Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-299"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-299"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Parliament’s approval paves the way for a more coherent and effective European foreign policy that better meets citizens’ expectations. A better service could have been possible, though. We regret that Ms Ashton, the Commission and a number of national governments did not have the guts to embrace a more ambitious solution. We support the compromise because Parliament managed to improve Ms Ashton’s original proposal considerably. A strong human rights structure, safeguards for development policy and against renationalisation of Community policies, strengthened democratic scrutiny, a more transparent foreign affairs budget and gender balance in recruitment are cases in point. The deal is not flawless, however. Its weak points include the unclearly defined crisis management structures, the lack of permanent deputies for Ms Ashton and the limited scope of the EEAS’s consular services to citizens. Much will now depend on how the compromise is implemented – the ball is therefore back in the court of Ms Ashton, the Member States and the Commission. They must work together, create a common and overcome divisive competition."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Souhlas Parlamentu dláždí cestu soudržnější a účinnější evropské zahraniční politice, která lépe splňuje očekávání občanů, ačkoli jsme mohli mít i lepší Evropskou službu. Mrzí nás, že paní Ashtonová, Komise a několik národních vlád neměly odvahu přijmout ambicióznější řešení. Podporujeme kompromis, protože Parlamentu se podařilo původní návrh paní Ashtonové značně vylepšit. Příkladem těchto zlepšení je silná struktura lidských práv, opatření pro rozvojovou politiku a proti renacionalizaci politik Společenství, posílená demokratická kontrola, transparentnější rozpočet pro zahraniční záležitosti a rovné postavení mezi ženami a muži při náboru pracovníků. Řešení však není bezchybné. K jeho slabým místům patří nejasně definované struktury krizového řízení, nedostatek stálých zástupců paní Ashtonové a omezený rozsah konzulárních služeb EEAS pro občany. Nyní bude hodně záviset na tom, jak bude kompromis prováděn – je to teď opět na paní Ashtonové, členských státech a Komisi. Musí spolupracovat na vytvoření společného a překonat rozvratné soupeření."@cs1
"Parlamentets godkendelse baner vejen for en mere sammenhængende og effektiv europæisk udenrigspolitik, der i højere grad opfylder borgernes forventninger. Tjenesten kunne dog have været bedre. Vi beklager, at fru Ashton, Kommissionen og en række nationale regeringer ikke havde modet til at vælge en mere ambitiøs løsning. Vi støtter kompromisaftalen, fordi Parlamentet har sikret en betydelig forbedring af fru Ashtons oprindelige forslag. En stærk menneskerettighedsstruktur, garantier for udviklingspolitik og mod renationalisering af fællesskabspolitikker, styrket demokratisk kontrol, et mere gennemsigtigt budget for EU's eksterne anliggender og kønsfordeling i rekrutteringen er eksempler. Aftalen er dog ikke uden mangler. Dens svage punkter omfatter de uklart definerede krisestyringsstrukturer, manglen på permanente stedfortrædere og det begrænsede omfang af EU-Udenrigstjenestens konsulære tjenester til borgerne. Meget vil afhænge af, hvordan kompromisaftalen gennemføres. Bolden er derfor tilbage hos fru Ashton, medlemsstaterne og Kommissionen. De skal arbejde sammen, skabe en fælles korpsånd og overvinde splittende konkurrence."@da2
"Die Genehmigung durch das Parlament ebnet den Weg für eine zusammenhängendere und effektivere europäische Außenpolitik, die die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger besser erfüllt. Ein besserer Dienst wäre jedoch möglich gewesen. Wir bedauern, dass Frau Ashton, die Kommission und eine Reihe von einzelstaatlichen Regierungen nicht den Mumm hatten, eine ehrgeizigere Lösung umzusetzen. Wir unterstützen den Kompromiss, da es das Parlament geschafft hat, den ursprünglichen Vorschlag von Frau Ashton beträchtlich zu verbessern. Eine starke Menschenrechtsstruktur, Sicherheiten für die Entwicklungspolitik und gegen eine Renationalisierung der Gemeinschaftsstrategien, eine gestärkte demokratische Überwachung, ein transparenterer Haushalt für auswärtige Angelegenheiten und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei der Personalbeschaffung sind Beispiele dafür. Das Ergebnis ist jedoch nicht perfekt. Zu seinen Schwachpunkten zählen die nicht eindeutig festgelegten Krisenmanagementstrukturen, fehlende ständiger Vertreter für Frau Ashton und der begrenzte Umfang der Konsulardienste des EAD für Bürgerinnen und Bürger. Jetzt hängt viel davon ab, wie der Kompromiss umgesetzt wird – und das liegt jetzt an Frau Ashton, den Mitgliedstaaten und der Kommission. Sie müssen zusammenarbeiten, einen gemeinsamen finden und den entzweienden Wettbewerb überwinden."@de9
"Η έγκριση του Κοινοβουλίου ανοίγει τον δρόμο για μία πιο συνεκτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί καλύτερη υπηρεσία. Λυπούμαστε που η κ. Ashton, η Επιτροπή και πολλές εθνικές κυβερνήσεις δεν είχαν το σθένος να καταλήξουν σε πιο φιλόδοξη λύση. Υποστηρίζουμε τον συμβιβασμό, διότι το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά την αρχική πρόταση της κ. Ashton. Σημεία βελτίωσης συνιστούν η ισχυρή διάρθρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εγγυήσεις για την αναπτυξιακή πολιτική και κατά της επανακρατικοποίησης των κοινοτικών πολιτικών, ο ενισχυμένος δημοκρατικός έλεγχος, ο περισσότερο διαφανής προϋπολογισμός της εξωτερικής πολιτικής και η ισορροπία μεταξύ των φύλων. Ωστόσο, η συμφωνία δεν είναι τέλεια. Στις αδυναμίες της περιλαμβάνονται οι μη σαφώς καθορισμένες δομές διαχείρισης κρίσεων, η έλλειψη μόνιμων βοηθών για την κ. Ashton και το περιορισμένο φάσμα των προξενικών υπηρεσιών της ΕΥΕΔ που παρέχονται προς τους πολίτες. Πολλά θα εξαρτηθούν τώρα από τον τρόπο εφαρμογής του συμβιβασμού – επομένως, η μπάλα είναι πίσω στο γήπεδο της κ. Ashton, των κρατών μελών και της Επιτροπής. Πρέπει να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν ένα κοινό και να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό που οδηγεί σε διαίρεση."@el10
"La aprobación del Parlamento allana el camino para una política exterior europea más coherente y eficaz que responda a las expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, podría haber sido posible conseguir un mejor servicio. Lamentamos que la señora Ashton, la Comisión y algunos gobiernos nacionales no hayan tenido el coraje de adoptar una solución más ambiciosa. Apoyamos el compromiso, porque el Parlamento ha logrado mejorar considerablemente la propuesta inicial de la señora Ashton. Algunos ejemplos son una estructura sólida de derechos humanos, garantías a favor de la política de desarrollo y en contra de la renacionalización de las políticas comunitarias, fortalecimiento del control democrático, un presupuesto más transparente para asuntos exteriores y el equilibrio de género en la contratación. Sin embargo, el acuerdo no es perfecto. Sus puntos débiles son la falta de claridad en definir las estructuras de gestión de crisis, la falta de diputados permanentes para la señora Ashton y el alcance limitado de los servicios consulares del SEAE para los ciudadanos. Mucho dependerá ahora de cómo se lleve a cabo el compromiso —la pelota se encuentra de nuevo en el campo de juego de la señora Ashton, los Estados miembros y la Comisión—. Deben trabajar juntos, crear un común y superar la competencia polémica."@es21
"Euroopa Parlamendi heakskiit sillutab teed ühtsemale ja tulemuslikumale Euroopa välispoliitikale, mis vastab paremini kodanike ootustele. Siiski olnuks võimalik luua parem välisteenistus. Meil on kahju, et Catherine Ashtonil, komisjonil ja mitme liikmesriigi valitsusel ei olnud julgust seada sihiks edasipüüdlikumat lahendust. Me toetame kompromissi, sest Euroopa Parlamendil õnnestus Catherine Ashtoni esialgset ettepanekut tublisti parandada. Ma pean silmas tugevat inimõigustega tegelevat struktuuriüksust, arengupoliitika tagatisi ja ühenduse poliitika taasriigistamise vältimise tagatisi, tugevdatud demokraatlikku kontrolli, läbipaistvamat välisasjade eelarvet ja soolist tasakaalu töölevõtmisel. See kompromiss ei ole siiski täiuslik. Nõrkadeks külgedeks on näiteks ebaselgelt määratletud kriisiohjamisega tegelevad struktuuriüksused, Catherine Ashtoni alaliste asetäitjate puudumine ja välisteenistuse poolt kodanikele osutatavate konsulaarteenuste piiratud ulatus. Palju sõltub nüüd sellest, kuidas seda kompromissi rakendatakse – pall on seega jälle Catherine Ashtoni, liikmesriikide ja komisjoni väljakupoolel. Nad peavad tegema koostööd, tekitama ühtekuuluvustunde ja saama üle lõhestavast võistlemisest."@et5
". Parlamentin hyväksyntä tasoittaa tietä yhtenäisemmälle ja tehokkaammalle EU:n ulkopolitiikalle, joka vastaa paremmin kansalaisten odotuksia. Tästä huolimatta olisi ollut mahdollista luoda parempi ulkosuhdehallinto. On valitettavaa, että Catherine Ashton, komissio ja jotkut kansalliset hallitukset eivät uskaltaneet pyrkiä kunnianhimoisempaan ratkaisuun. Kannatamme kompromissia, koska parlamentti onnistui parantamaan Catherine Ashtonin alkuperäistä ehdotusta huomattavasti. Vahva ihmisoikeusrakenne, kehityspolitiikan turvaaminen ja yhteisön politiikkojen uudelleenkansallistamisen vastaiset suojatoimet, demokraattisen valvonnan vahvistaminen, avoimempi budjetti ulkoasioita varten ja sukupuolten tasapaino rekrytoinnissa ovat esimerkkejä tästä. Sopimus ei kuitenkaan ole virheetön. Sen heikkoihin kohtiin kuuluvat epäselvästi määritellyt kriisinhallintarakenteet, Catherine Ashtonin pysyvien avustajien puuttuminen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kansalaisille tarjoamien konsulipalvelujen rajallisuus. Paljon riippuu nyt siitä, miten kompromissi pannaan täytäntöön – pallo on siis heitetty takaisin Catherine Ashtonille, jäsenvaltioille ja komissiolle. Näiden tahojen on tehtävä töitä yhdessä, luotava yhteinen ja päästävä eroon eripuraisuutta aiheuttavasta kilpailusta."@fi7
"L’approbation du Parlement pose les premiers jalons d’une politique étrangère européenne plus cohérente et efficace qui répond mieux aux attentes des citoyens. Un meilleur service aurait, néanmoins, été possible. Nous regrettons que Mme Ashton, la Commission et certains gouvernements nationaux n’aient pas eu le cran d’opter pour une solution plus ambitieuse. Nous soutenons le compromis, car le Parlement a réussi à considérablement améliorer la proposition initiale de Mme Ashton. Une puissante structure des droits de l’homme, des protections pour une politique de développement et contre la renationalisation de politiques communautaires, un contrôle démocratique renforcé, un budget des affaires étrangères plus transparent et la parité hommes/femmes dans le recrutement constituent de bons exemples. L’opération n’est toutefois pas sans défaut. Ses points faibles incluent les structures de gestion de crise vaguement définies, l’absence de délégués permanents pour Mme Ashton et la portée limitée des services consulaires du SEAE aux citoyens. Tout dépendra désormais de la manière dont le compromis est appliqué - la balle est par conséquent à nouveau dans le camp de Mme Ashton, des États membres et de la Commission. Ils doivent travailler ensemble, créer un esprit de corps commun et surmonter la concurrence, source de discorde."@fr8
". – A Parlament jóváhagyása egy olyan koherensebb és hatékonyabb európai külpolitika megteremtéséhez vezet, amely sokkal jobban megfelel a polgárok elvárásainak. Ugyanakkor jobb megoldást is el tudtunk volna képzelni. Sajnos Ashton asszonynak, a Bizottságnak és több nemzeti kormánynak nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy egy sokkal nagyratörőbb megoldást találjanak. Támogatjuk a kompromisszumot, mivel a Parlament sokat javított Ashton asszony eredeti javaslatán. Szilárd emberi jogi struktúra, fejlesztési politikát erősítő és a közösségi politikák nemzetivé válásának megakadályozása érdekében bevezetett biztosítékok, a demokratikus ellenőrzés megerősítése, áttekinthetőbb külügyi költségvetés, megfelelő nemi megoszlás a munkaerő-toborzást illetően – ezek azok az előrelépések, amelyekről beszélünk. A megállapodásnak azonban vannak hiányosságai. Gyenge pontját képezi, hogy a válságkezelési struktúrákat nem határozták meg pontosan, Ashton asszonynak nincsenek állandó helyettesei, valamint az EKSZ korlátozott jogkörrel bír a polgároknak nyújtott konzuli szolgáltatásokat tekintve. Sok minden függ majd attól, hogy a kompromisszumos megoldásokat hogyan valósítják meg – most ismét Ashton képviselőasszonyon, a tagállamokon és a Bizottságon a sor. Együtt kell működniük az összetartás nevében, és felül kell kerekedniük a megosztó versengésen."@hu11
". Il voto favorevole del Parlamento spalanca la strada a una politica estera europea più coerente ed efficace, e più corrispondente alle aspettative dei cittadini. Sarebbe però stato possibile costruire un servizio migliore. Ci rammarichiamo che la baronessa Ashton, la Commissione e alcuni governi nazionali non abbiano avuto il coraggio di scegliere una soluzione più ambiziosa. Sosteniamo il compromesso perché il Parlamento è riuscito a migliorare sensibilmente l’originale proposta della baronessa Ashton: ricordiamo per esempio la robusta struttura in materia di diritti umani, le salvaguardie per la politica di sviluppo e contro la rinazionalizzazione delle politiche comunitarie, il controllo democratico rafforzato, la maggior trasparenza del bilancio degli affari esteri e infine l’equilibrio di genere nelle assunzioni. L’accordo non è però privo di punti deboli, tra cui la definizione poco chiara delle strutture di gestione delle crisi, l’assenza della carica di vice Alto rappresentante permanente e la portata limitata dei servizi consolari offerti dal SEAE. Ora molto dipenderà dalle modalità di applicazione del compromesso: la palla ritorna perciò nel campo della baronessa Ashton, degli Stati membri e della Commissione. Essi devono collaborare, creare un comune e superare le divisioni cagionate dalla concorrenza."@it12
"Parlamento pritarimu paruošiama dirva nuoseklesnei ir veiksmingesnei Europos užsienio politikai, kuri geriau pateisina gyventojų lūkesčius. Nors galbūt buvo galima įkurti geresnę tarnybą. Apgailestaujame, kad C. Ashton, Komisija ir daugelio šalių vyriausybės nedrįso priimti platesnio užmojo sprendimą. Palaikome kompromisą, nes Parlamentui pavyko gerokai patobulinti C. Ashton pirminį pasiūlymą. Stipri žmogaus teisių struktūra, vystymosi politikos apsauga ir apsauga nuo Bendrijos politikos virtimo nacionaline, sustiprinta demokratinė priežiūra, skaidresnis užsienio reikalų biudžetas ir lyčių pusiausvyra renkant darbuotojus yra aktualūs dalykai. Tačiau šis sprendimas nėra nepriekaištingas. Jo silpnos vietos – neaiškiai apibrėžtos krizių valdymo struktūros, nuolatinių C Ashton pavaduotojų trūkumas ir ribotos EIVT konsultavimo paslaugos gyventojams. Dabar daug kas priklausys nuo to, kaip kompromisas bus įgyvendintas – todėl kamuolys grįžta į C Ashton, valstybių narių ir Komisijos aikštelės pusę. Jie turi dirbti išvien, įkvėpti bendrą dvasią kolektyvui ir įveikti skaldančią konkurenciją."@lt14
"Parlamenta apstiprinājums nodrošina iespēju īstenot saskaņotāku un efektīvāku Eiropas ārpolitiku, kas lielākā mērā atbilst pilsoņu cerībām. Taču dienesta organizācija varēja būt labāka. Mums ir ļoti žēl, ka kundzei, Komisijai un vairāku dalībvalstu valdībām nepietika drosmes panākt vērienīgāku risinājumu. Mēs atbalstām kompromisu, jo Eiropas Parlamentam izdevās būtiski uzlabot kundzes sākotnējo priekšlikumu. Panāktie uzlabojumi ir spēcīga cilvēktiesību aizsardzības struktūra, drošības pasākumi attīstības politikas jomā un pasākumi pret Kopienas politikas jomu nacionalizāciju, nostiprināta demokrātiskā kontrole, pārredzamāks ārlietu budžets un dzimumu līdzsvars, pieņemot darbiniekus. Taču kompromiss nav bez trūkumiem. Tā vājās vietas ir arī neskaidri noteiktās krīzes pārvaldības struktūras kundzes pastāvīgo vietnieku neesamība un EĀDD konsulāro dienestu ierobežotā darbības joma attiecībā uz pilsoņiem. Turpmākā attīstība lielā mērā būs atkarīga no tā, kā šis kompromiss tiks īstenots, tādējādi bumba atkal ir kundzes, dalībvalstu un Komisijas laukuma pusē. kundzei, dalībvalstīm un Komisijai jāstrādā kopā, jārada kopīgs un jāpārvar nesaskaņas veicinošā konkurence."@lv13
"Parliament’s approval paves the way for a more coherent and effective European foreign policy that better meets citizens’ expectations. A better service could have been possible, though. We regret that Ms Ashton, the Commission and a number of national governments did not have the guts to embrace a more ambitious solution. We support the compromise because Parliament managed to improve Ms Ashton’s original proposal considerably. A strong human rights structure, safeguards for development policy and against renationalisation of Community policies, strengthened democratic scrutiny, a more transparent foreign affairs budget and gender balance in recruitment are cases in point. The deal is not flawless, however. Its weak points include the unclearly defined crisis management structures, the lack of permanent deputies for Ms Ashton and the limited scope of the EEAS’s consular services to citizens. Much will now depend on how the compromise is implemented – the ball is therefore back in the court of Ms Ashton, the Member States and the Commission. They must work together, create a common and overcome divisive competition."@mt15
". Met de goedkeuring van het Parlement wordt de weg gebaand voor een coherenter en effectiever Europees buitenlands beleid dat beter voldoet aan de verwachtingen van de burger. Toch had het nog beter gekund. Wij betreuren het dat mevrouw Ashton, de Commissie en een aantal nationale regeringen niet de moed hebben gehad om voor een ambitieuzere oplossing te kiezen. Wij hechten onze steun aan het compromis omdat het Parlement erin geslaagd is het oorspronkelijke voorstel van mevrouw Ashton aanzienlijk te verbeteren. Een sterke mensenrechtenstructuur, beschermingsmechanismen ten behoeve van het ontwikkelingsbeleid en tegen renationalisering van gemeenschapsbeleid, versterkt democratisch toezicht, een transparantere begroting voor buitenlandse zaken en toepassing van het principe van genderevenwicht bij de werving en selectie van personeel zijn hier voorbeelden van. De overeenkomst is echter niet perfect. Minpunten zijn onder meer de onduidelijk geformuleerde structuren voor crisismanagement, de afwezigheid van vaste plaatsvervangers voor mevrouw Ashton en de beperkte consulaire diensten voor burgers. Er zal nu veel afhangen van de wijze waarop het compromis ten uitvoer wordt gelegd – de bal ligt nu dus weer bij mevrouw Ashton, de lidstaten en de Commissie. Zij moeten samenwerken, een gemeenschappelijke creëren en een onderlinge concurrentiestrijd vermijden."@nl3
"Przyjęcie przedmiotowego sprawozdania przez Parlament toruje drogę dla bardziej spójnej i bardziej efektywnej europejskiej polityki zagranicznej, pełniej odzwierciedlającej oczekiwania obywateli. Można jednak było utworzyć lepszą służbę. Żałujemy, że pani Ashton, Komisji i kilku rządom zabrakło odwagi, żeby przyjąć ambitniejsze rozwiązania. Popieramy kompromis, ponieważ Parlamentowi udało się znacznie poprawić pierwotny wniosek pani Ashton. Mam tutaj na myśli mocną strukturę obrony prawa człowieka, gwarancje ochrony polityki rozwoju i sprzeciw wobec renacjonalizacji polityki wspólnotowej, wzmocnioną kontrolę demokratyczną, bardziej przejrzysty budżet spraw zagranicznych i równowagę płci pod względem zatrudnienia. Osiągnięte porozumienie nie jest jednak wolne od wad. Słabe punkty tego porozumienia obejmują niedostatecznie jasno określone struktury zarządzania kryzysowego, brak stałych zastępców pani Ashton i ograniczony zakres usług konsularnych świadczonych przez Europejską Służbę Działań Wewnętrznych. Wiele będzie teraz zależeć od tego, jak wdrożone zostaną kompromisowe rozwiązania – ruch należy zatem znowu do pani Ashton, państw członkowskich i Komisji. Strony te powinny współpracować ze sobą w duchu wzajemnej solidarności, zaprzestając konkurencji wywołującej podziały."@pl16
"A aprovação do Parlamento abre caminho a uma política externa europeia mais coerente e eficaz, que melhor corresponde às expectativas dos cidadãos. Contudo, seria possível um serviço melhor. Lamentamos que a senhora Baronesa Ashton e vários governos nacionais não tenham tido coragem de adoptar uma solução mais ambiciosa. Apoiamos este compromisso porque o Parlamento conseguiu melhorar consideravelmente a proposta original da senhora Baronesa Ashton. Uma forte estrutura de direitos humanos, as salvaguardas da política de desenvolvimento e contra a renacionalização das políticas comunitárias, um escrutínio democrático redobrado, um orçamento de negócios estrangeiros mais transparente e um equilíbrio entre os dois sexos no recrutamento constituem alguns exemplos. No entanto, o acordo tem as suas falhas. Os seus pontos fracos incluem as estruturas de gestão de crises com uma definição pouco clara, a falta de adjuntos permanentes da senhora Baronesa Ashton e o âmbito limitado dos serviços consulares que o SEAE prestará aos cidadãos. Muito dependerá agora de como o acordo será executado – a iniciativa volta a estar a cargo da senhora Baronesa Ashton, dos Estados-Membros e da Comissão. Têm de trabalhar juntos, de criar um comum e de superar a concorrência que os divide."@pt17
"Aprobarea Parlamentului deschide drumul pentru o politică europeană externă mai coerentă şi mai eficientă, care se ridică la înălţimea aşteptărilor cetăţenilor. Totuşi, ar fi putut fi posibil un serviciu mai bun. Regretăm că dna Ashton, Comisia şi o serie de guverne naţionale nu au avut curajul să accepte o soluţie mai ambiţioasă. Susţinem compromisul deoarece Parlamentul a reuşit să îmbunătăţească semnificativ propunerea iniţială a dnei Ashton. O structură solidă a drepturilor omului, garanţii pentru politica de dezvoltare şi împotriva renaţionalizării politicilor comunitare, control democratic mai puternic, un buget pentru afaceri externe mai transparent şi echilibru de gen în recrutare sunt, de exemplu, problemele. Înţelegerea nu este lipsită de deficienţe, însă. Printre deficienţele sale se află structurile neclar definite pentru gestionarea situaţiilor de criză, lipsa locţiitorilor permanenţi pentru dna Ashton şi sfera limitată a serviciilor consulare ale SEAE pentru cetăţeni. Multe vor depinde acum de modul în care va fi pus în aplicare compromisul – mingea se află, deci, în terenul dnei Ashton, statelor membre şi Comisiei. Ei trebuie să lucreze împreună, să creeze un comun şi să treacă peste concurenţa dezbinatoare."@ro18
"− Schválenie v Parlamente dláždi cestu pre súdržnejšiu a účinnejšiu zahraničnú politiku Európy, ktorá lepšie napĺňa očakávania občanov. Bolo však možné dosiahnuť lepšiu službu. Je nám ľúto, že pani Ashtonová, Komisia ani mnohé národné vlády nemali dosť odvahy na prijatie ambicióznejšieho riešenia. Podporujeme kompromis, pretože Parlamentu sa výrazne podarilo zlepšiť pôvodné návrhy pani Ashtonovej. Typickými príkladmi sú silná štruktúra ľudských práv, ochranné mechanizmy rozvojovej politiky a proti opätovnému znárodňovaniu politík Spoločenstva, posilnená demokratická kontrola, transparentnejší rozpočet na zahraničné veci a rodová rovnováha pri prijímaní zamestnancov. Výsledok však predsa len nie je bezchybný. Medzi slabé miesta patria nejasne definované štruktúry krízového riadenia, nedostatok stálych zástupcov pani Ashtonovej a obmedzený rozsah konzulárnych služieb ESVČ pre občanov. Veľa bude teraz záležať na tom, ako sa kompromis zrealizuje. Loptu majú teda opäť pani Ashtonová, členské štáty a Komisia. Musia pracovať spolu, vytvoriť spoločného jednotného ducha a prekonať rozvratné súťaženie."@sk19
". Parlamentets godkännande banar väg för en mer samstämmig och effektiv europeisk utrikespolitik som bättre lever upp till medborgarnas förväntningar. Det hade dock varit möjligt med en bättre tjänst. Vi beklagar att Catherine Ashton, kommissionen och flera nationella regeringar inte hade mod att välja en mer långtgående lösning. Vi stöder kompromissen eftersom parlamentet lyckades förbättra Catherine Ashtons ursprungliga förslag avsevärt. En stark människorättsstruktur, garantier för utvecklingspolitiken och mot åternationaliseringen av EU-politiken, ökad demokratisk kontroll, en öppnare budget för utrikesfrågor och jämställd rekrytering är några exempel på detta. Överenskommelsen är dock inte fläckfri. Dess svaga punkter är bland annat den otydliga definitionen av krishanteringsstrukturerna, bristen på permanenta ställföreträdare för Catherine Ashton och den begränsade räckvidden för EEAS konsulära tjänster för medborgarna. Mycket kommer att bero på hur kompromissen genomförs – bollen är därmed tillbaka på Catherine Ashtons, medlemsstaternas och kommissionens planhalva. De måste arbeta tillsammans, skapa en lagkänsla och överbrygga splittrande konkurrens."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mannschaftsgeist"9
"Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"esprit de corps"18,20,15,1,7,3,10,17,4,12
"esprit de corps"13
"sprit de corps"21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph