Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-216"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-216"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, unionin ulkosuhdehallinnon perustamista koskevassa äänestyksessä kannatin tarkistuksia, jotka korostavat kansallisten parlamenttien mukaan ottamista ulkosuhdehallinnon valvontaan. Muutoin äänestin ryhmäni kannan mukaisesti. Tarve on ilmeinen: EU:n on aika identifioitua selkeämmin globaalista maksajasta myös globaaliksi toimijaksi. Muutos on tarpeellinen, kuten liian huomaamaton roolimme YK:n suurimpana rahoittajana on osoittanut. Toivon muuten, että tämä roolin muutos tulee myös heijastumaan YK:n turvallisuusneuvoston rakenteessa. Olisi toivottavaa, että tällaiset kansainväliset yhteisöt kykenisivät päivittämään käsityksensä nykyisistä globaaleista rakenteista."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v hlasování o vytvoření Služby Unie pro vnější činnost jsem podpořila pozměňovací návrhy, které jsou zaměřeny na začlenění vnitrostátních parlamentů do dohledu nad tímto útvarem. Mimoto jsem hlasovala v souladu s postojem své skupiny k dané věci. Je zřejmé, co je teď potřeba: je načase, aby EU byla jasněji uznána nejen jako globální plátce, ale také jaké globální hráč. Změna je nutná, jak ukazuje naše role největšího poskytovatele financí v rámci OSN, role, která zůstala do značné míry bez povšimnutí. Doufám, že změna této role se projeví také ve struktuře Rady bezpečnosti OSN. Doufejme, že mezinárodní organizace, jako je tato, budou schopny zrevidovat své představy týkající se současných globálních struktur."@cs1
"Hr. formand! I forbindelse med afstemningen om oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil støttede jeg de ændringsforslag, der drejede sig om at inddrage de nationale parlamenter i tilsynet med tjenesten. Ellers stemte jeg på linje med min gruppes holdning i dette spørgsmål. Der er et klart behov for, og det er på tide, at EU i højere grad bliver anerkendt ikke bare som global betaler, men også som global aktør. Denne ændring er nødvendig, hvilket vores rolle som FN's største yder af finansiering har vist, selv om det i vidt omfang er gået ubemærket hen. Jeg håber desuden, at en ændring af denne rolle også vil komme til udtryk i strukturen i FN's Sikkerhedsråd. Man kan håbe, at internationale organisationer som FN vil ændre mening vedrørende de nuværende globale strukturer."@da2
"Herr Präsident, bei der Abstimmung über die Schaffung des Auswärtigen Dienstes der Union habe ich die Änderungsanträge unterstützt, die den Schwerpunkt auf die Einbeziehung der nationalen Parlamente in die Überwachung des Dienstes legen. Ansonsten habe ich entsprechend der Position, die meine Fraktion bei dieser Frage vertritt, gestimmt. Das Erfordernis ist klar: es ist an der Zeit, dass die EU klarer anerkannt wird, und zwar nicht nur als „Global Player“, sondern auch als globaler Akteur. Die Veränderung ist notwendig wie unsere Rolle als größter Geldgeber der Vereinten Nationen, eine Rolle, die weitgehend unbemerkt geblieben ist, gezeigt hat. Darüber hinaus hoffe ich, dass sich die Veränderung dieser Rolle auch in der Struktur des UN-Sicherheitsrates widerspiegeln wird. Es bleibt zu hoffen, dass internationale Organisationen wie diese dazu in der Lage sein werden, ihre Konzepte im Hinblick auf die aktuellen globalen Strukturen zu überprüfen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κατά την ψηφοφορία για τον καθορισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, υποστήριξα τις τροπολογίες που εστιάζουν στην ένταξη των εθνικών κοινοβουλίων στην εποπτεία της υπηρεσίας. Κατά τα άλλα, ψήφισα σύμφωνα με τη θέση της ομάδας μου επί του θέματος. Είναι εμφανής η ανάγκη: είναι καιρός να αναγνωρισθεί η ΕΕ σαφέστερα όχι μόνο ως παγκόσμιος πληρωτής, αλλά και ως παγκόσμιος παράγων. Η αλλαγή είναι αναγκαία, καθώς ο ρόλος μας ως μεγαλύτερου παρόχου χρηματοδότησης των Ηνωμένων Εθνών, που σε μεγάλο βαθμό περνούσε απαρατήρητος, έχει πλέον γίνει φανερός. Πέραν αυτού, ελπίζω ότι η αλλαγή αυτού του ρόλου θα εκφραστεί και στη διάρθρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ας ελπίσουμε ότι διεθνείς οργανισμοί, όπως αυτός, θα είναι σε θέση να αναθεωρήσουν τις ιδέες τους όσον αφορά τις ισχύουσες παγκόσμιες δομές."@el10
"Mr President, in the vote on establishing the Union’s External Action Service I supported the amendments that focus on the inclusion of national parliaments in the supervision of the service. Otherwise, I voted in line with my group’s position on the matter. The need is obvious: it is time the EU was acknowledged more clearly not just as a global payer, but also as a global actor. The change is necessary, as our role as the UN’s biggest provider of finance, one that has largely gone unnoticed, has shown. Besides, I hope that the change to this role will also be reflected in the structure of the UN Security Council. It is to be hoped that international organisations such as this will be able to review their concepts regarding current global structures."@en4
"Señor Presidente, en la votación sobre el establecimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior he apoyado las enmiendas que se centran en la inclusión de los parlamentos nacionales en la supervisión del servicio. Por lo demás, he votado en consonancia con la posición de mi grupo respecto a esta cuestión. La necesidad es obvia: ya es hora de que se reconozca a la UE con más claridad no sólo como un pagador mundial, sino también con un actor mundial. El cambio es necesario, como bien ha demostrado nuestra función como el mayor proveedor financiero de las Naciones Unidas, un hecho que se ha ignorado en gran medida. Además, espero que el cambio en esta función también se vea reflejado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cabe esperar que las organizaciones internacionales como esta sean capaces de revisar sus conceptos en relación con las estructuras globales de hoy en día."@es21
"Lugupeetud juhataja! Euroopa välisteenistuse loomise hääletusel toetasin ma muudatusettepanekuid, milles rõhutatakse riikide parlamentide kaasamist välisteenistuse üle teostatavasse järelevalvesse. Muudes punktides hääletasin ma vastavalt oma fraktsiooni seisukohale. Vajadus on ilmne: on aeg, et Euroopa Liitu tunnustataks selgemalt mitte ainult kui üleilmset maksjat, vaid ka kui üleilmset jõudu. Muutuse vajalikkusele osutab see, et meie roll ÜRO suurima rahastajana on suuresti jäänud märkamatuks. Lisaks loodan ma, et selle rolli muutus kajastub ka ÜRO Julgeolekunõukogu struktuuris. Loodetavasti õnnestub sellistel rahvusvahelistel organisatsioonidel vaadata üle oma arusaamad praegustest üleilmsetest struktuuridest."@et5
"Monsieur le Président, lors du vote qui crée le service européen pour l’action extérieure, j’ai soutenu les amendements visant à inclure les parlements nationaux dans le contrôle de ce service. Par ailleurs, j’ai voté conformément à la position de mon groupe. Cette création répond à une nécessité: il est temps que l’UE soit reconnue plus clairement non seulement comme contributeur, mais aussi comme acteur sur le plan mondial. Ce changement est d’autant plus souhaitable qu’en tant que premier contributeur financier des Nations unies, notre rôle est passé largement inaperçu. Par ailleurs, j’espère que ce changement va également se refléter dans la structure du Conseil de sécurité des Nations unies. Il faut espérer que les organisations internationales telles que celle-ci vont être capables de revoir leurs concepts relatifs aux structures mondiales actuelles."@fr8
". Elnök úr, az Unió Külügyi Szolgálatának létrehozásáról szóló szavazás során azokat a módosításokat támogattam, amelyek a nemzeti parlamenteknek a szolgálat felügyeletébe való bevonásával foglalkoznak. Egyéb esetekben a képviselőcsoportom által a kérdésről kialakított állásponttal összhangban szavaztam. Az igény nyilvánvaló: ideje, hogy az EU határozottabb elismertséget nyerjen, nemcsak globális fizetőként, hanem globális szereplőként is. A változásra szükség van, amit jól mutatott az ENSZ legnagyobb finanszírozójaként történt szerepvállalásunk (amelynek ténye jobbára észrevétlen maradt). Emellett remélem, hogy ennek a szerepnek a megváltozása az ENSZ Biztonsági Tanácsának felépítésében is tükröződni fog. Remélhetőleg az ehhez hasonló nemzetközi szervezetek képesek lesznek felülvizsgálni a jelenlegi globális struktúrákkal kapcsolatos fogalmaikat."@hu11
"Signor Presidente, per quanto concerne la votazione sull’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna, ho sostenuto gli emendamenti che si concentrano sull’inclusione dei parlamenti nazionali nella supervisione del servizio. Per il resto, ho votato seguendo la linea del mio gruppo sul tema. L’esigenza è evidente: è tempo che l’Unione europea venga riconosciuta più chiaramente non solo come contribuente, ma anche come attore globale. É necessario un cambiamento, come dimostrato dal nostro ruolo di principale finanziatore delle Nazioni Unite, ruolo ampiamente trascurato. Inoltre, mi auguro che il cambiamento di ruolo si rifletta anche nella struttura del Consiglio di sicurezza dell’ONU. É auspicabile che organizzazioni internazionali come questa saranno in grado di rivedere le loro posizioni in merito alle attuali strutture globali."@it12
"Pone pirmininke, balsuojant dėl Europos Sąjungos išorės veiksmų tarnybos steigimo, pritariau pakeitimams, skirtiems nacionaliniams parlamentams įtraukti į tarnybos priežiūrą. Kitais požiūriais balsavau atsižvelgdamas į mūsų frakcijos poziciją šiuo klausimu. Poreikis yra akivaizdus: laikas ES įgyti aiškesnį pripažinimą ne tik kaip pasaulinio masto mokėtojai, bet ir kaip pasaulinio masto veikėjai. Pokyčių būtinybę parodė ir faktas, kad ES, kaip stambiausios JT finansuotojos, vaidmuo praktiškai liko nepastebėtas. Be to, aš tikiuosi, kad šio vaidmens pokyčiai atsispindės ir JT Saugumo Tarybos sudėtyje. Reikia tikėtis, kad tokios tarptautinės organizacijos kaip ši, sugebės iš naujo apsvarstyti savo nuostatas dėl esamų pasaulinių struktūrų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, balsojumā par Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi es atbalstīju grozījumus, kuri paredz iesaistīt dalībvalstu parlamentus dienesta darbības uzraudzībā. Attiecībā uz pārējiem jautājumiem es balsoju atbilstīgi manas grupas nostājai attiecīgajā jautājumā. Ir skaidri redzams, kas mums ir vajadzīgs, — ir pienācis laiks skaidrāk atzīt, ka ES ir ne tikai globāls maksātājs, bet arī globāls dalībnieks. Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir pamanīta mūsu kā lielākā ANO finansējuma piešķīrēja nozīme, kas līdz šim lielākoties palikusi neievērota. Turklāt es ceru, ka šīs izmaiņas tiks atspoguļotas arī ANO Drošības padomes struktūrā. Cerams, ka šāda līmeņa starptautiskā organizācija spēs pārskatīt savus principus attiecībā uz pašreizējām globālajām struktūrām."@lv13
"Arvoisa puhemies, unionin ulkosuhdehallinnon perustamista koskevassa äänestyksessä kannatin tarkistuksia, jotka korostavat kansallisten parlamenttien mukaan ottamista ulkosuhdehallinnon valvontaan. Muutoin äänestin ryhmäni kannan mukaisesti. Tarve on ilmeinen: EU:n on aika identifioitua selkeämmin globaalista maksajasta myös globaaliksi toimijaksi. Muutos on tarpeellinen, kuten liian huomaamaton roolimme YK:n suurimpana rahoittajana on osoittanut. Toivon muuten, että tämä roolin muutos tulee myös heijastumaan YK:n turvallisuusneuvoston rakenteessa. Olisi toivottavaa, että tällaiset kansainväliset yhteisöt kykenisivät päivittämään käsityksensä nykyisistä globaaleista rakenteista."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, tijdens de stemming over de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden heb ik de amendementen gesteund die zich richten op het betrekken van de nationale parlementen bij het toezicht op de dienst. Verder heb ik in overeenstemming met het standpunt van mijn fractie gestemd. De noodzaak is duidelijk: het wordt tijd dat de Europese Unie niet alleen duidelijker wordt erkend als een mondiale betaler, maar ook als een mondiale medespeler. Die verandering is nodig, zoals onze veel te weinig opgemerkte rol als de grootste geldverstrekker van de Verenigde Naties aantoont. Ik hoop bovendien dat deze gewijzigde rol ook tot uiting zal komen in de structuur van de VN-Veiligheidsraad. Het is wenselijk dat dergelijke internationale organisaties hun concepten inzake de huidige mondiale structuren kunnen bijstellen."@nl3
"Panie przewodniczący! Podczas głosowania nad ustanowieniem Służby Działań Zewnętrznych Unii poparłam poprawki mające na celu włączenie parlamentów narodowych w nadzór nad służbą. Innymi słowy głosowałam zgodnie ze stanowiskiem mojej grupy w tej sprawie. Potrzeba jest oczywista: nastał czas, aby bardziej zdecydowanie pokazać, że UE jest nie tylko globalnym płatnikiem, lecz również globalnym graczem. Zmiana jest konieczna, należy uwidocznić naszą rolę największego donatora w ONZ, która powszechnie jest niedostrzegana. Poza tym ufam, że zmiana tej roli znajdzie również odzwierciedlenie w strukturze Rady Bezpieczeństwa ONZ. Należy mieć nadzieję, że tego rodzaju organizacje międzynarodowe będą w stanie zweryfikować własne koncepcje dotyczące struktur globalnych."@pl16
"Senhor Presidente, na votação sobre a criação do Serviço Europeu para a Acção Externa apoiei as alterações que versam sobre a inclusão dos parlamentos nacionais como órgãos de supervisão do Serviço. Por outras palavras, votei em conformidade com a posição do meu grupo na matéria. A necessidade é óbvia: é tempo de a União Europeia ser mais claramente reconhecida não só como um contribuinte global, mas também como um actor global. A mudança é necessária, como o mostrou o nosso papel de maior financiador da ONU, o que não tem sido suficientemente reconhecido. Além disso, espero que a alteração deste papel também se reflicta na estrutura do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É de esperar que organizações internacionais como esta sejam capazes de rever os seus conceitos no que respeita às actuais estruturas globais."@pt17
"Dle preşedinte, în votul pentru înfiinţarea Serviciului pentru acţiune externă al Uniunii am susţinut amendamentele care se concentrează asupra includerii parlamentelor naţionale în supravegherea serviciului. De altfel, am votat în conformitate cu poziţia grupului meu în această privinţă. Caracterul necesar este evident: este momentul ca UE să fie recunoscută mai clar nu doar ca plătitor global, ci şi ca actor global. Schimbarea este necesară, după cum a demonstrat rolul nostru de cel mai mare finanţator al ONU, un rol care a rămas în mare măsură neobservat. Mai mult decât atât, sper că trecerea la acest rol se va oglindi şi în structura Consiliului de Securitate al ONU. Este de aşteptat ca organizaţiile internaţionale precum aceasta să îşi poată revizui conceptele privind structurile globale actuale."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v rámci hlasovania o založení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť som podporila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa zameriavajú na zapojenie národných parlamentov do dohľadu nad touto službou. Inak som hlasovala v súlade so stanoviskom, ktoré náš poslanecký klub zaujal k tejto záležitosti. Potreba je jasná: je načase, že EÚ bola očividnejšie uznaná nielen za globálneho platcu, ale aj za globálneho aktéra. Vzhľadom na našu úlohu najväčšieho poskytovateľa finančných prostriedkov OSN, ktorá zostáva do značnej miery nepovšimnutá, je zmena nevyhnutná. Okrem toho dúfam, že zmena tejto úlohy sa odrazí aj na štruktúre Bezpečnostnej rady OSN. Treba dúfať, že medzinárodné organizácie, ako je táto, budú schopné zrevidovať svoje koncepcie vzhľadom na súčasné globálne štruktúry."@sk19
"Gospod predsednik, pri glasovanju o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje sem podprla predloge sprememb, ki so osredotočeni na vključevanje nacionalnih parlamentov v nadzor te službe. Drugače sem glede te zadeve glasovala v skladu s stališčem moje skupine. Potreba je očitna: čas je, da postane EU jasneje priznana, ne le kot globalna udeleženka, ampak tudi kot globalna akterka. Kot je pokazala naša vloga največje finančne oskrbovalke ZN, ki je bila v veliki meri neopažena, so spremembe nujne. Poleg tega upam, da se bodo spremembe te vloge odražale tudi v strukturi Varnostnega sveta ZN. Upati je treba, da bodo mednarodne organizacije, kot je ta, sposobne revidirati te koncepte glede sedanjih globalnih struktur."@sl20
"Herr talman! Vid omröstningen om inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder stödde jag de ändringar som är inriktade på att de nationella parlamenten ska delta i tillsynen över avdelningen. För övrigt röstade jag i linje med min grupps ståndpunkt i frågan. Behovet är uppenbart. Det är dags att EU erkänns tydligare inte bara som en global betalare utan också som en global aktör. Förändringen är nödvändig, vilket vår roll som FN:s största finansiär – en roll som i stor utsträckning har gått obemärkt förbi – har visat. Jag hoppas dessutom att förändringen i denna roll också kommer att avspeglas i sammansättningen av FN:s säkerhetsråd. Det vore önskvärt att internationella organisationer som denna kan ompröva sina uppfattningar beträffande nuvarande globala strukturer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph