Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-256"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-256"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Καταψηφίσαμε την επαίσχυντη τρομοσυμφωνία που παραδίδει τα προσωπικά δεδομένα κάθε κατοίκου της ΕΕ στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, στα πλαίσια της «αντιτρομοκρατικής συνεργασίας». Οι εκπρόσωποι του Κεφαλαίου στο ΕΚ που υπερψήφισαν τη «συμφωνία SWIFT» αγνοούν το περιεχόμενό της, αφού μόνο σε «έμπιστους» ευρωβουλευτές επιτράπηκε να διαβάσουν το «απόρρητο» κείμενο, ενώ το τελευταίο εξάμηνο το ΕΚ την είχε απορρίψει δύο φορές. Πείστηκαν όταν οι ΗΠΑ εγγυήθηκαν ότι «οι μυστικές υπηρεσίες θα φροντίσουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»! Η έγκριση της «τρομοσυμφωνίας» επιβεβαιώνει ότι το ΕΚ νομιμοποιεί δήθεν δημοκρατικά τις βαθιά αντιδραστικές αντιλαϊκές ευρωενωσιακές πολιτικές. Άλλωστε πρωτοστατεί στη θεσμοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου κρατικής τρομοκρατίας και καταστολής, ασφυκτικού περιορισμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών. Καμία «τρομοσυμφωνία» δεν σέβεται τις λαϊκές ελευθερίες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την πάλη και αντίσταση των λαών, την πρωτοπορία τους, το κομμουνιστικό κίνημα, τις ριζοσπαστικές δυνάμεις που δεν υποτάσσονται στη βαρβαρότητα του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος. Όσο το κεφάλαιο και το πολιτικό προσωπικό του εντείνει τα μέτρα καταστολής και ασφυκτικού περιορισμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων για να εδραιώσει και να διασφαλίσει την κυριαρχία του, τόσο θα μεγαλώνει η αντίσταση, ανυπακοή και αναπόφευκτη πάλη για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και των αντιδραστικών ενώσεών τους."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovali jsme proti této hanebné dohodě o teroru, která v rámci „protiteroristické spolupráce“ poskytuje tajným službám Spojených států osobní údaje o všech obyvatelích EU. Představitelé kapitálu v Evropském parlamentu, kteří hlasovali pro „dohodu SWIFT“, neznají její obsah, protože „tajný“ text měli možnost číst pouze „důvěryhodní“ poslanci EP, zatímco Evropský parlament jej za posledních šest měsíců dvakrát zamítl. Byli přesvědčeni, že USA zaručily, že „tajné služby zajistí ochranu osobních údajů“. Schválení „dohody o teroru“ potvrzuje, že Evropský parlament údajně demokraticky legitimizuje tyto hluboce reakční, evropeizující politiky nedbající na řadové voliče. Navíc hraje i vedoucí roli v institucionalizaci legislativního rámce státního terorismu a represí, což potlačuje demokratická práva a základní svobody. Žádná „dohoda o teroru“ nerespektuje základní svobody. Tato opatření jsou zaměřena na boj a odpor národů, jejich předvoje, komunistického hnutí, a radikálních sil, které se odmítají klanět barbarství vykořisťovatelského kapitalistického systému. Dokud bude kapitál a jeho politická tvář stupňovat opatření zaměřená na potlačování práv pracovníků a upevňování a zajišťování vlastní suverenity, tím větší bude odpor, neposlušnost a nevyhnutelný boj za svržení moci monopolů a jejich reakčních odborů."@cs1
"Vi stemte imod denne skammelige terroraftale, som giver den amerikanske efterretningstjeneste personlige oplysninger om alle indbyggere i EU inden for rammerne af det såkaldte samarbejde til bekæmpelse af terrorisme. Kapitalens repræsentanter i Parlamentet, som stemte for SWIFT-aftalen, kender ikke aftalens indhold, da kun medlemmer, som man havde tillid til, fik lov til at læse den fortrolige tekst, samtidig med at Parlamentet har forkastet denne tekst to gange i det sidste halve år. Man overbeviste dem om, at USA havde garanteret, at efterretningstjenesten ville sikre beskyttelsen af personoplysninger. Godkendelsen af terroraftalen bekræfter, at Parlamentet tilsyneladende på demokratisk vis legitimerer disse reaktionære, antigræsrods- og euroforenende politikker. Parlamentet spiller desuden en førende rolle i institutionaliseringen af en lovgivningsramme for statsterrorisme og undertrykkelse, som kvæler de demokratiske rettigheder og frihedsrettighederne på græsrodsniveau. Ingen terroraftale respekter frihedsrettighederne på græsrodsniveau. Målet for disse foranstaltninger er folkenes kamp og modstand, deres fortrop, den kommunistiske bevægelse, og de radikale kræfter, som nægter at bøje sig for det kapitalistiske systems barbarisme og udnyttelse. Jo mere kapitalen og dens politiske ansigt optrapper de foranstaltninger, der undertrykker og kvæler arbejdernes rettigheder, samtidig med at de konsoliderer og bevarer deres herredømme, jo hårdere vil modstanden, ulydigheden og den uundgåelige kamp for at vælte monopolerne og deres reaktionære fagforeninger være."@da2
"Wir haben gegen dieses schändliche Terrorabkommen gestimmt, das den US-Geheimdiensten im Rahmen der „Zusammenarbeit gegen den Terrorismus“ persönliche Daten über jeden Einwohner der EU liefert. Die Vertreter des Kapitals im Europäischen Parlament, die für das „SWIFT-Abkommen“ gestimmt haben, wissen angesichts der Tatsache, dass nur „getreue“ Abgeordnete den „vertraulichen“ Text lesen durften, nichts über seinen Inhalt, während das Europäische Parlament diesen in den letzten sechs Monaten zweimal abgelehnt hat. Man hat sie davon überzeugt, dass die USA garantiert hätten, dass „die Geheimdienste sicherstellen würden, dass persönliche Daten geschützt werden“. Die Annahme des „Terrorabkommens“ bestätigt, dass das Europäische Parlament diese zutiefst reaktionäre, volksfeindliche, Europa zwangsvereinigende Politik angeblich in demokratischer Weise legitimiert. Darüber hinaus spielt es bei der Institutionalisierung eines rechtlichen Rahmens des Staatsterrorismus und der Unterdrückung, der demokratische Rechte und Grundfreiheiten in den Würgegriff nimmt, eine wichtige Rolle. Kein „Terrorabkommen“ achtet Grundfreiheiten. Diese Maßnahmen zielen auf den Kampf und den Widerstand der Menschen, ihre Vorreiter, die kommunistische Bewegung, und die radikalen Kräfte ab, die sich der Barbarei des ausbeuterischen Kapitalsystems nicht beugen wollen. Solange das Kapital und sein politisches Gesicht Maßnahmen ergreift, um die Rechte von Arbeitnehmern zu unterdrücken und sie in den Würgegriff zu nehmen und seine Souveränität zu festigen und zu sichern, desto größer wird der Widerstand, der Ungehorsam und der unvermeidliche Kampf, die Macht der Monopole und ihrer reaktionären Vereinigungen zu stürzen, sein."@de9
"We voted against this disgraceful terror agreement, which provides personal data on every inhabitant of the EU to the US secret services within the framework of ‘anti-terrorism collaboration’. The representatives of capital in the European Parliament who voted for the ‘SWIFT agreement’ are unaware of its content, given that only ‘trusted’ MEPs were allowed to read the ‘confidential’ text, while the European Parliament has rejected it twice in the last six months. They were persuaded that the USA had guaranteed that ‘the secret services would ensure that personal data are protected’. Approval of the ‘terror agreement’ confirms that the European Parliament supposedly democratically legitimises these deeply reactionary, anti-grassroots, euro-unifying policies. Moreover, it plays a leading part in the institutionalisation of a legislative framework of state terrorism and repression which puts a stranglehold on democratic rights and grassroots freedoms. No ‘terror agreement’ respects grassroots freedoms. These measures target the fight and resistance of the peoples, their vanguard, the communist movement, and the radical powers which refuse to bow down to the barbarism of the exploitative capital system. As long as capital and its political face step up measures to repress and put a stranglehold on the rights of workers and consolidate and safeguard its sovereignty, the greater the resistance, disobedience and inevitable fight to overturn the power of the monopolies and their reactionary unions will be."@en4
"Hemos votado en contra de este acuerdo vergonzoso sobre terrorismo, que proporciona los datos personales de todos los habitantes de la UE a los servicios secretos de los Estados Unidos en el marco de «colaboración antiterrorista». Los representantes del capital en el Parlamento Europeo que votaron a favor del «acuerdo SWIFT» no son conscientes de su contenido, ya que sólo se permitió leer el texto «confidencial» a los eurodiputados «de confianza», mientras que el Parlamento Europeo lo ha rechazado en dos ocasiones en los últimos seis meses. Estaban convencidos de que los Estados Unidos había garantizado que «los servicios secretos garantizarían la protección de los datos personales». La aprobación del «acuerdo sobre terrorismo» confirma que el Parlamento Europeo supuestamente legitimiza democráticamente estas políticas tan reaccionarias, antipopulares y unificadas a nivel europeo. Además, desempeña un papel importante en la institucionalización de un marco legislativo de terrorismo de estado y represión que impone un dominio absoluto sobre los derechos democráticos y las libertades básicas. Ningún «acuerdo sobre terrorismo» respeta las libertades populares. Estas medidas se dirigen a la lucha y la resistencia de los pueblos, su vanguardia, el movimiento comunista y los poderes radicales que se niegan a inclinarse ante la barbarie del sistema capitalista de explotación. Mientras el capital y su parte política aumenten las medidas para reprimir y dominar los derechos de los trabajadores y consolidar y proteger su soberanía, mayor será la resistencia, la desobediencia y la lucha inevitable por anular el poder de los monopolios y sus uniones reaccionarias."@es21
"Me hääletasime vastu sellele häbiväärsele terrorilepingule, mille alusel hakatakse niinimetatud terrorismivastase koostöö raames Euroopa Liidu kõikide elanike andmeid Ameerika Ühendriikide salateenistustele edastama. Euroopa Parlamendis olevad kapitali esindajad, kes hääletasid SWIFTi lepingu poolt, ei tea selle lepingu sisu, sest „konfidentsiaalse” tekstiga lubati tutvuda vaid „usaldusväärsetel” parlamendiliikmetel, kusjuures Euroopa Parlament on viimase kuue kuu jooksul selle lepingu kahel korral tagasi lükanud. Neile antud kinnituste kohaselt garanteerib USA, et salateenistused tagavad isikuandmete kaitse. Selle terrorilepingu heakskiitmine annab tunnistust, et Euroopa Parlament, kes tegutseb väidetavalt demokraatlikult, seadustab sellise sügavalt tagurliku, lihtrahvavaenuliku, ühtlustava europoliitika. Peale selle täidab Euroopa Parlament juhtivat rolli riikliku terrorismi ja represseerimise õigusliku raamistiku institutsionaliseerimises, mille tulemuseks on täielik kontroll demokraatlike õiguste ja kodanikuvabaduste üle. Ükski terrorileping ei austa kodanikuvabadusi. Nende meetmete sihtmärk on rahvaste ja nende avangardi, kommunistliku liikumise ning orjastava kapitalistliku süsteemi barbaarsusele allumast keelduvate radikaalsete jõudude võitlus ja vastupanu. Mida enam kapital ja tema poliitilised esindajad tõhustavad meetmeid, et piirata ja lämmatada töötajate õigusi ning tugevdada ja kaitsta iseenda suveräänsust, seda suurem on vastupanu ja allumatus ning vältimatu võitlus monopolide ja nende tagurlike liitude võimu kukutamiseks."@et5
"Äänestimme vastoin tätä häpeällistä terrorismisopimusta, jonka ansiosta Yhdysvaltain salainen palvelu saa jokaista EU:n kansalaista koskevia henkilötietoja terrorismin torjunnan varjolla. Ne pääoman edustajat Euroopan parlamentissa, jotka äänestivät SWIFT-sopimuksen puolesta, eivät ole selvillä sopimuksen sisällöstä, sillä vain parlamentin "luottojäsenet" saivat lukea "luottamuksellisen" tekstin Euroopan parlamentin hylättyä sen kahdesti viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana. He olivat vakuuttuneita siitä, että Yhdysvallat oli taannut, että "salaisen palvelun yksiköt varmistaisivat sen, että henkilötietoja suojataan". "Terrorismisopimuksen" hyväksyminen vahvistaa sen, että Euroopan parlamentti antaa muka demokraattisesti oikeutuksen tällaisille erittäin taantumuksellisille, ruohonjuuritason vastaisille, EU-alueen yhteen niputtaville politiikoille. Lisäksi sopimuksella on merkittävä rooli demokraattiset oikeudet ja ruohonjuuritason vapaudet vaarantavan, valtion harjoittamaa terroria ja sortoa koskevan lainsäädäntökehyksen vakiinnuttamisessa. Missään "terrorismisopimuksessa" ei kunnioiteta ruohonjuuritason vapauksia. Toimenpiteet kohdistuvat tavallisen kansan vastatoimiin ja vastarintaan, tovereiden etuvartioon, kommunistiseen liikkeeseen ja radikaaleihin voimiin, jotka kieltäytyvät taipumasta kapitalistisen riistojärjestelmän sivistymättömyyden edessä. Niin kauan kuin pääoman ja sen poliittisen edustuksen taholta lisätään toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on polkea ja vaarantaa työläisten oikeudet sekä vahvistaa ja turvata oma ylivalta, vastarinta, tottelemattomuus ja väistämätön taisto monopolien vallan ja taantumuksellisten liittoumien kaatamiseksi on entistä voimakkaampaa."@fi7
"Nous avons voté contre cet honteux accord terroriste, qui fournit des données à caractère personnel sur chaque citoyen de l’UE aux services secrets américains dans le cadre de la «collaboration antiterrorisme». Les représentants du capital au Parlement européen qui ont voté pour «l’accord SWIFT» ignorent son contenu, étant donné que seuls les députés «dignes de confiance» sont autorisés à lire le texte «confidentiel», alors que le Parlement européen l’a rejeté à deux reprises au cours des six derniers mois. Ils étaient persuadés que les États-Unis avaient assuré que «les services secrets garantiraient que les données à caractère personnel sont protégées». L’approbation de «l’accord terroriste» confirme que le Parlement européen légitimerait de façon soi-disant démocratique ces politiques profondément réactionnaires, antipopulaires et unificatrices de l’Europe. De plus, il joue une part majeure dans l’institutionnalisation d’un cadre législatif de terrorisme d’État et de répression qui étrangle les droits démocratiques et les libertés individuelles. Aucun «accord terroriste» ne respecte ces libertés. Ces mesures ciblent la lutte et la résistance des peuples, leur direction, le mouvement communiste, et les pouvoirs radicaux qui refusent de se plier à la barbarie du système d’exploitation capitaliste. Tant que le capital et sa politique accélèrent les mesures pour réprimer et étrangler les droits des travailleurs et consolider et sauvegarder sa souveraineté, plus grandes seront la résistance, la désobéissance et l’inévitable lutte pour renverser le pouvoir des monopoles et leurs unions réactionnaires."@fr8
". E szégyenletes megállapodás ellen szavaztunk, amely alapján az Európai Unió a „terrorizmus elleni együttműködés” megvalósítása érdekében átadja valamennyi lakosának a személyes adatait az Egyesült Államok titkosszolgálatainak. Mindazok az európai parlamenti képviselők, akik a tőkét képviselve a SWIFT-megállapodás mellett szavaztak, nincsenek tisztában a megállapodás tartalmával, nem is lehetnek, mivel csak „megbízható” európai parlamenti képviselők nyerhettek betekintést a „bizalmas” szövegbe, mialatt az Európai Parlament az elmúlt hat hónapban kétszer is visszautasította a megállapodást. Meggyőzték őket arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok kezességet vállalt arra, hogy a „titkosszolgálatok biztosítani fogják a személyes adatok védelmét”. Az Európai Parlament a „terrorizmus elleni küzdelmet segítő” megállapodás elfogadásával demokratikusan is legitimizálja a maradi, egyéni érdekeket szolgáló, ún. euro-egységesítő politikákat. Emellett vezető szerepet vállal az állami terrorizmus és elnyomás jogi keretének intézményesítésében, és ezzel megsérti a polgárok demokratikus jogait és szabadságát. Az efféle megállapodások nincsenek tekintettel a polgári szabadságra. Ezek az intézkedések az emberek harci és ellenállási kedvének szabnak gátat, emellett az olyan baloldali mozgalmak és radikális erők ellen szólnak, amelyek nem hajlandók engedni a gátlástalan nagytőkének. Amíg a tőke, és annak politikai megnyilvánulásának megszilárdítása és védelme érdekében a munkások jogait sértő intézkedéseket hoznak, addig lesz létjogosultsága a tőke monopóliuma és a maradi követői ellen folytatott harcnak és engedetlenségnek."@hu11
"Abbiamo votato contro questo sciagurato accordo del terrore, che nel quadro della “collaborazione contro il terrorismo” fornisce ai servizi segreti statunitensi i dati personali di ogni abitante dell’Unione europea. I rappresentanti del capitale al Parlamento europeo che hanno votato a favore di questo “accordo SWIFT” non ne conoscono il contenuto, dato che solo ai deputati europei “fidati” è stato consentito di leggere il testo “riservato”, mentre il Parlamento europeo lo ha respinto due volte nel corso degli ultimi sei mesi. I deputati si sono accontentati della garanzia, da parte degli Stati Uniti, che “i servizi segreti assicureranno la protezione dei dati personali”. L’approvazione di tale “accordo del terrore” dimostra che il Parlamento europeo, con metodi teoricamente democratici, legittima queste politiche che attuano un’unificazione europea di marca profondamente reazionaria e antipopolare. Inoltre, esso svolge un ruolo di primo piano nell’istituzionalizzazione di un quadro legislativo di terrorismo di Stato e repressione che soffoca i diritti democratici e le libertà popolari. Nessun “accordo del terrore” rispetta le libertà popolari. Queste misure colpiscono la lotta e la resistenza dei popoli, la loro avanguardia – il movimento comunista – e quelle forze radicali che rifiutano di piegarsi alla barbarie sfruttatrice del sistema capitalistico. Fino a quando il capitale e la sua sovrastruttura politica continueranno a intensificare le misure repressive miranti a soffocare i diritti dei lavoratori e a rafforzare e proteggere la propria sovranità, si diffonderanno inesorabilmente anche la resistenza, la disobbedienza e l’inevitabile lotta, tesa a rovesciare il potere dei gruppi monopolistici e dei loro organismi reazionari."@it12
"Mes balsavome prieš šį gėdingą teroristinį susitarimą, pagal kurį kiekvieno ES gyventojo asmens duomenys būtų perduodami JAV slaptosioms tarnyboms prisidengiant „bendradarbiavimu kovos su terorizmu srityje“. Kapitalui atstovaujantys Europos Parlamento nariai, balsavę už „SWIFT susitarimą“, nėra susipažinę su jo turiniu, nes tik „patikimiems EP nariams leidžiama susipažinti su „konfidencialiu“ tekstu“, o Europos Parlamentas per pastaruosius šešis mėnesius jau du kartus jį atmetė. Juos įtikino, kad JAV garantavo, jog „slaptosios tarnybos užtikrins asmens duomenų apsaugą“. Patvirtindamas „teroristinį susitarimą“ Europos Parlamentas tariamai demokratiškai legalizuoja šią ypač reakcingą, prieš liaudį nukreiptą, eurounifikacinę politiką. Dar daugiau, jis atlieka vedlio vaidmenį oficialiai patvirtinant teisinį pagrindą valstybiniam terorizmui ir represijoms, taip slopindamas demokratines teises ir paprastų žmonių laisves. Jokiame „teroristiniame susitarime“ nepaisoma paprastų žmonių laisvių. Šios priemonės nukreiptos prieš žmonių kovą ir pasipriešinimą, jų avangardą, komunistinį judėjimą ir radikalias jėgas, nesutinkančias nusileisti išnaudotojiškos kapitalistinės sistemos barbariškumui. Kol kapitalas ir jo politinis veidas imsis priemonių darbuotojų teisėms suvaržyti ir slopinti bei savo valdžiai įtvirtinti ir išsaugoti, tuo labiau didės pasipriešinimas, nepaklusnumas ir neišvengiama kova prieš monopolijų valdžią ir jų reakcingus susivienijimus."@lt14
"Mēs balsojām pret šo apkaunojošo „terorisma nolīgumu”, kurš paredz sniegt visu ES iedzīvotāju personas datus ASV slepenajiem dienestiem, pamatojoties uz „sadarbību terorisma apkarošanas jomā”. Eiropas Parlamenta pārstāvji, kuri balsoja par „ nolīgumu”, nav informēti par tā saturu, jo tikai „uzticamiem” Eiropas Parlamenta deputātiem tika atļauts iepazīties ar „konfidenciālo” tekstu, neskatoties uz to, ka Eiropas Parlaments pēdējo sešu mēnešu laikā to ir noraidījis divas reizes. Šie deputāti tika pārliecināti, ka ASV garantē, ka „slepenie dienesti nodrošina personas datu aizsardzību”. „Terorisma nolīguma” apstiprināšana liecina par to, ka Eiropas Parlaments apzināti demokrātiski leģitimizē šo lielā mērā reakcionāro, pret pamatprincipiem vērsto un uz Eiropas apvienošanu orientēto politiku. Turklāt Parlamentam ir liela nozīme valsts terorisma un represiju likumīgā pamata institucionalizācijā, kas ierobežo demokrātiskās tiesības un pamatbrīvības. Neviens „terorisma nolīgums” nenodrošina pamatbrīvības. Šie pasākumi ir vērsti pret tautu cīņu un pretošanos, to cīņassparu, komunistu kustību un radikālajiem spēkiem, kuri atsakās klanīties ekspluatatīvās kapitālistiskās sistēmas priekšā. Jo intensīvāk kapitālisms un tā politiskā seja īstenos pasākumus, apspiežot un ierobežojot strādājošo tiesības un viņu centienus konsolidēt un aizsargāt suverenitāti, jo spēcīgāka kļūs pretošanās, nepakļāvība un neizbēgami arī cīņa, lai gāztu monopolu un to reakcionāro savienību varu."@lv13
"Καταψηφίσαμε την επαίσχυντη τρομοσυμφωνία που παραδίδει τα προσωπικά δεδομένα κάθε κατοίκου της ΕΕ στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, στα πλαίσια της «αντιτρομοκρατικής συνεργασίας». Οι εκπρόσωποι του Κεφαλαίου στο ΕΚ που υπερψήφισαν τη “συμφωνία SWIFT” αγνοούν το περιεχόμενό της, αφού μόνο σε «έμπιστους» ευρωβουλευτές επιτράπηκε να διαβάσουν το «απόρρητο» κείμενο, ενώ το τελευταίο εξάμηνο το ΕΚ την είχε απορρίψει δύο φορές. Πείστηκαν όταν οι ΗΠΑ εγγυήθηκαν ότι «οι μυστικές υπηρεσίες θα φροντίσουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»! Η έγκριση της «τρομοσυμφωνίας» επιβεβαιώνει ότι το ΕΚ νομιμοποιεί δήθεν δημοκρατικά τις βαθιά αντιδραστικές αντιλαϊκές ευρωενωσιακές πολιτικές. Άλλωστε πρωτοστατεί στη θεσμοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου κρατικής τρομοκρατίας και καταστολής, ασφυκτικού περιορισμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών. Καμία «τρομοσυμφωνία» δεν σέβεται τις λαϊκές ελευθερίες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την πάλη και αντίσταση των λαών, την πρωτοπορία τους, το κομμουνιστικό κίνημα, τις ριζοσπαστικές δυνάμεις που δεν υποτάσσονται στη βαρβαρότητα του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος. Όσο το κεφάλαιο και το πολιτικό προσωπικό του εντείνει τα μέτρα καταστολής και ασφυκτικού περιορισμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων για να εδραιώσει και να διασφαλίσει την κυριαρχία του, τόσο θα μεγαλώνει η αντίσταση, ανυπακοή και αναπόφευκτη πάλη για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και των αντιδραστικών ενώσεών τους."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we hebben tegen deze schandelijke terreurovereenkomst gestemd, op basis waarvan de persoonlijke gegevens van elke inwoner van de EU in het kader van de “samenwerking bij de terrorismebestrijding” worden overgedragen aan de geheime diensten van de VS. De vertegenwoordigers van het kapitaal in het Europees Parlement die vóór de SWIFT-overeenkomst hebben gestemd, zijn niet op de hoogte van de inhoud hiervan, aangezien het alleen “vertrouwde” Europarlementariërs werd toegestaan om de “vertrouwelijke” tekst te lezen, terwijl het Europees Parlement deze overeenkomst in de afgelopen zes maanden tweemaal heeft afgewezen. Men raakte echter overtuigd toen de VS garandeerden dat “de geheime diensten zullen zorgen voor de bescherming van persoonlijke gegevens”! Het goedkeuren van de “terreurovereenkomst” bevestigt dat het Europees Parlement dit intens reactionair, volksvijandig EU-beleid op zogenaamd democratische wijze legitimeert. Overigens speelt het Europees Parlement een leidende rol bij de vaststelling van een rechtskader voor staatsterreur en onderdrukking, voor een verstikkende beknotting van de democratische rechten en de volksvrijheden. Geen enkele “terreurovereenkomst” respecteert de volksvrijheden. Het doelwit van deze maatregelen zijn de strijd en het verzet van de volkeren, hun voortrekkersrol, de communistische beweging en de revolutionaire krachten die weigeren zich te onderwerpen aan de barbaarsheid van het kapitalistische uitbuitingssysteem. Zolang het kapitaal en zijn politiek personeel de maatregelen van onderdrukking en verstikkende beknotting van de rechten van arbeiders blijven intensiveren om de eigen heerschappij te bestendigen en te waarborgen, zal het verzet, de ongehoorzaamheid en de onvermijdelijke strijd om de omverwerping van de macht van de monopolies en hun reactionaire unies alleen maar toenemen."@nl3
"Głosowaliśmy za odrzuceniem kompromitującej i terrorystycznej umowy, na mocy które tajne służby Stanów Zjednoczonych otrzymują dane osobowe każdego mieszkańca UE w ramach „współpracy antyterrorystycznej”. Przedstawiciele kapitału w Parlamencie Europejskim, którzy głosowali za przyjęciem „umowy SWIFT”, nie znają jej treści, zważywszy że tylko „zaufani” posłowie do PE byli upoważnieni do przeczytania „poufnego” tekstu, chociaż Parlament Europejski odrzucił go dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Byli przekonani, że Stany Zjednoczone zagwarantowały, iż „tajne służby zapewnią ochronę danych osobowych”. Zatwierdzenie „terrorystycznej umowy” potwierdza, że Parlament Europejski rzekomo demokratycznie legitymizuje te dogłębnie reakcyjne, wymierzone w lud i eurounifikujące obszary polityki. Ponadto Parlament przewodzi w instytucjonalizacji ram prawnych terroryzmu państwowego i represji, które odbierają ludowi prawa demokratyczne i wolności. Terrorystyczna umowa nie respektuje wolności ludu. Te środki są wymierzone w walkę i opór ludzi, ich awangardę, ruch komunistyczny i radykalne siły, które nie chcą ugiąć się przed barbarzyństwem wyzysku systemu kapitalistycznego. Tak długo jak kapitał i jego polityczny wizerunek będą przyjmować środki służące represji i ograniczaniu praw pracowników oraz konsolidowaniu i ochronie ich suwerenności, będzie większy opór, większe nieposłuszeństwo i nieunikniona walka w celu obalenia władzy monopolów i ich reakcyjnych unii."@pl16
"Votámos contra este vergonhoso acordo de terror que permite o fornecimento de dados pessoais sobre cada cidadão da União Europeia aos serviços secretos dos Estados Unidos no quadro da chamada “colaboração anti-terrorista”. Os representantes do capital no Parlamento Europeu que votaram o “acordo SWIFT” desconhecem o seu conteúdo, porque apenas deputados ao Parlamento Europeu “dignos de confiança” puderam ler o texto “confidencial”, embora o Parlamento Europeu o tenha rejeitado por duas vezes nos últimos seis meses. Foram persuadidos de que os EUA tinham garantido que “os serviços secretos assegurariam a protecção dos dados pessoais”. A aprovação do “acordo de terror” confirma que o Parlamento Europeu supostamente de forma democrática legitima estas políticas profundamente reaccionárias, anti-classes populares e euro-unificadoras. Além disso, assume um papel decisivo na institucionalização do quadro legislativo do terrorismo e da repressão de Estado que estrangula os direitos democráticos e as liberdades das classes populares. Nenhum “acordo de terror” respeita as liberdades das classes populares. Estas medidas têm como alvo a luta e a resistência dos povos, a sua vanguarda, o movimento comunista, e os poderes radicais que recusam curvar-se à barbárie do sistema capitalista explorador. Quanto mais o capital e a sua face política intensificam as medidas de repressão e tentam estrangular os direitos dos trabalhadores e consolidar e salvaguardar o seu domínio, maiores serão a resistência, a desobediência e a inevitável luta para derrubar o poder dos monopólios e as suas organizações reaccionárias."@pt17
"Am votat împotriva acestui ruşinos acord al terorii, care oferă date personale despre fiecare locuitor al UE serviciilor secrete ale SUA în cadrul „colaborării anti-teroriste”. Reprezentanţii capitalului din Parlamentul European care au votat „acordul SWIFT” nu îi cunosc conţinutul, având în vedere că doar deputaţilor „de încredere” le-a fost permis să citească textul „confidenţial”, deşi Parlamentul European l-a respins de două ori în ultimele şase luni. Au fost convinşi că SUA garantase că „serviciile secrete se vor asigura că datele personale sunt protejate”. Aprobarea „acordului terorii” confirmă că Parlamentul European se presupune că legitimează democratic aceste politici profund reacţionare, antipopulare, eurounificatoare. Mai mult decât atât, joacă un rol principal în instituţionalizarea unui cadru legislativ al terorismului de stat şi al represiunii care sugrumă drepturile democratice şi libertăţile fundamentale. Niciun „acord al terorii” nu respectă libertăţile fundamentale. Aceste măsuri sunt concentrate asupra luptei şi rezistenţei popoarelor, avangărzii acestora, mişcării comuniste şi puterilor radicale care refuză să plece capul în faţa barbarismului sistemului capitalist exploatator. Atât timp cât capitalul şi masca sa politică sporesc măsurile pentru reprimarea şi sugrumarea drepturilor lucrătorilor, îşi consolidează şi îşi protejează suveranitatea, cu atât va fi mai mare rezistenţa, nesupunerea şi lupta inevitabilă pentru a răsturna puterea monopolurilor şi a uniunilor lor reacţionare."@ro18
"Hlasovali sme proti tejto nehanebnej dohode o terorizme, ktorá v rámci takzvanej protiteroristickej spolupráce poskytuje osobné údaje o každom obyvateľovi EÚ americkým tajným službám. Predstavitelia kapitálu v Európskom parlamente, ktorí hlasovali za dohodu SWIFT, nepoznajú jej obsah, keďže len „dôveryhodní“ poslanci EP mali dovolené prečítať si „dôverný“ text, pričom Európsky parlament ho zamietol dvakrát za posledných šesť mesiacov. Presvedčili ich, že USA zabezpečili, že tajné služby sa postarajú o to, aby boli osobné údaje chránené. Schválenie tejto dohody o terorizme potvrdzuje, že Európsky parlament údajne demokraticky legitimizoval tieto hlboko reakcionárske, protiľudové, európske zjednocujúce politiky. Okrem toho hrá vedúcu úlohu v inštitucionalizácii legislatívneho rámca štátneho terorizmu a represie, ktorý úplne kontroluje demokratické práva a slobody ľudu. Žiadna dohoda o terorizme nerešpektuje slobody ľudu. Tieto opatrenia sa zameriavajú na boj a odpor národov, ich prvú líniu, komunistické hnutie a radikálne sily, ktoré sa odmietajú klaňať barbarstvu vykorisťovateľského kapitalistického systému. Čím viac budú kapitál a jeho politická tvár stupňovať opatrenia na potlačenie a kontrolovanie práv pracovníkov a upevňovať a ochraňovať svoju suverenitu, tým väčší bude odpor, neposlušnosť a nevyhnutný boj za zrušenie sily monopolov a ich reakcionárskych združení."@sk19
"Glasovali smo proti temu sramotnemu terorističnemu sporazumu, ki zagotavlja osebne podatke za vsakega prebivalca EU tajnim službam ZDA v okviru „protiterorističnega sodelovanja“. Predstavniki kapitala v Evropski uniji, ki so glasovali za „sporazum SWIFT“, ne poznajo njegove vsebine, glede na to, da so le „verjeli“, da so smeli poslanci EP prebrati „zaupno besedilo“, medtem ko ga je Evropski parlament v zadnjih šestih mesecih dvakrat zavrnil. Prepričali so jih, da so ZDA zagotovile, da „bodo tajne službe zagotovile, da bodo osebni podatki zavarovani“. Odobritev „terorističnega sporazuma“ potrjuje, da Evropski parlament domnevno demokratično uzakonja te globoko reakcionarne politike poenotenja na evropski ravni, usmerjene proti navadnim ljudem. Še več, igra vodilno vlogo pri institucionalizaciji zakonodajnega okvira državnega terorizma in represije, ki duši demokratične pravice in svoboščine navadnih ljudi. Noben „teroristični sporazum“ ne spoštuje svoboščin navadnih ljudi. Ti ukrepi so ciljno usmerjeni v boj in odpor ljudi, njihovih vodij, v komunistično gibanje in radikalne sile, ki se nočejo ukloniti barbarstvu izkoriščevalskega kapitalističnega sistema. Dokler kapital in njegov politični obraz pospešujeta ukrepe za zatiranje in dušita pravice delavcev ter konsolidiranje in varovanje njegove suverenosti, bosta večji odpor in neposlušnost in neizogiben bo boj za prevrat oblasti monopolov in njihovih reakcionarnih združenj."@sl20
"Vi röstade mot detta skamliga terroravtal som förser Förenta staternas säkerhetstjänst med personuppgifter om alla invånare i EU inom ramen för ”antiterroristsamarbete”. Kapitalets företrädare i Europaparlamentet som röstade för ”Swift-avtalet” är okunniga om innehållet i det med tanke på att bara ”betrodda” parlamentsledamöter fick läsa den ”konfidentiella” texten, då Europaparlamentet har avvisat avtalet två gånger under de senaste sex månaderna. De övertygades om att Förenta staterna hade garanterat att ”säkerhetstjänsten skulle se till att personuppgifter skyddades”. Godkännandet av ”terroravtalet” bekräftar att Europaparlamentet förment demokratiskt legitimerar denna djupt reaktionära EU-omfattande politik som kränker vanliga människor. Det spelar dessutom en avgörande roll för att institutionalisera en rättslig ram för statsterrorism och förtryck som stryper åt demokratiska rättigheter och gräsrötternas frihet. Inget ”terroravtal” respekterar gräsrötternas frihet. Dessa åtgärder riktar sig mot folkets kamp och motstånd, deras främsta led, den kommunistiska rörelsen, och de radikala krafter som vägrar att böja sig för det exploaterande kapitalistiska systemets barbari. Så länge som kapitalet och dess politiska ansikte intensifierar åtgärderna för att förtrycka och strypa åt arbetarnas rättigheter samt befästa och trygga sin överlägsenhet, desto större kommer motståndet, olydnaden och den oundvikliga kampen för att störta makten hos monopolen och deras reaktionära sammanslutningar att bli."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph