Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-270"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-270"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Die Abgeordneten der SPD-Gruppe im Europäischen Parlament treten dafür ein, mit einem Höchstmaß an Entschlossenheit und Wirksamkeit den internationalen Terrorismus zu bekämpfen und personenbezogene Daten nachhaltig zu schützen. Die SPD-Gruppe hat sich angesichts der Bedeutung des Datenschutzes ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach langen und sorgfältigen Abwägungen können wir jedoch dem Abkommen zustimmen: Es ist ein Erfolg der Sozialdemokraten, dass eine ständige europäische Kontrolle bei der Extraktion der Daten direkt vor Ort im US-Finanzministerium etabliert wird – einschließlich der Möglichkeit, die Entnahme von Daten zu stoppen. Oberste Priorität hatte für uns die Einschränkung des massenhaften Datentransfers. SEPA-Daten werden vom Abkommen nicht erfasst; ein Gros aller Überweisungen sind gar nicht betroffen. Die 5-jährige Speicherfrist soll jährlich überprüft werden, wobei nicht benötigte Daten vorzeitig zu löschen sind. Zudem ist eine jährliche Überprüfung der Einhaltung aller Datenschutzstandards unter Einbeziehung von Datenschutzbeauftragten vorgesehen. Auch wenn wir die Kontrollfunktion und Datenweitergabe bevorzugt einer Justizbehörde übertragen hätten, muss EUROPOL sein im Abkommen vorgesehenes Mandat zur Genehmigung der Datenweitergabe unter strikter Kontrolle der EU ausführen. EUROPOL hat zwar ein verlässliches Datenschutzsystem, dennoch muss eine Anpassung an den Lissabonvertrag vorgenommen werden, damit es seine Aufgaben unter umfassender demokratischer Kontrolle ausüben kann."@de9
lpv:translated text
". Delegace německé sociální demokracie (SPD) v Evropském parlamentu je pro boj proti mezinárodnímu terorismu a poskytování trvalé ochrany osobních údajů s nejvyšším možným stupněm odhodlání a účinnosti. Vzhledem k důležitosti ochrany údajů se delegace SPD nerozhodovala snadno. Po dlouhém a pečlivém zvažování však nyní můžeme hlasovat pro dohodu: sociální demokraté dokázali zajistit, že bude přímo na půdě amerického Ministerstva financí vytvořena stálá evropská monitorovací služba v kombinaci se získáváním dat – včetně nástroje umožňujícího získávání dat zabránit. Nejvyšší prioritou pro nás bylo omezit předávání velkého objemu dat. Na data v rámci SEPA se dohoda nevztahuje, na většinu případů předávání dat nemá dohoda žádný vliv. Pětiletá lhůta pro uchovávání dat má být každoročně přezkoumávána, přičemž všechny údaje, které nejsou potřeba, mají být odstraněny dříve, než tato lhůta vyprší. Kromě toho dohoda stanovuje každoroční přezkum dodržování všech norem o ochraně údajů za účasti orgánů dohledu nad ochranou údajů. I když bychom byli raději, kdyby byla úloha sledování a předávání dat svěřena soudnímu orgánu, musí Europol vykonávat svůj mandát ke schválení předávání dat, který je uveden v dohodě, a to na základě přísné kontroly EU. Ačkoli má Europol spolehlivý systém ochrany údajů, je třeba jej harmonizovat s Lisabonskou smlouvou, aby mohl vykonávat své povinnosti pod plnou demokratickou kontrolou."@cs1
"Den tyske socialdemokratiske delegation (SPD) i Parlamentet går med den højeste grad af beslutsomhed og effektivitet ind for at bekæmpe den internationale terrorisme og skabe en permanent beskyttelse af personoplysninger. I lyset af, hvor vigtig databeskyttelse er, var det ikke let for SPD-delegationen at træffe sin beslutning. Men efter lange og omhyggelige overvejelser kan vi nu stemme for aftalen. Det er lykkedes Socialdemokraterne at sørge for, at der oprettes et permanent europæisk tilsyn med dataudtræk direkte i det amerikanske finansministerium, herunder også muligheden for at blokere for dataudtræk. Det var vores hovedprioritet at få begrænset muligheden for overførsel af bulkdata. SEPA-data er ikke dækket af aftalen. De fleste data er slet ikke berørt. Femårs opbevaringsperioden skal revideres hvert år, og alle data, som ikke er nødvendige, skal slettes hurtigere. Desuden er der bestemmelser om en årlig evaluering af overholdelsen af databeskyttelsesstandarderne med deltagelse af databeskyttelsestilsynsførende. Selv om vi ville have fortrukket, at kontrollen med overførsel af data blev overdraget en juridisk myndighed, skal Europol gennemføre sit mandat til godkendelse af dataoverførsler, som er indeholdt i aftalen, med streng kontrol fra EU. Skønt Europol har et pålideligt databeskyttelsessystem, skal det bringes i overensstemmelse med Lissabontraktaten, således at Europol kan udføre sine forpligtelser under fuld demokratisk kontrol."@da2
". Η αντιπροσωπεία του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας και της παροχής μόνιμης προστασίας των προσωπικών δεδομένων με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό αποφασιστικότητας και αποτελεσματικότητας. Με δεδομένη τη σημασία της προστασίας των δεδομένων, η αντιπροσωπεία του SPD δεν πήρε την απόφασή της ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, μετά από μακρά και προσεκτική σκέψη, είμαστε πλέον σε θέση να ψηφίσουμε υπέρ της συμφωνίας: οι Σοσιαλδημοκράτες πέτυχαν την εδραίωση μόνιμου ευρωπαϊκού ελέγχου όσον αφορά την απευθείας εξαγωγή δεδομένων στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παύσης της εξαγωγής των δεδομένων. Για εμάς, πρώτη προτεραιότητα αποτελούσε ο περιορισμός της μαζικής μεταφοράς δεδομένων. Τα δεδομένα του ενιαίου χώρου πληρωμών δεν καλύπτονται από τη συμφωνία· οι περισσότερες διαβιβάσεις δεν επηρεάζονται καθόλου. Η πενταετής περίοδος διατήρησης των δεδομένων προβλέπεται να αναθεωρείται σε ετήσια βάση, με τα δεδομένα που δεν είναι αναγκαία να διαγράφονται νωρίτερα από αυτό το διάστημα. Επιπλέον, προβλέπεται ετήσια αναθεώρηση της συμμόρφωσης προς όλα τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων, με τη συμμετοχή εποπτών προστασίας των δεδομένων. Αν και θα προτιμούσαμε να ανατεθεί ο ελεγκτικός ρόλος και η μεταφορά των δεδομένων σε δικαστική αρχή, η Europol πρέπει να εκτελέσει την εντολή της για έγκριση της διαβίβασης των δεδομένων, η οποία προβλέπεται στη συμφωνία, υπό τον αυστηρό έλεγχο της ΕΕ. Αν και η Europol διαθέτει αξιόπιστο σύστημα προστασίας των δεδομένων, πρέπει να συμμορφωθεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της υπό πλήρη δημοκρατικό έλεγχο."@el10
". The German Social Democratic (SPD) delegation in the European Parliament is in favour of combating international terrorism and providing permanent protection for personal data with the highest possible degree of determination and effectiveness. In view of the importance of data protection, the SPD delegation did not make its decision lightly. After long and careful consideration, however, we are now able to vote in favour of the agreement: the Social Democrats have succeeded in providing for the establishment of permanent European monitoring in connection with the extraction of the data directly on the ground in the US Treasury Department – including the facility to stop the extraction of data. For us, the top priority was limiting the transfer of bulk data. SEPA data are not covered by the agreement; most transfers are not affected at all. The five-year data retention period is intended to be reviewed annually, whereby any data that is not needed is to be deleted sooner than this. In addition, an annual review of compliance with all data protection standards, with the involvement of data protection supervisors, is provided for. Even though we would have preferred the monitoring role and the transfer of data to be given to a judicial authority, Europol must carry out its mandate for approving the data transfer, provided for in the agreement, under the strict scrutiny of the EU. Although Europol has a reliable data protection system, it needs to be brought into line with the Treaty of Lisbon so that it can perform its duties under full democratic scrutiny."@en4
". La delegación del Partido socialdemócrata de Alemania (SPD) del Parlamento Europeo está a favor de la lucha contra el terrorismo internacional y de garantizar la protección permanente de datos personales con el mayor grado posible de determinación y eficacia. En vista de la importancia de la protección de datos, la delegación del SPD no ha tomado su decisión a la ligera. Tras una deliberación larga y profunda, sin embargo, ahora estamos en condiciones de votar a favor del acuerdo: los socialdemócratas han conseguido tener éxito en ofrecer el establecimiento de un control europeo permanente en relación con la extracción de los datos directamente sobre el terreno en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos —incluida la posibilidad de detener la extracción de datos—. Para nosotros, la prioridad era limitar la transferencia de datos en grandes cantidades. Los datos de la ZUPE no están cubiertos por el acuerdo; la mayoría de las transferencias no se ven afectadas en su totalidad. Se pretende hacer una revisión anual del periodo de retención de los datos de cinco años, de forma que se eliminará cualquier dato que no se considere necesario antes de dicho periodo. Además, está prevista una revisión anual del cumplimiento de todas las normas de protección de datos, con la participación de los supervisores de protección de datos. A pesar de que hubiéramos preferido que la función de supervisión y la transferencia de datos se hubieran encomendado a una autoridad judicial, Europol debe llevar a cado su mandato para aprobar la transferencia de datos, que se ha estipulado en el acuerdo, bajo el estricto escrutinio de la UE. Aunque Europol cuenta con un sistema de protección de datos fiable, es necesario que esté en consonancia con el Tratado de Lisboa para que pueda desempeñar sus obligaciones de conformidad con el pleno escrutinio democrático."@es21
". Saksa sotsiaaldemokraatide (SPD) delegatsioon Euroopa Parlamendis toetab võitlust rahvusvahelise terrorismi vastu ning isikuandmete alalist kaitsmist nii otsusekindlalt ja tulemuslikult kui võimalik. Arvestades andmete kaitsmise tähtsust, ei teinud SPD delegatsioon oma otsust kergekäeliselt. Pärast pikka ja hoolikat kaalumist on meil nüüd siiski võimalik hääletada selle lepingu poolt: sotsiaaldemokraatidel õnnestus sätestada Euroopa alaline kontroll andmetest väljavõtete tegemise üle kohapeal, Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumis, sealhulgas võimalus peatada andmetest väljavõtete tegemine. Meie jaoks oli esmatähtis piirata andmeplokkide edastamist. Leping ei hõlma ühtse euromaksete piirkonna andmeid, enamik ülekandeid jääb üldse puutumata. Viieaastane andmete säilitamise tähtaeg kavatsetakse igal aastal üle vaadata ja ebavajalikud andmed kustutatakse varem. Lisaks on ette nähtud andmekaitse standardite täitmise iga-aastane kontroll, milles osalevad andmekaitseinspektorid. Kuigi meie oleksime eelistanud järelevalve ja andmete edastamise ülesannete andmist mõnele kohtuasutusele, peab Europol täitma lepingus ette nähtud volitusi andmete edastamise heakskiitmisel Euroopa Liidu range kontrolli all. Ehkki Europolil on olemas usaldusväärne andmekaitsesüsteem, tuleb see viia kooskõlla Lissaboni lepinguga, et Europol saaks täita oma ülesandeid täieliku demokraatliku kontrolli all."@et5
". Saksalaisten sosiaalidemokraattien (SPD) valtuuskunta Euroopan parlamentissa kannattaa mahdollisimman päättäväistä ja tehokasta kansainvälisen terrorismin torjuntaa ja henkilötietojen kestävää suojaamista. Koska tietosuoja on tärkeä asia, SPD:n valtuuskunnan päätös ei syntynyt helposti. Pitkän ja perusteellisen harkinnan jälkeen pystymme kuitenkin nyt äänestämään sopimuksen puolesta: sosiaalidemokraatit ovat onnistuneet varmistamaan pysyvän eurooppalaisen valvontajärjestelmän käyttöönoton kerättäessä tietoja suoraan paikan päällä Yhdysvaltain valtiovarainministeriössä – mukaan luettuna mahdollisuus pysäyttää tiedonkeruu. Meidän kannaltamme ensisijaisen tärkeää oli rajoittaa valikoimattoman tiedon siirtämistä. SEPA-tiedot eivät sisälly sopimukseen; useimpiin siirtoihin ei kohdistu vaikutuksia. Viiden vuoden tietojen säilyttämisaikaa on tarkoitus tarkistaa vuosittain, ja kaikki sellaiset tiedot, joita ei tarvita, on tarkoitus tuhota tätäkin nopeammin. Lisäksi määrätään kaikkien tietosuojanormien noudattamista koskevasta vuosittaisesta tarkastuksesta, johon tietosuojavalvojat osallistuvat. Vaikka olisimme pitäneet parempana sitä, että valvontarooli ja vastuu tiedonsiirrosta olisi annettu oikeusviranomaiselle, Europolin on hoidettava tiedonsiirron hyväksymiseen liittyvät, sopimuksessa määritellyt tehtävänsä EU:n tiukassa valvonnassa. Vaikka Europolilla on luotettava tietosuojajärjestelmä, on ryhdyttävä Lissabonin sopimukseen perustuviin mukautusjärjestelyihin siten, että Europol voi hoitaa tehtävänsä täydellisessä demokraattisessa valvonnassa."@fi7
". La délégation du Parti social-démocrate allemand (SPD) au Parlement européen est en faveur de la lutte contre le terrorisme international et d’une garantie de protection permanente des données à caractère personnel présentant le plus haut degré de détermination et d’efficacité. Étant donné l’importance de la protection des données, la délégation du SPD n’a pas pris sa décision à la légère. Après un examen long et minutieux, toutefois, nous sommes en mesure de voter en faveur de l’accord: les sociaux-démocrates ont réussi à mettre en place un contrôle européen permanent de l’extraction des données directement sur le terrain au département du Trésor américain - y compris la possibilité d’arrêter l’extraction de données. Pour nous, la priorité numéro un était de limiter le transfert des données en vrac. Les données du SEPA ne sont pas couvertes par l’accord; la plupart des transferts ne sont aucunement touchés. La durée de cinq ans de conservation des données devrait être revue annuellement, et toutes les données non requises doivent être détruites préalablement. De plus, il est prévu une révision annuelle de conformité avec toutes les normes de protection des données, avec l’implication de superviseurs de protection des données. Même si nous aurions préféré que le rôle de contrôle et le transfert de données soient confiés à une autorité judiciaire, Europol doit exécuter son mandat concernant l’approbation de transfert de données prévu dans l’accord, sous le contrôle strict de l’UE. Bien qu’Europol dispose d’un système fiable de protection des données, il doit mis en conformité avec le traité de Lisbonne afin de remplir ses fonctions sous le strict contrôle démocratique."@fr8
". A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) európai parlamenti küldöttsége támogatja a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelmet, és a lehető leghatározottabban, minden eszközzel kiáll a személyes adatok védelme mellett. Mivel az adatok védelme fontos szempont, ezért az SPD küldöttsége nem hozott elhamarkodott döntést. Hosszú, alapos megfontolás után azonban úgy döntöttünk, hogy a jelentés mellett szavazunk. A szociáldemokraták elérték, hogy Európa folyamatos ellenőrzés mellett közvetlen közelről felügyelje az Egyesült Államok pénzügyminisztériumában az adatszerzéssel kapcsolatos tevékenységeket, és visszautasíthatja az adatok továbbítását, ha szükségesnek ítéli meg. Mi a legfontosabbnak az adatok tömeges továbbításának korlátozását tartottuk. A megállapodás nem vonatkozik a SEPA adataira, a legtöbb adattovábbítást egyáltalán nem érinti. Az adatok megőrzésének ötéves időszakát évente felül kell vizsgálni, és azokat, amelyekre már nincs szükség, az öt év letelte előtt törölni lehet. Az adatvédelmi előírások betartását évente ellenőrizni kell az adatvédelmi biztosok bevonásával. Habár jobban örültünk volna, ha a felügyeleti szerepet és az adatok továbbítását igazságügyi hatóság látja el, az Europolnak az Európai Unió szigorú felügyeletével kell gyakorolnia a megállapodás értelmében ráruházott adattovábbítási jogköröket. Noha az Europol megbízható adatvédelmi rendszerrel rendelkezik, a rendszert összhangba kell hozni a Lisszaboni Szerződés tartalmával, hogy a hivatal a feladatait teljes demokratikus ellenőrzés mellett lássa el."@hu11
". La delegazione socialdemocratica tedesca (SPD) al Parlamento europeo è convinta della necessità di combattere il terrorismo internazionale, e insieme di offrire una protezione permanente ai dati personali, nel modo più deciso ed efficace possibile. Considerata l’importanza della protezione dei dati, la delegazione SPD non ha preso una decisione alla leggera. Dopo lunghe e meditate riflessioni siamo ora in grado di votare a favore dell’accordo: i socialdemocratici sono riusciti a garantire l’istituzione di un monitoraggio europeo permanente sull’estrazione dei dati effettuata direttamente presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, monitoraggio che comprende anche la facoltà di bloccare l’estrazione dei dati. La priorità più importante era per noi quella di limitare il trasferimento di dati in massa. I dati SEPA (relativi allo spazio unico dei pagamenti in euro) non rientrano nell’accordo, che del resto non riguarda affatto gran parte dei trasferimenti. Per il periodo quinquennale di conservazione dei dati si prevede un riesame annuale, mentre ogni dato non necessario si dovrà cancellare in un tempo ancor più breve. É previsto inoltre un riesame annuale della conformità a tutti gli standard di protezione dei dati, cui parteciperanno le autorità preposte alla protezione dei dati. Anche se noi avremmo preferito affidare il monitoraggio e il trasferimento dei dati a un’autorità giudiziaria, Europol deve svolgere il proprio mandato di approvazione del trasferimento dei dati, previsto dall’accordo, sotto il rigoroso controllo dell’Unione europea. Europol dispone bensì di un affidabile sistema di protezione dei dati, ma deve comunque conformarsi al trattato di Lisbona per svolgere i propri compiti nel quadro di un completo controllo democratico."@it12
". Vokietijos socialdemokratų partijos (SPD) atstovai Europos Parlamente pritaria, kad reikia kuo ryžtingiau ir veiksmingiau kovoti su tarptautiniu terorizmu ir užtikrinti nuolatinę asmens duomenų apsaugą. Atsižvelgiant į duomenų apsaugos svarbą, SPD atstovams nebuvo lengva apsispręsti. Tačiau po ilgų ir kruopščių svarstymų mes balsuojame už susitarimą: socialdemokratams pavyko pasiekti, kad nuolatinis Europos stebėtojas, prižiūrintis duomenų išgavimą, būtų įkurdintas pačiame JAV Iždo departamente ir kad jam būtų suteikta teisė stabdyti duomenų išgavimą. Mums labiausiai rūpėjo apriboti galimybę gauti duomenis dideliais kiekiais. SEPA duomenys į susitarimo taikymo sritį nepatenka, o dauguma duomenų iš viso neperduodama. Penkerių metų duomenų saugojimo laikotarpis turėtų būti kasmet persvarstomas, kad duomenys, kurių nebereikia, būtų ištrinami anksčiau. Be to, numatytos metinės visų duomenų apsaugos standartų laikymosi peržiūros dalyvaujant duomenų apsaugos priežiūros pareigūnams. Nors mums būtų labiau patikę, jei kontrolė ir duomenų perdavimas būtų buvę patikėti teisminei institucijai, Europolas privalo vykdyti įgaliojimus tvirtinti duomenų perdavimą, kaip numatyta susitarime, griežtai prižiūrint ES. Nors Europolas turi patikimą duomenų apsaugos sistemą, ji turi būti suderinta su Lisabonos sutartimi, kad jis savo pareigas galėtų vykdyti visapusiško demokratinio kruopštaus nagrinėjimo sąlygomis."@lt14
". Vācijas Sociāldemokrātu ( ) delegācija Eiropas Parlamentā atbalsta cīņu pret starptautisko terorismu un pastāvīgu personas datu aizsardzību, nodrošinot augstāko iespējamo mērķtiecību un efektivitāti. Ņemot vērā datu aizsardzības nozīmi nebija viegli pieņemt šo lēmumu. Tomēr pēc ilgstošām un rūpīgām pārdomām mēs varam balsot par šo nolīgumu — Sociāldemokrātiem izdevās panākt, lai tiktu nodrošināta pastāvīga Eiropas uzraudzība attiecībā uz ASV Finanšu ministrijas tieši veiktu datu ieguvi, tostarp prasību pārtraukt datu ieguvi. Mums būtisks jautājums bija ierobežot liela datu apjoma nodošanu. Nolīgums neattiecas uz datiem; tas neattiecas uz lielāko daļu citu datu. Ir paredzēts, ka datu glabāšanas termiņš, kurš patlaban ir noteikts uz pieciem gadiem, tiks pārskatīts katru gadu un ka nevajadzīgie dati tiks dzēsti vēl pirms šā termiņa beigām. Turklāt ir paredzēts katru gadu novērtēt atbilstību visiem datu aizsardzības standartiem, iesaistot par datu uzraudzību atbildīgās personas. Lai gan mēs būtu gribējuši, lai uzraudzības un datu nodošanas funkcija tiktu nodota tiesu iestādei, Eiropolam jāīsteno tam saskaņā ar Nolīgumu piešķirtais mandāts attiecībā uz datu nodošanas apstiprināšanu stingrā ES uzraudzībā. Lai gan Eiropols izmanto uzticamu datu aizsardzības sistēmu, jānodrošina tā atbilstība Lisabonas līgumam, lai šī iestāde varētu veikt savas funkcijas pilnīgā demokrātiskā uzraudzībā."@lv13
". Die Abgeordneten der SPD-Gruppe im Europäischen Parlament treten dafür ein, mit einem Höchstmaß an Entschlossenheit und Wirksamkeit den internationalen Terrorismus zu bekämpfen und personenbezogene Daten nachhaltig zu schützen. Die SPD-Gruppe hat sich angesichts der Bedeutung des Datenschutzes ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach langen und sorgfältigen Abwägungen können wir jedoch dem Abkommen zustimmen: Es ist ein Erfolg der Sozialdemokraten, dass eine ständige europäische Kontrolle bei der Extraktion der Daten direkt vor Ort im US-Finanzministerium etabliert wird – einschließlich der Möglichkeit, die Entnahme von Daten zu stoppen. Oberste Priorität hatte für uns die Einschränkung des massenhaften Datentransfers. SEPA-Daten werden vom Abkommen nicht erfasst; ein Gros aller Überweisungen sind gar nicht betroffen. Die 5-jährige Speicherfrist soll jährlich überprüft werden, wobei nicht benötigte Daten vorzeitig zu löschen sind. Zudem ist eine jährliche Überprüfung der Einhaltung aller Datenschutzstandards unter Einbeziehung von Datenschutzbeauftragten vorgesehen. Auch wenn wir die Kontrollfunktion und Datenweitergabe bevorzugt einer Justizbehörde übertragen hätten, muss EUROPOL sein im Abkommen vorgesehenes Mandat zur Genehmigung der Datenweitergabe unter strikter Kontrolle der EU ausführen. EUROPOL hat zwar ein verlässliches Datenschutzsystem, dennoch muss eine Anpassung an den Lissabonvertrag vorgenommen werden, damit es seine Aufgaben unter umfassender demokratischer Kontrolle ausüben kann."@mt15
". De delegatie van de Duitse Sociaal-democraten (SPD) in het Europees Parlement is er voorstander van om zo vastberaden en doeltreffend mogelijk internationaal terrorisme te bestrijden en persoonlijke gegevens permanent te beschermen. Met het oog op het belang van gegevensbescherming heeft de SPD-delegatie haar besluit niet licht genomen. Na lang en zorgvuldig beraad kunnen we nu echter voor de overeenkomst stemmen: de sociaal-democraten hebben ervoor gezorgd dat er een permanente Europese controle op het extraheren van gegevens, direct ter plekke in het Amerikaanse ministerie van Financiën, wordt ingesteld. Deze zal ook de mogelijkheid bieden om de extractie van gegevens te blokkeren. Voor ons had de beperking van de doorgifte van gegevens in bulk de belangrijkste prioriteit. SEPA-gegevens vallen niet onder de overeenkomst; de meeste transacties worden hier helemaal niet door getroffen. De bewaartermijn van vijf jaar moet jaarlijks worden bekeken, waarbij gegevens die niet nodig zijn eerder moeten worden gewist. Bovendien is een jaarlijkse controle op de naleving van alle normen ten aanzien van gegevensbescherming voorzien, waar toezichthouders voor gegevensbescherming bij betrokken zijn. Ook al hadden wij liever gezien dat de controlerende functie en de doorgifte van gegevens aan een justitiële instantie waren overgelaten, moet Europol toch zijn mandaat voor goedkeuring van de doorgifte van gegevens zoals in de overeenkomst is vastgelegd onder strikte controle van de EU kunnen uitvoeren. Europol heeft weliswaar een betrouwbaar gegevensbeschermingssysteem maar moet worden aangepast aan het Verdrag van Lissabon, zodat het zijn taken onder voldoende democratisch toezicht kan uitvoeren."@nl3
". delegacja Niemieckich Socjaldemokratów (SPD) w Parlamencie Europejskim popiera zwalczanie międzynarodowego terroryzmu i gwarantowanie stałej ochrony danych osobowych z możliwie największym zdecydowaniem i największą skutecznością. Mając na względzie znaczenie ochrony danych, delegacja SPD nie podjęła decyzji lekkomyślnie. Po długich i wnikliwych rozważaniach jesteśmy teraz jednak w stanie głosować za przyjęciem umowy: Socjaldemokratom udało się doprowadzić do stałego europejskiego monitorowania ekstrakcji danych bezpośrednio w Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych – wraz z mechanizmem wstrzymywania ekstrakcji danych. Dla nas priorytetem było ograniczenie hurtowego przekazywania danych. Dane SEPA nie są objęte umową; większość transakcji została w ogóle wyłączona. Pięcioletni okres przechowywania danych ma podlegać corocznemu przeglądowi, przez co wszelkie dane, które są niepotrzebne, mają być usuwane wcześniej. Dodatkowo przewidziano coroczny przegląd zgodności wszystkich standardów ochrony danych z udziałem inspektora ochrony danych. Chociaż wolelibyśmy, aby funkcję kontrolną i przekazywanie danych powierzyć organowi sądowemu, Europol musi sprawować swój mandat zatwierdzania operacji przekazywania danych, który został przewidziany w umowie, pod ścisłą kontrolą UE. Chociaż Europol posiada wiarygodny system ochrony danych, należy zapewnić jego zgodność z traktatem lizbońskim, tak aby mógł pełnić swoje obowiązki w ramach pełnego nadzoru demokratycznego."@pl16
". A delegação do Partido Social Democrata alemão (SPD) no Parlamento Europeu está a favor do combate ao terrorismo internacional e da protecção permanente dos dados pessoais com o nível mais elevado possível de determinação e eficácia. Tendo em conta a importância da protecção de dados, a delegação do SPD não tomou a sua decisão de ânimo leve. Contudo, depois de uma ponderação longa e cuidadosa, estamos agora em condições de votar a favor do Acordo: os sociais-democratas conseguiram garantir a criação, directamente no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, de uma supervisão europeia permanente no que respeita à extracção de dados – incluindo a possibilidade de interromper a extracção de dados. Para nós, a prioridade principal era limitar a transferência de dados em massa. Os dados SEPA não são abrangidos pelo Acordo; a maioria das transferências nem sequer é afectada. O período de cinco anos de retenção de dados deverá ser revisto anualmente e, nessa ocasião, os dados que não sejam necessários serão eliminados antes do referido prazo. Além disso, está contemplada uma verificação anual do respeito de todos os critérios de protecção de dados, com a participação de supervisores da protecção de dados. Apesar de preferirmos que o papel de supervisão e a transferência de dados fossem atribuídos a uma autoridade judicial, a Europol tem de cumprir o seu mandato para a aprovação da transferência de dados, nos termos do Acordo, sob o escrutínio rigoroso da UE. A Europol dispõe de um sistema de protecção de dados fiável, mas terá de o alinhar com o Tratado de Lisboa para poder desempenhar as suas funções sob um escrutínio democrático pleno."@pt17
". Delegaţia social-democrată germană (SPD) din Parlamentul European este în favoarea combaterii terorismului internaţional şi a protecţiei permanente a datelor personale cu cel mai înalt grad de determinare şi eficienţă. Având în vedere importanţa protecţiei datelor, delegaţia SPD nu a luat această hotărâre cu uşurinţă. După o analiză îndelungată şi atentă, însă, acum putem vota în favoarea acordului; social-democraţii au reuşit să introducă în acord monitorizarea europeană permanentă în legătură cu extracţia datelor direct în teritoriu, în Departamentul de Trezorerie al SUA – inclusiv posibilitatea de a stopa extracţia datelor. Pentru noi, prioritatea de vârf a fost limitarea transferului de date în vrac. Datele SEPA nu sunt acoperite de acord; majoritatea transferurilor nu sunt deloc afectate. Perioada de retenţie de cinci ani va fi revizuită anual, astfel încât datele care nu sunt necesare vor fi şterse mai devreme. În plus, este prevăzută o evaluare anuală a conformităţii cu toate standardele de protecţie a datelor, cu implicarea personalului de monitorizare a protecţiei datelor. Chiar dacă am fi preferat ca rolul de monitorizare şi de transferare a datelor să fie repartizat unei autorităţi judiciare, Europol trebuie să desfăşoare această activitate de aprobare a transferurilor de date, conform prevederilor cordului, sub examinarea strictă a UE. Deşi Europolul are un sistem de protecţie a datelor fiabil, acesta trebuie armonizat cu Tratatul de la Lisabona, astfel încât să îşi poată îndeplini îndatoririle sub control democratic absolut."@ro18
". − Delegácia nemeckých sociálnych demokratov (SPD) v Európskom parlamente je za boj proti medzinárodnému terorizmu a poskytovanie nepretržitej ochrany osobných údajov s čo najväčším stupňom odhodlania a účinnosti. Vzhľadom na dôležitosť ochrany údajov nebolo pre delegáciu SPD ľahké rozhodnúť sa. Po dlhom a starostlivom zvažovaní však teraz môžeme hlasovať za túto dohodu: sociálnym demokratom sa podarilo zaistiť zavedenie nepretržitého európskeho monitorovania v súvislosti s výberom údajov priamo na mieste na Ministerstve financií Spojených štátov – vrátane možnosti zastaviť výber údajov. Našou hlavnou prioritou bolo obmedziť hromadné zasielanie údajov. Na údaje SEPA (jednotná oblasť platieb v eurách) sa dohoda nevzťahuje. Väčšinu prípadov zasielania údajov to vôbec neovplyvňuje. Päťročné obdobie uchovávania údajov má byť každoročne preskúmané a na základe tohto preskúmania sa majú údaje, ktoré nie sú potrebné, vymazať skôr. Okrem toho je zaistené každoročné preskúmanie toho, či sa dodržiavajú všetky normy na ochranu údajov, do ktorého sa zapoja aj dozorní úradníci pre ochranu údajov. Napriek tomu by sme uprednostnili, keby bol monitorovacou úlohou a zasielaním údajov poverený súdny orgán. Europol musí vykonávať svoj mandát na schvaľovanie zasielania údajov, ktorý je stanovený v dohode, pod prísnym dohľadom EÚ. Hoci Europol disponuje spoľahlivým systémom na ochranu údajov, treba ho zosúladiť s Lisabonskou zmluvou, aby si mohol plniť povinnosti pod plne demokratickou kontrolou."@sk19
". Nemška socialdemokratska delegacija v Evropskem parlamentu podpira boj proti mednarodnemu terorizmu in zagotavljanje stalnega varstva osebnih podatkov z največjo možno mero odločnosti in učinkovitosti. Z oziron na pomembnost varstva podatkov delegacija SPD te odločitve ni sprejela z lahkoto. Vendar pa po dolgem in temeljitem premisleku sedaj lahko glasujemo za ta sporazum: Socialni demokrati so uspeli zagotoviti vzpostavitev stalnega evropskega nadzora v zvezi z zajemanjem podatkov neposredno na kraju samem na finančnem ministrstvu Združenih držav, vključno z instrumentom za prekinitev zajemanja podatkov. Za nas je bila glavna prednostna naloga omejitev prenosa velikih količin podatkov. Podatki SEPA niso zajeti v tem sporazumu; na večino prenosov sploh ni vpliva. Predvideno je, da se petletno obdobje zadrževanja podatkov vsako leto revidira, pri tem pa se podatki, ki niso potrebni, izbrišejo že prej. Poleg tega je poskrbljeno za letni pregled skladnosti z vsemi standardi varstva podatkov, z vključitvijo nadzornikov za varstvo podatkov. Čeprav bi raje videli, da bi se vloga nadzora in prenosa podatkov dodelila sodnemu organu, mora Europol izvajati svoj mandat za odobritev prenosa podatkov, ki je določen v sporazumu, pod strogo kontrolo EU. Čeprav ima Europol zanesljiv sistem varstva podatkov, ga je treba uskladiti z Lizbonsko pogodbo, da bo lahko opravljal svoje dolžnosti pod strogim demokratičnim nadzorom."@sl20
". Den tyska socialdemokratiska (SPD) delegationen i parlamentet är positiv till bekämpning av internationell terrorism och ett så beslutsamt och ändamålsenligt varaktigt skydd av personuppgifter som möjligt. Eftersom det är mycket viktigt med dataskydd fattade inte SPD-delegationen sitt beslut lättvindigt. Efter långt och noggrant övervägande kan vi nu dock rösta för avtalet. Socialdemokraterna har lyckats med att sörja för inrättandet av permanent EU-övervakning av uppgiftsframtagningen direkt på plats i det amerikanska finansdepartementet – däribland möjligheten att stoppa uppgiftsframtagningen. För oss var den viktigaste prioriteringen att begränsa massöverföringen av data. Sepa-data omfattas inte av avtalet. De flesta överföringarna berörs inte alls. Den femåriga lagringsperioden ska ses över varje år och data som inte behövs ska raderas dessförinnan. Dessutom föreskrivs en årlig översyn av respekten för alla standarder för dataskydd. Även om vi hade föredragit att den övervakande rollen och överföringen av data anförtroddes en rättslig myndighet bör Europol genomföra sin uppgift att godkänna dataöverföringen, enligt avtalet, under noggrann kontroll från EU. Även om Europol har ett tillförlitligt system för dataskydd bör det anpassas till Lissabonfördraget så att Europol kan genomföra sina uppgifter under fullständig demokratisk kontroll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph