Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-260"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-260"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Καταψήφισα την έκθεση που αφορά τη μεταφορά τραπεζικών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αμερική, για τους ίδιους λόγους που ήμουν αντίθετος, όπως και η ευρωομάδα μου, και στην προηγούμενη προσπάθεια επιβολής αυτής της Συμφωνίας, παρά τις όποιες «τεχνικές» βελτιώσεις φέρνει η έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραδίδει προσωπικά δεδομένα στην κυβέρνηση και τις μυστικές Αρχές των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως πρόσχημα τη «μάχη ενάντια στην τρομοκρατία». Είμαι αντίθετος με την εμμονή της Επιτροπής να διαβιβάζει γενικώς στοιχεία από τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στις ΗΠΑ, γιατί πρόκειται για παραβίαση του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων και αποτελούν στοιχεία και υλικό που θα αξιοποιείται ανεξέλεγκτα στην ουσία από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για τους δικούς του σκοπούς."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem proti zprávě o předávání bankovních údajů Evropskou unií Americe, a to ze stejných důvodů, na základě kterých jsem byl já a moje skupina proti předchozímu pokusu o zavedení této dohody, bez ohledu na „technická zlepšení“ navržená ve zprávě. Evropský parlament by neměl pod záminkou „boje proti terorismu“ dohodu Evropské komise o předávání osobních údajů vládě a tajným službám USA schválit. Jsem proti neústupnému požadavku Komise na předávání obecných informací o finančních transakcích Spojeným státům americkým, protože tím dochází k nerespektování osobních údajů, což jsou právě ty informace a materiály, které budou použity bez jakékoli základní kontroly tajnými službami USA pro jejich vlastní účely."@cs1
"Jeg stemte imod betænkningen om overførsel af betalingsdata fra EU til USA af de samme grunde, som gjorde, at jeg og min gruppe modsatte os det tidligere forsøg på at få gennemført denne aftale, og det til trods for de såkaldte tekniske forbedringer i betænkningen. Parlamentet bør ikke godkende Kommissionens aftale om at give den amerikanske regering og den amerikanske efterretningstjeneste personlige oplysninger under påskud af at bekæmpe terrorismen. Jeg er imod, at Kommissionen insisterer på generelt at sende oplysninger om finansielle transaktioner til USA, fordi det er en krænkelse af respekten for personoplysninger, og det er oplysninger og materiale, som uden grundlæggende kontrol vil blive brugt af den amerikanske efterretningstjeneste til dens egne formål."@da2
"Trotz der „technischen“ Verbesserungen an dem Bericht habe ich gegen den Bericht über die Übertragung von Bankdaten durch die Europäische Union an Amerika gestimmt, und zwar aus den gleichen Gründen, aus denen meine Fraktion und ich den vorherigen Versuch abgelehnt haben, dieses Abkommen durchzusetzen. Das Europäische Parlament sollte die Zustimmung der Europäischen Kommission zur Aushändigung personenbezogener Daten an die US-Regierung und -Geheimdienste unter dem Vorwand des „Kampfes gegen den Terrorismus“ nicht billigen. Ich bin gegen das Beharren der Kommission, Informationen über Finanztransaktionen im Allgemeinen an die USA zu übertragen, weil dies den Schutz personenbezogener Daten verletzt und es um Auskünfte und Unterlagen geht, die von den US-Geheimdiensten ohne grundlegende Kontrolle für ihre eigenen Zwecke genutzt werden."@de9
"I voted against the report on the transfer of bank details by the European Union to America, for the same reasons that I and my group opposed the previous attempt to impose this agreement, despite any ‘technical’ improvements made by the report. The European Parliament should not approve the European Commission’s agreement to hand over personal data to the US government and secret services on the pretext of the ‘fight against terrorism’. I oppose the Commission’s insistence on transmitting information in general on financial transactions to the USA, because this infringes respect for personal data and this is information and material that will be used, without any fundamental control, by the US secret services for their own purposes."@en4
"He votado en contra del informe sobre la transferencia de datos bancarios de la Unión Europea a los Estados Unidos, por las mismas razones por las que mi Grupo y yo nos opusimos al intento anterior de imponer este acuerdo, a pesar de las mejoras «técnicas» introducidas por el informe. El Parlamento Europeo no debe aprobar el acuerdo de la Comisión Europea para entregar datos personales al Gobierno y los servicios secretos de los Estados Unidos con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo». Me opongo a la insistencia de la Comisión en transmitir información en general sobre las transacciones financieras a los Estados Unidos, ya que esto viola el respeto de los datos personales y, además, se trata de la información y el material que utilizarán, sin ningún tipo de control fundamental, los servicios secretos de los Estados Unidos para sus propios fines."@es21
"Ma hääletasin selle raporti vastu, mis käsitleb pangaandmete edastamist Euroopa Liidu poolt Ameerikale, samadel põhjustel, mille tõttu minu fraktsioon oli vastu juba eelmisele katsele lepingut peale suruda, ehkki praeguses lepingus on tehtud mõningaid „tehnilisi” parandusi. Euroopa Parlament ei tohiks heaks kiita komisjoni nõusolekut edastada Ameerika Ühendriikide valitsusele ja salateenistustele isikuandmeid terrorismivastase võitluse ettekäändel. Ma olen vastu komisjoni nõudmisele, et Ameerika Ühendriikidele edastataks üldist teavet finantstehingute kohta, sest sellega rikutakse isikuandmete kaitse põhimõtet ning Ameerika Ühendriikide salateenistused kasutavad selliseid andmeid ja materjale enda eesmärkidel ilma igasuguse sisulise kontrollita."@et5
"Äänestin vastoin mietintöä, joka koskee pankkitietojen siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin samoista syistä, joiden vuoksi minä ja ryhmäni vastustimme edellistä yritystä saada tämä sopimus aikaan, huolimatta kaikista mietintöön perustuvista "teknisistä" parannuksista. Euroopan parlamentin ei pitäisi hyväksyä sitä, että Euroopan komissio hyväksyy henkilötietojen luovuttamisen Yhdysvaltain hallitukselle ja salaiselle palvelulle terrorismin torjunnan varjolla. Asetun vastoin komission itsepintaista halua siirtää ylipäätään tietoja rahaliikenteestä Yhdysvaltoihin, koska näin rikotaan henkilötietojen kunnioittamista, ja kyse on tiedoista ja aineistosta, joita Yhdysvaltain salainen palvelu käyttää omiin tarkoituksiinsa ilman minkäänlaista perustavanlaatuista valvontaa."@fi7
"J’ai voté contre le rapport sur le transfert des informations bancaires par l’Union européenne à l’Amérique, pour les mêmes raisons que mon groupe et moi-même sommes opposés à la précédente tentative d’imposer cet accord, en dépit de toutes améliorations «techniques» apportées par le rapport. Le Parlement européen ne devrait pas approuver l’accord de la Commission européenne de remettre des données à caractère personnel au gouvernement et aux services secrets américains sous le prétexte de la «lutte contre le terrorisme». Je m’oppose à l’insistance de la Commission sur la transmission d’informations en général sur les transactions financières aux USA, car cela viole le respect des données à caractère personnel et il s’agit d’informations et de supports qui peuvent être utilisés, sans contrôle fondamental, par les services secrets américains à leurs propres fins."@fr8
". A banki adatok átadásáról szóló jelentés ellen szavaztam pontosan azért, amiért a képviselőcsoportommal az előző megállapodás megszavazásakor is nemmel szavaztunk – annak ellenére, hogy a jelentés hatására történtek „technikai” előrelépések a feltételek javítására. Az Európai Parlamentnek vissza kellene utasítania az Európai Bizottság és az Egyesült Államok között létrejött megállapodást, amely meghatározza, hogy a terrorizmus elleni küzdelem érdekében az Európai Uniónak át kell adnia az uniós polgárok személyes adatait az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának és titkosszolgálatainak. Ellenzem, hogy a pénzügyi tranzakciók ellenőrzésére hivatkozva a Bizottság döntése alapján adatok kerüljenek az Amerikai Egyesült Államok birtokába, mivel ezzel sérül a személyes adatok védelme, és az amerikai titkosszolgálatok ilyen módon ezeket az információkat ellenőrzés nélkül használhatják fel saját céljaikra."@hu11
"Ho votato contro la relazione sul trasferimento di dati bancari dall’Unione europea agli Stati uniti, per le medesime ragioni che avevano portato me e il mio gruppo a opporci al precedente tentativo di imporre tale accordo, nonostante i miglioramenti “tecnici” offerti dalla relazione. Il Parlamento europeo non deve approvare l’accordo con cui la Commissione europea trasferisce dati personali al governo e ai servizi segreti degli Stati Uniti con il pretesto della “lotta contro il terrorismo”. Mi oppongo all’insistente richiesta della Commissione di trasmettere agli Stati Uniti informazioni in massa sulle transazioni finanziarie, poiché ciò lede il rispetto per i dati personali; si tratta inoltre di informazioni e materiali che verranno usati, in maniera sostanzialmente incontrollata, dai servizi segreti degli Stati Uniti per i loro fini particolari."@it12
"Nepaisydamas visų „techninių“ patobulinimų, balsavau prieš pranešimą dėl bankinių duomenų perdavimo iš Europos Sąjungos Amerikai dėl tos pačios priežasties, dėl kurios aš ir mano frakcija nepritarė ankstesniems mėginimams primesti šį susitarimą. Europos Parlamentas neturėtų tvirtinti Europos Komisijos sutikimo perduoti asmens duomenis JAV Vyriausybei ir jos slaptosioms tarnyboms prisidengiant „kova su terorizmu“. Aš prieštarauju Komisijos norui apskritai perduoti JAV informaciją apie finansinius sandorius, nes tai pažeidžia asmens duomenų saugumą, o asmens duomenys yra ta informacija ir medžiaga, kurią JAV slaptosios tarnybos, iš esmės visai nekontroliuojamos, naudos savo pačių tikslams."@lt14
"Es balsoju pret ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu datu nodošanu Amerikas Savienotajām Valstīm to pašu iemeslu dēļ, kurus es un mana grupa izvirzījām attiecībā uz iepriekšējo mēģinājumu pieņemt šo nolīgumu, neskatoties uz šajā ziņojumā ierosinātajiem „tehniskiem” uzlabojumiem. Eiropas Parlamentam nevajadzētu apstiprināt Eiropas Komisijas ierosināto nolīgumu nodot personas datus ASV valdībai un slepenajiem dienestiem, aizbildinoties ar „cīņu pret terorismu”. Es iebilstu pret Komisijas neatlaidīgo prasību nodot informāciju un it īpaši finanšu informāciju ASV, jo šādas rīcības rezultātā tiek pārkāptas personas datu aizsardzības tiesības, un ASV slepenie dienesti izmantos šo informāciju un materiālus savām vajadzībām, nenodrošinot pienācīgu kontroli."@lv13
"Καταψήφισα την έκθεση που αφορά τη μεταφορά τραπεζικών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αμερική, για τους ίδιους λόγους που ήμουν αντίθετος, όπως και η ευρωομάδα μου, και στην προηγούμενη προσπάθεια επιβολής αυτής της Συμφωνίας, παρά τις όποιες "τεχνικές" βελτιώσεις φέρνει η έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραδίδει προσωπικά δεδομένα στην κυβέρνηση και τις μυστικές Αρχές των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως πρόσχημα τη "μάχη ενάντια στην τρομοκρατία". Είμαι αντίθετος με την εμμονή της Επιτροπής να διαβιβάζει γενικώς στοιχεία από τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στις ΗΠΑ, γιατί πρόκειται για παραβίαση του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων και αποτελούν στοιχεία και υλικό που θα αξιοποιείται ανεξέλεγκτα στην ουσία από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για τους δικούς του σκοπούς."@mt15
"Ik heb gestemd tegen het verslag over de overdracht van bankgegevens vanuit de Europese Unie naar Amerika, om dezelfde redenen als waarom mijn fractie en ikzelf al eerder oppositie hebben gevoerd tegen een eerdere poging om deze overeenkomst erdoor te drukken, ondanks alle in dit verslag opgenomen “technische” verbeteringen. De overeenkomst van de Europese Commissie op grond waarvan persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de Amerikaanse overheid en geheime diensten, nota bene onder het voorwendsel van “de oorlog tegen het terrorisme”, dient door het Europees Parlement te worden afgewezen. Ik verzet mij tegen het aandringen van de Commissie om gegevens over financiële transacties in bulk door te geven aan de VS, omdat dit het respect voor persoonlijke gegevens met voeten treedt en omdat het gaat om gegevens en materiaal die in feite ongecontroleerd en voor eigen doelstellingen gebruikt zullen worden door de geheime diensten van de VS."@nl3
"Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie przekazywania danych bankowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym z tego samego powodu, z którego ja i moja grupa sprzeciwiliśmy się poprzedniej próbie narzucenia tej umowy, pomimo wszystkich „technicznych” poprawek wprowadzonych do sprawozdania. Parlament Europejski nie powinien zatwierdzać zgody Komisji Europejskiej na przekazywanie danych osobowych rządowi amerykańskiemu i amerykańskim tajnym służbom pod pretekstem walki z terroryzmem. Wyrażam sprzeciw wobec nacisków Komisji na ogólne przekazywanie informacji na temat transakcji finansowych do Stanów Zjednoczonych, ponieważ narusza to respektowanie danych osobowych, a takie informacje i materiały będą używane bez żadnej podstawowej kontroli przez amerykańskie tajne służby do własnych celów."@pl16
"Votei contra o relatório sobre a transferência de dados bancários da União Europeia para os Estados da América pelas mesmas razões que eu e o meu grupo nos opusemos à anterior tentativa de imposição deste acordo, apesar das melhoria “técnicas” introduzidas no mesmo. O Parlamento Europeu não deveria aprovar um acordo da Comissão Europeia que visa a entrega de dados pessoais ao Governo e serviços secretos dos Estados Unidos sob o pretexto da “luta contra o terrorismo”. Oponho-me à insistência da Comissão no sentido da transferência de informação em geral sobre transacções financeiras para os Estados Unidos da América, porque isso viola o respeito pelos dados pessoais e constitui informação e material que serão utilizados, sem qualquer controlo relevante, pelos serviços secretos dos Estados Unidos para os seus próprios fins."@pt17
"Am votat împotriva raportului privind transferul de date bancare de către Uniunea Europeană Americii din aceleaşi motive pentru care eu şi grupul meu ne-am opus încercării anterioare de a impune acest acord, în ciuda oricărei îmbunătăţiri „de natură tehnică” realizate de raport. Parlamentul European ar trebui să nu aprobe acordul Comisiei Europene de a preda date personale guvernului SUA şi serviciilor secrete sub pretextul „luptei împotriva terorismului”. Mă opun insistenţei Comisiei de a transmite în general informaţii SUA privind tranzacţiile financiare, deoarece acest lucru nesocoteşte respectul faţă de datele personale, iar acestea sunt informaţii şi materiale care vor fi folosite fără vreun fel de control fundamental de către serviciile secrete ale SUA în propriile scopuri."@ro18
"Hlasoval som proti správe o zasielaní bankových údajov z Európskej únie do Ameriky z rovnakých dôvodov, z akých sme spolu s našou skupinou boli proti predchádzajúcemu pokusu presadiť túto dohodu, a to aj napriek akýmkoľvek „technickým“ vylepšeniam, ktoré správa priniesla. Európsky parlament by nemal schváliť dohodu Európskej komisie o poskytovaní osobných údajov americkej vláde a tajným službám pod zámienkou boja proti terorizmu. Som proti tomu, aby Komisia trvala na všeobecnom poskytovaní informácií o finančných transakciách Spojeným štátom, pretože to porušuje rešpektovanie osobných údajov, pričom tajné služby USA budú tieto informácie a materiály využívať na svoje vlastné účely, a to bez akejkoľvek zásadnej kontroly."@sk19
"Glasoval sem proti poročilu o prenosu bančnih podatkov Evropske unije v Ameriko, in sicer iz istih razlogov, kot je moja skupina nasprotovala prejšnjemu poskusu uveljavitve tega sporazuma, kljub morebitnim „tehničnim“ izboljšavam v poročilu. Evropski parlament ne bi smel odobriti sporazuma Evropske komisije, da preda osebne podatke vladi Združenih držav in tajnim službam pod pretvezo „boja proti terorizmu“. Nasprotujem vztrajanju Komisije, da se na splošno predajajo informacije o finančnih transakcijah v ZDA, ker to pomeni kršitev spoštovanja osebnih podatkov in to so informacije in gradivo, ki ga bodo brez kakršnega koli temeljnega nadzora uporabljale tajne službe Združenih držav za svoje lastne namene."@sl20
"Jag röstade mot betänkandet om överföring av bankuppgifter från EU till Förenta staterna av samma skäl som jag och min grupp opponerade oss mot det tidigare försöket att införa detta avtal, trots alla ”tekniska” förbättringar som gjorts genom betänkandet. Europaparlamentet bör inte godkänna Europeiska kommissionens avtal om att överlämna personuppgifter till Förenta staternas regering och säkerhetstjänst under förevändning att ”bekämpa terrorism”. Jag är emot kommissionens krav på att överföra information i allmänhet om finansiella transaktioner till Förenta staterna, eftersom det kränker respekten för personuppgifter och detta handlar om information och material som kommer att användas, utan någon grundläggande kontroll, av Förenta staternas säkerhetstjänst för deras egna syften."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph