Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-292"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-292"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votámos contra este relatório que é o resultado de negociações entre o Conselho e a maioria do Parlamento sobre um dos pontos centrais do Tratado de Lisboa e uma peça fundamental no federalismo da União Europeia, que passou a ter personalidade jurídica, como defendiam na dita constituição europeia. Registe-se que este serviço vai envolver mais de cinco mil pessoas nas embaixadas da UE nos diversos países do mundo. A agravar esta situação, registamos que não passaram propostas do nosso Grupo, designadamente as que defendiam que as estruturas militares da UE não deveriam fazer parte do Serviço Europeu para a Acção Externa nem sequer deveriam ter qualquer ligação institucional. O mesmo aconteceu relativamente às estruturas de informações secretas da UE. É ainda particularmente preocupante que tenha sido rejeitada a proposta que apresentámos convidando o Conselho a cessar o desenvolvimento e a abolir as estruturas militares e civil-militares sob a sua competência, bem como a cessar o financiamento de actividades militares e civil-militares. É, pois, grande a preocupação que fica com o futuro da União Europeia e os caminhos que pretendem seguir."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovali jsme proti této zprávě, která je výsledkem jednání mezi Radou a většinou v Parlamentu a která se týká jednoho z hlavních bodů Lisabonské smlouvy a federálního pilíře v Evropské unii, jež má nyní právní povahu, jak je uvedeno v Evropské ústavě. Je stanoveno, že tato služba bude zahrnovat více než 5 000 lidí na velvyslanectvích EU v různých zemích po celém světě. Situaci zhoršuje fakt, kterého jsme si povšimli: nebyly přijaty návrhy naší skupiny, zvláště ty, které prosazují, že součástí Evropské služby pro vnější činnost by neměly být vojenské struktury EU a že by neměly být ani institucionálně propojeny. Právě k tomu došlo u zpravodajských služeb EU. Zvlášť znepokojující je zamítnutí návrhu, který jsme představili Radě a který navrhoval ukončit rozvoj a zrušit vojenské a civilně-vojenské struktury v rámci její pravomoci a také zastavit financování vojenské a civilně-vojenské činnosti. Máme tedy velký důvod k obavám o budoucnost Evropské unie a o cestu, kterou se ubírá."@cs1
"Vi stemte imod denne betænkning, som er resultatet af forhandlinger mellem Rådet og flertallet i Parlamentet om et af de centrale punkter i Lissabontraktaten og en hjørnesten for føderalismen i EU, som nu har fået en retlig karakter, hvilket blev promoveret i den europæiske forfatning. Det bemærkes, at denne tjeneste vil omfatte mere end 5 000 mennesker på EU's ambassader i forskellige lande i verden. For at gøre situationen endnu værre er ændringsforslagene fra vores gruppe ikke blevet vedtaget, herunder især de ændringsforslag, der hævder, at EU's militære strukturer ikke skal være en del af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, og at der ikke bør være en institutionel forbindelse mellem dem. Det samme er sket med hensyn til EU's efterretningsstrukturer. Forkastelsen af det forslag, vi fremlagde for Rådet med henblik på at indstille udviklingen og nedlægge de militære og civil-militære strukturer under dets beføjelser samt indstille finansieringen af militære og civil-militære aktiviteter, er særlig bekymrende. Der er derfor rig anledning til bekymringer over EU's fremtid og den vej, EU følger."@da2
"Wir haben gegen diesen Bericht gestimmt, der das Ergebnis von Verhandlungen zwischen dem Rat und der Mehrheit im Parlament zu einem der entscheidenden Punkte des Vertrags von Lissabon und ein Grundpfeiler des Föderalismus in der Europäischen Union ist, der jetzt rechtsverbindlich ist, wie es von der Europäischen Verfassung befürwortet wird. Es ist bekannt, dass dieser Dienst mehr als 5 000 Personen in den EU-Botschaften in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt umfassen wird. Was die Situation noch verschärft, ist, dass wir feststellen, dass die Vorschläge unserer Fraktion nicht angenommen wurden, insbesondere diejenigen, die dafür eintreten, dass die Militärstrukturen der EU kein Teil des Europäischen Auswärtigen Dienstes werden sollen und dass es nicht einmal eine institutionelle Verbindung zwischen ihnen geben sollte. Dasselbe ist mit den Geheimdienststrukturen der EU passiert. Die Ablehnung des Vorschlags, den wir dem Rat vorgestellt haben, um die Entwicklung zu beenden und die militärischen und zivil-militärischen Strukturen in seiner Zuständigkeit zu verbieten, sowie um die Finanzierung militärischer und zivil-militärischer Aktivitäten zu beenden, ist besonders besorgniserregend. Es gibt daher viel Grund zur Sorge über die Zukunft der Europäischen Union und den von ihr eingeschlagenen Weg."@de9
"Καταψηφίσαμε την παρούσα έκθεση, η οποία προέκυψε κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου και της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου σε σχέση με ένα από τα βασικά σημεία της Συνθήκης της Λισαβόνας και κεντρικό στοιχείο του ομοσπονδιακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διαθέτει τώρα νομικό χαρακτήρα, όπως υποστηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω υπηρεσία θα περιλαμβάνει περισσότερα από 5.000 άτομα στις πρεσβείες της ΕΕ σε διάφορες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρατηρούμε ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από την ομάδα μας δεν εγκρίθηκαν, κάτι που οξύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, ιδίως εκείνες που υποστηρίζουν ότι οι στρατιωτικές δομές της ΕΕ δεν πρέπει να αποτελούν τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, και ότι δεν πρέπει να υπάρχει καν θεσμική σύνδεση μεταξύ τους. Το ίδιο συνέβη και όσον αφορά τις δομές πληροφοριών της ΕΕ. Η απόρριψη της πρότασης που υποβάλαμε στο Συμβούλιο να μπει τέλος στην ανάπτυξη και να καταργηθούν οι στρατιωτικές και πολιτικο-στρατιωτικές δομές υπό τη δικαιοδοσία του, καθώς και να δοθεί τέλος στη χρηματοδότηση στρατιωτικών και πολιτικο-στρατιωτικών δραστηριοτήτων, προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία. Υπάρχουν, επομένως, πολλές αιτίες που προκαλούν ανησυχία σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πορεία που αυτή ακολουθεί."@el10
"We voted against this report, which is the result of negotiations between the Council and the majority in Parliament on one of the crucial points in the Treaty of Lisbon and a keystone of federalism in the European Union, which now has a legal character, as advocated in the European Constitution. It is noted that this service will involve more than 5 000 people in the EU embassies in various countries around the world. To exacerbate the situation, we notice that proposals made by our group have not been adopted, in particular those which argue that the EU’s military structures should not be part of the European External Action Service, and that there should not even be any institutional link between them. The same thing has happened with regard to the EU intelligence structures. The rejection of the proposal that we presented for the Council to cease development and abolish the military and civil-military structures under its jurisdiction, as well as cease funding for military and civil-military activity, is particularly worrying. There is therefore much cause for concern over the future of the European Union and the route it is pursuing."@en4
"Hemos votado en contra de este informe, que es el resultado de las negociaciones entre el Consejo y la mayoría del Parlamento sobre uno de los puntos cruciales del Tratado de Lisboa y la piedra angular del federalismo en la Unión Europea, que ahora tiene un carácter jurídico, como bien se aboga en la Constitución Europea. Cabe señalar que este servicio implicará que haya más de 5 000 personas en las embajadas de la UE en distintos países del mundo. Para agravar la situación, nos damos cuenta de que las propuestas realizadas por nuestro grupo no se han adoptado, en particular, las que sostienen que las estructuras militares de la UE no deberían formar parte del Servicio Europeo de Acción Exterior, y que ni siquiera debería haber ningún vínculo institucional entre ellos. Lo mismo ha sucedido con respecto a las estructuras de inteligencia de la UE. El rechazo de la propuesta que hemos presentado para que el Consejo cese el desarrollo y elimine las estructuras militares y civiles-militares bajo su jurisdicción, además de suspender la financiación para la actividad militar y civil-militar, es especialmente preocupante. Por tanto, hay más razones para preocuparse por el futuro de la Unión Europea y la ruta que está siguiendo."@es21
"Me hääletasime selle raporti vastu, mille aluseks on nõukogu ja Euroopa Parlamendi enamuse vahel peetud läbirääkimised Lissaboni lepingu ühe olulisema aspekti ja Euroopa Liidu föderalismi nurgakivi üle, kusjuures Euroopa Liidule on nüüd Euroopa põhiseaduse toel omistatud juriidilise isiku tunnused. Välisteenistus hõlmab enam kui 5000 inimest Euroopa Liidu saatkondades maailma eri riikides. Olukorda teravdab veelgi asjaolu, et meie fraktsiooni ettepanekuid ei võetud vastu, iseäranis neid, milles öeldi, et Euroopa Liidu sõjalised struktuurid ei peaks olema Euroopa välisteenistuse osa ja et nende vahel ei peaks olema isegi mingit institutsioonilist seost. Sama toimus Euroopa Liidu luurestruktuuridega. Eriti murettekitav on see, et tagasi lükati meie poolt nõukogule esitatud ettepanek lõpetada nõukogu volialas tegutsevate sõjaväeliste ja tsiviil-sõjaväeliste struktuuride arendamine ja need struktuurid laiali saata ning lõpetada sõjaväelise ja tsiviil-sõjaväelise tegevuse rahastamine. Seega annavad Euroopa Liidu tulevik ja Euroopa Liidu valitud tee palju põhjust muretsemiseks."@et5
". Äänestimme vastoin tätä mietintöä. Se on tulos neuvoston ja parlamentin enemmistön välisistä neuvotteluista, joita käytiin eräästä Lissabonin sopimuksen keskeisestä kohdasta ja Euroopan unionin federalismin kulmakivestä, jolla on nyt oikeudellinen luonne EU:n perustuslakisopimuksen vaatimusten mukaisesti. On pantava merkille, että ulkosuhdehallintoon kuuluu yli 5 000 ihmistä EU:n lähetystöissä useissa eri maissa ympäri maailmaa. Tilannetta pahentaa mielestämme entisestään se, että ryhmämme tekemiä ehdotuksia ei hyväksytty, etenkään niitä, joiden mukaan EU:n sotilasrakenteiden ei pitäisi olla Euroopan ulkosuhdehallinnon osa ja joissa vaaditaan, ettei sotilasrakenteiden ja ulkosuhdehallinnon välillä pitäisi ylipäätään olla minkäänlaista institutionaalista linkkiä. Samoin on käynyt EU:n tiedustelurakenteiden kanssa. Erityisen huolestuttavaa on se, että neuvostolle esittämämme ehdotus lakkauttaa sen hallinnoimat sotilaalliset ja siviili-sotilasrakenteet ja lopettaa niiden kehittely sekä lopettaa sotilaalliseen toimintaan ja siviili- ja sotilastoimille suunnattu rahoitus, hylättiin. Tämän vuoksi Euroopan unionin tulevaisuus ja sen valitsema tie antavat paljon aihetta huoleen."@fi7
"Nous avons voté contre ce rapport, qui est le résultat de négociations entre le Conseil et la majorité au Parlement sur l’un des points cruciaux dans le traité de Lisbonne et un point clé du fédéralisme dans l’Union européenne, qui revêt désormais un caractère juridique, comme le préconise la Constitution européenne. Il est à noter que ce service impliquera plus de 5 000 personnes dans les ambassades de l’UE dans divers pays à travers le monde. Pour aggraver la situation, nous remarquons que les propositions faites par notre groupe n’ont pas été adoptées, notamment celles qui soutiennent que les structures militaires de l’UE ne devraient pas faire partie du service européen pour l’action extérieure, et qu’il ne devrait même pas y avoir de lien institutionnel entre elles. La même chose s’est produite avec les structures de renseignements de l’UE. Il est particulièrement préoccupant de constater le rejet de la proposition que nous avons présentée pour que le Conseil cesse le développement et abolisse les structures militaires et civilo-militaires sous sa juridiction, et qu’il stoppe également le financement d’activités militaires et civilo-militaires. Il existe par conséquent de nombreux motifs de préoccupation quant à l’avenir de l’Union européenne et à la voie qu’elle suit."@fr8
". A jelentés ellen szavaztunk, mert ez a jelentés a Tanács és a Parlament többsége között a Lisszaboni Szerződés egyik fontos pontjáról folyó tárgyalások eredménye, és az Európai Unió mára legalizált föderalizmusának egyik sarokköve, ahogy az Európai Alkotmány is kimondja. Megjegyzendő, hogy a szolgálat több mint 5000 embert foglalkoztat majd az Európai Unió nagykövetségein a világ több országában. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a csoportunk által beadott javaslatokat nem fogadták el, különösen azokat, amelyek azt célozzák, hogy az Európai Unió katonai struktúráit ne vonjuk be az Európai Külügyi Szolgálat égisze alá, és hogy még intézményi kapcsolat se legyen közöttük. Ugyanez a helyzet az Európai Unió hírszerzési struktúráival. Különösen aggasztó annak – a Tanácshoz benyújtott – javaslatunknak az elutasítása, amely a Tanács joghatósága alá eső katonai és polgári-katonai struktúrák fejlesztésének megszüntetését és felszámolását, valamint a katonai és polgári-katonai tevékenységek finanszírozásának leállítását célozza. A fentiekből kitűnik, hogy jogos aggodalommal tekinthetünk az Európai Unió jövőjére és az általa választott útra."@hu11
"Abbiamo votato contro questa relazione, che è il frutto dei negoziati condotti tra il Consiglio e la maggioranza del Parlamento su un tema che costituisce uno dei punti cruciali del trattato di Lisbona e una pietra di volta del federalismo nell’Unione europea, ed è provvisto ora di personalità giuridica secondo quanto prevede la Costituzione europea. Occorre osservare che a questo servizio parteciperanno più di 5 000 persone, nelle ambasciate dell’Unione europea in vari paesi del mondo. Ad aggravare la situazione, notiamo la mancata adozione delle proposte avanzate dal nostro gruppo, in particolare quelle che chiedevano di non far rientrare le strutture militari dell’Unione europea nel servizio europeo per l’azione esterna, e anzi di eliminare qualsiasi collegamento istituzionale tra i due sistemi; lo stesso è avvenuto per i servizi di informazioni dell’Unione. É particolarmente inquietante che sia stata respinta la proposta con cui chiedevamo al Consiglio di non sviluppare ulteriormente, e anzi di abolire le strutture militari e politico-militari che rientrano nella sua giurisdizione, nonché di togliere i finanziamenti alle attività militari e politico-militari. Il futuro dell’Unione europea e la rotta su cui essa si sta avviando destano perciò grande preoccupazione."@it12
"Balsavome prieš šį pranešimą, kuris yra Tarybos ir Parlamento daugumos derybų dėl vieno iš esminių Lisabonos sutarties aspektų ir svarbiausio federalizmo Europos Sąjungoje elemento, dabar turinčio teisinę galią, kaip rekomenduojama Europos Konstitucijoje, rezultatas. Pažymima, kad ši tarnyba įtrauks daugiau kaip 5 000 žmonių Europos Sąjungos ambasadose įvairiose pasaulio šalyse. Pabrėždami šią padėtį, pastebime, kad mūsų frakcijos pateikti pasiūlymai nebuvo priimti, ypač tie, kuriuose teigiama, kad ES karinės struktūros neturėtų būti Europos išorės veiksmų tarnybos dalis ir kad tarp jų neturėtų būti jokio institucinio ryšio. Tas pats nutiko kalbant apie ES žvalgybos struktūras. Ypač kelia nerimą, kad buvo atmestas pasiūlymas, kurį pateikėme Tarybai, siekdami, kad būtų nutrauktas jos jurisdikcijoje esančių karinių ir civilinių–karinių struktūrų kūrimas ir jos būtų panaikintos, taip pat nutrauktas karinės ir civilinės–karinės veiklos finansavimas. Todėl yra daug priežasčių nerimauti dėl Europos Sąjungos ateities ir kelio, kuriuo ji eina."@lt14
"Mēs balsojām pret šo ziņojumu, par kuru panākta vienošanās sarunās starp Padomi un deputātu vairākumu Parlamentā par vienu no Lisabonas līguma būtiskākajiem jautājumiem un federālisma pamatprincipu Eiropas Savienībā, kas tagad ieguvis likumīgu statusu atbilstīgi Eiropas Konstitūcijai. Jānorāda, ka ES vēstniecību darbā dažādās valstīs visā pasaulē tiks iesaistīts vairāk nekā 5000 darbinieku, lai nodrošinātu šā dienesta darbību. Situāciju vēl vairāk pasliktina tas, ka nav pieņemti mūsu grupas izvirzītie priekšlikumi, jo īpaši priekšlikumi, kuros noteikts, ka Eiropas Savienības militārās struktūras nevajadzētu iekļaut Eiropas Ārējās darbības dienesta struktūrā un ka starp tām nevajadzētu būt nekāda veida institucionālai saiknei. Nav ņemti vērā arī mūsu priekšlikumi attiecībā uz Eiropas Savienības izmeklēšanas struktūrām. Īpaši satraucoši ir tas, ka ir noraidīts mūsu Padomei iesniegtais priekšlikums pārtraukt tās jurisdikcijā esošo militāro un civilmilitāro struktūru attīstību un likvidēt tās, kā arī pārtraukt piešķirt finansējumu militārām un civilmilitārām darbībām. Tādējādi mūs patiešām uztrauc Eiropas Savienības nākotne un tās izvēlētais ceļš."@lv13
". Votámos contra este relatório que é o resultado de negociações entre o Conselho e a maioria do Parlamento sobre um dos pontos centrais do Tratado de Lisboa e uma peça fundamental no federalismo da União Europeia, que passou a ter personalidade jurídica, como defendiam na dita constituição europeia. Registe-se que este serviço vai envolver mais de cinco mil pessoas nas embaixadas da UE nos diversos países do mundo. A agravar esta situação, registamos que não passaram propostas do nosso Grupo, designadamente as que defendiam que as estruturas militares da UE não deveriam fazer parte do Serviço Europeu para a Acção Externa nem sequer deveriam ter qualquer ligação institucional. O mesmo aconteceu relativamente às estruturas de informações secretas da UE. É ainda particularmente preocupante que tenha sido rejeitada a proposta que apresentámos convidando o Conselho a cessar o desenvolvimento e a abolir as estruturas militares e civil-militares sob a sua competência, bem como a cessar o financiamento de actividades militares e civil-militares. É, pois, grande a preocupação que fica com o futuro da União Europeia e os caminhos que pretendem seguir."@mt15
". We hebben tegen dit verslag gestemd, dat het resultaat is van onderhandelingen tussen de Raad en een meerderheid van dit Parlement over enkele kernpunten van het Verdrag van Lissabon, en dat een van de bouwstenen is van het federalisme van de Europese Unie, dat nu een juridische vorm heeft gekregen, zoals in de zogenaamde Europese grondwet bepleit werd. Opgemerkt wordt dat bij deze dienst meer dan 5 000 personen betrokken zullen zijn op de ambassades van de EU in de verschillende landen over de hele wereld. Wat het allemaal nog erger maakt is dat de voorstellen die door onze fractie zijn gedaan niet in het verslag zijn opgenomen, in het bijzonder als het gaat om onze opvatting dat de militaire structuren van de EU geen onderdeel mogen uitmaken van de Europese dienst voor extern optreden en dat ze er zelfs niet institutioneel mee verbonden mogen zijn. Hetzelfde is gebeurd met betrekking tot de EU-structuren voor inlichtingenwerk. Het is verder uitermate zorgwekkend dat ons voorstel is verworpen waarin wij de Raad verzochten de ontwikkeling van alle militaire en civiel-militaire structuren die onder zijn bevoegdheid vallen stop te zetten en deze structuren af te schaffen, en de financiering van militaire en civiel-militaire activiteiten te staken. We zijn dan ook zeer bezorgd over de toekomst van de Europese Unie en over de koers die zij wil varen."@nl3
"Głosowaliśmy za odrzuceniem tego sprawozdania, które jest wynikiem negocjacji pomiędzy Radą i większością w Parlamencie w sprawie jednej z najważniejszych kwestii ujętych w traktacie z Lizbony i będącej filarem federalizmu w Unii Europejskiej, który uzyskała teraz status prawny, zgodnie z tym, co przewiduje Konstytucja Europejska. Na uwagę zasługuje fakt, że służba ta zatrudniać będzie w ambasadach Unii Europejskiej w różnych krajach świata ponad pięć tysięcy osób. Co gorsza, nie przyjęto wniosków zgłoszonych przez naszą grupę; dotyczy to zwłaszcza wniosków mówiących, że struktury wojskowe Unii Europejskiej nie powinny być elementem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i że nie może być mowy o jakichkolwiek powiązaniach instytucjonalnych pomiędzy nimi. Z takim samym problemem mieliśmy do czynienia w przypadku struktur wywiadowczych Unii Europejskiej. Szczególnie niepokojące jest odrzucenie naszego wniosku skierowanego do Rady, żeby zaprzestała rozwijać i zlikwidowała podległe jej struktury wojskowe i cywilno-wojskowe oraz zaprzestała finansowania działalności wojskowej i cywilno-wojskowej. Jest zatem wiele powodów do obaw o przyszłość Unii Europejskiej i drogę jaką podąża."@pl16
"Noi am votat împotriva acestui raport, care este rezultatul negocierilor dintre Consiliu şi majoritatea din Parlament privind unul dintre punctele cruciale din Tratatul de la Lisabona şi o piatră de căpătâi a federalismului Uniunii Europene, care are acum caracter legal, după cum stipulează Constituţia Europeană. S-a observat că acest serviciu va implica peste 5.000 de persoane din ambasadele UE din diferite ţări din toată lumea. Mai rău decât atât, am observat că propunerile făcute de grupul nostru nu au fost adoptate, în special cele care susţineau că structurile militare ale UE nu ar trebui să facă parte din Serviciul european pentru acţiune externă şi că nu ar trebui să existe o legătură instituţională între acestea. Acelaşi lucru s-a întâmplat în privinţa structurilor de informaţii ale UE. Este deosebit de îngrijorătoare respingerea propunerii pe care am prezentat-o Consiliului de a opri dezvoltarea şi de a aboli structurile militare şi civil-militare aflate în jurisdicţia sa şi finanţarea activităţilor militare şi civil-militare. Deci avem multe motive de îngrijorare în privinţa viitorului Uniunii Europene şi a drumului pe care îl urmează."@ro18
"Hlasovali sme proti tejto správe, ktorá je výsledkom rokovaní medzi Radou a väčšinou v Parlamente o jednom z kľúčových bodov v Lisabonskej zmluve a základnom kameni federalizmu v Európskej únii, ktorý má teraz zákonný charakter obhajovaný v európskej ústave. Treba poznamenať, že táto služba zapojí viac než 5 000 ľudí na ambasádach EÚ v rôznych krajinách po celom svete. Situáciu ešte viac zhoršuje to, že, ako sme zaregistrovali, návrhy predložené našou skupinou neboli prijaté. Ide najmä o návrhy, ktoré presadzujú, že vojenské štruktúry EÚ by nemali byť súčasťou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a že by medzi nimi nemalo existovať ani žiadne inštitucionálne prepojenie. To isté sa stalo so spravodajskými štruktúrami EÚ. Zamietnutie návrhu, ktorý sme predložili Rade, aby v rámci svojich právomocí zastavila rozvoj vojenských a civilno-vojenských štruktúr a zrušila ich a aby podobne zastavila financovanie vojenskej a civilno-vojenskej činnosti, je mimoriadne znepokojujúce. Budúcnosť Európskej únie a cesta, po ktorej sa uberá, dáva preto veľa dôvodov na obavy."@sk19
"Glasovali smo proti temu poročilu, ki je posledica pogajanj med Svetom in večino Parlamenta o eni ključnih točk Lizbonske pogodbe ter temeljni kamen federalizma v Evropski uniji, ki ima sedaj pravni značaj, kakor zagovarja Evropska ustava. Navedeno je, da bo ta služba vključevala več kot 5 000 ljudi na veleposlaništvih EU v različnih državah po svetu. Da se položaj še poslabša pa opažamo, da predlogi, ki jih je podala naša skupina, niso bili sprejeti, zlasti tisti, ki zagovarjajo, da vojaške strukture EU ne bi smele biti del Evropske službe za zunanje delovanje in da med njimi niti ne bi smelo biti nikakršne institucionalne povezave. Enako se je zgodilo glede obveščevalnih struktur EU. Zavrnitev predloga, ki smo ga predstavili, da Svet preneha z razvojem vojaških in civilno-vojaških struktur, ki so v njegovi pristojnosti, in jih odpravi, pa tudi da prenega financirati vojaško in civilno-vojaško dejavnost, je posebno zaskrbljujoča. Zato torej obstaja veliko razlogov za skrb glede prihodnosti Evropske unije in poti, po kateri gre."@sl20
"Vi röstade mot betänkandet som är ett resultat av förhandlingar mellan rådet och majoriteten av parlamentet om en av de grundläggande punkterna i Lissabonfördraget och hörnstenen för federalismen i EU, som nu har en juridisk natur, i enlighet med EU-konstitutionen. Avdelningen kommer att sysselsätta över 5 000 personer på EU:s ambassader i olika länder världen över. Vi noterar att situationen har förvärrats av att förslag från vår grupp inte har antagits, framför allt de förslag där vi argumenterar för att EU:s militära strukturer inte bör vara en del av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder och att det inte ens bör finnas någon institutionell koppling mellan dem. Samma sak hände med EU:s underrättelsetjänst. Förkastandet av de förslag som vi lade fram för rådet i syfte att stoppa utvecklingen och upphäva de militära och civil-militära organen under dess jurisdiktion samt stoppa finansieringen av militär och civil-militär verksamhet är synnerligen oroväckande. Det finns följaktligen verkligen anledning att vara bekymrad över EU:s framtid och den väg man följer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph