Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-231"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-231"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Die ex-kommunistischen Sozialisten in Albanien versuchen, die erfolgreiche Regierung dort zu destabilisieren. Das weisen wir zurück, aber leider Gottes wird im Moment genau das Gleiche in Mazedonien versucht. Vorgestern war der sozialistische Oppositionsführer des Landes, Herr Crvenkovski, hier im Hause. Er hat mit Kommissar Füle in einem vertraulichen Gespräch gesprochen und nachher – was gegen alle Regeln der EU ist – aus diesem internen Gespräch eine Presseerklärung gemacht und behauptet, der Kommissar hätte ihm in seinen innenpolitischen Polemiken Recht gegeben. Dies war nicht der Fall, und ich habe das gestern auch Herrn Füle gesagt. Man darf einen EU-Kommissar nicht für sozialistische Propaganda und für Innenpolitik missbrauchen. Die mazedonische Regierung ist demokratisch legitimiert, sie macht eine erstklassige Arbeit, sie bringt das Land auf den Weg in die Europäische Union. Die Opposition hat das Recht zu opponieren, aber sie hat nicht das Recht, dafür die Europäische Union zu missbrauchen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, bývalí komunističtí socialisté v Albánii se snaží destabilizovat tamní úspěšnou vládu. My to odmítáme, avšak pokusy naprosto o totéž nyní bohužel probíhají i v Makedonii. Před dvěma dny byl v této sněmovně vůdce opozičních socialistů v zemi, pan Crvenkovski. Vedl důvěrné rozhovory s komisařem Fülem a pak – což je proti všem pravidlům EU – byla z těchto vnitřních rozhovorů vydána tisková zpráva s tvrzením, že komisař souhlasil s tím, že má právo vést vnitřní politickou polemiku. To však možné není a také jsem to včera panu Fülemu řekl. Komisař EU nesmí být zneužíván k socialistické propagandě a k vnitřním politickým záměrům. Makedonská vláda má demokratickou legitimitu. Pracuje na prvotřídní úrovni a vede zemi na cestu směřující ke členství v Evropské unii. Opozice má právo odporovat, ale nemá právo zneužívat k tomuto účelu Evropskou unii."@cs1
"Hr. formand! De tidligere kommunistiske socialister i Albanien forsøger at destabilisere landets succesfulde regering. Det afviser vi, men desværre gøres der på nuværende tidspunkt forsøg på nøjagtig det samme i Makedonien. For to dage siden var landets socialistiske oppositionsleder, hr. Crvenkovski, her i Parlamentet. Han førte fortrolige drøftelser med kommissær Füle, og bagefter blev der i modstrid med EU-reglerne udstedt en pressemeddelelse om disse interne drøftelser, hvori det hævdedes, at kommissæren havde sagt, at hr. Crvenkovski gjorde rigtigt i at fortsætte sin interne politiske polemik. Det var ikke tilfældet, og det sagde jeg også til hr. Füle i går. Man kan ikke misbruge en EU-kommissær til socialistiske propagandaformål af interne politiske grunde. Den makedonske regering har demokratisk legitimitet. Den udfører et førsteklasses stykke arbejde, og den bringer landet på vej mod EU-medlemskab. Oppositionen har ret til at være imod regeringen, men den har ikke ret til at misbruge EU til det formål."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, οι πρώην Κομμουνιστές Σοσιαλιστές στην Αλβανία προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την επιτυχημένη κυβέρνηση στη χώρα. Αυτό είναι κάτι που απορρίπτουμε αλλά, δυστυχώς, ακριβώς το ίδιο επιχειρείται αυτήν τη στιγμή και στη Μακεδονία. Πριν από δύο μέρες, ο ηγέτης της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης, κ. Crvenkovski, βρέθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο. Είχε εμπιστευτικές συνομιλίες με τον Επίτροπο Füle, και στη συνέχεια –κάτι που αντίκειται σε όλους τους κανόνες της ΕΕ– εκδόθηκε δελτίο Τύπου για τις εσωτερικές αυτές συνομιλίες, όπου διατυπωνόταν ο ισχυρισμός ότι ο Επίτροπος είχε συμφωνήσει ότι καλώς συνεχίζει την εσωτερική πολιτική πολεμική του προσπάθεια. Αυτό δεν ισχύει, και το είπα και στον κ. Füle χθες. Ένας Επίτροπος της ΕΕ δεν πρέπει να πέφτει θύμα εκμετάλλευσης για τους σκοπούς της σοσιαλιστικής προπαγάνδας και εσωτερικών πολιτικών επιδιώξεων. Η κυβέρνηση της Μακεδονία χαίρει δημοκρατικής νομιμότητας. Εκτελεί πρώτης τάξεως έργο και έχει θέσει τη χώρα σε πορεία προς την απόκτηση ιδιότητας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να διαφωνεί, αλλά δεν έχει δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον σκοπό αυτό."@el10
"Mr President, the ex-Communist Socialists in Albania are trying to destabilise the successful government there. This is something we reject, but, unfortunately, exactly the same thing is being attempted right now in Macedonia. Two days ago, the Socialist opposition leader of the country, Mr Crvenkovski, was here in this House. He held confidential talks with Commissioner Füle, and afterwards – which is against all of the EU rules – a press release was issued from these internal talks, claiming that the Commissioner had agreed that he was right to pursue his internal political polemics. This was not the case, and I also said this to Mr Füle yesterday. An EU Commissioner must not be abused for the purpose of socialist propaganda and for internal political ends. The Macedonian Government has democratic legitimacy. It does first-class work and it is putting the country on the path towards European Union membership. The opposition has the right to oppose, but it does not have the right to abuse the European Union for that purpose."@en4
"Señor Presidente, los socialistas ex comunistas en Albania están tratando de desestabilizar al gobierno de éxito que allí existe. Esto es algo que rechazamos, pero, desgraciadamente, ahora se está intentando exactamente lo mismo en Macedonia. Hace dos días, el líder de la oposición socialista del país, el señor Crvenkovski, estuvo en esta Cámara. Mantuvo conversaciones confidenciales con el Comisario Füle, y después —algo que va en contra de todas las normas de la UE— se emitió un comunicado de prensa sobre estas conversaciones internas, afirmando que el señor Comisario estaba de acuerdo en que él hacía lo correcto en perseguir sus polémicas políticas internas. Pues realmente no fue así, y también se lo dije ayer al señor Füle. No se debe abusar de un Comisario con propósitos de propaganda socialista y para fines políticos internos. El Gobierno de Macedonia tiene legitimidad democrática. Su funcionamiento es excepcional y está encaminando al país por la dirección adecuada hacia la adhesión a la Unión Europea. La oposición tiene el derecho de oponerse, pero no de abusar de la Unión Europea para este fin."@es21
"Austatud juhataja! Albaania ekskommunistidest sotsialistid üritavad Albaania edukat valitsust destabiliseerida. Me taunime seda, kuid kahjuks üritatakse praegu täpselt sama Makedoonias. Kaks päeva tagasi viibis Euroopa Parlamendis selle riigi sotsialistidest opositsiooni juht Branko Crvenkovski. Ta pidas volinik Fülega salajasi kõnelusi ja hiljem avaldas – vastuolus kõigi Euroopa Liidu normidega – nende eraviisiliste kõneluste kohta pressiteate, milles väitis, et volinik nõustub tema sisepoliitiliste argumentidega. Nii see ei olnud, ja ma rääkisin eile sellest ka volinik Fülega. Euroopa Komisjoni liiget ei tohi sotsialistliku propaganda huvides ja sisepoliitilistel eesmärkidel ära kasutada. Makedoonia valitsusel on demokraatlik legitiimsus. Valitsus teeb suurepärast tööd, et Makedoonia võiks saada Euroopa Liidu liikmeks. Opositsioonil on õigus olla valitsuse vastu, kuid tal ei ole õigust sel eesmärgil Euroopa Liitu ära kasutada."@et5
"Arvoisa puhemies, Albanian sosialistit – entiset kommunistit – yrittävät horjuttaa maan suosittua hallitusta. Tällaista emme hyväksy, mutta valitettavasti aivan samaa yritetään juuri nyt Makedoniassa. Kaksi päivää sitten maan sosialistien oppositiojohtaja Branko Crvenkovski vieraili Euroopan parlamentissa. Hän kävi luottamuksellisia neuvotteluja komission jäsenen Štefan Fülen kanssa, ja vastoin kaikkia EU:n sääntöjä näistä sisäisistä neuvotteluista annettiin jälkeenpäin lehdistötiedote, jonka mukaan komission jäsen olisi myöntänyt Branko Crvenkovskilla olevan oikeus jatkaa sisäisiä poliittisia kiistojaan. Tämä ei pitänyt paikkaansa, ja totesin tämän myös Štefan Fülelle eilen. EU:n komission jäseniä ei pidä hyväksikäyttää sosialistista propagandaa ja sisäisiä poliittisia tarkoitusperiä varten. Makedonialla on laillinen demokraattinen hallitus. Se tekee erinomaista työtä ja on valmistelemassa maata kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Oppositiolla on oikeus vastustaa, mutta sillä ei ole oikeutta käyttää Euroopan unionia hyväkseen tähän tarkoitukseen."@fi7
"Monsieur le Président, les ex-communistes socialistes d’Albanie tentent actuellement de déstabiliser le gouvernement là-bas dont la politique est couronnée de succès. C’est quelque chose que nous rejetons, mais, malheureusement, exactement la même tentative se produit précisément en ce moment en Macédoine. Il y a deux jours, le leader de l’opposition socialiste du pays, M. Crvenkovski, était présent à cette Assemblée. Des discussions confidentielles se sont tenues avec le commissaire Füle et par la suite – ce qui va à l’encontre de toutes les règles de l’UE – un communiqué de presse de ces discussions internes a été diffusé, affirmant que le commissaire avait convenu avoir raison d’approfondir ses arguments politiques internes. Ce n’était pas le cas, et je l’ai dit également à M. Füle hier. Un commissaire de l’UE ne saurait être abusé aux fins d’une propagande socialiste et de politique interne. Le gouvernement de Macédoine a une légitimité démocratique. Il réalise un travail de premier ordre et conduit le pays sur le chemin de l’adhésion à l’Union européenne. L’opposition a le droit de s’opposer, mais elle n’a pas le droit d’abuser l’Union européenne à cette fin."@fr8
". Elnök úr, Albániában a volt kommunista szocialisták próbálják destabilizálni a sikeres kormányt. Ez olyan dolog, amit el kell utasítanunk, de sajnos most pontosan ugyanerre tesznek kísérletet Macedóniában is. Két nappal ezelőtt az országban működő szocialista ellenzék vezetője, Crvenkovski úr járt itt a Házban. Bizalmas tárgyalásokat folytatott Füle biztossal, majd ezt követően – az EU valamennyi szabályával ellentétesen – sajtóközlemény jelent meg ezekről a belső megbeszélésekről, azt állítva, hogy a biztos egyetértett azzal, hogy joga van folytatni a belpolitikai polémiáit. Ez nem így volt, és ezt tegnap Füle úrnak is megmondtam. Egy EU-biztossal nem szabad visszaélni a szocialista propaganda céljára és belpolitikai célokra. A macedón kormány demokratikus legitimitással rendelkezik. Első osztályú munkát végez, és igyekszik elindítani az országot az európai uniós tagság felé vezető úton. Az ellenzéknek joga van tiltakozni, de nincs joga ehhez visszaélni az Európai Unióval."@hu11
"Signor Presidente, i socialisti ex-comunisti in Albania stanno tentando di destabilizzare un governo altrimenti di successo. Noi ci opponiamo ma, sfortunatamente, avviene esattamente la stessa cosa in Macedonia. Due giorni fa, il leader dell’opposizione socialista del paese, il signor Crvenkovski, era presente in quest’Aula. In seguito a dei colloqui confidenziali con il Commissario Füle – contravvenendo a qualunque regola comunitaria – è stato rilasciato un comunicato stampa relativo a suddetti colloqui, in cui si sosteneva che il Commissario gli avrebbe dato ragione relativamente alle sue polemiche politiche interne. Non era vero e l’ho dichiarato ieri allo stesso Commissario Füle. Un Commissario europeo non deve essere fruttato a fini di propaganda socialista e per tornaconti politici interni. Il governo macedone gode di legittimità democratica. Svolge un lavoro di primo livello e sta indirizzando il paese sul cammino che la condurrà all’adesione all’Unione europea. L’opposizione ha il diritto di opporsi, ma non di sfruttare l’Unione europea a questo scopo."@it12
"Pone pirmininke, Albanijos socialistai, buvusieji komunistai, bando destabilizuoti sėkmingai dirbančią šalies vyriausybę. Tam mes prieštaraujame, tačiau, deja, lygiai tą patį dabar bandoma padaryti Makedonijoje. Prieš dvi dienas šios šalies socialistų opozicijos lyderis B. Crvenkovski lankėsi Europos Parlamente. Jis slaptai derėjosi su komisaru Š. Füle, o vėliau, pažeidžiant visas ES taisykles, buvo išplatintas pranešimas spaudai apie šias vidaus derybas, kuriame tvirtinama, kad komisaras pripažino, jog jis elgėsi teisingai dalyvaudamas vidaus politinėje polemikoje. Tai buvo netiesa, ir aš tai vakar pasakiau Š. Fülei. ES komisaras neturi būti išnaudojamas socialistinės propagandos ir vidaus politikos tikslais. Makedonijos Vyriausybė turi demokratinį teisėtumą. Ji pavyzdingai dirba grįsdama savo šaliai kelią į narystę Europos Sąjungoje. Opozicija turi teisę priešintis, tačiau ji neturi teisės šiuo tikslu išnaudoti Europos Sąjungą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, sociālisti (bijušie komunisti) Albānijā mēģina destabilizēt veiksmīgo valdības darbu šajā valstī. Mēs to vērtējam negatīvi, taču diemžēl šādi mēģinājumi patlaban tiek īstenoti arī Maķedonijā. Pirms divām dienām valsts sociālistu opozīcijas līderis kungs viesojās šajā Parlamentā. Starp viņu un komisāru kungu notika konfidenciālas sarunas, un pēc tam — un tas ir pretrunā ar visiem ES noteikumiem — presei tika izdots paziņojums par šīm iekšējām sarunām, apgalvojot, ka komisārs ir panācis vienošanos par to, ka viņam ir tiesības publiskot iekšējo politisko polemiku. Šāda vienošanās netika panākta, un es to vakar darīju zināmu arī kungam. Eiropas Savienības komisāra amatu nedrīkst izmantot ļaunprātīgi, lai popularizētu sociālistu propagandu un iekšējo politisko sarunu rezultātus. Maķedonijas valdības darbība ir balstīta uz demokrātisku leģitimitāti. Tā veic lielisku darbu un ved valsti uz dalību Eiropas Savienībā. Opozīcijai ir tiesības oponēt, taču tai nav tiesības ļaunprātīgi izmantot Eiropas Savienību šādam mērķim."@lv13
"Herr Präsident! Die ex-kommunistischen Sozialisten in Albanien versuchen, die erfolgreiche Regierung dort zu destabilisieren. Das weisen wir zurück, aber leider Gottes wird im Moment genau das Gleiche in Mazedonien versucht. Vorgestern war der sozialistische Oppositionsführer des Landes, Herr Crvenkovski, hier im Hause. Er hat mit Kommissar Füle in einem vertraulichen Gespräch gesprochen und nachher – was gegen alle Regeln der EU ist – aus diesem internen Gespräch eine Presseerklärung gemacht und behauptet, der Kommissar hätte ihm in seinen innenpolitischen Polemiken Recht gegeben. Dies war nicht der Fall, und ich habe das gestern auch Herrn Füle gesagt. Man darf einen EU-Kommissar nicht für sozialistische Propaganda und für Innenpolitik missbrauchen. Die mazedonische Regierung ist demokratisch legitimiert, sie macht eine erstklassige Arbeit, sie bringt das Land auf den Weg in die Europäische Union. Die Opposition hat das Recht zu opponieren, aber sie hat nicht das Recht, dafür die Europäische Union zu missbrauchen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de ex-communistische socialisten in Albanië proberen de succesvolle regering aldaar te destabiliseren. Dat keuren wij af, maar helaas wordt in Macedonië op dit moment dezelfde poging ondernomen. Eergisteren was de socialistische oppositieleider in dat land, de heer Crvenkovski, hier in dit Parlement. Hij heeft een vertrouwelijk gesprek met commissaris Füle gevoerd en later – tegen alle regels van de EU in – een persverklaring over dit interne onderhoud afgegeven en beweerd dat de commissaris hem gelijk had gegeven in zijn binnenlandse politieke polemieken. Dat was niet het geval en ik heb dat gisteren ook tegen de heer Füle gezegd. Een EU-commissaris mag niet voor socialistische propaganda of binnenlandse politiek worden misbruikt. De Macedonische regering heeft democratische legitimiteit. Ze verricht uitstekend werk en brengt het land op weg naar de Europese Unie. De oppositie heeft het recht om oppositie te voeren, maar ze heeft niet het recht om daartoe misbruik te maken van de Europese Unie."@nl3
"Panie przewodniczący! Postkomunistyczni socjaliści w Albanii próbują zdestabilizować wyłoniony w wyborach rząd. Odrzucamy takie działania, lecz niestety dokładnie takie same próby są podejmowane obecnie w Macedonii. Dwa dni temu przywódca socjalistycznej opozycji w tym kraju, Stevo Crvenkovski, był w tej Izbie. Prowadził poufne rozmowy z komisarzem Füle, a następnie – niezgodnie ze wszystkimi zasadami UE – opublikowano notatkę prasową z tych wewnętrznych rozmów, z której wynika, że komisarz przyznał, iż ma prawo prowadzić swoje wewnętrzne polemiki polityczne. Tak nie jest i powiedziałem to wczoraj panu komisarzowi Füle. Komisarz UE nie może być wykorzystywany do celów propagandy socjalistycznej oraz do wewnętrznych celów politycznych. Rząd macedoński ma demokratyczną legitymację. Wykonuje doskonałą pracę i prowadzi swój kraj drogą ku członkostwu w Unii Europejskiej. Opozycja ma prawo wyrażać sprzeciw, lecz nie ma prawa wykorzystywać Unii Europejskiej w tym celu."@pl16
"Senhor Presidente, os socialistas ex-comunistas da Albânia estão a tentar comprometer o êxito do governo local. Isto é algo que rejeitamos, mas, infelizmente, é exactamente o mesmo que se passa no presente momento na Macedónia. Há dois dias, o líder socialista da oposição no país, Branko Crvenkovski, esteve aqui no nosso Parlamento. Manteve conversações confidenciais com o senhor Comissário Štefan Füle e mais tarde – o que viola todas as regras da União Europeia – foi emitido um comunicado de imprensa sobre estas conversas de foro interno pretendendo que o Comissário teria reconhecido ao líder da oposição albanesa o direito a prosseguir as suas polémicas políticas internas. Não era esse o caso e também o disse ontem ao senhor Comissário Štefan Füle. Um Comissário da União Europeia não pode ser instrumentalizado para fins de propaganda socialista e para fins políticos internos. O Governo macedónio tem legitimidade democrática. Faz um trabalho de primeira classe e está a colocar o país na rota da integração na União Europeia. A oposição tem o direito de se opor, mas não tem o direito de instrumentalizar a União Europeia para esse objectivo."@pt17
"Dle preşedinte, socialiştii ex-comunişti din Albania încearcă să destabilizeze guvernarea de succes de acolo. Respingem acest lucru, însă din păcate, exact acelaşi lucru se încearcă în acest moment în Macedonia. Acum două zile, liderul opoziţiei socialiste a ţării, dl Crvenkovski, a fost aici, în această Cameră. A purtat convorbiri confidenţiale cu dl comisar Füle şi apoi – împotriva tuturor regulamentelor UE – s-a emis un comunicat de presă ca urmare a acestor convorbiri interne în care se susţinea că dl comisar fusese de acord că are dreptul să îşi continue polemica politică internă. Nu a fost cazul şi i-am spus acest lucru şi dlui Füle ieri. Un comisar UE nu trebuie să fie abuzat în scopurile propagandei socialiste şi ale politicii interne. Guvernul macedonean are legitimitate democratică. Face treabă de nota zece şi îndreaptă ţara pe calea aderării la Uniunea Europeană. Opoziţia are dreptul să se opună, însă nu are dreptul să abuzeze de Uniunea Europeană în acest scop."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, bývalí komunistickí socialisti v Albánsku sa snažia destabilizovať tamojšiu úspešnú vládu. To odmietame, ale, bohužiaľ, presne o to isté sa práve teraz pokúšajú v Macedónsku. Pred dvomi dňami bol socialistický vedúci predstaviteľ opozície pán Crvenkovski tu v Parlamente. Viedol dôverné rozhovory s pánom komisárom Fülem a neskôr – čo je proti všetkým predpisom EÚ – bola z týchto interných rozhovorov vydaná tlačová správa, podľa ktorej pán komisár súhlasil s tým, že pán Crvenkovski robí správne, keď vedie svoju internú politickú polemiku. Nie je to pravda a včera som to povedal aj pánovi Fülemu. Komisár EÚ nesmie byť zneužívaný na účel socialistickej propagandy a na vnútorné politické ciele. Macedónska vláda má demokratickú legitimitu. Vykonáva prvotriednu prácu a vedie krajinu cestou k členstvu v Európskej únii. Opozícia má právo oponovať, ale nemá právo zneužívať na tento účel Európsku úniu."@sk19
"Gospod predsednik, nekdanji komunistični socialisti v Albaniji poskušajo destabilizirati tamkajšnjo uspešno vlado. To zavračamo, a žal se sedaj izvajajo enaki poskusi v Makedoniji. Pred dvema dnevoma je bil v tem parlamentu socialistični vodja opozicije v tej državi, gospod Crvenkovski. Izvedel je zaupne pogovore s komisarjem Fülejem in potem – kar je v nasprotju z vsemi predpisi EU – je bilo objavljeno sporočilo za javnost iz teh notranjih pogovorov, v katerem je bila trditev, da se je komisar strinjal, da si ima pravico prizadevati za svoje notranje politične polemike. Ni bilo tako in to sem včeraj povedal tudi gospodu Füleju. Komisarja EU ni dovoljeno zlorabljati za namen socialne propagande in za notranje politične namene. Makedonska vlada je demokratično zakonita. Opravlja prvovrstno delo in državo vodi na pot v smeri članstva v Evropski uniji. Opozicija ima pravico nasprotovati, a nima pravice za ta namen zlorabljati Evropske unije."@sl20
"Herr talman! De före detta kommunistiska socialisterna i Albanien försöker att destabilisera den framgångsrika regeringen där. Vi fördömer detta, men dessvärre försöker man just nu göra precis samma sak i Makedonien. För två dagar sedan besökte den socialistiske oppositionsledaren i landet, Branko Crvenkovski, vårt parlament. Han förde konfidentiella samtal med kommissionsledamot Štefan Füle, och efteråt – i strid mot alla EU:s regler – offentliggjordes ett pressmeddelande från dessa interna samtal i vilket det påstods att kommissionsledamoten hade hållit med om att det var rätt att han fortsatte med sin inrikespolitiska polemik. Så förhöll det sig inte och det sade jag också till Štefan Füle i går. En ledamot i Europeiska kommissionen får inte utnyttjas i syfte att bedriva socialistisk propaganda och för att uppnå inrikespolitiska mål. Regeringen i Makedonien har demokratisk legitimitet. Den gör ett utmärkt arbete och håller på att få in landet på vägen mot ett medlemskap i EU. Oppositionen har rätt att opponera sig, men den har inte rätt att utnyttja EU i det syftet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph