Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-173"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.12.4-173"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Beruhigen Sie sich! Da Luxemburger Französisch und Deutsch in Wort und Schrift beherrschen, möchte ich Sie vor der Abstimmung über diesen sehr sensiblen Entschließungsantrag darauf aufmerksam machen, dass es einen erheblichen Unterschied zwischen dem französischen und dem deutschen Text von Absatz 17 gibt. In der deutschen Fassung heißt es, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission aufgefordert werden ... Maßnahmen auf dem Gebiet des sicheren Schwangerschaftsabbruchs zu unterstützen … Maßnahmen auf dem Gebiet eines sicheren Schwangerschaftsabbruchs zu unterstützen. Mir wurde gesagt, dass dieser Teil des Satzes weder im französischen noch im englischen Text enthalten ist. Herr Präsident, bitte klären Sie, ob der französische Text verbindlich ist. Dies würde vielen Abgeordneten bei ihrer Entscheidung während der Abstimmung sicherlich helfen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Uklidněme se! Protože občané Lucemburska hovoří a píšou francouzsky a německy, dovolte mi, abych vás před hlasováním o tomto velmi citlivém usnesení upozornila na skutečnost, že v odstavci 17 je mezi francouzským a německým zněním obrovský rozdíl. V německé verzi je uvedeno, že členské státy a Komise jsou vyzývány… podporovat opatření v oblasti bezpečných potratů … podporovat opatření pro bezpečné potraty. Dozvěděla jsem se, že ve francouzském ani v anglickém textu není tato část věty uvedena. Pane předsedo, kdybyste mohl objasnit, zda je původním textem francouzský text, mnoha poslancům by to během hlasování určitě pomohlo se rozhodnout."@cs1
"Hr. formand! Lad os nu tage det roligt. Luxembourgere taler og skriver fransk og tysk, og før afstemningen om dette følsomme beslutningsforslag vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at der er stor forskel på den franske og tyske udgave af punkt 17. I den tyske udgave står der, at medlemsstaterne og Kommissionen opfordres til … at støtte foranstaltninger vedrørende sikker abort … at støtte foranstaltninger vedrørende sikker abort. Jeg har fået at vide, at denne del af sætningen hverken står i den franske eller engelske udgave. Hr. formand! Hvis De kunne præcisere, om det er den franske tekst, der er den rigtige, ville det hjælpe mange medlemmer til at træffe en beslutning under afstemningen."@da2
"Ας ηρεμήσουμε! Δεδομένου ότι οι υπήκοοι του Λουξεμβούργου ομιλούν και γράφουν στη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα, επιτρέψτε μου, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας επί αυτού του εξαιρετικά ευαίσθητου ψηφίσματος, να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ της γερμανικής και της γαλλικής απόδοσης του κειμένου ως προς την παράγραφο 17. Στη γερμανική απόδοση αναφέρεται ότι ζητείται από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη … να υποστηρίξουν τη λήψη μέτρων στον τομέα των ασφαλών αμβλώσεων. … να υποστηρίξουν τη λήψη μέτρων υπέρ των ασφαλών αμβλώσεων. Πληροφορήθηκα ότι αυτό το τμήμα της πρότασης δεν εμφανίζεται ούτε στη γαλλική ούτε στην αγγλική απόδοση του κειμένου. Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να διευκρινίσετε εάν το γαλλικό κείμενο είναι το πρωτότυπο, ώστε να συνδράμετε αναμφίβολα πολλούς βουλευτές στην απόφασή τους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας."@el10
"Let us calm down! As Luxembourg nationals speak and write in French and German, before the vote on this very sensitive resolution, may I draw your attention to the fact that there is an enormous difference between the French and German texts of paragraph 17. In the German version, it states that the Member States and the Commission are invited … to support measures in the field of safe abortions … to support measures for safe abortion. I have been told that this part of the sentence does not feature in either the French text or the English text. Mr President, if you could clarify whether it is the French text that is authentic, that would definitely help many Members to come to a decision during the vote."@en4
"Vamos a calmarnos. Como los ciudadanos de Luxemburgo hablan y escriben en francés y alemán, antes de la votación de esta resolución tan sensible, me permito llamar su atención sobre el hecho de que hay una enorme diferencia entre los textos en lenguas francesa y alemana del apartado 17. En la versión en alemán, se establece que los Estados miembros y la Comisión están invitados... a apoyar las medidas en el ámbito de los abortos seguros. … a respaldar medidas para el aborto seguro. Me han dicho que esta parte de la frase no aparece ni en el texto francés ni en el texto inglés. Señor Presidente, si usted pudiera aclarar que es el texto francés el auténtico, eso ayudaría sin duda a muchos diputados a tomar una decisión en la votación."@es21
"Rahunegem nüüd maha. Et Luksemburgi kodanikud räägivad ja kirjutavad nii prantsuse kui ka saksa keeles, siis lubage mul enne selle väga tundliku resolutsiooni hääletamist juhtida tähelepanu asjaolule, et lõike 17 prantsuskeelne versioon erineb oluliselt saksakeelsest versioonist. Saksakeelses versioonis öeldakse, et liikmesriike ja komisjoni kutsutakse üles... ...toetama meetmeid, mille eesmärk on tagada abortide ohutus. …toetama meetmeid, mille eesmärk on tagada abortide ohutus. Mulle on öeldud, et seda lauseosa ei esine ei prantsuskeelses ega ingliskeelses tekstis. Austatud juhataja, ma palun teil täpsustada, kas autentne on prantsuskeelne tekst. See aitaks kindlasti paljudel parlamendiliikmetel hääletuse ajal otsusele jõuda."@et5
"Rauhoittukaamme! Koska Luxemburgin kansalaiset puhuvat ja kirjoittavat ranskaksi ja saksaksi, haluan ennen tästä erittäin arkaluonteisesta päätöslauselmasta toimitettavaa äänestystä kiinnittää huomionne siihen, että 17 kohdan ranskan- ja saksankielisten toisintojen välillä on suunnaton ero. Saksankielisessä toisinnossa jäsenvaltiota ja komissiota kehotetaan… tukemaan turvallisia abortteja koskevia toimenpiteitä tukemaan turvallisten aborttien hyväksi toteutettavia toimenpiteitä. Minulle kerrottiin, ettei tätä osaa lauseesta ole ranskan- eikä englanninkielisessä tekstissä. Arvoisa puhemies, voisitteko selventää, onko ranskankielinen teksti todistusvoimainen; se todella auttaisi monia parlamentin jäseniä tekemään ratkaisunsa äänestyksessä."@fi7
"Mais tranquillisez-vous! Comme les Luxembourgeois parlent et écrivent le français et l’allemand, je me permets d’attirer votre attention, avant le vote de cette résolution très sensible, sur le fait qu’il y a une différence énorme entre le texte français et le texte allemand du paragraphe 17. Dans le texte allemand, il est question que les États membres et la Commission sont invités ... à soutenir des mesures pour un avortement sûr ...à soutenir des mesures pour un avortement sûr. Ce bout de phrase ne figure pas dans le texte français ni, d’après ce qu’on m’a dit, dans le texte anglais. Monsieur le Président, si vous pouviez préciser que c’est le texte français qui fait foi, cela faciliterait certainement la décision de beaucoup de collègues concernant le vote."@fr8
". Nyugalmat kérek! Mivel a luxemburgi állampolgárok franciául és németül egyaránt beszélnek és írnak, mielőtt szavaznánk erről a rendkívül kényes állásfoglalásról, hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a 17. bekezdés francia és német szövege között óriási különbség van. A német változatban az áll, hogy a tagállamokat és a Bizottságot felkérik, hogy… . támogassák a biztonságos abortusszal kapcsolatos politikákat . … támogassák a biztonságos abortusszal kapcsolatos intézkedéseket. Úgy értesültem, hogy a mondatnak ez a része sem a francia, sem az angol szövegben nem szerepel. Elnök úr, ha ki tudná deríteni, hogy a francia szöveg-e az autentikus, azzal bizonyára sok képviselő számára megkönnyítené a döntést a szavazás folyamán."@hu11
"Manteniamo la calma! Poiché i lussemburghesi parlano e scrivono in francese e in tedesco, prima della votazione su questa risoluzione alquanto delicata vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che esiste una differenza enorme tra la versione francese e quella tedesca del paragrafo 17. La versione tedesca dice che gli Stati membri e la Commissione sono invitati … a sostenere misure nell’ambito dell’aborto sicuro … a sostenere misure per l’aborto sicuro. Da quanto mi hanno riferito, questa parte della frase non è presente né nel testo francese, né in quello inglese. Signor Presidente, se potesse chiarire se è il testo francese che fa fede, aiuterebbe certamente molti deputati a decidere in sede di votazione."@it12
"Nusiraminkime! Kadangi Liuksemburgo piliečiai kalba ir rašo prancūzų bei vokiečių kalbomis, prieš balsuojant dėl rezoliucijos tokiu jautriu klausimu, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 17 punkto formuluotės prancūzų ir anglų kalba labai skiriasi. Pagal vokiečių kalbos versiją valstybės narės ir Komisija kviečiamos… remti priemones saugių abortų srityje … remti priemones, skirtas saugiems abortams. Mane informavo, kad šios sakinio dalies nėra nei prancūzų k., nei anglų k. versijose. Pone pirmininke, gal galėtumėte paaiškinti, ar prancūzų k. versija yra autentiška, nes tai tikrai padėtų daugeliui EP narių apsispręsti balsuojant."@lt14
"Aicinu jūs nomierināties. Tā kā Luksemburgas valstspiederīgie runā un raksta franču un vācu valodā, pirms balsojuma par šo patiešām sensitīvo rezolūciju es vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka pastāv būtiskas atšķirības starp 17. punkta tekstu franču un angļu valodā. Vācu valodas versijā noteikts, ka dalībvalstis un Komisija tiek aicinātas… atbalstīt pasākumus drošu abortu jomā … atbalstīt pasākumus drošu abortu veikšanai. Man teica, ka šī teikuma daļa nav nedz franču, nedz arī angļu tekstā. Priekšsēdētāja kungs, ja jūs varētu noskaidrot, vai šī daļa ir tekstā franču valodā, kas ir autentisks, daudziem deputātiem noteikti būtu vieglāk pieņemt lēmumu balsojot."@lv13
"Mais tranquillisez-vous! Comme les Luxembourgeois parlent et écrivent le français et l'allemand, je me permets d'attirer votre attention, avant le vote de cette résolution très sensible, sur le fait qu'il y a une différence énorme entre le texte français et le texte allemand du paragraphe 17. Dans le texte allemand, il est question que les États membres et la Commission sont invités ... Maßnahmen auf dem Gebiet des sicheren Schwangerschaftsabbruchs zu unterstützen ...à soutenir des mesures pour un avortement sûr. Ce bout de phrase ne figure pas dans le texte français ni, d'après ce qu'on m'a dit, dans le texte anglais. Monsieur le Président, si vous pouviez préciser que c'est le texte français qui fait foi, cela faciliterait certainement la décision de beaucoup de collègues concernant le vote."@mt15
"Laten we onze kalmte bewaren. Aangezien wij Luxemburgers zowel Frans als Duits spreken en schrijven wil ik, voordat we over deze uiterst gevoelige resolutie gaan stemmen, graag uw aandacht vestigen op het feit dat er een vrij behoorlijke discrepantie bestaat tussen de Duitse en de Franse redactie van paragraaf 17. In de Duitse versie worden de lidstaten en de Commissie uitgenodigd … …om maatregelen op het gebied van veilige zwangerschapsonderbreking te steunen … om maatregelen op het gebied van veilige zwangerschapsonderbreking te steunen. Dit zinsdeel komt niet voor in de Franse tekst, en naar ik heb vernomen ook niet in de Engelse tekst. Mijnheer de Voorzitter, als u zou kunnen verduidelijken of de Franse tekst authentiek is, dan zou dat veel collega's zeker helpen om een besluit te nemen voor de stemming."@nl3
"Proszę o spokój! Ponieważ Luksemburczycy używają języka francuskiego i niemieckiego w mowie i w piśmie, przed głosowaniem nad tą ważną i bardzo delikatną rezolucją chciałabym zwrócić państwa uwagę na fakt, że istnieje ogromna różnica między francuską i niemiecką wersją ustępu 17. W niemieckiej wersji jest napisane, że wzywa się państwa członkowskie i Komisję… do wspierania środków w obszarze bezpiecznej aborcji …do wspierania środków w obszarze bezpiecznej aborcji. Powiedziano mi, że ta część zdania nie figuruje ani w tekście francuskim, ani w angielskim. Panie przewodniczący! Czy mógłby pan wyjaśnić, czy tekst francuski jest autentyczny? Pomogłoby to wielu posłom w podjęciu decyzji podczas głosowania."@pl16
"Vamos ter calma! Como os luxemburgueses falam e escrevem em francês e em alemão, permitam-me que chame a vossa atenção, antes da votação desta tão delicada resolução, para a grande diferença que existe entre o texto em francês e o texto em alemão no que respeita ao n.º 17. Na versão em alemão, afirma-se que os Estados-Membros e a Comissão são encorajados… a apoiar medidas no domínio da segurança no aborto … a apoiar medidas tendo em vista a segurança no aborto. Fui informada de que esta parte final da frase não coincide nem com o texto em francês nem com o texto em inglês. Senhor Presidente, se pudesse esclarecer se é ou não o texto em francês que prevalece, isso ajudaria sem dúvida muitos deputados a formarem a sua decisão no que respeita a esta votação."@pt17
"Să ne liniștim! Întrucât cetățenii din Luxemburg vorbesc și scriu în franceză și germană, înainte de votul privind această rezoluție sensibilă, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că există diferențe foarte mari între textul francez și cel german la alineatul (17). În versiunea germană, se prevede că statele membre şi Comisia sunt invitate... să susțină măsuri în domeniul avorturilor sigure … să susțină măsuri pentru avorturile sigure. Mi s-a spus că această parte nu apare nici în textul în franceză, nici în cel în engleză. Dle Președinte, dacă ați putea clarifica dacă textul în franceză este cel autentic, acest lucru i-ar ajuta pe mulți deputați să ia o decizie pe parcursul votării."@ro18
"Musíme sa upokojiť. Keďže Luxemburčania ovládajú francúzštinu aj nemčinu slovom aj písmom, chcem vás pred začiatkom hlasovania o tomto veľmi chúlostivom uznesení upozorniť na obrovský rozdiel medzi francúzskou a nemeckou verziou odseku 17. V nemeckej verzii sa uvádza, že „vyzýva všetky členské štáty a Komisiu... aby podporili opatrenia v oblasti bezpečného umelého prerušenia tehotenstva.“ ... aby podporili opatrenia v záujme bezpečného umelého prerušenia tehotenstva.“ Bolo mi povedané, že táto časť vety sa nenachádza ani vo francúzskej, ani v anglickej verzii. Vážený pán predseda, mohli by ste, prosím, zistiť, či je francúzsky text správny? Určite by to mnohým poslancom pomohlo rozhodnúť sa pri hlasovaní."@sk19
"Pomirimo se! Glede na to, da državljani Luksemburga govorijo in pišejo francosko in nemško, mi dovolite, da pred glasovanjem o tej zelo občutljivi resoluciji vašo pozornost pritegnem k dejstvu, da obstajajo ogromne razlike med francoskim in nemškim besedilom v odstavku 17. V nemški različici je navedeno, da so države članice in Komisija pozvane,... naj podprejo ukrepe na področju varnega splava … naj podprejo ukrepe za varen splav. Povedali so mi, da tega dela stavka ni niti v francoskem niti v angleškem besedilu. Gospod predsednik, razjasnite, prosim, ali je izvirno francosko besedilo, ki bi vsekakor pomagalo mnogim poslancem, da na glasovanju sprejmejo odločitev."@sl20
"Nu lugnar vi ner oss! Eftersom medborgare i Luxemburg talar och skriver på franska och tyska, vill jag före omröstningen om denna känsliga resolution göra er uppmärksamma på att det är en oerhörd skillnad mellan de franska och tyska texterna till punkt 17. I den tyska versionen står det att medlemsstaterna och kommissionen uppmanas … att stödja en politik för säkra aborter. … att stödja en politik för säkra aborter. Jag har fått höra att denna del av meningen varken finns med i den franska eller den engelska texten. Herr talman, om ni kunde reda ut om det är den franska texten som är korrekt eller inte skulle det säkerligen hjälpa många ledamöter att fatta ett beslut vid omröstningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph