Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-282"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-282"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίσαμε το κοινό ψήφισμα των Συντηρητικών, Φιλελευθέρων και Σοσιαλδημοκρατών για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, γιατί είναι απόρροια της αντιδραστικής «Συνθήκης της Λισαβόνας». Υλοποιεί τις προβλέψεις για τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ (πολιτικοστρατιωτική επιτροπή, κέντρο διαχείρισης κρίσεων, δορυφορικό κέντρο, στρατιωτική επιτροπή, ευρωστρατός, EULEX κλπ.), για την εφαρμογή του δόγματος των ΗΠΑ περί προληπτικού πολέμου. Είναι εργαλείο της στρατηγικής και των πολέμων του ΝΑΤΟ. Δίνει το δικαίωμα στην ΕΕ να παρεμβαίνει στρατιωτικά και πολιτικά με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ακόμα και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Η ΕΥΕΔ περιορίζει ακόμα περισσότερο τα εθνοκρατικά κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, απονέμοντας πλέον αρμοδιότητες στην Ε.Ε. σχεδόν στο σύνολο των τομέων άσκησης πολιτικής ενός κράτους. Θα είναι εργαλείο εφαρμογής της υπεροχής του κοινοτικού έναντι του εθνικού δικαίου των κρατών. Ενισχύει τους ιμπεριαλιστικούς επεμβατικούς μηχανισμούς και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της ΕΕ (FRONTEX κλπ.) και δημιουργεί νέους (π.χ. Ευρωεισαγγελία). Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη εν κρυπτώ διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Προεδρίας και της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, προκειμένου να συγκαλυφθούν οι οξυμμένοι ανταγωνισμοί και αντιπαραθέσεις μεταξύ των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Poslanci řecké komunistické strany hlasovali proti společnému návrhu usnesení konzervativců, liberálů a sociálních demokratů o vytvoření Evropské služby pro vnější činnost, protože je založen na reakční „Lisabonské smlouvě“. Obsahuje ustanovení o militarizaci EU (civilně-vojenský výbor, centrum krizového řízení, satelitní centrum, vojenský výbor, evropská armáda, EULEX atd.) s cílem použít americkou preventivní válečnou doktrínu. Jedná se o nástroj strategie a válek NATO. Dává EU právo zapojit se pod záminkou boje proti terorismu do vojenských a civilních intervencí, a to i uvnitř členských států. Evropská služba pro vnější činnost ještě více omezuje etnokratická svrchovaná práva členských států, a to tím, že přenáší na EU odpovědnost téměř ve všech politických oblastech státu. Bude nástrojem pro použití priority práva Společenství nad vnitrostátními právními předpisy. Posiluje mechanismy imperialistické intervence a represivní mechanismy EU (Frontex atd.) a vytváří mechanismy nové (např. evropský veřejný žalobce). Odsuzujeme nepřijatelný, skrytý postup zástupců Evropského parlamentu, Komise, předsednictví, vysoké představitelky a místopředsedy Komise, jehož cílem je zakrýt zhoršující se nepřátelství a odpor mezi hlavními imperialistickými mocnostmi."@cs1
"Parlamentsmedlemmerne fra Grækenlands Kommunistiske Parti stemte imod det fælles beslutningsforslag fra de konservative, de liberale og socialdemokraterne om oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, fordi den er baseret på den reaktionære "Lissabontraktat". Den gennemfører forudsætningerne for militariseringen af EU (civil-militært udvalg, krisestyringscenter, satellitcenter, militært udvalg, EU-hær, EULEX osv.) med det formål at indføre USA's forebyggende krigsdoktrin. Den er et led i NATO's strategi og krige. Den giver EU ret til at gennemføre militære og civile aktioner med bekæmpelsen af terrorisme som påskud selv inden for medlemsstaterne. EU-Udenrigstjenesten begrænser medlemsstaternes etnokratiske suveræne rettigheder endnu mere ved at overdrage ansvaret for næsten alle de statslige politiske områder til EU. Den gør det muligt at give EU-lovgivning fortrinsret frem for medlemsstaternes nationale lovgivning. Den styrker EU's imperialistiske interventionsmekanismer og repressive mekanismer (Frontex osv.) og opretter nye (f.eks. den europæiske anklagemyndighed). Vi fordømmer den uacceptable, fordækte procedure, som repræsentanterne for Parlamentet, Kommissionen, formandskabet og næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant har anvendt for at skjule den stadig forværrede antagonisme og opposition mellem de største imperialistiske magter."@da2
"Die Abgeordneten der Griechischen Kommunistischen Partei haben gegen den gemeinsamen Entschließungsantrag der Konservativen, Liberalen und Sozialdemokraten zur Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes gestimmt, da er auf dem reaktionären ‚Vertrag von Lissabon‘ beruht. Er setzt die Bestimmungen zur Militarisierung der EU (zivil-militärischer Ausschuss, Krisenmanagementzentrum, Satellitenzentrum, militärischer Ausschuss, Euro-Armee, EULEX und so weiter) um, um die US-amerikanische Doktrin des Präventivkrieges anzuwenden. Er ist ein Hilfsmittel der NATO-Strategie und -Kriege. Er gibt der EU das Recht, sich unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung sogar innerhalb von Mitgliedstaaten an militärischen und zivilen Interventionen zu beteiligen. Der EAD beschränkt die ethnokratischen Hoheitsrechte der Mitgliedstaaten noch weiter, indem er in fast allen politischen Bereichen eines Staates der EU die Verantwortung zuweist. Er wird ein Hilfsmittel sein, um die Vorherrschaft des Gemeinschaftsrechts über das nationale Recht der Staaten umzusetzen. Er stärkt die imperialistischen Interventions- und Repressionsmechanismen der EU (Frontex und so weiter) und schafft neue (wie eine europäische Staatsanwaltschaft). Wir verurteilen das nicht akzeptable, verstohlene Verfahren, das die Vertreter des Europäischen Parlaments, der Kommission, des Ratsvorsitzes und der Hohen Vertreterin und Vizepräsidentin der Kommission verfolgen, um den zunehmenden Antagonismus und den Widerstand zwischen den großen imperialistischen Mächten zu verschleiern."@de9
"The Greek Communist Party MEPs voted against the joint motion for a resolution by the conservatives, liberals and social democrats to establish a European External Action Service, because it is based on the reactionary ‘Treaty of Lisbon’. It implements the provisions for the militarisation of the EU (civil-military committee, crisis management centre, satellite centre, military committee, Euro-army, EULEX and so forth), in order to apply the US preventive war doctrine. It is a tool of the NATO strategy and wars. It gives the EU the right to engage in military and civil intervention on the pretext of fighting terrorism, even inside the Member States. The EEAS restricts the ethnocratic sovereign rights of the Member States even further, by allocating responsibilities to the EU in almost all the policy sectors of a state. It will be a tool for applying the precedence of Community law over the national laws of the states. It strengthens the imperialist intervention mechanisms and repressive mechanisms of the EU (Frontex and so on) and creates new ones (such as a European prosecution service). We condemn the unacceptable, furtive procedure followed by the representatives of the European Parliament, the Commission, the Presidency and the High Representative and Vice-President of the Commission to conceal the worsening antagonism and opposition between the major imperialist powers."@en4
"Los eurodiputados del Partido Comunista Griego han votado en contra de la propuesta conjunta de resolución presentada por los conservadores, los liberales y los socialdemócratas para establecer un Servicio Europeo de Acción Exterior, porque se basa en el reaccionario «Tratado de Lisboa». Aplica las disposiciones de la militarización de la UE (la comisión civil-militar, el centro de gestión de crisis, el centro satelital, la comisión militar, las tropas militares europeas, EULEX y demás) con el fin de aplicar la doctrina de guerra preventiva de los Estados Unidos. Es una herramienta de la estrategia de la OTAN y de las guerras. Otorga a la UE el derecho a participar en la intervención militar y civil con el pretexto de combatir el terrorismo, incluso dentro de los Estados miembros. El SEAE restringe los derechos de soberanía etnocrática de los Estados miembros aún más, mediante la asignación de responsabilidades a la UE en casi todos los sectores de la política de un Estado. Será una herramienta para la aplicación de la primacía del Derecho comunitario sobre las legislaciones nacionales de los estados. Fortalece los mecanismos de intervención imperialista y los mecanismos represivos de la UE (Frontex y otros) y crea otros nuevos (como una fiscalía europea). Condenamos el procedimiento inaceptable y furtivo que siguen los representantes del Parlamento Europeo, la Comisión, la Presidencia y la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión para ocultar y empeorar el antagonismo y la oposición entre las principales potencias imperialistas."@es21
"Kreeka Kommunistlikku Parteisse kuuluvad parlamendiliikmed hääletasid vastu konservatiivide, liberaalide ja sotsiaaldemokraatide resolutsiooni ühisettepanekule Euroopa välisteenistuse loomise kohta, sest see põhineb tagurlikul Lissaboni lepingul. Lissaboni lepingu sätteid rakendatakse Euroopa Liidu militariseerimiseks (tsiviil-sõjaline komitee, kriisiohjamise keskus, satelliidikeskus, sõjaline komitee, euroarmee, EULEX jne), et kohaldada Ameerika Ühendriikide ennetava sõja doktriini. See on NATO strateegia ja sõjapidamise tööriist. See annab Euroopa Liidule õiguse sõjaliseks ja tsiviilsekkumiseks terrorismivastase võitluse ettekäändel, isegi liikmesriikide sees. Välisteenistus piirab veelgi liikmesriikide etnokraatlikke suveräänseid õigusi, omistades Euroopa Liidule ülesandeid peaaegu kõigis riigi poliitikavaldkondades. Sellest saab vahend, millega tagatakse ühenduse õiguse ülimuslikkus liikmesriikide õiguse suhtes. Sellega tugevdatakse Euroopa Liidu olemasolevaid imperialistlikke sekkumis- ja repressioonimehhanisme (Frontex jne) ning luuakse uusi (näiteks Euroopa prokuratuur). Me mõistame hukka Euroopa Parlamendi esindajate, komisjoni, eesistujariigi ning kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi vastuvõetamatu salajase tegutsemise, mille eesmärk on varjata süvenevat antagonismi ja vastasseisu suurte imperialistlike jõudude vahel."@et5
"Kreikan kommunistipuolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet vastustivat konservatiivien, liberaalien ja sosiaalidemokraattien yhteistä päätöslauselmaesitystä Euroopan ulkosuhdehallinnosta, koska se perustuu taantumukselliseen Lissabonin sopimukseen. Sen avulla otetaan käyttöön säännökset EU:n militarisoimiseksi (siviilisotilaskomitea, kriisinhallintakeskus, satelliittikeskus, sotilaskomitea, euroarmeija, EULEX ja niin edelleen) pyrittäessä soveltamaan Yhdysvaltojen oppeja sodan ennalta ehkäisemisestä. Kyse on Naton strategian ja sodankäynnin välineestä. Se antaa EU:lle oikeuden osallistua sotilas- ja siviilitoimiin terrorismin torjunnan varjolla, jopa jäsenvaltioiden sisällä. Euroopan ulkosuhdehallinto rajoittaa entisestään jäsenvaltioiden kansalle kuuluvaa itsemääräämisoikeutta annettaessa EU:lle vastuu lähes kaikista valtiollisista politiikanaloista. Siitä tulee väline, jonka avulla yhteisön lainsäädäntö asetetaan etusijalle valtioiden kansalliseen oikeuteen nähden. Sen avulla vahvistetaan imperialistisia interventiomekanismeja ja EU:n painostuskeinoja (Frontex ja niin edelleen) ja luodaan uusia (esimerkiksi Euroopan syyttäjävirasto). Tuomitsemme ne surkeat, hätäiset menettelytavat, joihin Euroopan parlamentin edustajat, komissio, puheenjohtajavaltio sekä komission korkea edustaja ja varapuheenjohtaja ovat turvautuneet peitelläkseen suurimpien imperialististen voimien välillä lisääntyvää vihamielisyyttä ja vastakkainasettelua."@fi7
"Les députés au Parlement européen du Parti communiste grec ont voté contre la motion de résolution commune des conservateurs, libéraux et sociaux-démocrates pour la création d’un service européen pour l’action extérieure, car elle est basée sur le réactionnaire «traité de Lisbonne». Elle applique les dispositions pour la militarisation de l’UE (commission civilo-militaire, centre de gestion de crise, centre satellite, commission militaire, armée européenne, EULEX, etc.) afin d’appliquer la doctrine américaine de guerre préventive. Il s’agit d’un outil de stratégie de l’OTAN et de guerres. Elle autorise l’UE à s’engager dans une intervention militaire et civile sous prétexte de lutter contre le terrorisme, même au sein des États membres. Le SEAE limite encore plus les droits ethnocratiques souverains des États membres, en accordant des responsabilités à l’UE dans presque tous les secteurs politiques d’un État. Il s’agira d’un outil d’application de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux des États. Cela renforce le mécanisme d’intervention impérialiste et les mécanismes répressifs de l’UE (Frontex, etc.) et en crée de nouveaux (tels que le service européen de poursuite judiciaire). Nous condamnons la procédure inacceptable et sournoise de dissimulation de l’aggravation de l’antagonisme et l’opposition entre les principaux pouvoirs impérialistes suivie par les représentants du Parlement européen, de la Commission, de la Présidence et de la haute représentante et vice-présidente de la Commission."@fr8
". A Görög Kommunista Párt európai parlamenti képviselői a konzervatívok, liberálisok és szociáldemokraták azon közös állásfoglalásra irányuló indítványa ellen szavaztak, amelyben az Európai Külügyi Szolgálat létrehozását szorgalmazzák, mivel annak alapja a reakciós Lisszaboni Szerződés. Az Európai Unió militarizálását célzó rendelkezéseket (polgári-katonai bizottság, válságkezelő központ, műholdközpont, katonai bizottság, európai hadsereg, EULEX és így tovább) vezet be annak érdekében, hogy az Egyesült Államok megelőző háborús doktrínáját támogassa. A NATO stratégiájának és háborúinak újabb eszközéről van szó. Az Európai Uniót felhatalmazza azzal, hogy katonai és polgári intervenciókat kezdeményezzen a terrorizmus elleni harc ürügyén, akár a tagállamokon belül is. Az EKSZ tovább korlátozza a tagállamok szuverén jogait azáltal, hogy az államok majdnem mindegyik politikai ágazatában jogokat biztosít az Európai Unió számára. Ezzel az eszközzel a közösségi jog az államok nemzeti törvényei fölé helyezhető. Erősíti az Európai Unió imperialista intervenciós mechanizmusait és elnyomó struktúráit (Frontex és hasonlók), sőt újakat is létrehoz (például az európai ügyészségi szolgálatot). Elítéljük az Európai Parlament, a Bizottság, az elnökség, főképviselő és a Bizottság alelnöke által alkalmazott elfogadhatatlan, alattomos módszert, amellyel megpróbálják elkendőzni a nagy imperialista hatalmak között egyre élesedő ellentéteket."@hu11
"I deputati europei del partito comunista greco hanno votato contro la proposta di risoluzione comune, presentata da conservatori, liberali e socialdemocratici, per l’istituzione del servizio europeo per l’azione esterna, in quanto tale proposta si basa sul reazionario “trattato di Lisbona”. Essa attua provvedimenti di militarizzazione dell’Unione europea (comitato politico-militare, centro di gestione delle crisi, centro satellitare, comitato militare, esercito europeo, EULEX e così via), in applicazione della dottrina statunitense della guerra preventiva. Si tratta di uno strumento delle strategie belliche della NATO che, con il pretesto della lotta al terrorismo, conferisce all’Unione europea un diritto di intervento civile e militare persino all’interno degli Stati membri. Il SEAE limita ulteriormente i diritti sovrani degli Stati membri in campo nazionale, affidando responsabilità all’Unione europea in quasi tutti i settori dell’attività politica statale. Esso costituirà uno strumento per dare al diritto comunitario la precedenza sul diritto nazionale dei singoli Stati; rafforza i meccanismi imperialistici di intervento e repressione di cui dispone l’Unione europea (Frontex e altri) e ne crea di nuovi (per esempio il pubblico ministero europeo). Condanniamo la procedura inaccettabile e furtiva con cui i rappresentanti di Parlamento europeo, Commissione, Presidenza e Alto rappresentante e Vicepresidente della Commissione si sono affannati a celare l’inasprirsi di antagonismi e opposizioni tra le grandi potenze imperialistiche."@it12
"Graikijos komunistų partijai priklausantys EP nariai balsavo prieš konservatorių, liberalų ir socialdemokratų bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos, kad būtų įkurta Europos išorės veiksmų tarnyba, nes jis pagrįstas reakcine „Lisabonos sutartimi“. Ja įgyvendinamos ES militarizavimo nuostatos (civilinis–karinis komitetas, krizių valdymo centras, palydovų centras, karinis komitetas, Euroarmija, EULEX ir t. t.), taikant JAV prevencinę karo strategijos doktriną. Tai NATO strategijos ir karo priemonė. Europos Sąjungai ji suteikia teisę pradėti karinę ir civilinę intervenciją kovos su terorizmu pretekstu, ir netgi valstybėse narėse. EIVT dar labiau suvaržo valstybių narių etnokratines suverenias teises, skirdama atsakomybę Europos Sąjungai beveik visuose valstybės politikos sektoriuose. Tai bus priemonė taikyti Bendrijos teisės viršenybę prieš nacionalinius valstybių įstatymus. Ji stiprina imperialistinius intervencijos mechanizmus ir represinius ES mechanizmus („Frontex“ ir pan.) ir kuria naujus (kaip antai Europos prokuratūra). Mes smerkiame nepriimtiną, slapukišką procedūrą, vykdomą Europos Parlamento, Komisijos, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovų ir vyriausiosios įgaliotinės bei Komisijos pirmininko pavaduotojos, siekiant nuslėpti augantį pagrindinių imperialistinių jėgų susipriešinimą ir opoziciją."@lt14
"Eiropas Parlamenta deputāti, kuri pārstāv Grieķijas Komunistu partiju, balsoja pret konservatīvo, liberāļu un sociāldemokrātu kopīgo rezolūcijas priekšlikumu par Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi, jo tā pamatā ir reakcionārais Lisabonas līgums. Tā paredz nosacījumus Eiropas Savienības militarizācijai (civilmilitāro komiteju, krīzes pārvaldības centru, satelītu centru, militāro komiteju, Eiropas armiju utt.), lai īstenotu ASV preventīvo kara doktrīnu. Tā ir NATO stratēģijas un karu instruments. Tā piešķir tiesības Eiropas Savienībai īstenot militāru un civilu intervenci pat dalībvalstīs, aizbildinoties ar cīņu pret terorismu. EĀDD vēl vairāk ierobežo dalībvalstu etnokrātiskās suverēnās tiesības, piešķirot Eiropas Savienībai kompetenci gandrīz visās valsts politikas jomās. Rezolūcija būs instruments, lai noteiktu Kopienas tiesību aktu prioritāti pār dalībvalstu tiesību aktiem. Tā stiprina Eiropas Savienības imperiālistiskos intervences un represiju mehānismus ( un citi) un paredz veidot jaunus mehānismus (piemēram, Eiropas Prokuratūru). Mēs nosodām Eiropas Parlamenta pārstāvju, Komisijas, prezidentūras un Augstās pārstāves, kā arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieka nepieņemamo un slepeno rīcību, mēģinot noslēpt arvien pieaugošo antagonismu un opozīciju starp imperiālistiskajām lielvarām."@lv13
"Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίσαμε το κοινό ψήφισμα των Συντηρητικών, Φιλελευθέρων και Σοσιαλδημοκρατών για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, γιατί είναι απόρροια της αντιδραστικής «Συνθήκης της Λισαβόνας». Υλοποιεί τις προβλέψεις για τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ (πολιτικοστρατιωτική επιτροπή, κέντρο διαχείρισης κρίσεων, δορυφορικό κέντρο, στρατιωτική επιτροπή, ευρωστρατός, EULEX κλπ.), για την εφαρμογή του δόγματος των ΗΠΑ περί προληπτικού πολέμου. Είναι εργαλείο της στρατηγικής και των πολέμων του ΝΑΤΟ. Δίνει το δικαίωμα στην ΕΕ να παρεμβαίνει στρατιωτικά και πολιτικά με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ακόμα και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Η ΕΥΕΔ περιορίζει ακόμα περισσότερο τα εθνοκρατικά κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, απονέμοντας πλέον αρμοδιότητες στην Ε.Ε. σχεδόν στο σύνολο των τομέων άσκησης πολιτικής ενός κράτους. Θα είναι εργαλείο εφαρμογής της υπεροχής του κοινοτικού έναντι του εθνικού δικαίου των κρατών. Ενισχύει τους ιμπεριαλιστικούς επεμβατικούς μηχανισμούς και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της ΕΕ (FRONTEX κλπ.) και δημιουργεί νέους (π.χ. Ευρωεισαγγελία). Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη εν κρυπτώ διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Προεδρίας και της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, προκειμένου να συγκαλυφθούν οι οξυμμένοι ανταγωνισμοί και αντιπαραθέσεις μεταξύ των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων."@mt15
"De Europese afgevaardigden van de Communistische Partij van Griekenland hebben tegen de gezamenlijke resolutie van de conservatieven, de liberalen en de sociaaldemocraten over de oprichting van een Europese dienst voor extern optreden gestemd, omdat deze dienst een uitvloeisel is van het reactionaire “Verdrag van Lissabon”. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen inzake militarisering van de EU (civiel-militair comité, crisisbeheerscentrum, satellietcentrum, militair comité, euroleger, EULEX enzovoort), zodat de doctrines van de VS omtrent preventieve oorlogsvoering hun toepassing kunnen vinden. Deze dienst is een instrument van de NAVO-strategie en van de NAVO-oorlogen. Aan de EU wordt het recht gegeven om militair en civiel te interveniëren onder het voorwendsel van terreurbestrijding, zelfs binnen de lidstaten. De EDEO beknot de nationale soevereine rechten van lidstaten nog meer, omdat daarmee de EU nog meer bevoegdheden krijgt op vrijwel alle beleidsterreinen van een lidstaat. Hij zal een instrument worden om het primaat van het gemeenschapsrecht over het nationale recht van de lidstaten hard te maken. Hij versterkt de imperialistische interventiemechanismen en de repressiemechanismen van de EU (Frontex, enzovoort) en creëert nieuwe (zoals het Europees openbaar ministerie). Wij veroordelen deze onacceptabele heimelijke procedure, zoals die door leden van het Europees Parlement, de Commissie, het voorzitterschap, de hoge vertegenwoordiger en de vicevoorzitter van de Commissie werd gevolgd om de toenemende wedijver en confrontatie tussen de grote imperialistische krachten te verhullen."@nl3
"Posłowie PE należący do Greckiej Partii Komunistycznej głosowali za odrzuceniem wspólnego projektu rezolucji zgłoszonego przez konserwatystów, liberałów i socjaldemokratów, a dotyczącego ustanowienia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, ponieważ projekt ten opiera się na reakcyjnym „traktacie z Lizbony”. Wciela w życie postanowienia dotyczące militaryzacji Unii Europejskiej (komisja cywilno-wojskowa, centrum zarządzania kryzysowego, ośrodek satelitarny, komisja wojskowa, armia europejska, misje Unii Europejskiej w zakresie praworządności itp.) w celu wdrożenia amerykańskiej doktryny wojny prewencyjnej. Jest to instrument strategii natowskiej i wojen. Daje Unii Europejskiej prawo do podejmowania interwencji cywilnych i wojskowych pod pretekstem zwalczania terroryzmu, nawet na terytoriach państw członkowskich. Ustanowienie Europejskiej Służy Działań Zewnętrznych doprowadzi do jeszcze większego ograniczenia suwerennych etnokratycznych praw państw członkowskich, poprzez przekazanie Unii Europejskiej uprawnień w niemalże wszystkich obszarach polityki państwa. Będzie instrumentem nadawania przepisom prawa wspólnotowego pierwszeństwa nad przepisami prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich. Wzmocni mechanizmy imperialistycznej interwencji i mechanizmy represji Unii Europejskiej (agencja Frontex itp.) oraz stworzy nowe mechanizmy (takie jak prokuratura europejska). Potępiamy niedopuszczalną i podejrzaną procedurę, stosowaną przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji, prezydencji i wysokiej przedstawiciel i wiceprzewodniczącej Komisji, mającą na celu ukrycie narastającego antagonizmu i sporów wśród głównych potęg imperialistycznych."@pl16
"Os deputados ao Parlamento Europeu do Partido Comunista Grego votaram contra a proposta de resolução comum dos conservadores, liberais e sociais-democratas para estabelecer um Serviço Europeu para a Acção Externa, que decorre do reaccionário “Tratado de Lisboa”. Institui as disposições para a militarização da UE (uma comissão civil-militar, um centro de gestão de crises, um centro de satélites, uma comissão militar, um exército europeu, a EULEX, etc.), para aplicar a doutrina norte-americana da guerra preventiva. Trata-se de um instrumento das estratégias e das guerras da NATO. Concede à UE o direito de intervir a nível militar e civil com o pretexto do combate ao terrorismo, mesmo nos próprios Estados-Membros. O SEAE limita ainda mais os direitos de soberania etnocráticos dos Estados-Membros, ao atribuir responsabilidades à União Europeia em quase todos os sectores de política de um Estado. Será um instrumento para a aplicação da precedência da legislação comunitária sobre a legislação nacional dos Estados. Reforça os mecanismos imperialistas de intervenção e de repressão da UE (Frontex, etc.) e cria outros novos (como uma Procuradoria Europeia). Condenamos o procedimento inaceitável e dissimulado dos representantes do Parlamento Europeu, da Comissão, da Presidência e da Alta-Representante e Vice-Presidente da Comissão para ocultar o antagonismo e a oposição crescentes entre as principais potências imperialistas."@pt17
"Deputaţii Partidului Comunist Grec au votat împotriva propunerii comune de rezoluţie a conservatorilor, liberalilor şi social-democraţilor referitoare la înfiinţarea Serviciul european pentru acţiune externă, pentru că se bazează pe reacţionarul „Tratat de la Lisabona”. Acesta pune în aplicare prevederile pentru militarizarea UE (comisie civil-militară, centru de gestionare a crizelor, centru satelitar, comisie militară, euro-armată, EULEX şi aşa mai departe), în scopul aplicării doctrinei preventive de război a SUA. Acesta este un instrument al strategiei şi războaielor NATO. Conferă UE dreptul de a se angaja în intervenţii militare şi civile sub pretextul luptei împotriva terorismului, chiar şi în interiorul statelor membre. SEAE restrânge chiar mai mult drepturile suverane etnocratice ale statelor membre, prin alocarea de responsabilităţi UE în aproape toate sectoarele de politică ale unui stat. Va fi instrumentul pentru instituirea prevalenţei dreptului comunitar faţă de dreptul naţional al statelor. Serviciul consolidează mecanismele de intervenţie imperialiste şi mecanismele represive ale UE (Frontex şi aşa mai departe) şi creează altele noi (precum un serviciu european de urmărire penală). Condamnăm procedura inacceptabilă, ascunsă, urmată de reprezentanţii Parlamentului European, Comisiei, Preşedinţiei şi Înaltului Reprezentant şi vicepreşedintelui Comisiei de a masca antagonismul din ce în ce mai puternic şi opoziţia dintre puterile imperialiste majore."@ro18
"Poslanci EP z Komunistickej strany Grécka hlasovali proti spoločnému návrhu uznesenia konzervatívcov, liberálov a sociálnych demokratov vytvoriť Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, pretože sa zakladá na reakcionárskej Lisabonskej zmluve. Zavádza ustanovenia zamerané na militarizáciu EÚ (civilno-vojenský výbor, centrum krízového manažmentu, satelitné centrum, vojenský výbor, európska armáda, EULEX a tak ďalej) s cieľom uplatniť americkú doktrínu preventívnej vojny. Je nástrojom stratégie a vojen NATO. Dáva EÚ právo zapojiť sa do vojenského a civilného zásahu pod zámienkou boja proti terorizmu, a to dokonca aj v členských štátoch. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) obmedzuje etnokratické zvrchované práva členských štátov ešte viac tým, že Európskej únii prideľuje zodpovednosť takmer vo všetkých odvetviach politiky štátu. Bude nástrojom uprednostňovania právnych predpisov Spoločenstva pred vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov. Posilňuje imperialistické intervenčné mechanizmy a represívne mechanizmy EÚ (Frontex a tak ďalej) a vytvára nové (ako napríklad európsku prokuratúru). Odsudzujeme neprijateľný tajný postup zástupcov Európskeho parlamentu, Komisie, predsedníctva, vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Komisie zameraný na zakrytie prehlbujúceho sa antagonizmu a opozície medzi hlavnými imperialistickými mocnosťami."@sk19
"Grška komunistična stranka poslancev EP je glasovala proti skupnemu predlogu resolucije konzervativcev, liberalcev in socialnih demokratov za ustanovitev evropske službe za zunanje delovanje, ker temelji na nazadnjaški „Lizbonski pogodbi“. Izvaja določbe militarizacije EU (civilno-vojaški odbor, center za obvladovanje kriz, satelitski center, vojaški odbor, evropsko vojsko, EULEX in tako dalje), da bi si prizadevala za doktrino preprečevalne vojne Združenih držav. Je orodje Natove strategije in vojn. EU daje pravico, da se udeleži vojaškega in civilnega posredovanja pod pretvezo boja proti terorizmu, celo v državah članicah. ESZD še bolj omejuje etnokratske neodvisne pravice držav članic z dodeljevanjem odgovornosti EU na skoraj vseh političnih področjih države. Ne bo orodje za polaganje precedensa prava Skupnosti nad nacionalne zakone držav. Krepi imperialistične intervencijske mehanizme in mehanizme zatiranja EU (Frontex in tako dalje) in ustvarja nove (kot je Evropska služba pregona). Obsojamo nesprejemljiv in prikrit postopek, ki mu sledijo predstavniki Evropskega parlamenta, Komisija, predsedstvo ter visoka predstavnica in podpredsednica Komisije, da bi prikrili vse večje nasprotovanje in odpor med največjimi imperialističnimi silami."@sl20
"Det grekiska kommunistpartiet röstade mot de konservativas, socialdemokraternas och liberalernas resolutionsförslag om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta, eftersom det grundas på det bakåtsträvande ”Lissabonfördraget”. Genom det genomförs åtgärder som syftar till att militarisera EU (civil-militär kommitté, centrum för krishantering, satellitcentrum, militär kommitté, Europaarmé, Eulex osv.) för att tillämpa Förenta staternas krigsförebyggande strategi. Det är ett verktyg för Natostrategin och för krig. Det ger EU rätt att delta i militära och civila interventioner under förevändningen att man ska bekämpa terrorismen, till och med inom medlemsstaterna. Europeiska avdelningen för yttre åtgärder begränsar ytterligare medlemsstaternas etnokratiska suveräna rättigheter genom att ge EU ansvar för nästan alla av medlemsstaternas politikområden. Det kommer att vara ett verktyg för att tillämpa EU-lagstiftningens företräde framför medlemsstaternas nationella lagstiftningar. Det förstärker EU:s imperialistiska interventionsmekanismer och förtryckarmekanismer (Frontex osv.) och skapar nya (som en europeisk åklagarmyndighet). Vi fördömer parlamentets, kommissionens, ordförandeskapets och den höga representantens oacceptabla, lömska praxis att dölja de växande motsättningarna mellan de stora imperialistmakterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph