmigt anerkendt af alle medlemsstater. Den forsigtighed, som nogle betragter dette nye land med, er helt sikkert baseret på politiske og strategiske motiver, men også på mere praktiske anskuelser, som først og fremmest kan tilskrives den bekymrende måde, som korruption og organiseret kriminalitet trives på i dette område, hvilket bevirker, at Kosovo ikke sandfærdigt kan hævde at være en retsstat. Ligesom for andre lande i Balkanregionen ville det være godt, hvis Kosovo kunne dokumentere, at det havde indledt en ensrettet vej hen imod vedtagelsen af politikker og reformer, der på den ene side støtter landets europæiske valg, og som på den anden side styrker dets eget politiske organ, så der blev skabt et demokratisk fundament for borgerne, så de kan afvise vold, navnlig etnisk vold, som en metode til løsning af konflikter. Kosovo har stadig lang vej igen."@da2
"( ) Der Kosovo hat immer noch keine einstimmige Anerkennung durch die Mitgliedstaaten erreicht. Die Vorsicht, mit der einige diesem neuen Land gegenübertreten, basiert sicherlich auf politischen und strategischen Motiven, aber auch auf Gründen praktischerer Art, die sich vor allem aus der besorgniserregenden Art und Weise ergeben, in der Korruption und organisiertes Verbrechen in diesem Gebiet grassieren, was dazu führt, dass der Kosovo nicht ehrlich behaupten kann, dass in ihm Rechtsstaatlichkeit gilt. Wie bei anderen Staaten in der Balkanregion wäre es gut, wenn der Kosovo Beweise dafür vorlegen könnte, dass er einen Weg ohne Umkehrmöglichkeit in Bezug auf die Annahme von Strategien und Reformen eingeschlagen hat, die einerseits seine europäische Wahl untermauern und andererseits seine eigene politische Struktur stärken, und damit die Grundlagen dafür schafft, dass seine Bürgerinnen und Bürger die Demokratie nutzen und Gewalt, insbesondere ethnische Gewalt, als Weg zur Konfliktlösung ablehnen können. Der Kosovo hat noch einen langen Weg vor sich."@de9
"( ) Το Κοσσυφοπέδιο εξακολουθεί να μην έχει αναγνωριστεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Η επιφύλαξη με την οποία αντιμετωπίζουν ορισμένοι τη νέα αυτή χώρα θα βασίζεται ασφαλώς σε πολιτικά και στρατηγικά κίνητρα, αλλά και σε λόγους πιο πρακτικής φύσης, που πηγάζουν κυρίως από τον ανησυχητικό τρόπο με τον οποίο η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα ανθούν στην εν λόγω περιοχή, εμποδίζοντας το Κοσσυφοπέδιο να ισχυριστεί δικαίως ότι διαθέτει κράτος δικαίου. Όπως και άλλα κράτη στην περιοχή των Βαλκανίων, δέον θα ήταν το Κοσσυφοπέδιο να παρουσιάσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ακολουθεί μία πορεία χωρίς επιστροφή όσον αφορά την έγκριση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που, αφενός, στηρίζουν την ευρωπαϊκή του επιλογή και, αφετέρου, ενισχύουν τους πολιτικούς του φορείς, θέτοντας τις βάσεις ώστε οι πολίτες να ακολουθήσουν τη δημοκρατία και να απορρίψουν τη βία, ιδίως την εθνοτική βία, ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων. Είναι μακρά ακόμα η πορεία του Κοσσυφοπεδίου."@el10
"( ) Kosovo has still not received unanimous recognition by the Member States. The cautiousness with which some regard this new country will certainly be based on political and strategic motives, but also on reasons of a more practical nature, resulting above all from the worrying way in which corruption and organised crime are rife in that territory, preventing Kosovo from truthfully claiming that it has rule of law. Like other states in the Balkan region, it would be good if Kosovo presented evidence that it has embarked upon the path of no return regarding the adoption of policies and reforms which, on the one hand, back up its European choice and, on the other hand, strengthen its own political body, laying down roots for its citizens to take up democracy and reject violence, particularly ethnic violence, as a way of resolving conflicts. Kosovo still has a long way to go."@en4
"( ) Kosovo aún no ha recibido el reconocimiento unánime de los Estados miembros. La cautela con la que algunos consideran a este nuevo país, sin duda, se basa en motivos políticos y estratégicos, pero también en razones de carácter más práctico, lo que resulta sobre todo de la manera preocupante en la que la corrupción y el crimen organizado son actos frecuentes en este territorio, impidiendo que Kosovo proclame con sinceridad que tiene Estado de Derecho. Al igual que otros Estados de la región de los Balcanes, sería bueno que Kosovo presentara pruebas de que ha emprendido el cambio sin retorno en relación con la adopción de políticas y reformas que, por una parte, respaldan su posibilidad europea y, por otra, fortalecen su propio carácter político, sentando las bases para que sus ciudadanos asuman la democracia y rechacen la violencia, en particular, la violencia étnica, como una forma de resolver los conflictos. A Kosovo aún le queda un largo camino que recorrer."@es21
"Liikmesriigid ei ole Kosovot veel üksmeelselt tunnustanud. Ettevaatus, millega mõned sellesse uude riiki suhtuvad, tuleneb kindlasti poliitilistest ja strateegilistest ajenditest, ent neile lisanduvad ka praktilisemat laadi põhjused, mis on tingitud eelkõige korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse murettekitavast levikust Kosovos, mistõttu Kosovo puhul ei saa tõetruult väita, et seal järgitakse õigusriigi põhimõtteid. Oleks hea, kui Kosovo esitaks nagu ka teised Balkani piirkonna riigid tõendeid selle kohta, et on hakanud pöördumatult elu viima poliitilisi põhimõtteid ja reforme, mis ühelt poolt toetavad tema soovi kuuluda Euroopasse ja teiselt poolt tugevdavad tema poliitilist ülesehitust, luues alused, mis võimaldavad kodanikel demokraatia omaks võtta ja välistada vägivald, eriti etniline vägivald konfliktide lahendamise viisina. Kosovol on veel pikk tee käia."@et5
"( ) Jäsenvaltiot eivät ole vieläkään tunnustaneet yksimielisesti Kosovoa. Joidenkin varovaisella suhtautumisella tähän uuteen maahan on varmasti poliittisia ja strategisia motiiveja, mutta myös käytännönläheisempiä syitä, jotka juontavat etenkin korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden huolestuttavasta leviämisestä alueella, mikä tekee tyhjäksi Kosovon rehelliset väitteet oikeusvaltion toteutumisesta. Muiden Balkanin maiden tavoin myös Kosovon olisi hyvä näyttää toteen, että se on astunut lopullisesti sellaisten poliittisten toimien ja uudistusten tielle, joilla yhtäältä tuetaan sen EU-valintaa ja toisaalta vahvistetaan sen omaa poliittista järjestelmää, jolloin kansalaisille luodaan mahdollisuudet demokratian omaksumiseen ja väkivallasta, etenkin etnisestä väkivallasta luopumiseen konfliktien ratkaisukeinona. Kosovolla on vielä pitkä tie edessään."@fi7
"( ) Le Kosovo n’a pas encore été reconnu par l’ensemble des États membres. La prudence adoptée par certains à l’égard de ce nouveau pays s’explique sans doute par des motifs politiques et stratégiques, mais aussi par des considérations plus pratiques découlant essentiellement de la préoccupation que suscite l’omniprésence de la corruption et du crime organisé sur ce territoire, qui empêchent le Kosovo de s’affirmer en tant qu’État de droit. À l’instar d’autres pays de la région des Balkans, il serait bien que le Kosovo prouve qu’il s’est définitivement engagé sur la bonne voie en adoptant des politiques et des réformes qui, d’un côté, confirment son choix européen et, de l’autre, renforce ses organes politiques, en incitant ses citoyens à opter pour la démocratie et à rejeter la violence - en particulier la violence ethnique - comme moyen de résoudre les conflits. Le Kosovo a encore un long chemin à parcourir."@fr8
". – (PT) Koszovót a tagállamok még mindig nem ismerték el egyhangúlag. Annak az óvatosságnak, amelyet néhányan ez iránt az új ország iránt tanúsítanak, bizonyára politikai és stratégiai okai vannak, azonban jóval gyakorlatibb természetűek is, elsősorban abból következően, hogy az ott mindennapossá vált korrupció és szervezett bűnözés megakadályozza Koszovót abban, hogy hitelt érdemlően igazolhassa jogállami mivoltát. A balkáni térség többi országához hasonlóan jó volna, ha Koszovó bizonyítékokkal igazolná, hogy végérvényesen elkötelezte magát az olyan politikák és reformok mellett, amelyek egyrészt az Unió felé mutatnak, másrészt pedig erősítik a saját politikai felépítését, megteremtve a feltételeket ahhoz, hogy állampolgárai felvállalják a demokráciát, és visszautasítsák az erőszakot – különösen az etnikai erőszakot – mint a konfliktusok megoldásának módját. Koszovó előtt még hosszú út áll."@hu11
"Il Kosovo non ha ancora ricevuto il riconoscimento unanime di tutti gli Stati membri. La cautela con cui alcuni considerano questo nuovo paese dipende certo da motivazioni politiche e strategiche, ma anche da ragioni di natura più pratica: soprattutto dall’inquietante diffusione, in quel territorio, della corruzione e della criminalità organizzata, per cui il Kosovo non può credibilmente affermare di aver instaurato lo stato di diritto. Come altri Stati della regione balcanica, anche il Kosovo farebbe bene a presentare le prove di essersi avviato irreversibilmente verso l’adozione di politiche e riforme che da un lato ne confermerebbero la scelta europea, e dall’altro ne rafforzerebbero l’organismo politico, gettando le basi del processo con cui i cittadini potrebbero abbracciare la democrazia e rifiutare la violenza – in particolare la violenza etnica – come metodo per la risoluzione dei conflitti. Il Kosovo deve ancora compiere un lungo cammino."@it12
"( ) Kosovas vis dar nėra vieningai pripažintas valstybių narių. Atsargumas, su kuriuo kai kas žvelgia į šią naują šalį, tikrai yra pagrįstas politiniais ir strateginiais motyvais, tačiau yra ir praktiškesnių priežasčių, keliančių nerimą pirmiausia dėl to, kad korupcija ir organizuotas nusikalstamumas yra smarkiai paplitę šioje teritorijoje ir trukdo Kosovui teisingai tvirtinti, kad jis yra teisinė valstybė. Būtų gerai, jei Kosovas, kaip ir kitos Balkanų regiono valstybės, pateiktų įrodymų, kad jis neatsisukdamas keliauja pirmyn ir imasi politikos bei reformų, viena vertus, palaikančių Kosovo europinį pasirinkimą, antra vertus, stiprinančių jo paties politinę instituciją, skatinančių jo gyventojus priimti demokratiją ir atsisakyti smurto, ypač etninio, kaip būdo spręsti konfliktus. Tačiau Kosovui dar reikia nueiti ilgą kelią."@lt14
"( ) Kosovas neatkarību joprojām vienbalsīgi nav atzinušas visas dalībvalstis. Piesardzība, ar kādu tiek uzlūkota šī jaunā valsts, neapšaubāmi ir saistīta ne tikai ar politiskiem un stratēģiskiem, bet arī praktiskākiem apsvērumiem, kuri galvenokārt attiecas uz satraucošo korupcijas un organizētās noziedzības izplatību šajā reģionā, liedzot iespēju Kosovai pārliecinoši apgalvot, ka tās teritorijā valda tiesiskums. Būtu labi, ja Kosova, tāpat kā citas valstis Balkānu reģionā, sniegtu pierādījumus tam, ka tā uz visiem laikiem ir izvēlējusies pareizo ceļu, pieņemot politiku un reformas, kuras, no vienas puses, atbalsta Kosovas izdarīto izvēli par labu Eiropai un, no otras puses, stiprina tās iekšējo politisko struktūru, nodrošinot pamatu pilsoņiem, lai viņi izvēlētos demokrātiju un noraidītu vardarbību, jo īpaši etnisko vardarbību kā konfliktu risināšanas līdzekli. Kosovai joprojām ir ejams tāls ceļš."@lv13
". O Kosovo ainda não mereceu o reconhecimento unânime dos Estados-Membros, e a cautela que alguns ainda mantêm face ao novo país terá, certamente, motivos políticos e estratégicos, mas também apreciações de cariz mais prático e que se fundam, sobretudo, no modo preocupante como a corrupção e o crime organizado grassam naquele território, obstando a que o Kosovo possa afirmar com propriedade que é um Estado de Direito. Tal como outros Estados na região balcânica, seria bom que o Kosovo desse provas de ter empreendido um caminho sem retorno no tocante à adopção de políticas e reformas que, por um lado, confirmassem a sua opção europeia e, por outro, fortalecessem o seu próprio corpo político, enraizando nos cidadãos a prática e o exercício da democracia e a rejeição da violência, em particular de natureza étnica, como modo de resolução de conflitos. O Kosovo ainda tem um longo caminho pela frente."@mt15
". Kosovo wordt nog niet unaniem erkend door de lidstaten. De terughoudendheid van sommige landen ten aanzien van dit nieuwe land zal ongetwijfeld zijn ingegeven door politieke en strategische motieven, maar ook door meer praktische overwegingen, die met name verband houden met het feit dat corruptie en georganiseerde misdaad in dat gebied welig tieren, waardoor Kosovo niet kan laten zien dat het een rechtsstaat is. Het zou goed zijn als Kosovo, evenals andere landen in de Balkan, kan aantonen dat het echt en onomkeerbaar bezig is beleid en hervormingen gestalte te geven die enerzijds zijn keuze voor Europa bevestigen en anderzijds het eigen politieke apparaat versterken, en die in de burgers de kiem zaaien van democratie in de praktijk en verwerping van geweld, in het bijzonder etnisch geweld, als een manier om conflicten op te lossen. Kosovo heeft nog een lange weg te gaan."@nl3
"( ) Kosowo nie uzyskało jak dotąd jednomyślnego uznania państw członkowskich. Ostrożność, jaką niektóre państwa zachowują w odniesieniu do tego nowego państwa wynika niewątpliwie nie tylko z motywów politycznych i strategicznych, ale także z powodów bardziej praktycznych, związanych przede wszystkim z obawami, jakie budzą szerzące się na tym terytorium korupcja i przestępczość zorganizowana, uniemożliwiając Kosowu utrzymywanie, że zapanowała już tam praworządność. Jak w przypadku innych państw bałkańskich, dobrze byłoby, gdyby Kosowo przedstawiło dowody, że państwo to wkroczyło na ścieżkę przyjęcia polityki i przeprowadzenia reform, które z jednej strony byłyby dowodem proeuropejskiej orientacji Kosowa, a z drugiej wzmocniłyby jego struktury polityczne, zapewniając swoim obywatelom podstawy do przyjęcia demokracji i odrzucenia przemocy, a zwłaszcza przemocy ze względu na pochodzenie etniczne, jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Kosowo ma jeszcze wiele do zrobienia."@pl16
"( ) Kosovo încă nu a fost recunoscut unanim de către statele membre. Circumspecţia cu care unii privesc această nouă ţară se bazează cu siguranţă pe motive strategice şi politice, însă şi pe motive de natură mai practică, ce rezultă mai presus de toate din modul îngrijorător în care corupţia şi crima organizată sunt în floare pe teritoriul respectiv şi previn declararea existenţei reale a statului de drept în Kosovo. Ca şi alte state din regiunea Balcanilor, ar fi bine dacă şi Kosovo ar prezenta dovezi că se află pe calea fără întoarcere a adoptării politicilor şi reformelor care, pe de o parte, susţin alegerea sa europeană şi, pe de alta, îi consolidează propriul corp politic, prinzând rădăcini pentru ca cetăţenii săi să aleagă democraţia şi să respingă violenţa, în special violenţa etnică, drept mod de rezolvare a conflictelor. Kosovo mai are încă de parcurs o cale lungă."@ro18
"Členské štáty zatiaľ ešte stále jednomyseľne neuznali Kosovo. Obozretnosť, s akou sa niektorí pozerajú na túto novú krajinu, bude určite založená na politických a strategických motívoch, ale aj na oveľa praktickejších dôvodoch. Tie vyplývajú predovšetkým zo znepokojenia z korupcie a organizovaného zločinu, ktoré sú na tomto území také rozšírené a ktoré bránia Kosovu pravdivo vyhlásiť, že je to právny štát. Podobne, ako to urobili ostatné štáty v balkánskom regióne, by bolo dobré, aby Kosovo predložilo dôkazy o tom, že sa vydalo na cestu, z ktorej niet návratu, pokiaľ ide o prijímanie politík a reforiem, ktoré na jednej strane podporia jeho európsku voľbu a na druhej strane posilnia jeho vlastnú politickú podstatu a postavia základy, aby jeho občania mohli konať demokraticky a odmietnuť násilie, najmä etnické násilie ako spôsob riešenia problémov. Kosovo má pred sebou ešte stále dlhú cestu."@sk19
"( ) Kosovo še vedno ni dobilo soglasnega priznanja držav članic. Previdnost, s katero nekateri obravnavajo to novo državo, zagotovo temelji na političnih in strateških motivih, pa tudi na bolj praktičnih razlogih, ki izhajajo predvsem iz zaskrbljujoče razširjenosti korupcije in organiziranega kriminala na tem območju, ki Kosovu preprečuje verodostojno trditev, da mu vlada pravna država. Kot so to storile druge države na območju Balkana, bi bilo dobro, če bi Kosovo predstavilo dokaze, da se je podalo na pot brez povratka glede sprejetja politik in reform, ki po eni strani podpirajo njen evropski glas in po drugi strani krepijo svoje politično telo ter polagajo korenine, da bodo njegovi državljani sprejeli demokracijo in zavrnili nasilje, zlasti etnično nasilje, kot način reševanja sporov. Kosovo mora iti še daleč."@sl20
"( ) Kosovo har ännu inte erkänts enhälligt av medlemsstaterna. Den försiktighet som många ser på det nya landet med har säkerligen politiska och strategiska orsaker men även mer praktiska orsaker, som framför allt beror på den oroväckande utbredningen av korruption och organiserad brottslighet i området, vilket hindrar Kosovo från att sanningsenligt hävda att man tillämpar rättsstatsprincipen. Som andra stater i Balkanområdet skulle det vara bra om Kosovo lade fram bevis på att den har slagit in på en väg utan återvändo när det gäller att anta politik och reformer som, å ena sidan, stöder dess europeiska val och, å andra sidan, förstärker landets egna politiska organisation och lägger grunden för att dess medborgare ska välja demokrati och förkasta våld, framför allt etniskt våld, som ett sätt att lösa konflikter. Kosovo har fortfarande en lång väg att gå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diogo Feio (PPE ),"18,20,15,1,14,16,22,7,10,13,9,17,21,4,8
"PT"18,20,1,14,16,22,7,10,13,9,21,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph