Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-277"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung werden Kontodaten unbescholtener europäischer Bürger massenhaft in die USA transferiert! Daran ändert auch der neue Aufguss von SWIFT wenig! Wir können den Bürgern keinen ausreichenden Datenschutz versprechen, denn: - Sensible Daten werden in Bausch und Bogen gespeichert werden anstatt bei Verdacht im Einzelfall! - Die Daten werden willkürlich ganze 5 Jahre lang gespeichert! - Die Einhaltung des Datenschutzes soll durch Europol garantiert werden, obwohl diese ja selbst ein Interesse an den Daten hat! Die Exekutive überwacht sich also selbst – soll das ernsthaft eine unabhängige Kontrollinstanz sein??! - Der in seinem Recht verletzte EU-Bürger hat de facto keine Chance, sich juristisch durchzusetzen! Der Bürger müsste erst einmal den Aufwand bewältigen, um in den USA ein Verfahren anhängig zu machen! Was erst im Februar als Erfolg des EU-Parlaments gefeiert wurde, wird jetzt zum Umfaller. Selbst der Berichterstatter gibt zu, dass er nicht voll und ganz zufrieden ist. Das ist kein effektiver, kein wirklicher Datenschutz und daher abzulehnen!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pod rouškou boje proti terorismu jsou údaje o účtech poctivých občanů Evropy hromadně převáděny do Spojených států. Znovu zpackaná dohoda SWIFT na této situaci mění jen velmi málo. Nemůžeme svým občanům slíbit dostatečnou ochranu údajů, protože: - citlivá data jsou uchovávána nikoli podle jednotlivých případů, u nichž existují důvody pro podezření, nýbrž hromadně; - údaje budou svévolně uchovávány po celých pět let; - dodržování předpisů pro ochranu údajů má být zajištěno prostřednictvím Europolu, i když tato agentura má zájem právě na těchto datech. Výkonný orgán tedy sleduje sám sebe – to má být opravdu nezávislý kontrolní orgán? - Občané EU, jejichž práva budou porušena, nebudou mít de facto žádnou možnost úspěšně podniknout právní kroky. Občané by se nejprve museli vypořádat s náklady na zahájení soudního řízení ve Spojených státech! To, co bylo nejprve v únoru oslavováno jako úspěch Evropského parlamentu, se nyní stává velkým krachem. Dokonce i zpravodaj připouští, že není zcela spokojen. Dohoda neposkytuje žádnou skutečnou, účinnou ochranu údajů, a měla by proto být odmítnuta."@cs1
"Med bekæmpelse af terrorisme som påskud foretages der bulkoverførsel af ærlige europæiske borgeres data til USA. Den genforhandlede SWIFT-aftale gør ikke meget for at ændre denne situation. Vi kan ikke love borgerne tilstrækkelig databeskyttelse af følgende grunde: – Følsomme oplysninger lagres en masse og ikke kun i individuelle tilfælde, hvor der er grund til mistanke. – Oplysningerne lagres vilkårligt i hele fem år. – Overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse skal sikres af Europol, selv om dette agentur selv har en interesse i oplysningerne. Eksekutivmyndigheden overvåger derfor sig selv. Skal vi virkelig tro på, at dette er et uafhængigt kontrolorgan? – EU-borgere, hvis rettigheder er blevet krænket, har reelt ingen chancer for at føre en retssag. Borgerne skal først kunne betale omkostningerne til at indlede en retssag i USA! Det, der først blev fejret som en succes for Parlamentet i februar, er vendt til en fiasko. Selv ordføreren indrømmer, at han ikke er helt tilfreds. Aftalen sikrer ingen reel og effektiv databeskyttelse og bør derfor forkastes."@da2
". Υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τα δεδομένα των τραπεζικών λογαριασμών των τίμιων ευρωπαίων πολιτών μεταφέρονται μαζικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ελάχιστα αναθεωρημένη συμφωνία SWIFT δεν συμβάλει ιδιαίτερα στην αλλαγή αυτής της κατάστασης. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στους πολίτες μας επαρκή προστασία των δεδομένων, διότι: - Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται συνολικά, αντί να αφορούν μόνο ατομικές περιπτώσεις, όπου υπάρχουν λόγοι που εγείρουν υποψίες. - Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται με αυθαίρετο τρόπο για μία ολόκληρη πενταετία. - Η συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προβλέπεται ότι θα διασφαλίζεται από τη Europol, μολονότι η εν λόγω υπηρεσία ενδιαφέρεται και η ίδια για τα δεδομένα. Επομένως, η εκτελεστική εξουσία αυτοελέγχεται – υποτίθεται ότι αυτό αποτελεί ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα; - Οι πολίτες της ΕΕ, τα δικαιώματα των οποίων έχουν παραβιαστεί, de facto δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα για επιτυχημένη προσφυγή. Οι πολίτες πρέπει πρώτα να αναλάβουν το κόστος της κίνησης νομικών διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες! Εκείνο που επικροτήθηκε αρχικά τον Φεβρουάριο ως επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τώρα αποτελεί φιάσκο. Ακόμα και ο εισηγητής παραδέχεται ότι δεν είναι απολύτως ικανοποιημένος. Δεν παρέχει καμία πραγματική, ουσιαστική προστασία των δεδομένων και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί."@el10
". Under the guise of combating terrorism, the account data of honest European citizens are being transferred in bulk to the United States. The re-hashed SWIFT agreement does very little to change this situation. We cannot promise our citizens adequate data protection, because: - Sensitive data is stored wholesale, instead of only in individual cases where there are grounds for suspicion. - The data will be arbitrarily stored for a whole five years. - Compliance with data protection is intended to be guaranteed by Europol, even though this agency has an interest in the data itself. The executive is therefore monitoring itself – is this seriously supposed to be an independent control body? - EU citizens whose rights have been violated have de facto no chance of taking successful legal action. Citizens would first have to cope with the cost of instituting legal proceedings in the United States! What was first celebrated as a success for the European Parliament in February has now become a washout. Even the rapporteur admits that he is not totally satisfied. It does not provide any real, effective data protection and should therefore be rejected."@en4
". Con el pretexto de combatir el terrorismo, los datos de las cuentas de ciudadanos europeos honestos se están transfiriendo de forma masiva a los Estados Unidos. El acuerdo SWIFT resucitado hace muy poco para cambiar esta situación. No podemos prometer a nuestros ciudadanos una protección de datos adecuada, debido a que: - Los datos confidenciales se almacenan al por mayor, en lugar de únicamente en casos concretos cuando haya razones para sospechar. - Los datos se almacenan de forma arbitraria por un periodo de cinco años. – Se pretende que sea Europol el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la protección de los datos, incluso aunque esto organismo tenga intereses en los propios datos. El ejecutivo, por lo tanto, realizará un control de sí miso —¿realmente se considera que es un organismo de supervisión independiente?—. Los ciudadanos cuyos derechos hayan sido violados, de hecho, no tienen ninguna posibilidad de emprender acciones legales que resulten satisfactorias. Los ciudadanos primero tendrían que hacer frente al coste de los procedimientos legales en los Estados Unidos. Lo que en principio el Parlamento celebró como un éxito en febrero ahora se ha convertido en un fracaso. Incluso el ponente admite que no está totalmente satisfecho. No ofrece ninguna garantía real y eficaz en términos de protección de datos y, por tanto, hay que rechazar este acuerdo."@es21
"Terrorismivastase võitluse varjus hakatakse ausate Euroopa kodanike kontoandmeid plokkide viisi Ameerika Ühendriikidesse saatma. Uuesti kokkukäkerdatud SWIFTi leping seda olukorda kuigivõrd ei muuda. Me ei saa garanteerida oma kodanikele piisavat andmekaitset järgmistel põhjustel. Tundlikke andmeid salvestatakse plokkide kaupa, mitte aga üksikjuhtudel, kui on põhjust isikut kahtlustada. Andmeid säilitatakse põhjendusi esitamata viie aasta jooksul. Vastavust andmekaitse eeskirjadele peab hakkama tagama Europol, kuid sellel asutusel on andmete suhtes omad huvid. Seega kontrollib täitevasutus iseennast – kas see peaks tõepoolest olema sõltumatu kontrollorgan? Euroopa Liidu kodanikel, kelle õigusi on rikutud, pole faktiliselt mingit võimalust kohtusse pöörduda ja seal edu saavutada. Nad peaksid kõigepealt suutma tasuda Ameerika Ühendriikides kohtumenetluse algatamise kulud! Sellest, mida veebruaris tähistati Euroopa Parlamendi eduna, on saanud läbikukkumine. Isegi raportöör tunnistab, et ta ei ole täiesti rahul. See leping ei taga mingit reaalset ja tõhusat andmekaitset ning tuleks seetõttu tagasi lükata."@et5
"Rehellisten EU:n kansalaisten tilitietoja siirretään valtavia määriä Yhdysvaltoihin terrorismin torjunnan varjolla. Kiireesti uudelleen laadittu SWIFT-sopimus ei juuri muuta tilannetta. Emme voi luvata kansalaisillemme, että tietoja suojataan asianmukaisesti, koska ensinnäkin arkaluonteisia tietoja varastoidaan massoittain sen sijaan, että näin tehtäisiin ainoastaan yksittäistapauksissa, joissa epäilylle on perusteita. Toiseksi tiedot varastoidaan mielivaltaisesti kokonaiseksi viiden vuoden ajanjaksoksi ja tarkoituksena on, että Europol valvoo tietosuojan noudattamista, vaikka kyseisellä virastolla itsellään on tietoihin liittyviä intressejä. Toimeenpaneva viranomainen valvoo siis itse itseään – onko kyseessä muka todellakin riippumaton valvontaelin? Yksi syy on myös se, että EU:n kansalaisilla, joiden oikeuksia on loukattu, ei ole oikeastaan minkäänlaista mahdollisuutta ryhtyä menestyksekkäästi oikeustoimiin. Kansalaisten olisi ensin selviydyttävä kuluista, joita oikeudellisten menettelyjen käynnistämiseen Yhdysvalloissa liittyy. Se, mitä helmikuussa vielä juhlittiin Euroopan parlamentin voittona, on muuttunut nyt täydelliseksi epäonnistumiseksi. Jopa esittelijä myöntää, ettei hän ole täysin tyytyväinen. Sopimus ei tuo tullessaan todellista, tehokasta tietosuojaa, ja sen vuoksi se olisi hylättävä."@fi7
". Sous l’apparence du combat contre le terrorisme, les données de comptes d’honnêtes citoyens européens sont transférés en vrac aux États-Unis. L’accord SWIFT remanié ne change pas beaucoup cette situation. Nous ne pouvons promettre à nos concitoyens une protection suffisante des données, car: - Les données sensibles sont stockées en vrac, au lieu de l’être selon des cas individuels pour lesquels il existe des motifs de suspicion. - Les données seront arbitrairement stockées pendant une période de cinq ans. - Il est prévu que le respect de la protection des données soit garanti par Europol, même si cette agence a un intérêt dans les données elles-mêmes. Le pouvoir exécutif par conséquent se surveille lui-même - est-il sérieusement censé être un organisme de contrôle indépendant? - Les citoyens européens dont les droits ont été violés n’ont de facto aucune chance d’engager avec succès des actions en justice. Les citoyens devraient d’abord faire face aux frais de procédures judiciaires aux États-Unis! Ce qui a en premier lieu été célébré comme un succès pour le Parlement européen en février a désormais tourné en fiasco. Même le rapporteur admet qu’il n’est pas totalement satisfait. Cet accord ne procure aucune protection réelle et efficace des données et devrait par conséquent être rejeté."@fr8
". A terrorizmus elleni küzdelem leple alatt nagy mennyiségben adják át a tisztességes európai polgárok számlaadatait az Egyesült Államok számára. A módosított SWIFT-megállapodás csak nagyon kis mértékben változtat ezen. Nem tudunk megfelelő adatvédelmet biztosítani polgáraink számára, mert: – Az érzékeny adatokat tömegesen tárolják, ahelyett, hogy csak a gyanús, egyedi esetekben kerülnének rögzítésre. – Az adatokat önkényesen öt teljes évig megőrzik. – Az adatvédelmi előírások betartását az Europolnak kellene garantálnia, pedig ez a hivatal maga is érdekelt a kérdéses adatokban. A végrehajtó tehát magát ellenőrzi! Komolyan azt akarják elhitetni velünk, hogy ez független szabályozó hatóságnak tekinthető? – Az Európai Unió azon polgárai, akiknek a jogait megsértették, gyakorlatilag védtelenek. Ahhoz, hogy jogi lépéseket tegyenek, előbb az egyesült államokbeli bírósági eljárás költségeit kellene megfizetniük! Amit kezdetben, még februárban az Európai Parlament sikereként ünnepeltek, mára a visszájára fordult. Még az előadó is elismeri, hogy nem teljesen elégedett. Nem valósul meg az adatok tényleges és hatékony védelme, ezért a jelentés elfogadhatatlan."@hu11
". Con il pretesto della lotta al terrorismo, i dati bancari di onesti cittadini europei vengono trasferiti in massa negli Stati Uniti. La revisione dell’accordo SWIFT comporta da questo punto di vista modifiche irrilevanti. Non possiamo promettere ai nostri cittadini un’adeguata protezione dei dati, perché: - I dati sensibili vengono conservati in massa, e non solo in singoli casi che diano adito a sospetti di terrorismo. - I dati verranno conservati arbitrariamente per un periodo di ben cinque anni. - Il rispetto delle norme di protezione dei dati dovrebbe essere garantito da Europol, che però è essa stessa interessata ai dati. L’esecutore quindi si controlla da solo – qualcuno crede seriamente che possa trattarsi di un organismo di controllo indipendente? - I cittadini dell’Unione europea i cui diritti sono stati violati non hanno alcuna concreta possibilità di intraprendere un’azione legale con speranze di successo; essi dovrebbero per prima cosa sostenere i costi di procedimento legale negli Stati Uniti! L’esito che in febbraio era stato celebrato come un successo per il Parlamento europeo, si è trasformato ora in un fiasco. Il relatore stesso ammette di non essere completamente soddisfatto. L’accordo non garantisce affatto una protezione dei dati reale e concreta, e quindi è opportuno respingerlo."@it12
". Prisidengiant kova su terorizmu, Jungtinėms Valstijoms dideliais kiekiais perduodami sąžiningų Europos piliečių sąskaitų duomenys. Net ir pakeitus SWIFT susitarimo formuluotes, ši padėtis neką tepasikeitė. Negalime savo piliečiams pažadėti, kad jų duomenys bus tinkamai saugomi, nes: konfidencialūs duomenys saugomi urmu, užuot saugojus tik atskirų asmenų duomenis, kai yra pagrindo įtarimams; duomenys bus savavališkai saugomi ištisus penkerius metus; duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi turėtų užtikrinti Europolas, nors ši institucija pati yra suinteresuota gauti duomenų. Tai reiškia, kad vykdytojai patys save kontroliuoja – ar iš tikrųjų manoma, kad tai bus nepriklausoma kontrolės tarnyba? ES piliečiai, kurių teisės pažeistos neturės jokių galimybių sėkmingai imtis teisinių priemonių. Jiems pirmiausia tektų padengti teismo proceso inicijavimo Jungtinėse Valstijose išlaidas! Tai, kas vasario mėn. buvo švenčiama kaip Europos Parlamento sėkmė, dabar žlugo. Net ir pats pranešėjas pripažįsta, kad jis nėra visiškai patenkintas. Susitarime neužtikrinta reali ir veiksminga duomenų apsauga, todėl jis turi būti atmestas."@lt14
". Aizbildinoties ar cīņu pret terorismu, godīgu Eiropas pilsoņu finanšu dati lielos apjomos tiek nodoti Amerikas Savienotajām Valstīm. Pārstrādātais nolīgums tikai pavisam nedaudz maina šo situāciju. Mēs nevaram apsolīt mūsu pilsoņiem atbilstīgu datu aizsardzību, jo sensitīvie dati tiek glabāti lielos apjomos, nevis tikai atsevišķos gadījumos, ja ir pamats aizdomām. Dati patvaļīgi tiks glabāti piecus gadus. Ir paredzēts, ka atbilstību datu aizsardzības prasībām garantēs Eiropols, lai gan šī iestāde pati ir ieinteresēta datu izmantošanā. Tādējādi izpildiestāde uzraudzīs pati sevi — vai tiešām Eiropolu var uzskatīt par neatkarīgu kontroles iestādi? Patiesībā ES pilsoņiem, kuru tiesības tiks pārkāptas, nebūs nekādu iespēju veiksmīgi īstenot juridiskas darbības. Pilsoņiem vispirms nāksies segt izmaksas, kuras saistītas ar tiesvedības uzsākšanu Amerikas Savienotajās Valstīs. Sākotnēji, februārī, cildinātie Eiropas Parlamenta panākumi patlaban ir piedzīvojuši pilnīgu neveiksmi. Pat referents atzīst, ka viņš nav pilnībā apmierināts. Nolīgums nenodrošina reālu, efektīvu datu aizsardzību un tāpēc būtu jānoraida."@lv13
". Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung werden Kontodaten unbescholtener europäischer Bürger massenhaft in die USA transferiert! Daran ändert auch der neue Aufguss von SWIFT wenig! Wir können den Bürgern keinen ausreichenden Datenschutz versprechen, denn: - Sensible Daten werden in Bausch und Bogen gespeichert werden anstatt bei Verdacht im Einzelfall! - Die Daten werden willkürlich ganze 5 Jahre lang gespeichert! - Die Einhaltung des Datenschutzes soll durch Europol garantiert werden, obwohl diese ja selbst ein Interesse an den Daten hat! Die Exekutive überwacht sich also selbst – soll das ernsthaft eine unabhängige Kontrollinstanz sein??! - Der in seinem Recht verletzte EU-Bürger hat de facto keine Chance, sich juristisch durchzusetzen! Der Bürger müsste erst einmal den Aufwand bewältigen, um in den USA ein Verfahren anhängig zu machen! Was erst im Februar als Erfolg des EU-Parlaments gefeiert wurde, wird jetzt zum Umfaller. Selbst der Berichterstatter gibt zu, dass er nicht voll und ganz zufrieden ist. Das ist kein effektiver, kein wirklicher Datenschutz und daher abzulehnen!"@mt15
". Pod przykrywką walki z terroryzmem dane z rachunków bankowych uczciwych europejskich obywateli są hurtowo przekazywane Stanom Zjednoczonym. Podana w nowym opakowaniu umowa SWIFT w niewielkim stopniu zmienia tę sytuację. Nie możemy obiecać naszym obywatelom odpowiedniej ochrony danych, ponieważ: − dane szczególnie chronione nie są przechowywane tylko w indywidualnych przypadkach, gdy istnieje podstawa do podejrzeń, lecz hurtowo; − dane będą arbitralnie przechowywane przez cały okres pięciu lat; − przestrzeganie zasad ochrony danych ma być gwarantowane przez Europol, nawet jeżeli ta agencja sama zainteresowana jest danymi. Organ wykonawczy sam zatem siebie nadzoruje – czy można go poważnie traktować jako niezależny organ kontrolny? – Obywatele UE, których prawa zostały naruszone, faktycznie nie mają możliwości pomyślnego dochodzenia praw przed sądem. Obywatele musieliby najpierw ponieść koszty postępowania sądowego w Stanach Zjednoczonych! To, co pierwotnie świętowano jako sukces Parlamentu Europejskiego w lutym, teraz stało się fiaskiem. Nawet sprawozdawca przyznaje, że nie jest całkowicie usatysfakcjonowany. Umowa nie przewiduje żadnej rzeczywistej, skutecznej ochrony danych i z tego powodu powinna zostać odrzucona."@pl16
". Com o pretexto do combate ao terrorismo, os dados bancários de cidadãos europeus honestos estão a ser transferidos indiscriminadamente para os Estados Unidos. O acordo SWIFT revisto altera em muito pouco esta situação. Não podemos prometer uma protecção de dados adequada aos nossos cidadãos porque: - Os dados sensíveis são armazenados em grosso, em vez de apenas em casos individuais onde existem motivos de suspeita. - Os dados serão armazenados arbitrariamente durante um total de cinco anos. – A observância em matéria de protecção de dados deverá ser garantida pela Europol, apesar de esta agência ter interesse nos dados em questão. O órgão executivo supervisiona-se, portanto, a si próprio; será este um verdadeiro organismo de controlo independente? - Os cidadãos da UE cujos direitos foram violados não têm, de facto, qualquer hipótese de sucesso numa acção judicial. Os cidadãos teriam, desde logo, de enfrentar os custos de instaurar um processo judicial nos Estados Unidos! O que foi primeiramente celebrado como um sucesso para o Parlamento Europeu em Fevereiro tornou-se agora um fracasso total. Até o relator admite que não está plenamente satisfeito. O Acordo não fornece qualquer protecção de dados real, efectiva, e como tal deveria ser rejeitado."@pt17
". Sub aparenţa combaterii terorismului, datele conturilor cetăţenilor europeni oneşti sunt transferate în vrac Statelor Unite. Acordul SWIFT re-tocat mărunt contribuie foarte puţin la schimbarea acestei situaţii. Nu putem promite cetăţenilor noştri o protecţie adecvată a datelor deoarece: - datele confidenţiale sunt stocate în vrac şi nu doar în cazuri individuale, unde există temei pentru suspiciune. - Datele vor fi stocate în mod arbitrar, timp de cinci ani. - Conformarea cu protecţia datelor va fi garantată de Europol, deşi această agenţie însăşi este interesată de date. Deci executivul se monitorizează pe sine însuşi – chiar se presupune că este un organism de control independent? - Cetăţenii UE, ale căror drepturi au fost încălcate, nu au nicio şansă de facto să atace cu succes în instanţă. Cetăţenii ar trebui în primul rând să facă faţă costurilor instituirii procedurilor legale în Statele Unite! Ceea ce a fost sărbătorit mai întâi ca un succes pentru Parlamentul European în februarie a devenit acum o mare sursă de dezamăgire. Chiar şi raportorul admite că nu este pe deplin mulţumit. Acesta nu oferă niciun fel de protecţie a datelor reală, eficientă şi, prin urmare, ar trebui respins."@ro18
"− Pod zámienkou boja proti terorizmu sa bankové údaje čestných európskych občanov hromadne zasielajú do Spojených štátov. Prepracovaná dohoda SWIFT na tejto situácii mení len veľmi málo. Nemôžeme našim občanom sľúbiť primeranú ochranu údajov, pretože: po prvé, citlivé údaje sa uchovávajú vo veľkom namiesto toho, aby sa uchovávali len v jednotlivých prípadoch, kde existuje dôvodné podozrenie. Po druhé, údaje sa budú svojvoľne uchovávať počas celých piatich rokov. Po tretie, dodržiavanie ochrany údajov má zaručiť úrad Europol, hoci aj on sám má o tieto údaje záujem. Výkonná moc teda kontroluje samú seba – toto má byť naozaj nezávislý kontrolný orgán? Po štvrté, občania EÚ, ktorých práva boli porušené, nemajú žiadnu šancu na úspešné súdne konanie. Občania by si najskôr museli poradiť s nákladmi na začatie súdnych konaní v Spojených štátoch. To, čo sa vo februári najskôr oslavovalo ako úspech Európskeho parlamentu, sa teraz stalo totálnym fiaskom. Dokonca aj pán spravodajca priznáva, že nie je celkom spokojný. Táto dohoda neposkytuje žiadnu skutočnú a účinnú ochranu údajov, a preto by sme ju mali zamietnuť."@sk19
"Pod pretvezo boja proti terorizmu se podatki poštenih evropskih državljanov o njihovih računih v velikih količinah prenašajo v združene države. Ponovno pogrevanje sporazuma SWIFT zelo malo prispeva k spremembi tega položaja. Našim državljanom ne moremo obljubiti ustreznega varstva podatkov, ker: - Občutljivi podatki se shranjujejo na veliko, namesto, da bi se shranjevali le v posameznih primerih, kjer obstaja podlaga za sum. - Ti podatki bodo poljubno shranjeni celih pet let. - Predvideno je, da bo skladnost z varstvom podatkov zagotavljal Europol, čeprav ima ta agencija sama interes pri teh podatkih. Izvršilni organ se zato nadzira sam – naj bi to resnično bil neodvisen nadzorni organ? - Državljani EU, katerih pravice so bile kršene, de facto nimajo možnosti, da bi izvedli uspešen pravni ukrep. Državljani bi se morali najprej spopasti s stroškom začetka sodnega postopka v Združenih državah! To, kar smo februarja najprej slavili kot uspeh Evropskega parlamenta, je sedaj postalo popoln poraz. Celo poročevalec priznava, da ni popolnoma zadovoljen. Sporazum ne zagotavlja nikakršnega pravega in učinkovitega varstva podatkov in bi ga bilo zato treba zavrniti."@sl20
". Under förevändningen att bekämpa terrorismen överförs bankdata för ärliga europeiska medborgare i klump till Förenta staterna. Det hopkokade Swift-avtalet bidrar knappast till att förändra situationen. Vi kan inte lova våra medborgare tillräckligt dataskydd eftersom: – Känsliga uppgifter masslagras i stället för att enbart lagras i enskilda fall då det finns anledning till misstanke. – Uppgifterna lagras godtyckligt under hela fem års tid. – Europol ska se till att dataskyddet respekteras, trots att myndigheten har ett egenintresse i dessa uppgifter. Det verkställande organet kontrollerar följaktligen sig själv – menar man verkligen att det är ett oberoende kontrollorgan? – EU-medborgare vars rättigheter har kränkts har i själva verket inte någon möjlighet att framgångsrikt vidta rättsliga åtgärder. Medborgarna tvingas först bära kostnaden för att inleda rättsprocesser i Förenta staterna! Det som först firades som en framgång för parlamentet i februari har nu blivit ett fiasko. Till och med föredraganden erkänner att han inte är helt nöjd. Betänkandet leder inte till verkligt, effektivt dataskydd och därför bör det förkastas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph