Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-303"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-303"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Καταψήφισα το ψήφισμα για την ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσσυφοπεδίου, γιατί το θεωρεί και το αντιμετωπίζει σαν ανεξάρτητο κράτος. Το ψήφισμα δεν σέβεται την απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μάλιστα καλεί τα 5 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, που δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της μονομερούς ανεξαρτητοποίησης του Κοσσυφοπεδίου να το πράξουν, να παραβιάσουν δηλαδή την απόφαση του ΟΗΕ. Συνεπώς το ψήφισμα δεν βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος και δεν συμβάλλει στην εμπέδωση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή. Επίσης, στο ψήφισμα γίνεται έκκληση για ακόμα ισχυρότερη παρουσία στο Κοσσυφοπέδιο της EULEX."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem proti návrhu usnesení o možnosti vstupu Kosova do Evropy, protože považuje Kosovo za nezávislý stát a také k němu tak přistupuje. Usnesení se neřídí rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/99 a dokonce vyzývá pět členských států EU, včetně Řecka, které ještě neuznaly jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova, aby tak učinily, jinými slovy, aby porušily rezoluci OSN. Usnesení dále nepomáhá situaci řešit a nenapomáhá upevňování stability a míru v oblasti. Usnesení dokonce vyzývá k větší přítomnosti misí EULEX v Kosovu."@cs1
"Jeg stemte imod forslaget til beslutning om den europæiske integrationsproces for Kosovo, fordi den betragter og behandler Kosovo som en selvstændig stat. Beslutningen respekterer ikke Sikkerhedsrådets resolution 1244/99 og opfordrer endda fem EU-medlemsstater, herunder Grækenland, som endnu ikke har anerkendt Kosovos ensidige uafhængighed, til at gøre det – med andre ord til at krænke FN-resolutionen. Beslutningen bidrager derfor ikke til at løse problemet eller konsolidere stabiliteten og freden i området. Beslutningen opfordrer også til en endnu stærkere tilstedeværelse af EULEX i Kosovo."@da2
"Ich habe gegen den Entschließungsantrag zu den europäischen Aussichten des Kosovo gestimmt, da dieser ihn als einen unabhängigen Staat ansieht und behandelt. Die Entschließung missachtet die UN-Sicherheitsratsresolution 1244/99 und ruft sogar die fünf Mitgliedstaaten der EU einschließlich Griechenlands, die die einseitige Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkannt haben, auf, dies zu tun; anders gesagt, gegen die UN-Resolution zu verstoßen. Dementsprechend trägt die Entschließung nicht dazu bei, das Problem zu lösen, und trägt nicht dazu bei, die Stabilität und den Frieden in dem Gebiet zu stärken. Die Entschließung ruft sogar zu einer noch stärkeren Präsenz von EULEX im Kosovo auf."@de9
"I voted against the motion for a resolution on the European prospects of Kosovo, because it considers and treats it as an independent state. The resolution does not respect UN Security Council Resolution 1244/99 and even calls on the five Member States of the EU, including Greece, which have not recognised the unilateral independence of Kosovo to do so; in other words, to violate the UN resolution. Consequently, the resolution does not help to address the problem and does not help to consolidate stability and peace in the area. The resolution also calls for an even stronger presence of EULEX in Kosovo."@en4
"He votado en contra de la propuesta de resolución sobre la perspectiva europea de Kosovo, ya que lo considera y lo trata como un Estado independiente. La resolución no respeta la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, e incluso pide a los cinco Estados miembros de la UE, incluida Grecia, que no han reconocido la independencia unilateral de Kosovo, que lo hagan, es decir, que violen la Resolución de las Naciones Unidas. En consecuencia, la resolución no ayuda a resolver el problema y no ayuda a consolidar la estabilidad y la paz en la zona. La resolución también pide una presencia aún más fuerte de la misión EULEX en Kosovo."@es21
"Ma hääletasin Kosovo Euroopa väljavaateid käsitleva resolutsiooni ettepaneku vastu, sest selles käsitatakse Kosovot iseseisva riigina. See resolutsioon eirab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244/99 ja kutsub koguni Euroopa Liidu viit liikmesriiki, sealhulgas Kreekat, kes ei ole tunnustanud Kosovo ühepoolset iseseisvuse väljakuulutamist, seda tegema – teisisõnu minema vastuollu ÜRO resolutsiooniga. Seega ei aita see resolutsioon probleemi lahendada ega tagada piirkonnas stabiilsust ja rahu. Lisaks nõutakse resolutsioonis EULEXi veelgi tugevamat kohalolekut Kosovos."@et5
"Äänestin Kosovon mahdollista EU-jäsenyyttä käsittelevää päätöslauselmaa vastaan, koska siinä pidetään ja käsitellään Kosovoa itsenäisenä valtiona. Päätöslauselmassa ei oteta huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa nro 1244/99 vaan jopa kehotetaan niitä viittä EU:n jäsenvaltiota, myös Kreikkaa, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Kosovon yksipuolisesti julistamaa itsenäisyyttä, tekemään niin, toisin sanoen niitä kehotetaan rikkomaan YK:n päätöslauselmaa. Päätöslauselmalla ei näin ollen edistetä ongelman ratkaisua eikä alueen vakauden ja rauhan vahvistamista. Kaiken lisäksi päätöslauselmassa esitetään jopa entistä vahvempaa EULEXin läsnäoloa Kosovossa."@fi7
"J’ai voté contre la proposition de résolution sur les perspectives européennes du Kosovo, qui considère et traite ce dernier comme un État indépendant. Cette proposition va à l’encontre de la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies et va même jusqu’à inviter les cinq États membres de l’UE - parmi lesquels la Grèce - n’ayant pas reconnu la déclaration d’indépendance unilatérale du Kosovo, à le faire et, autrement dit, à violer la résolution des Nations unies. Par conséquent, cette résolution ne contribue ni à résoudre le problème, ni à consolider la stabilité et la paix dans la région. Elle appelle en outre à un renforcement de la présence de l’EULEX au Kosovo."@fr8
". A Koszovó európai uniós jövőjéről szóló állásfoglalásra irányuló indítvány ellen szavaztam, mert az indítvány Koszovóra független államként tekint, és így is kezeli. Az állásfoglalás nem tartja be az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244/99-es határozatát, ráadásul felszólítja az Európai Unió azon öt tagállamát – ideértve Görögországot is –, amelyek nem ismerték el Koszovó egyoldalú függetlenségét, hogy tegyék ezt meg; azaz hogy szegjék meg az ENSZ határozatát. Következésképpen az állásfoglalás nem jelent előrelépést a helyzet megoldásában, és nem segíti elő a térség stabilitásának és békéjének megszilárdítását. Az állásfoglalás ráadásul az EULEX hangsúlyosabb koszovói jelenlétére szólít fel."@hu11
"Ho votato contro la proposta di risoluzione sulle prospettive di integrazione europea del Kosovo, poiché essa considera e tratta quella regione come uno Stato indipendente. Essa non rispetta la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e invita addirittura i cinque Stati membri dell’Unione europea (tra cui la Grecia) che non lo hanno ancora fatto, a riconoscere l’indipendenza del Kosovo, dichiarata unilateralmente; li invita, in altre parole, a violare la risoluzione dell’ONU. Di conseguenza, questa risoluzione non contribuisce né a risolvere il problema né a consolidare la stabilità e la pace nella regione; anzi, essa chiede perfino un rafforzamento della presenza di EULEX nel Kosovo."@it12
"Balsavau prieš pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Europos perspektyvų Kosove, nes joje jis laikomas nepriklausoma valstybe ir taip traktuojamas. Šioje rezoliucijoje neatsižvelgiama į JT Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1244/99 ir penkios ES valstybės narės, įskaitant Graikiją, nepripažinusios vienašalės Kosovo nepriklausomybės, netgi skatinamos tą padaryti, kitaip tariant, pažeisti JT Rezoliuciją. Todėl ši rezoliucija nepadeda spręsti šios problemos ir konsoliduoti stabilumą ir taiką šioje srityje. Šioje rezoliucijoje taip pat reikalaujama, kad EULEX netgi aktyviau dalyvautų Kosove."@lt14
"Es balsoju pret rezolūcijas priekšlikumu par Kosovas integrāciju Eiropā, jo tajā Kosova tiek uzskatīta un atzīta par neatkarīgu valsti. Izstrādājot rezolūciju, nav ievērota ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 1244/99, turklāt tajā pausts aicinājums piecām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp Grieķijai, kuras nav atzinušas Kosovas vienpusēji pasludināto neatkarību, rīkoties tāpat — citiem vārdiem sakot, pārkāpt ANO rezolūciju. Tādējādi rezolūcija nepalīdz risināt problēmu un neveicina stabilitāti un mieru šajā reģionā. Rezolūcijā arī pausts aicinājums nodrošināt vēl spēcīgāku klātbūtni Kosovā."@lv13
"Καταψήφισα το ψήφισμα για την ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσσυφοπεδίου, γιατί το θεωρεί και το αντιμετωπίζει σαν ανεξάρτητο κράτος. Το ψήφισμα δεν σέβεται την απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μάλιστα καλεί τα 5 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, που δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της μονομερούς ανεξαρτητοποίησης του Κοσσυφοπεδίου να το πράξουν, να παραβιάσουν δηλαδή την απόφαση του ΟΗΕ. Συνεπώς το ψήφισμα δεν βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος και δεν συμβάλλει στην εμπέδωση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή. Επίσης, στο ψήφισμα γίνεται έκκληση για ακόμα ισχυρότερη παρουσία στο Κοσσυφοπέδιο της EULEX."@mt15
"Ik heb tegen de resolutie gestemd over het Europees perspectief van Kosovo, omdat de resolutie Kosovo beschouwt en benadert als een onafhankelijk land. Resolutie 1244/99 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wordt door deze resolutie niet gerespecteerd. Sterker nog, hiermee worden de andere vijf landen van de EU die niet zijn overgegaan tot erkenning van de unilaterale onafhankelijkheid van Kosovo, waaronder Griekenland, opgeroepen om dit alsnog te doen. Ze worden dus opgeroepen om de resolutie van de Verenigde Naties naast zich neer te leggen. De resolutie draagt dus niet bij aan een oplossing voor het probleem en kan ook niets betekenen voor de versterking van stabiliteit en vrede in deze streek. Bovendien wordt er in de resolutie een oproep gedaan voor een nog sterkere aanwezigheid van EULEX in Kosovo."@nl3
"Głosowałem za odrzuceniem projektu rezolucji w sprawie europejskich perspektyw Kosowa, ponieważ uznaje się w niej niepodległość Kosowa i traktuje się Kosowo jak niepodległe państwo. Rezolucja ta jest sprzeczna z rezolucją nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a nawet wzywa pięć państw członkowskich UE, które nie uznały jeszcze jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa, w tym Grecję, do uczynienia tego, a tym samym do naruszenia wspomnianej rezolucji ONZ. Skutkiem tego przyjęcie przez nas tej rezolucji ani nie ułatwi rozwiązania przedmiotowego problemu, ani nie przyczyni się do umocnienia stabilności i pokoju w tym regionie. Nasza rezolucja zawiera także apel o zwiększenie obecności misji EULEX w Kosowie."@pl16
"Votei contra a proposta de resolução sobre as perspectivas de integração europeia do Kosovo porque ela considera e trata o Kosovo como um Estado independente. Esta resolução não respeita a Resolução 1244/99 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e insta até os cinco Estados-Membros da UE, incluindo a Grécia, que não reconheceram a independência unilateral do Kosovo a fazê-lo; por outras palavras, a violar uma resolução das Nações Unidas. Consequentemente, a resolução não contribui para a solução do problema e não contribui para a consolidação da estabilidade e da paz na região. Esta resolução insta ainda a uma presença reforçada da EULEX no Kosovo."@pt17
"Am votat împotriva propunerii de rezoluţie privind perspectiva europeană pentru Kosovo, deoarece aceasta îl consideră şi îl tratează ca stat independent. Rezoluţia nu respectă rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al ONU şi chiar solicită celor cinci state membre ale UE, inclusiv Grecia, care nu au recunoscut independenţa unilaterală a Kosovo, să facă acest lucru; cu alte cuvinte, să încalce o rezoluţie a ONU. Prin urmare, rezoluţia nu contribuie la abordarea problemei şi nu ajută la consolidarea stabilităţii şi păcii din zonă. De asemenea, rezoluţia solicită o prezenţă şi mai puternică a EULEX în Kosovo."@ro18
"Hlasoval som proti návrhu uznesenia o európskych vyhliadkach Kosova, pretože považuje Kosovo za nezávislý štát a tak sa k nemu aj správa. Toto uznesenie nerešpektuje rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/99 a dokonca vyzýva päť členských štátov EÚ vrátane Grécka, ktoré neuznali jednostrannú nezávislosť Kosova, aby tak urobili, teda inými slovami, aby porušili uznesenie OSN. Toto uznesenie preto nepomáha pri riešení problémov a pri posilnení stability a mieru v oblasti. Uznesenie dokonca vyzýva na výraznejšiu prítomnosť misie EULEX v Kosove."@sk19
"Glasoval sem proti predlogu resolucije o evropskih obetih Kosova, ker jo šteje kot neodvisno državo in jo tudi tako obravnava. Resolucija ne spoštuje Resolucije Varnostnega sveta ZN 1244/99 in celo poziva pet držav članic EU, tudi Grčijo, ki niso priznale enostranske neodvisnosti Kosova, naj to storijo; z drugimi besedami, naj kršijo Resolucijo ZN. Posledično ta resolucija ne pomaga pri reševanju problema in ne pomaga okrepiti stabilnosti in miru na tem območju. Resolucija prav tako poziva k še večji prisotnosti misije EULEX na Kosovem."@sl20
"Jag röstade mot resolutionsförslaget om Kosovos europeiska integrationsprocess eftersom man ser och behandlar Kosovo som en självständig stat. I resolutionen respekterar man inte FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och man uppmanar till och med fem medlemsstater, bland annat Grekland, som inte har erkänt Kosovos ensidiga självständighet att göra det, med andra ord att bryta mot FN:s resolution. Följaktligen bidrar inte resolutionen till att lösa problemet och inte heller till att befästa stabilitet och fred i området. I den efterlyser man dessutom en ännu större Eulex-närvaro i Kosovo."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph