Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-234"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-234"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jūnija etniskās agresijas rezultātā Kirgīzijas dienvidos simtiem cilvēku ir zaudējuši dzīvību, tūkstošiem ievainoti, desmitiem tūkstošu ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Tas liecina par to, ka Eiropas Savienībai ir aktīvāk jāiesaistās šo Centrālāzijas procesu risināšanā. Sniedzot palīdzību Kirgīzijai, mērķim ir jābūt cilvēkiem, nevis konkrētai valdībai. Vēl 22. jūnijā Centrālāzijas delegācijas sanāksmē Kirgīzijas vēstnieks kungs uzstāja, ka vardarbība nebija etniskās tīrīšanas akts un ka starptautiskie mediji nesniedzot objektīvu situācijas izvērtējumu. Uzbekijai šajā jautājumā ir cits viedoklis. Kā ziņojumā norādīts, Kirgīzijā nepamatoti arestēti vairāki cilvēktiesību aizstāvji. Šādi fakti jāņem vērā, izvērtējot Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā pret esošo politisko varu Kirgīzijā. Paralēli jāveic sarunas arī ar citām reģiona valstīm, it īpaši Kirgīzijas kaimiņiem Krieviju un Ķīnu. Arī šīm valstīm ir būtiska ietekme šajā reģionā. Ziņojums aicina Kirgīzijas valdību veikt ticamu un atbildīgu konfliktu izmeklēšanu, iespējams, starptautisko novērotāju klātbūtnē, tāpēc es arī atbalstīju šo ziņojumu, jo šī izmeklēšana ir ārkārtīgi nepieciešama. Paldies!"@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V důsledku červnové etnické agrese v jižním Kyrgyzstánu přišly stovky lidí o život, tisíce jich byly zraněny a desítky tisíc lidí byly nuceny opustit své domovy. Tato situace svědčí o tom, že je potřeba, aby se Evropská unie aktivněji zapojila do řešení těchto událostí ve Střední Asii. Pomoc Kyrgyzstánu by měla být zaměřena na lidi, nikoli na konkrétní vládu. Velvyslanec Kyrgyzstánu, pan Azilov, trval dokonce i na zasedání středoasijské delegace dne 22. června na tom, že násilí nebylo projevem etnických čistek a že v zahraničních médiích nebyla tato situace prezentována a posuzována objektivně. Uzbekistán má na tuto otázku jiný názor. Jak je uvedeno ve zprávě, několik aktivistů prosazujících v Kyrgyzstánu lidská práva bylo bez řádného důvodu zatčeno. Při hodnocení strategie Evropské unie vůči stávající politické moci v Kyrgyzstánu je třeba mít tyto skutečnosti na paměti. Rozhovory se musí konat souběžně ve všech státech v této oblasti, především se sousedy Kyrgyzstánu – Ruskem a Čínou. Tyto země mají v tomto regionu rovněž značný vliv. Zpráva vyzývá vládu Kyrgyzstánu, aby konflikt vyšetřila věrohodným a odpovědným způsobem a případně za přítomnosti zahraničních pozorovatelů. Proto podporuji tuto zprávu, protože toto prošetření je naprosto nezbytné. Děkuji."@cs1
"Hr. formand! Som følge af etniske aggressioner i det sydlige Kirgisistan i juni mistede mange hundrede mennesker livet, mange tusinde blev såret, og mange flere blev tvunget til at flygte fra deres hjem. Det viser, at det er nødvendigt, at EU involverer sig mere aktivt i løsningen af disse forhold i Centralasien. Bistanden til Kirgisistan skal gives til folk og ikke en bestemt regering. Så sent som på mødet i Den Centralasiatiske Delegation den 22. juni insisterede Kirgisistans ambassadør, hr. Azilov, på, at volden ikke drejede sig om etnisk udrensning, og at de udenlandske medier ikke vurderede situationen objektivt. Usbekistan har en anden opfattelse af dette spørgsmål. Som det fremføres i betænkningen, er flere menneskerettighedsaktivister blevet arresteret uden grund i Kirgisistan. Det er alt sammen noget, man skal have in mente, når der foretages en evaluering af EU's strategi over for dem, der for øjeblikket har den politiske magt i Kirgisistan. Der skal sideløbende føres drøftelser med andre lande i regionen, især med Kirgisistans naboer, Rusland og Kina. Disse lande har også stor indflydelse i regionen. I betænkningen opfordres den kirgisiske regering til at gennemføre en troværdig og ansvarlig undersøgelse af konflikten, muligvis med deltagelse af udenlandske observatører. Det er grunden til, at jeg støtter denne betænkning, da der er et presserende behov for en sådan undersøgelse."@da2
"Als Folge der ethnischen Gewalt im Juni im Süden Kirgisistans haben Hunderte von Menschen ihr Leben verloren, Tausende wurden verletzt und Zehntausende wurden dazu gezwungen ihre Häuser zu verlassen. Dies zeigt, dass sich die Europäische Union an der Lösung dieser Konflikte in Zentralasien aktiver beteiligen muss. Die Hilfe für Kirgisistan sollte sich an Menschen richten und nicht an eine spezifische Regierung. Erst beim Treffen der zentralasiatischen Delegation am 22. Juni beharrte der Botschafter Kirgisistans, Herr Azilov, darauf, dass die Gewalt kein Akt der ethnischen Säuberung sei und dass ausländische Medien die Situation nicht objektiv beurteilen würden. Usbekistan ist bei dieser Frage anderer Meinung. Wie im Bericht festgehalten wurden in Kirgisistan mehrere Menschenrechtsaktivisten ohne triftigen Grund verhaftet. Diese Tatsachen müssen bei der Bewertung der Strategie der Europäischen Union für den Umgang mit der bestehenden politischen Macht in Kirgisistan berücksichtigt werden. Parallel müssen auch mit anderen Staaten in der Region Gespräche geführt werden, insbesondere mit den kirgisischen Nachbarn Russland und China. Diese Länder haben auch einen bedeutenden Einfluss in dieser Region. Der Bericht fordert die kirgisische Regierung dazu auf, eine glaubhafte und verantwortungsvolle Untersuchung dieses Konflikts durchzuführen, wenn möglich in Gegenwart von ausländischen Beobachtern. Aus diesem Grund unterstütze ich diesen Bericht, weil diese Untersuchung dringend notwendig ist. Vielen Dank."@de9
"Ως αποτέλεσμα των εθνικιστικών επιθέσεων στη νότια Κιργιζία τον Ιούνιο, εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χιλιάδες τραυματίστηκαν και δεκάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη να συμμετάσχει περισσότερο ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψήφισμα σχετικά με τις διαδικασίες αυτές στην Κεντρική Ασία. Η βοήθεια προς την Κιργιζία πρέπει να επικεντρώνεται σε ανθρώπους και όχι σε μία συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μόλις κατά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας Κεντρικής Ασίας στις 22 Ιουνίου, ο πρέσβης της Κιργιζίας, κ. Azilov, επέμεινε ότι η άσκηση βίας δεν αποτελούσε πράξη εθνοτικής εκκαθάρισης, και ότι τα ξένα μέσα ενημέρωσης δεν παρουσίαζαν αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης. Το Ουζμπεκιστάν έχει διαφορετική άποψη εν προκειμένω. Όπως αναφέρει η έκθεση, αρκετοί ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνελήφθησαν χωρίς αιτιολόγηση στην Κιργιζία. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της υπάρχουσας πολιτικής εξουσίας στην Κιργιζία. Πρέπει να διεξαχθούν παράλληλες συνομιλίες και με άλλα κράτη στην περιοχή, ιδίως με τους γείτονες της Κιργιζίας, Ρωσία και Κίνα. Οι χώρες αυτές έχουν επίσης σημαντική επιρροή στην εν λόγω περιοχή. Η έκθεση καλεί την κυβέρνηση της Κιργιζίας να διενεργήσει αξιόπιστη και υπεύθυνη έρευνα σχετικά με τις συγκρούσεις, ενδεχομένως και παρουσία ξένων παρατηρητών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, εφόσον η έρευνα αυτή είναι απελπιστικά αναγκαία. Σας ευχαριστώ."@el10
"As a result of the ethnic aggression in southern Kyrgyzstan in June, hundreds of people have lost their lives, thousands have been injured, and tens of thousands have been forced to flee their homes. This testifies to the need for the European Union to become more actively involved in the resolution of these processes in Central Asia. Aid to Kyrgyzstan should be targeted at people and not at a specific government. As late as the Central Asian delegation meeting on 22 June, the ambassador of Kyrgyzstan, Mr Azilov, insisted that the violence was not an act of ethnic cleansing, and that foreign media were not presenting an objective assessment of the situation. Uzbekistan has a different opinion in this question. As the report indicates, several human rights activists have been arrested without due cause in Kyrgyzstan. These facts must be borne in mind when evaluating European Union strategy towards the existing political power in Kyrgyzstan. Talks must be held in parallel also with other states in the region, especially with Kyrgyzstan’s neighbours Russia and China. Those countries also have significant influence in this region. The report calls on the government of Kyrgyzstan to carry out a credible and responsible investigation into the conflict, possibly in the presence of foreign observers. That is why I support this report, since this investigation is desperately necessary. Thank you."@en4
"Como resultado de la agresión étnica que tuvo lugar en el sur de Kirguistán en el mes de junio, cientos de personas han perdido la vida, miles han resultado heridas y decenas de miles se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Esto demuestra la necesidad de que la Unión Europea se involucre de forma más activa en la resolución de estos procesos en Asia Central. La ayuda a Kirguistán debe estar dirigida a las personas y no a un gobierno específico. En la reunión tan tardía de la delegación de Asia Central que tuvo lugar el 22 de junio, el Embajador de Kirguistán, el señor Azilov, insistió en que la violencia no fue un acto de limpieza étnica, que los medios de comunicación extranjeros no habían presentado una evaluación objetiva de la situación. Uzbekistán tiene una opinión diferente a este respecto. Como indica el informe, varios activistas de derechos humanos han sido detenidos sin ninguna causa justificada en Kirguistán. Estos hechos deben tenerse en cuenta al evaluar la estrategia de la Unión Europea hacia el poder político existente en Kirguistán. También deben mantenerse conversaciones en paralelo con otros Estados de la región, sobre todo, con los vecinos de Kirguistán, a saber, Rusia y China. Dichos países también tienen una influencia significativa en esta región. El informe pide al Gobierno de Kirguistán que lleve a cabo una investigación creíble y responsable en el conflicto, a ser posible, con la presencia de observadores extranjeros. Es por eso que apoyo este informe, ya que esta investigación es desesperadamente necesaria. Gracias."@es21
"Juunis Lõuna-Kõrgõzstanis tekkinud rahvuspõhise vägivallapuhangu tagajärjel kaotasid sajad inimesed elu, tuhanded on vigastatud ja kümned tuhanded on olnud sunnitud kodunt põgenema. See annab tunnistust vajadusest, et Euroopa Liit oleks aktiivsemalt kaasatud Kesk-Aasias aset leidvate protsesside lahendamisse. Kõrgõzstanile antav abi peaks olema suunatud inimestele, mitte konkreetsele valitsusele. Veel 22. juunil toimunud Kesk-Aasia delegatsiooni kohtumisel väitis Kõrgõzstani suursaadik Azilov, et kõnealuste vägivallaaktide näol ei olnud tegu etnilise puhastusega ja et välisajakirjandus ei kajasta olukorda objektiivselt. Usbekistan on selles küsimuses teist meelt. Raportist nähtub, et Kõrgõzstanis on piisava põhjuseta vahistatud mitu inimõiguste kaitsjat. Neid asjaolusid tuleb meeles pidada, kui hakatakse hindama Euroopa Liidu strateegiat Kõrgõzstani praeguse poliitilise võimu suhtes. Samal ajal tuleb pidada kõnelusi ka piirkonna teiste riikide, eeskätt Kõrgõzstani naabrite Venemaa ja Hiinaga. Neil riikidel on selles piirkonnas suur mõju. Raportis esitatakse Kõrgõzstani valitsusele üleskutse viia läbi konflikti usaldusväärne ja vastutustundlik uurimine, võimaluse korral välisvaatlejate juuresolekul. Ma toetan seda raportit, sest see uurimine on hädavajalik. Tänan teid."@et5
"Etelä-Kirgisiassa kesäkuussa puhjenneiden etnisten väkivaltaisuuksien takia sadat ihmiset ovat menettäneet henkensä, tuhannet ovat loukkaantuneet ja kymmenettuhannet on pakotettu pakenemaan kodeistaan. Tämä osoittaa, että Euroopan unionin on välttämätöntä osallistua entistä tiiviimmin näiden prosessien ratkaisemiseen Keski-Aasiassa. Kirgisialle annettava apu pitäisi kohdentaa ihmisille eikä tietylle hallitukselle. Vielä suhteista Keski-Aasian vastaavan valtuuskunnan kokouksessa 22. kesäkuuta Kirgisian suurlähettiläs Azilov väitti, ettei väkivallassa ollut kyse etnisestä puhdistuksesta ja etteivät ulkomaiset tiedotusvälineet arvioineet tilannetta puolueettomasti. Uzbekistan on eri mieltä tästä kysymyksestä. Kuten mietinnössä todetaan, Kirgisiassa on pidätetty useita ihmisoikeusaktivisteja ilman pätevää syytä. Nämä seikat on pidettävä mielessä arvioitaessa Kirgisian nykyistä poliittista johtoa koskevaa Euroopan unionin strategiaa. Neuvotteluja on käytävä samanaikaisesti myös muiden alueen valtioiden kanssa, erityisesti Kirgisian naapurivaltioiden Venäjän ja Kiinan kanssa. Myös näillä mailla on merkittävä vaikutusvalta alueella. Mietinnössä kehotetaan Kirgisian hallitusta teettämään – mahdollisesti kansainvälisten toimijoiden avustamana – uskottava, puolueeton ja riippumaton selvitys väkivaltaisuuksista. Siksi kannatan tätä mietintöä, sillä tätä selvitystä tarvitaan kipeästi. Kiitos."@fi7
"En conséquence de l’agression ethnique dans le sud du Kirghizistan en juin, des centaines de personnes ont perdu la vie, des milliers ont été blessées, et des dizaines de milliers ont été forcées de fuir leurs foyers. Cela atteste la nécessité d’un engagement plus actif de l’Union européenne dans la résolution de ces processus en Asie centrale. L’aide au Kirghizistan devrait cibler les personnes et non un gouvernement spécifique. Ce n’est que lors de la réunion de la délégation d’Asie centrale du 22 juin que l’ambassadeur du Kirghizistan, M. Azilov, a insisté sur le fait que la violence n’était pas un acte de purification ethnique, et que les médias étrangers ne présentaient pas une situation objective. L’Ouzbékistan a une opinion différente sur la question. Comme l’indique le rapport, plusieurs activistes de défense des droits de l’homme ont été indûment arrêtés au Kirghizistan. Ces faits doivent être présents à l’esprit lors de l’évaluation de la stratégie de l’Union européenne à l’égard du pouvoir politique existant au Kirghizistan. Des discussions doivent également se tenir en parallèle avec d’autres États dans la région, notamment avec les voisins du Kirghizistan, de la Russie et de la Chine. Ces pays exercent également une influence significative dans cette région. Le rapport invite le gouvernement du Kirghizistan à mener une enquête crédible et responsable sur le conflit, si possible en présence d’observateurs étrangers. C’est pourquoi je soutiens ce rapport, dans la mesure où cette enquête est désespérément nécessaire. Merci."@fr8
". A Kirgizisztán déli részén júniusban történt etnikai agresszió következtében emberek százai vesztették életüket, több ezren megsebesültek és tízezrek kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Ez arról tanúskodik, hogy az Európai Uniónak Közép-Ázsiában aktívabban részt kell vennie e folyamatok rendezésében. A Kirgizisztánnak nyújtott segélyeknek az embereket kell célba venniük, nem egy bizonyos kormányt. A kirgizisztáni nagykövet, Azilov úr még a közép-ázsiai küldöttség június 22-i találkozóján is ragaszkodott ahhoz, hogy az erőszak nem etnikai tisztogatás volt, valamint hogy a külföldi média nem adott tárgyilagos értékelést a helyzetről. Üzbegisztánnak más véleménye van ebben a kérdésben. Mint a jelentés jelzi, Kirgizisztánban sok emberi jogi aktivistát megfelelő indok nélkül vettek őrizetbe. Ezeket a tényeket szem előtt kell tartani, amikor értékeljük az Európai Uniónak a fennálló kirgizisztáni politikai hatalommal szembeni stratégiáját. Ezzel párhuzamosan a régió más államaival is tárgyalásokat kell folytatni, különösen Kirgizisztán szomszédaival, Oroszországgal és Kínával. Az említett országoknak ugyancsak nagy befolyásuk van ebben a régióban. A jelentés felszólítja Kirgizisztán kormányát, hogy folytassa le a konfliktus hiteles, felelős kivizsgálását, esetleg külföldi megfigyelők jelenlétében. Ezért támogatom ezt a jelentést, mivel a vizsgálatra égetően nagy szükség van. Köszönöm."@hu11
"In conseguenza delle violenze etniche nel sud del Kirghizistan in giugno, centinaia di persone hanno perso le loro vite, migliaia sono state ferite e decine di migliaia sono state costrette ad abbandonare le proprie case, il che dimostra la necessità che l’Unione europea si impegni più attivamente per la risoluzione di questi processi nell’Asia centrale. É necessario indirizzare gli aiuti per il Kirghizistan verso i cittadini e non verso un governo specifico. Il 22 giugno, in occasione dell’incontro della delegazione dell’Asia centrale, l’ambasciatore del Kirghizistan, il signor Azilov, ha ribadito che le violenze non costituivano un atto di pulizia etnica e che i mezzi di comunicazione stranieri non stavano presentando un’analisi oggettiva della situazione. L’Uzbekistan ha un’opinione diversa in materia. Come indicato nella relazione, molti attivisti per i diritti umani sono stati arrestati in Kirghizistan senza giusta causa. É opportuno ricordare questi avvenimenti in sede di valutazione della strategia dell’Unione europea verso le potenze politiche attualmente presenti in Kirghizistan. É necessario che vengano organizzati dei negoziati in parallelo anche con altri Stati della regione, specialmente con la Russia e la Cina, paesi vicini del Kirghizistan. Questi paesi rivestono anche un’influenza rilevante nella regione. La relazione esorta il governo del Kirghizistan a condurre delle indagini sul conflitto credibili e responsabili, possibilmente in presenza di osservatori stranieri. Ecco perché sostengo la presente relazione, dal momento che suddetta indagine è fondamentale. Grazie."@it12
"Dėl etninio smurto protrūkių pietų Kirgizijoje birželio mėn. šimtai žmonių žuvo, tūkstančiai buvo sužeisti, dešimtys tūkstančių – priversti palikti namus. Tai liudija būtinybę Europos Sąjungai aktyviau dalyvauti sprendžiant šiuos konfliktus Vidurio Azijoje. Pagalba Kirgizijai turėtų būti skirta žmonėms, o ne konkrečiai vyriausybei. Dar per birželio 22 d. Vidurio Azijos delegacijos susitikimą Kirgizijos ambasadorius J. K. Azylov tvirtinto, kad minėtas smurtas nėra etninis valymas ir kad užsienio žiniasklaida šią padėtį vertino neobjektyviai . Uzbekija laikosi kitokios nuomonės šiuo klausimu. Kaip nurodyta pranešime, keletas žmogaus teisių aktyvistų buvo sulaikyti Kirgizijoje be rimtos priežasties. Šiuos faktus reikia turėti omenyje vertinant Europos Sąjungos strategiją dabartinės Kirgizijos valdžios atžvilgiu. Tuo pat metu derybos turi būti vedamos ir su kitomis šio regiono valstybėmis, ypač su Kirgizijos kaimynėmis Rusija ir Kinija. Šios valstybės taip pat turi nemažą įtaką šiame regione. Pranešime Kirgizijos Vyriausybė raginama patikimai ir atsakingai atlikti konflikto tyrimą, galbūt dalyvaujant ir užsienio stebėtojams. Būtent todėl pritariu šiam pranešimui, kadangi tyrimas tiesiog būtinas. Dėkoju."@lt14
"Jūnija etniskās agresijas rezultātā Kirgīzijas dienvidos simtiem cilvēku ir zaudējuši dzīvību, tūkstošiem ievainoti, desmitiem tūkstošu ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Tas liecina par to, ka Eiropas Savienībai ir aktīvāk jāiesaistās šo Centrālāzijas procesu risināšanā. Sniedzot palīdzību Kirgīzijai, mērķim ir jābūt cilvēkiem, nevis konkrētai valdībai. Vēl 22. jūnijā Centrālāzijas delegācijas sanāksmē Kirgīzijas vēstnieks Ž. Azilovs uzstāja, ka vardarbība nebija etniskās tīrīšanas akts un ka starptautiskie mediji nesniedzot objektīvu situācijas izvērtējumu. Uzbekijai šajā jautājumā ir cits viedoklis. Kā ziņojumā norādīts, Kirgīzijā nepamatoti arestēti vairāki cilvēktiesību aizstāvji. Šādi fakti jāņem vērā, izvērtējot Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā pret esošo politisko varu Kirgīzijā. Paralēli jāveic sarunas arī ar citām reģiona valstīm, jo īpaši Kirgīzijas kaimiņiem Krieviju un Ķīnu. Arī šīm valstīm ir būtiska ietekme šajā reģionā. Ziņojums aicina Kirgīzijas valdību veikt ticamu un atbildīgu konfliktu izmeklēšanu, iespējams, starptautisko novērotāju klātbūtnē, tāpēc es arī atbalstīju šo ziņojumu, jo šī izmeklēšana ir ārkārtīgi nepieciešama. Paldies!"@mt15
"Als gevolg van de etnische agressie in Zuid-Kirgizië afgelopen juni zijn honderden mensen omgekomen, duizenden gewond geraakt en hebben tienduizenden mensen hun huis moeten ontvluchten. Dit getuigt van de noodzaak dat de Europese Unie actiever betrokken wordt bij de oplossing van deze processen in Centraal-Azië. Hulp aan Kirgizië moet gericht zijn op de mensen en niet op een specifieke regering. Zelfs nog tijdens de vergadering van de delegatie voor Centraal-Azië op 22 juni jongstleden hield de ambassadeur van Kirgizië, de heer Azilov, vol dat het geweld geen daad van etnische zuivering was en dat de buitenlandse media de situatie niet objectief hebben weergegeven. Oezbekistan is een andere mening toegedaan ten aanzien van dit vraagstuk. Het verslag toont aan dat er in Kirgizië meerdere mensenrechtenactivisten zonder geldige reden zijn gearresteerd. Deze feiten moeten worden meegenomen in de evaluatie van de Europese strategie ten aanzien van de bestaande politieke macht in Kirgizië. Ook moeten er daarnaast besprekingen worden gehouden met andere landen in het gebied, met name met de buurlanden van Kirgizië, Rusland en China. Deze landen hebben ook een aanzienlijke invloed binnen dit gebied. Het verslag roept de Kirgizische regering op om een geloofwaardig en verantwoord onderzoek uit te voeren naar het conflict, mogelijkerwijs met aanwezigheid van buitenlandse waarnemers. Daarom steun ik dit verslag, omdat dit onderzoek absoluut noodzakelijk is. Dank u wel."@nl3
"W wyniku agresji o podłożu etnicznym, która wybuchła w czerwcu w południowym Kirgistanie, setki ludzi straciły życie, tysiące zostało rannych, a dziesiątki tysięcy musiały uciekać z domu. Świadczy to o tym, Unia Europejska musi aktywniej zaangażować się w te procesy w Azji Środkowej. Pomoc dla Kirgistanu nie powinna być skierowana do konkretnego rządu, lecz do ludzi. Nie dalej jak na ostatnim posiedzeniu delegacji do spraw stosunków z Azją Środkową w dniu 22 czerwca br. ambasador Kirgistanu, pan Azilov, przekonywał, że przemoc nie była aktem czystki etnicznej, oraz że zagraniczne media nie przedstawiały obiektywnej oceny sytuacji. Uzbekistan ma inne zdanie na ten temat. Jak wskazano w sprawozdaniu, wielu aktywistów na rzecz praw człowieka zostało aresztowanych w Kirgistanie bez wyraźnej przyczyny. Należy o tym pamiętać przy dokonywaniu oceny strategii Unii Europejskiej wobec obecnej siły politycznej w Kirgistanie. Rozmowy należy prowadzić równocześnie z innymi państwami w regionie, zwłaszcza z sąsiadami Kirgistanu, Rosją i Chinami. Te kraje również mają istotne wpływy w tym regionie. W sprawozdaniu wezwano rząd Kirgistanu do przeprowadzenia wiarygodnego, bezstronnego i niezależnego dochodzenia w sprawie konfliktu, ewentualnie w obecności zagranicznych obserwatorów. Dlatego też popieram sprawozdanie, gdyż to dochodzenie jest rozpaczliwie potrzebne. Dziękuję."@pl16
"Em consequência da agressão étnica em Junho último no Sul do Quirguizistão, centenas de pessoas perderam a vida, milhares ficaram feridas e dezenas de milhares foram obrigadas a fugir de suas casas. Isto prova a necessidade de a União Europeia se tornar mais activamente empenhada na resolução destes processos na Ásia Central. A ajuda ao Quirguizistão deveria ser endereçada às pessoas e não a um governo específico. Na recente reunião da delegação da Ásia Central em 22 de Junho último, o senhor embaixador do Quirguizistão, Azilov, insistiu em que a violência não era um acto de limpeza étnica e que os meios de comunicação estrangeiros não estavam a apresentar uma avaliação objectiva da situação. O Uzbequistão tem uma opinião diferente nesta matéria. Como o relatório aponta, alguns activistas dos direitos humanos foram detidos sem motivo legítimo no Quirguizistão. Estes factos devem ser considerados no momento da avaliação da estratégia da União Europeia relativamente ao poder político actual no Quirguizistão. Devem também ser mantidas conversações paralelas com outros Estados da região, em especial Rússia e China, vizinhos do Quirguizistão. Esses países também têm uma importante influência nesta região. O relatório apela ao Governo do Quirguizistão para que realize uma investigação credível e responsável sobre o conflito, com a possível presença de observadores estrangeiros. É por isso que apoio este relatório, porque esta investigação é extremamente necessária. Obrigada."@pt17
"Drept urmare a agresiunilor etnice din sudul Kârgâzstanului din iunie, sute de oameni şi-a pierdut viaţa, mii au fost răniţi şi zeci de mii au fost forţaţi să îşi abandoneze casele. Acest lucru dovedeşte că este necesar ca Uniunea Europeană să fie implicată mai activ în rezolvarea acestor procese în Asia Centrală. Ajutorul pentru Kârgâzstan ar trebui să fie îndreptat către oameni şi nu către un anumit guvern. Abia în timpul întâlnirii delegaţiei Asiei Centrale din 22 iunie, ambasadorul Kârgâzstanului, dl Azilov, a insistat că violenţele nu sunt un act de epurare etnică şi că mass-media din străinătate nu prezintă o imagine obiectivă a situaţiei. Uzbekistanul are o opinie diferită în această privinţă. După cum indică raportul, mai mulţi militanţi pentru drepturile omului au fost arestaţi fără motive legitime în Kârgâzstan. Aceste fapte trebuie luate în calcul în evaluarea strategiei Uniunii Europene faţă de puterea politică actuală din Kârgâzstan. Convorbirile trebuie purtate în paralel şi cu alte state din regiune, în special cu vecinii Kârgâzstanului, Rusia şi China. Acesta ţări au, de asemenea, o influenţă foarte importantă în această regiune. Raportul solicită guvernului din Kârgâzstan să desfăşoare o anchetă credibilă şi responsabilă a conflictului, dacă este posibil în prezenţa unor observatori străini. Din acest motiv susţin acest raport, având în vedere că o anchetă este mai mult decât necesară. Vă mulţumesc."@ro18
"Následkom etnickej agresie v južnom Kirgizsku, ku ktorej došlo v júni, prišli stovky ľudí o život, tisícky sa zranili a desaťtisíce ľudí boli nútené opustiť svoje domovy. To svedčí o tom, že Európska únia sa musí aktívnejšie zapájať do riešenia tohto diania v Strednej Ázii. Pomoc Kirgizsku by sa mala zamerať na ľudí, a nie na konkrétnu vládu. Až do stretnutia delegácie Strednej Ázie 22. júna trval veľvyslanec Kirgizska pán Azilov na tom, že násilie nebolo aktom etnických čistiek a že zahraničné médiá neprezentovali situáciu objektívne. Uzbekistan má na túto otázku iný názor. Ako uvádza správa, niekoľko aktivistov za ľudské práva bolo v Kirgizsku zatknutých bez zjavnej príčiny. Tieto fakty musíme mať na pamäti, keď budeme zhodnocovať stratégiu Európskej únie voči súčasnej politickej moci v Kirgizsku. Súbežne treba viesť rokovania s ďalšími štátmi v regióne, a to najmä so susedmi Kirgizska, teda s Ruskom a Čínou. Tieto krajiny majú tiež značný vplyv v tomto regióne. Správa vyzýva kirgizskú vládu, aby uskutočnila dôveryhodné a zodpovedné vyšetrovanie konfliktu, podľa možnosti za prítomnosti zahraničných pozorovateľov. Z toho dôvodu túto správu podporujem, pretože toto vyšetrovanie je zúfalo potrebné. Ďakujem."@sk19
"Zaradi etničnega napada v južni Kirgiziji, ki se je zgodil junija, je več sto ljudi izgubilo življenje, več tisoč jih je bilo ranjenih, več deset tisoč pa jih je moralo zapustiti domove. To dokazuje potrebo, da se Evropske unija učinkoviteje vključi v reševanje teh procesov v Srednji Aziji. Pomoč Kirgiziji bi morala biti usmerjena v ljudi in ne v določeno vlado. Veleposlanik Kirgizije, gospod Azilov, je še na srečanju delegacije srednje Azije, ki je potekalo 22. junija, vztrajal, da nasilje ni bilo dejanje etničnega čiščenja in da tuji mediji niso prikazali objektivne ocene razmer. Uzbekistan ima glede tega vprašanja drugačno mnenje. Kakor je navedeno v poročilu, je bilo v Kirgiziji brez ustreznega razloga aretiranih več aktivistov za človekove pravice. Ta dejstva je treba upoštevati pri ocenjevanju strategije Evropske unije do obstoječe kirgiške politične oblasti. Pogovore je treba izvajati vzporedno z drugimi državami v regiji, zlasti s sosedama Kirgizije Rusijo in Kitajsko. Ti državi imata na to regijo znaten vpliv. Poročilo poziva kirgiško vlado, naj izvede verodostojno in odgovorno raziskavo spora, morebiti ob prisotnosti tujih opazovalcev. Zato podpiram to poročilo, ker je ta raziskava skrajno nujna. Hvala lepa."@sl20
"Till följd av det etniska angreppet i södra Kirgizistan i juni har hundratals människor mist livet, tusentals har skadats och tiotusentals har tvingats fly från sina hem. Detta visar på behovet av att EU mer aktivt engagerar sig för att komma till rätta med utvecklingen i Centralasien. Biståndet till Kirgizistan bör riktas till folket och inte till någon särskild regering. Så sent som den 22 juni vid sammanträdet för delegationen för Centralasien hävdade Kirgizistans ambassadör, Azilov, att våldet inte var någon etnisk rensning och att utländska massmedier inte presenterade någon objektiv bedömning av situationen. Uzbekistan har en annan åsikt i denna fråga. Som resolutionen nämner har åtskilliga människorättsaktivister gripits utan skälig grund i Kirgizistan. Dessa omständigheter måste beaktas vid utvärderingen av EU:s strategi när det gäller den rådande politiska makten i Kirgizistan. Samtal måste samtidigt också föras med andra stater i regionen, särskilt med Kirgizistans grannar Ryssland och Kina. Dessa länder har också ett betydande inflytande i regionen. I resolutionen uppmanas regeringen i Kirgizistan att genomföra en trovärdig och ansvarsfull utredning av konflikten, eventuellt i närvaro av utländska observatörer. Denna utredning är helt ofrånkomlig och jag stöder därför denna resolution. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph