Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-296"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-296"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Suite aux débats difficiles menés ces dernières semaines sur le service européen pour l’action extérieure au sein des commissions parlementaires compétentes et des différents groupes politiques, je souhaite remercier notre collègue Elmar Brok pour son implication forte dans ce dossier. Le vote de ce jour jette les bases d’un service diplomatique fort au niveau de l’Union européenne. Ainsi, l’identité communautaire du service sera renforcée et sa responsabilité politique et budgétaire devant le Parlement européen sera garantie. Par ailleurs, le personnel de ce nouveau service comptera au minimum 60 % de fonctionnaires de l’UE. Je regrette néanmoins que les auditions, au Parlement européen, des représentants spéciaux pour la politique étrangère restent «informelles»; j’espère que cette question sera réglée d’ici quelques années. Malgré tout, le pouvoir de contrôle du Parlement européen est renforcé, en particulier sur les missions de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) financées sur le budget de l’UE."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Po složitých diskusích o Evropské službě pro vnější činnost, které v posledních týdnech probíhaly v příslušných parlamentních výborech a různých politických skupinách, bych chtěla poděkovat našemu kolegovi panu Brokovi za jeho intenzivní úsilí v této záležitosti. Dnešní hlasování je základem pro silnou diplomatickou službu na úrovni Evropské unie. Bude tak posílena identita této služby v rámci Společenství a bude zaručena její politická a rozpočtová odpovědnost vůči Evropskému parlamentu. Navíc nejméně 60 % zaměstnanců této nové služby budou tvořit úředníci EU. Je však politováníhodné, že slyšení zvláštních zástupců pro zahraniční věci, která se konala v Evropském parlamentu, zůstávají „neformální“ povahy. Doufám, že tato záležitost bude během několika let vyřešena. Navzdory všemu je posílena pravomoc Evropského parlamentu týkající se přezkumu, zejména pokud jde o mise společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) financované z rozpočtu EU."@cs1
"Efter de vanskelige forhandlinger om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil i de seneste uger i de kompetente parlamentsudvalg og de forskellige politiske grupper vil jeg gerne takke vores kollega, hr. Brok, for hans stærke engagement i dette spørgsmål. Dagens afstemning skaber fundamentet for en stærk diplomatisk tjeneste på EU-niveau. Tjenestens fællesskabsidentitet vil dermed blive styrket, og dens politiske og budgetmæssige ansvar over for Parlamentet vil blive sikret. Desuden bliver mindst 60 % af personalet i den nye tjeneste EU-embedsmænd. Det er dog beklageligt, at høringerne i Parlamentet af de særlige repræsentanter for eksterne anliggende forbliver "uformelle". Jeg håber, dette problem vil blive løst i løbet af få år. Trods alt styrkes Parlamentets kontrolbeføjelser i forbindelse med FUSP-missioner, der finansieres over EU-budgettet."@da2
"Nach den schwierigen Diskussionen über den Europäischen Auswärtigen Dienst, die in den letzten Wochen in den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen und den verschiedenen Fraktionen stattfanden, möchte ich unserem Kollegen Herrn Brok für seine starke Beteiligung in dieser Angelegenheit danken. Die heutige Abstimmung legt die Grundlagen für einen starken diplomatischen Dienst auf Ebene der Europäischen Union. Damit wird die Gemeinschaftsidentität des Dienstes gestärkt und seine politische und haushaltspolitische Verantwortung gegenüber dem Europäischen Parlament garantiert. Außerdem werden mindestens 60 % der Beschäftigten dieses neuen Dienstes EU-Beamte sein. Es ist trotzdem bedauerlich, dass die Anhörungen der besonderen Vertreter für auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament ‚informell‘ bleiben. Ich hoffe, dass dieses Problem in einigen Jahren gelöst wird. Trotz allem wird die Befugnis des Europäischen Parlaments zur Überprüfung gestärkt, insbesondere in Bezug auf die Missionen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die aus dem EU-Haushalt finanziert werden."@de9
"Κατόπιν των δύσκολων συζητήσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που διεξήχθησαν τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών και των διαφόρων πολιτικών ομάδων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας, κ. Brok, για την ενεργό συμμετοχή του στο ζήτημα. Η σημερινή ψηφοφορία θέτει τα θεμέλια μίας ισχυρής διπλωματικής υπηρεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η κοινοτική ταυτότητα της υπηρεσίας θα ενισχυθεί και θα διασφαλισθεί επίσης η πολιτική και δημοσιονομική λογοδοσία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, ποσοστό τουλάχιστον 60% του προσωπικού της νέας αυτής υπηρεσίας θα είναι αξιωματούχοι της ΕΕ. Είναι ωστόσο λυπηρό που οι ακροάσεις, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των ειδικών αντιπροσώπων για θέματα εξωτερικής πολιτικής θα παραμείνουν «ανεπίσημες»· ελπίζω ότι το ζήτημα αυτό θα επιλυθεί μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια. Εντούτοις, ενισχύεται η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επανεξέταση, ιδίως όσον αφορά τις αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ."@el10
"Following the difficult debates on the European External Action Service held in recent weeks within the competent parliamentary committees and the various political groups, I would like to thank our colleague Mr Brok for his strong involvement in this matter. Today’s vote lays the foundations for a strong diplomatic service at European Union level. Thus the Community identity of the service will be reinforced and its political and budgetary accountability to the European Parliament will be guaranteed. Moreover, at least 60% of the staff of this new service will be EU officials. It is nevertheless regrettable that the hearings, at the European Parliament, of the special representatives for foreign affairs remain ‘informal’; I hope that this issue will be resolved within a few years. In spite of everything, the European Parliament’s power of review is strengthened, in particular regarding Common Foreign and Security Policy (CFSP) missions financed from the EU budget."@en4
"Tras los difíciles debates sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior celebrados en las últimas semanas en las comisiones parlamentarias competentes y los distintos grupos políticos, me gustaría dar las gracias a nuestro colega, el señor Brok, por su fuerte implicación en este asunto. La votación de hoy sienta las bases de un sólido servicio diplomático en la Unión Europea. Así, la identificación comunitaria del servicio se verá reforzada y quedará garantizada su responsabilidad política y presupuestaria ante el Parlamento. Por otra parte, al menos el 60 % de la plantilla de este nuevo servicio estará formada por funcionarios de la UE. Sin embargo, es lamentable que las audiencias, en el Parlamento Europeo, de los representantes especiales de las relaciones exteriores sigan siendo «informales»; espero que este problema se haya resuelto dentro de algunos años. A pesar de todo, se fortalece la competencia de revisión del Parlamento Europeo, en particular, en relación con las misiones de la política exterior y de seguridad común (PESC) financiadas con cargo al presupuesto de la UE."@es21
"Pärast pädevates parlamendikomisjonides ja eri fraktsioonides viimastel nädalatel peetud vaevanõudvaid arutelusid Euroopa välisteenistuse teemal tahaksin ma tänada kolleeg Broki tema suure pühendumise eest sellele teemale. Tänane hääletus paneb aluse tugevale diplomaatilisele teenistusele Euroopa Liidu tasandil. Nii tugevdatakse välisteenistuse ühendusepõhist identiteeti ning tagatakse tema poliitilise ja eelarvelise aruandluse kohustus Euroopa Parlamendi ees. Lisaks on vähemalt 60% uue teenistuse töötajatest Euroopa Liidu ametnikud. Siiski on kahetsusväärne, et Euroopa Parlamendis peetavad välisasjade eriesindajate kuulamised jäävad mitteametlikuks. Loodetavasti saab see küsimus mõne aasta jooksul lahenduse. Kõigest hoolimata muutuvad Euroopa Parlamendi kontrollivolitused tugevamaks, eelkõige seoses ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud missioonidega, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest."@et5
"Niiden vaikeiden keskustelujen jälkeen, joita Euroopan ulkosuhdehallinnosta on viime viikkoina käyty toimivaltaisten parlamentin valiokuntien ja useiden eri poliittisten ryhmien kanssa, haluan kiittää kollegaamme Elmar Brokia hänen vahvasta panoksestaan asiassa. Tämänpäiväinen äänestys luo perustan vahvalle ulkoasiainhallinnolle Euroopan unionin tasolla. Näin vahvistetaan ulkosuhdehallinnon yhteisöluonnetta ja taataan sen poliittinen ja talousarvioon liittyvä vastuuvelvollisuus Euroopan parlamentille. Lisäksi vähintään 60 prosenttia tämän uuden yksikön henkilöstöstä on EU:n virkamiehiä. Tästä huolimatta on valitettavaa, että ulkoasioista vastaavien erityisedustajien kuulemiset Euroopan parlamentissa pysyvät "epävirallisina"; toivon, että asiaan löydetään ratkaisu muutaman vuoden kuluessa. Kaikesta huolimatta Euroopan parlamentin valvontavaltuudet vahvistuvat, etenkin EU:n määrärahoin rahoitettavien yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) liittyvien operaatioiden osalta."@fi7
". Az elmúlt hetekben az illetékes parlamenti bizottságokban és a különféle politikai csoportokban zajló, az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatos nehéz tárgyalásokat követően köszönetemet szeretném kifejezni Brok képviselőtársamnak azért a rengeteg munkáért, amit az ügyben végzett. A mai szavazás lerakta az Európai Unió szintjén zajló erős diplomáciai szolgálat alapjait. Ezáltal a szolgálat közösségi jellege megerősödhet, miközben annak Európai Parlament általi ellenőrzése is biztosítva lesz – mind politikai, mind költségvetési szinten. Ráadásul az új szolgálat személyzetének legalább 60%-a az Európai Unió tisztségviselői közül fog kikerülni. Sajnálatos mindazonáltal, hogy a különleges külügyi képviselők meghallgatása az Európai Parlamentben továbbra is informális; remélem, hogy néhány éven belül ez a probléma is megoldódik. Minden akadály ellenére elértük, hogy az Európai Parlament ellenőrzése erősödjön, különös tekintettel az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott közös kül- és biztonságpolitikai küldetésekre."@hu11
"Dopo gli ardui dibattiti che nelle ultime settimane hanno impegnato le commissioni parlamentari competenti e i vari gruppi politici sul tema del servizio europeo per l’azione esterna, vorrei ringraziare il collega onorevole Brok per il suo forte coinvolgimento in questo problema. Il voto odierno getta le basi di un robusto servizio diplomatico a livello di Unione europea. L’identità comunitaria del servizio ne verrà rafforzata e sarà garantita la responsabilità politica e di bilancio nei confronti del Parlamento europeo. Inoltre, almeno il 60 per cento del personale del nuovo servizio sarà costituito da funzionari dell’Unione europea. Deploriamo però che le audizioni dei rappresentanti speciali per gli affari esteri di fronte al Parlamento europeo rimangano “informali”. Mi auguro che questo nodo venga sciolto nel giro di alcuni anni. Nonostante tutto, il potere di revisione del Parlamento europeo ne esce rafforzato, in particolare per ciò che riguarda le missioni di politica estera e di sicurezza comune (PESC) finanziate con il bilancio comunitario."@it12
"Po sudėtingų diskusijų dėl Europos išorės veiksmų tarnybos, kurios vyko pastarosiomis savaitėmis kompetentinguose Parlamento komitetuose ir įvairiose frakcijose, norėčiau padėkoti mūsų kolegai E. Brokui už jo aktyvų dalyvavimą sprendžiant šį klausimą. Šiandieniu balsavimu padedamas pamatas stipriai diplomatinei tarnybai Europos Sąjungos lygmeniu. Taip bus sustiprintas tarnybos Bendrijos tapatumas, ir bus užtikrintas jos politinis ir biudžetinis atskaitingumas Europos Parlamentui. Be to, bent jau 60 % šios naujos tarnybos darbuotojų bus Europos Sąjungos pareigūnai. Vis dėlto tenka apgailestauti, kad posėdžiai Europos Parlamente dalyvaujant specialiesiems įgaliotiniams užsienio reikalams tebėra „neoficialūs“; tikiuosi, kad ši problema bus išspręsta per keletą metų. Nepaisant visko, Europos Parlamento peržiūros įgaliojimai sustiprinti, ypač dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) misijos, finansuojamos iš Europos Sąjungos biudžeto."@lt14
"Ņemot vērā pēdējās nedēļās atbildīgajās parlamentārajās komitejās un dažādās politiskajās grupās notikušās sarežģītās debates par Eiropas Ārējās darbības dienestu, es vēlos pateikties kolēģim kungam par viņa lielo ieinteresētību šā jautājuma risināšanā. Šodienas balsojums ir pamats spēcīgam diplomātiskajam dienestam Eiropas Savienības līmenī. Tādējādi tiks stiprināta dienesta Kopienas identitāte un garantēta tā atbildība pret Eiropas Parlamenta attiecībā uz politiskajiem un budžeta jautājumiem. Turklāt vismaz 60 % šā jaunā dienesta darbinieku būs Eiropas Savienības ierēdņi. Taču diemžēl paliek spēkā nosacījums, ka īpašo ārlietu pārstāvju uzklausīšana Eiropas Parlamentā ir tikai „neformāla”; es ceru, ka šis jautājums tiks atrisināts dažu gadu laikā. Par spīti visam ir nostiprinātas Eiropas Parlamenta pārskatīšanas tiesības, jo īpaši saistībā ar kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) misijām, kuras finansētas no Eiropas Savienības budžeta."@lv13
"Suite aux débats difficiles menés ces dernières semaines sur le service européen pour l'action extérieure au sein des commissions parlementaires compétentes et des différents groupes politiques, je souhaite remercier notre collègue Elmar Brok pour son implication forte dans ce dossier. Le vote de ce jour jette les bases d'un service diplomatique fort au niveau de l'Union européenne. Ainsi, l'identité communautaire du service sera renforcée et sa responsabilité politique et budgétaire devant le Parlement européen sera garantie. Par ailleurs, le personnel de ce nouveau service comptera au minimum 60 % de fonctionnaires de l'UE. Je regrette néanmoins que les auditions, au Parlement européen, des représentants spéciaux pour la politique étrangère restent "informelles"; j'espère que cette question sera réglée d'ici quelques années. Malgré tout, le pouvoir de contrôle du Parlement européen est renforcé, en particulier sur les missions de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) financées sur le budget de l'UE."@mt15
". Na de moeizame discussies die de afgelopen weken over de Europese dienst voor extern optreden zijn gevoerd in de bevoegde parlementaire commissies en de verschillende fracties, wil ik onze collega Elmar Brok bedanken voor zijn sterke betrokkenheid bij dit dossier. De stemming van vandaag legt de basis voor een krachtige diplomatieke dienst op het niveau van de Europese Unie. De communautaire identiteit van de dienst zal worden versterkt en diens politieke en budgettaire verantwoording aan het Europees Parlement zal worden gewaarborgd. Bovendien zal het personeel van deze nieuwe dienst voor ten minste 60 procent uit EU-ambtenaren bestaan. Wel betreur ik dat de hoorzittingen in het Europees Parlement met de speciale vertegenwoordigers voor het buitenlands beleid "informeel" blijven. Ik hoop dat dit punt over een paar jaar goed geregeld zal zijn. Ondanks alles gaat de controlebevoegdheid van het Europees Parlement erop vooruit, met name voor wat betreft de uit de EU-begroting gefinancierde missies van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)."@nl3
"Po trudnych debatach nad Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, przeprowadzonych w ostatnich tygodniach we właściwych komisjach parlamentarnych i w różnych grupach politycznych, chciałabym podziękować naszemu koledze, panu posłowi Brokowi, za zdecydowane zaangażowanie się w tę sprawę. Dzisiejsze głosowanie umożliwia ustanowienie sprawnej służby dyplomatycznej na szczeblu Unii Europejskiej. W ten sposób wzmocniona zostanie wspólnotowa tożsamość tej służby i zapewniona zostanie jej odpowiedzialność polityczna i budżetowa przed Parlamentem Europejskim. Ponadto co najmniej 60% pracowników tej nowej służby stanowić będą urzędnicy Unii Europejskiej. Należy jednak żałować, że przesłuchania w Parlamencie Europejskim specjalnych przedstawicieli ds. zagranicznych pozostaną przesłuchaniami „nieformalnymi”; mam nadzieję, że kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w najbliższych kilku latach. W każdym razie zwiększeniu ulegają uprawnienia kontrolne Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w odniesieniu do misji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) finansowanych z budżetu UE."@pl16
"No seguimento dos debates difíceis sobre o Serviço Europeu para a Acção Externa realizados nas últimas semanas nas comissões parlamentares competentes e nos vários grupos políticos, gostaria de agradecer ao nosso colega, o senhor deputado Brok, pelo seu forte envolvimento nesta questão. A votação de hoje estabelece as fundações de um serviço diplomático forte ao nível da União Europeia. Assim, a identidade comunitária do Serviço será reforçada e a sua responsabilidade política e orçamental perante o Parlamento Europeu será garantida. Além disso, pelo menos 60% dos funcionários deste novo serviço serão funcionários da UE. Não obstante, é lamentável que as audições no Parlamento Europeu dos representantes especiais para os negócios estrangeiros continuem “informais”; espero que esta questão seja resolvida em poucos anos. Apesar de tudo, o poder de controlo é reforçado, em particular no domínio das missões da Política Externa e de Segurança Comum (PESC) financiadas pelo orçamento da UE."@pt17
"Ca urmare a dezbaterilor dificile privind Serviciul european pentru acţiune externă desfăşurate în ultimele săptămâni în cadrul comisiilor parlamentare competente şi în diferitele grupuri politice, aş dori să mulţumesc colegului nostru, dl Brok, pentru puternica sa implicare în această problemă. Votul de azi pune bazele unui serviciu diplomatic puternic la nivelul Uniunii Europene. Astfel, va fi consolidată identitatea comunitară a serviciului, iar responsabilitatea sa politică şi bugetară în faţa Parlamentului European va fi garantată. Mai mult decât atât, cel puţin 60 % din personalul acestui nou serviciu vor fi funcţionari UE. Cu toate acestea, este regretabil că audierile reprezentanţilor speciali pentru afaceri externe la Parlamentul European rămân „informale”. Sper că această problemă se va rezolva în câţiva ani. În ciuda tuturor aspectelor negative, puterea Parlamentului European de a realiza revizuiri este consolidată, mai ales în privinţa misiunilor politicii externe şi de securitate comune (PESC) finanţate din bugetul UE."@ro18
"Po náročných rozhovoroch o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť vedených v posledných týždňoch v kompetentných parlamentných výboroch a v rôznych politických skupinách by som chcela poďakovať nášmu kolegovi pánovi Brokovi za jeho výraznú angažovanosť v tejto otázke. Dnešné hlasovanie položí základy silnej diplomatickej služby na úrovni Európskej únie. Posilní sa tým spoločná identita služby Spoločenstva a zaručí sa jej politická a rozpočtová zodpovednosť voči Európskemu parlamentu. Minimálne 60 % zamestnancov tejto novej služby budú navyše tvoriť úradníci EÚ. Je však poľutovaniahodné, že vypočutia osobitných zástupcov pre zahraničné veci v Európskom parlamente sú naďalej „neformálne“. Dúfam, že tento problém sa v priebehu niekoľkých rokov vyrieši. Napriek všetkému sa kontrolné právomoci Európskeho parlamentu posilnia najmä vo vzťahu k úlohám spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), ktoré sú financované z rozpočtu EÚ."@sk19
"Po zahtevnih razpravah o Evropski službi za zunanje delovanje, ki so potekale zadnje tedne v okviru pristojnih parlamentarnih odborov in različnih političnih skupin, bi se rada zahvalila gospodu Broku za njegovo vneto udeležbo v tej zadevi. Današnje glasovanje polaga temelje za močno diplomatsko službo na ravni Evropske unije. Tako bo skupnostna identiteta te službe okrepljena in zagotovljena bo njena politična in proračunska odgovornost Evropskemu parlamentu. Dalje, vsaj 60 % zaposlenih v tej novi službi bo uradnikov EU. Vseeno pa je obžalovanja vredno, da zaslišanja posebnih predstavnikov za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu ostajajo „neformalna“; upam, da bo to vprašanje rešeno v nekaj letih. Kljub vsemu je okrepljena pristojnost Evropskega parlamenta za revizije, zlasti glede misij skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), ki se financirajo iz poračuna EU."@sl20
"Efter de svåra debatterna om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder som hållits de senaste veckorna i de berörda parlamentsutskotten och de olika politiska grupperna vill jag tacka vår kollega Elmar Brok för hans starka engagemang i frågan. Dagens omröstning lägger grunden för en stark diplomattjänst på EU-nivå. Därmed kommer EU att få en mer framträdande roll inom EEAS, samtidigt som avdelningens politiska och budgetmässiga redovisningsskyldighet inför parlamentet garanteras. Dessutom kommer minst 60 procent av de anställda vid EEAS att vara EU-tjänstemän. Det är likväl beklagligt att utfrågningarna i parlamentet av den höga representanten är ”informella”. Jag hoppas att denna fråga kommer att lösas inom ett fåtal år. Parlamentets kontrollbefogenheter är dock förstärkta, framför allt när det gäller de uppdrag inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) som finansieras genom EU-budgeten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph