Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-161"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.9.4-161"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this refers to the very recent violent events in Kosovo, one of which my colleague, Mr Kacin, has already mentioned where an ethnic Serb Member of the Kosovo Parliament, Petar Miletić, was shot last Monday. Together with this Parliament, I wish him a very speedy recovery. There was another incident and it was not possible to make reference to it before the end of the amendments so I will read this oral amendment: ‘Expresses its deep concern at the deadly blast that killed one person and injured 10 others that took place in Mitrovica North on 2 July during the demonstrations against the opening of the civil services centre and at the attack of 5 July on an ethnic Serb member of the Kosovo Assembly; strongly condemns all acts of violence and calls on the parties to act responsibly; urges Eulex to make every efforts to defuse tension and prevent further violence and calls on the Kosovo police, with the assistance of Eulex, to start, immediately, thorough and impartial investigations into the events in order to bring the perpetrators to justice’."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, toto se týká násilných událostí, ke kterým došlo v nedávné době v Kosovu, přičemž můj kolega, pan Kacin, již o jedné z nich hovořil. Šlo o událost z minulého pondělí, kdy byl postřelen etnický srbský poslanec kosovského parlamentu, pan Petar Miletić. Společně s tímto Parlamentem mu přeji velmi rychlé uzdravení. Došlo tam i k dalšímu incidentu, který nebylo možné před uzavřením pozměňovacích návrhů zmínit, takže přečtu tento ústní pozměňovací návrh: „Je velice znepokojen smrtelným výbuchem na severu Mitrovice dne 2. července během demonstrací proti otevření střediska státní správy, jenž zabil jednoho člověka a zranil deset dalších osob, a útokem ze dne 5. července na etnicky srbského člena poslanecké sněmovny Kosova; důrazně odsuzuje veškeré akty násilí a vyzývá strany, aby jednaly zodpovědně; naléhá na misi EULEX, aby učinila veškeré úsilí ke zmírnění napětí a zamezení dalšímu násilí, a vyzývá kosovskou policii, aby s pomocí mise EULEX začala s nestranným vyšetřováním událostí, s cílem postavit pachatele před soud.“"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne komme ind på den voldelige hændelse, der fandt sted for nylig i Kosovo, og som min kollega, hr. Kacin, allerede har nævnt, hvor et etnisk serbisk medlem af Kosovos forsamling, Petar Miletić, i mandags blev skudt. Ligesom resten af Parlamentet ønsker jeg ham god og hurtig bedring. Der var en anden hændelse, men det var ikke muligt at få den med før udløbet af fristen for ændringsforslag, så jeg skal læse det mundtlige ændringsforslag op: "Udtrykker sin dybe bekymring over den voldsomme eksplosion, som den 2. juli kostede en person livet og sårede 10 andre i den nordlige del af Mitrovica under demonstrationer mod åbningen af et borgercenter, og over angrebet den 5. juli 2010 på et etnisk serbisk medlem af Kosovos forsamling; fordømmer alle former for voldshandlinger og opfordrer parterne til at handle ansvarligt; opfordrer EULEX til at gøre sit yderste for at afhjælpe det spændte forhold og forhindre yderligere voldshandlinger og anmoder Kosovos politi om straks, med bistand fra EULEX, at gennemføre en grundig og upartisk undersøgelse af hændelserne med henblik på at stille gerningsmændene for en domstol.""@da2
"Herr Präsident! Ich beziehe mich hier auf die jüngsten gewalttätigen Auseinandersetzungen im Kosovo, die mein Kollege, Herr Kacin, bereits erwähnt hat, bei denen ein ethnisch serbisches Mitglied der Kosovo-Versammlung, Petar Miletić, am vergangenen Montag angeschossen wurde. Gemeinsam mit diesem Parlament wünsche ich ihm eine rasche Genesung. Es gab einen weiteren Vorfall, und da es nicht möglich war, vor Abschluss der Änderungsanträge darauf zu verweisen, werde ich diesen mündlichen Änderungsantrag vorlesen: „drückt seine tiefe Besorgnis angesichts der tödlichen Explosion aus, die eine Person getötet und zehn andere verletzt hat und die am 2. Juli im Nordteil Mitrovicas während der Demonstrationen gegen die Eröffnung des Zentrums für zivile Dienstleistungen stattgefunden hat, sowie angesichts des Angriffs vom 5. Juli auf ein ethnisch serbisches Mitglied der Versammlung des Kosovo; verurteilt nachdrücklich alle Gewalttaten und fordert die Beteiligten zu verantwortlichem Handeln auf; fordert EULEX dringend auf, jede Anstrengung zu unternehmen, um Spannungen zu entschärfen und weitere Gewalt zu vermeiden, und appelliert an die Polizei des Kosovo, mit der Unterstützung von EULEX unverzüglich gründliche und unparteiliche Untersuchungen hinsichtlich der Ereignisse einzuleiten, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen"."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το παρόν ψήφισμα αναφέρεται στα πλέον πρόσφατα βίαια επεισόδια στο Κοσσυφοπέδιο, σε ένα εκ των οποίων αναφέρθηκε ήδη ο συνάδελφός μου, κ. Kacin, κατά τη διάρκεια του οποίου πυροβολήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα ένας Σέρβος, μέλος της εθνοσυνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου, ο κ. Petar Miletić. Του εύχομαι, από κοινού με το παρόν Σώμα, ταχύτατη ανάρρωση. Σημειώθηκε ακόμα ένα περιστατικό, στο οποίο δεν κατέστη δυνατόν να γίνει μνεία πριν από το τέλος των τροπολογιών· συνεπώς, θα προχωρήσω στην ανάγνωση της παρούσας προφορικής τροπολογίας: «εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το θανάσιμο χτύπημα που στοίχισε τη ζωή σε ένα πρόσωπο και τραυμάτισε δέκα, το οποίο έλαβε χώρα στη Βόρεια Μιτρόβιτσα στις 2 Ιουλίου 2010 κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του ανοίγματος της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών καθώς και για την επίθεση της 5ης Ιουλίου 2010 κατά μέλους της εθνοσυνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου· καταδικάζει με σθένος κάθε πράξη βίας και καλεί τα μέρη να ενεργήσουν υπεύθυνα· καλεί μετ’ επιτάξεως την EULEX να καταβάλει κάθε προσπάθεια για μείωση της έντασης και πρόληψη περαιτέρω βίας και καλεί την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου, με τη συνδρομή της EULEX, να αρχίσει άμεσα λεπτομερείς και αμερόληπτες έρευνες όσον αφορά τα γεγονότα προκείμενου οι δράστες να προσέλθουν ενώπιον της δικαιοσύνης»."@el10
"Señor Presidente, esto hace referencia al acontecimiento tan reciente que ha tenido lugar en Kosovo, en relación a los cuales, mi colega, el señor Kacin, ya ha mencionado el intento de asesinato el lunes pasado de un miembro serbio étnico del Parlamento de Kosovo, Petar Miletić, que recibió disparos. Junto con este Parlamento, le deseo una rápida recuperación. Hubo otro incidente y no fue posible hacer referencia al mismo antes de que finalizaran las enmiendas, así que, voy a leer esta enmienda oral: Expresa su profunda preocupación por la explosión mortal que mató a una persona e hirió a otras 10 personas, que tuvo lugar en Mitrovica del Norte el 2 de julio durante las manifestaciones en contra de la apertura del centro de servicios civiles y en el ataque del 5 de julio contra un miembro étnico serbio de la Asamblea de Kosovo, condena enérgicamente todos los actos de violencia y pide a todas las partes que actúen de manera responsable; insta a EULEX a hacer todos los esfuerzos para aliviar la tensión y evitar más violencia y pide a la policía de Kosovo, con la asistencia de EULEX, que inicie, de inmediato, una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos con el fin de llevar a los perpetradores ante la ley."@es21
"Austatud juhataja! Siin viidatakse hiljutistele vägivallaaktidele Kosovos. Kolleeg Kacin juba mainis üht neist, kui eelmisel esmaspäeval tulistati Kosovo parlamendi serblasest liiget Petar Miletićit. Minagi ühinen Euroopa Parlamendiga, soovides talle kiiret paranemist. Aset on leidnud teinegi vahejuhtum ja sellele ei olnud võimalik viidata enne muudatusettepanekute lõppu. Ma loen selle suulise muudatusettepaneku ette: „väljendab sügavat muret Põhja-Mitrovicas 2. juulil 2010 kodanike teeninduskeskuse avamise vastaste meeleavalduste ajal toimunud pommiplahvatuse üle, mis surmas ühe ja vigastas kümmet inimest, ning 5. juulil 2010 toimunud rünnaku üle Kosovo seadusandliku kogu serbia rahvusest liikme vastu; mõistab hukka kõik vägivallaaktid ning kutsub osapooli üles käituma vastutustundlikult; nõuab tungivalt, et EULEX üritaks igati pingeid lahendada ja vältida edasist vägivalda, ning palub Kosovo politseil EULEXi kaasabil algatada viivitamata nende juhtumite põhjalik ja erapooletu uurimine, et toimepanijad kohtu alla anda”."@et5
"Arvoisa puhemies, viittaan aivan äskettäin Kosovossa sattuneisiin väkivaltaisuuksiin, joista kollegani Jelko Kacin jo mainitsikin tapauksen, jossa Kosovon parlamentin etnistä serbijäsentä Petar Miletićiä ammuttiin viime maanantaina. Yhdessä Euroopan parlamentin kanssa toivon hänelle erittäin pikaista toipumista. Toista välikohtausta ei voitu mainita ennen tarkistusten käsittelyn päättymistä, joten luen tämän suullisen tarkistuksen: "pitää erittäin huolestuttavana räjähdystä, joka surmasi yhden henkilön ja haavoitti kymmentä Pohjois-Mitrovicassa 2. heinäkuuta hallintokeskuksen avaamista vastustaneessa mielenosoituksessa, ja 5. heinäkuuta tapahtunutta hyökkäystä Kosovon parlamentin etnistä serbijäsentä vastaan; tuomitsee jyrkästi kaikki väkivallanteot ja kehottaa osapulia toimimaan vastuullisesti; kehottaa EULEXia tekemään kaikkensa jännitteiden purkamiseksi ja enemmän väkivallan estämiseksi ja Kosovon poliisia aloittamaan välittömästi EULEXin avustuksella näiden tapahtumien perusteelliset ja puolueettomat tutkimukset tekijöiden saattamiseksi oikeuden eteen"."@fi7
"Monsieur le Président, cela a trait aux événements violents qui ont eu lieu très récemment au Kosovo, dont l’un a déjà été mentionné par mon collègue, M. Kacin, à savoir lorsqu’un député serbe du Kosovo, Petar Miletic, a reçu plusieurs balles lundi dernier. Je me joins à cette Assemblée pour lui souhaiter un très prompt rétablissement. Un autre incident a eu lieu et il n’était pas possible de l’évoquer avant la fin des amendements; je vais donc vous lire cet amendement oral: «se déclare profondément préoccupé par l’explosion meurtrière du 2 juillet 2010 au Nord de Mitrovica, pendant les manifestations contre l’ouverture d’un centre de services publics, explosion lors de laquelle une personne a été tuée et dix autres ont été blessées, ainsi que par l’attaque du 5 juillet 2010 contre un membre du Parlement du Kosovo d’origine serbe; condamne fermement tous les actes de violence et demande aux parties d’agir de manière responsable; demande instamment à EULEX de fournir tous les efforts pour désamorcer la tension et empêcher tout nouvel acte de violence et demande à la police du Kosovo, avec l’aide d’EULEX, de commencer immédiatement des enquêtes approfondies et objectives sur ces éléments afin de traduire leurs auteurs en justice»."@fr8
". – Elnök úr, ez a Koszovóban történt, egészen friss erőszakos eseményekre utal, amelyek közül egyet kollégám, Kacin úr már megemlített, amikor a koszovói parlament egyik szerb etnikumú képviselőjét, Petar Miletić-et múlt hétfőn meglőtték. A Parlamenttel együtt én is nagyon gyors felépülést kívánok neki! Történt egy másik incidens is, és a módosítások vége előtt nem volt lehetőség ennek megemlítésére, ezért most felolvasom ezt a szóbeli módosítást: „mélységes sajnálatát fejezi ki a július 2-án Észak-Mitrovicában, egy közigazgatási központ megnyitása elleni tüntetés során történt halálos robbantás miatt, mely egy embert megölt és megsebesített 10 másikat, valamint a július 5-én a koszovói országgyűlés egy szerb nemzetiségű tagja ellen elkövetett támadás miatt; határozottan elítéli az összes erőszakos cselekményt és felhívja a feleket a felelősségteljes viselkedésre; sürgeti az EULEX-et, hogy szüntesse meg a feszültséget és előzze meg a további erőszakot és felhívja a koszovói rendőrséget, hogy az EULEX támogatásával azonnal kezdje meg a teljes körű és pártatlan vizsgálatát az eseményeknek, annak érdekében, hogy az elkövetőket bíróság elé lehessen állítani”."@hu11
"Signor Presidente, questo emendamento fa riferimento ai recentissimi episodi di violenza in Kosovo, uno dei quali è già stato menzionato dall’onorevole Kacin: lunedì scorso un deputato di etnia serba al Parlamento del Kosovo, l’onorevole Miletić, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco. Mi unisco al Parlamento nell’augurargli una pronta guarigione. Si è verificato tuttavia un altro incidente che non è stato possibile menzionare prima che terminassero gli emendamenti, quindi leggerò questo emendamento orale: “Esprime profondo rammarico per la mortale esplosione che ha provocato un morto e dieci feriti, accaduta a Mitrovica nord il 2 luglio, durante la manifestazione di protesta contro l'apertura di un centro per i servizi sociali e per l'attentato del 5 luglio contro un deputato serbo al parlamento del Kosovo; condanna fermamente tutti gli atti di violenza e invita le parti ad agire in maniera responsabile; incoraggia EULEX a fare ogni sforzo necessario per allentare la tensione ed evitare nuove violenze e invita la polizia del Kosovo, con l'assistenza di EULEX, ad avviare senza indugio un'indagine scrupolosa e imparziale su tali eventi al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia”."@it12
"Pone pirmininke, tai susiję su ką tik Kosove įvykusiais smurto atvejais, kurių vieną jau paminėjo kolega J. Kacin – Kosovo parlamento narys Petar Miletić, priklausantis serbų etninei grupei, buvo pašautas praėjusį pirmadienį. Prisijungiu prie Europos Parlamento linkėjimų jam kuo greičiau pasveikti. Buvo dar vienas incidentas, kurį paminėti nebuvo įmanoma, kol buvo teikiami pakeitimai, todėl aš perskaitysiu šį žodinį pakeitimą: „Reiškia didelį susirūpinimą dėl mirtino sprogimo, per kurį žuvo vienas žmogus ir sužeista 10, įvykusio liepos 2 d. šiaurinėje Mitrovicos dalyje per demonstracijas, nukreiptas prieš civilinių tarnybų centro atidarymą, taip pat dėl liepos 5 d. įvykusio Kosovo asamblėjos nario, priklausančio serbų etninei grupei, užpuolimo; labai smerkia visus smurtinius veiksmus ir ragina visas šalis veikti atsakingai; ragina EULEX dėti visas pastangas siekiant sumažinti įtampą ir užkirsti kelią smurtui ateityje, tai pat ragina Kosovo policiją, talkinant EULEX, nedelsiant pradėti išsamius ir nešališkus minėtų įvykių tyrimus, kad nusikaltėliai būtų nubausti“."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šis grozījums ir saistīts ar nesenajiem vardarbīgajiem notikumiem Kosovā, un vienu no tiem kolēģis kungs jau pieminēja, proti, pagājušajā pirmdienā tika sašauts etnisko serbu pārstāvis Kosovas parlamentā . Kopā ar šo Parlamentu es novēlu viņam drīzu atveseļošanos. Notika vēl viens incidents, un nebija iespējams norādīt atsauci uz to līdz grozījumu iesniegšanas termiņa beigām, tāpēc es nolasīšu šo mutisko grozījumu: „pauž dziļas bažas par 2. jūlijā uz ziemeļiem no Mitrovicas notikušo nāvējošo sprādzienu, kas nogalināja vienu un ievainoja desmit citus cilvēkus un kas notika demonstrāciju laikā, kuras bija vērstas pret pilsoņu pakalpojumu centra atvēršanu, kā arī par 5. jūlijā notikušo uzbrukumu etnisko serbu pārstāvim Kosovas asamblejā; stingri nosoda visus vardarbības aktus un aicina puses rīkoties atbildīgi; mudina darīt visu, lai mazinātu spriedzi un novērstu turpmāko vardarbību un aicina Kosovas policiju, izmantojot atbalstu, nekavējoties uzsākt padziļinātu un neatkarīgu notikumu izmeklēšanu, lai pārkāpēji tiktu nodoti tiesai”."@lv13
"Mr President, this refers to the very recent violent events in Kosovo, one of which my colleague, Mr Kacin, has already mentioned where an ethnic Serb Member of the Kosovo Parliament, Petar Miletić, was shot last Monday. Together with this Parliament, I wish him a very speedy recovery. There was another incident and it was not possible to make reference to it before the end of the amendments so I will read this oral amendment: ‘Expresses its deep concern at the deadly blast that killed one person and injured 10 others that took place in Mitrovica North on 2 July during the demonstrations against the opening of the civil services centre and at the attack of 5 July on an ethnic Serb member of the Kosovo Assembly; strongly condemns all acts of violence and calls on the parties to act responsibly; urges Eulex to make every efforts to defuse tension and prevent further violence and calls on the Kosovo police, with the assistance of Eulex, to start, immediately, thorough and impartial investigations into the events in order to bring the perpetrators to justice’."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit amendement verwijst naar de zeer recente gewelddadige gebeurtenissen in Kosovo. Mijn collega, de heer Kacin, heeft reeds gewezen op een van deze gebeurtenissen, waarbij een Servisch lid van de Kosovaarse Assemblee, Peter Miletić, afgelopen maandag werd neergeschoten. Samen met het Parlement wens ik hem een zeer spoedig herstel toe. Er was nog een incident en het was niet mogelijk om ernaar te verwijzen voor het verstrijken van de amendemententermijn, dus zal ik het als mondeling amendement voorlezen: ‘geeft uitdrukking aan zijn diepe bezorgdheid naar aanleiding van de dodelijke ontploffing, waarbij een dodelijk slachtoffer en tien gewonden vielen, die plaatsvond in Mitrovica Noord op 2 juli tijdens de betogingen tegen de opening van het civiele dienstverleningscentrum en naar aanleiding van de aanslag van 5 juli op een Servisch lid van de Kosovaarse Assemblee; veroordeelt ten strengste alle gewelddaden en roept alle partijen op zich verantwoordelijk op te stellen; verzoekt EULEX met klem inspanningen te leveren om de spanning af te bouwen en verder geweld te voorkomen; en roept de politie van Kosovo op om met de hulp van EULEX onmiddellijk te starten met grondige en onpartijdige onderzoeken naar de gebeurtenissen teneinde de daders te berechten’."@nl3
"Panie przewodniczący! Chodzi o ostatnie gwałtowne wydarzenia w Kosowie, o których już wspomniał mój kolega, pan poseł Kacin. W zeszły poniedziałek serbski poseł do kosowskiego parlamentu Petar Miletić został postrzelony. Wraz z całą Izbą życzę mu bardzo szybkiego powrotu do zdrowia. Miał miejsce również inny incydent, do którego nie można było odnieść się przed zakończeniem poprawek, przeczytam zatem poprawkę ustną: „wyraża głęboki żal z powodu zabójczej eksplozji, w wyniku której zginęła jedna osoba, a dziesięć zostało rannych, a do której doszło w północnej części Mitrowicy w dniu 2 lipca podczas demonstracji przeciwko otwarciu centrum służb cywilnych oraz z powodu ataku w dniu 5 lipca na serbskiego posła do parlamentu Kosowa; z całą mocą potępia wszelkie akty przemocy i wzywa strony do rozsądnego działania; wzywa EULEX do podjęcia wszelkich starań na rzecz rozładowania napięcia i zapobieżenia dalszym aktom przemocy oraz wzywa policję Kosowa, aby z pomocą EULEX-u natychmiast wszczęła wyczerpujące i bezstronne dochodzenia w sprawie tych wydarzeń w celu postawienia ich sprawców przed sądem”."@pl16
"Senhor Presidente, isto refere-se aos acontecimentos violentos que muito recentemente tiveram lugar no Kosovo, um dos quais já foi mencionado pelo meu colega deputado Jelko Kacin, a saber, o atentado a tiro de que foi alvo o membro do Parlamento do Kosovo de origem sérvia Petar Miletić. Em conjunto com o restante Parlamento, desejo-lhe uma recuperação muito rápida. Houve um outro incidente, ao qual não foi possível fazer referência antes de terminadas as alterações, e, por isso, passo a ler a seguinte alteração oral: “Expressa a sua profunda preocupação pela explosão mortífera verificada no Norte de Mitrovica, em 2 de Julho de 2010, durante as manifestações contra a abertura do centro de serviços civis, que causou a morte de uma pessoa e ferimentos noutras dez, bem como pelo ataque verificado em 5 de Julho de 2010 contra um membro do Parlamento do Kosovo de origem sérvia; condena firmemente todos os actos de violência e pede às partes que actuem de modo responsável; insta a EULEX a envidar todos os esforços necessários para diminuir a tensão e impedir novos actos de violência, e pede à polícia do Kosovo que dê início imediato, com a ajuda da EULEX, a uma investigação exaustiva e imparcial sobre os factos, a fim de que os seus autores respondam perante a justiça”."@pt17
"Dle Președinte, acest text se referă la evenimentele violente foarte recente din Kosovo, dintre care unul a fost deja menționat de colegul meu, dl Kacin, în care un deputat al minorității sârbe din Parlamentul Kosovo, Petar Miletić, a fost împușcat lunea trecută. Împreună cu deputații din Parlament, îi urez însănătoşire grabnică. A mai existat un incident, la care nu am putut face referire înainte de sfârșitul amendamentelor, așa că voi citi acest amendament oral: „Își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la explozia mortală care a omorât o persoană și a rănit alte 10, care a avut loc în Mitrovica de Nord la 2 iulie în timpul demonstrațiilor împotriva deschiderii centrului de administrație națională și cu privire la atacul din 5 iulie asupra unui deputat al minorității sârbe din Parlamentul Kosovo; condamnă cu hotărâre toate actele de violență și solicită părților să acționeze în mod responsabil; solicită de urgență Eulex să depună toate eforturile în vederea eliminării tensiunii și prevenirii continuării violențelor și solicită poliției din Kosovo, cu ajutorul Eulex, să inițieze imediat investigații ample și imparțiale ale evenimentelor, pentru a aduce făptașii în fața justiției”."@ro18
"Vážený pán predseda, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka nedávnych násilností v Kosove, ktoré náš kolega pán Kacin už spomínal a pri ktorých bol v pondelok postrelený etnický Srb a poslanec kosovského parlamentu Petar Miletič. Spoločne s naším Parlamentom mu želám veľmi rýchle uzdravenie. Odohral sa aj ďalší incident a nevedela som sa k nemu vyjadriť pred ukončením hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, takže teraz prečítam tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh: „vyjadruje hlboké znepokojenie z krvavého výbuchu, ku ktorému došlo v Severnej Mitrovici 2. júla 2010 počas protestov proti otvoreniu kancelárie orgánov štátnej správy a pri ktorom prišla o život jedna osoba a desať bolo zranených, ako aj z útoku na etnického Srba, ktorý je poslancom Kosovského zhromaždenia, ku ktorému došlo 5. júla 2010; ostro odsudzuje všetky násilné akty a vyzýva zúčastnené strany, aby konali zodpovedne; vyzýva misiu EULEX, aby vyvinula všetko úsilie na upokojenie napätia a na zabránenie ďalším násilnostiam, a žiada kosovskú políciu, aby v spolupráci s misiou EULEX okamžite začala dôkladné a nestranné vyšetrovanie uvedených činov s cieľom postaviť ich páchateľov pred súd.“"@sk19
"Gospod predsednik, to je povezano z nedavnimi dogodki na Kosovem, enega od njih je že omenil kolega, gospod Kacin, ko je bil prejšnji ponedeljek ustreljen poslanec v kosovskem parlamentu, ki je pripadnik srbske etnične manjšine, Petar Miletić. Skupaj s tem parlamentom mu želim hitro okrevanje. Zgodil se je še en incident in pred koncem predlogov za spremembe ga ni bilo mogoče navesti, torej bom ta predlog ustne spremembe prebral: „izraža globoko zaskrbljenost zaradi smrtonosne eksplozije, ki je ubila eno osebo, deset pa ranila, do katere je prišlo v Severni Mitrovici 2. julija 2010 med demonstracijami proti odprtju centra civilnih služb, in napada 5. julija 2010 na poslanca srbske etnične skupnosti v kosovski skupščini; ostro obsoja vsa nasilna dejanja in poziva stranke, naj odgovorno ukrepajo; poziva EULEX, naj stori vse potrebno za zmanjšanje napetosti in preprečitev nadaljnjega nasilja, ter poziva kosovsko policijo, naj, s pomočjo EULEX-a, nemudoma sproži celovito in nepristransko preiskavo dogodkov z namenom, da se krivce privede pred sodišče“"@sl20
"Herr talman! Detta handlar om de mycket våldsamma händelserna i Kosovo nyligen. En av mina kolleger, Jelko Kacin, har redan nämnt att en serbisk ledamot av Kosovos parlamentariska församling, Petar Miletić, blev skjuten i måndags. Tillsammans med er i parlamentet önskar jag honom snabb återhämtning. Det har skett en annan incident, och det gick inte att hänvisa till inom tidsfristen för inlämning av ändringsförslag, så jag läser upp detta muntliga ändringsförslag: ”Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro beträffande den dödliga explosion som dödade en person och skadade tio andra och som inträffade i norra Mitrovica den 2 juli 2010 under demonstrationerna mot öppnandet av det administrativa centrumet, och beträffande attacken den 5 juli mot en serbisk ledamot av Kosovos lagstiftande församling. Parlamentet fördömer med styrka alla våldshandlingar och uppmanar parterna att agera på ett ansvarsfullt sätt. Parlamentet uppmanar Eulex att anstränga sig att minska spänningarna och förhindra ytterligare våld, och uppmanar Kosovos polisväsende att med hjälp av Eulex omedelbart inleda grundliga och opartiska undersökningar av händelserna i fråga, för att lagföra de som gjort sig skyldiga till dessa”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kacin "13
"Petar Miletić"13
"Ulrike Lunacek (Verts/ALE ). -"18,5,20,15,1,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph