Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-186"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.14.4-186"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich habe mich nicht zur Geschäftsordnung gemeldet, sondern ich möchte Sie, Herr Präsident, und die Kollegen auf Folgendes aufmerksam machen: Es geht hier um ein Übersetzungsproblem. Ich habe einen Änderungsantrag zum Bericht Lyon eingereicht, den Erwägungsgrund Ae: „In der Erwägung, dass die GAP auf die Bewahrung und Entwicklung einer multifunktionalen flächendeckenden und nachhaltigen Landwirtschaft in Europa auszurichten ist.“ Leider ist das Wort in den Übersetzungen mit "extensive" wiedergegeben worden. Dieses Wort „flächendeckend“ hat in der deutschen Übersetzung aber eine ganz andere Bedeutung. Flächendeckend bedeutet „in allen Regionen Europas“. Auch in Berggebieten soll eine flächendeckende Landwirtschaft stattfinden. „Extensive“ hat eine ganz andere Bedeutung."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, nežádala jsem o slovo proto, abych vznesla faktickou připomínku, ale proto, že chci požádat vás, pane předsedo, a také kolegy poslance, abyste si uvědomili toto: je tady problém s překladem. Předložila jsem pozměňovací návrh ke zprávě pana Lyona, bod odůvodnění Ae: „vzhledem k tomu, že SZP musí směřovat k zachování a rozvoji multifunkčního, udržitelného zemědělství v Evropě. V překladech bylo bohužel použito slovo „extenzivní“. Avšak slovo „flächendeckend“ v německém překladu má zcela odlišný význam. Znamená „ve všech regionech Evropy“. Zemědělství („flächendeckend“ zemědělství) by mělo existovat i v horských oblastech. Slovo „extensive“ má úplně jiný význam."@cs1
"Hr. formand! Jeg tager ikke ordet til forretningsordenen, men jeg vil bede Dem og kollegerne om at være opmærksomme på, at der er et problem med oversættelsen. Jeg har stillet følgende ændringsforslag til Lyon-betænkningen, betragtning AE: "Der henviser til, at den fælles landbrugspolitik skal geares til fastholdelse og udvikling af en multifunktionel, bredt dækkende og bæredygtig landbrugssektor i Europa". Desværre er ordet "ekstensiv" blevet brugt i oversættelserne. Men ordet "flächendeckend" i den tyske oversættelse har en helt anden mening. Det betyder i alle Europas regioner. Der skal være landbrug ("flächendeckend" landbrug) selv i bjergregionerne. "Ekstensiv" betyder noget helt andet."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, δεν ζήτησα τον λόγο για να παρέμβω επί της διαδικασίας, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από εσάς, κύριε Πρόεδρε, και από τους αξιότιμους συναδέλφους βουλευτές να έχετε υπόψη το εξής: εν προκειμένω, υπάρχει πρόβλημα με τη μετάφραση. Κατέθεσα μία τροπολογία επί της έκθεσης Lyon, αιτιολογική σκέψη ΛΑ: «εκτιμώντας ότι η ΚΓΠ πρέπει να προσανατολιστεί στη διατήρηση και ανάπτυξη μιας πολυλειτουργικής, εκτεταμένης και αειφόρου γεωργίας». Δυστυχώς, στις μεταφράσεις χρησιμοποιείται η λέξη «εκτεταμένη». Εντούτοις, η λέξη «flächendeckend» στη γερμανική μετάφραση έχει εντελώς διαφορετική έννοια. Σημαίνει «σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης». Θα πρέπει να υπάρχει γεωργία (γεωργία «σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης») ακόμα και σε όλες τις ορεινές περιφέρειες. Η σημασία της λέξης «εκτεταμένη» είναι εντελώς διαφορετική."@el10
"Mr President, I have not asked for the floor to raise a point of order, but I would like to ask you, Mr President, and my fellow Members to be aware of the following: there is a problem with the translation here. I have tabled an amendment to the Lyon report, recital Ae: ‘whereas the CAP must be geared to the maintenance and development of multifunctional, sustainable agriculture throughout Europe.’ Unfortunately, the word ‘extensive’ has been used in the translations. However, the word ‘flächendeckend’ in the German translation has a completely different meaning. It means ‘in all of the regions of Europe’. There should be agriculture (‘flächendeckend’ agriculture) even throughout mountainous regions. ‘Extensive’ means something entirely different."@en4
"Señor Presidente, no he pedido la palabra para plantear una cuestión de orden, pero me gustaría pedirle a usted, señor Presidente, y a mis colegas que estén al tanto de lo siguiente: aquí hay un problema con la traducción. He presentado una enmienda al informe de Lyon, exactamente el considerando AE: «Considerando que la PAC debe orientarse al mantenimiento y desarrollo en Europa de una agricultura multifuncional, extendida por todo el territorio y sostenible». Lamentablemente, la palabra «amplio» se ha utilizado en las traducciones. Sin embargo, la palabra « » en la traducción de alemán tiene un significado totalmente diferente. De hecho, significa «en todas las regiones de Europa». Debería haber agricultura (agricultura « ») incluso a través de las regiones montañosas. «Amplio» significa algo totalmente diferente."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma ei palunud sõna kodukorda puudutavas küsimuses, vaid tahaksin juhtida austatud juhataja ja kolleegide tähelepanu ühele tõlkeprobleemile. Ma olen esitanud kolleeg Lyoni raporti kohta muudatusettepaneku ehk põhjenduse AE: „arvestades, et ühine põllumajanduspoliitika peab olema suunatud multifunktsionaalse, säästva põllumajanduse säilitamisele ja arendamisele kõikjal Euroopas”. Kahjuks on tõlgetes kasutatud sõna „ulatuslik”. Kuid sõnal „ ” saksakeelses tõlkes on hoopis teistsugune tähendus. See tähendab „kõikides Euroopa piirkondades”. Kõikjal tuleks tegelda põllumajandusega – ka kõikjal mägipiirkondades. „Ulatuslik” tähendab hoopis midagi muud."@et5
"Arvoisa puhemies, en pyytänyt puheenvuoroa käyttääkseni työjärjestyspuheenvuoron, vaan haluan teidän, arvoisa puhemies ja hyvät kollegat, tietävän, että tässä kohdassa on käännösongelma. Olen esittänyt tarkistuksen George Lyonin mietinnön johdanto-osan AE kappaleeseen: "toteaa, että YMP:n avulla on pyrittävä unionin monitoimisen, alueellisesti kattavan ja kestävän maatalouden säilyttämiseen." Valitettavasti käännöksissä on käytetty sanoja "alueellisesti kattava". Sanalla "flächendeckend" on kuitenkin saksankielisessä käännöksessä aivan eri merkitys. Se tarkoittaa "kaikilla Euroopan alueilla". Maataloutta (sanan "flächendeckend" merkityksessä) pitäisi harjoittaa myös vuorialueilla. "Alueellisesti kattava" merkitsee jotain aivan muuta."@fi7
"Monsieur le Président, je ne voulais pas soulever un point de forme, mais je voudrais attirer votre attention et celle de mes collègues sur une erreur de traduction dans la version anglaise. J’ai déposé un amendement relatif au rapport Lyon, considérant Ae: «whereas the CAP must be geared to the maintenance and development of multifunctional, sustainable agriculture throughout Europe..» Malheureusement, c’est le terme «extensive» qui a été utilisé dans les traductions. Cependant, le terme «flächendeckend» utilisé dans la version allemande a une tout autre signification. Il veut dire «dans toute les régions d’Europe». Une agriculture (agriculture «flächendeckend») devrait être pratiquée même dans les régions montagneuses. «Extensive» a une tout autre signification."@fr8
". Elnök úr, nem ügyrendi javaslat miatt kértem szót, hanem azt szeretném kérni Öntől, elnök úr, és képviselőtársaimtól nemkülönben, hogy tartsák szem előtt a következőket: valami gond van itt a fordítással. Benyújtottam egy módosítást a Lyon-jelentéshez, az Ae. preambulumbekezdéshez: „mivel a KAP célja a több feladatot betöltő, egész területre kiterjedő és fenntartható európai mezőgazdaság megőrzése”. Sajnos, a fordításokban az „extenzív” szót használták. A német fordításban szereplő „flächendeckend” szónak azonban teljesen más a jelentése. Azt jelenti, hogy „Európa minden régiójában”. A mezőgazdaságnak (a „flächendeckend” mezőgazdaságnak) még a hegyvidéki régiókban is működnie kell. Az „extenzív” valami egészen mást jelent."@hu11
"Signor Presidente, non ho chiesto la parola per una mozione d’ordine, ma vorrei pregare lei, signor Presidente, e gli onorevoli colleghi di notare che c’è un problema di traduzione. Ho presentato un emendamento alla relazione Lyon, al considerando AE: “considerando che la PAC deve mirare al mantenimento e allo sviluppo di un'agricoltura multifunzionale e sostenibile in tutta Europa”. Nelle traduzioni è stata malauguratamente utilizzata la parola “estensiva” mentre il termine nella traduzione tedesca ha, invece, un significato completamente diverso: significa, infatti, “in tutte le regioni europee”. Anche nelle zone montane ci dovrebbe dunque essere un’agricoltura . “Estensiva” ha invece un significato completamente diverso."@it12
"Pone pirmininke, paprašiau žodžio ne tam, kad iškelčiau klausimą dėl tvarkos, norėčiau paprašyti jūsų, pirmininke, ir kolegų EP narių nepamiršti štai ko: čia yra vertimo problema. Aš pateikiau G. Lyono pranešimo Ae konstatuojamosios dalies pakeitimą: „kadangi BŽŪP turi būti nukreipta į daugiafunkcio, plataus masto ir tvaraus Europos žemės ūkio palaikymą ir vystymą“. Deja, vertimuose naudojamas žodis „platus“. Tačiau žodis „flächendeckend“ vertime į vokiečių k. turi visai kitą reikšmę. Jis reiškia „visuose Europos regionuose“. Net ir kalnuotose vietovėse turi būti plėtojamas žemės ūkis („flächendeckend“ reiškia „žemės ūkis“). Žodis „platus“ reiškia visai ką kita."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es nelūdzu vārdu, lai ierosinātu darba kārtības jautājumu, taču es vēlos aicināt jūs, priekšsēdētāja kungs, un kolēģus deputātus pievērst uzmanību, lūk, kam: ir radusies problēma saistībā ar tulkojumu. Es iesniedzu šādu kunga ziņojuma AE apsvēruma grozījumu: „tā kā KLP jābūt vērstai uz daudzfunkcionālas, ilgtspējīgas lauksaimniecības saglabāšanu un attīstību Eiropā”. Diemžēl tulkojumos ir izmantot vārds „ekstensīva”. Taču vārdam vācu valodas tulkojumā ir pilnīgi cita nozīme. Tas nozīmē „visos Eiropas reģionos”. Ar lauksaimniecību būtu jānodarbojas pat kalnainos reģionos lauksaimniecība). Vārdam „ekstensīvs” ir pilnīgi cita nozīme."@lv13
"Herr Präsident! Ich habe mich nicht zur Geschäftsordnung gemeldet, sondern ich möchte Sie, Herr Präsident, und die Kollegen auf Folgendes aufmerksam machen: Es geht hier um ein Übersetzungsproblem. Ich habe einen Änderungsantrag zum Bericht Lyon eingereicht, den Erwägungsgrund Ae: „In der Erwägung, dass die GAP auf die Bewahrung und Entwicklung einer multifunktionalen flächendeckenden und nachhaltigen Landwirtschaft in Europa auszurichten ist.“ Leider ist das Wort in den Übersetzungen mit "extensive" wiedergegeben worden. Dieses Wort „flächendeckend“ hat in der deutschen Übersetzung aber eine ganz andere Bedeutung. Flächendeckend bedeutet „in allen Regionen Europas“. Auch in Berggebieten soll eine flächendeckende Landwirtschaft stattfinden. „Extensive“ hat eine ganz andere Bedeutung."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb niet het woord gevraagd voor een motie van orde, maar wil u, mijnheer de Voorzitter, en de collega's wijzen op het volgende: we hebben hier te maken met een vertaalprobleem. Ik heb een amendement ingediend op het verslag van de heer Lyon, overweging AE: “overwegende dat het GLB moet worden afgestemd op de instandhouding en ontwikkeling van een multifunctionele, grootschalige en duurzame landbouw in Europa”. Helaas is het Duitse “flächendeckend” vertaald als extensief. De term “flächendeckend” heeft in het Duits echter een volledig andere betekenis, namelijk “in alle regio's van Europa”. Ook in berggebieden moet overal aan landbouw worden gedaan. Extensief betekend iets totaal anders."@nl3
"Panie przewodniczący! Nie prosiłam o głos w związku z porządkiem dziennym, lecz aby pan przewodniczący oraz koleżanki i koledzy posłowie byli świadomi, że występuje tu problem z tłumaczeniem. Złożyłam poprawkę do sprawozdania pana posła Lyona, chodzi o punkt preambuły Ae: „mając na uwadze, że WPR powinna być nastawiona na zachowanie i rozwój wielofunkcyjnego, kompleksowego i zrównoważonego rolnictwa w Europie”. Niestety w tłumaczeniu użyto wyrazu „extensive”. Jednakże słowo „flächendeckend” w niemieckim tłumaczeniu ma zupełnie inne znaczenie. Należy je rozumieć następująco: „we wszystkich regionach Europy”. Rolnictwo („flächendeckend” rolnictwo) powinno istnieć nawet w regionach górskich. „Extensive” znaczy zupełnie coś innego."@pl16
"Senhor Presidente, não pedi a palavra para levantar um ponto de ordem, mas gostaria de chamar a sua atenção, Senhor Presidente, e a dos meus ilustres colegas, para o seguinte: há aqui um problema com a tradução. Apresentei uma alteração ao considerando A-E da proposta de resolução contida no relatório do senhor deputado George Lyon: “considerando que a PAC tem de se orientar para a manutenção e o desenvolvimento de uma agricultura multi-funcional, abrangente e sustentável em toda a Europa.” Infelizmente, nas traduções foi usada a palavra “abrangente”. No entanto, a palavra “flächendeckend” tem um significado completamente diferente na tradução alemã. Significa “em todas as regiões da Europa”. Deverá haver agricultura (agricultura “flächendeckend”) mesmo nas regiões montanhosas. “Abrangente” significa algo completamente diferente."@pt17
"Dle Președinte, nu am solicitat cuvântul pentru o intervenție referitoare la aplicarea Regulamentului de procedură, dar aș dori, dle Președinte și colegilor deputați, să vă atrag atenția asupra unui fapt: există aici o problemă de traducere. Am depus un amendament la raportul Lyon, considerentul Ae: „în timp ce PAC trebuie direcționată în vederea menținerii și dezvoltării unei agriculturi multifuncționale, durabile în întreaga Europă”. Din păcate, în traduceri s-a folosit termenul „extensiv”. Cu toate acestea, termenul „flächendeckend” în traducerea în germană are un sens cu totul diferit. Înseamnă „în toate regiunile Europei”. Trebuie să existe agricultură (agricultură „flächendeckend”) chiar în regiunile montane. „Extensiv” înseamnă cu totul altceva."@ro18
"Vážený pán predseda, nepožiadala som o slovo preto, aby som vzniesla procedurálnu námietku, ale preto, že by som vás, pán predseda, a našich kolegov poslancov chcela upozorniť na problém v preklade. Predložila som pozmeňujúci a doplňujúci návrh k správe pána Lyona v odôvodnení AE: „keďže SPP sa musí zameriavať na udržanie a rozvoj multifunkčného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva v Európe“. V prekladoch sa, žiaľ, použil výraz „extensive“ (rozsiahly). Výraz „flächendeckend“ v nemeckom preklade má však úplne iný význam a znamená „vo všetkých regiónoch Európy“. Poľnohospodárstvo (poľnohospodárstvo vo všetkých oblastiach) by malo byť aj v horských regiónoch. Slovo „rozsiahly“ znamená niečo úplne iné."@sk19
"Gospod predsednik, za besedo nisem prosil, da bi postavil vprašanje v zvezi s pravilnostjo postopka, ampak, da bi vas prosil, gospod predsednik, in kolege poslance, da se zavedate naslednjega: tu imamo težave s prevodi. Predložil sem predlog spremembe o poročilu gospoda Lyona, uvodna izjava Ae: „ker mora biti SKP usmerjena v ohranjanje in razvoj večfunkcionalnega, obsežnega in sonaravnega kmetijstva v Evropi“. Žal je bila v prevodih uporabljena beseda „obsežno“. Vendar pa ima beseda „flächendeckend“ v nemškem prevodu popolnoma drugačen pomen. Pomeni „v vseh evropskih regijah“. Kmetijstvo bi moralo biti (‘flächendeckend’ kmetijstvo) tudi po gorskih regijah. „Obsežno“ pomeni nekaj popolnoma drugega."@sl20
"Herr talman! Jag har inte bett om ordet för att ta upp en ordningsfråga, men jag vill be er och mina ledamotskolleger att vara medvetna om följande: Det finns ett översättningsproblem här. Jag har ingivit ett ändringsförslag till Lyonbetänkandet, skäl AE: ”Den gemensamma jordbrukspolitiken bör riktas in på att bevara och utveckla ett mångfunktionellt, heltäckande och hållbart jordbruk i EU”. Olyckligtvis har man använt ordet ”extensive” i översättningarna. Men ordet ”flächendeckend” i den tyska texten betyder något helt annat. Det betyder ”i alla regioner i Europa”. Det borde finnas jordbruk (”flächendeckend” jordbruk) även i alla bergsregioner. ”Extensive” betyder något helt annat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph