Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-253"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank you and all your staff for all your patience. I must say when I first came across the idea of the CFP, I thought the C in the CFP stood for communist, rather than common, fisheries policy. Here we actually see the idea of central planning, where central planners decide how much fishermen in each nation can catch and, like communism, it has been a disaster. It has led to a depletion of fishing stocks and ever more fishermen are complaining about the lack of quota they have been given. Surely it is time to learn from the lessons of successful fish preservation and conservation. Let us look at the property rights-based systems in Iceland and in New Zealand where, as the previous speaker has said, the coastal communities are looked after because they are given their rights in perpetuity which they can sell on, they can trade, or they can leave to future generations. Surely, that is the best answer because it has been a success and has conserved fish, rather than the CFP system which has been a dramatic failure in Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych poděkovat vám i všem vašim kolegům za trpělivost. Musím říct, že když jsem se s myšlenkou společné rybářské politiky (CFP) setkal poprvé, myslel jsem si, že písmeno C ve zkratce CFP znamená komunistická („communist“), nikoli společná („common“) rybářská politika. Ve skutečnosti tady vidíme myšlenku centrálního plánování, kdy centrální plánovači rozhodují o tom, jak velké úlovky mohou mít rybáři v jednotlivých státech, což je – podobně jako komunismus – katastrofa. Vede to k tomu, že jsou vyčerpány populace ryb a stále více rybářů si stěžuje na nedostatečné přidělených kvót. Určitě je čas, abychom se poučili ze zkušeností v oblasti úspěšné ochrany a zachování rybích populací. Podívejme se na systémy založené na vlastnických právech na Islandu a na Novém Zélandu, kde, jak uvedl předchozí řečník, se starají o pobřežní komunity, protože jsou jim dána práva na neomezenou dobu, na jejichž základě mohou prodávat, obchodovat nebo které mohou přenechat budoucím generacím. To je jistě nejlepší řešení, protože je úspěšné a zachovává rybí populace, na rozdíl od systému společné rybářské politiky, který v Evropě dramatickým způsobem selhává."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke Dem og Deres personale for Deres tålmodighed. Jeg må sige, at da jeg første gang stødte på idéen om CFP (den fælles fiskeripolitik), troede jeg at C'et i CFP stod for "communist" i stedet for "common" (fælles) fiskeripolitik. Her ser vi faktisk idéen med central planlægning, hvor centrale planlæggere beslutter, hvor meget fiskerne i hvert enkelt land må fange, og det har ligesom kommunismen været en katastrofe. Det har ført til udtømmelse af fiskebestandene, og stadig flere fiskere klager over, at de ikke får kvoter nok. Det må nu være på tide at lære af andre succesfulde metoder til at bevare og opretholde fiskebestandene. Lad os se på systemerne i Island og New Zealand, der er baseret på ejendomsretten, og hvor der bliver taget vare om kystsamfundene, som den tidligere taler har sagt, fordi de har fået disse rettigheder for al evighed. De kan videresælge dem, de kan bytte dem, eller de kan efterlade dem til fremtidige generationer. Det er bestemt den bedste løsning, for det har været en succes, og det har bevaret fiskebestandene. Den fælles fiskeripolitik har derimod været en dramatisk fiasko i Europa."@da2
"Herr Präsident, ich möchte Ihnen und allen ihren Mitarbeitern für Ihre Geduld danken. Ich muss sagen, dass ich, als ich zum ersten Mal auf den Begriff „CFP“ (GFP) stieß, dachte, dass das „C“ in CFP für „communist“ (kommunistische) und nicht für „common“ (gemeinsame) Fischereipolitik steht. Hier sehen wir in der Tat das Konzept der zentralen Planung, wobei zentrale Planer entscheiden, wie viele Fischer in jeder Nation fangen dürfen, und – genau wie der Kommunismus – war das eine Katastrophe. Es hat zu einem Schwund der Fischbestände geführt und immer mehr Fischer beschweren sich über das mangelnde Kontingent, das ihnen zugeteilt wurde. Es ist wohl an der Zeit, sich bei der erfolgreichen Erhaltung und dem erfolgreichen Schutz von Fischen etwas abzuschauen. Schauen wir uns doch nur die auf Eigentumsrechten basierenden Systeme in Island und in Neuseeland an, wo, wie mein Vorsprecher sagte, die Küstenfischer in guten Händen sind, weil sie ihre Rechte dauerhaft erhalten und diese weiterverkaufen, damit handeln oder sie zukünftigen Generationen hinterlassen können. Sicher ist das die beste Antwort, weil dieses System ein Erfolg war und den Fischbestand erhalten und nicht wie das GFP-System in Europa dramatisch versagt hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, καθώς και το σύνολο του προσωπικού σας για την υπομονή σας. Πρέπει να πω ότι όταν συνάντησα για πρώτη φορά την έννοια ΚΑΠ, θεωρούσα ότι το Κ του ΚΑΠ σήμαινε κομμουνιστική αντί για κοινή αλιευτική πολιτική. Εν προκειμένω, διαπιστώνουμε πραγματικά την έννοια του κεντρικού σχεδιασμού, όπου οι φορείς κεντρικού σχεδιασμού αποφασίζουν πόση ποσότητα μπορούν να πιάνουν οι αλιείς σε κάθε έθνος και, όπως και ο κομμουνισμός, αποδείχθηκε καταστροφή. Οδήγησε στην εξάντληση των αποθεμάτων ιχθύων και περισσότεροι αλιείς από ποτέ καταγγέλλουν τις ελλείψεις των ποσοστώσεων που τους έχουν δοθεί. Σίγουρα είναι καιρός να διδαχθούμε από τα μαθήματα της επιτυχημένης διατήρησης και προστασίας των αλιευμάτων. Ας εξετάσουμε τα συστήματα σε Ισλανδία και Νέα Ζηλανδία που βασίζονται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας όπου, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, παρέχεται μέριμνα στις παράκτιες κοινότητες διότι τα δικαιώματά τους παρέχονται εις το διηνεκές και μπορούν να τα μεταπωλήσουν, να τα εμπορευτούν ή να τα αφήσουν στις επόμενες γενιές. Σίγουρα, αυτή είναι η καλύτερη απάντηση διότι αποτελεί επιτυχία και έχει συμβάλει στη διατήρηση των αλιευμάτων, αντί για το σύστημα της ΚΑΠ που απέτυχε δραματικά στην Ευρώπη."@el10
"Señor Presidente, quisiera agradecerle a usted y a todo su equipo la paciencia que tienen. Lo primero que se me vino a la mente cuando escuché PPC, es que la C significaba comunismo, en lugar de «común», en relación con la política pesquera. Aquí vemos realmente la idea de la planificación central, donde los planificadores centrales deciden cuánto pueden pescar los pescadores en cada nación y, al igual que el comunismo, esto también ha sido un desastre. Ha dado lugar a un agotamiento de los recursos pesqueros y cada vez más pescadores se quejan de la carencia de las cuotas que se les han concedido. Sin duda, es el momento de aprender de las lecciones de la preservación y conservación de éxito de las poblaciones pesqueras. Echemos un vistazo a los sistemas de propiedad basados en derechos en Islandia y en Nueva Zelanda, donde, como el orador anterior ha dicho, se cuida a las comunidades costeras porque se les conceden derechos a perpetuidad sobre lo que pueden vender, lo que pueden comercializar o lo que pueden dejar para las futuras generaciones. Claro está que se trata de la mejor respuesta, porque ha sido un éxito y porque abarca la pesca, en lugar del sistema de la PPC que ha resultado ser un rotundo fracaso en Europa."@es21
"Austatud juhataja! Ma tahaksin tänada teid ja kõiki teie töötajaid kannatlikkuse eest. Ma pean ütlema, et kui ma ühise kalanduspoliitika kohta esimest korda lugesin, arvasin, et lühendis CFP viitab täht C kommunistlikule ( ), mitte aga ühisele ( ) kalanduspoliitikale. Selles poliitikas on tegelikult lähtutud tsentraalse planeerimise ideest, mille puhul tsentraalsed planeerijad otsustavad, kui palju iga riigi kalurid võivad kala püüda. Nagu ka kommunismi puhul, on tulemuseks katastroof. See on toonud kaasa kalavarude kahanemise, ja üha rohkem kalureid kaebab neile eraldatud kvootide nappuse üle. Meil tuleks kindlasti õppida kalavarude eduka säilitamise ja kaitsmise kogemustest. Vaadakem omandiõigustel põhinevaid süsteeme Islandil ja Uus-Meremaal, kus, nagu eelmine kõneleja ütles, hoolitsetakse rannikualade kogukondade eest – neile antakse alalised õigused, mida nad võivad edasi müüa, vahetada või tulevastele põlvedele jätta. Kahtlemata on see parim lahendus, sest see on toonud edu ja aidanud kalavarusid kaitsta, erinevalt ühise kalanduspoliitika süsteemist, mis on Euroopas täiesti läbi kukkunud."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä ja koko henkilöstöänne kärsivällisyydestä. Minun on todettava, että kun ensimmäisen kerran sattumalta törmäsin ajatukseen YKP:sta, luulin K-kirjaimen tarkoittavan pikemminkin kommunistista politiikkaa kuin kalastuspolitiikkaa. Tässä on todella nähtävissä keskusjohtoisen suunnittelun idea, jossa keskusjohto päättää, miten paljon kalaa kunkin kansakunnan kalastajat voivat pyytää, ja kommunismin tavoin se on ollut katastrofi. Se on johtanut kalakantojen ehtymiseen, ja yhä useammat kalastajat valittavat heille annettujen kiintiöiden pienuutta. On todellakin aika ottaa oppia kalavarojen onnistuneesta suojelusta ja säilyttämisestä. Tarkastelkaamme Islannin ja Uuden-Seelannin järjestelmiä, jotka perustuvat omistusoikeuteen. Kuten edellinen puhuja totesi, niissä rannikkoväestöstä huolehditaan antamalla heille määräämättömäksi ajaksi oikeudet, jotka he voivat myydä edelleen, vaihtaa tai jättää tuleville sukupolville. Tämä on varmasti paras ratkaisu, sillä se on ollut menestys ja suojellut kalavaroja toisin kuin YKP:n järjestelmä, joka on epäonnistunut Euroopassa surkeasti."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaiterais vous remercier, ainsi que l’ensemble de vos députés, de votre patience. Je dois dire que lorsque l’idée de la PCP m’a traversé l’esprit la première fois, j’ai pensé que le C signifiait communiste plutôt que commune, politique de la pêche. Ici, nous voyons en fait l’idée de planification centrale, où les planificateurs centraux décident quelles quantités de poissons les pêcheurs de chaque nation sont autorisés à attraper et, comme le communisme, cela a été un désastre. Cela a conduit à une réduction des stocks de pêche et un nombre toujours croissant de pêcheurs se plaignent des quotas trop bas qui leur ont été accordés. Il est certainement temps de tirer les leçons de la préservation et de la conservation réussie de la pêche. Penchons-nous sur les systèmes basés sur les droits de la propriété en Islande et en Nouvelle-Zélande où, comme l’orateur précédent l’a dit, il est pris soin des communautés côtières. Leurs droits leur sont octroyés à perpétuité, ils peuvent les revendre, les négocier, ou les laisser aux générations suivantes. Cela constitue certainement la meilleure réponse, car ce fut une réussite et cela a permis de conserver la pêche, à l’inverse du système de la PCP qui a été un échec spectaculaire en Europe."@fr8
". – Elnök úr, szeretném megköszönni az eddigi türelmet Önnek és valamennyi munkatársának. Meg kell mondanom, hogy amikor először találkoztam a közös halászati politika gondolatával, azt hittem, hogy a KHP-ban a K a kommunista, nem a közös halászati politika rövidítése. Ezen a területen valójában a központi tervezés gondolata érvényesül, ahol a központi tervezők döntik el, hogy az egyes nemzetek halászai mennyit foghatnak, és ez, akárcsak a kommunizmusban, ezúttal is katasztrofális. Ez a halállomány kimerüléséhez vezetett, és a halászok közül egyre többen panaszkodnak a nekik adott kvóta hiánya miatt. Egyértelműen itt az ideje, hogy levonjuk a tanulságokat a halállomány sikeres védelméből és megőrzéséből. Nézzük meg az Izlandon és Új-Zélandon működő, tulajdonjogokon alapuló rendszereket, ahol – mint az előző felszólaló mondta – gondoskodnak a part menti közösségekről, mivel örökre szóló jogokat kapnak, amelyeket eladhatnak, elcserélhetnek vagy továbbörökíthetnek a következő generációkra. Bizonyosan ez a legjobb megoldás, mivel sikeresnek bizonyult, és megőrizte a halállományt, szemben a közös halászati politika rendszerével, amely Európában drámai kudarcot vallott."@hu11
"Signor Presidente, vorrei ringraziare lei e tutti i suoi collaboratori per la pazienza dimostrata. Devo ammettere che quando ho riflettuto per la prima volta sull’idea di una PCP, pensavo che nell’acronimo la C dovesse indicare comunista più che comune. Si tratta, effettivamente, di un controllo centrale in cui alcuni decidono quanti pescatori posso lavorare all’interno di ogni nazione e, come nel comunismo, si è rivelato un disastro. Si è giunti alla riduzione delle risorse ittiche ed un numero sempre crescente di pescatori si lamenta per l’assegnazione dei contingenti. Sicuramente è giunto il momento di imparare la lezione dai successi in termini di tutela e preservazione delle risorse ittiche. Guardiamo ai sistemi, basati sui diritti di proprietà, vigenti in Islanda ed in Nuova Zelanda dove, come riferito precedentemente da un altro oratore, le comunità costiere sono tutelate dal momento che vengono loro concessi in perpetuo dei diritti che possono rivendere, scambiare, o lasciare alle future generazioni. Indubbiamente è la soluzione migliore, essendosi dimostrata vincente e avendo tutelato le risorse ittiche a differenza del sistema della PCP, che si è rilevato un grande fallimento in Europa."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau padėkoti jums ir visiems darbuotojams už kantrybę. Turiu pasakyti, kad kai pirmą kartą susidūriau su BŽP, pamaniau, kad santrumpoje „CFP“ (angl.) C reiškia komunistinę, o ne bendrą žuvininkystės politiką. Faktiškai čia ir matome centralizuoto planavimo ideologiją, kai centriniai planuotojai sprendžia, kiek žuvies kiekvienos šalies žvejai gali pagauti, o tai, kaip ir komunizmas, pasirodė esą pragaištinga. Žuvies ištekliai ėmė nykti, vis daugiau žvejų skundžiasi per mažomis jiems suteiktomis kvotomis. Akivaizdu, kad atėjo metas pasimokyti iš sėkmingų žuvies išteklių saugojimo ir valdymo pavyzdžių. Pažvelkime į turtinėmis teisėmis grindžiamas sistemas, kokias taiko Islandija ir Naujoji Zelandija, kur, kaip sakė prieš tai kalbėjęs kolega, pakrančių gyventojais rūpinamasi, nes jiems neribotam laikui suteikiamos teisės, kurias jie gali parduoti, išmainyti ar palikti būsimoms kartoms. Tai neabejotinai geriausias kelias, nes jis pasiteisino ir juo einant buvo išsaugoti žuvų ištekliai, o ne BŽP sistema, kuri Europoje patyrė visišką nesėkmę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties jums un visiem darbiniekiem par pacietību. Es vēlos teikt, ka, pirmo reizi izdzirdot ideju par KZP, es domāju, ka ar burtu „K” abreviatūrā apzīmē nevis vārdu „kopējā”, bet gan vārdu „komunisma”, proti, komunisma zivsaimniecības politika. Saistībā ar šo politiku mēs patiesībā varam redzēt, ka tiek īstenota ideja par centralizētu plānošanu, jo centralizēti plānotāji pieņem lēmumus par to, cik daudz zvejnieku katrā valstī drīkst zvejot, un, tāpat kā komunisms, arī šī politika ir izrādījusies pilnīga katastrofa. Tā ir novedusi pie zivju krājumu samazināšanās, turklāt arvien vairāk zvejnieku sūdzas par to, ka viņiem piešķirtās kvotas ir nepietiekamas. Noteikti ir pienācis laiks mācīties no veiksmīgi īstenotas zivju saglabāšanas un aizsardzības politikas. Pievērsiet uzmanību uz īpašumtiesībām balstītām sistēmām Īslandē un Jaunzēlandē, kur, kā jau iepriekšējais runātājs minēja, par piekrastes iedzīvotājiem rūpējas, piešķirot viņiem beztermiņa tiesības, kuras viņi var pārdot, iemainīt vai atstāt mantojumā nākamajām paaudzēm. Tā noteikti ir pareizākā atbilde, jo atšķirībā no KZP, kas ir patiešām liela Eiropas neveiksme, šāds risinājums ir veiksmīgs un palīdz saglabāt zivju krājumus."@lv13
"Mr President, I would like to thank you and all your staff for all your patience. I must say when I first came across the idea of the CFP, I thought the C in the CFP stood for communist, rather than common, fisheries policy. Here we actually see the idea of central planning, where central planners decide how much fishermen in each nation can catch and, like communism, it has been a disaster. It has led to a depletion of fishing stocks and ever more fishermen are complaining about the lack of quota they have been given. Surely it is time to learn from the lessons of successful fish preservation and conservation. Let us look at the property rights-based systems in Iceland and in New Zealand where, as the previous speaker has said, the coastal communities are looked after because they are given their rights in perpetuity which they can sell on, they can trade, or they can leave to future generations. Surely, that is the best answer because it has been a success and has conserved fish, rather than the CFP system which has been a dramatic failure in Europe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil u en al uw medewerkers bedanken voor al uw geduld. Ik moet zeggen dat ik, toen ik voor het eerst de Engelse afkorting CFP voor het gemeenschappelijk visserijbeleid tegenkwam, dacht dat de C stond voor ‘communist’ in plaats van voor ‘common’. Hier zien we in feite het idee van centrale planning, waarbij centrale plannenmakers bepalen hoeveel de vissers in elk land mogen vangen, en net als het communisme is dat een ramp geworden. Het heeft geleid tot uitputting van de visbestanden, en steeds meer vissers klagen dat zij te lage quota hebben gekregen. Het wordt nu toch echt tijd dat wij eens gaan leren van de lessen van succesvolle vormen van instandhouding en geslaagd behoud van visbestanden. Laten we eens kijken naar de op eigendomsrechten gebaseerde systemen in IJsland en Nieuw-Zeeland, waar, zoals de vorige spreker al zei, de kustgemeenschappen worden beschermd doordat zij eeuwigdurende rechten krijgen, die zij kunnen doorverkopen, verhandelen of nalaten aan volgende generaties. Dat is mijns inziens het beste antwoord, omdat dit succesvol is geweest en heeft geleid tot het behoud van de visstand, in tegenstelling tot het GVB-stelsel, dat in Europa op een gigantische mislukking is uitgedraaid."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować panu i pana współpracownikom za cierpliwość. Muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz zetknąłem się z ideą WPRyb, pomyślałem, że litera „C” w angielskim skrócie „CFP” nie oznacza wspólnej, ale raczej komunistyczną politykę rybołówstwa. Jest tu idea centralnego planowania, zgodnie z którą planiści na szczeblu centralnym decydują, ilu rybaków z każdej nacji może łowić, i – podobnie jak w komunizmie – doprowadziło to do katastrofy. W konsekwencji obserwujemy uszczuplenie zasobów, a coraz więcej rybaków skarży się na brak kwot, które im przyznano. Niewątpliwie nadszedł czas, aby wyciągnąć wnioski z sukcesów ochrony rybołówstwa. Spójrzmy na oparte na prawach własności systemy w Islandii i Nowej Zelandii, gdzie, jak powiedział przedmówca, dba się o społeczności nadbrzeżne, ponieważ daje się im dożywotnio prawa, które mogą sprzedać, którymi mogą handlować lub które mogą pozostawić przyszłym pokoleniom. Bez wątpienia jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ zakończyło się sukcesem i zapewniło ochronę rybołówstwa w przeciwieństwie do systemu WPRyb, który jest dramatyczną porażką w Europie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de lhe agradecer a si e a todos os seus funcionários por toda a vossa paciência. Devo dizer que quando me deparei pela primeira vez com a ideia da PCP pensava que a letra C da sigla significava comunista e não comum na designação Política Comum das Pescas. Aqui realmente vemos a ideia de planeamento central, em que os planeadores centrais decidem a quantidade de peixe que os pescadores de cada nação podem pescar e, tal como o comunismo, tem sido um desastre. Conduziu a um esgotamento das reservas de peixe e cada vez mais pescadores se queixam da escassez das quotas que lhes foram atribuídas. Seguramente é altura de aprender as lições sobre a preservação e conservação de peixe bem sucedidas. Olhemos para os sistemas baseados nos direitos de propriedade na Islândia e na Nova Zelândia, em que, tal como o anterior orador assinalou, as comunidades costeiras são objecto de cuidados, porque puderam adquirir os seus direitos de forma perpétua, que podem revender, comercializar ou deixar às gerações vindouras. Seguramente, é esta a melhor resposta porque tem sido um sucesso e permitiu a conservação do peixe, mais do que o sistema da Política Comum das Pescas, que tem constituído um falhanço dramático na Europa."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să vă mulţumesc dvs şi întreg personalului dvs. pentru răbdare. Trebuie să spun că atunci când am întâlnit prima dată ideea de PCP am crezut că c-ul din PCP înseamnă comunist şi nu comun. Aici vedem de fapt ideea de planificare centrală, în care planificatorii de la centru decid cât pot prinde pescarii din fiecare naţiune şi, ca şi în cazul comunismului, este un dezastru. Acest lucru a dus la epuizarea stocurilor de peşte şi din ce în ce mai mulţi pescari se plâng de cota care le-a fost repartizată. Cu siguranţă, este timpul să învăţăm din lecţiile conservării şi menţinerii cu succes a speciilor de peşti. Haideţi să analizăm sistemele bazate pe drepturi de proprietate din Islanda şi din Noua Zeelandă unde, aşa cum a afirmat vorbitorul anterior, comunităţile de coastă sunt asigurate pentru că drepturile le sunt acordate cu caracter perpetuu, putând fi vândute sau lăsate generaţiilor viitoare. Cu siguranţă, acesta este cel mai bun răspuns, deoarece acesta s-a dovedit a fi un succes şi a conservat peştele, şi nu sistemul PCP, care s-a dovedit a fi un eşec dramatic în Europa."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať vám aj všetkým vašim spolupracovníkom za trpezlivosť. Musím povedať, že keď som sa po prvýkrát stretol s myšlienkou CFP (spoločnej politiky rybného hospodárstva), myslel som si, že písmeno C v tejto anglickej skratke znamená skôr komunistická než spoločná politika rybného hospodárstva. V podstate máme pred sebou myšlienku centrálneho plánovania, kde centrálni plánovači rozhodujú, koľko rybárov v každej krajine môže loviť, a podobne ako v prípade komunizmu je to katastrofa. Vedie to k vyčerpaniu populácie rýb a čoraz viac rybárov sa sťažuje na nedostatočné kvóty, ktoré im boli pridelené. Určite nastal čas, aby sme sa poučili z úspešného zachovania a ochrany populácie rýb. Pozrime sa na systémy založené na vlastníckych právach, ktoré fungujú na Islande a Novom Zélande, kde, ako povedal predchádzajúci rečník, sa o pobrežné komunity starajú, pretože im ich práva dávajú natrvalo a oni ich môžu predať, môžu s nimi obchodovať alebo ich môžu prenechať budúcim generáciám. Je to nepochybne najlepšie riešenie, pretože je úspešné a chráni populáciu rýb lepšie než systém spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorý je v Európe dramatickým zlyhaním."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi se vam zahvalil za vaše potrpljenje, pa tudi vašemu osebju. Povedati moram, da sem, ko sem se prvič srečal z zamislijo o skupni ribiški politiki, mislil, da C v angleški kratici CFP predstavlja komunistično in ne skupno ribiško politiko. Tu smo dejansko priča zamisli centralnega načrtovanja, kjer centralni načrtovalci odločijo, koliko ribičev v vsaki državi lahko lovi ribe, in kot komunizem je tudi to katastrofa. Pripeljalo je do izčrpanja ribjih staležev in vedno več ribičev se pritožuje zaradi pomanjkanja kvote, ki so jo dobili. Seveda je čas, da se naučimo uspešnega ohranjanja in obvarovanja rib. Poglejmo si sisteme na Islandiji in Novi Zelandiji, ki temeljijo na lastninskih pravicah in kjer se za obalne skupnosti skrbi, kakor je povedal prejšnji govornik, ker dobijo v trajno last pravice, na podlagi katerih lahko prodajajo, trgujejo ali pa jih prepustijo prihodnjim generacijam. Vsekakor je to najboljši odgovor, ker je bil ta sistem uspešen in je ohranjal ribe, in ne sistem skupne ribiške politike, ki je bil v Evropi dramatičen neuspeh."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka er och hela er stab för ert tålamod. Jag måste säga att när jag först stötte på begreppet CFP trodde jag att bokstaven c i CFP stod för kommunistisk snarare än gemensam fiskeripolitik. Här ser vi faktiskt systemet med central planering, där centrala planerare bestämmer hur mycket fiskarna i varje land får fånga, och precis som kommunismen har det blivit en katastrof. Det har lett till en uttömning av fiskbestånden och allt fler fiskare klagar på den låga kvot som de har tilldelats. Det är verkligen på tiden att vi drar lärdom av fiskevård och fiskeskydd som haft framgång. Låt oss titta på de äganderättsbaserade systemen på Island och på Nya Zeeland där man, som föregående talare sade, tar hand om kustsamhällena eftersom de får sina rättigheter för alltid och kan sälja, byta bort eller lämna dem efter sig till kommande generationer. Det är naturligtvis den bästa lösningen, för systemet har varit framgångsrikt och har skyddat fisken snarare än systemet med den gemensamma fiskeripolitiken som har varit ett oerhört misslyckande för Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Syed Kamall (ECR ). -"18,5,20,15,1,14,16,13,9,21,4
"communist"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph