Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-264"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-264"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I supported the Agreement between the EU and the USA on the processing and transfer of financial messaging data from the EU to the USA for purposes of the Terrorist Finance Tracking Program. Thanks to the considerable efforts of the rapporteur and the members of the LIBE Committee, the current text of the agreement contains considerable improvements on the previous version of the agreement. Of particular importance for the future of combating terrorism whilst protecting the fundamental rights of citizens to protection of their personal data is Article 2 pertaining to the drafting of a legal and technical framework for an EU data extraction capability. The Commission should carry out this task in an assiduous and timely fashion. The addition to the agreement of Article 2 has the potential to greatly reduce the quantity of bulk data sent for analysis beyond the EU’s borders. Articles 15 and 16 ensure that citizens have strengthened access to redress and increased transparency."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podpořil jsem dohodu mezi EU a USA o zpracování a předávání údajů o finančních transakcích z EU do USA pro účely Programu sledování financování terorismu. Díky značnému úsilí zpravodaje a členů výboru LIBE bylo nynější znění dohody oproti předchozí verzi dohody výrazně vylepšeno. Zvláštní význam pro budoucnost boje proti terorismu a zároveň pro zajištění základních práv občanů na ochranu osobních údajů má článek 2 týkající se vypracování právního a technického rámce pro získávání údajů v EU. Komise by tento úkol měla splnit svědomitě a včas. Doplnění článku 2 dohody má potenciál významně snížit množství údajů hromadně odesílaných k analýze prováděné za hranicemi EU. Články 15 a 16 zajistí, že bude posílen přístup občanů k nápravným opatřením a větší transparentnosti."@cs1
"Jeg støttede aftalen mellem EU og USA om behandling og overførsel af data fra EU til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme. Takket være ordførerens og LIBE-udvalgsmedlemmernes store indsats indeholder den nuværende aftale betydelige forbedringer i forhold til den tidligere version af aftalen. Artikel 2, der vedrører udarbejdelsen af en retlig og teknisk ramme for et EU-dataudtrækssystem er af særlig stor betydning for den fremtidige bekæmpelse af terrorisme, samtidig med at borgernes grundlæggende rettigheder sikres, når det gælder beskyttelse af personoplysninger. Kommissionen skal arbejde ihærdigt og hurtigt i dette spørgsmål. Tilføjelsen af artikel 2 til aftalen vil i stor udstrækning kunne mindske omfanget af bulkdata, der sendes til analyse uden for EU's grænser. Artikel 15 og artikel 16 sikrer, at borgerne får bedre adgang til at klage og større gennemsigtighed."@da2
"Ich habe das Abkommen zwischen der EU und den USA über die Verarbeitung und Übertragung von finanziellen Nachrichtendaten von der EU an die USA für die Zwecke des Fahndungsprogramms zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung unterstützt. Dank der bedeutenden Anstrengungen des Berichterstatters und der Mitglieder des LIBE-Ausschusses enthält der aktuelle Text des Abkommens wichtige Verbesserungen gegenüber der vorherigen Fassung des Abkommens. Für die Zukunft der Bekämpfung des Terrorismus und die gleichzeitige Wahrung der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten ist Artikel 2, der zum Entwurf eines rechtlichen und technischen Rahmens für eine EU-Datenextraktionsstelle gehört, von besonderer Bedeutung. Die Kommission sollte diese Aufgabe gewissenhaft und pünktlich erfüllen. Die Hinzufügung von Artikel 2 zu dem Abkommen kann die Menge der Massendaten, die zur Analyse in Gebiete außerhalb der EU gesendet werden, stark verringern. Artikel 15 und 16 gewährleisten, dass die Bürgerinnen und Bürger einen besseren Zugang zu Rechtsbehelfen und erhöhter Transparenz haben."@de9
"Υποστήριξα τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Χάρη στις σημαντικές προσπάθειες του εισηγητή και των μελών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το ισχύον κείμενο της συμφωνίας περιέχει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση της συμφωνίας. Ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με παράλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων έχει το άρθρο 2 που αναφέρεται στην κατάρτιση νομικού και τεχνικού πλαισίου για δυνατότητα της ΕΕ σε εξαγωγή δεδομένων. Η Επιτροπή πρέπει να εκτελέσει αυτό το καθήκον με επιμελή και έγκαιρο τρόπο. Η προσθήκη στη συμφωνία του άρθρου 2 ενέχει τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης του όγκου της μαζικής διαβίβασης δεδομένων που αποστέλλονται για ανάλυση πέραν των συνόρων της ΕΕ. Τα άρθρα 15 και 16 διασφαλίζουν ότι οι πολίτες θα διαθέτουν ενισχυμένη πρόσβαση σε μέσα προσφυγής και αυξημένη διαφάνεια."@el10
"He apoyado el acuerdo entre la UE y los Estados Unidos sobre el tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la UE a los Estados Unidos a los efectos del Programa de seguimiento de la financiación del terrorismo. Gracias a los considerables esfuerzos del ponente y los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el texto actual del acuerdo contiene importantes mejoras con respecto a la versión anterior del acuerdo. El artículo 2 perteneciente a un proyecto de elaboración de un marco técnico y legal para la capacidad de extracción de datos de la UE es de particular importancia para el futuro de la lucha por combatir el terrorismo al mismo tiempo que se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos para la protección de sus datos personales. La Comisión debe llevar a cabo esta tarea de forma asidua y oportuna. La inclusión del artículo 2 en el acuerdo tiene el potencial de reducir significativamente la cantidad de datos masivos enviados para su análisis más allá de las fronteras de la UE. Los artículos 15 y 16 garantizan que los ciudadanos tengan mayor acceso a las compensaciones y que puedan disfrutar de una mayor transparencia."@es21
"Ma toetasin Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist lepingut, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames. Tänu raportööri ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmete märkimisväärsetele jõupingutustele sisaldab lepingu praegune tekst eelmise versiooniga võrreldes olulisi parandusi. Tulevase terrorismivastase võitluse seisukohalt, mille puhul on samas tagatud kodanike põhiõigus oma isikuandmete kaitsele, on eriti oluline artikkel 2, mis käsitleb õigusliku ja tehnilise raamistiku väljatöötamist Euroopa Liidu piires andmetest väljavõtete tegemiseks. Komisjon peaks selle ülesande täitma hoolsalt ja õigel ajal. Lepingule artikli 2 lisamine võib suuresti vähendada väljapoole Euroopa Liidu piire analüüsimiseks saadetavate andmeplokkide hulka. Artiklid 15 ja 16 tagavad kodanikele parema õiguskaitse ja suurema läbipaistvuse."@et5
"Kannatin EU:n ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvasta rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin. Esittelijän ja LIBE-valiokunnan huomattavien ponnistelujen ansiosta nykyinen sopimusteksti sisältää merkittäviä parannuksia sopimuksen edelliseen versioon verrattuna. Terrorismin torjunnan tulevaisuuden kannalta, samalla kun suojellaan kansalaisten henkilötietojen suojaamiseen liittyviä perusoikeuksia, on erityisen merkittävä sopimuksen 2 artikla, joka koskee EU:n suorittaman tietojen keräämisen mahdollistavan oikeudellisen ja teknisen kehyksen laatimista. Komission olisi hoidettava tehtävä päättäväisesti ja oikea-aikaisesti. 2 artiklaan tehdyn lisäyksen avulla on mahdollista suuresti vähentää EU:n rajojen ulkopuolelle analysoitavaksi lähetettävän valikoimattoman tiedon määrää. 15 ja 16 artiklan avulla kansalaisille varmistetaan entistä paremmat mahdollisuudet muutoksenhakuun sekä avoimuuden lisääntyminen."@fi7
"J’ai soutenu l’accord entre l’UE et les États-Unis sur le traitement et le transfert des données de messagerie financière de l’UE vers les États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme. Grâce aux efforts considérables du rapporteur et des membres de la commission LIBE, le texte actuel de l’accord contient des améliorations considérables par rapport à sa version précédente. L’article 2 relatif à la préparation d’un cadre de travail juridique et technique pour une capacité d’extraction de données de l’UE est d’une importance particulière pour l’avenir du combat contre le terrorisme tout en protégeant les droits fondamentaux des citoyens à disposer d’une protection de leurs données personnelles. La Commission devrait exécuter cette tâche de façon assidue et opportune. L’ajout à l’accord de l’article 2 peut potentiellement réduire considérablement la quantité de données en vrac envoyées pour analyse au-delà des frontières de l’UE. Les articles 15 et 16 garantissent l’accès renforcé des citoyens à des recours et une transparence accrue."@fr8
". – Támogattam az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatok feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljaira az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodást. Az előadó és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai által tett jelentős erőfeszítéseknek köszönhetően a megállapodás jelenlegi szövege komoly előrelépéseket tartalmaz az előző változatokéhoz képest. A terrorizmus elleni küzdelem jövőjét illetően, közben a polgárok személyes adatainak védelméhez való alapvető jogok biztosításához különös fontossággal bír a megállapodás 2. cikke, amely rendelkezik az Európai Unió területén az adatok megszerzését lehetővé tevő jogi és technikai keretfeltételek megteremtéséről. A Bizottságnak pontosan és időben kell ellátnia ezt a feladatot. A megállapodás 2. cikkének kiegészítése hozzájárulhat ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen az Európai Unió határain kívülre továbbított elemzendő adatok mennyisége. A 15. és 16. cikk rendelkezik arról, hogy a polgárok fokozottabban hozzáférhessenek a jogorvoslati lehetőségekhez, és megfelelőbben átlássák a folyamatokat."@hu11
". Ho votato a favore dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. Grazie ai notevoli sforzi del relatore e dei membri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, il testo attuale contiene sensibili miglioramenti rispetto alla precedente versione dell’accordo. Di particolare importanza, per la possibilità futura di combattere il terrorismo tutelando contemporaneamente i fondamentali diritti dei cittadini in materia di protezione dei dati personali, è l’articolo 2, che prevede l’elaborazione del quadro tecnico e giuridico di una struttura di estrazione dei dati nell’Unione europea. La Commissione dovrà svolgere questo compito con tempestiva acribia. L’inserimento nell’accordo dell’articolo 2 può consentire una significativa riduzione della quantità di trasferimenti in massa di dati, inviati a scopo di analisi all’esterno dell’Unione europea. Gli articoli 15 e 16 garantiscono ai cittadini più ampie possibilità di ricorso e maggiore trasparenza."@it12
"Pritariau ES ir JAV susitarimui dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais. Didžiulėmis pranešėjo ir LIBE komiteto narių pastangomis šis susitarimo tekstas labai patobulėjo, palyginti su ankstesne jo versija. Ypač svarbus ateityje kovojant su terorizmu ir kartu ginant piliečių pagrindines teises į jų asmens duomenų apsaugą yra 2 straipsnis dėl teisinio ir techninio pagrindo duomenų išgavimui ES sukūrimo. Komisija turėtų stropiai ir laiku įvykdyti šį pavedimą. Susitarimą papildžius 2 straipsniu gali labai sumažėti už ES ribų siunčiamų duomenų kiekiai. 15 ir 16 straipsniais užtikrinamos didesnės piliečių teisės į žalos atlyginimą ir didesnis skaidrumas."@lt14
"Es atbalstīju Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus ES dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu. Pateicoties referenta un LIBE komitejas ievērojamajiem centieniem, pašreizējā Nolīguma tekstā salīdzinājumā ar iepriekšējo Nolīguma versiju veikti būtiski uzlabojumi. Īpaši nozīmīgs cīņā pret terorismu nākotnē, vienlaicīgi aizsargājot pilsoņu pamattiesības uz personas datu aizsardzību, ir 2. pants, kurš paredz izstrādāt tiesisko regulējumu un tehniskos noteikumus ES datu ieguves nodrošināšanai. Komisijai šis uzdevums būtu jāveic rūpīgi un savlaicīgi. Nolīguma 2. panta pievienošana, cerams, būtiski ierobežos liela datu apjoma nosūtīšanas iespējas, lai veiktu analīzi ārpus Eiropas Savienības. Nolīguma 15. un 16. pants nodrošina pilsoņiem labāku pieeju prasību iesniegšanas tiesībām un labāku pārredzamību."@lv13
"I supported the Agreement between the EU and the USA on the processing and transfer of financial messaging data from the EU to the USA for purposes of the Terrorist Finance Tracking Program. Thanks to the considerable efforts of the rapporteur and the members of the LIBE Committee, the current text of the agreement contains considerable improvements on the previous version of the agreement. Of particular importance for the future of combating terrorism whilst protecting the fundamental rights of citizens to protection of their personal data is Article 2 pertaining to the drafting of a legal and technical framework for an EU data extraction capability. The Commission should carry out this task in an assiduous and timely fashion. The addition to the agreement of Article 2 has the potential to greatly reduce the quantity of bulk data sent for analysis beyond the EU’s borders. Articles 15 and 16 ensure that citizens have strengthened access to redress and increased transparency."@mt15
". Ik heb mijn stem gegeven aan de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering. Dankzij de niet geringe inzet van de rapporteur en de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken bevat de huidige tekst van de overeenkomst significante verbeteringen ten opzicht van de vorige versie. Van speciaal belang voor de toekomst van de strijd tegen het terrorisme met inachtneming van de fundamentele rechten van burgers op bescherming van hun persoonsgegevens, is artikel 2 over het opstellen van een wettelijk en technisch kader voor een EU-instrument voor gegevensextractie. De Commissie moet zich doortastend en tijdig van deze taak kwijten. Door de toevoeging van artikel 2 aan de overeenkomst kan de enorme hoeveelheid gegevens die naar landen buiten de EU wordt gezonden om te worden geanalyseerd, aanzienlijk worden teruggedrongen. De artikelen 15 en 16 voorzien in betere verhaalmogelijkheden en meer transparantie voor burgers."@nl3
"Poparłem umowę między UE a Stanami Zjednoczonymi o przetwarzaniu i przekazywaniu danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów. Dzięki znaczącym wysiłkom sprawozdawcy i członków komisji LIBE, aktualny tekst umowy zawiera istotne poprawki w porównaniu z poprzednią wersją. Szczególnie istotny dla przyszłości walki z terroryzmem, a także dla ochrony podstawowych praw obywateli do ochrony ich danych osobowych, jest art. 2 odnoszący się do opracowywania ram prawnych i technicznych regulujących możliwość ekstrakcji danych z UE. Komisja powinna zająć się tym zadaniem sumiennie i we właściwym czasie. Dodanie do umowy art. 2 może znacząco ograniczyć ilość danych przekazywanych hurtowo do analizy poza granice UE. Artykuły 15 i 16 zapewniają obywatelom lepszy dostęp do zadośćuczynienia i większą przejrzystość."@pl16
"Concedi o meu apoio ao Acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre o tratamento de dados de mensagens de pagamentos financeiros e a sua transferência da União Europeia para os Estados Unidos para efeitos do Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo. Graças aos esforços consideráveis do relator e dos membros da Comissão LIBE, o texto actual do Acordo contém melhorias significativas comparativamente à versão anterior do Acordo. O artigo 2.º, respeitante à criação de um quadro jurídico e técnico que permite a extracção de dados no território da UE, tem uma importância particular para o futuro do combate ao terrorismo, mantendo a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos à protecção dos seus dados pessoais. A Comissão deve levar a cabo esta tarefa com afinco e atempadamente. A inclusão do artigo 2.º no Acordo tem o potencial de reduzir grandemente a transferência de dados em massa para análise fora do território da UE. Os artigos 15.º e 16.º garantem aos cidadãos um maior acesso ao direito de rectificação e a uma transparência reforçada."@pt17
"Susţin Acordul dintre UE şi SUA privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din UE către SUA în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste. Datorită eforturilor considerabile ale raportorului şi membrilor Comisiei LIBE, textul actual al acordului conţine îmbunătăţiri semnificative faţă de versiunea anterioară a acordului. Deosebit de important pentru combaterea în viitor a terorismului şi protejarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor la protecţia datelor lor personale, este articolul (2) din proiectul unui cadru legal şi tehnic pentru o unitate de extracţie a datelor în UE. Comisia ar trebui să se ocupe de organizarea acesteia cu perseverenţă şi fără întârzieri. Completarea acordului cu articolul (2) poate reduce extrem de mult cantitatea de date în vrac trimise pentru a fi analizate în afara graniţelor UE. Articolele (15) şi (16) garantează că cetăţenii au acces sporit la căile de atac pe cale judiciară şi că au parte de mai multă transparenţă."@ro18
"− Podporil som Dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu. Vďaka značnému úsiliu pána spravodajcu a členov Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci obsahuje súčasný text dohody zásadné vylepšenia predchádzajúcej verzie dohody. Mimoriadne dôležitý pre budúcnosť boja proti terorizmu a zároveň pre ochranu základných práv občanov na ochranu ich osobných údajov je článok 2, ktorý sa týka navrhnutia právneho a technického rámca pre schopnosť EÚ vyberať údaje. Komisia by mala túto úlohu splniť usilovne a načas. Pridanie článku 2 k dohode môže do značnej miery zmenšiť veľký objem údajov, ktoré sa hromadne zasielajú na analýzu za hranice EÚ. Články 15 a 16 zaisťujú, aby mali občania k dispozícii posilnený prístup k náprave a väčšiu transparentnosť."@sk19
"Podprl sem Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Zaradi pomembnih prizadevanj poročevalca in članov odbora LIBE sedanje besedilo sporazuma vsebuje pomembne izboljšave predhodne različice sporazuma. Posebno pomemben za prihodnost boja proti terorizmu ob hkratnem varstvu temeljnih pravic državljanov do varstva njihovih podatkov je člen 2, ki je povezan z oblikovanjem zakonitega in tehničnega okvira za zmogljivost EU za zajemanje podatkov. Komisija bi morala to nalogo izvajati vztrajno in pravočasno. Dodatek člena 2 k sporazumu predstavlja možnost, da se v veliki meri zmanjša število večjih količin podatkov, ki se pošiljajo v analizo preko meja EU. Člena 15 in 16 zagotavljata, da bodo imeli državljani okrepljen dostop do pravnih sredstev in povečano preglednost."@sl20
". Jag stödde avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism. Tack vare de stora insatserna från föredraganden och ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor innehåller det nuvarande avtalet avsevärda förbättringar jämfört med den förra versionen. Artikel 2 om inrättandet av en rättslig och teknisk ram för framtagning av uppgifter inom EU är mycket viktig för att man i framtiden ska kunna bekämpa terrorismen samtidigt som man värnar om medborgarnas grundläggande rättigheter till skydd av personuppgifter. Kommissionen bör genomföra denna uppgift på snarast möjligt. Införandet av artikel 2 i avtalet gör det möjligt att avsevärt minska mängden bulkdata som skickas iväg utanför EU:s gränser för att analyseras. Artiklarna 15 och 16 ger medborgarna ökad tillgång till rättslig prövning och ökad insyn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ioan Enciu (S&D ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,9,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph