Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-278"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-278"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Υπερψήφισα σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη νέα συμφωνία Swift. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική συμφωνία, που στοχεύει στην πάταξη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος μέσω της καταπολέμησης των παράνομων χρηματοδοτήσεων. Είναι σημαντικό ότι η νέα αυτή συμφωνία διασφαλίζει παράλληλα το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Η νέα συμφωνία αναφέρεται στην ανάγκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού TFTP (πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Πρόκειται για μία δέσμευση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί εντός πενταετίας. Είναι λοιπόν καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, προκειμένου στο άμεσο μέλλον η Ευρώπη να διαθέτει ακόμα καλύτερα εργαλεία για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Na dnešním plenárním zasedání Evropského parlamentu jsem hlasoval pro novou dohodu SWIFT. Je to velmi důležitá dohoda, která si klade za cíl prostřednictvím boje proti nelegálnímu financování vymýtit terorismus a organizovaný zločin. Je důležité, aby tato nová dohoda poskytovala také záruku respektu k osobním údajům evropských občanů. Nová dohoda hovoří o potřebě vytvořit evropský TFTP (Program sledování financování terorismu). Jde o závazek, který musí být splněn do pěti let. Evropský parlament, Komise a Rada mají proto povinnost přistoupit okamžitě k plnění tohoto závazku, aby tak měla Evropa v nejbližší době ještě lepší nástroje k ochraně bezpečnosti svých občanů."@cs1
"Jeg stemte for den nye SWIFT-aftale på dagens plenarmøde i Parlamentet. Dette er en særdeles vigtig aftale, der søger at knuse terrorisme og organiseret kriminalitet ved at bekæmpe ulovlig finansiering. Det er vigtigt, at denne nye aftale også sikrer respekt for de europæiske borgeres personoplysninger. Den nye aftale omhandler behovet for at oprette et europæisk program til sporing af finansiering af terrorisme. Dette er en forpligtelse, som skal opfyldes inden for fem år. Parlamentet, Kommissionen og Rådet har derfor pligt til omgående at opfylde denne forpligtelse, så Europa får endnu bedre værktøjer til at beskytte borgernes sikkerhed i den umiddelbare fremtid."@da2
"Ich habe bei der heutigen Plenarsitzung des Europäischen Parlaments für das neue SWIFT-Abkommen gestimmt. Das ist ein sehr wichtiges Abkommen, das darauf abzielt, den Terrorismus und das organisierte Verbrechen auszulöschen, indem illegale Finanzierung bekämpft wird. Es ist wichtig, dass dieses neue Abkommen auch die Achtung der personenbezogenen Daten der europäischen Bürgerinnen und Bürger sicherstellt. Das neue Abkommen verweist auf die Notwendigkeit, ein europäisches Fahndungsprogramm zur Terrorismusfinanzierung (TFTP - Terrorist Finance Tracking Program) zu schaffen. Das ist eine Verpflichtung, die innerhalb von fünf Jahren umgesetzt werden muss. Das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat haben daher die Pflicht, sofort mit der Umsetzung dieser Verpflichtung zu beginnen, damit Europa noch bessere Hilfsmittel zur Verfügung stehen, um die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger in unmittelbarer Zukunft zu schützen."@de9
"I voted in favour of the new SWIFT agreement at today’s plenary of the European Parliament. This is a very important agreement which aims to stamp out terrorism and organised crime by combating illegal financing. It is important that this new agreement also safeguards respect for the personal data of European citizens. The new agreement refers to the need to create a European TFTP (Terrorist Finance Tracking Program). This is a commitment which needs to be implemented within five years. The European Parliament, Commission and Council therefore have a duty to proceed immediately with the implementation of this commitment, so that Europe has even better tools to protect the security of its citizens in the immediate future."@en4
"He votado a favor del nuevo acuerdo SWIFT en el periodo parcial de sesiones de hoy del Parlamento Europeo. Se trata de un acuerdo muy importante que tiene por objeto acabar con el terrorismo y la delincuencia organizada mediante la lucha contra la financiación ilegal. Es importante que este nuevo acuerdo también respete los datos personales de los ciudadanos europeos. El nuevo acuerdo alude a la necesidad de crear un Programa europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo. Se trata de un compromiso que tiene que aplicarse en un plazo de cinco años. El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, por tanto, tienen el deber de proceder inmediatamente con la aplicación de este compromiso, de modo que Europa cuente incluso con mejores herramientas para proteger la seguridad de sus ciudadanos en un futuro inmediato."@es21
"Ma hääletasin Euroopa Parlamendi tänasel täiskogu istungil uue SWIFTi lepingu poolt. Tegemist on väga olulise lepinguga, mille eesmärk on ebaseaduslikku rahastamist tõkestades teha lõpp terrorismile ja organiseeritud kuritegevusele. On oluline, et see uus leping tagab ka Euroopa kodanike isikuandmete kaitse. Uues lepingus viidatakse vajadusele luua terroristide rahastamise jälgimise Euroopa programm. See on kohustus, mis tuleb täita viie aasta jooksul. Seega peavad Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu hakkama kohe seda kohustust täitma, et Euroopa saaks lähitulevikus veel paremad vahendid oma kodanike julgeoleku kaitsmiseks."@et5
"Äänestin tämänpäiväisessä Euroopan parlamentin istunnossa SWIFT-sopimuksen puolesta. Kyse on hyvin tärkeästä sopimuksesta, jonka avulla pyritään kitkemään terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta torjumalla laitonta rahoitusta. On tärkeää, että tämän uuden sopimuksen avulla varmistetaan myös EU-kansalaisten henkilötietosuojan kunnioittaminen. Uudessa sopimuksessa viitataan tarpeeseen luoda eurooppalainen terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma. Kyse on sitoumuksesta, joka on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa. Euroopan parlamentilla, komissiolla ja neuvostolla on siis velvollisuus ryhtyä välittömästi panemaan sitoumusta täytäntöön, siten että Eurooppa saa vielä paremmat välineet kansalaistensa turvallisuuden suojelemiseksi lähitulevaisuudessa."@fi7
"J’ai voté en faveur du nouvel accord SWIFT lors de la séance plénière du Parlement européen aujourd’hui. Il s’agit d’un accord très important qui vise à éradiquer le terrorisme et le crime organisé en combattant les financements illégaux. Il est important que ce nouvel accord protège également le respect des données à caractère personnel des citoyens européens. Ce nouvel accord mentionne la nécessité de créer un TFTP (programme de surveillance du financement du terrorisme) européen. Il s’agit d’un engagement qui doit être mis en pratique dans un délai de cinq ans. Le Parlement européen, la Commission et le Conseil ont par conséquent le devoir de procéder immédiatement à l’exécution de cet engagement, afin que l’Europe ait encore de meilleurs outils pour protéger la sécurité de ses citoyens dans un proche futur."@fr8
". Az Európai Parlament mai plenáris ülésén az új SWIFT megállapodás mellett szavaztam. Ez egy rendkívül fontos megállapodás, amely az illegális finanszírozás elleni küzdelem révén törekszik felszámolni a terrorizmust és a szervezett bűnözést. Fontos, hogy az új megállapodás egyben az európai polgárok személyes adatainak védelmét is biztosítja. Az új megállapodás felhívja a figyelmet arra, hogy létre kell hozni a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program európai megfelelőjét. Ezt a vállalást öt éven belül meg kell valósítani. Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács ezért köteles azonnal megkezdeni a vállalt kötelezettségek megvalósítását, hogy Európa a jövőben még hatékonyabb eszközökkel tudja majd védeni polgárai biztonságát."@hu11
"Nell’odierna seduta plenaria del Parlamento europeo ho votato a favore del nuovo accordo SWIFT. Si tratta di un accordo di estrema importanza, che mira a stroncare il terrorismo e la criminalità organizzata combattendone il finanziamento illegale; è importante il fatto che questo nuovo accordo tuteli pure il rispetto dei dati personali dei cittadini europei. Il nuovo accordo menziona la necessità di istituire un TFTP (programma per il controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi) europeo. Tale impegno si dovrà attuare nel giro di cinque anni, e quindi Parlamento europeo, Commissione e Consiglio hanno il dovere di procedere immediatamente all’attuazione dell’accordo stesso, per fornire all’Europa strumenti ancor più efficaci, che consentano di proteggere la sicurezza dei cittadini già nell’immediato futuro."@it12
"Šiandien per Europos Parlamento plenarinę sesiją balsavau už naująjį SWIFT susitarimą. Tai labai svarbus susitarimas, kuriuo siekiama per kovą su nelegaliu finansavimu numalšinti terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą. Svarbu, kad šiame naujame susitarime būtų užtikrinta Europos piliečių asmens duomenų apsauga. Naujajame susitarime minimas poreikis sukurti Europos TFSP (terorizmo finansavimo sekimo programą). Šis įsipareigojimas turi būti įgyvendintas per penkerius metus. Todėl Europos Parlamento, Komisijos ir Tarybos pareiga – nelaukiant pradėti vykdyti šį pažadą, kad Europa turėtų dar geresnių priemonių savo piliečių saugumui kuo greičiau užtikrinti."@lt14
"Šodienas Eiropas Parlamenta sēdē es balsoju par jauno nolīgumu. Šis ir ļoti svarīgs nolīgums, kura mērķis ir likvidēt terorismu un organizēto noziedzību, cīnoties pret nelegālu finansējumu. Ir svarīgi, ka šis jaunais nolīgums arī nodrošina Eiropas pilsoņu personas datu aizsardzību. Jaunajā līgumā noteikta nepieciešamība izveidot Eiropas (Teroristu finansēšanas izsekošanas programma). Šī apņemšanās jāīsteno piecu gadu laikā. Tāpēc Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes pienākums ir nekavējoties sākt īstenot šo apņemšanos, lai Eiropas rīcībā būtu vēl labāki instrumenti tās pilsoņu drošības aizsardzībai tuvākajā nākotnē."@lv13
"Υπερψήφισα σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη νέα συμφωνία Swift. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική συμφωνία, που στοχεύει στην πάταξη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος μέσω της καταπολέμησης των παράνομων χρηματοδοτήσεων. Είναι σημαντικό ότι η νέα αυτή συμφωνία διασφαλίζει παράλληλα το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Η νέα συμφωνία αναφέρεται στην ανάγκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού TFTP (πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Πρόκειται για μία δέσμευση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί εντός πενταετίας. Είναι λοιπόν καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, προκειμένου στο άμεσο μέλλον η Ευρώπη να διαθέτει ακόμα καλύτερα εργαλεία για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών."@mt15
"Vandaag heb ik in de plenaire vergadering van het Europees Parlement voor de nieuwe SWIFT-overeenkomst gestemd. Het gaat om een zeer belangrijke overeenkomst die er op is gericht om terreur en de georganiseerde misdaad krachtig te bestrijden door onrechtmatige financieringen aan te pakken. Het is belangrijk dat deze nieuwe overeenkomst tegelijkertijd ook de persoonlijke gegevens van Europese burgers respecteert. Deze nieuwe overeenkomst refereert aan de noodzaak om een Europees TFTP (programma voor het traceren van terrorismefinanciering) in te voeren. Het is een verbintenis die binnen vijf jaar geïmplementeerd dient te worden. Het is dus de plicht van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad om onmiddellijk over te gaan tot de implementatie van deze verbintenis, zodat Europa in de nabije toekomst beschikt over nog betere middelen om de veiligheid van de Europese burgers te waarborgen."@nl3
"Głosowałem za przyjęciem nowej umowy SWIFT podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. To bardzo ważna umowa, której celem jest stłumienie terroryzmu i zorganizowanej przestępczości poprzez zwalczanie nielegalnego finansowania. Istotne jest, aby nowa umowa zapewniała również respektowanie danych osobowych obywateli europejskich. Nowa umowa odnosi się do potrzeby utworzenia europejskiego Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP). Z tego zobowiązania należy wywiązać się w ciągu pięciu lat. Parlament Europejski, Komisja i Rada mają zatem obowiązek podjąć natychmiastowe działania zmierzające do wcielenia w życie zobowiązania, aby Europa posiadała lepsze narzędzia ochrony bezpieczeństwa swoich obywateli w najbliższej przyszłości."@pl16
"Votei a favor do novo acordo SWIFT na sessão plenária de hoje do Parlamento Europeu. Trata-se de um acordo muito importante que se destina a erradicar o terrorismo e o crime organizado através do combate ao financiamento ilegal. O facto de este novo acordo salvaguardar igualmente o respeito pelos dados pessoais dos cidadãos europeus é importante. O novo acordo faz referência à necessidade da criação de um Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo (TFTP) europeu. É um compromisso que tem de ser concretizado no prazo de cinco anos. O Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho têm assim o dever de dar um seguimento imediato à execução deste compromisso, para que a Europa tenha instrumentos ainda melhores para proteger a segurança dos seus cidadãos no futuro imediato."@pt17
"Am votat în favoarea noului acord SWIFT în şedinţa plenară de astăzi a Parlamentului European. Acesta este un acord foarte important, care are drept scop eradicarea terorismului şi a crimei organizate prin combaterea finanţărilor ilegale. Este important ca acest nou acord să garanteze şi respectarea datelor personale ale cetăţenilor europeni. Noul acord se referă la necesitatea creării unui TFTP (Program european de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste) european. Acesta este un angajament care trebuie pus în aplicare în termen de cinci ani. Parlamentul European, Comisia şi Consiliul au prin urmare datoria de a trece imediat la punerea în aplicare a acestui angajament, astfel încât Europa să aibă instrumente chiar mai bune pentru protecţia securităţii cetăţenilor săi în viitorul imediat."@ro18
"Na dnešnom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu som hlasoval za novú dohodu SWIFT. Je to veľmi dôležitá dohoda, ktorá sa snaží skoncovať s terorizmom a organizovaným zločinom prostredníctvom boja proti nezákonnému financovaniu. Je dôležité, aby táto nová dohoda zároveň zabezpečila rešpektovanie osobných údajov európskych občanov. Nová dohoda uvádza, že je potrebné vytvoriť európsky TFTP (Program na sledovanie financovania terorizmu). Tento záväzok treba zrealizovať do piatich rokov. Európsky parlament, Komisia a Rada sú preto povinné okamžite prikročiť k realizácii tohto záväzku, aby mala Európa už v najbližšej budúcnosti ešte lepšie nástroje na ochranu bezpečnosti svojich občanov."@sk19
"Na današnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta sem glasoval za novi sporazum SWIFT. To je zelo pomemben sporazum, katerega namen je zatreti terorizem in organiziran kriminal z bojem proti nezakonitemu financiranju. Pomembno je, da ta novi sporazum varuje tudi spoštovanje osebnih podatkov življenj evropskih državljanov. Ta novi sporazum je povezan s potrebo, da se ustvari evropski TFTP (program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti). To je zaveza, ki jo je treba izvajati v roku petih let. Evropski parlament, Komisija in Svet so zato dolžni takoj nadaljevati z izvajanjem te zaveze, da bo imela Evropa v bližnji prihodnosti še boljša orodja za varstvo varnosti svojih državljanov."@sl20
"Jag röstade för det nya Swift-avtalet under dagens plenarsammanträde i parlamentet. Det är ett mycket viktigt avtal som syftar till att sätta stopp för terrorismen och den organiserade brottsligheten genom att bekämpa olaglig finansiering. Det är viktigt att man också ser till att EU-medborgarnas personuppgifter skyddas i det nya avtalet. I det tas behovet av att skapa ett EU-program för att spåra finansiering av terrorism (TFTP) upp. Det är ett åtagande som bör genomföras inom fem år. Därför är parlamentet, rådet och kommissionen skyldiga att omedelbart fortsätta med genomförandet av åtagandet så att EU får bättre instrument för att skydda medborgarnas säkerhet inom en snar framtid"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph