Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-271"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-271"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J’ai voté pour le rapport Alvaro concernant l’accord UE / États Unis sur le transfert et le traitement des données de messagerie financière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, car je considère que cet accord parvient désormais à un équilibre entre les objectifs de sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, et les objectifs de liberté, dans la protection de la vie privée des citoyens. À la différence de l’accord SWIFT, présenté en février, contre lequel j’avais voté, cet accord est plus protecteur pour les données personnelles: les citoyens auront un droit d’accès et de rectification sur les données les concernant, leur droit au recours administratif et judiciaire est garanti, et plusieurs limitations et restrictions ont été apportées au transfert des données. Le Parlement devra néanmoins rester vigilant quant à la modification des compétences d’Europol, chargé du contrôle des transferts, ainsi que dans la future mise en place d’un TFTP européen."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro zprávu pana Alvara o dohodě mezi EU a USA o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích pro účely boje proti terorismu, protože mám pocit, že tato dohoda nyní vytváří rovnováhu mezi cíli v oblasti bezpečnosti v boji proti terorismu a cíli svobody v oblasti ochrany soukromí občanů. Na rozdíl od dohody SWIFT předložené v únoru, kdy jsem hlasovala proti, poskytuje tato dohoda větší ochranu osobních údajů: občané budou mít právo na přístup a opravu údajů, které se jich týkají, mají zaručeno právo na správní a soudní odvolání a bylo zavedeno několik omezení a restrikcí souvisejících s přenosem dat. Nicméně Parlament bude muset být i nadále ostražitý vůči změně pravomocí Europolu, který je zodpovědný za kontrolu předávání dat, a také vůči budoucímu zavedení Evropského programu sledování financování terorismu."@cs1
"Jeg stemte for Alvaro-betænkningen om aftalen mellem EU og USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata med det formål at bekæmpe terrorisme, fordi denne aftale nu efter min mening rammer den rigtige balance mellem målene om sikkerhed i kampen mod terrorisme og målene om frihed i beskyttelsen af borgernes privatliv. I modsætning til SWIFT-aftalen, som blev fremlagt i februar, og som jeg stemte imod, beskytter denne aftale i højere grad personoplysninger. Borgerne får ret til at få adgang til og til at berigtige oplysninger om sig selv, deres ret til administrativ og retlig appel garanteres, og der er indført en række begrænsninger og restriktioner, hvad angår overførslen af data. Parlamentet skal dog stadig være årvågent med hensyn til ændringen af Europols beføjelser, idet Europol er ansvarlig for kontrollen med overførsler, og med hensyn til den kommende indførelse af et europæisk program til sporing af finansiering af terrorisme."@da2
"Ich habe für den Alvaro-Bericht über das Abkommen zwischen der EU und den USA hinsichtlich der Verarbeitung und Übertragung von finanziellen Nachrichtendaten zum Zwecke der Bekämpfung des Terrorismus gestimmt, weil ich glaube, dass dieses Abkommen nun ein Gleichgewicht zwischen den Sicherheitszielen im Kampf gegen den Terrorismus und den Freiheitszielen beim Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger wahrt. Im Gegensatz zu dem SWIFT-Abkommen, das im Februar vorgelegt wurde und gegen das ich gestimmt habe, bietet dieses Abkommen einen größeren Schutz der personenbezogenen Daten: Die Bürgerinnen und Bürger werden das Recht haben, auf sie betreffende Daten zuzugreifen und diese zu berichtigen, ihr Recht auf Einlegung von Rechtsbehelfen auf dem Verwaltungsweg oder vor Gericht ist garantiert und mehrere Grenzen und Einschränkungen wurden in Bezug auf die Datenübertragung aufgenommen. Dennoch muss das Parlament im Hinblick auf die Änderungen der Befugnisse von Europol, das für die Kontrolle der Übertragungen verantwortlich ist, sowie im Hinblick auf die künftige Schaffung eines europäischen Fahndungsprogramms zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wachsam bleiben."@de9
"Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Alvaro για τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με ην επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοοικονομικών μηνυμάτων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας, διότι θεωρώ ότι η εν λόγω συμφωνία επιτυγχάνει πλέον ισορροπία μεταξύ των στόχων της ασφάλειας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των στόχων της ελευθερίας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Αντίθετα με τη συμφωνία SWIFT που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο και την οποία καταψήφισα, η παρούσα συμφωνία προστατεύει περισσότερο τα προσωπικά δεδομένα: οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων που τους αφορούν, διασφαλίζεται το δικαίωμά τους σε διοικητική και δικαστική προσφυγή, ενώ έχουν επίσης εισαχθεί αρκετοί περιορισμοί και απαγορεύσεις όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων. Εντούτοις, το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να επαγρυπνεί σε σχέση με την τροποποίηση των εξουσιών της Europol, που ευθύνεται για τον έλεγχο των διαβιβάσεων, καθώς και για τη μελλοντική εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας."@el10
"I voted in favour of the Alvaro report on the Agreement between the EU and the USA on the processing and transfer of financial messaging data for the purposes of combating terrorism, because I feel that this agreement now strikes a balance between the objectives of security in the fight against terrorism and the objectives of freedom in the protection of citizens’ privacy. Unlike the SWIFT agreement which was presented in February and which I voted against, this agreement is more protective of personal data: citizens will have the right to access and rectify data concerning them, their right to administrative and judicial appeals is guaranteed, and several limitations and restrictions have been introduced in relation to the transfer of data. Nevertheless, Parliament will have to remain vigilant concerning the modification of the powers of Europol, which is responsible for the control of transfers, as well as the future introduction of a European Terrorist Finance Tracking Program."@en4
"He votado a favor del informe Alvaro sobre el acuerdo entre la UE y los Estados Unidos relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera a los efectos de la lucha contra el terrorismo, porque creo que este acuerdo ahora ha conseguido un equilibrio entre los objetivos en materia de seguridad en la lucha contra el terrorismo y los objetivos en materia de liberta en la protección de la intimidad de los ciudadanos. A diferencia del acuerdo SWIFT que se presentó en febrero y por el que voté en contra, este acuerdo vela más por la protección de los datos personales: los ciudadanos tendrán derecho a acceder y rectificar los datos relativos a ellos, está garantizado también su derecho a presentar recursos administrativos y judiciales y, además, se han introducido varias limitaciones y restricciones en relación con la transferencia de datos. No obstante, el Parlamento tendrá que permanecer atento a la modificación de las competencias de Europol, que es responsable del control de las transferencias, así como a la futura introducción de un Programa europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo."@es21
"Ma andsin oma poolthääle Alvaro raportile Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu kohta, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist terrorismi vastu võitlemise raames, sest minu arvates on selles lepingus nüüd saavutatud tasakaal kahe eesmärgi vahel, milleks on julgeoleku tagamine terrorismivastase võitluse raames ning vabadus ja kodanike eraelu puutumatus. Erinevalt veebruaris esitatud SWIFTi lepingust, mille vastu ma hääletasin, kaitseb uus leping isikuandmeid paremini: kodanikel on õigus oma andmeid vaadata ja parandada, neile on tagatud õigus esitada haldus- ja kohtulikke kaebusi ning lepingus on sätestatud mitmed andmete edastamisega seotud piirangud. Sellegipoolest peab Euroopa Parlament valvsalt jälgima andmete edastamist kontrolliva Europoli volituste muutmist ja terroristide rahastamise jälgimise Euroopa programmi väljatöötamist."@et5
"Kannatin äänestyksessä Alvaron mietintöä EU:n ja Yhdysvaltojen sopimuksesta rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin torjuntaa varten, koska mielestäni sopimuksessa on nyt löydetty tasapaino terrorismin torjuntaan liittyvien turvallisuustavoitteiden ja kansalaisten yksityisyyden suojeluun liittyvien vapaustavoitteiden välille. Toisin kuin helmikuussa esitellyssä SWIFT-sopimuksessa, jota vastaan äänestin, tässä sopimuksessa henkilötietoja suojataan paremmin: kansalaiset saavat oikeuden tutustua heitä koskeviin tietoihin ja korjata niitä, heidän oikeutensa hakea muutosta hallinnollista ja oikeudellista väylää pitkin taataan, ja sopimukseen on otettu mukaan useita erilaisia tiedonsiirtoon liittyviä rajoituksia. Parlamentin on kuitenkin oltava tarkkana muutettaessa siirtojen valvonnasta vastaavan Europolin valtuuksia ja otettaessa tulevaisuudessa käyttöön eurooppalainen terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma."@fi7
". Alvaro képviselő az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatok feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról a terrorizmus elleni küzdelem céljából létrejött megállapodásról szóló jelentése mellett szavaztam, mivel úgy gondolom, hogy egyensúlyt teremt a polgárok személyes adatai védelmében a biztonságot és a szabadságot illetően a terrorizmus elleni küzdelem során. A februárban bemutatott SWIFT-megállapodással ellentétben – amelyre nemmel szavaztam – ez a megállapodás nagyobb védelmet biztosít a polgárok személyes adatainak: joguk lesz az adataikhoz hozzáférni és kijavítani őket, bírósági és közigazgatási jogorvoslatot kérni, emellett a megállapodás számos korlátozást vezet be az adatok átadására vonatkozóan. A Parlament továbbra is fokozottan felügyeli majd az Europol jogköreinek módosítását, mivel a rendőrségi hivatal feladata lesz az adattovábbítások ellenőrzése és a továbbiakban a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program bevezetése."@hu11
"Ho votato a favore della relazione Alvaro sull’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria ai fini della lotta al terrorismo, poiché ritengo che tale accordo abbia instaurato ora un corretto equilibrio tra obiettivi di sicurezza nella lotta al terrorismo e obiettivi di libertà nella protezione della sfera privata dei cittadini. A differenza dell’accordo SWIFT presentato a febbraio, sul quale ho espresso voto contrario, l’accordo odierno garantisce una maggior protezione ai dati personali: i cittadini godranno del diritto di accesso e di rettifica per i dati che li riguardano, viene garantito loro il diritto di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, e inoltre il trasferimento dei dati ha subito una serie di rigide restrizioni e limitazioni. Il Parlamento dovrà però ugualmente continuare a vigilare sulla modifica dei poteri di Europol, che ha la responsabilità di controllare i trasferimenti, oltre che sulla futura introduzione di un programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi."@it12
"Balsavau už A. Alvaro pranešimą dėl ES ir JAV susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo kovos su terorizmu tikslais, nes manau, kad dabar šiame susitarime pasiekta saugumo tikslų kovojant su terorizmu ir laisvės tikslų saugant piliečių privatumą pusiausvyra. Kitaip nei vasario mėn. pateiktame SWIFT susitarime, kuriam per balsavimą nepritariau, šiame susitarime numatoma didesnė asmens duomenų apsauga: piliečiai turės teisę susipažinti ir ištaisyti duomenis apie juos, garantuojama teisė skųsti administracinius ir teismo sprendimus, įvesta keletas duomenų perdavimo apribojimų ir suvaržymų. Tačiau nepaisant to, Parlamentas turės ir toliau spręsti Europolo galių pakeitimo klausimą bei Europos terorizmo finansavimo sekimo programos sukūrimo ateityje klausimą."@lt14
"Es balsoju par kunga ziņojumu par Nolīgumu starp ES un ASV par finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, lai cīnītos pret terorismu, jo es uzskatu, ka šis nolīgums patlaban nodrošina līdzsvaru starp drošības mērķiem cīņā pret terorismu un brīvības mērķiem, aizsargājot pilsoņu privātumu. Atšķirībā no nolīguma, ar kuru iepazināmies februārī un kuru es neatbalstīju, šajā nolīgumā nodrošināta labāka personas datu aizsardzība — pilsoņiem būs tiesības piekļūt ar viņiem saistītajiem datiem un labot tos, ir garantētas viņu tiesības iesniegt administratīvu apelāciju un celt prasību tiesā, kā arī ir ieviesti vairāki ierobežojumi un aizliegumi attiecībā uz datu nodošanu. Tomēr Parlamentam būs jāsaglabā modrība attiecībā uz Eiropola pilnvaru izmaiņām — šī iestāde būs atbildīga par datu nodošanas kontroli, kā arī attiecībā uz Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas īstenošanu nākotnē."@lv13
"J'ai voté pour le rapport Alvaro concernant l'accord UE / États Unis sur le transfert et le traitement des données de messagerie financière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, car je considère que cet accord parvient désormais à un équilibre entre les objectifs de sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, et les objectifs de liberté, dans la protection de la vie privée des citoyens. À la différence de l'accord SWIFT, présenté en février, contre lequel j'avais voté, cet accord est plus protecteur pour les données personnelles: les citoyens auront un droit d'accès et de rectification sur les données les concernant, leur droit au recours administratif et judiciaire est garanti, et plusieurs limitations et restrictions ont été apportées au transfert des données. Le Parlement devra néanmoins rester vigilant quant à la modification des compétences d'Europol, chargé du contrôle des transferts, ainsi que dans la future mise en place d'un TFTP européen."@mt15
". Ik heb voor het verslag van de heer Alvaro gestemd over de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de doorgifte en verwerking van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer in het kader van de strijd tegen het terrorisme, want ik vind dat er nu in deze overeenkomst een evenwicht bestaat tussen enerzijds de veiligheidsdoelstellingen in de strijd tegen het terrorisme en anderzijds de doelstellingen met betrekking tot de vrijheden in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers. In tegenstelling tot de SWIFT-overeenkomst van februari, waar ik tegen had gestemd, beschermt deze overeenkomst de persoonlijke gegevens beter. De burgers zullen recht hebben op inzage en correctie van de hen betreffende gegevens, hun recht op administratief en gerechtelijk beroep is gewaarborgd en er zijn diverse beperkingen en restricties opgelegd met betrekking tot de doorgifte van gegevens. Toch zal het Parlement waakzaam moeten blijven ten aanzien van de aanpassingen van de bevoegdheden van Europol, dat belast is met het toezicht op de doorgifte, een ook ten aanzien van de toekomstige instelling van een Europees TFTP."@nl3
"Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Alvara w sprawie umowy między UE a Stanami Zjednoczonymi o przetwarzaniu i przekazywaniu danych z komunikatów finansowych do celów zwalczania terroryzmu, ponieważ w mojej opinii umowa wprowadza obecnie równowagę między celami bezpieczeństwa w walce z terroryzmem a celami wolności w ochronie prywatności obywateli. W przeciwieństwie do umowy SWIFT, która została przedstawiona w lutym, kiedy głosowałam za jej odrzuceniem, obecna umowa zapewnia większą ochronę danych osobowych: obywatele będą mieli prawo dostępu do danych ich dotyczących i ich poprawiania, zagwarantowano im prawo do odwołania sądowego i wprowadzono liczne ograniczenia i obwarowania w kwestii przekazywania danych. Parlament będzie jednak musiał zachować czujność, jeżeli chodzi o zmianę uprawnień Europolu, który jest odpowiedzialny za kontrolę operacji przekazywania danych, a także przyszłe wprowadzenie europejskiego Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów."@pl16
"Votei a favor do relatório Alvaro sobre o Acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre o tratamento de dados de mensagens de pagamentos financeiros e a sua transferência da União Europeia para os Estados Unidos para efeitos do combate ao terrorismo, pois considero que este Acordo estabelece agora um equilíbrio entre os objectivos da segurança no combate ao terrorismo e os objectivos da liberdade na protecção da privacidade dos cidadãos. Ao contrário do acordo SWIFT que foi apresentado em Fevereiro e contra o qual votei, este Acordo confere mais protecção aos dados pessoais: os cidadãos terão o direito de acesso e de rectificação de dados que lhes dizem respeito, o seu direito ao recurso administrativo e judicial é garantido, e foram incluídas várias limitações e restrições em matéria de transferência de dados. Não obstante, o Parlamento terá de permanecer vigilante no que respeita à modificação dos poderes da Europol, que é responsável pelo controlo das transferências, assim como ao futuro lançamento de um Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo da União Europeia."@pt17
"Am votat în favoarea raportului Alvaro referitor la Acordul dintre UE şi SUA privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară în scopul combaterii terorismului, deoarece consider că acest acord stabileşte în acest moment un echilibru între obiectivele ce ţin de securitate în lupta împotriva terorismului şi obiectivele ce ţin de libertate în protecţia vieţii private a cetăţenilor. Spre deosebire de acordul SWIFT prezentat în februarie, în cazul căruia am votat împotrivă, acest acord oferă un grad de protecţie mai ridicat pentru datele personale: cetăţenii vor avea dreptul să acceseze şi să rectifice datele care îi privesc, dreptul la apeluri administrative şi judiciare le este garantat şi au fost introduse mai multe limitări şi restricţii în legătură cu transferul datelor. Cu toate acestea, Parlamentul va trebui să rămână vigilent în privinţa modificării puterilor Europol, care este responsabil cu controlul transferurilor, cât şi în privinţa viitoarei introduceri a Programului european de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste."@ro18
"Hlasovala som za správu pána Alvara o Dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu, pretože si myslím, že táto dohoda teraz nastoľuje rovnováhu medzi cieľmi bezpečnosti v rámci boja proti terorizmu a cieľmi slobody v rámci ochrany súkromia občanov. Na rozdiel od dohody SWIFT, ktorá bola predložená vo februári a v prípade ktorej som hlasovala proti, táto dohoda ochraňuje osobné údaje do väčšej miery: občania budú mať právo na prístup k informáciám, ktoré sa ich týkajú, a na ich opravu, zaručuje sa im právo na administratívne a súdne sťažnosti a zavedených je aj niekoľko obmedzení a reštrikcií týkajúcich sa zasielania údajov. Napriek tomu však Parlament bude musieť zostať ostražitý, pokiaľ ide o zmenu právomocí Europolu, ktorý je zodpovedný za kontrolu zasielania údajov, ako aj za budúce zavedenie európskeho Programu na sledovanie financovania terorizmu."@sk19
"Glasovala sem za poročilo gospoda Alvara o sporazumu med EU in ZDA o obdelavi in prenosu sporočil glede finančnih plačil za namene boja proti terorizmu, ker menim, da je sedaj s tem sporazumom doseženo ravnotežje med cilji varnosti v boju proti terorizmu in cilji svobode v varstvu zasebnosti državljanov. V nasprotju s sporazumom SWIFT, ki je bil predstavljen februarja in proti kateremu sem glasovala, ta sporazum bolj varuje osebne podatke: državljani bodo imeli pravico do dostopa in urejanja podatkov, povezanih z njimi, zagotovljena je njihova pravica do upravnih in sodnih pritožb, uvedenih pa je bilo več omejitev v zvezi s prenosom podatkov. Vseeno pa bo moral Parlament ostati pazljiv glede prilagoditve pooblastil Europola, ki je odgovoren za nadzor prenosov, pa tudi za prihodnjo uvedbo evropskega programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti."@sl20
"Jag röstade för Alvarobetänkandet om avtalet mellan EU och Förenta staterna om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden för att bekämpa terrorism eftersom jag anser att avtalet numera skapar en balans mellan säkerhetsmålen inom kampen mot terrorismen och frihetsmålen inom skyddet av medborgarnas privatliv. Till skillnad från det Swift-avtal som lades fram i februari och som jag röstade mot skyddas personuppgifter mer i det aktuella avtalet. Medborgarna kommer att ges rätt till tillgång och rättning av uppgifter som rör dem. Deras rätt till administrativ och juridisk prövning garanteras och flera begränsningar och restriktioner angående dataöverföring har införts. Parlamentet bör likväl fortsätta att vara uppmärksamt när det gäller ändringen av Europols befogenheter. Europol ansvarar för kontrollen av överföringarna såväl som det framtida införandet av ett EU-program för att spåra finansiering av terrorism."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph