Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-297"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-297"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I decided to vote in favour of the report on the European External Action Service (EEAS) and fully support the setting-up of what is a key innovation of the Lisbon Treaty and a historic decision for the future of Europe. Only seven months after the entry into force of the new treaty, together we managed to reach a consensus, securing the political and budgetary accountability of the new service to the European Parliament. This supervisory role will guarantee a truly democratic control of the service, which is of paramount importance to me. This report will ensure geographical balance as well as better coherence between the different aspects of the EEAS. It is not about duplicating diplomatic services within the EU, but about strengthening the EU’s diplomatic services. Such an agreement is clear evidence of the European Union’s commitment to gathering its force and promoting its values in a more effective way. It will allow the EU to exert a real influence in the international arena. This is a chance for the European Union but also for its Member States."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Rozhodl jsem se hlasovat pro zprávu o Evropské službě pro vnější činnost (EEAS) a plně podporuji vytvoření této klíčové inovace Lisabonské smlouvy a toto – pro budoucnost Evropy – historické rozhodnutí. Jen sedm měsíců po vstupu nové smlouvy v platnost se nám společně podařilo dosáhnout konsensu zajišťujícího politickou a rozpočtovou odpovědnost nové služby vůči Evropskému parlamentu. Tato kontrolní role zaručí skutečně demokratickou kontrolu služby, která považuji za mimořádně významnou. Tato zpráva zajistí zeměpisnou rovnováhu a také lepší koherenci různých aspektů EEAS. Nejde o duplicitu diplomatických služeb v rámci EU, ale o posílení diplomatických služeb EU. Taková dohoda je jasným důkazem odhodlání Evropské unie zmobilizovat své síly a podporovat své hodnoty mnohem účinnějším způsobem. Evropské unii to umožní, aby na mezinárodní scéně vyvíjela reálný vliv. Je to příležitost pro Evropskou unii, ale i pro členské státy."@cs1
"Jeg besluttede at stemme for betænkningen om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og støtter fuldt ud oprettelsen af det, der er en central fornyelse i Lissabontraktaten og en historisk beslutning for Europas fremtid. Kun syv måneder efter den nye traktats ikrafttræden er vi sammen nået til enighed og har sikret, at den nye tjeneste skal stå til politisk og budgetmæssigt ansvar over for Parlamentet. Denne tilsynsrolle vil garantere ægte demokratisk kontrol med tjenesten, hvilket er afgørende for mig. Denne betænkning sikrer geografisk balance og bedre sammenhæng mellem de forskellige aspekter af EU-Udenrigstjenesten. Det handler ikke om at overlappe diplomatiske tjenester i EU, men at styrke EU's diplomatiske tjenester. En sådan aftale viser tydeligt EU's ønske om at samle sine styrker og fremme sine værdier på en mere effektiv måde. Den vil give EU mulighed for at udøve reel indflydelse på den internationale arena. Det er en chance for EU, men også for medlemsstaterne."@da2
"Ich habe mich entschieden, für den Bericht zu dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) zu stimmen, und unterstütze die Einrichtung von etwas, was eine wichtige Innovation des Vertrags von Lissabon und eine historische Entscheidung für die Zukunft Europas ist, voll und ganz. Nur sieben Monate nach dem Inkrafttreten des neuen Vertrags schaffen wir es gemeinsam, zu einem Konsens zu gelangen und die politische und haushaltspolitische Verantwortung des neuen Dienstes gegenüber dem Europäischen Parlament zu erreichen. Die Überwachungsrolle wird eine wirklich demokratische Kontrolle des Dienstes garantieren, was von höchster Wichtigkeit für mich ist. Dieser Bericht wird eine geographische Ausgewogenheit sicherstellen sowie einen besseren Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Aspekten des EAD. Es geht nicht um die Verdoppelung diplomatischer Dienste innerhalb der EU, sondern um die Stärkung der diplomatischen Dienste der EU. So ein Abkommen ist ein klarer Beweis für das Engagement der Europäischen Union, ihre Kräfte zu bündeln und ihre Werte effektiver zu bewerben. Das wird es der EU ermöglichen, auf internationaler Bühne echten Einfluss auszuüben. Das ist eine Chance für die Europäische Union, aber auch für ihre Mitgliedstaaten."@de9
"Αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και να στηρίξω στο έπακρο τη σύσταση αυτού που αποτελεί ουσιαστική καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας και ιστορική απόφαση για το μέλλον της Ευρώπης. Μόλις επτά μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της νέας Συνθήκης, κατορθώσαμε από κοινού να καταλήξουμε σε συναίνεση, εξασφαλίζοντας την πολιτική και δημοσιονομική λογοδοσία της νέας υπηρεσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός ο εποπτικός ρόλος θα εγγυηθεί τον πραγματικά δημοκρατικό έλεγχο της υπηρεσίας, που έχει τεράστια σημασία για εμένα. Η παρούσα έκθεση θα εξασφαλίσει γεωγραφική ισορροπία καθώς και καλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πτυχών της ΕΥΕΔ. Το ζήτημα δεν είναι η επικάλυψη των διπλωματικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ, αλλά η ενίσχυση των διπλωματικών υπηρεσιών της ΕΕ. Μία συμφωνία αυτού του είδους αποτελεί σαφή ένδειξη της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να προωθήσει τις αξίες της με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα επιτρέψει στην ΕΕ να ασκήσει πραγματική επιρροή στο διεθνές σκηνικό. Πρόκειται για μία ευκαιρία που παρουσιάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα κράτη μέλη της."@el10
"He decidido votar a favor del informe sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y apoyar plenamente la creación de lo que es una innovación clave del Tratado de Lisboa y una decisión histórica para el futuro de Europa. Solo siete meses después de la entrada en vigor del nuevo Tratado, juntos tratamos de llegar a un consenso, garantizando la responsabilidad política y presupuestaria del nuevo servicio ante el Parlamento Europeo. Esta función de supervisión garantizará un control verdaderamente democrático del servicio, que a mí me resulta de suma importancia. Este informe logrará un equilibrio geográfico, así como una mayor coherencia entre los diferentes aspectos del SEAE. No se trata de duplicar los servicios diplomáticos de la UE, sino de fortalecerlos. Este acuerdo es una clara evidencia del compromiso de la Unión Europea con la recopilación de su obra y con la promoción de sus valores de una forma más eficaz. Además, permitirá a la UE ejercer una influencia real en el ámbito internacional. Se trata de una oportunidad no sólo para la Unión Europea, sino también para los Estados miembros."@es21
"Ma otsustasin hääletada Euroopa välisteenistust käsitleva raporti poolt ning väljendada oma täielikku poolehoidu selle institutsiooni loomisele, mis on Lissaboni lepingu peamisi uuendusi ja mille näol on tegemist Euroopa tuleviku seisukohalt ajaloolise otsusega. Me suutsime vaid seitse kuud pärast uue lepingu jõustumist leida üksmeele ning kindlustada uue teenistuse poliitilise ja eelarvelise aruandluse kohustuse Euroopa Parlamendi ees. See järelevalve tagab tõeliselt demokraatliku kontrolli välisteenistuse üle, mis on minu jaoks ülimalt tähtis. Raport tagab geograafilise tasakaalu ja Euroopa välisteenistuse tegevuse eri tahkude parema sidususe. Euroopa Liidu diplomaatiliste teenistuste töö dubleerimise asemel on eesmärk nende teenistuste tugevdamine. Selline kokkulepe annab selgelt tunnistust Euroopa Liidu soovist oma jõud koondada ja oma väärtushinnanguid tõhusamalt propageerida. Nii saab Euroopa Liit rahvusvahelisel areenil tegelikku mõju avaldada. See on võimalus nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide jaoks."@et5
"Päätin äänestää Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevan mietinnön puolesta ja annan täyden tukeni sen perustamiselle, koska kyse on keskeisestä Lissabonin sopimuksen mukaisesta innovaatiosta ja Euroopan tulevaisuuden kannalta historiallisesta päätöksestä. Vain seitsemän kuukautta uuden sopimuksen voimaantulon jälkeen onnistuimme saavuttamaan yksimielisyyden ja varmistamaan, että uudella yksiköllä on taloudellinen ja talousarvioon liittyvä vastuuvelvollisuus Euroopan parlamenttiin nähden. Tämä valvontarooli takaa ulkosuhdehallinnon todellisen demokraattisen valvonnan, mikä on minulle äärettömän tärkeää. Tämän mietinnön avulla varmistetaan maantieteellinen tasapaino ja parempi koherenssi Euroopan ulkosuhdehallinnon eri osa-alueiden välillä. Kyse ei ole päällekkäisten ulkoasioista vastaavien yksiköiden perustamisesta vaan EU:n ulkosuhdehallinnon vahvistamisesta. Sopimus on selvä osoitus siitä, että Euroopan unioni on sitoutunut kokoamaan voimansa ja edistämään arvojaan tehokkaammin. Se antaa EU:lle mahdollisuuden käyttää todellista vaikutusvaltaa kansainvälisellä areenalla. Tämä on mahdollisuus paitsi Euroopan unionille myös sen jäsenvaltioille."@fi7
"J’ai décidé de voter en faveur du rapport sur le service européen pour l’action extérieure (SEAE) et de pleinement soutenir la mise en œuvre de ce qui constitue une innovation clé du traité de Lisbonne et une décision historique pour l’avenir de l’Europe. Sept mois seulement après l’entrée en vigueur du nouveau traité, nous sommes parvenus ensemble à un consensus, garantissant la responsabilité politique et budgétaire du nouveau service au Parlement européen. Ce rôle de supervision accréditera un contrôle véritablement démocratique du service, qui est pour moi essentiel. Ce rapport garantira un équilibre géographique ainsi qu’une meilleure cohérence entre les différents aspects du SEAE. Il ne s’agit pas de doubler les services diplomatiques au sein de l’UE, mais bien de les renforcer. Un tel accord est une preuve tangible de l’engagement de l’Union européenne à rassembler ses forces et à promouvoir ses valeurs de façon plus efficace. Il permettra à l’UE d’exercer une influence réelle dans l’arène internationale. Il représente une chance pour l’Union européenne, mais également pour ses États membres."@fr8
". – Az Európai Külügyi Szolgálatról szóló jelentés mellett szavaztam, és teljes mértékben támogatom annak az intézménynek a létrehozását, amely a Lisszaboni Szerződés kulcsfontosságú újításának köszönheti létezését, és amely Európa jövője szempontjából történelmi jelentőségű. Csupán hét hónappal az új szerződés életbe lépését követően sikerült megegyezésre jutnunk, és garantálnunk, hogy az új szolgálat politikailag és költségvetésileg elszámoltatható lesz az Európai Parlament előtt. Ez az ellenőrző szerep garantálja a szolgálat valóban demokratikus felügyeletét, ami számomra alapvető fontosságú. Ez a jelentés biztosítja a földrajzi kiegyenlítettséget is, és egységesebbé teszi az EKSZ különböző aspektusait. Nem arról van szó, hogy megkettőznénk az Európai Unió diplomáciai szolgálatainak funkcióit, hanem az Európai Unió diplomáciájának erősítéséről. Egy ilyen megállapodás világos bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió egyértelműen törekszik erejének koncentrálására és értékeinek hatékonyabb képviseletére. Így végre lehetőség nyílik arra, hogy valódi befolyást gyakoroljon a nemzetközi politikában. Ez az Európai Unió egésze, de az egyes tagállamok számára is új lehetőségeket kínál."@hu11
". Ho deciso di votare a favore della relazione sul servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), e di sostenere così senza riserve la formazione di un organismo che rappresenta una delle innovazioni fondamentali del trattato di Lisbona e una decisione di portata storica per il futuro d’Europa. A soli sette mesi di distanza dall’entrata in vigore del nuovo trattato, siamo riusciti insieme a raggiungere un consenso che garantisce la responsabilità politica e di bilancio del nuovo servizio nei confronti del Parlamento europeo. Tale ruolo di supervisione assicurerà un controllo veramente democratico del servizio, punto che ai miei occhi assume importanza fondamentale. Questa relazione garantirà equilibrio geografico, oltre che maggiore coerenza tra i diversi aspetti del SEAE. Non si tratta di duplicare i servizi diplomatici all’interno dell’Unione europea, ma piuttosto di rafforzare i servizi diplomatici dell’Unione europea. Tale accordo è una chiara testimonianza dell’impegno con cui l’Unione cerca di raccogliere le forze per promuovere i propri valori in maniera più efficace, ed esercitare così un’influenza concreta nell’arena internazionale. É un’opportunità per l’Unione europea ma anche per gli Stati membri."@it12
"Nusprendžiau balsuoti už pranešimą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir visiškai palaikyti jos įkūrimą, nes ji yra pagrindinė Lisabonos sutarties naujovė ir istorinis sprendimas Europos ateičiai. Praėjus vos septyniems mėnesiams po naujos Sutarties įsigaliojimo, mums kartu pavyko pasiekti sutarimą, užtikrinant politinį ir biudžetinį naujos tarnybos atskaitingumą Europos Parlamentui. Šis priežiūros vaidmuo užtikrins iš tikrųjų demokratinę tarnybos kontrolę, kuri man yra labai reikšminga. Šiuo pranešimu bus užtikrintas geografinis balansas bei didesnis nuoseklumas tarp skirtingų EIVT aspektų. Kalbama ne apie diplomatinių tarnybų kopijavimą Europos Sąjungoje, bet apie Europos Sąjungos diplomatinių tarnybų stiprinimą. Toks susitarimas aiškiai parodo Europos Sąjungos įsipareigojimą sutelkti savo jėgas ir skatinti savo vertybių plėtrą veiksmingesniu būdu. Tai leis Europos Sąjungai daryti tikrą įtaką tarptautinėje arenoje. Tai yra galimybė Europos Sąjungai, bet taip pat ir jos valstybėms narėms."@lt14
"Es nolēmu balsot par ziņojumu par Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un pilnīgi atbalstīt Lisabonas līguma būtiskāko novitāti un vēsturisko lēmumu attiecībā uz Eiropas nākotni. Tikai septiņus mēnešus pēc jaunā Līguma stāšanās spēkā mums ir izdevies panākt vienprātību, nodrošinot jaunā dienesta pārskatatbildību pret Eiropas Parlamentu politisko un budžeta jautājumu risināšanā. Šī uzraudzības funkcija garantēs patiešām demokrātisku kontroli pār dienestu, un, manuprāt, tas ir īpaši svarīgs aspekts. Šis ziņojums nodrošinās ģeogrāfisku līdzsvaru, kā arī lielāku dažādo EĀDD aspektu saskaņotību. Tā izveides mērķis ir nevis dublēt Eiropas Savienībā esošos diplomātiskos dienestus, bet gan stiprināt Eiropas Savienības diplomātiskos dienestus. Šāda vienošanās ir skaidrs pierādījums Eiropas Savienības vēlmei apkopot spēkus un efektīvāk īstenot tās vērtības. Tas ļaus Eiropas Savienībai īstenot reālu ietekmi starptautiskā līmenī. Tā ir iespēja ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī tās dalībvalstīm."@lv13
"I decided to vote in favour of the report on the European External Action Service (EEAS) and fully support the setting-up of what is a key innovation of the Lisbon Treaty and a historic decision for the future of Europe. Only seven months after the entry into force of the new treaty, together we managed to reach a consensus, securing the political and budgetary accountability of the new service to the European Parliament. This supervisory role will guarantee a truly democratic control of the service, which is of paramount importance to me. This report will ensure geographical balance as well as better coherence between the different aspects of the EEAS. It is not about duplicating diplomatic services within the EU, but about strengthening the EU’s diplomatic services. Such an agreement is clear evidence of the European Union’s commitment to gathering its force and promoting its values in a more effective way. It will allow the EU to exert a real influence in the international arena. This is a chance for the European Union but also for its Member States."@mt15
". Ik heb besloten om voor het verslag over de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) te stemmen en mijn volledige steun te geven aan de oprichting van deze dienst, die een van de voornaamste innovaties is van het Verdrag van Lissabon en die van historisch belang zal zijn voor de toekomst van Europa. Slechts zeven maanden na de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag zijn wij erin geslaagd overeenstemming te bereiken en hebben wij de politieke en budgettaire verantwoordingsplicht ten opzichte van het Europees Parlement vastgelegd. Deze toezichthoudende rol staat garant voor een waarlijk democratische controle van de dienst,wat ik van het hoogste belang acht. Dit verslag zal zorgen voor geografisch evenwicht en ook voor een betere samenhang tussen de verschillende aspecten van de EDEO. Het is niet de bedoeling de diplomatieke diensten in de EU te dupliceren, maar om de Europese diplomatieke diensten te versterken. Een dergelijke overeenkomst getuigt duidelijk van de intentie van de Europese Unie haar krachten te bundelen en haar waarden op een effectievere manier uit te dragen. Het zal de EU de mogelijkheid geven om internationaal een wezenlijke invloed uit te oefenen. Dit is een kans voor de Europese Unie, maar ook voor haar lidstaten."@nl3
"Postanowiłem głosować za przyjęciem sprawozdania w sprawie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i w pełni poprzeć urzeczywistnienie jednej z podstawowych koncepcji traktatu z Lizbony oraz historycznej decyzji dla przyszłości Europy. W zaledwie siedem miesięcy od wejścia w życie tego nowego traktatu udało nam się razem osiągnąć porozumienie, które zapewnia odpowiedzialność polityczną i budżetową tej nowej służby przed Parlamentem Europejskim. Możliwość odgrywania tej roli organu kontrolnego zapewni z kolei możliwość sprawowania rzeczywistej demokratycznej kontroli nad tą służbą, co ma dla mnie zasadnicze znacznie. Przyjęcie tego sprawozdania zapewni także równowagę geopolityczną oraz większą spójność poszczególnych aspektów tej nowej służby. Nie ma tutaj mowy o dublowaniu w Unii Europejskiej służb dyplomatycznych, lecz o wzmocnieniu służb dyplomatycznych Unii. Osiągnięcie takiego porozumienia jest wyraźnym dowodem zdecydowania Unii Europejskiej, żeby zjednoczyć swoje siły i propagować swoje wartości w bardziej efektywny sposób. Umożliwi to Unii Europejskiej wywieranie realnego wpływu na arenie międzynarodowej. Jest to szansa nie tylko dla Unii Europejskiej, ale także dla jej państw członkowskich."@pl16
"Decidi votar a favor do relatório sobre o Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE) e apoio plenamente a criação desta inovação essencial do Tratado de Lisboa e esta decisão histórica para o futuro da Europa. Apenas sete meses após a entrada em vigor do novo Tratado, juntos conseguimos chegar a um consenso, assegurando a responsabilidade política e orçamental do novo Serviço perante o Parlamento Europeu. Este papel de supervisão proporcionará um verdadeiro controlo democrático do Serviço, que considero extremamente importante. O relatório assegura um equilíbrio geográfico, assim como uma maior coerência entre os diferentes aspectos do SEAE. Não se trata de duplicar os serviços diplomáticos no seio da UE, mas de fortalecer os serviços diplomáticos da UE. Este acordo é uma prova clara do empenho da União Europeia em reforçar o seu poder e promover os seus valores de uma forma mais eficaz. Permitirá que a UE exerça uma verdadeira influência na cena internacional. É uma oportunidade não só para a União Europeia, mas também para os seus Estados-Membros."@pt17
"Am decis să votez în favoarea raportului privind Serviciul european pentru acţiune externă (SEAE) şi să susţin pe deplin organizarea a ceea ce este o inovaţie cheie a Tratatului de la Lisabona şi o decizie istorică pentru viitorul Europei. La doar şapte luni după intrarea în vigoare a noului tratat, am reuşit să ajungem la un consens împreună, garantând responsabilitatea politică şi bugetară a noului serviciu faţă de Parlamentul European. Acest rol de supraveghere va garanta un control cu adevărat democratic al serviciului, care pentru mine are o importanţă deosebită. Acest raport va asigura atât echilibrul geografic, cât şi o mai bună coerenţă între diferitele aspecte ale SEAE. Acesta nu ţine de duplicarea serviciilor diplomatice în cadrul UE, ci de consolidarea serviciilor diplomatice ale UE. Un astfel de acord reprezintă o dovadă clară a angajamentului Uniunii Europene pentru unificarea forţelor sale şi promovarea valorilor sale într-un mod mai eficient. Acesta va permite UE să exercite o adevărată influenţă în arena internaţională. Aceasta este o şansă pentru Uniunea Europeană, însă şi pentru statele sale membre."@ro18
"Rozhodol som sa hlasovať za správu o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a v plnej miere podporujem vytvorenie niečoho, čo je kľúčovou inováciou Lisabonskej zmluvy a historickým rozhodnutím pre budúcnosť Európy. Len sedem mesiacov po nadobudnutí platnosti novej zmluvy sa nám podarilo dosiahnuť konsenzus, ktorý zaručí politickú a rozpočtovú zodpovednosť novej služby voči Európskemu parlamentu. Táto úloha dohľadu zaručí skutočne demokratickú kontrolu služby, čo má pre mňa prvoradý význam. Táto správa zaistí geografickú rovnováhu, ako aj lepšiu súdržnosť medzi rôznymi aspektmi ESVČ. Nejde pritom o zdvojovanie diplomatických služieb v rámci EÚ, ale o posilnenie diplomatických služieb EÚ. Takáto dohoda je jasným dôkazom záväzku Európskej únie, že bude účinnejšie zvyšovať svoju silu a propagovať svoje hodnoty. Umožní EÚ uplatniť skutočný vplyv na medzinárodnej scéne. Je to šanca pre Európsku úniu, ale aj pre jej členské štáty."@sk19
"Odločil sem se, da bom glasoval za poročilo Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) in v celoti podprl ustanovitev ključne inovacije Lizbonske pogodbe in zgodovinsko odločitev za prihodnost Evrope. Le sedem mesecev po začetku veljavnosti nove pogodbe smo skupaj uspeli doseči soglasje in tako zagotoviti politično in proračunsko odgovornost nove službe Evropskemu parlamentu. Nadzorna vloga bo zagotovila resnično demokratični nadzor službe, kar je zame najpomembnejše. To poročilo bo zagotovilo geografsko ravnovesje pa tudi boljšo povezanost med različnimi vidiki službe ESZD. Tu ne gre za podvajanje diplomatskih služb v EU, ampak za krepitev diplomatskih služb EU. Takšen sporazum je jasen dokaz zavezanosti Evropske unije k nabiranju moči in učinkovitejšemu spodbujanju njenih vrednot. EU bo omogočila uporabo resničnega vpliva na mednarodnem prizorišču. To je priložnost za Evropsko unijo in tudi za države članice."@sl20
". Jag beslutade mig för att rösta för betänkandet om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder och fullt ut stödja inrättandet av en viktig innovation i Lissabonfördraget och ett historiskt beslut för Europas framtid. Enbart sju månader efter det nya fördragets ikraftträdande lyckades vi tillsammans uppnå enhällighet och se till att den nya avdelningen har politisk och budgetmässig redovisningsskyldighet inför parlamentet. Denna övervakande funktion kommer att leda till verklig demokratisk kontroll av EEAS, vilket är oerhört viktigt enligt min mening. Betänkandet kommer att skapa geografisk balans och bättre samstämmighet mellan de olika aspekterna av EEAS. Det handlar inte om att fördubbla diplomattjänsterna inom EU utan om att förstärka EU:s diplomattjänster. Avtalet är ett tydligt bevis på EU:s åtagande att samla sina styrkor och främja sina värden på ett mer effektivt sätt. Det kommer att göra det möjligt för EU att utöva verkligt inflytande på den internationella arenan. Det är en möjlighet för EU men också för dess medlemsstater."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Justas Vincas Paleckis (S&D ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph