Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-287"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-287"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Καταψήφισα την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, γιατί η συγκρότησή της γίνεται με αδιαφανείς διαδικασίες, με συγκεχυμένες αρμοδιότητες και σαφέστατα περιορισμένο τον ελεγκτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μοναδικού αιρετού θεσμού της ΕΕ, που περιορίζεται μόνο σε πτυχές προϋπολογισμού. Επιπλέον, καταψήφισα γιατί η ΕΥΕΔ προορίζεται για εργαλείο περαιτέρω στρατικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εντάσσει σε αυτήν και στρατιωτικές δράσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και παρέμβασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να συνδέει την εξωτερική της πολιτική ή την πολιτική αλληλεγγύης σε περιπτώσεις κρίσης, με στρατιωτική δράση και στρατιωτικοποιημένες δομές και μηχανισμούς. Οφείλει να διαμορφώσει πολιτική και όργανα που θα εξασφαλίζουν αυτόνομο και φιλειρηνικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, μακριά από τους αμερικάνικους στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς και παρεμβάσεις. Να κινείται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ για ένα κόσμο ειρήνης και αλληλεγγύης."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem proti zprávě o Evropské službě pro vnější činnost (EEAS), protože tato služba je vytvářena obskurními postupy, přičemž její kompetence jsou nejasné a je velmi omezena role Evropského parlamentu, jediného voleného orgánu EU, která se týká pouze rozpočtových záležitostí. Proti EEAS jsem dále hlasoval proto, že je navržena tak, aby byla nástrojem pro další militarizaci Evropské unie, neboť zahrnuje i vojenskou akci, dokonce i v případech humanitární pomoci a intervence. Evropská unie by neměla spojovat svou zahraniční politiku nebo politiku solidarity v případě krize s vojenskou akcí a militarizovanými strukturami a mechanismy. Měla by navrhovat politiky a orgány, které budou chránit autonomní a mírovou roli v mezinárodních vztazích, jež bude na hony vzdálená americkému vojenskému oportunismu a intervencím. Při svých krocích by měla respektovat mezinárodní právo a Chartu OSN usilující o svět míru a solidarity."@cs1
"Jeg stemte imod betænkningen om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, fordi den oprettes ved hjælp af obskure procedurer, med forvirrede kompetencer og en særdeles begrænset rolle til Parlamentet, den eneste folkevalgte institution i EU, som udelukkende vedrører budgetmæssige aspekter. Jeg stemte desuden imod EU-Udenrigstjenesten, fordi den er udformet som et redskab til yderligere militarisering af EU, da den omfatter militære aktioner, selv i tilfælde af humanitær bistand og indgriben. EU bør ikke kæde sin udenrigspolitik eller politik om solidaritet under kriser sammen med militære aktioner og militariserede strukturer og mekanismer. EU bør udforme politikker og organer, der sikrer en autonom og fredelig rolle i internationale forhold, som ligger langt fra USA's militære opportunisme og interventioner. EU bør handle med respekt for folkeretten og FN's grundlæggende charter for at skabe en verden med fred og solidaritet."@da2
"Ich habe gegen den Bericht zu dem Europäischen Auswärtigen Dienst gestimmt, da er mit unklaren Verfahren, mit verwirrenden Zuständigkeiten und einer eindeutig eingeschränkten Rolle des Europäischen Parlaments, der einzigen gewählten Institution der EU, die nur auf Haushaltsaspekte beschränkt ist, eingerichtet wird. Außerdem habe ich gegen den EAD gestimmt, da er ein Mittel zu einer weiteren Militarisierung der Europäischen Union sein soll, da er auch Militärmaßnahmen selbst im Falle humanitärer Hilfe und Eingriffe umfasst. Die Europäische Union sollte ihre Außenpolitik oder Solidaritätspolitik im Falle von Krisen nicht mit Militärmaßnahmen und militarisierten Strukturen und Mechanismen verbinden. Sie sollte Strategien und Organe entwerfen, die eine autonome und friedliche Rolle in internationalen Beziehungen gewährleisten, weit weg von US-Militäropportunismus und -interventionen. Sie sollte mit Achtung vor dem internationalen Recht und der UN-Gründungscharta für eine Welt des Friedens und der Solidarität handeln."@de9
"I voted against the report on the European External Action Service, because it is being established using obscure procedures, with confused competences and a very clearly restricted role for the European Parliament, the only elected institution of the EU, which is limited solely to budgetary aspects. Furthermore, I voted against the EEAS, because it is designed to be a tool for the further militarisation of the European Union, as it also includes military action, even in cases of humanitarian assistance and intervention. The European Union should not link its foreign policy or policy of solidarity in the event of crisis to military action and militarised structures and mechanisms. It should design policies and bodies which will safeguard an autonomous and peaceful role in international relations, far removed from US military opportunism and intervention. It should act with respect for international law and the UN Founding Charter for a world of peace and solidarity."@en4
"He votado en contra del informe sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior, pues su establecimiento se está llevando a cabo mediante procedimientos poco claros, con competencias confusas y una función claramente restringida para el Parlamento Europeo, la única institución elegida de la UE, que se limita únicamente a los aspectos presupuestarios . Por otra parte, he votado en contra del SEAE, porque está diseñado para ser una herramienta destinada a incrementar la militarización de la Unión Europea, ya que también incluye la acción militar, incluso en los casos de asistencia humanitaria e intervención. La Unión Europea no debería vincular su política exterior o la política de solidaridad en caso de crisis a la acción militar y ni a mecanismos ni estructuras militarizados. Se deben diseñar políticas y organismos que vayan a garantizar un papel autónomo y pacífico en las relaciones internacionales, muy lejos del oportunismo e intervencionismo de carácter militar de los Estados Unidos. Debería actuar de conformidad con el Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas en aras de la paz y la solidaridad mundial."@es21
"Ma hääletasin Euroopa välisteenistust käsitleva raporti vastu, sest see teenistus luuakse arusaamatuid menetlusi kasutades, selle pädevus on ebaselge ja Euroopa Parlamendi kui Euroopa Liidu ainsa valitava institutsiooni roll piirdub selgelt ainult eelarveliste aspektidega. Ma hääletasin välisteenistuse vastu ka seetõttu, et sellest peab saama Euroopa Liidu edasise militariseerimise vahend, sest teenistuse tegevus hõlmab ka sõjalist tegevust, isegi humanitaarabi ja -sekkumise juhtudel. Euroopa Liit ei tohiks siduda välispoliitikat ega kriisi korral rakendatavat solidaarsuspoliitikat sõjalise tegevusega ega sõjaväestatud struktuuride ja mehhanismidega. Euroopa Liit peaks kujundama tegevuspõhimõtted ja asutused, mis tagavad meie autonoomse ja rahumeelse rolli rahvusvahelistes suhetes, millel ei ole midagi tegemist Ameerika Ühendriikide militaarse oportunismi ja sekkumisega. Euroopa Liit peaks järgima rahvusvahelist õigust ja ÜRO asutamishartat, et tagada maailmas rahu ja solidaarsus."@et5
"Äänestin Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevaa mietintöä vastaan, sillä se perustetaan turvautumalla hämäriin menettelyihin, valtuuksista on epäselvyyttä ja Euroopan parlamentilla, ainoalla vaaleilla valitulla EU:n toimielimellä, on hyvin rajallinen rooli, joka liittyy ainoastaan talousarviokysymyksiin. Äänestin ulkosuhdehallintoa vastaan myös sen vuoksi, että siitä on tarkoitus tehdä väline, jonka avulla Euroopan unionin militarisointia jatketaan, sillä siihen sisältyy myös sotilaallisia toimia, jopa humanitaarisen avun ja operaatioiden yhteydessä. Euroopan unionin ei pitäisi liittää ulkopolitiikkaansa ja yhteisvastuupolitiikkaansa kriisitilanteessa sotilaalliseen toimintaan ja sotilaallisiin rakenteisiin ja mekanismeihin. Sen pitäisi suunnitella politiikkoja ja elimiä, joiden avulla turvataan autonominen ja rauhanomainen, kaukana Yhdysvaltojen sotilaallisesta opportunismista ja interventioista oleva rooli kansainvälisissä suhteissa. Sen olisi toimittava kasainvälisen oikeuden ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti rauhan ja solidaarisuuden hyväksi maailmassa."@fi7
"J’ai voté contre le rapport sur le service européen pour l’action extérieure, car il est actuellement constitué en utilisant des procédures obscures, avec des compétences vagues et un rôle très clairement limité exclusivement aux aspects budgétaires pour le Parlement européen, seule institution élue de l’UE. De plus, j’ai voté contre le SEAE, car il se veut un outil pour le renforcement de la militarisation de l’Union européenne, étant donné qu’il inclut également l’action militaire, même dans des cas d’assistance et d’intervention humanitaires. L’Union européenne ne devrait pas lier sa politique étrangère ou sa politique de solidarité en cas de crise à une action militaire et à des structures et mécanismes militarisés. Elle devrait concevoir des politiques et des organismes qui préserveront un rôle autonome et pacifique dans les relations internationales, bien loin de l’opportunisme et de l’intervention militaire américaine. Elle devrait agir avec respect pour le droit international et la Charte des Nations unies pour un monde de paix et de solidarité."@fr8
". Az Európai Külügyi Szolgálatról szóló jelentés ellen szavaztam, mert a szolgálat megalapítását áttekinthetetlen eljárásmód, a hatáskörök összekeveredése és az Európai Parlament – az Európai Unió egyetlen választott intézménye, amelynek hatásköre itt kizárólag költségvetési kérdésekre terjed ki – szerepének egyértelmű korlátozása jellemzi. Ezenkívül azért is az EKSZ ellen szavaztam, mert az egyértelműen az Európai Unió további militarizálásának eszköze, hiszen katonai akciókat is kezdeményezhet, még humanitárius segítségnyújtás és intervenció esetében is. Az Európai Uniónak nem kellene külpolitikáját és válság esetére szóló szolidaritási politikáját katonai akciókhoz kapcsolnia militarizált struktúrák és mechanizmusok alkalmazásával. Olyan szakpolitikákra és testületekre lenne szükség, amelyek garantálják a nemzetközi kapcsolatokban való autonóm és békés részvételt, és közben távol tartják magukat az Egyesült Államok opportunizmusától és intervenciós szándékaitól. A nemzetközi jog és az ENSZ alapító okmányának tiszteletben tartásával kellene fellépnünk a békés és szolidáris világrend érdekében."@hu11
"Ho votato contro la relazione sul servizio europeo per l’azione esterna, poiché tale organismo vene istituito con procedure del tutto opache ed è dotato di competenze confuse, mentre il Parlamento europeo – unica istituzione eletta dell’Unione – vi ha un ruolo limitatissimo, che riguarda unicamente gli aspetti di bilancio. Ancora, ho votato contro il SEAE poiché esso è concepito quale strumento dell’ulteriore militarizzazione dell’Unione europea ed è pensato anche per azioni militari, persino nei casi di assistenza e intervento umanitari. L’Unione europea non deve legare la sua politica estera – o la sua politica di solidarietà nelle situazioni di crisi – a strutture e meccanismi militarizzati o di azione militare. Essa deve piuttosto ideare politiche e organismi che salvaguardino un ruolo autonomo e pacifico nelle relazioni internazionali, assai lontano dall’opportunistico interventismo militare degli stati Uniti; deve battersi, nel rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, per un mondo di pace e di solidarietà."@it12
"Balsavau prieš pranešimą apie Europos išorės veiksmų tarnybą, nes ji įkurta pagal neaiškias procedūras, jos gebėjimai painūs, o Europos Parlamento vaidmuo, vienintelės išrinktos ES institucijos, labai aiškiai suvaržytas, apribojant jį tik su biudžetu susijusiais aspektais. Be to, balsavau prieš EIVT, kadangi ji sukurta kaip tolesnio Europos Sąjungos militarizavimo priemonė, nes apima ir karo veiksmus, netgi humanitarinės pagalbos ir intervencijos atvejais. Esant krizei Europos Sąjunga neturėtų sieti savo užsienio politikos ar solidarumo politikos su karo veiksmais ir militarizuotomis struktūromis bei mechanizmais. Ji turi kurti politiką ir institucijas, apsaugosiančias autonomišką ir taikų vaidmenį tarptautiniuose santykiuose bei visiškai tolimas JAV kariniam oportunizmui ir intervencijai. Ji turi veikti dėl pasaulio taikos ir solidarumo, gerbdama tarptautinę teisę ir JT įsteigimo chartiją."@lt14
"Es balsoju pret ziņojumu par Eiropas Ārējās darbības dienestu, jo tas tiek veidots, izmantojot neskaidras procedūras, nosakot neskaidras kompetences jomas un lielā mērā ierobežojot Eiropas Parlamenta, vienīgās vēlētās ES iestādes, funkcijas, kuras ir saistītas tikai ar budžeta jautājumiem. Turklāt es balsoju pret EĀDD arī tāpēc, ka tas ir iecerēts kā instruments turpmākai Eiropas Savienības militarizācijai, jo tā uzdevumi ietver arī militāras darbības pat humanitārās palīdzības sniegšanas un intervences gadījumos. Eiropas Savienībai nevajadzētu saistīt savu ārpolitiku vai solidaritātes politiku krīzes gadījumā ar militāru darbību un militarizētām struktūrām un mehānismiem. Tai būtu jāizstrādā politika un jāveido iestādes, kuras nodrošina neatkarīgu un miermīlīgu pārstāvību starptautiskajās attiecībās un kuras nav saistītas ar ASV militāro oportūnismu un intervenci. Tai būtu jārīkojas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un ANO Dibināšanas hartu mieram un solidaritātei pasaulē."@lv13
"Καταψήφισα την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, γιατί η συγκρότησή της γίνεται με αδιαφανείς διαδικασίες, με συγκεχυμένες αρμοδιότητες και σαφέστατα περιορισμένο τον ελεγκτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μοναδικού αιρετού θεσμού της ΕΕ, που περιορίζεται μόνο σε πτυχές προϋπολογισμού. Επιπλέον, καταψήφισα γιατί η ΕΥΕΔ προορίζεται για εργαλείο περαιτέρω στρατικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εντάσσει σε αυτήν και στρατιωτικές δράσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και παρέμβασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να συνδέει την εξωτερική της πολιτική ή την πολιτική αλληλεγγύης σε περιπτώσεις κρίσης, με στρατιωτική δράση και στρατιωτικοποιημένες δομές και μηχανισμούς. Οφείλει να διαμορφώσει πολιτική και όργανα που θα εξασφαλίζουν αυτόνομο και φιλειρηνικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, μακριά από τους αμερικάνικους στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς και παρεμβάσεις. Να κινείται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ για ένα κόσμο ειρήνης και αλληλεγγύης."@mt15
"Ik heb tegen het verslag over de Europese dienst voor extern optreden gestemd, omdat die dienst tot stand komt op basis van obscure procedures en onoverzichtelijke bevoegdheden. Daarbij is tevens de controlerende rol van het Europees Parlement – de enige gekozen instelling van de EU – beperkt tot slechts begrotingsaangelegenheden. Voorts heb ik tegen gestemd omdat de EDEO ontworpen is als instrument voor de verdere militarisering van de Europese Unie, aangezien ook militaire acties hier deel van uitmaken, zelfs in gevallen van humanitaire hulp en interventie. In crisissituaties moet de Europese Unie niet haar buitenlands beleid of haar beleid van solidariteit koppelen aan militair optreden en gemilitariseerde structuren en mechanismen. De Europese Unie moet beleid en organen ontwikkelen die haar in de internationale betrekkingen een autonome en vredelievende rol geven, ver van het militaire opportunisme en de interventies van Amerika. Zij moet handelen met inachtneming van het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties ten behoeve van een wereld van vrede en solidariteit."@nl3
"Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, ponieważ tworzenie tej służby odbywa się w kontekście stosowania niejasnych procedur, zagmatwanych kompetencji i wyraźnie ograniczonej roli Parlamentu Europejskiego, jedynej pochodzącej z wyborów instytucji Unii Europejskiej, którą zawężono wyłącznie do kwestii budżetowych. Ponadto głosowałem za odrzuceniem propozycji ustanowienia tej służby, ponieważ ma ona być z założenia instrumentem dalszej militaryzacji Unii Europejskiej, gdyż przewiduje między innymi działania wojskowe, nawet w przypadku niesienia pomocy humanitarnej i interwencji humanitarnej. Unia Europejska nie powinna wiązać swojej polityki zagranicznej czy swojej polityki solidarności realizowanej w razie kryzysu z działaniami oraz strukturami i mechanizmami militarnymi. Powinna formułować politykę i tworzyć organy, które chroniłyby autonomiczną i pokojową rolę w stosunkach międzynarodowych, daleką od militarystycznego oportunizmu i interwencjonizmu Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska powinna działać z poszanowaniem prawa międzynarodowego i Karty Założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz świata pokoju i solidarności."@pl16
"Votei contra o relatório sobre o Serviço Europeu para a Acção Externa porque este Serviço está a ser estabelecido com recurso a procedimentos obscuros, com competências confusas e um papel muito claramente limitado para o Parlamento Europeu, a única instituição eleita da UE, que se restringe apenas a aspectos orçamentais. Além disso, votei contra o SEAE porque se destina a ser um instrumento para uma maior militarização da União Europeia, pois inclui a acção militar, mesmo em casos de ajuda e intervenção humanitária. A União Europeia não deve associar a sua política externa ou de solidariedade em casos de crise a acções militares e a estruturas e mecanismos militarizados. Deve criar políticas e organismos que salvaguardem um papel autónomo e pacífico nas relações internacionais, muito afastado do oportunismo e das intervenções do exército dos EUA. Deve agir no respeito do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, em prol de um mundo de paz e de solidariedade."@pt17
"Am votat împotriva raportului privind Serviciul european pentru acţiune externă deoarece acesta se înfiinţează utilizând proceduri obscure, cu competenţe confuze şi un rol evident restrâns pentru Parlamentul European, unica instituţie aleasă a UE, rol limitat doar la aspecte bugetare. Mai mult decât atât, am votat împotriva SEAE, deoarece acesta este conceput pentru a fi un instrument pentru continuarea militarizării Uniunii Europene şi pentru că include şi acţiuni militare, chiar şi în cazuri de asistenţă şi intervenţie umanitară. Uniunea Europeană nu ar trebui să lege politica sa externă sau politica de solidaritate în caz de criză de acţiuni militare, structuri şi mecanisme militarizate. Ar trebui să conceapă politici şi organisme care vor garanta un rol autonom şi paşnic în relaţiile internaţionale, la distanţă de oportunismul şi intervenţia militară a SUA. Ar trebui să acţioneze cu respect pentru dreptul internaţional, pentru carta fondatoare a ONU şi pentru o lume a păcii şi solidarităţii."@ro18
"Hlasoval som proti správe o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, pretože jej založenie sprevádzajú nejasné postupy, jej kompetencie sú zmätené a úloha vyčlenená pre Európsky parlament je veľmi jasne obmedzená. Parlament je pritom jedinou volenou inštitúciou EÚ a jeho úloha sa tu obmedzuje len na rozpočtové aspekty. Okrem toho som proti ESVČ hlasoval aj preto, lebo má byť nástrojom ešte väčšej militarizácie Európskej únie, keďže zahŕňa aj vojenské operácie, a to dokonca aj v prípadoch humanitárnej pomoci a intervencie. Európska únia by v prípade krízy nemala spájať svoju zahraničnú politiku alebo politiku solidarity s vojenskými operáciami a militarizovanými štruktúrami a mechanizmami. Mala by navrhnúť politiky a orgány, ktoré zabezpečia jej nezávislú a mierovú úlohu v rámci medzinárodných vzťahov a ktoré majú ďaleko od vojenského oportunizmu a intervencie Spojených štátov. Mala by konať v súlade s medzinárodným právom a zakladajúcou Chartou OSN v snahe o svetový mier a solidaritu."@sk19
"Glasoval sem proti poročilu o Evropski službi za zunanje delovanje, ker se jo ustanavlja z uporabo zastarelih postopkov, z nejasnimi pristojnostmi in z izredno jasno omejeno vlogo Evropskega parlamenta, edine izvoljene institucije EU, ki je omejena le na proračunske vidike. Dalje, proti ESZD sem glasoval, ker je namenjena temu, da je orodje za nadaljnjo militarizacijo Evropske unije, prav tako pa vključuje tudi vojaške ukrepe, tudi v primeru humanitarne pomoči in posredovanja. Evropska unija v primeru krize ne bi smela povezovati svoje zunanje politike ali politike solidarnosti z vojaškimi ukrepi in militariziranimi strukturami in mehanizmi. Oblikovati bi morala politike in telesa, ki bodo zavarovala avtonomno in miroljubno vlogo v mednarodnih odnosih, močno oddaljeno od vojaškega oportunizma in intervencij Združenih držav. Ukrepala bi lahko s spoštovanjem mednarodnega prava in Ustanovne listine ZN za svet miru in solidarnosti."@sl20
"Jag röstade mot betänkandet om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder eftersom den inrättas genom oklara förfaranden, med förvirrande befogenheter och en mycket tydligt begränsad roll för parlamentet, den enda folkvalda EU-institutionen, vars befogenheter begränsas till enbart budgetaspekterna. Dessutom röstade jag mot EEAS eftersom den är utformad för att vara ett verktyg för ytterligare militarisering av EU, i och med att den även omfattar militära insatser, till och med när det gäller humanitärt bistånd och humanitär intervention. EU bör inte sammankoppla sin utrikespolitik eller sin solidaritetspolitik vid kriser med militära insatser och militariserade strukturer och mekanismer. I stället bör den utforma politikområden och organ som garanterar en självständig och fredlig roll i internationella förbindelser, långt från Förenta staternas militära opportunism och intervention. Den bör verka i enlighet med internationell lagstiftning och FN:s grundstadga för en fredlig och solidarisk värld."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph