Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-236"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-236"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Po takmer tridsiatich rokoch aktívnej politiky Európskej únie, najmä v afrických štátoch, dnes predložená správa konštatuje nárast počtu ľudí s ochorením HIV/AIDS. Uvádza, že len v samotnom roku 2008 pribudlo 2,7 milióna infikovaných ľudí. Európska únia investovala miliardy eur a počet nakazených rastie. Pýtam sa, nie je to dôvod na zamyslenie, či náhodou nerobíme niečo zle? A to už 30 rokov? Ukazuje sa, že proti šíreniu HIV/AIDS nepomáha rozdávanie prezervatívov, ale skôr partnerská vernosť. Rovnako nie je riešením ani právo na potrat, veď medicína už dnes dokáže zabezpečiť, aby aj žena nakazená vírusom HIV mohla mať zdravé dieťa. Naši africkí priatelia nám často hovoria: „Nielenže sme chudobní, ale chcete, aby nás bolo málo.“ Politika sexuálnych a reprodukčných práv Afrike nepomôže. Preto budem žiadať Európsku komisiu, aby vyhodnotila efektivitu vynakladania finančných prostriedkov na boj proti HIV/AIDS."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Po třiceti letech aktivní politiky Evropské unie, zejména v afrických státech, dnes předložená zpráva konstatuje nárůst počtu lidí s HIV/AIDS. Ve zprávě se uvádí, že jen v roce 2008 přibylo 2,7 milionů infikovaných lidí. Evropská unie investovala miliardy eur a počet nakažených roste. Ptám se, není to důvod k zamyšlení, zda náhodou neděláme něco špatně? A to už 30 let? Ukazuje se, že proti šíření HIV/AIDS pomáhá nikoli rozdávání prezervativů, ale spíše partnerská věrnost. Podobně není řešením ani právo na potrat, vždyť medicína už dnes dokáže zajistit, aby i žena nakažená virem HIV mohla mít zdravé dítě. Naši afričtí přátelé nám často říkají: „Nejenže jsme chudí, ale vy chcete, aby nás bylo navíc málo.“ Politika sexuálních a reprodukčních práv Africe nepomůže. Proto budu žádat Evropskou komisi, aby vyhodnotila efektivitu vynakládání finančních prostředků na boj proti HIV/AIDS."@cs1
"Hr. formand! Efter at EU i næsten 30 år har ført en aktiv politik, især i afrikanske lande, tales der i den betænkning, der er blevet fremlagt i dag, om en vækst i antallet af folk, der er smittet med aids/hiv. Det siges, at alene i 2008 blev 2,7 mio. flere mennesker smittet. EU har investeret milliarder af euro, og alligevel stiger antallet af smittede personer. Jeg vil gerne høre, om det ikke skulle foranledige os til at spørge, om vi måske gør noget forkert. Er der allerede gået 30 år? Det ser ud til, at uddelingen af kondomer ikke hjælper nær så meget mod spredningen af aids/hiv som partnernes troskab mod hinanden. Retten til abort er heller ikke løsningen, da lægerne allerede kan sikre, at en kvinde, der er smittet med hiv-virussen får et sundt barn. Vores afrikanske venner siger ofte til os, at de ikke blot er fattige, men at vi også ønsker, at deres antal bliver mindre. En politik om seksuelle og reproduktive rettigheder vil ikke hjælpe Afrika. Jeg vil derfor anmode Kommissionen om at evaluere, hvor effektivt det rent faktisk er at bruge penge på at bekæmpe aids/hiv."@da2
"Nach fast dreißig Jahren der aktiven Politik der Europäischen Union, insbesondere in afrikanischen Staaten, spricht der heute vorgelegte Bericht über ein Anwachsen der Anzahl von mit HIV/AIDS infizierten Menschen. Er besagt, dass allein im Jahr 2008 2,7 Millionen mehr Menschen infiziert wurden. Die EU hat Milliarden Euro investiert und die Anzahl der infizierten Menschen nimmt weiter zu. Ich möchte Sie fragen, ob dies nicht ein Anlass wäre darüber nachzudenken, ob wir nicht vielleicht etwas falsch gemacht haben. Ist es schon 30 Jahre her? Anscheinend hilft das Verteilen von Kondomen nicht so sehr gegen die Ausbreitung von HIV/AIDS wie die Treue zwischen Partnern. Auch das Recht auf Abtreibung ist keine Lösung, da Ärzte bereits sicherstellen können, dass eine mit dem HIV-Virus infizierte Frau ein gesundes Kind zur Welt bringt. Unsere afrikanischen Freunde sagen uns oft: „Wir sind nicht nur arm, sondern ihr wollt auch noch, dass wir weniger werden.“ Eine Politik der sexuellen und reproduktiven Rechte wird Afrika nicht helfen. Daher möchte ich die Europäische Kommission dazu auffordern, die Wirksamkeit der für den Kampf gegen HIV/AIDS ausgegebenen Gelder zu bewerten."@de9
"Μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια ενεργούς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα αφρικανικά κράτη, η έκθεση που υποβλήθηκε σήμερα αναφέρεται σε αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που μολύνονται με HIV/AIDS. Αναφέρει ότι μόνο το 2008, μολύνθηκαν 2,7 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι. Η ΕΕ έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνονται αυξάνεται. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό αποτελεί λόγο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μήπως κάνουμε κάτι λάθος. Πέρασαν ήδη 30 χρόνια; Φαίνεται ότι η διανομή προφυλακτικών δεν βοηθά τόσο κατά της εξάπλωσης του HIV/AIDS, όσο η πίστη μεταξύ των συντρόφων. Ούτε αποτελεί λύση το δικαίωμα στην άμβλωση, διότι οι γιατροί μπορούν ήδη να διασαφαλίσουν ότι μία γυναίκα που έχει μολυνθεί από τον ιό HIV δύναται να φέρει στον κόσμο ένα υγιές παιδί. Οι αφρικανοί φίλοι μας συχνά μάς λένε: «Δεν είμαστε μόνο φτωχοί, αλλά εσείς θέλετε και να λιγοστέψουμε». ΜίΔεν θα βοηθούσε την Αφρική μία πολιτική για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Θα ήθελα, λοιπόν, να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των χρημάτων που δαπανώνται για την καταπολέμηση του HIV/AIDS."@el10
"After almost thirty years of the European Union’s active policy, especially in African states, the report submitted today talks about a growth in the number of people infected with HIV/AIDS. It states that in 2008 alone, 2.7 million more people were infected. The EU has invested billions of euros and the number of people infected is increasing. I would like to ask if this is a reason to consider whether we are by chance doing something wrong. Has it already been 30 years? It seems that the distribution of condoms does not help against the spread of HIV/AIDS as much as faithfulness between partners. Nor is the right to abortion a solution, as doctors can already ensure that a woman infected with the HIV virus has a healthy child. Our African friends often say to us: ‘Not only are we poor, but you want us to be fewer in number.’ A policy of sexual and reproductive rights will not help Africa. I would therefore like to ask the European Commission to evaluate the effectiveness of money spent on the fight against HIV/AIDS."@en4
"Después de casi treinta años de política activa de la Unión Europea, especialmente en los Estados africanos, el informe presentado hoy habla sobre un aumento del número de personas infectadas con el VIH/Sida. Afirma que sólo en 2008, se infectaron 2,7 millones de personas más. La UE ha invertido miles de millones de euros y el número de personas infectadas está aumentando. Me gustaría preguntar si esta es una razón para considerar si, por alguna casualidad, estamos haciendo algo mal. ¿Realmente han pasado 30 años? Parece que la distribución de condones no sirve de ayuda contra la propagación del VIH/Sida, tanto como la fidelidad en la pareja. El derecho al aborto tampoco es una solución, ya que los médicos ya pueden asegurar que una mujer infectada de VIH puede tener un hijo sano. Nuestros amigos de África nos dicen con frecuencia: «La cuestión no es sólo que seamos pobres, sino que quien que seamos menos». Una política de derechos sexuales y reproductivos no ayudará a África. Por tanto, quiero pedir a la Comisión Europea que evalúe la eficacia del dinero que se gasta en la lucha contra el VIH/Sida."@es21
"Ehkki Euroopa Liit on peaaegu 30 aastat viinud ellu aktiivset poliitikat, eriti Aafrika riikides, nenditakse täna esitatud raportis, et HIVsse/AIDSi nakatunud inimeste arv on kasvanud. Raportis öeldakse, et ainuüksi 2008. aastal nakatus 2,7 miljonit inimest. Euroopa Liit on panustanud miljardeid eurosid, ent nakatunud inimeste arv kasvab. Tahaksin küsida, kas see annab alust arvata, et me teeme ehk midagi valesti? Kas me oleme juba 30 aastat valesti tegutsenud? Näib, et kondoomide jagamine ei aita võidelda HIV/AIDSi leviku vastu sama tõhusalt kui partneritevaheline truudus. Ka õigus teha aborti ei ole lahendus, sest arstid suudavad juba võimaldada HI-viirusega nakatunud naisel sünnitada terve laps. Meie Aafrika sõbrad ütlevad meile sageli: „Vähe sellest, et me oleme vaesed, te tahate, et meid oleks ka vähem.” Seksuaal- ja reproduktiivõiguste poliitika ei aita Aafrikat. Seetõttu paluksin Euroopa Komisjonil hinnata, mil määral on HIV/AIDSi vastu võitlemisele kulutatud raha tulemusi andnud."@et5
"Huolimatta Euroopan unionin lähes 30 vuotta jatkuneista aktiivisista toimista erityisesti Afrikan valtioissa, tänään käsiteltäväksi jätetyssä mietinnössä kerrotaan hiv/aids-tartunnan saaneiden määrän kasvaneen. Siinä todetaan, että pelkästään vuonna 2008 2,7 miljoonaa ihmistä sai tartunnan. EU on investoinut miljardeja euroja, ja silti tartunnan saaneiden määrä kasvaa. Kysyisinkin, antaako tämä aihetta pohtia, teemmekö mahdollisesti jotain väärin. Onko tätä jatkunut jo 30 vuotta? Vaikuttaa siltä, että kondomien jakaminen ei tehoa hiv/aidsin leviämistä vastaan yhtä hyvin kuin puolisoiden välinen uskollisuus. Myöskään aborttioikeus ei ole ratkaisu, sillä lääkärit pystyvät jo varmistamaan, onko hiv-tartunnan saaneen naisen lapsi terve. Afrikkalaiset ystävämme sanovat meille usein: "Sen lisäksi että olemme köyhiä, toivoisitte, että meitä olisi myös vähemmän." Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia koskevasta politiikasta ei ole Afrikalle apua. Siksi pyydän Euroopan komissiota arvioimaan, miten tehokkaasti hiv/aidsia on torjuttu siihen käytetyillä varoilla."@fi7
"Après bientôt trente ans de politique active de l’Union européenne, notamment dans les pays africains, le rapport soumis aujourd’hui traite d’une augmentation du nombre de personnes infectées par le VIH/sida. Il indique que pour la seule année 2008, 2,7 millions de personnes ont été infectées. L’UE a investi des milliards d’euros et le nombre de personnes infectées est en augmentation. Je souhaiterais demander si cela est une raison pour réfléchir et nous demander si nous ne faisons pas par hasard quelque chose de répréhensible. Trente ans se sont-ils bien déjà écoulés? Il semble que la distribution de préservatifs n’aide pas à lutter autant contre la propagation du VIH/sida que la fidélité entre les partenaires. Le droit à l’avortement n’est pas non plus une solution, puisque les médecins peuvent déjà garantir qu’une femme infectée par le virus VIH donnera naissance à un enfant en bonne santé. Nos amis africains nous disent souvent: «Non seulement nous sommes pauvres, mais vous voulez que nous soyons moins nombreux». Une politique des droits de santé sexuelle et reproductive n’aidera pas l’Afrique. Je souhaite par conséquent demander à la Commission européenne d’évaluer l’efficacité des sommes dépensées dans la lutte contre le VIH/sida."@fr8
". Az Európai Unió által – különösen az afrikai államokban – folytatott aktív politika közel harminc éve után a ma benyújtott jelentés a HIV/AIDS-fertőzöttek számának növekedéséről számol be. A jelentés szerint csak 2008-ban újabb 2,7 millió ember fertőződött meg. Az EU már eurómilliárdokat fektetett be, a fertőzöttek száma mégis egyre nő. Azt szeretném kérdezni, hogy ez elég ok annak meggondolására, hogy véletlenül nem csinálunk-e valamit rosszul. Már eltelt 30 év? Úgy tűnik, az óvszerek osztogatása nem ér annyit a HIV/AIDS terjedése ellen, mint a partnerek közötti hűség. Az abortuszhoz való jog sem megoldás, mivel az orvosok már tudnak gondoskodni arról, hogy a HIV vírussal fertőzött nők egészséges gyermeket szülhessenek. Afrikai barátaink gyakran azt mondják nekünk: „Nem elég, hogy szegények vagyunk, azt akarjátok, hogy kevesebben is legyünk.” A szexuális és reproduktív jogok politikája nem fog segíteni Afrikán. Az Európai Bizottságot ezért arra szeretném kérni, hogy készítsen értékelést a HIV/AIDS elleni küzdelemre fordított pénz felhasználásának hatékonyságáról."@hu11
"Dopo quasi trenta anni di politiche comunitarie attive, specialmente negli Stati africani, la relazione presentata oggi rileva una crescita nel numero delle persone malate di HIV/AIDS. Si dichiara che, soltanto nel 2008, sono state infettate 2,7 milioni di persone in più. L’Unione europea ha investito miliardi di euro e il numero di persone infette sta aumentando. Vorrei chiedere se questo non è forse un motivo per considerare se stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Sono già trascorsi 30 anni? Sembra che la distribuzione di preservativi non aiuti a contrastare la diffusione dell’HIV/AIDS al pari della fedeltà tra i partner. Non si può tantomeno considerare il diritto all’aborto una soluzione, dal momento che i dottori possono già assicurare che una donna che ha contratto il virus dell’HIV dia alla luce un bambino sano. I nostri amici africani ci dicono spesso: “non solo siamo poveri, ma volete anche che siamo meno numerosi”. Una politica sui diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva non aiuterà l’Africa. Vorrei pertanto chiedere alla Commissione europea di valutare l’efficacia del denaro investito nella lotta contro l’HIV/AIDS."@it12
"Prabėgus beveik 30 aktyvios Europos Sąjungos politikos, ypač Afrikos valstybėse, metų, šiandien pateiktame pranešime kalbama apie augantį ŽIV/AIDS užsikrėtusių žmonių skaičių. Nurodoma, kad vien 2008 m. užsikrėtė dar 2,7 mln. žmonių. ES investavo milijardus eurų, tačiau užsikrėtusių žmonių skaičius auga. Norėčiau paklausti, ar dėl to mes neturėtume susimąstyti, gal kažką darome neteisingai? Ar tikrai jau prabėgo 30 metų? Atrodo, kad prezervatyvų platinimas nėra toks veiksmingas stabdant ŽIV/AIDS plitimą, kaip partnerių ištikimybė. Teisė į abortus taip pat nėra geras sprendimas, kadangi gydytojai jau gali užtikrinti, kad ŽIV virusu užsikrėtusi moteris pagimdytų sveiką vaiką. Mūsų draugai iš Afrikos dažnai mums sako: „Negana to, kad mes skurdžiai, bet jūs dar norite, kad mūsų būtų ir mažiau“. Lytinių ir reprodukcinių teisių politika Afrikoje neduos naudos. Todėl prašau Europos Komisijos įvertinti kovos su ŽIV/AIDS išlaidų veiksmingumą."@lt14
"Lai arī gandrīz trīsdesmit gadu Eiropas Savienība īsteno aktīvu politiku, it īpaši Āfrikas valstīs, šodien iesniegtajā ziņojumā norādīts, ka ar AIDS/HIV inficēto personu skaits pieaug. Tajā teikts, ka 2008. gadā vien tika inficēti 2,7 miljoni cilvēku. Eiropas Savienība ir ieguldījusi miljardiem eiro, taču inficēto personu skaits turpina pieaugt. Es vēlos jautāt, vai tas nav pietiekams iemesls apsvērt iespēju, ka mēs kaut ko darām nepareizi? Vai mēs rīkojamies nepareizi jau 30 gadus? Tā vien šķiet, ka prezervatīvu izplatīšana tāpat kā partneru uzticība nepalīdz cīņā pret AIDS/HIV izplatību. Arī tiesības veikt abortu nav risinājums, jo ārsti jau tagad spēj nodrošināt, ka ar HIV vīrusu inficētai sievietei var piedzimt vesels bērns. Mūsu draugi Āfrikā mums nereti saka tā: „Mēs esam nabadzīgi, taču jūs vēlaties, lai tiktu samazināts mūsu skaits”. Seksuālo un reproduktīvo tiesību politika nepalīdzēs Āfrikai. Tāpēc es vēlos aicināt Eiropas Komisiju novērtēt cīņā pret HIV/AIDS ieguldīto līdzekļu izmantošanas efektivitāti."@lv13
"Po takmer tridsiatich rokoch aktívnej politiky Európskej únie, najmä v afrických štátoch, dnes predložená správa konštatuje nárast počtu ľudí s ochorením HIV/AIDS. Uvádza, že len v samotnom roku 2008 pribudlo 2,7 milióna infikovaných ľudí. Európska únia investovala miliardy eur a počet nakazených rastie. Pýtam sa, nie je to dôvod na zamyslenie, či náhodou nerobíme niečo zle? A to už 30 rokov? Ukazuje sa, že proti šíreniu HIV/AIDS nepomáha rozdávanie prezervatívov, ale skôr partnerská vernosť. Rovnako nie je riešením ani právo na potrat, veď medicína už dnes dokáže zabezpečiť, aby aj žena nakazená vírusom HIV mohla mať zdravé dieťa. Naši africkí priatelia nám často hovoria: „Nielenže sme chudobní, ale chcete, aby nás bolo málo.“ Politika sexuálnych a reprodukčných práv Afrike nepomôže. Preto budem žiadať Európsku komisiu, aby vyhodnotila efektivitu vynakladania finančných prostriedkov na boj proti HIV/AIDS."@mt15
"Na zo’n dertig jaar actief EU-beleid, met name in Afrika, wordt in onderhavig verslag vastgesteld dat het aantal met hiv/aids besmette mensen toeneemt. Daarin staat dat alleen al in het jaar 2008 niet minder dan 2,7 miljoen mensen met hiv/aids besmet zijn geraakt. De Europese Unie heeft miljarden euro's geïnvesteerd en toch raken steeds meer mensen besmet. Ik vraag u: geeft u dat niet te denken? Doen we misschien iets niet goed? En dat al 30 jaar lang? Het is in ieder geval duidelijk dat het uitdelen van condooms niets tegen de verspreiding van hiv/aids vermag. Alleen meer trouw aan de seksuele partner zet zoden aan de dijk. Ook het recht op abortus biedt, gezien het feit dat de medische wetenschap tegenwoordig in staat is ervoor te zorgen dat ook een vrouw die besmet is met het hiv-virus een gezond kind ter wereld kan brengen, geen oplossing. Onze Afrikaanse vrienden zeggen vaak tegen ons: ”We zijn arm, en dan willen jullie ook nog eens dat we minder talrijk worden.” Het beleid van seksuele en voortplantingsrechten helpt Afrika niets verder. Ik zal dan ook de Commissie verzoeken om een analyse te maken van de doeltreffendheid van de aan de bestrijding van hiv/aids bestede financiële middelen."@nl3
"Po prawie trzydziestu latach aktywnej polityki Unii Europejskiej, zwłaszcza w państwach afrykańskich, przedstawione dziś sprawozdanie mówi o wzroście liczby osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Podano w nim, że tylko w 2008 roku zakażonych zostało 2,7 miliona więcej osób. UE zainwestowała miliardy euro, a liczba zarażonych osób rośnie. Chciałabym zapytać, czy to jest powód, aby zastanowić się, czy przypadkiem nie robimy czegoś źle. Czy trwa to już 30 lat? Wydaje się, że dystrybucja prezerwatyw nie pomaga w walce z rozprzestrzenianiem się HIV/AIDS tak bardzo jak wierność partnerów. Prawo do aborcji również nie jest rozwiązaniem, ponieważ lekarze mogą już umożliwić kobiecie zarażonej wirusem HIV posiadanie zdrowego dziecka. Nasi afrykańscy przyjaciele często mówią nam: „Nie tylko jesteśmy biedni, lecz chcecie jeszcze, aby było nas mniej”. Polityka praw seksualnych i praw związanych z reprodukcją nie pomoże Afryce. Chciałabym zatem zwrócić się do Komisji Europejskiej, aby oceniła skuteczność wydawania środków na walkę z HIV/AIDS."@pl16
"Após quase trinta anos de política activa da União Europeia, em especial nos Estados africanos, o relatório hoje votado fala de um crescimento no número de pessoas infectadas com VIH/SIDA. Afirma que só em 2008 se registaram 2,7 milhões de novos casos de infecção. A União Europeia investiu milhares de milhões de euros e o número de pessoas infectadas está a aumentar. Gostaria de perguntar se há razão para considerar que estejamos porventura a fazer algo de errado. Já passaram realmente 30 anos? Parece que a distribuição de preservativos não ajuda a combater a propagação do VIH/SIDA tanto como a fidelidade entre os parceiros. Nem o direito ao aborto é solução, porque os médicos já podem garantir que uma mulher contaminada com o vírus VIH possa dar à luz um filho saudável. Os nossos amigos africanos dizem-nos muitas vezes: “Não bastava sermos pobres e vocês ainda querem que passemos a ser em menor número.” Uma política de direitos sexuais e reprodutivos não ajudará África. Por isso, gostaria de pedir à Comissão Europeia que avaliasse a eficácia do dinheiro gasto na luta contra o VIH/SIDA."@pt17
"După aproape treizeci de ani de politică activă din partea Uniunii Europene, mai ales în statele africane, raportul depus astăzi vorbeşte despre o creştere a numărului de persoane infectate cu HIV/SIDA. Acesta indică faptul că numai în 2008 au fost infectate încă 2,7 milioane de persoane. UE a investit miliarde de euro, iar numărul de persoane infectate este în creştere. Aş dori să întreb dacă acesta este un motiv să ne gândim dacă poate facem ceva greşit. Deja au trecut 30 de ani? Se pare că distribuirea prezervativelor nu contează în lupta împotriva răspândirii HIV/SIDA atât cât contează fidelitatea partenerilor. Nici dreptul la avort nu este o soluţie, deoarece doctorii pot deja să se asigure că o femeie infectată cu virusul HIV va avea un copil sănătos. Prietenii noştri africani ne spun adesea: „Nu numai că suntem săraci, dar vreţi să fim şi mai puţini.” O politică a drepturilor sexuale şi reproductive nu va ajuta Africa. Deci aş vrea să cer Comisiei Europene să evalueze eficacitatea banilor cheltuiţi pentru lupta împotriva HIV/SIDA."@ro18
"Po skoraj tridesetih letih aktivne politike Evropske unije, zlasti v afriških državah, poročilo, predloženo danes, govori o rasti števila ljudi, okuženih z virusom HIV/aidsom. V njem je navedeno, da je bilo samo v letu 2008 okuženih 2,7 milijona ljudi. EU je vložila več milijard evrov in število okuženih ljudi se povečuje. Rada bi vprašala, če je to razlog, da premislimo, ali morda delamo kaj narobe. 30 let je že mimo? Zdi se, da razdeljevanje kondomov ne pomaga toliko proti širjenju virusa HIV/aidsa, kot zvestoba med partnerjema. Tudi pravica do splava ni rešitev, saj lahko zdravniki že zagotovijo, da ima ženska, okužena z virusom HIV zdravega otroka. Naši afriški prijatelji nam pogosto pravijo: „Ne le, da smo revni, vi bi radi, da nas je manj.“ Politika spolnih in reproduktivni pravic ne bo pomagala Afriki. Zato bi rada Evropsko komisijo prosila, naj oceni učinkovitost denarja, ki ga trošimo za boj proti virusu HIV/aidsa."@sl20
"Efter nästan 30 års aktiv EU-politik, särskilt i afrikanska stater, talar den resolution som lagts fram i dag om ett växande antal människor som smittas av hiv/aids. Det uppges att enbart under 2008 smittades ytterligare 2,7 miljoner människor. EU har investerat miljarder euro och antalet människor som smittas fortsätter att öka. Jag vill fråga om detta kan vara en anledning för oss att fundera över om vi kanske gör något fel. Har det redan gått 30 år? Det verkar som att utdelning av kondomer inte hjälper mot spridningen av hiv/aids lika mycket som trohet mellan partner. Inte heller är rätten till abort någon lösning eftersom läkarna redan kan försäkra att en kvinna som smittats av hiv-viruset kommer att få ett friskt barn. Våra vänner i Afrika säger ofta till oss: ”Vi är inte bara fattiga utan ni vill också att vi ska bli färre.”. En politik för sexuella och reproduktiva rättigheter hjälper inte Afrika. Jag vill därför be Europeiska kommissionen att utvärdera hur effektiva de pengar är som används i kampen mot hiv/aids."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph