Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-302"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-302"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε το ψήφισμα, γιατί επιδιώκει την εμπέδωση της παράνομης απόσχισης του Κοσσόβου, που επιβλήθηκε με τη δύναμη των όπλων του ΝΑΤΟ και των εκβιασμών της ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Το ψήφισμα αθωώνει το ΝΑΤΟ για τον πόλεμο και τον διαμελισμό της Σερβίας, στηρίζει τη διαιώνιση της παρουσίας στρατευμάτων και βάσεων του ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο και στην ευρύτερη περιοχή, τις ευρωενωσιακές επεμβάσεις με την εγκατάσταση των δικών της δυνάμεων μέσω της EULEX. Το σχετικό ψήφισμα επιδιώκει να προκαταλάβει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τη νομιμότητα της απόσχισης του Κοσσόβου. Η ιμπεριαλιστική πολιτική της ΕΕ, που στηρίζει το ψήφισμα, οξύνει τα προβλήματα των εργαζομένων του Κοσσόβου, την εκμετάλλευση, τη διαφθορά, την εγκληματικότητα, με την ένταση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, προσφέροντάς τους ως μόνη διέξοδο τη μετανάστευση. Οξύνει την αστάθεια της περιοχής, την καταπίεση των Σέρβων και συνολικά των κατοίκων του Κοσσόβου, τα προβλήματα από την παρουσία της EULEX και του ΝΑΤΟ."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Parlamentní skupina, k níž patří Komunistická strana Řecka, hlasovala proti návrhu usnesení, protože usiluje o uznání nezákonného odtržení Kosova vynuceného silou a zbraněmi NATO a nátlakem ze strany EU a dalších imperialistických ozbrojených sil. Usnesení zprošťuje NATO viny z válečného konfliktu a rozdělení Srbska a podporuje dlouhodobou přítomnost jednotek NATO na základnách v Kosovu i na celém území a zásahy směřující k sjednocení Evropy pomocí nasazovaní svých ozbrojených sil v rámci mise EULEX. Toto usnesení se snaží ovlivnit výnos Mezinárodního soudního dvora v Haagu o zákonnosti odtržení Kosova. Imperialistická politika EU, která usnesení podporuje, zhoršuje problémy pracujících v Kosovu, vykořisťování, korupci, kriminalitu a úroveň restrukturalizace kapitalismu, a nabízí tak možnost imigrace jako jediný způsob úniku. Prohlubuje nestabilitu regionu, útisk Srbů i obyvatel Kosova celkově a problémy způsobené přítomností mise EULEX a organizace NATO."@cs1
"Medlemmerne af Grækenlands Kommunistiske Parti stemte imod beslutningen, fordi den søger at konsolidere den ulovlige løsrivelse af Kosovo, som blev gennemført med magt og våben af NATO og under tvang af EU og andre imperialistiske styrker. Beslutningen frikender NATO for krigen og splittelsen af Serbien og støtter den langsigtede tilstedeværelse af NATO-tropper og -baser i Kosovo og området som helhed samt europæiske indgreb gennem opstilling af styrker via EULEX. Beslutningen forsøger at tilsidesætte afgørelsen fra Den Internationale Domstol i Haag om lovligheden af Kosovos løsrivelse. EU's imperialistiske politik, som støtter beslutningen, forværrer arbejdernes problemer i Kosovo – udnyttelse, korruption, kriminalitet og omfanget af kapitalistiske omstruktureringer, så udvandring er deres eneste udvej. Den forværrer ustabiliteten i området, undertrykkelsen af serberne og indbyggerne i Kosovo som helhed og de problemer, som tilstedeværelsen af EULEX og NATO skaber."@da2
"Die parlamentarische Fraktion der Griechischen Kommunistischen Partei hat gegen den Entschließungsantrag gestimmt, da er versucht die illegale Abspaltung des Kosovo, der mit der Macht und den Waffen der NATO und dem Zwang der EU und anderer imperialistischer Kräfte erzwungen wurde, zu konsolidieren. Die Entschließung spricht die NATO von dem Krieg und der Zergliederung Serbiens frei und unterstützt eine langfristige Stationierung von NATO-Truppen und -Stützpunkten im Kosovo und dem gesamten Gebiet sowie Euro-vereinheitlichende Maßnahmen durch die Einrichtung ihrer Kräfte durch EULEX. Diese Entschließung versucht das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag zur Rechtmäßigkeit der Abspaltung des Kosovo zu beeinträchtigen. Die imperialistische Politik der EU, die die Entschließung unterstützt, verschärft die Probleme der Arbeitnehmer im Kosovo, Ausnutzung, Korruption, Kriminalität und den Umfang der kapitalistischen Umstrukturierungen, die ihnen Immigration als einzigen Ausweg anbietet. Sie verschärft die Instabilität in dem Gebiet, die Unterdrückung der Serben und der Einwohner des Kosovo als Ganzes und die Probleme, die durch die Anwesenheit von EULEX und der NATO geschaffen wurden."@de9
"The parliamentary group of the Greek Communist Party voted against the motion for a resolution, because it seeks to consolidate the illegal secession of Kosovo imposed by the force and weapons of NATO and the coercion of the EU and other imperialist forces. The resolution acquits NATO of the war and the dismemberment of Serbia and supports the long-term presence of NATO troops and bases in Kosovo and the area as a whole and Euro-unifying interventions through the installation of their forces via EULEX. This resolution attempts to prejudice the ruling by the International Court in The Hague on the legality of the secession of Kosovo. The EU imperialist policy, which supports the resolution, exacerbates the problems of workers in Kosovo, exploitation, corruption, crime and the rate of capitalist restructurings, offering them immigration as the only way out. It exacerbates instability in the area, the oppression of the Serbs and the inhabitants of Kosovo as a whole and the problems caused by the presence of EULEX and NATO."@en4
"Kreeka Kommunistliku Partei esindajad Euroopa Parlamendis hääletasid selle resolutsiooni ettepaneku vastu, sest selle eesmärk on kinnistada Kosovo ebaseaduslik lahkulöömine, mis suruti läbi NATO jõu ja relvadega ning Euroopa Liidu ja teiste imperialistlike jõudude survel. Resolutsioon mõistab NATO õigeks Serbia sõjas ja tükeldamises ning toetab NATO vägede ja baaside pikaajalist kohalolekut Kosovos ja kogu piirkonnas, aga ka Euroopa Liidu sekkumist EULEXi kaudu saadetavate vägede abil. Selle resolutsiooniga püütakse õõnestada Haagi Rahvusvahelise Kohtu otsust Kosovo lahkulöömise seaduslikkuse kohta. Euroopa Liidu imperialistlik poliitika, mis on selle resolutsiooni aluseks, süvendab Kosovo töötajate probleeme, ärakasutamist, korruptsiooni, kuritegevust ja kapitalistlikke ümberkorraldusi, pakkudes neile ainsa väljapääsuna sisserännet. See süvendab piirkonnas ebastabiilsust, serblaste ja kõigi teiste Kosovo elanike rõhumist ning teravdab EULEXi ja NATO kohalviibimisest tulenevaid probleeme."@et5
"Kreikan kommunistisen puolueen parlamenttiryhmä äänesti päätöslauselmaesitystä vastaan, koska päätöslauselmalla pyritään vahvistamaan Naton joukkojen ja asevoimien ajamaa Kosovon laitonta irrottamista sekä EU:n ja muiden imperialististen tahojen pakkovaltaa. Päätöslauselma vapauttaa Naton sotasyyllisyydestä ja Serbian silpomisesta sekä tukee paitsi Naton joukkojen ja tukikohtien pitkäaikaista läsnäoloa Kosovossa ja koko alueella myös EU:n yhteisiä toimia niiden sijoittaessa joukkojaan EULEX-operaation yhteydessä. Päätöslauselmalla yritetään vaikuttaa päätökseen, jonka kansainvälinen Haagin tuomioistuin on tehnyt Kosovon irrottamisen laillisuudesta. Päätöslauselmaa tukeva EU:n imperialistinen politiikka pahentaa Kosovon työntekijöiden ongelmia, kuten riistoa, korruptiota ja rikollisuutta, vauhdittaa kapitalistista jälleenrakennusta sekä tarjoaa työntekijöille maahanmuuttoa ainoana selviytymiskeinona. Politiikka lisää alueen epävakautta sekä pahentaa paitsi serbien ja koko Kosovon alueen asukkaiden sortoa myös EULEXin ja Naton läsnäolosta johtuvia ongelmia."@fi7
"Le groupe parlementaire du parti communiste grec a voté contre cette proposition de résolution, qui tente de conforter l’indépendance illégale du Kosovo, imposée par la force et les armes de l’OTAN et sous la contrainte de l’UE et d’autres forces impérialistes. La résolution décharge l’OTAN de sa responsabilité dans la guerre et dans le démantèlement de la Serbie et soutient la présence à long terme de ses troupes et de ses bases au Kosovo ainsi que dans l’ensemble de la région. Elle préconise en outre des interventions unificatrices par le déploiement de forces européennes par l’intermédiaire de la mission EULEX. Cette résolution vise à porter atteinte à la décision de la Cour internationale de La Haye sur la légalité de l’indépendance du Kosovo. La politique impérialiste de l’UE, sur laquelle s’appuie cette résolution, augmente les problèmes rencontrés par les travailleurs au Kosovo, l’exploitation, la corruption, la criminalité et le nombre de restructurations capitalistes, faisant de l’immigration la seule solution pour ces travailleurs. Elle renforce l’instabilité dans la région, l’oppression des Serbes et des habitants du Kosovo dans leur ensemble, ainsi que les problèmes causés par la présence de l’EULEX et de l’OTAN."@fr8
". A Görög Kommunista Párt parlamenti csoportja az állásfoglalásra irányuló indítvány ellen szavazott, mivel az indítvány meg akarja erősíteni Koszovó illegális elszakadását, amelyet a NATO fegyverei és az általa gyakorolt kényszer, valamint az Európai Unió és más imperialista erők erőszakoltak ki. Az állásfoglalás felmenti a NATO egészét a háború és Szerbia feldarabolása alól, támogatja a NATO csapatainak és bázisainak hosszú távú jelenlétét Koszovóban és a térség egészében, valamint ezen erőknek az EULEX-en keresztül történő alkalmazásával elősegíti az euro-egységesítő beavatkozásokat. A jelen állásfoglalás elfogultan értelmezi a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletét Koszovó elszakadásának jogszerűségéről. Az állásfoglalást támogató uniós imperialista politika súlyosbítja a koszovói munkavállalók problémáit, a kizsákmányolást, korrupciót, bűnözést és a kapitalista újraszervezések arányát, így a munkavállalók egyetlen kiútja a kivándorlás marad. Súlyosbítja a térség instabilitását, a szerbek és Koszovó egész lakosságának elnyomását, valamint az EULEX és a NATO jelenléte által előidézett gondokat."@hu11
"La delegazione del partito comunista greco al Parlamento europeo ha votato contro questa proposta di risoluzione, che mira a consolidare l’illegale secessione del Kosovo, imposta con la forza delle armi dalla NATO, e con la costrizione dall’Unione europea e da altre forze imperialistiche. La risoluzione esonera la NATO dalle responsabilità della guerra e dello smembramento della Serbia, e sostiene invece sia la presenza a lungo termine di truppe e basi della NATO nel Kosovo e nel resto della regione, sia gli interventi di unificazione europeistica attuati con il dispiegamento delle forze di EULEX. Questa risoluzione cerca di anticipare la sentenza della Corte internazionale dell’Aia sulla legalità della secessione del Kosovo. La politica imperialistica dell’Unione europea, che fa da sfondo alla risoluzione, esaspera i problemi dei lavoratori kosovari, lo sfruttamento, la corruzione, la criminalità, l’intensità della ristrutturazione capitalistica, e non lascia loro altra scelta che la migrazione. Tale politica, per di più, aggrava l’instabilità della regione e inasprisce l’oppressione che grava sui serbi e in genere sugli abitanti del Kosovo, nonché i problemi innescati dalla presenza di EULEX e della NATO."@it12
"Graikijos Komunistų partijos parlamentinė grupė balsavo prieš pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes ja siekiama konsoliduoti neteisėtą Kosovo atsiskyrimą, NATO atliktą jėga ir ginklais, verčiant Europos Sąjungai ir kitoms imperialistinėms galioms. Ši rezoliucija pateisina NATO karo veiksmus bei Serbijos padalijimą ir iš esmės remia ilgalaikę NATO karinių pajėgų ir bazių dislokaciją Kosove ir jo srityje bei europinio vienijimo intervencijas įvedant savo pajėgas su EULEX misija. Šia rezoliucija mėginama iš anksto nuteikti prieš Tarptautinio teisingumo teismo Hagoje nutartį dėl Kosovo atsiskyrimo teisėtumo. Imperialistinė Europos Sąjungos politika, palaikanti šią rezoliuciją, dar labiau gilina Kosovo dirbančiųjų problemas, didina išnaudojimą, korupciją, nusikaltimų skaičių ir kapitalistinio restruktūrizavimo mastą, siūlydama jiems migraciją kaip vienintelę išeitį. Ji didina nestabilumą šioje srityje, dar labiau slegia serbus ir visus Kosovo gyventojus ir didina EULEX ir NATO buvimo keliamas problemas."@lt14
"Grieķijas Komunistu partijas parlamentārā grupa balsoja pret rezolūcijas priekšlikumu, jo tās mērķis ir nostiprināt nelikumīgo Kosovas atdalīšanu, kas īstenota, izmantojot NATO varu un ieročus un Eiropas Savienības un citu imperiālistisko spēku ietekmi. Rezolūcija attaisno NATO līdzdalību karadarbībā un Serbijas sadalīšanu, kā arī atbalsta ilgstošo NATO karaspēka klātbūtni un bāzes Kosovā un šajā reģionā kopumā un Eiropu vienojošo intervenci, izvietojot savus spēkus aizsegā. Šī rezolūcija ir mēģinājums apšaubīt Hāgā esošās Starptautiskās tiesas spriedumu par Kosovas atdalīšanas likumību. Eiropas Savienības imperiālistiskā politika, kas ir šīs rezolūcijas pamatā, vēl vairāk pasliktina Kosovas strādnieku problēmas, kā arī veicina ekspluatāciju, korupciju, noziedzību un paaugstina kapitālistiskās pārstrukturēšanas līmeni, piedāvājot viņiem imigrāciju kā vienīgo izeju. Tā veicina nestabilitāti reģionā, serbu un Kosovas iedzīvotāju apspiešanu kopumā un pastiprina un NATO klātbūtnes radītās problēmas."@lv13
"Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε το ψήφισμα, γιατί επιδιώκει την εμπέδωση της παράνομης απόσχισης του Κοσσόβου, που επιβλήθηκε με τη δύναμη των όπλων του ΝΑΤΟ και των εκβιασμών της ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Το ψήφισμα αθωώνει το ΝΑΤΟ για τον πόλεμο και τον διαμελισμό της Σερβίας, στηρίζει τη διαιώνιση της παρουσίας στρατευμάτων και βάσεων του ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο και στην ευρύτερη περιοχή, τις ευρωενωσιακές επεμβάσεις με την εγκατάσταση των δικών της δυνάμεων μέσω της EULEX. Το σχετικό ψήφισμα επιδιώκει να προκαταλάβει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τη νομιμότητα της απόσχισης του Κοσσόβου. Η ιμπεριαλιστική πολιτική της ΕΕ, που στηρίζει το ψήφισμα, οξύνει τα προβλήματα των εργαζομένων του Κοσσόβου, την εκμετάλλευση, τη διαφθορά, την εγκληματικότητα, με την ένταση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, προσφέροντάς τους ως μόνη διέξοδο τη μετανάστευση. Οξύνει την αστάθεια της περιοχής, την καταπίεση των Σέρβων και συνολικά των κατοίκων του Κοσσόβου, τα προβλήματα από την παρουσία της EULEX και του ΝΑΤΟ."@mt15
"De delegatie van de Griekse communistische partij in het Europees Parlement heeft tegen deze resolutie gestemd omdat die is gericht op consolidering van de onwettige afscheiding van Kosovo, die werd opgelegd met wapengeweld door de NAVO en chantage door de EU en de andere imperialistische krachten. De resolutie pleit de NAVO vrij van verantwoordelijkheid voor de oorlog en voor het uiteenvallen van Servië, steunt de handhaving op lange termijn van de NAVO-troepen en NAVO-bases in Kosovo en het omliggend gebied, en steunt ook de EU-interventies door het legeren van EU-troepen via EULEX. De resolutie wil vooruit lopen op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over de wettigheid van de afscheiding van Kosovo. Het imperialistische beleid van de EU, dat de resolutie steunt, verergert de problemen van de arbeiders in Kosovo evenals de uitbuiting, corruptie en criminaliteit tengevolge van de ingrijpende kapitalistische herstructureringen. Voor hen is emigratie de enige uitweg. Het verergert de instabiliteit in de regio, de onderdrukking van de Serviërs en de inwoners van Kosovo in het algemeen en de problemen die door de aanwezigheid van EULEX en de NAVO worden veroorzaakt."@nl3
"Grupa parlamentarna Greckiej Partii Komunistycznej głosowała za odrzuceniem tego projektu rezolucji, ponieważ odzwierciedla on dążenie do ugruntowania nielegalnej sukcesji władzy w Kosowie, wprowadzonej siłą przez NATO i z użyciem broni NATO oraz pod przymusem Unii Europejskiej i innych sił imperialistycznych. Poprzez tą rezolucję zwalniamy NATO z odpowiedzialności za wywołanie wojny i rozczłonkowanie Serbii, a ponadto wyrażamy poparcie dla długoterminowej obecności wojsk i baz NATO w Kosowie oraz w regionie, a także interwencji mających na celu zjednoczenie Europy poprzez wprowadzenie ich sił w ramach misji EULEX. Poprzez tą rezolucję dążymy do uprzedzenia Międzynarodowego Trybunału w Hadze, który ma wydać wyrok w sprawie legalności sukcesji władzy w Kosowie. Swoją imperialistyczną polityką, znajdującą odzwierciedlenie w tej rezolucji, Unia Europejska pogłębia problemy pracowników w Kosowie, wyzysk, korupcję, przestępczość i przyspiesza tempo kapitalistycznej restrukturyzacji, nie pozostawiając pracownikom żadnego wyboru oprócz emigracji. Pogłębia niestabilność w tym regionie, ucisk Serbów i wszystkich mieszkańców Kosowa oraz problemy wywołane obecnością w Kosowie misji EULEX oraz NATO."@pl16
"O grupo parlamentar do Partido Comunista Grego votou contra a proposta de resolução por esta procurar consolidar a secessão ilegal do Kosovo imposta pela força e pelas armas da NATO e pela coerção da UE e de outras forças imperialistas. Esta resolução iliba a NATO da guerra e do desmembramento da Sérvia e apoia a presença de longo prazo das tropas e bases da NATO no Kosovo e em toda a zona, assim como as intervenções unificadoras europeias com o destacamento de forças através da EULEX. Esta resolução tenta descredibilizar a sentença do Tribunal Internacional de Haia sobre a legalidade da secessão do Kosovo. A política imperialista da UE, que subjaz à resolução, exacerba os problemas dos trabalhadores no Kosovo – a exploração, a corrupção, o crime e o nível de reestruturações capitalistas, que lhes deixa a emigração como única saída. Exacerba a instabilidade na zona, a opressão dos sérvios e dos habitantes do Kosovo como um todo e os problemas causados pela presença da EULEX e da NATO."@pt17
"Grupul parlamentar al Partidului Comunist Grec a votat împotriva propunerii de rezoluţie, deoarece caută să consolideze divizarea ilegală a Kosovo impusă de forţa şi de armele NATO şi de constrângerea UE şi a altor forţe imperialiste. Rezoluţia achită NATO de război şi de dezmembrarea Serbiei şi susţine prezenţa pe termen lung a trupelor şi bazelor NATO în Kosovo şi în zonă ca întreg şi intervenţiile eurounificatoare prin instalarea forţelor acestora prin intermediul EULEX. Această rezoluţie încearcă să prejudicieze hotărârea Curţii Internaţionale de la Haga privind legalitatea divizării Kosovo. Politica imperialistă a UE, care susţine rezoluţia, înrăutăţeşte problemele lucrătorilor din Kosovo, exploatarea, corupţia, infracţiunile şi rata restructurărilor capitaliste, oferindu-le imigrarea drept singura cale de scăpare. Aceasta sporeşte instabilitatea din zonă, opresiunea sârbilor şi a locuitorilor din Kosovo ca întreg şi problemele cauzate de prezenţa EULEX şi a NATO."@ro18
"Parlamentná skupina Komunistickej strany Grécka hlasovala proti návrhu uznesenia, pretože sa snaží o posilnenie nezákonného oddelenia Kosova vynúteného silou a zbraňami NATO a nátlakom EÚ a iných imperialistických mocností. Uznesenie oslobodzuje NATO od viny za vojnu a rozdelenie Srbska a podporuje dlhodobú prítomnosť vojenských jednotiek a základní NATO v Kosove a aj v celej oblasti a zásahy na zjednotenie Európy pomocou nasadenia síl v rámci misie EULEX. Toto uznesenie sa pokúša o negatívne ovplyvnenie rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora v Haagu o zákonnosti odtrhnutia Kosova. Imperialistická politika EÚ, ktorá podporuje toto uznesenie, zhoršuje problémy pracujúcich v Kosove, vykorisťovanie, korupciu, zločin a mieru kapitalistickej reštrukturalizácie a ako jediný spôsob úniku zo situácie im ponecháva prisťahovalectvo. Zhoršuje to nestabilitu v oblasti, utláčanie Srbov a obyvateľov Kosova vôbec a problémy spôsobené prítomnosťou misie EULEX a NATO."@sk19
"Parlamentarna skupina Grške komunistične stranke je glasovala proti predlogu resolucije, ker je njen namen utrdizev nezakonite odcepitve Kosova, dosežene s silo in orožjem Nata ter nasiljem EU ter drugih imperialističnih sil. Resolucija Nato odvezuje krivde za vojno in razkosanje Srbije in podpira dolgoročno prisotnost Natovih čet in baz v Kosovem in na celotnem območju ter intervencije za evropsko združevanje s postavitvijo njihovih sil v misiji EULEX. Resolucija poskuša prejudicirati sodbo Mednarodnega sodišča v Haagu o zakonitosti odcepitve Kosova. Imperialistična politika EU, ki podpira to resolucijo, zaostruje probleme delavcev na Kosovem, izkoriščanje, korupcijo, zločine in stopnjo kapitalističnih prestrukturiranj, ki jim kot edini izhod nudijo imigracijo. Poslabšuje nestabilnost na tem območju, zatiranje Srbov in prebivalcev Kosova v celoti ter probleme, ki jih povzroča prisotnost misije EULEX in Nata."@sl20
"Det grekiska kommunistpartiets parlamentsgrupp röstade mot resolutionsförslaget eftersom det försöker befästa Kosovos olagliga utbrytning som framtvingats av Natos styrkor och vapen samt av EU och andra imperialistiska krafter. I resolutionen frikänner man Nato från ansvaret för kriget och Serbiens upplösning. Man stöder en långsiktig närvaro av Natotrupper och Natobaser i Kosovo och i hela området samt europeiska interventioner genom installerandet av europeiska styrkor via Eulex. Man försöker påverka Internationella domstolen i Haags avgörande om huruvida Kosovos utbrytning är laglig. EU:s imperialistiska politik, som stöder resolutionen, förvärrar problemen för arbetarna i Kosovo. Den leder till utnyttjande, korruption och brott samtidigt som den påverkar takten för de kapitalistiska omstruktureringarna, vilket innebär att arbetarnas enda utväg är att emigrera. Den förvärrar instabiliteten i området, förtrycket av serberna och invånarna i hela Kosovo samt de problem som orsakas av Eulex och Natos närvaro."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph