Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-261"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-261"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"UKIP voted against the Alvaro report today because we do not want to give the EU greater power over personal data. This measure will lead to a gross violation of personal privacy. Confidential and private financial data belongs to the individual and not to the EU or the European Parliament. We are resolutely opposed to the spread of terrorism, but personal confidentiality must be protected where there is no prior suggestion of wrong-doing. If the UK is to enter into an agreement with the US it must be a fully reciprocal arrangement and not the almost one-way-traffic one that the EU has signed up to here. This is a matter for national governments to decide, and not for the European Parliament."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Strana UKIP dnes hlasovala proti zprávě pana Alvara, protože nechceme dát EU větší moc nad osobními údaji. Toto opatření povede k hrubému porušení soukromí. Důvěrné a soukromé finanční údaje patří jednotlivcům a nikoli EU nebo Evropskému parlamentu. Jsme rozhodně proti šíření terorismu, ale musí být chráněn důvěrný charakter osobních informací, jestliže nic nenasvědčuje předchozímu nesprávnému počínání. Pokud má Velká Británie uzavřít dohodu s USA, musí to být dohoda plně reciproční a nikoli téměř jednostranná, kterou podepsala EU. Je to záležitost, o které by měly rozhodnout národní vlády, nikoli Evropský parlament."@cs1
"UKIP stemte imod Alvaro-betænkningen i dag, fordi vi ikke ønsker at give EU flere beføjelser vedrørende personoplysninger. Denne foranstaltning vil føre til en grov krænkelse af privatlivets fred. Fortrolige og private finansielle oplysninger tilhører enkeltpersonen og ikke EU eller Parlamentet. Det er klart, at vi er imod en spredning af terrorismen, men personlig fortrolighed skal beskyttes i tilfælde, hvor der ikke er mistanke om, at en person har gjort noget forkert. Hvis UK skal indgå en aftale med USA, skal det være en fuldt ud gensidig aftale og ikke den næsten ensidige aftale, som EU har undertegnet her. Dette spørgsmål skal afgøres af de nationale regeringer, ikke af Parlamentet."@da2
"Die UKIP hat heute gegen den Alvaro-Bericht gestimmt, weil wir der EU nicht noch mehr Macht über personenbezogene Daten geben wollen. Diese Maßnahme wird zu einer groben Verletzung der Privatsphäre führen. Vertrauliche und private Finanzdaten gehören dem Einzelnen und nicht der EU oder dem Europäischen Parlament. Wir lehnen die Ausbreitung des Terrorismus entschlossen ab, aber die Vertraulichkeit von Personendaten muss geschützt werden, wenn es keinen vorherigen Hinweis auf ein Fehlverhalten gibt. Wenn das Vereinigte Königreich mit den USA ein Abkommen eingehen soll, muss es ein vollkommen auf Gegenseitigkeit beruhendes Abkommen sein, und nicht ein Abkommen, das beinahe einer Einbahnstraße gleicht, wie das, das die EU hier unterschrieben will. Dies ist eine Angelegenheit, über die die nationalen Regierungen zu entscheiden haben und nicht das Europäische Parlament."@de9
"Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) ψήφισε σήμερα κατά της έκθεσης Alvaro, διότι δεν επιθυμούμε να εκχωρήσουμε στην ΕΕ μεγαλύτερη εξουσία επί των προσωπικών δεδομένων. Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει σε κατάφωρη παραβίαση του προσωπικού απορρήτου. Τα εμπιστευτικά και προσωπικά χρηματοοικονομικά δεδομένα ανήκουν στο εκάστοτε άτομο και όχι στην ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην εξάπλωση της τρομοκρατίας, αλλά η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων πρέπει να προστατεύεται όπου δεν υπάρχει προηγούμενη ένδειξη παράνομης πράξης. Προκειμένου να καταλήξει το Ηνωμένο Βασίλειο σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, θα πρέπει να πρόκειται για πλήρως αμοιβαία διευθέτηση, και όχι για τη σχεδόν μονομερή ρύθμιση, στην οποία έχει συμφωνήσει εν προκειμένω η ΕΕ. Πρόκειται για ζήτημα το οποίο χρήζει αποφάσεων που θα ληφθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
"El Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) hoy ha votado en contra del informe Alvaro, porque no queremos dar a la UE más poder sobre los datos personales. Esta medida dará lugar a una grave violación de la privacidad personal. Los datos financieros privados y confidenciales pertenecen a los individuos y no a la UE ni al Parlamento Europeo. Nos oponemos rotundamente a la propagación del terrorismo, pero la confidencialidad de carácter personal debe protegerse donde no haya ninguna indicación previa de alguna mala conducta. Si el Reino Unido tiene que concluir un acuerdo con los Estados Unidos, debe tratarse de un acuerdo totalmente recíproco y no de uno de una sola dirección como el que ha firmado la UE en este caso. Se trata de una cuestión que tienen que decidir los gobiernos nacionales y no el Parlamento Europeo."@es21
"Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei hääletas täna Alexander Alvaro raporti vastu, sest me ei taha anda Euroopa Liidule rohkem võimu isikuandmete üle. Selle meetmega rikutakse rängalt eraelu puutumatuse põhimõtet. Konfidentsiaalsed ja isiklikud finantsandmed kuuluvad inimesele endale, mitte Euroopa Liidule ega Euroopa Parlamendile. Me oleme otsustavalt terrorismi leviku vastu, kuid isikuandmete konfidentsiaalsust tuleb kaitsta, kui pole põhjust inimest kuriteos kahtlustada. Kui Ühendkuningriik sõlmib Ameerika Ühendriikidega lepingu, peab see olema täielikult vastastikune leping, mitte selline peaaegu ühepoolne leping, milles Euroopa Liit on nõustunud osalema. Selliste küsimuste üle peavad otsustama liikmesriikide valitsused, mitte Euroopa Parlament."@et5
"Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue UKIP äänesti tänään Alvaron mietintöä vastaan, koska emme halua antaa EU:lle suurempaa valtaa henkilötietojen osalta. Toimenpide johtaa yksityisyyden räikeään rikkomiseen. Luottamukselliset ja henkilökohtaiset rahoitustiedot kuuluvat kullekin ihmiselle eivätkä EU:lle tai Euroopan parlamentille. Vastustamme määrätietoisesti terrorismin leviämistä, mutta henkilökohtaista yksityisyyttä on suojeltava silloin, kun etukäteen ei ole aihetta epäillä väärinkäytöksiä. Jos Yhdistynyt kuningaskunta aikoo osallistua sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa, kyseessä on oltava täysin vastavuoroinen järjestely eikä tällainen lähes yhteen suuntaan toimiva järjestely, johon EU on nyt suostunut. Kyse on asiasta, josta päättäminen kuuluu kansallisille hallituksille, ei Euroopan parlamentille."@fi7
"Le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni a voté contre le rapport Alvaro aujourd’hui, car nous ne voulons pas donner à l’UE de plus grands pouvoirs sur les données à caractère personnel. Cette mesure conduira à une violation grave du respect de la vie privée individuelle. Les données financières confidentielles et privées appartiennent aux individus et non à l’UE ou au Parlement européen. Nous sommes résolument opposés à la propagation du terrorisme, mais la confidentialité personnelle doit être protégée lorsqu’il n’existe pas de soupçon préalable d’acte répréhensible. Si le Royaume-Uni doit conclure un accord avec les États-Unis, il doit s’agir d’un arrangement pleinement réciproque et non de l’accord presque à sens unique que les États-Unis ont signé jusqu’à présent. Il incombe aux gouvernements nationaux d’en décider, et non au Parlement européen."@fr8
". – A UKIP Alvaro képviselő úr jelentése ellen szavazott ma, mert nem szeretnénk, ha az Európai Unió nagyobb hatáskörrel bírna a személyes adatokat illetően. Ezzel az intézkedéssel súlyosan sérülne a személyes adatok védelme. Ezek a bizalmas és magánjellegű pénzügyi adatok magánszemélyek adatai, nem pedig az Európai Unióé vagy az Európai Parlamenté. Teljes mértékben ellene vagyunk a terrorizmus terjedésének, azonban a személyes adatok védelme alapos gyanú nélküli esetekben mindennél fontosabb. Ha az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között megállapodás születik, annak kölcsönösen elfogadott feltételeken kell alapulnia, nem olyan egyoldalú feltételrendszeren, amelyet az Európai Unió ezzel a megállapodással jóváhagyott. Ebben a kérdésben az Európai Parlament helyett a nemzeti kormányoknak kell dönteniük."@hu11
". Lo United Kingdom Independence Party ha votato oggi contro la relazione Alvaro poiché non intendiamo concedere all’Unione europea poteri più ampi in materia di dati personali. Questa misura provocherà pesanti violazioni della sfera privata; i dati finanziari di carattere riservato e privato appartengono alla persona, non all’Unione europea o al Parlamento. Ci opponiamo con forza alla diffusione del terrorismo, ma quando non sussistano precedenti sospetti di azioni illecite è doveroso proteggere la sfera privata. Se il Regno Unito intende stipulare un accordo con gli Stati Uniti, deve trattarsi di un impegno pienamente reciproco e non di quel dispositivo praticamente a senso unico che l’Unione europea ha accettato in questa sede. É questa una materia su cui devono decidere i governi nazionali, e non il Parlamento europeo."@it12
"Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partija (UKIP) šiandien balsavo prieš A. Alvaro pranešimą, nes mes nenorime, kad ES turėtų daugiau galių tvarkyti asmens duomenis. Tokia priemonė būtų didelis asmens privatumo pažeidimas. Konfidencialūs ir privatūs finansiniai duomenys priklauso asmeniui, o ne ES ar Europos Parlamentui. Mes tvirtai nusistatę prieš terorizmą, tačiau asmens privatumas turi būti saugomas visada, kai tik nėra įtarimų, kad jis padarė ką nors blogo. Jei JK norėtų pasirašyti tokį susitarimą su JAV, jis turėtų būti visiškai abipusiškas, o ne toks vienpusis, kokį sudaro ES. Šį klausimą turi spręsti nacionalinės vyriausybės, o ne Europos Parlamentas."@lt14
"šodien balsoja pret kunga ziņojumu, jo mēs nevēlamies piešķirt Eiropas Savienībai vēl lielākas pilnvaras personas datu jomā. Īstenojot šo pasākumu, tiks pieļauts rupjš personas privātuma aizskārums. Konfidenciāli un privāti finanšu dati pieder nevis ES vai Eiropas Parlamentam, bet personai. Mēs noteikti esam pret terorisma izplatību, taču, ja noziedzīga darbība nav iepriekš pierādīta, personīgās informācijas konfidencialitāte ir jāaizsargā. Ja Apvienotā Karaliste gatavojas slēgt līgumu ar ASV, tam jābūt pilnībā savstarpējam līgumam, nevis gandrīz tikai vienai pusei saistošam līgumam, kādu ir parakstījusi ES. Šis jautājums ir jāizlemj nevis Eiropas Parlamentam, bet dalībvalstu valdībām."@lv13
"UKIP voted against the Alvaro report today because we do not want to give the EU greater power over personal data. This measure will lead to a gross violation of personal privacy. Confidential and private financial data belongs to the individual and not to the EU or the European Parliament. We are resolutely opposed to the spread of terrorism, but personal confidentiality must be protected where there is no prior suggestion of wrong-doing. If the UK is to enter into an agreement with the US it must be a fully reciprocal arrangement and not the almost one-way-traffic one that the EU has signed up to here. This is a matter for national governments to decide, and not for the European Parliament."@mt15
". De UK Independence Party heeft vandaag tegen het verslag-Alvaro gestemd omdat wij niet willen dat de EU meer zeggenschap krijgt over persoonlijke gegevens. Een dergelijke maatregel zal een grove schending van de privacy tot gevolg hebben. Vertrouwelijke en persoonlijke financiële gegevens zijn eigendom van de betrokkene, en niet van de EU of het Europees Parlement. Wij willen absoluut niet dat het terrorisme zich verspreidt, maar zolang er geen reden is om te vermoeden dat iemand iets verkeerd heeft gedaan moet de persoonlijke levenssfeer worden beschermd. Indien het Verenigd Koninkrijk een overeenkomst wil sluiten met de Verenigde Staten, dan moet dit een volstrekt wederkerige overeenkomst zijn, en niet het praktisch eenzijdige akkoord dat de EU eerder heeft ondertekend. Dit is een zaak waarover nationale regeringen moeten beslissen, en niet het Europees Parlement."@nl3
"Przedstawiciele UKIP głosowali za odrzuceniem sprawozdania Alvara, ponieważ nie chcemy dawać UE większych uprawnień w zakresie danych osobowych. Omawiany środek będzie skutkował poważnym naruszeniem prywatności. Poufne i prywatne dane finansowe nie należą do UE ani do Parlamentu Europejskiego, lecz do ludzi. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec rozprzestrzeniania się terroryzmu, lecz poufność danych osobowych należy chronić tam, gdzie nie ma wcześniejszych przesłanek co do tego, że dzieje się coś złego. Jeżeli Wielka Brytania ma przystąpić do umowy ze Stanami Zjednoczonymi, nie może to być umowa prawie jednokierunkowa, którą UE podpisała, lecz umowa w pełni wzajemna. Nie powinien o tym decydować Parlament Europejski, lecz rządy narodowe."@pl16
"O Partido da Independência do Reino Unido votou hoje contra o relatório do senhor deputado Alexander Alvaro porque não queremos dar aos Estados Unidos maior poder sobre os dados pessoais. Esta medida conduzirá a uma grave violação da privacidade pessoal. Os dados financeiros confidenciais e privados pertencem ao indivíduo e não à União Europeia ou ao Parlamento Europeu. Opomo-nos firmemente ao aumento do terrorismo, mas a confidencialidade pessoal deve ser protegida quando não haja indícios prévios de comportamento ilícito. Se o Reino Unido quer participar num acordo com os Estados Unidos, terá de ser um acordo com absoluta reciprocidade e não um acordo praticamente de sentido único como aquele que a União Europeia aqui subscreveu. Trata-se de uma matéria cuja decisão pertence aos governos nacionais e não ao Parlamento Europeu."@pt17
"UKIP a votat împotriva raportului Alvaro astăzi, pentru că nu dorim să acordăm UE o putere mai mare asupra datelor personale. Această măsură va duce la încălcarea gravă a dreptului personal la confidenţialitate. Datele financiare confidenţiale şi private aparţin individului şi nu UE sau Parlamentului European. Ne opunem ferm răspândirii terorismului, însă confidenţialitatea personală trebuie protejată acolo unde nu există indicii prealabile de rea-credinţă. Dacă este ca Regatul Unit să încheie un acord cu SUA, acesta trebuie să reprezinte un aranjament absolut reciproc şi nu aproape singurul unilateral pe care l-a semnat UE până în acest moment. Aceasta este o chestiune în privinţa căreia trebuie să decidă parlamentele naţionale şi nu Parlamentul European."@ro18
". − Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva dnes hlasovala proti správe pána Alvara, pretože nechceme dať EÚ väčšiu právomoc týkajúcu sa osobných údajov. Toto opatrenie bude viesť k hrubému porušovaniu osobného súkromia. Dôverné a súkromné finančné údaje patria danému jednotlivcovi, a nie EÚ alebo Európskemu parlamentu. Sme rozhodne proti šíreniu terorizmu, ale tam, kde neexistuje žiadny predchádzajúci náznak priestupku, musí byť dôvernosť osobných údajov chránená. Ak má Spojené kráľovstvo vstúpiť do zmluvného vzťahu s USA, musí ísť o úplne obojstrannú dohodu, nie o takmer jednostrannú, ktorú tu podpísala EÚ. O tejto záležitosti by mali rozhodnúť národné vlády, a nie Európsky parlament."@sk19
"Skupina UKIP je danes glasovala proti poročilu gospoda Alvara, ker EU ne želimo dati večjih pooblastil nad osebnimi podatki. Ta ukrep bo vodil do velikega kršenja osebne zasebnosti. Zaupni in zasebni finančni podatki so v lasti posameznikov in ne v lasti EU ali Evropskega parlamenta. Odločno nasprotujemo širjenju terorizma, a osebno zaupnost je treba varovati, kjer ni predhodnih domnev o napačnem ravnanju. Če bo Združeno kraljestvo sklenilo sporazum z Združenimi državami, potem mora biti to v celoti vzajemen sporazum in ne skoraj enosmerni sporazum, ki ga je do sedaj podpisala EU. To je stvar odločitve nacionalnih vlad in ne stvar odločitve Evropskega parlamenta."@sl20
". UKIP röstade i dag mot Alvarobetänkandet. Vi vill inte ge EU större makt över personuppgifter eftersom det kommer att leda till en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Konfidentiella och privata finansiella uppgifter tillhör de enskilda medborgarna, inte EU eller Europaparlamentet. Vi motsätter oss helt och hållet spridningen av terrorism, men personlig sekretess bör skyddas om det inte föreligger någon misstanke om brott. Om Storbritannien ska ingå ett avtal med Förenta staterna måste det vara fullständigt ömsesidigt och inte i princip helt ensidigt, som det avtal EU har undertecknat. Det är en fråga som nationella regeringar ska besluta om, inte Europaparlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Derek Roland Clark (EFD ),"18,5,20,15,1,19,14,16,2,13,4,9,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph