Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-246"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-246"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I voted against the Lyon report because all over Europe governments are cutting their budgets. In the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions. Police numbers are being cut and prisoners are being released because we cannot afford to keep them in prison. Yet here in the European Parliament representatives of the Conservative and Liberal parties that make up the UK Government somehow find it within themselves to vote to retain farming expenditure up to 2013 and beyond 2013 at 2013 levels. I find that entirely unacceptable. I find it wrong that the agricultural community should be ring-fenced in a way that no other section of society is. If it is right for public servants to face reductions in their income, then it is right for others in our society to face the same reductions. The Government in the UK and governments across Europe are saying we are all in this together. If we are in it together, we all have to feel the pain together."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě pana Lyona, protože vlády v celé Evropě snižují své rozpočty. Ve Spojeném království byly zdravotním sestrám a učitelům sníženy platy a důchody. Snižují se počty policistů a jsou propouštěni vězni, protože si nemůžeme dovolit držet je ve vězení. Přesto jsou tady v Evropském parlamentu zástupci konzervativních a liberálních stran, které tvoří vládu Spojeného království a jsou schopni hlasovat pro zachování výdajů na zemědělství do roku i po roce 2013 na úrovni roku 2013. To je podle mého názoru zcela nepřijatelné. Podle mne je špatné, aby byli pracovníci v zemědělství omezeni tak, jak není omezena žádná jiná část společnosti. Pokud je v pořádku, že se státní úředníci musí vypořádat se snížením příjmů, pak je také v pořádku, aby se se stejným snížením příjmů museli vypořádat i ostatní lidé v naší společnosti. Vláda ve Velké Británii a vlády po/v? celé Evropě říkají, že jsme v tom společně/na tom všichni stejně??. Pokud jsme v tom společně, musíme všichni společně trpět."@cs1
"Hr. formand! Jeg stemte imod Lyon-betænkningen, fordi regeringerne i hele Europa skærer ned på deres budgetter. I Det Forenede Kongerige oplever sygeplejersker og lærere nedskæringer i deres lønninger og pensioner. Der skæres i antallet af politifolk, og indsatte løslades, fordi vi ikke har råd til at beholde dem i fængslerne. Men her i Parlamentet kan repræsentanterne for Det Konservative og Det Liberale Parti, som udgør regeringen i UK, alligevel på en eller anden måde gå med til at stemme for at opretholde landbrugsudgifterne indtil 2013 og efter 2013 på 2013-niveau. Det finder jeg helt uacceptabelt. Jeg synes, at det er forkert, at landbrugssamfundene skal beskyttes på en måde, som ingen anden sektor i samfundet bliver det. Hvis det er rigtigt, at tjenestemænd bliver udsat for nedskæringer i deres indtægter, så er det kun rigtigt, at andre i vores samfund også kommer ud for nedskæringer. Regeringen i UK og regeringerne i hele Europa siger, at vi alle er i samme båd. Hvis vi alle er i samme båd, skal vi også sammen føle smerten."@da2
"Herr Präsident, ich habe gegen den Lyon-Bericht gestimmt, weil die Regierungen überall in Europa ihre Haushalte kürzen. Im Vereinigten Königreich müssen Krankenschwestern und Lehrer Kürzungen ihrer Gehälter und Renten hinnehmen. Die Anzahl der Polizisten wird gesenkt und Gefangene werden freigelassen, weil wir es uns nicht leisten können, sie im Gefängnis zu behalten. Und dennoch gibt es hier im Europäischen Parlament Vertreter der konservativen und liberalen Parteien, die die Regierung im Vereinigten Königreich bilden, die es irgendwie für notwendig halten dafür zu stimmen, dass an den Agrarausgaben bis 2013 und nach 2013 an den Agrarausgaben mit Stand von 2013 festgehalten wird. Ich finde das vollkommen inakzeptabel. Ich finde es falsch, dass die Landwirtschaft in einer Weise abgeschirmt werden soll wie kein anderer Bereich der Gesellschaft. Wenn es für Beamte richtig ist, Kürzungen ihres Einkommens hinzunehmen, dann ist es für andere in unserer Gesellschaft richtig, die gleichen Kürzungen hinzunehmen. Die Regierung im Vereinigten Königreich und die Regierungen in ganz Europa sagen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wenn wir alle in einem Boot sitzen müssen wir auch alle gemeinsam die Last tragen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Lyon διότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις περικόπτουν τους προϋπολογισμούς τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, νοσοκόμες και δάσκαλοι έρχονται αντιμέτωποι με περικοπές των μισθών και των συντάξεών τους. Ο αριθμός των αστυνομικών περιορίζεται και φυλακισμένοι απελευθερώνονται διότι δεν μπορούμε να αντέξουμε το οικονομικό κόστος διατήρησής τους στη φυλακή. Ωστόσο, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι του Συντηρητικού και του Φιλελεύθερου κόμματος που συγκροτούν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν το θράσος να ψηφίσουν υπέρ της διατήρησης των αγροτικών δαπανών ως το 2013 και πέραν αυτού στα επίπεδα του 2013. Το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Θεωρώ λάθος να βρεθεί η αγροτική κοινότητα στριμωγμένη κατά τρόπο που δεν ισχύει για κανέναν άλλον τομέα της κοινωνίας. Αν είναι σωστό να υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι περικοπές του εισοδήματός τους, τότε είναι σωστό να αντιμετωπίσουν τις ίδιες περικοπές και άλλοι στην κοινωνία μας. Η κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη λένε ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Αν είμαστε όλοι μαζί, πρέπει να βιώσουμε και τον πόνο όλοι μαζί."@el10
"Señor Presidente, he votado en contra del informe Lyon, porque los gobiernos de toda Europa están reduciendo sus presupuestos. En el Reino Unido, las enfermeras y los profesores se enfrentan a reducciones de salarios y pensiones. Se está reduciendo el número de policías y también se está poniendo en libertad a los prisioneros porque no podemos afrontar el gasto que conlleva mantenerlos en prisión. Sin embargo, aquí en el Parlamento Europeo representantes de los partidos conservador y liberal que conforman el Gobierno del Reino Unido de alguna manera lo ven por sí mismos al votar por retener el gasto agrícola hasta 2013 y más allá de 2013 en los niveles de 2013. Me parece que eso es totalmente inaceptable. Me parece mal que se limite a la comunidad agrícola de una forma que no se hace con ningún otro sector de la sociedad. Si es justo que los funcionarios públicos acaten las reducciones en sus ingresos, también es justo que se hagan las mismas reducciones a los demás entes de la sociedad. El Gobierno del Reino Unido y todos los gobiernos de Europa dicen que todos estamos juntos en esto. Si todos estamos juntos, todos tenemos que compartir el mismo dolor."@es21
"Austatud juhataja! Ma hääletasin George Lyoni raporti vastu, sest kõik Euroopa riikide valitsused kärbivad praegu eelarvet. Ühendkuningriigis vähendatakse õdede ja õpetajate palku ja pensione. Politseinike arvu vähendatakse ja vange vabastatakse, sest nende vanglas hoidmine on liiga kulukas. Ometi peavad Euroopa Parlamendi liikmed, kes kuuluvad konservatiivide ja liberaalide parteidesse, mis moodustavad Ühendkuningriigi valitsuse, võimalikuks hääletada selle poolt, et hoida põllumajanduskulud 2013. aastani senisel tasemel ja pärast seda 2013. aasta tasemel. Minu arvates on see täiesti vastuvõetamatu. Minu meelest on vale, et põllumajandustootjad võetakse erikaitse alla, nii nagu ei ühtegi teist ühiskonnaosa. Kui riigiteenistujad peavad leppima oma sissetulekute vähenemisega, siis peavad samasuguste kärbetega leppima ka ülejäänud ühiskonnaliikmed. Ühendkuningriigi valitsus ja teiste Euroopa riikide valitsused tavatsevad öelda, et me oleme praeguses olukorras koos. Kui me oleme selles koos, siis peame ka tagajärgi kandma koos."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestin George Lyonin mietintöä vastaan, sillä kaikkialla Euroopassa hallitukset leikkaavat määrärahojaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sairaanhoitajien ja opettajien palkkoja ja eläkkeitä leikataan. Poliisien määrää vähennetään ja vankeja vapautetaan, koska meillä ei ole varaa pitää heitä vankiloissa. Silti täällä Euroopan parlamentissa konservatiivi- ja liberaaliryhmien edustajat, jotka muodostavat Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, ovat jostakin syystä päättäneet keskenään äänestää sen puolesta, että maatalouden kustannukset säilytetään vuoteen 2013 saakka entisellään ja sen jälkeenkin vuoden 2013 tasolla. Mielestäni tätä on täysin mahdotonta hyväksyä. Mielestäni on väärin, että maaseutuväestöä suojellaan eri tavalla kuin kaikkia muita yhteiskuntaryhmiä. Jos on oikein, että valtion virkamiesten tuloja leikataan, niin on oikein leikata muidenkin yhteiskuntaryhmien tuloja vastaavasti. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja hallitukset eri puolilla Eurooppaa sanovat meidän kaikkien olevan samassa veneessä. Jos näin on, meidän kaikkien on myös kannettava seuraukset yhdessä."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai voté contre le rapport Lyon, car dans l’ensemble de l’Europe les gouvernements diminuent leurs budgets. Au Royaume-Uni, les infirmières et les enseignants font face à des baisses de salaires et des retraites. Les effectifs de police diminuent et des prisonniers sont relâchés faute de moyens pour les garder en prison. Cependant ici au Parlement européen, les représentants des partis conservateurs et libéraux qui composent d’une manière ou d’une autre le gouvernement du Royaume-Uni s’y retrouvent pour voter le maintien des dépenses agricoles jusqu’en 2013 et au-delà de 2013 aux niveaux de 2013. Je trouve cela absolument inacceptable. Je déplore que la communauté agricole soit isolée d’une façon qui est sans commune mesure avec les autres parties de la société. S’il est juste que les fonctionnaires connaissent des réductions de revenus, alors il est juste que d’autres dans notre société aient à faire face aux mêmes baisses. Le gouvernement du Royaume-Uni et les gouvernements en Europe disent que nous sommes tous dans cette situation. Si tel est le cas, nous devons tous ressentir la souffrance ensemble."@fr8
". – Elnök úr, ellene szavaztam a Lyon-jelentésnek, mivel a kormányok szerte Európában mindenhol lefaragják a költségvetésüket. Az Egyesült Királyságban az ápolók és a tanárok bér- és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak. A rendőrségnél létszámleépítés zajlik, és foglyokat helyeznek szabadlábra azért, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy eltartsuk őket a börtönben. Mégis itt, az Európai Parlamentben az Egyesült Királyság kormányát alkotó konzervatív és liberális pártok képviselői valahogy el tudják rendezni magukban, hogy megszavazzák a mezőgazdasági termelési kiadások fenntartását 2013-ig, illetve 2013 után a 2013-as szinteken. Ezt teljességgel elfogadhatatlannak találom. Szerintem téves elgondolás, hogy a mezőgazdasági közösséget úgy körül kellene bástyázni, ahogy a társadalom semmilyen más szegmensét nem. Ha a köztisztviselőknek jogosan kell szembenézniük a jövedelmük csökkenésével, akkor a társadalom más tagjai esetében ugyanígy jogos, hogy ugyanilyen csökkentésekkel szembesüljenek. Az Egyesült Királyság kormánya és a kormányok Európa-szerte azt mondják, hogy ez mindannyiunk ügye. Ha mindannyiunk ügye, mindnyájunknak együtt kell viselnünk a terhet."@hu11
"Signor Presidente, ho votato contro la relazione Lyon poiché in tutta Europa i governi stanno tagliando i loro bilanci. Nel Regno Unito, infermieri e insegnanti si trovano ad affrontare i tagli e vengono liberati i detenuti poiché non ci sono fondi per tenerli in prigione. Eppure qui, al Parlamento europeo, i rappresentanti dei partiti dei Conservatori e dei Liberali che compongono il governo si sentono a proprio agio nel votare a favore del mantenimento della spesa fino al 2013, e a conservare i livelli del 2013 anche oltre questa data. Lo trovo assolutamente inaccettabile. Ritengo sbagliato che la comunità agricola venga tutelata in un modo sconosciuto a tutti gli altri comparti della società. Se è accettabile che i dipendenti pubblici affrontino dei tagli salariali, allora è giusto che lo stesso valga anche per altri all’interno della società. Il governo britannico e i governi di tutta Europa affermano che siamo uniti in questa situazione. Se è così, allora dobbiamo anche soffrire insieme."@it12
"Pone pirmininke, aš balsavau prieš G. Lyono pranešimą, nes visų Europos šalių vyriausybės mažina savo biudžetus. Jungtinėje Karalystėje mažinami slaugių ir mokytojų atlyginimai ir pensijos. Mažinamas policininkų skaičius, iš kalėjimų paleidžiami nuteistieji, nes per brangu juos kalinti. Tačiau čia konservatorių ir liberalų partijų, iš kurių susideda JK Vyriausybė, atstovai Europos Parlamente kažkodėl balsuoja už tai, kad išlaidos ūkininkams 2013 m. ir vėliau siektų 2013 m. lygį. Man tai visiškai nepriimtina. Manau, kad neteisinga žemės ūkio bendruomenei sudaryti išskirtines sąlygas, kokių neturi joks kitas visuomenės sluoksnis. Jei valstybės tarnautojams mažinamos pajamos, būtų teisinga ir kitoms visuomenės grupėms jas mažinti. JK Vyriausybė ir visų kitų Europos šalių vyriausybės sako, kad mes visi sergame ta pačia liga. Bet jei taip, tai ir skausmą turime kęsti kartu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es balsoju pret kunga ziņojumu, jo visā Eiropā valstu valdības samazina budžetus. Apvienotajā Karalistē samazina medmāsu un skolotāju algu un pensijas. Tiek samazināts policistu skaits un atbrīvoti cietumnieki, jo mēs nevaram atļauties uzturēt viņus cietumā. Taču šeit, Eiropas Parlamentā, konservatīvo un liberālo partiju pārstāvji, kuras veido Apvienotās Karalistes valdību, uzskata par pašsaprotamu balsot par lauksaimniecības izdevumu saglabāšanu 2013. gada līmenī līdz 2013. gadam un arī pēc tam. Es uzskatu, ka šāda situācija ir pilnīgi nepieņemama. Manuprāt, nav pareizi, ka lauksaimnieki saņem tādu atbalstu, kādu nesaņem neviena cita sabiedrības daļa. Ja ieņēmumu samazinājumi tiek piemēroti valsts ierēdņiem, tad šādi samazinājumi jāpiemēro arī pārējām mūsu sabiedrības grupām. Apvienotās Karalistes valdība un valdības visā Eiropā apgalvo, ka mums šajā situācijā jābūt vienotiem. Ja mēs vēlamies būt vienoti, tad arī grūtības mums jāpārcieš visiem kopā."@lv13
"Mr President, I voted against the Lyon report because all over Europe governments are cutting their budgets. In the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions. Police numbers are being cut and prisoners are being released because we cannot afford to keep them in prison. Yet here in the European Parliament representatives of the Conservative and Liberal parties that make up the UK Government somehow find it within themselves to vote to retain farming expenditure up to 2013 and beyond 2013 at 2013 levels. I find that entirely unacceptable. I find it wrong that the agricultural community should be ring-fenced in a way that no other section of society is. If it is right for public servants to face reductions in their income, then it is right for others in our society to face the same reductions. The Government in the UK and governments across Europe are saying we are all in this together. If we are in it together, we all have to feel the pain together."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb tegen het verslag-Lyon gestemd omdat overal in Europa de regeringen bezuinigen op hun begroting. In het Verenigd Koninkrijk worden verpleegkundigen en leerkrachten geconfronteerd met verlagingen van hun salarissen en pensioenen. Het aantal politieagenten wordt teruggebracht en er worden gevangenen vrijgelaten omdat het te duur is om hen in de gevangenis te houden. Toch menen hier in het Europees Parlement vertegenwoordigers van de conservatieve en de liberale partijen, die samen de Britse regering vormen, voor een voorstel te moeten stemmen om de landbouwuitgaven tot en met 2013 en na 2013 op het niveau van 2013 te houden. Ik vind dat volstrekt onaanvaardbaar. Ik vind het verkeerd dat de boeren worden beschermd op een manier die geen enkele andere groep in de maatschappij ten deel valt. Als het terecht is dat er wordt gekort op de salarissen van ambtenaren, dan is het ook terecht dat op anderen in onze maatschappij op dezelfde wijze worden gekort. De regering in het Verenigd Koninkrijk en regeringen in heel Europa zeggen dat wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Als we dan allemaal in hetzelfde schuitje zitten, moeten we ook allemaal samen pijn lijden."@nl3
"Panie przewodniczący! Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania pana posła Lyona, ponieważ wszystkie rządy w Europie ograniczają budżety. W Wielkiej Brytanii pielęgniarkom i nauczycielom zmniejszono płace i emerytury. Zredukowano liczbę policjantów, a więźniowie są uwalniani, ponieważ nie stać nas na finansowanie ich pobytu w więzieniu. Tymczasem tutaj w Parlamencie Europejskim przedstawiciele partii konserwatywnej i liberalnej, które tworzą brytyjski rząd, z jakiegoś powodu są skłonni głosować za utrzymaniem wydatków na rolnictwo na poziomie przyjętym do 2013 roku, do tej daty i później. Uważam, że to zupełnie niedopuszczalne. To błąd, że społeczność rolników jest traktowana w sposób, w jaki nie jest traktowana żadna inna grupa społeczna. Jeżeli słuszne jest ograniczanie dochodów urzędników, to słuszne jest nałożenie takich ograniczeń na innych w naszym społeczeństwie. Rząd w Wielkiej Brytanii i rządy w Europie mówią, że wszyscy razem w tym tkwimy. Jeżeli tkwimy w tym razem, razem musimy znosić ból."@pl16
"Senhor Presidente, votei contra o relatório do senhor deputado George Lyon porque todos os governos europeus estão a reduzir os seus orçamentos. No Reino Unido, os enfermeiros e os professores sofrem cortes salariais e nas pensões. Os efectivos das forças policiais estão a ser reduzidos e os reclusos estão a ser libertados porque mantê-los presos sai-nos muito caro. No entanto, aqui no Parlamento Europeu os representantes dos partidos Conservador e Liberal, que integram o Governo do Reino Unido, sentem-se no direito de votar para conter os gastos com a agricultura até 2013 e, para além de 2013, dentro dos níveis de 2013. Acho isso absolutamente inaceitável. Acho mal que a comunidade agrícola deva sofrer apertos de uma forma que nenhum outro segmento da sociedade sofre. Se é justo que os funcionários públicos sofram reduções nos seus rendimentos, também é justo que os outros membros da nossa sociedade enfrentem os mesmos cortes. O Governo do Reino Unido e os outros governos europeus dizem que deve haver solidariedade. Mas para haver solidariedade, então todos deveríamos sentir a mesma dor."@pt17
"Dle preşedinte, am votat împotriva raportului Lyon deoarece în toată Europa guvernele îşi reduc bugetele. În Regatul Unit, asistentele medicale şi profesorii se confruntă cu reduceri ale salariilor şi pensiilor. Efectivul poliţiei se reduce şi deţinuţii sunt eliberaţi pentru că nu ne mai permitem să îi ţinem în închisoare. Cu toate acestea, aici, în Parlamentul European, reprezentanţii partidelor conservator şi liberal care alcătuiesc guvernul Regatului Unit găsesc oportună menţinerea cheltuielilor pentru agricultură până în 2013 şi după 2013 la acelaşi nivel. Acest lucru mi se pare de-a dreptul inacceptabil. Consider că este greşit să se protejeze comunitatea agricolă aşa cum nu mai este protejat niciun alt sector al societăţii. Dacă este corect ca funcţionarilor publici să li se reducă venitul, atunci este corect ca şi alţii din societatea noastră să se confrunte cu aceleaşi reduceri. Guvernul din Regatul Unit şi guvernele din toată Europa afirmă că suntem cu toţii în această situaţie. Dacă suntem în această situaţie împreună, trebuie să suferim împreună."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pána Lyona, pretože vlády v celej Európe znižujú svoje rozpočty. V Spojenom kráľovstve sa znižujú platy a dôchodky zdravotných sestier a učiteľov. Znižuje sa aj počet policajtov a väzňov prepúšťame, pretože si nemôžeme dovoliť držať ich vo väzení. No tu v Európskom parlamente zástupcovia konzervatívnych a liberálnych strán, ktoré tvoria vládu Spojeného kráľovstva, nejakým spôsobom dospeli k tomu, že budú hlasovať za zachovanie výdavkov na poľnohospodárstvo do roku 2013 a po roku 2013 na takej úrovni, akú majú dosahovať v roku 2013. Považujem to za úplne neprijateľné. Podľa mňa je nesprávne, aby bolo poľnohospodárske spoločenstvo chránené spôsobom, akým nie je chránená žiadna iná časť spoločnosti. Ak je správne, že sa majú znižovať príjmy štátnych zamestnancov, potom je správne aj to, aby aj ostatní v našej spoločnosti čelili rovnakému znižovaniu. Vláda v Spojenom kráľovstve a vlády v celej Európe hovoria, že sme v tom všetci spoločne. Ak sme v tom spoločne, potom musíme spoločne aj trpieť."@sk19
"Gospod predsednik, glasoval sem proti poročilu gospoda Lyona, ker vlade po vsej Evropi zmanjšujejo svoje proračune. V Združenem kraljestvu medicinsko in učiteljsko osebje doživlja znižanja plačil in pokojnin. Število policistov se zmanjšuje in zaporniki se izpušča na prostost, ker si ne moremo privoščiti, da bi ostali v zaporu. Vendar pa tu v Evropskem parlamentu predstavniki konzervativnih in liberalnih strank, ki tvorijo vlado Združenega kraljestva, v sebi nekako najdejo moč in glasujejo za ohranitev potrošnje za kmetijstvo do leta 2013 in po letu 2013 na ravneh leta 2013. Mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo. Mislim, da ni prav, da bi morala biti kmetijska skupnost omejena tako, kot ni nobeno drugo področje v družbi. Če je prav, da se javnim uslužbencem zmanjša prihodek, potem je prav, da se z enakimi zmanjšanji srečajo tudi drugi v naši družbi. Vlada v Združenem kraljestvu in vlade po Evropi pravijo, da smo v tem vsi. Če smo v tem vsi, potem moramo vsi občutiti bolečino."@sl20
"Herr talman! Jag röstade mot Lyonbetänkandet för i hela Europa gör regeringarna nedskärningar i budgetarna. I Storbritannien står sjuksköterskor och lärare inför sänkta löner och pensioner. Antalet poliser minskar och fångar friges eftersom vi inte har råd med att ha dem i fängelserna. Här i Europaparlamentet kan ändå företrädarna för de konservativa och liberala partier som utgör Storbritanniens regering på något sätt tänka sig att rösta för att behålla jordbruksutgifterna fram till 2013 och efter 2013 på 2013 års nivåer. Jag anser att det är helt oacceptabelt. Jag anser att det är fel att jordbrukarna ska bli skyddade på ett sätt som ingen annan grupp i samhället blir. Om det är rätt att statstjänstemän ställs inför minskade inkomster så är det rätt att andra i samhället ställs inför samma minskningar. Regeringen i Storbritannien och regeringarna runt om i Europa säger att vi alla sitter i samma båt. Om vi sitter i samma båt måste vi alla gemensamt möta svårigheterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"David Martin (S&D ). -"18,5,20,15,1,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph