Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-210"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-210"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, there is always a delicate balance to be drawn between civil liberties and security. Several times since the twin tower attacks nine years ago I think we have got that balance wrong. We have got it wrong because of a false equation in politics, whereby politicians think that their action needs to be in proportion to the extent of public outrage, rather than in proportion to the need to remedy an identified problem. This Chamber has made that mistake, but it has not been alone. National parliaments have done the same thing on both sides of the Atlantic. On this occasion, though, I believe we have got the balance right. We have taken our time, we have put in sensible safeguards, and I think that we are enabling the security forces of the world to collaborate effectively in the fight against terror without an unacceptable price in terms of civic freedom. This is exactly the kind of thing the European Union should concentrate on: a cross-border issue which cannot be left to the Member States. If it did this kind of thing all the time, the rest of us would not have such a problem."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, je vždy potřeba velmi citlivě nastavit rovnováhu mezi občanskými svobodami a bezpečností. Od útoků na budovy Světového obchodního centra před devíti lety jsme podle mého názoru již několikrát nastavili tuto rovnováhu špatně. Nastavili jsme ji špatně kvůli chybné rovnici v politice, kdy si politici myslí, že jejich činnost musí být přímo úměrná rozsahu veřejného pobouření a nikoli potřebě odstranit zjištěné problémy. Tuto chybu udělala tato sněmovna, ale nebyla v tom sama. Stejnou chybu udělaly i vnitrostátní parlamenty na obou stranách Atlantiku. Při této příležitosti jsme však podle mého názoru dosáhli správné rovnováhy. Dali jsme si načas, předložili jsme rozumné záruky a myslím si, že umožňujeme bezpečnostním silám světa, aby v boji proti terorismu účinně spolupracovaly, aniž bychom museli platit nepřijatelnou cenu z hlediska občanské svobody. Je to přesně ten typ záležitostí, na které by se měla soustředit Evropská unie: přeshraniční záležitost, kterou nemůžeme nechat na členských státech. Kdyby se EU o tyto záležitosti celou dobu starala, neměli bychom my ostatní takový problém."@cs1
"( Hr. formand! Det er altid vanskeligt at finde den rigtige balance mellem borgerlige frihedsrettigheder og sikkerhed. Efter min opfattelse har vi mange gange siden angrebet på tårnene for ni år siden gået fejl, hvad angår denne balance. Vi gik fejl på grund af en forkert præmis i politik, der får politikere til at tro, at deres indsats skal være på højde med offentlighedens vrede i stedet for at stå i forhold til behovet for at løse et veldefineret problem. Parlamentet har begået denne fejl, men ikke kun Parlamentet. De nationale parlamenter på begge sider af Atlanten har gjort det samme. Men ved denne lejlighed mener jeg, at vi har fundet den rigtige balance. Vi har givet os tid, vi har fået indarbejdet fornuftige garantier, og jeg mener, at vi sætter sikkerhedsmyndighederne i verden i stand til at samarbejde effektivt i kampen mod terror, uden at der skal betales en uacceptabelt høj pris i form af borgerlige frihedsrettigheder. Det er netop den slags ting, som EU skal koncentrere sig om, dvs. grænseoverskridende spørgsmål, som ikke kan overlades til medlemsstaterne alene. Hvis EU gjorde det resten af tiden, ville alle vi andre ikke have så store problemer."@da2
"Herr Präsident, zwischen zivilen Freiheiten und Sicherheit muss immer ein empfindliches Gleichgewicht gewahrt werden. Seit den Anschlägen auf das World Trade Center vor neun Jahren haben wir dieses Gleichgewicht meiner Meinung nach mehrmals nicht gewahrt. Wir haben es aufgrund eines Trugschlusses der Politik, demzufolge Politiker denken, dass ihre Handlungen im Verhältnis zum Ausmaß der öffentlichen Entrüstung und nicht im Verhältnis zur Notwendigkeit, ein erkanntes Problem zu lösen, stehen müssen, nicht gewahrt. Dieses Plenum hat diesen Fehler gemacht, aber es war nicht allein. Die nationalen Parlamente auf beiden Seiten des Atlantiks haben das Gleiche getan. Aber dieses Mal haben wir meiner Meinung nach das richtige Gleichgewicht gefunden. Wir haben uns Zeit genommen, wir haben vernünftige Sicherheitsklauseln aufgenommen und ich denke, dass wir die Sicherheitskräfte der Welt in die Lage versetzen, im Kampf gegen den Terrorismus effektiv zusammenzuarbeiten, ohne dass hierfür mit Blick auf die bürgerlichen Freiheiten ein inakzeptabler Preis gezahlt werden muss. Genau hierauf sollte sich die Europäische Union konzentrieren: eine grenzüberschreitende Frage, die nicht den Mitgliedstaaten überlassen werden kann. Wenn sie das immer machen würde hätte der Rest von uns nicht solch ein Problem."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μεταξύ των ατομικών ελευθεριών και της ασφάλειας πρέπει πάντα να επιτυγχάνεται ευαίσθητη ισορροπία. Θεωρώ ότι δεν επιτύχαμε αυτήν την ισορροπία σε αρκετές περιπτώσεις μετά τις επιθέσεις κατά των διδύμων πύργων. Δεν την επιτύχαμε λόγω μίας λανθασμένης πολιτικής εξίσωσης, στο πλαίσιο της οποίας οι πολιτικοί θεωρούν ότι οι δράσεις τους πρέπει να είναι ανάλογες προς τον βαθμό της γενικής κατακραυγής, και όχι ανάλογες της ανάγκης για την επίλυση ενός εντοπισμένου προβλήματος. Το παρόν Κοινοβούλιο έκανε αυτό το λάθος, αλλά δεν ήταν το μόνο. Τα εθνικά κοινοβούλια έκαναν το ίδιο και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ ότι επιτύχαμε τη σωστή ισορροπία. Δεν βιαστήκαμε, θέσαμε λογικές διασφαλίσεις και θεωρώ ότι επιτρέπουμε στις παγκόσμιες δυνάμεις ασφαλείας να συνεργαστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας χωρίς απαράδεκτο κόστος όσον αφορά την ελευθερία των πολιτών. Αυτό είναι ακριβώς το είδος των ενεργειών στις οποίες πρέπει να επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα διασυνοριακό ζήτημα που δεν είναι δυνατόν να εναπόκειται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αν προέβαινε διαρκώς σε τέτοιου είδους ενέργειες, εμείς οι υπόλοιποι δεν θα αντιμετωπίζαμε τέτοιο πρόβλημα."@el10
"Señor Presidente, siempre es necesario establecer un equilibrio delicado entre las libertades civiles y la seguridad. Sin embargo, desde que tuvo lugar el ataque contra las torres gemelas hace nueve años, no hemos logrado el equilibrio correcto en varias ocasiones. Lo hemos hecho mal a causa de una falsa ecuación en la política, por la que los políticos piensan que su acción debe ser proporcional a la magnitud de la indignación pública, más que proporcional a la necesidad de poner remedio a un problema identificado. Esta Cámara ha cometido ese error, pero no lo ha hecho sola. Los parlamentos nacionales han hecho lo mismo a ambos lados del Atlántico. En esta ocasión, sin embargo, creo que hemos conseguido el equilibrio adecuado. Nos hemos tomado nuestro tiempo, hemos aportado garantías razonables, y creo que estamos haciendo posible que las fuerzas de seguridad del mundo colaboren con eficacia a la hora de combatir el terrorismo sin pagar un precio inaceptable en materia de libertad civil. Este es el aspecto en que debería concentrarse la UE exactamente: un problema transfronterizo que no puede dejarse de la mano de los Estados miembros. Si siempre hiciera este tipo de cosas, nosotros no tendríamos que encontrarnos con este problema."@es21
"Austatud juhataja! Kodanikuvabaduste ja turvalisuse vahel peab alati valitsema habras tasakaal. Mulle näib, et pärast üheksa aasta tagust kaksiktornide ründamist on see tasakaal mitmel korral paigast ära läinud. Tasakaal on paigast ära poliitikas valitseva väära eelduse tõttu, sest poliitikute arvates peab nende tegevus olema proportsioonis rahva pahameelega, mitte aga tuvastatud probleemi lahendamise vajadusega. Ka Euroopa Parlament on selle vea teinud, kuid ta pole olnud ainuke. Riikide parlamendid on samamoodi käitunud – mõlemal pool Atlandi ookeani. Kuid praegu arvan ma siiski, et see tasakaal on paigas. Me pole kiirustanud, me oleme lisanud mõistlikud tagatised, ja ma arvan, et me võimaldame maailma julgeolekujõududel teha tulemuslikku koostööd võitluses terrori vastu ilma, et selle eest tuleks maksta vastuvõetamatut hinda kodanikuvabaduste näol. Just sellistele asjadele peakski Euroopa Liit keskenduma: piiriülestele probleemidele, mida ei saa jätta liikmesriikide hooleks. Kui Euroopa Liit alati nii tegutseks, poleks ülejäänutel meist sellist probleemi."@et5
"Arvoisa puhemies, kansalaisvapaudet ja turvallisuus on aina saatava tarkasti tasapainoon keskenään. Yhdeksän vuotta sitten kaksoistorneihin kohdistuneiden iskujen jälkeen olemme usein tehneet virheitä niiden tasapainottamisessa. Olemme tehneet virheitä väärien poliittisten ratkaisujen takia, kun poliitikot luulevat, että heidän pitää suhteuttaa toimintansa pikemminkin vihaiseen kansalaismielipiteeseen kuin havaitun ongelman ratkaisemista koskeviin vaatimuksiin. Euroopan parlamentti on tehnyt sen virheen, mutta se ei ole ollut ainoa. Kansalliset kansanedustuslaitokset Atlantin molemmin puolin ovat tehneet saman virheen. Olen silti sitä mieltä, että tässä tapauksessa olemme löytäneet sopivan tasapainon. Olemme käyttäneet riittävästi aikaa ja ottaneet käyttöön järkeviä varotoimia, ja mielestäni annamme maailmanlaajuisesta turvallisuudesta vastaaville joukoille mahdollisuuden tehokkaaseen terrorismin vastaiseen yhteistyöhön rajoittamatta kohtuuttomasti kansalaisvapauksia. Tämä on juuri sellainen asia, johon Euroopan unionin pitäisi keskittyä: valtioiden rajat ylittävä kysymys, jota ei voida jättää jäsenvaltioiden ratkaistavaksi. Jos unioni tekisi tällaista koko ajan, meillä muilla ei olisi niin suurta ongelmaa."@fi7
"Monsieur le Président, il y a toujours un fragile équilibre à respecter entre les libertés individuelles et la sécurité. J’estime que depuis l’attaque des tours jumelles il y a neuf ans, nous avons rompu cet équilibre à plusieurs reprises. Nous l’avons fait en raison d’une fausse équation politique selon laquelle les hommes politiques estiment que leur action doit être proportionnelle à l’attaque subie, plutôt que d’être proportionnelle à la nécessité de résoudre un problème qui a été identifié. La présente Assemblée a commis cette erreur, mais elle n’a pas été la seule. Des parlements nationaux ont agi de même de part et d’autre de l’Atlantique. Or, maintenant, je crois que nous avons trouvé le bon équilibre. Nous avons pris notre temps, nous avons instauré des protections efficaces et j’estime que nous permettons ainsi aux forces de sécurité dans le monde de coopérer efficacement dans la lutte contre le terrorisme, sans que les libertés individuelles en souffrent dans une mesure inacceptable. C’est exactement le type de sujet sur lequel l’Union européenne doit concentrer ses efforts: un objectif transfrontalier qui ne peut être délégué aux États membres. Si on avait toujours agi ainsi, nous n’aurions pas un tel problème."@fr8
". – Elnök úr, a polgári szabadságok és a biztonság közötti egyensúly mindig kényes kérdés. Úgy vélem, az ikertornyok elleni, kilenc évvel ezelőtti támadás óta számos alkalommal rosszul állítottuk be ezt az egyensúlyt. Rosszul állítottuk be, mert a politikában az a hibás egyensúlyozás működik, amelynek szellemében a politikusok úgy gondolják, hogy tetteiknek a közfelháborodás mértékével kell arányban állnia, ahelyett, hogy a felismert probléma orvoslásának szükségességével lennének arányban. Ez a Ház is elkövette ezt a hibát, de nincs vele egyedül. A nemzeti parlamentek ugyanezt tették, az Atlanti-óceán mindkét partján. Ez alkalommal azonban úgy gondolom, megtaláltuk a helyes egyensúlyt. Nem siettük el, ésszerű biztosítékokat építettünk bele, és úgy hiszem, ezzel lehetővé tesszük a világ biztonsági erői számára, hogy a terror elleni harcban hatékony együttműködést folytassanak, anélkül hogy a polgári szabadság terén elfogadhatatlan árat kellene fizetnünk ezért. Ez pontosan az a fajta dolog, amelyre az Európai Uniónak koncentrálnia kellene: egy határokon átnyúló kérdés, amelyet nem lehet a tagállamokra hagyni. Ha az Unió mindig ezt a fajta dolgot tenné, a többieknek nem lenne ilyen problémája."@hu11
"Signor Presidente, l’equilibrio tra le libertà civili e la sicurezza è sempre delicato e più volte, dagli attacchi alle torri gemelle di nove anni fa, non siamo riusciti a raggiungerlo. Abbiamo fallito a causa dell’equazione sbagliata nella politica, in virtù della quale i politici ritengono che le loro azioni debbano essere proporzionate all’oltraggio pubblico piuttosto che al bisogno di porre rimedio al problema identificato. Quest’Aula ha commesso questo errore, ma non è stata la sola. I parlamenti nazionali hanno fatto lo stesso su entrambe le sponde dell’Atlantico. In questa occasione, tuttavia, ritengo che l’equilibrio sia stato raggiunto. Ci siamo presi il tempo necessario, abbiamo introdotto delle garanzie ragionevoli e ritengo che le forze di sicurezza di tutto il mondo siano ora nelle condizioni di collaborare efficacemente nella lotta al terrorismo, senza dover pagare un prezzo inaccettabile in termini di libertà civili. L’Unione europea dovrebbe concentrarsi proprio su questo: un tema transfrontaliero che non può essere affidato agli Stati membri. Se facesse sempre così, non sussisterebbero problemi di questo tipo."@it12
"Pone pirmininke, tarp pilietinių laisvių ir saugumo visada reikia atsargiai ieškoti pusiausvyros. Manau, kad keletą kartų po vadinamųjų bokštų dvynių nugriovimo prieš devynerius metus mums to padaryti nepavyko. Ši pusiausvyra nepasiekta dėl klaidingos politinės lygties, kadangi politikai mano, kad jų veiksmai turi atspindėti visuomenės pasipiktinimo laipsnį, o ne poreikį išspręsti konkrečią problemą. Parlamentas padarė šią klaidą, bet ne tik jis. Nacionaliniai parlamentai abiejose Atlanto pusėse padarė tą patį. Tačiau šį kartą, manau, pusiausvyrą pavyko pasiekti. Mes neskubėjome, numatėme praktiškus saugiklius, ir, manau, suteikėme galimybę pasaulio saugumo pajėgoms veiksmingai bendradarbiauti kovojant su terorizmu be nepriimtinų pilietinių teisių suvaržymų. Būtent tai ir yra dalykas, į kurį Europos Sąjunga turėtų sutelkti dėmesį: tai tarptautinis klausimas, kurio negalima palikti spręsti valstybėms narėms. Jei ji tai darytų nuolat, likusiam pasauliui nebereikėtų susidurti su šia problema."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vienmēr ir jāsaglabā trauslais līdzsvars starp pilsoņu brīvībām un drošību. Es domāju, ka kopš uzbrukumiem dvīņu torņiem pirms deviņiem gadiem mēs vairākkārt esam šo līdzsvaru izjaukuši. Mēs esam to izjaukuši, jo politikā izveidojies nepareizs vienādojums, proti, politiķi uzskata, ka to rīcībai jābūt proporcionālai sabiedrības sašutumam, nevis nepieciešamībai novērst konstatētu problēmu. Šis Parlaments ir pieļāvis šādu kļūdu, taču tas nav vienīgais. Šādu kļūdu ir pieļāvuši arī valstu parlamenti abpus Atlantijas okeānam. Taču es domāju, ka šajā gadījumā mēs esam saglabājuši šo līdzsvaru. Mēs nesteidzāmies, mēs veicām atbilstīgus aizsardzības pasākumus, un es domāju, ka mēs nodrošinājām iespēju drošības spēkiem pasaulē efektīvi sadarboties cīņā pret terorismu, nemaksājot nesamērīgi augstu cenu uz pilsoņu brīvību rēķina. Tieši šādi jautājumi būtu jārisina Eiropas Savienībai — pārrobežu jautājumi, kurus nevar atstāt dalībvalstu ziņā. Ja Savienība visu laiku risinātu šādus jautājumus, mums, pārējiem, nebūtu jāpievēršas šādām problēmām."@lv13
"Mr President, there is always a delicate balance to be drawn between civil liberties and security. Several times since the twin tower attacks nine years ago I think we have got that balance wrong. We have got it wrong because of a false equation in politics, whereby politicians think that their action needs to be in proportion to the extent of public outrage, rather than in proportion to the need to remedy an identified problem. This Chamber has made that mistake, but it has not been alone. National parliaments have done the same thing on both sides of the Atlantic. On this occasion, though, I believe we have got the balance right. We have taken our time, we have put in sensible safeguards, and I think that we are enabling the security forces of the world to collaborate effectively in the fight against terror without an unacceptable price in terms of civic freedom. This is exactly the kind of thing the European Union should concentrate on: a cross-border issue which cannot be left to the Member States. If it did this kind of thing all the time, the rest of us would not have such a problem."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, er is altijd sprake van een delicaat evenwicht tussen burgerlijke vrijheden en veiligheid. Naar mijn mening zijn wij er sinds de aanslagen op de van negen jaar geleden meerdere malen niet in geslaagd het juiste evenwicht te vinden. Wij hebben dat juiste evenwicht niet gevonden doordat in de politiek vaak een valse vergelijking wordt getrokken, waarbij politici denken dat hun maatregelen in verhouding moeten staan tot de omvang van de publieke verontwaardiging in plaats van in verhouding tot de noodzaak om een bepaald probleem op te lossen. Dit Parlement heeft die vergissing begaan, maar het was daarin niet de enige. Nationale parlementen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hebben hetzelfde gedaan. In dit geval hebben wij echter naar mijn mening wel het juiste evenwicht gevonden. Wij hebben onze tijd genomen, we hebben verstandige waarborgen ingebouwd, en ik denk dat wij de veiligheidsdiensten in de wereld in staat stellen effectief samen te werken bij de strijd tegen het terrorisme zonder dat een onaanvaardbaar hoge prijs wordt betaald in de zin van burgerlijke vrijheid. Dit is precies het soort actie waar de Europese Unie zich op moet richten: een grensoverschrijdend probleem dat niet aan de lidstaten kan worden overgelaten. Als zij dit soort dingen altijd zou doen, zouden veel mensen er niet zo’n groot probleem mee hebben."@nl3
"Panie przewodniczący! Zawsze należy utrzymywać delikatną równowagę między wolnościami obywatelskimi a bezpieczeństwem. Uważam, że wielokrotnie od czasu ataku na WTC sprzed dziewięciu lat, równowaga ta była zachwiana. Równowaga była zachwiana w wyniku fałszywego bilansu politycznego, który każe myśleć politykom, że ich działania muszą być proporcjonalne nie do potrzeby stwierdzenia problemu i zaradzenia mu, lecz do wielkości wzburzenia publicznego. Ta Izba popełniła błąd, lecz nie jest w tym osamotniona. Parlamenty narodowe postąpiły podobnie po obu stronach Atlantyku. Tym razem jednak uważam, że zachowaliśmy właściwą równowagę. Nie spieszyliśmy się, uwzględniliśmy rozsądne zabezpieczenia i, jak sądzę, umożliwiamy światowym siłom bezpieczeństwa skuteczną współpracę w walce z terrorem bez płacenia niedopuszczalnej ceny w obszarze wolności obywatelskich. Na takich właśnie sprawach powinna koncentrować się Unia Europejska: kwestii transgranicznych nie należy pozostawiać państwom członkowskim. Jeżeli funkcjonowałaby tak cały czas, cała reszta nie miałaby tego problemu."@pl16
"Senhor Presidente, é sempre difícil conseguir um equilíbrio entre liberdades cívicas e segurança. Desde o ataque às torres gémeas há nove anos que por várias vezes perdemos esse equilíbrio. O equilíbrio perdeu-se por causa de uma errada equação da política, segundo a qual a acção desenvolvida pelos políticos deve estar em proporção com a medida da ofensa colectiva, mais do que com a necessidade de resolver um problema concreto. Esta Câmara cometeu esse erro, mas não esteve só. Os parlamentos nacionais fizeram o mesmo dos dois lados do Atlântico. No entanto, neste momento, penso que temos o equilíbrio certo. Não nos apressámos, fizemos as ressalvas sensatas e julgo que estamos a possibilitar às forças de segurança a nível mundial que colaborem eficazmente na luta contra o terrorismo sem termos de suportar um preço inaceitável em termos de liberdades cívicas. É exactamente nesta matéria que a União Europeia se deve concentrar: na questão fronteiriça, que não pode ser deixada aos Estados-Membros. Se tivesse feito isso sempre, os outros não teriam tido tal problema."@pt17
"Dle preşedinte, între libertăţile civile şi securitate trebuie să se stabilească întotdeauna un echilibru delicat. De mai multe ori de la atacul asupra turnurilor gemene de acum nouă ani, cred că am stabilit greşit acest echilibru. L-am stabilit greşit din cauza unei ecuaţii false în politică, în care politicienii cred că acţiunile lor trebuie să fie proporţionale cu indignarea publică şi nu proporţionale cu nevoia de a remedia o problemă identificată. Această Cameră a comis această greşeală, însă nu a fost singura. Parlamentele naţionale au făcut acelaşi lucru de ambele părţi ale Atlanticului. Cu această ocazie, însă, consider că am găsit echilibrul corect. Nu ne-am grăbit, am introdus garanţii de bun-simţ şi cred că astfel permitem forţelor de securitate ale lumii să colaboreze eficient în lupta împotriva terorii, fără a plăti un preţ inacceptabil în ceea ce priveşte libertatea civică. Exact asupra acestui lucru ar trebui să se concentreze Uniunea Europeană: o chestiune transfrontalieră care nu poate fi lăsată în seama statelor membre. Dacă ar face aşa ceva mereu, noi ceilalţi nu am avea o astfel de problemă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, medzi občianskymi slobodami a bezpečnosťou treba vždy vytvoriť citlivú rovnováhu. Od útokov na budovy dvojičiek, ku ktorým došlo pred deviatimi rokmi, sme podľa mňa túto rovnováhu niekoľkokrát nastavili zle. Nastavili sme ju zle pre nesprávnu rovnicu v rámci politiky, na základe ktorej si politici myslia, že ich konanie musí byť úmerné skôr miere verejného rozhorčenia než potrebe vyriešiť zistený problém. Tento Parlament urobil túto chybu, ale nebol jediný. Národné parlamenty na oboch stranách Atlantiku urobili to isté. V tomto prípade som však presvedčený, že sme rovnováhu nastavili správne. Dali sme si načas, zapracovali sme rozumné bezpečnostné opatrenia a myslím si, že dávame bezpečnostným silám na svete možnosť efektívne spolupracovať v boji proti teroru, a to bez ceny, ktorá je z hľadiska občianskych slobôd neprijateľná. Práve na to by sa mala Európska únia zamerať: na cezhraničnú otázku, ktorú nemožno nechať na členské štáty. Keby to robila vždy, nemali by sme my ostatní taký problém."@sk19
"Gospod predsednik, vedno obstaja občutljivo ravnotežje, ki ga je treba potegniti med civilnimi svoboščinami in varnostjo. Mislim, da smo večkrat od napadov na dvojčka WTC pred devetimi leti narobe razumeli to ravnotežje. Narobe smo ga razumeli zaradi napačnega izenačevanja v politiki, pri čemer politiki mislijo, da morajo biti njihovi ukrepi sorazmerni z obsegom javnega ogorčenja, namesto da bi bili v sorazmerju s potrebo po rešitvi identificiranega problema. Ta parlament je naredil to napako, a pri tem ni bil sam. Nacionalni parlamenti so naredili enako na obeh straneh Atlantika. Občasno pa menim, da smo pravilno razumeli to ravnotežje. Vzeli smo si čas, vključili smo smiselna varovala in mislim, da omogočamo varnostnim silam sveta, da učinkovito sodelujejo v boju proti terorizmu brez nesprejemljive cene v smislu civilne svobode. To je ravno tisto, na kar bi se morala osredotočiti Evropska unija: čezmejno vprašanje, ki ga ne moremo prepustiti državam članicam. Če bi to počela ves čas, preostali med nami ne bi imeli takšnega problema."@sl20
"Herr talman! Det är alltid en svår balansgång att dra gränsen mellan medborgerliga friheter och säkerhet. Jag tror att vi vid flera tillfällen sedan attacken mot World Trade Center för nio år har dragit en felaktig gräns. Vi har gjort fel på grund av en felaktig politisk ekvation, där politiker tror att deras åtgärder måste stå i proportion till kränkningen av allmänheten, i stället för i proportion till behovet av att undanröja ett problem som uppstått. Parlamentet har gjort detta misstag, och men vi är inte de enda. Det finns nationella parlament som har gjort likadant på bägge sidor av Atlanten. Men nu tror jag att vi har dragit gränsen korrekt. Vi har tagit oss tid, vi har infört kloka skyddsåtgärder, och jag tror att vi gör det möjligt för säkerhetsstyrkorna i världen att samarbeta effektivt i kampen mot terrorn utan att priset blir orimligt högt när det gäller medborgarnas frihet. Det är just detta som EU bör koncentrera sig på, nämligen gränsöverskridande problem som inte kan lösas av medlemsstaterna. Om parlamentet ägnade hela sin tid åt sådant skulle problemen inte vara så stora."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"18,5,20,15,1,16,2,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph