Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-206"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-206"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I voted in favour of the agreement between the European Union and the United States to share financial data for the purposes of terrorist finance tracking. We are well aware of the threat terrorism poses to our own security as well as that of our partners across the Atlantic. I do not need to remind you of all the terrorist attacks that have taken place on European soil throughout the last decade. It is also obvious that our American partners represent a very important strategic ally, not only in the area of global security, but also economically and in other areas as well. The commitment to such a strategic partnership was clearly expressed by Vice President Joe Biden in this House just a few months ago. We should therefore be proud that we finally gave consent to the agreement that is so important for efforts to track terrorist activities, especially since the new agreement contains significant improvements, and clarifications made by the European Parliament have been largely taken into account."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, hlasovala jsem pro dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy o předávání údajů o finančních transakcích pro účely sledování financování terorismu. Jsme si dobře vědomi toho, jakou hrozbu představuje terorismus pro naši vlastní bezpečnost i pro bezpečnost našich partnerů na druhé straně Atlantiku. Nemusím vám asi připomínat všechny teroristické útoky, k nimž došlo na evropské půdě během posledních deseti let. Je také zřejmé, že naši američtí partneři jsou velmi důležitým strategickým spojencem, a to nejen v oblasti globální bezpečnosti, ale i ekonomicky a také v dalších oblastech. Závazek k takovému strategickému partnerství jasně v této sněmovně vyjádřil před několik měsíci viceprezident Joe Biden. Měli bychom být proto hrdi na to, že jsme konečně souhlasili s dohodou, která je tak důležitá pro úsilí zaměřené na sledování teroristických aktivit, zejména proto, že nová dohoda byla významným způsobem zlepšena a že byl do značné míry zohledněn vysvětlující výklad ze strany Evropského parlamentu."@cs1
"Hr. formand! Jeg stemte for aftalen mellem EU og USA om at dele finansielle data med det formål at spore finansieringen af terrorisme. Vi kender alle den trussel, terrorismen udgør for vores egen sikkerhed og for vores partneres sikkerhed på den anden side af Atlanten. Jeg behøver ikke minde Dem om alle de terroristangreb, vi har oplevet på europæisk jord i de sidste ti år. Det er ligeledes klart, at vores amerikanske partnere udgør en meget vigtig strategisk allieret ikke blot i forbindelse med den globale sikkerhed, men også økonomisk og på andre områder. Vicepræsident Joe Biden udtrykte et klart engagement for et sådant strategisk partnerskab her i Parlamentet for nogle måneder siden. Vi bør derfor være stolte af, at vi endelig gav vores samtykke til denne aftale, som er så vigtig for vores bestræbelser på at spore terroristaktiviteter, især da den nye aftale indeholder betydelige forbedringer, og også fordi de præciseringer, som Parlamentet ønskede, i vid udstrækning er blevet taget med i betragtning."@da2
"Herr Präsident, ich habe für das Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten zur gemeinsamen Nutzung von Finanzdaten zum Zweck der Nachverfolgung der Terrorismusfinanzierung gestimmt. Wir sind uns sehr wohl der Bedrohung bewusst, die der Terrorismus für unsere eigene Sicherheit und für die unserer Partner auf der anderen Seite des Atlantiks darstellt. Ich muss Sie nicht an all die Terroranschläge erinnern, die im letzten Jahrzehnt auf europäischem Boden verübt wurden. Es ist auch klar, dass unsere amerikanischen Partner ein überaus wichtiger strategischer Verbündeter sind, und zwar nicht nur im Bereich der globalen Sicherheit, sondern auch im Bereich der Wirtschaft und auch in anderen Bereichen. Vizepräsident Joe Biden hat das Engagement für solch eine strategische Partnerschaft erst vor ein paar Monaten in diesem Plenarsaal klar zum Ausdruck gebracht. Wir sollten daher stolz darauf sein, dass wir dem Abkommen, das so wichtig für die Bemühungen zur Verfolgung terroristischer Aktivitäten ist, endlich zugestimmt haben, insbesondere da das neue Abkommen bedeutende Verbesserungen enthält und Präzisierungen des Europäischen Parlaments weitgehend berücksichtigt wurden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών δεδομένων με σκοπό της παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά την απειλή που θέτει η τρομοκρατία για την ασφάλειά μας, καθώς και εκείνη των εταίρων μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας. Είναι επίσης προφανές ότι οι αμερικανοί εταίροι μας αποτελούν πολύ σημαντικό στρατηγικό σύμμαχο, όχι μόνο στον τομέα της παγκόσμιας ασφάλειας, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο καθώς και σε άλλους τομείς. Η δέσμευση έναντι μίας τέτοιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης εκφράσθηκε ρητά από τον Αντιπρόεδρο Joe Biden στο παρόν Κοινοβούλιο πριν από λίγους μόλις μήνες. Πρέπει, ως εκ τούτου, να είμαστε περήφανοι που δώσαμε επιτέλους τη συγκατάθεσή μας για τη συμφωνία που είναι τόσο σημαντική σε σχέση με τις προσπάθειες παρακολούθησης των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, ιδίως εφόσον η νέα συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις, και οι διευκρινίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ληφθεί σε μεγάλο βαθμό υπόψη."@el10
"Señor Presidente, he votado a favor del acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos para compartir los datos financieros a los efectos del seguimiento de la financiación del terrorismo. Somos muy conscientes de la amenaza que representa el terrorismo para nuestra propia seguridad, así como para la de nuestros socios de la otra parte del Atlántico. No necesito recordar a todos los ataques terroristas que han tenido lugar en suelo europeo en la última década. También es evidente que nuestros socios estadounidenses representan un aliado estratégico muy importante, no sólo en el ámbito de la seguridad mundial, sino también en el ámbito económico y en otros ámbitos. El compromiso de esta asociación estratégica lo expresó con claridad el Vicepresidente Joe Biden en esta Cámara hace unos meses. Por tanto, debemos estar orgullosos de que por fin hayamos dado nuestro consentimiento al acuerdo que es tan importante para los esfuerzos de seguimiento de las actividades terroristas, sobre todo, porque el nuevo acuerdo contiene mejoras significativas, y porque se han tenido en cuenta en gran medida las aclaraciones que ha realizado el Parlamento Europeo."@es21
"Austatud juhataja! Ma andsin oma poolthääle Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisele lepingule, mis käsitleb finantsandmete vahetamist terroristide rahastamise jälgimise eesmärgil. Me teame, millist ohtu kujutab terrorism meie enda ja meie Atlandi-taguse partneri julgeolekule. Ma ei pea teile meelde tuletama kõiki neid terrorirünnakuid, mis Euroopa pinnal kogu viimase kümnendi jooksul on toime pandud. Samuti on selge, et meie Ameerika partner on väga oluline strateegiline liitlane, mitte ainult üleilmse julgeoleku vallas, vaid ka majanduses ja ka teistes valdkondades. Asepresident Joe Biden väljendas vaid paar kuud tagasi siin Euroopa Parlamendis selgelt pühendumist sellisele strateegilisele partnerlusele. Niisiis peaksime olema uhked, et andsime lõpuks nõusoleku lepingule, mis on terroristliku tegevuse jälgimiseks nii oluline, eriti kuna uus leping sisaldab olulisi parandusi ja Euroopa Parlamendi täpsustusi on suuresti arvesse võetud."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestin terrorismin rahoituksen jäljittämistä varten tapahtuvaa rahoitustietojen siirtoa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä koskevan sopimuksen puolesta. Olemme kaikki tietoisia uhkasta, jonka terrorismi aiheuttaa omalle turvallisuudellemme ja kumppaneidemme turvallisuudelle Atlantin toisella puolella. Minun ei tarvitse muistuttaa teille kaikista terrori-iskuista, jotka on tehty Euroopan alueella kuluneen vuosikymmenen aikana. On myös selvää, että amerikkalaiset kumppanimme ovat erittäin tärkeä strateginen liittolainen sekä maailmanlaajuisen turvallisuuden että talouden alalla ja muillakin aloilla. Varapresidentti Joe Biden antoi selvän lupauksen sitoutumisesta tällaiseen strategiseen kumppanuuteen Euroopan parlamentissa vain joitakin kuukausia sitten. Meidän pitäisikin olla ylpeitä siitä, että annoimme lopulta hyväksynnän sopimukselle, jolla on hyvin suuri merkitys terrorismin jäljittämistoimien kannalta, etenkin kun uuteen sopimukseen sisältyy merkittäviä parannuksia ja Euroopan parlamentin tekemät selvennykset on suureksi osaksi otettu huomioon."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai voté en faveur de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique relatif au partage de données financières aux fins de surveillance du financement du terrorisme. Nous sommes conscients de la menace que le terrorisme fait peser sur notre sécurité ainsi que sur celle de nos partenaires de l’autre côté de l’Atlantique. Je n’ai pas à vous rappeler toutes les attaques terroristes qui ont eu lieu sur le sol européen au cours de la dernière décennie. Il est également évident que nos partenaires américains représentent un allié stratégique important, non seulement dans le domaine de la sécurité mondiale, mais également sur le plan économique et dans d’autres domaines. Le vice-président Joe Biden s’est clairement exprimé, il y a quelques mois, sur l’engagement de son pays dans un partenariat stratégique devant cette même Assemblée. Par conséquent, nous sommes fiers d’avoir donné notre assentiment à cet accord qui est si important dans les investigations relatives aux activités terroristes, surtout dans la mesure où ce nouvel accord comporte des améliorations significatives et que les éclaircissements apportés par la Parlement européen ont été largement pris en compte."@fr8
". – Elnök úr, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodás mellett szavaztam, amely a pénzügyi adatok megosztásáról szól a terrorizmus finanszírozásának felderítése céljából. Mindnyájan jól tudjuk, hogy a terrorizmus milyen veszélyt jelent saját biztonságunkra, illetve az Atlanti-óceán túlpartján lévő partnereink biztonságára nézve. Nem kell emlékeztetnem Önöket mindazokra a terroristatámadásokra, amelyek az elmúlt évtized folyamán Európa területén történtek. Az is nyilvánvaló, hogy amerikai partnereink nagyon fontos stratégiai szövetségest jelentenek, nemcsak a globális biztonság területén, hanem gazdaságilag és más területeken is. Az ilyen stratégiai partnerség iránti elkötelezettséget Joe Biden alelnök világosan kinyilvánította itt a Házban, mindössze pár hónappal ezelőtt. Ezért büszkék lehetünk arra, hogy végre beleegyezésünket adtuk a megállapodáshoz, amely oly fontos a terroristatevékenységek felderítésére irányuló erőfeszítésekhez, különösen, mivel az új megállapodás jelentős továbbfejlesztéseket tartalmaz, és az Európai Parlament által tett pontosításokat nagyrészt figyelembe vették."@hu11
"Signor Presidente, ho votato a favore dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria ai fini del controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. Siamo ben consapevoli della minaccia che il terrorismo costituisce, sia per la nostra sicurezza che per quella dei nostri partner sull’altra sponda dell’Atlantico. Non è necessario che vi ricordi tutti gli attacchi terroristici che si sono susseguiti sul territorio europeo nel corso degli ultimi dieci anni. É evidente che i nostri partner americani rappresentano un importante alleato strategico, non sono nell’area della sicurezza internazionale, ma anche in termini economici e in altri settori. L’impegno per una cooperazione strategica di questo tipo è stata espressa chiaramente dal Vicepresidente Joe Biden, in quest’Aula, appena pochi mesi fa. Dovremmo dunque essere fieri di avere approvato un accordo così importante per il controllo delle attività dei terroristi, specialmente poiché contiene degli importanti miglioramenti e poiché molte delle delucidazioni proposte dal Parlamento europeo sono state prese in debita considerazione."@it12
"Pone pirmininke, aš balsavau už Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dalytis finansiniais duomenimis terorizmo finansavimo sekimo tikslais. Mes gerai žinome apie pavojų, kurį terorizmas kelia mūsų pačių saugumui, kaip ir mūsų partnerių kitoje Atlanto pusėje saugumui. Nėra reikalo jums priminti apie visas teroristų atakas, įvykdytas Europoje per pastarąjį dešimtmetį. Taip pat akivaizdu, kad mūsų partnerė Amerika yra labai svarbi strateginė sąjungininkė ne tik globalaus saugumo, bet ir ekonomikos bei kitose srityse. Įsipareigojimą šiai strateginei partnerystei prieš keletą mėnesių Europos Parlamente išreiškė viceprezidentas Joe Biden. Todėl mes turėtume didžiuotis, kad pagaliau pritarėme susitarimui, kuris toks svarbus norint susekti teroristų veiklą, ypač todėl, kad naujasis susitarimas yra gerokai patobulintas ir į Europos Parlamento paaiškinimus iš esmės atsižvelgta."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es balsoju par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par finanšu datu apmaiņu teroristu finansēšanas izsekošanai. Mēs labi zinām, ka terorisms apdraud mūsu un arī mūsu partneru drošību Atlantijas okeāna otrā pusē. Man nav jums jāatgādina par pēdējā desmitgadē Eiropā notikušajiem teroristu uzbrukumiem. Ir arī skaidrs, ka mūsu partneris ASV ir ļoti nozīmīgs stratēģiskais sabiedrotais ne tikai globālās drošības jomā, bet arī ekonomikas un citās jomās. Tikai pirms dažiem mēnešiem šajā Parlamentā ieinteresētību īstenot šādu stratēģisku partnerību pauda viceprezidents Tāpēc mēs varam lepoties, ka beidzot esam apstiprinājuši Nolīgumu, kuram ir tik liela nozīme, īstenojot centienus, lai izsekotu teroristu darbību, it īpaši tāpēc, ka jaunajā nolīgumā iekļauti būtiski uzlabojumi, kā arī lielā mērā ņemti vērā Eiropas Parlamenta veiktie precizējumi."@lv13
"Mr President, I voted in favour of the agreement between the European Union and the United States to share financial data for the purposes of terrorist finance tracking. We are well aware of the threat terrorism poses to our own security as well as that of our partners across the Atlantic. I do not need to remind you of all the terrorist attacks that have taken place on European soil throughout the last decade. It is also obvious that our American partners represent a very important strategic ally, not only in the area of global security, but also economically and in other areas as well. The commitment to such a strategic partnership was clearly expressed by Vice President Joe Biden in this House just a few months ago. We should therefore be proud that we finally gave consent to the agreement that is so important for efforts to track terrorist activities, especially since the new agreement contains significant improvements, and clarifications made by the European Parliament have been largely taken into account."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb gestemd vóór de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de uitwisseling van financiële gegevens met het doel om terrorismefinanciering op te sporen. Wij zijn ons terdege bewust van de bedreiging die het terrorisme vormt voor onze eigen veiligheid en voor die van onze partners aan de overzijde van de Atlantische Oceaan. Ik hoef u niet te herinneren aan alle terroristische aanslagen die de afgelopen tien jaar op Europese bodem hebben plaatsgevonden. Het is ook duidelijk dat onze Amerikaanse partners een zeer belangrijke strategische bondgenoot zijn, niet alleen als het gaat om de veiligheid in de wereld, maar ook op economisch gebied en op andere terreinen. Nog maar enkele maanden geleden heeft vice-president Joe Biden in dit Parlement heel duidelijk verklaard dat hij veel belang hecht aan dit strategische partnerschap. Wij moeten er daarom trots op zijn dat wij uiteindelijk onze goedkeuring hebben gehecht aan deze overeenkomst, die zo belangrijk is voor de inspanningen om terroristische activiteiten op te sporen, vooral nu in de nieuwe overeenkomst duidelijke verbeteringen zijn aangebracht en de door het Europees Parlement voorgestelde verduidelijkingen er grotendeels in zijn verwerkt."@nl3
"Panie przewodniczący! Głosowałam za przyjęciem Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów. Mamy świadomość zagrożenia, jaki stanowi terroryzm dla naszego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa naszych partnerów po drugiej stronie Atlantyku. Nie muszę państwu przypominać wszystkich ataków terrorystycznych, które miały miejsce na europejskiej ziemi w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jest również oczywiste, że amerykańscy partnerzy są naszym bardzo ważnym strategicznym sojusznikiem, nie tylko w obszarze globalnego bezpieczeństwa, lecz również pod względem gospodarczym, a także w innych obszarach. Zobowiązanie do takiego strategicznego partnerstwa jasno wyraził wiceprezydent Joe Biden w tej Izbie zaledwie kilka miesięcy temu. Powinniśmy być zatem dumni, że wreszcie poparliśmy umowę, która ma tak ogromne znaczenie dla śledzenia działalności terrorystycznej, zwłaszcza że nowa umowa została istotnie poprawiona, a doprecyzowania Parlamentu Europejskiego zostały w znacznej mierze uwzględnione."@pl16
"Senhor Presidente, votei a favor do Acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre o tratamento de dados relativos a mensagens de pagamentos e sua transferência da União Europeia para os Estados Unidos para efeitos do Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo. Estamos bem cientes da ameaça que o terrorismo representa para a nossa própria segurança, bem como para a dos nossos parceiros do outro lado do Atlântico. Não preciso de vos recordar todo o rol de ataques terroristas que tiveram lugar em solo europeu no decurso da última década. Também é óbvio que os nossos parceiros americanos constituem um aliado estratégico muito importante, não só na área da segurança global, mas também economicamente e ainda noutras áreas. O empenhamento nesta parceria estratégica foi claramente manifestado pelo senhor Vice-Presidente Joe Biden nesta Casa há apenas alguns meses. Por isso, devemos estar orgulhosos de termos finalmente dado o nosso assentimento ao acordo, que é tão importante para os esforços de detecção das actividades terroristas, em especial porque o novo acordo contém melhorias significativas e porque foram amplamente tidas em conta as clarificações propostas pelo Parlamento Europeu."@pt17
"Dle preşedinte, am votat în favoarea acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite privind furnizarea de informaţii financiare pentru urmărirea finanţărilor în scopuri teroriste. Suntem conştienţi cu toţii de ameninţarea pe care o reprezentată terorismul la adresa propriei noastre securităţi şi a partenerilor noştri de peste Atlantic. Nu este nevoie să vă aduc aminte de atacurile teroriste care au avut loc pe pământ european în decursul deceniului trecut. Este, de asemenea, evident că partenerii noştri americani reprezintă un aliat strategic foarte important, nu numai în domeniul securităţii globale, ci şi în domeniul economic şi în alte domenii. Angajamentul faţă de un astfel de parteneriat strategic a fost exprimat de vicepreşedintele Joe Biden în această Cameră chiar acum câteva luni. Deci ar trebui să fim mândri că în sfârşit am aprobat acordul care este atât de important pentru eforturile de urmărire a activităţilor teroriste, mai ales pentru că noul acord conţine îmbunătăţiri semnificative, iar clarificările făcute de Parlamentul European au fost luate în considerare în mare măsură."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o poskytovaní finančných údajov na účely sledovania financovania terorizmu. Veľmi dobre si uvedomujeme hrozbu, ktorú terorizmus predstavuje pre našu vlastnú bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť našich partnerov na druhej strane Atlantiku. Nemusím vám pripomínať všetky teroristické útoky, ku ktorým došlo na európskej pôde v priebehu posledného desaťročia. Zároveň je očividné, že naši americkí partneri predstavujú veľmi dôležitého strategického spojenca, a to nielen v oblasti celosvetovej bezpečnosti, ale aj z hospodárskeho hľadiska a tiež v iných oblastiach. Viceprezident Joe Biden len pred pár mesiacmi v tomto Parlamente jasne vyjadril záväzok uzavrieť takéto strategické partnerstvo. Mali by sme byť preto hrdí, že sme napokon odsúhlasili dohodu, ktorá je taká dôležitá pre úsilie zamerané na sledovanie teroristickej činnosti, a to najmä preto, lebo nová dohoda obsahuje podstatné vylepšenia, pričom sa do značnej miery vzali do úvahy aj vysvetlenia zo strany Európskeho parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, glasovala sem za sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami za izmenjavo finančnih podatkov za namene spremljanja financiranja terorističnih dejavnosti. Dobro se zavedamo nevarnosti, ki jo terorizem predstavlja za našo varnost pa tudi za varnost naših partnerjev na drugi strani Atlantika. Ni potrebno, da vas spomnim na vse teroristične napade, ki so se v zadnjem desetletju zgodili na evropskih tleh. Prav tako je očitno, da naši ameriški partnerji predstavljajo zelo pomembnega strateškega zaveznika, ne le na področju globalne varnosti, ampak tudi v gospodarskem smislu in na drugih področjih. Zavezanost takšnemu strateškemu partnerstvu je v tem parlamentu le nekaj mesecev nazaj jasno izrazil podpredsednik Joe Biden. Zato bi morali biti ponosni, da smo končno dali soglasje za sporazum, ki je tako zelo pomemben za prizadevanja v zvezi s sledenjem terorističnih dejavnosti, zlasti glede na to, da nov sporazum vsebuje pomembne izboljšave, pojasnila Evropskega parlamenta pa so bila v veliki meri upoštevana."@sl20
"Herr talman! Jag röstade för avtalet mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden för att spåra finansiering av terrorism. Vi är väl medvetna om det hot som terrorismen utgör mot såväl vår säkerhet som våra partners säkerhet på andra sidan Atlanten. Jag behöver inte påminna er om alla terroristdåd som ägt rum på europeisk mark de senaste tio åren. Det är också uppenbart att vår amerikanska partner är en mycket viktig strategisk bundsförvant, inte bara när det gäller global säkerhet utan även ekonomiskt sett och inom andra områden. Vice talman Joe Biden redogjorde tydligt för åtagandet i ett sådant strategiskt partnerskap för bara några månader sedan. Därför ska vi vara stolta över att äntligen ha godkänt detta avtal som är så viktigt för insatserna för att spåra terroristverksamhet, särskilt eftersom det nya avtalet har förbättrats markant och man i stor utsträckning tagit hänsyn till Europaparlamentets klargöranden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Biden."13
"Laima Liucija Andrikienė (PPE ). -"18,5,20,15,1,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph